Timo Arnold Marinus Koster (1902-1979)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien mei 2019)

 


 

[1] Timo Arnold Marinus Koster, geb. Djokjakarta 31.05.1902, ingenieur civiele techniek Delft 1924, buitengewoon hoogleraar Bandoeng (1949|c|-), overl. ’s-Gravenhage 08.04.1979, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 11.04.1979, tr. ’s-Gravenhage 06.03.1926|a| Edmée Felicitas Haaksma, geb. Tandjong Balei (Res. Oostkust van Sumatra) 15.08.1907|b|, overl. na 1994, d.v. Victor Haije Haaksma (1875-1934), ass.res. bij B.B. in Ned.-Indië, en Susanna Julie van Gelder (1880-). 

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom (wonende te Bandoeng) vertegenwoordigd door Adolf Arnold Cornelis Boshorne von Buol, oud 72 jaar (huw.akte ’s-Gravenhage 1926 no.A212); |b| RA 1908 p.83 & Bevolkingsregister ’s-Gravenhage (geb. Kisaean bij Tandjoeng Balei 14.08); |c| Programma voor het studiejaar 1950-1951, Universiteit van de R.I.S., Faculteit van Technische Wetenschap te Bandoeng, p.4.

 

[2] Johannes Koster, geb. Semarang 30.09.1860, com. 2e kl. Ned. Ind. Sp. te Djokjakarta (1903), Grisee (1904) en Magelang (1905), com. 1e kl. N.I.S. te Toentang (1906,1907, Babat (1908,1909) en Semarang (1910), chef 2e klasse N.I.S. te Kedoeng Djati (1912,1915), Solo (1916,1918), stationschef te Semarang (1921,1927), overl. Salatiga 28.08.1933|c|, tr. Salatiga (Res. Semarang) 27.12.1899|b|
[3] Augustine Maria Jeannette Wind, geb. Semarang 11.07.1882, overl. Semarang 30.11.1931|d|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Timo Arnold Marinus Koster, geb. Djokjakarta 31.05.1902|a|; volgt [1].

2.                   Maria Agnes Koster, geb. Toentang (Salatiga) 16.10.1905, ged. Salatiga (rk) 05.11.1905|e|.

3.                   Carel Hendrik Jacobus Koster, geb. Salatiga 27.07.1907, ged. Salatiga (rk) 11.08.1907|f|.

 

Noten: |a| RA 1903 p.66; |b| RA 1901 p.341; |c| vader Mezak, moeder Regina (overl.akte Salatiga 1933 no.9); |d| 01.12 (Bataviaasch nieuwsblad 07.12.1931); |e| RA 1907 p.55 & De Indische Navorscher jrg.10 (1997) p.124; |f| RA 1908 p.51 & De Indische Navorscher jrg.10 (1997) p.125.

 

[4] Mesak Koster, ook Mezak, overl. Salatiga (Res. Semarang) 28.02.1888|b|, tr. Salatiga (Res. Semarang) 27.12.1838|a|

[5] Abia Riegia.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Paulina Koster, geb. Salatiga (Res. Semarang) 27.07.1850|g|, ged. Salatiga 27.07.1851|h|, overl. Salatiga (Res. Semarang) 02.12.1891, tr. Salatiga (Res. Semarang) 24.08.1872 Supit Ranian.

2.                   Christiaan Alexander Koster, geb. Salatiga (Res. Semarang) 13.06.1853, ged. Salatiga 05.02.1853|d|, overl. Salatiga (Res. Semarang) 26.07.1908.

3.                   Johannes Koster, geb. Semarang 30.09.1860|c| of 01.10.1860|e|, ged. Semarang 03.02.1861|f|; volgt [2].

 

Noten: |a| RA 1839 p.228; |b| RA 1889 p.372; |c| RA 1861 p.34 & RA 1862 p.32; |d| RA 1854 p.446 & Bronnenpublikaties IGV dl.4 p.120 (moeder Abia Riegia); |e||f| Bronnenpublikaties IGV dl.4 p.218 (moeder Abica Rahiea); |g| RA 1851 p.402; |h| Bronnenpublikaties IGV dl.4 p.53 (moeder Abia Regia).

 

[6]

[7] Lamberta Augustina Scipio, geb. Semarang 20.06.1866|d|, overl. Semarang 30.06.1931; tr. 1e Semarang 21.09.1883|a| Timo Wind, geb. Het Schut (Hoogeveen) 27.08.1852, overl. Malang (Res. Pasoeroean) 24.04.1892|b|; tr. 2e Weltevreden (Res. Batavia) 11.01.1924 Carel Hendrik Fredriksz, geb. Semarang 12.03.1866, overl. Semrarang 03.07.1933.

     CHF tr. Semarang 13.04.1889|e| Catharina Emile Scipio (1868-1923), d.v. Johannes Lambertus Scipio en Emile Jeannette Weijzig.

Kind van Lamberta:

1.                   Augustine Maria Jeannette Scipio, later Wind, geb. Semarang 11.07.1882|c|; volgt [3].

Uit het huwelijk Wind-Scipio:

2.                   Cornelis Timo Wind, geb. Semarang 24.04.1885|g|, tr. Soerabaja 06.03.1912|i| Rosalia Lefen, geb. Semarang 19.09.1891|j|.

 

Noten: |a| De locomotief 22.09.1883 & RA 1885 p.210; |b| RA 1893 p.414; |c| RA 1883 p.263; |d| RA 1867 p.39; |e| RA 1890 p.256 (Frederiksz); |g| RA 1886 p.269; |i| RA 1913 p.27 (bruid Lefen); |j| RA 1893 p.325 (Lefeu).

 

[8]

[9]

 

[10]

[11]

 

[12] 

[13]

 

[14] Johannes Lambertus Scipio, geb. Semarang 13.06.1841, overl. Semarang 24.07.1899, tr. Semarang 15.03.1863 (echtsch. Semarang 29.11.1875) 

[15] Emile Jeannette Weijzig, geb. Semarang 21.12.1847, overl. Semarang 27.01.1882.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lamberta Augustina Scipio, geb. Semarang 20.06.1866|a|; volgt [7].

2.                   Catharina Emile Scipio, geb. Semarang 12.04.1868, overl. 25.06.1923|b|, tr. Semarang 13.04.1889|d| Carel Hendrik Fredriksz, geb. Semarang 12.03.1866|c|, overl. Semarang 03.07.1933|e|.
     CHF tr. 2e Batavia 11.01.1924 Lamberta Augustina Scipio (1866-1931), oudere zuster van Catharina Emile.

 

Noten: |a| De Locomotief (Burgerlijke stand te Samarang ‘van af den 15den tot en met den 22sten Junij 1866’, geboorten: E.J. Scipio, geb. Weyzig, d.); |b| e.v. Fredriksz (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 11.01.1924); |c| Fredriksz (RA 1867 p.38); |d||e| Frederiksz.

 

[16]

[17]

 

[18]

[19]

 

[20]

[21]

 

[22]

[23]

 

[24]

[25]

 

[26]

[27]

 

[28] Scipio

[29] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Lambertus Scipio, geb. Semarang 13.06.1841; volgt [14].

 

[30] Nicolaas Weijzig, overl. Semarang 11.04.1848; tr. 1e Semarang ca. 1823|a| Johanna Rosina Apon, overl. Semarang 02.03.1838|b|; tr. 2e Semarang 15.12.1842

[31] Engelina Rijken, overl. Semarang 02.07.1876; tr. 1e Japara en Joana ca. 1826|c| Hendrik Harton, ambtenaar, overl. Japara en Joana 09.04.1827.

Uit het huwelijk Weijzig-Apon:        

1.                   Johanna Louise Henrietta Weijzig, geb. Semarang ca. 1826|f|, overl. Semarang 26.03.1828.

2.                   Nicolaas Weijzig, geb. Semarang ca. 1834|g|, overl. na 1871, tr. Semarang 29.05.1854 Helena Johanna Burij, geb. Banda 23.05.1838, overl. Semarang 10.10.1871|j|.

3.                   Wilhelmina Josepha Weijzig, geb. Semarang 19.05.1836, overl. Demak (Res. Semarang) 14.01.1872|h|, tr. Semarang 31.03.1853 Johannes Fredrik van Loon, overl. na 1872.

Uit het huwelijk Harton-Rijken:      

4.                   kind, geb. Japara en Joana ca. 1827|d|.

Kind van Engelina:

5.                   “Een dood geb. kind van Engelina Rijken, wed. Harton”, Semarang 31.03.1829|e|.

Uit het huwelijk Weijzig-Rijken:                                        

6.                   Francina Melania Weijzig, geb. Semarang 02.10.1844, overl. Semarang 09.04.1877, tr. Semarang 08.06.1860 James Francis Lee, overl. Semarang 06.03.1885.

7.                   Wernard Eduard Weijzig, geb. Semarang 19.11.1846, overl. Semarang 31.07.1911, tr. Semarang 11.12.1867 Johanna Maria Coenradina Smit, geb. Pattie (Res. Japara) 20.11.1850, overl. Semarang 31.04.1905|i|.

8.                   Emile Jeannette Weijzig, geb. Semarang 21.12.1847; volgt [15].

 

Noten: |a| RA 1824 p.149; |b| Johanna Rosiena (RA 1839 p.269); |c| RA 1827 p.158; |d| RA 1828 p.155; |e| RA 1830 p.203; |f| RA 1827 p.164; |g| RA 1835 p.182; |h| RA 1873 p.267 (e.v. Johannes Hendrik) & RA 1873 p.274; |i| 31.04 (RA 1906 p.104); |j| ‘echtgenoote van Nicolaas Weijzig’ (RA 1873 p.266).

 


Bijlage A

 

Beschouwen we Timo Wind als kwartier [6], dan

 

[12] Cornelis Wind, geb. Smilde 28.05.1829, opzichter (1852,1854), aannemer (1856), opzichter van werken (1862), opzichter provinciale waterstaat (1863,1869), hoofdopzichter bij de Waterstaat (1871,1880), overl. Groningen 05.07.1885; tr. 2e Groningen 20.09.1862 Klasiena Sebens, geb. Leeuwarden 27.01.1840, overl. Groningen 18.02.1908, d.v. Heike Sebens, smid, en Maaike Jans de Wind; tr. 1e Assen 15.05.1850

[13] Maria Katharina Soegies, ook Maria Catharina, geb. Assen 26.12.1824, overl. Assen 25.06.1861|b|.

Uit het huwelijk Wind-Soegies:

1.                   Timo Wind, geb. Het Schut (Hoogeveen) 27.08.1852; volgt [6].

2.                   Aalt Marginus Wind, geb. Assen 16.02.1854, rijksopzichter (1884,1885), ambtenaar bij de Rijks Waterstaat (1907), overl. Groningen 15.04.1907, tr. Groningen 14.01.1885 Trijntje van der Veen, geb. Groningen 29.08.1858, overl. Groningen 08.05.1952, d.v. Jan Geerling van der Veen en Grietje Haan.

3.                   Marchina Alina Maria Wind, geb. Westerbork 02.01.1856, overl. Groningen 06.05.1895|a|, tr. Haren 04.11.1880 Sebastianus Henderikus Sormani, geb. Groningen 07.02.1842, reiziger, overl. De Punt (Vries) 25.09.1891, z.v. Bernardus Antonius Josephus Sormani, landbouwer, en Maria Elizabeth Koster.

Uit het huwelijk Wind-Sebens (moeder Kla(s/z)i(e)na):

4.                   Heiko Mathias Wind, geb. Groningen 19.02.1863.

5.                   Gerrit Hillegard Wind, geb. Groningen 09.02.1864, overl. Groningen 17.05.1864.

6.                   Anna Wind, geb. Sappemeer 07.04.1865, overl. Bellingwolde 04.11.1865.

7.                   Anna Magrieta Wind, geb. Farmsum (Delfzijl) 20.09.1866, overl. Groningen 11.04.1910, tr. Groningen 10.10.1884|c| Johannes van Weerden Poelman, geb. Veendam 27.10.1852, adjudant onderofficier kwartiermeester bij het Nederlandsch Indisch Leger in garnizoen te Batavia (1884), overl. Helpman (Haren) 22.08.1906, z.v. Hendrik van Weerden Poelman, scheepskapitein, en Amelia Rijtma.

8.                   Harm Wind, geb. Farmsum (Delfzijl) 17.08.1869, overl. Appingedam 19.12.1871.

9.                   Albert Hendrik Wind, geb. Appingedam 12.06.1871, overl. Appingedam 14.11.1871.

10.               Harm Wind, geb. Groningen 11.10.1872, overl. Groningen 23.06.1873.

11.               levenloze zoon, Groningen 08.02.1875.

12.               Jan Wind, geb. Groningen 12.01.1876, opzichter, tr. Groningen 12.06.1902 Grietje Dijksterhuis, geb. Termuntenzijl 16.07.1871, d.v. Jan Dijksterhuis en Trijntje Pieters Bloupot.

13.               Harm Wind, geb. Groningen 11.06.1877.

14.               Cornelia Klasiena Wind, geb. Groningen 31.08.1878, overl. Helpman (Haren) 07.01.1880.

15.               Cornelia Klaziena Wind, geb. Helpman (Haren) 13.05.1880.

 

Noten: |a| wede Sebastiaan Henricus Sormanie; |b| moeder Marchien Menning (overl.akte Assen 1861 no.43); |c| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom vertegenwoordigd door Gerrit Wind, ingenieur provinciale waterstaat, goedkeuring bij KB 07.10.1884 no.60 (huw.akte Groningen 1884 no.261).

 

[24] Jan Wind, geb. Steenwijkerwold 02.04.1802, timmerman (1827,1831), aannemer (1833,1843), aannemer publieke werken (1844), opzichter bij de waterstaat (1845,1850), opzichter bij ’s Rijks Waterstaat (1862), z.v. Harm Wind en Grietje de Jong; tr. 2e Smilde 25.07.1844 IJke van Boven, geb. Oudehaske (Haskerland) 04.07.1820, dienstmeid (1844), overl. Oterdum (Delfzijl) 30.03.1895, d.v. Gurbe Klazes van Boven, arbeider, en Grietje Lammerts Visser; tr. 1e

[25] Aaltje de Jonge, geb. Smilde 26.11.1807, overl. (kraambed) Smilde 18.04.1843, d.v. Cornelis Reinders de Jonge en Anna hendriks Sikkens.

Uit het huwelijk Wind-de Jonge:

1.                   Harm Wind, geb. Smilde 24.10.1825, overl. Smilde 05.04.1836.

2.                   Anna Wind, geb. Veenhuizen (Norg) 18.02.1827, overl. Smilde 11.10.1829.

3.                   Cornelis Wind, geb. Smilde 26.04.1828, overl. Smilde 22.06.1828.

4.                   Cornelis Wind, geb. Smilde 28.05.1829; volgt [12].

5.                   Gerrit Wind, geb. Smilde 19.09.1831, opzichter (1855), adj.ingenieur (1865), gep. ingenieur (1900), overl. Groningen 16.02.1900, tr. 1e Assen 12.09.1855 Hillechien Kuipers, ook Hilligje, geb. Norg 28.08.1825, overl. Sluis 3 (Vries) 25.11.1861, d.v. Gerrit Harms Kuipers, beambte, en Feitje Roelfs Harkema; tr. 2e Groningen 08.02.1865 Antje de Roos, geb. Ureterp (Opsterland) 21.09.1839, d.v. Hendrik Sjoerds de Roos, arbeider, en Jeltje Jans Geertsma.

6.                   Albert Wind, geb. Smilde 21.09.1833, overl. Kloosterveen (Assen) 14.10.1847.

7.                   Anna Margaretha Wind, geb. ’s-Gravenhage 10.12.1836, overl. Kloosterveen (Assen) 19.07.1845.

8.                   Harm Wind, geb. ca. 1839, overl. ’s-Gravenhage 28.07.1839.

9.                   Margaretha Harmina Wind, geb. Smilde 07.07.1840, overl. Assen 2.6.12.1848.

10.               Harm Wind, geb. Smilde 05.04.1843, opzichter, overl. Groningen 22.11.1919, tr. Assen 18.05.1864 Bartina Harmina Rikkers, geb. Coevorden 28.03.1836, overl. Groningen 24.05.1909, d.v. Hendrik Wossum Rikkers (ca.1801-1845), koopman, en Elisabeth Lieftinck.

Uit het huwelijk Wind-van Boven:

11.               Magrietha Wind, geb. Smilde 05.12.1844, overl. Smilde 02.01.1845.

12.               Anna Margrieta Wind, geb. Assen 29.01.1846, overl. Heerenveen (Schoterland) 04.06.1926, tr. Assen 03.10.1866 Hendrik Zwiers, geb. Assen 02.09.1840, hoofdonderwijzer (1866), hoofd ener school (1909), overl. Oldemarkt 17.10.1909, z.v. Lambert Zwiers (1798-1866), arbeider, en Roelfien Heuving.

13.               Albert Gerbinus Wind, geb. Assen 26.03.1849, onderwijzer, overl. Utrecht 01.07.1936, tr. Delfzijl 08.08.1877 Gepke van der Werff, geb. Farmsum (Delfzijl) 10.06.1847, overl. Delfzijl 25.06.1922, d.v. Gerhardus van der Werff, schipper, en Alida Mekkes de Vries.

14.               Jan Wind, geb. Assen 06.11.1851, bouwkundige, overl. Wageningen 08.03.1933, tr. Groningen 31.05.1877 Trijntje de Vries, geb. Groningen 26.10.1856, d.v. Elzo Jans de Vries, voerman, en Trijntje Jans Keizer.

15.               August Nicolaas Wind, geb. Kloosterveen (Assen) 16.11.1854, opzichter, overl. Arnhem 09.03.1939, tr. Assen 05.08.1880 Elsje Dijkstra, geb. Ameland 26.10.1852, overl. Arnhem 13.05.1927, d.v. Folkert Eltjens Dijkstra, onderwijzer der jeugd (1852), hoofdonderwijzer (1880), en Tjitske Rogchers van Dellen.

 

[26] Tijmen Soegies, geb. Assen 24.01.1800, timmerman, overl. Zuidbarge (Emmen) 14.10.1870|d|, z.v. Jan Geerts Soegies, landbouwer, en Roelofje Willems; tr. Assen 20.10.1820

[27] Marrichjen Seine, geb. Hoogeveen 08.03.1798|c|, ged. Hoogeveen 12.03.1797|f|, dienstmaagd (1820), overl. Zuidbarge (Emmen) 29.05.1867|b|, d.v. Seine Klaassens (-1812) en Maria Christiaans Hein (-1808).

Uit dit huwelijk:

1.                   Roelofje Soegies, geb. Assen 11.03.1821, overl. Zuidbarge (Emmen) 01.12.1890|e|, tr. Emmen 09.02.1860 Hilbert ten Cate, geb. Hoogeveen 28.07.1824, grutter, overl. Assen 11.07.1902, z.v. Arend ten Cate en Henrietta Margaretha Gross.

2.                   Maria Katharina Soegies, geb. Assen 26.12.1824; volgt [13].

3.                   Jan Soegies, geb. Assen 02.11.1827, timmerman, overl. Heerde 20.07.1922|a|, tr. Assen 20.07.1851 Jantien Mennega, geb. Assen 17.09.1825, overl. Assen 17.02.1899, d.v. Harm Hendriks Mennega, arbeider, en Trientje Jans Hoving.

 

Noten: |a| wedr Nennega (overl.akte Heerde 1922 no.72); |b| Margjen, vader Seinen Menning, moeder Maria Catharina Heins, echtgenoot Tiem (overl.akte Emmen 1867 no.38); |c| oud 69 jaar 2 mnd (ibidem); |d| Tiem, moeder Roelfien Lubbers, echtgenote Margien Menning (overl.akte Emmen 1870 no.108); |e| moeder Margien Menning (overl.akte Emmen 1890 no.297); |f| bruid 23 jr, ged. 12.03.1797 (huw.akte Assen 1820 no.10).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren