Hendricus Marinus Neeb (1870-1933)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Het overzicht kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van Y. Schuak. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien december 2018)

 


 

[1] Hendricus Marinus Neeb, geb. Muntok (Banka) 22.11.1870, arts, officier van gezondheid tweede klasse (1896), generaal-majoor inspecteur van de Militaire Geneeskundige Dienst Ned. Ind. Leger, overl. Bandoeng 15.09.1933, tr. Leiden 23.01.1896 (echtsch. vonnis Raad van Justitie Batavia 17.05.1929, ingeschr. Batavia 05.06.1929) Wilhelmina Christina Beijerinck, geb. Brebes (Tegal) 18.06.1871|b|, overl. Voorst 26.01.1946|a|, crem. Velsen (Westerveld) 30.01.1946, d.v. Frederik Beijerinck, RNL, en Anna Maria Elisabeth van der Moore (1843-1876).

 

Noten: |a| overl. 25.01 (annonce collectie CBG); |b| RA 1872 p.214.

 

[2] Pieter Gerardus Neeb, geb. Leiden 31.03.1830, officier van gezondheid eerste klasse (1868,1895), RNL, overl. tussen 1902 en 1909; tr. 1e Padang (Res. Sumatra’s Westkust) 07.04.1859|c| Anna Francina in ’t Veld, overl. Semarang 19.08.1865; tr. 2e Kampen 09.07.1868
[3] Maria Louisa le Comte, geb. Amsterdam 28.08.1839, overl. ’s-Gravenhage 18.02.1909.

Uit het huwelijk Neeb-in ’t Veld:

1.                   Christiaan Johan Neeb, geb. Res. Padangsche Bovenlanden  19.05.1860|d|.

2.                   Frederik Gerard Neeb, geb. Soerabaja 31.08.1862|e|, overl. Soerabaja 08.09.1865|h|.

3.                   Helen Louisa Neeb, geb. Batavia 20.07.1864|f|, overl. Semarang 21.08.1865|g|.

Uit het huwelijk Neeb-le Comte:

4.                   Hendricus Marinus Neeb, geb. Muntok (Banka) 22.11.1870|a|; volgt [1].

5.                   w.s. Johan Frederik Neeb, geb. Muntok (Banka) 03.05.1872|j|.

6.                   Petronella Gerarda Neeb, geb. Soerabaja 27.08.1873|i|, overl. Hilversum 12.07.1967, crem. 17.07.1967, tr. Zoeterwoude 25.04.1895|b| Pieter Schokker, geb. Ouddorp ca. 1869, houtvester der derde klasse, overl. Hilversum 11.08.1939, z.v. Cornelis Schokker (1830-1869) en Margaretha Johanna Christina Neeb (1840-1910).

7.                   Johanna Christina Neeb, geb. Batavia 16.04.1875|l|, overl. Utrecht 30.01.1945, tr. Leiden 17.04.1902 Hendricus Jacobus van der Schroeff, geb. Amsterdam ca. 1877|m|, gouvernements-veearts voor Suriname, overl. Bandoeng 14.03.1926, z.v. Johannes van der Schroeff en Gijsberta Clasina van der Linde.

8.                   w.s. Josephina Maria Neeb, geb. Soerabaja 29.06.1877|k|.

9.                   Margaretha Johanna Christina Neeb, geb. Leiden 03.05.1881.

 

Noten: |a| RA 1872 p.248; |b| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom (wonende te Wang..ali, Indië) vertegenwoordigd door Hendricus Marinus Neeb, 24 jaar, semi-arts {zijn zwager} (huw.akte Leiden 1895 no.6); |c| RA 1860 p.15; |d| RA 1861 p.54; |e| RA 1863 p.45; |f| RA 1863 p.28; |g| RA 1866 p.90; |h| RA 1866 p.93 en RA 1866 p.106; |i| RA 1874 p.234; |j| RA 1873 p.248; |k| RA 1878 p.241; |l| RA 1876 p.220; |m| niet gevonden in tafels Amsterdam geboorten 1876, 1877 en 1873-1882.

 

[4] Johan Fredrik Neeb, ged. Leiden (Ev.Luth.) 03.06.1797|e|, officier van gezondheid (1816), chirurgijn (1822,1830,1852), heel- en verloskundige (1859), heel- en vroedmeester (1869), overl. Soerabaja 19.07.1873|c|, tr. Leiden 23.05.1822

[5] Johanna Christiana Mulder, ged. Wageningen 01.09.1796, overl. Haarlem 02.05.1877.

Uit dit huwelijk (moeder soms Muller):

1.                   Johann Philippus Neeb, geb. Leiden 19.07.1823, kunstschilder (1849,1855), tekenmeester (1858)tr. Leiden 24.01.1849 Louisa Maria de Prevost, geb. Arnhem 29.05.1825, d.v. Johannes Laurentius de Prevost (-1843) en Catharina Loosen.

2.                   Johan Fredrik Wilhelm Neeb, geb. Leiden 03.01.1825, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, overl. na 1896, tr. Wisch 30.04.1852 Gerharda Willemina Jakoba Boland, geb. Wisch 14.08.1827, d.v. Jan Boland, koopman, en Filippina Johanna Andrietta Snetlage.

3.                   Hendrik Andries Neeb, geb. Leiden 01.10.1826, mr., advocaat, overl. Leiden 12.11.1896, tr. Gouda 16.07.1857 Johanna Louisa Wilhelmina Emelia Prince, geb. Gouda 31.12.1830 (akte), overl. Leiden 07.03.1861, d.v. Jan Prince en Reinhardina Johanna Faber.

4.                   Johanna Frederica Neeb, geb. Leiden 19.06.1828, overl. Utrecht 21.02.1893, tr. Leiden 03.08.1850 Diderik Boudewijn Paulus Zuurdeeg, geb. Leiden 28.04.1825, heel- en verloskundige, overl. Zierikzee 20.12.1891, z.v. Paulus Johannes Boudewijn Zuurdeeg, gaarder van de stedelijke belastingen, en Adriana Diderica Pelgrom.

5.                   Pieter Gerardus Neeb, geb. Leiden 31.03.1830; volgt [2].

6.                   Adrianus Evert Neeb, geb. Leiden 23.03.1832, officier van gezondheid (1869), gepensioneerd kolonel bij de geneeskundige dienst in NOI (1881), RNL, overl. Oegstgeest 13.08.1881, tr. Nijkerk 30.04.1869 Tonia Jeannetta Gerharda Colenbrander, geb. Nijkerk 25.12.1839, overl. ’s-Gravenhage 20.10.1895, d.v. Antoni Derk Steven Colenbrander, notaris, en Theodora Sophia Wilhelmina Snethlage.

7.                   Hendrina Johanna Christiana Neeb, geb. Leiden 14.03.1834, overl. Leiden 09.10.1857|d|, tr. Leiden 16.08.1856 Constantijn Philippus Isaac van der Vugt, geb. Utrecht 01.06.1831, officier van gezondheid der derde klasse, z.v. Willem Gustaaf Fredrik van Vugt, gep.majoor, en Alida Bronner.

8.                   Carel Albrecht Eduard Neeb, geb. Leiden 19.09.1836, kapitein der infanterie N.I. Leger (1875,1876), militiecommissaris (1894), overl. Leiden 24.02.1894, tr. 1e Djokjakarta 17.07.1866|b| Maria Elisabeth Soetens, geb. Klundert 03.11.1839, overl. Breda 10.09.1875; tr. 2e Oosterhout 06.11.1876 Hermance Suzanna Niesen, geb. Haarlem 27.06.1842, overl. Zeist 01.03.1935, d.v. Dirk Gerardus Niesen en Maria Johanna Bosse.
     HSN tr. 1e Stad Doetinchem 05.09.1872 Isaac Anne Willer, geb. Leeuwarden 05.10.1846, luitenant-kwartiermeester bij het Oost-Indisch Leger, overl. aan boord van het Ned. Barkschip “Jacob Roggeveen” op 35°18' ZB en 23°22' OL 05.02.1875|a|, z.v. Pierre Henri Corneille Willer, ‘directeur over den arbeid’ in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging, en Catharina Maria van Erkelens.

9.                   Margaretha Johanna Christina Neeb, geb. Leiden 11.10.1840, overl. Hilversum 15.03.1910, tr. Leiden 13.05.1859 Cornelis Schokker, geb. Enkhuizen 23.11.1830 (akte), medicinae doctor, overl. Ouddorp 25.05.1869, d.v. Pieter Schokker en Harmina Maria Hendrika Janson.
Uit dit huwelijk: Pieter Schokker, geb. Ouddorp ca. 1869, tr. Zoeterwoude 25.04.1895 Petronella Gerarda Neeb (1873-1967), d.v. Pieter Gerardus Neeb en Maria Louisa le Comte.

 

Noten: |a| extract uit het scheepsjournaal (overl.akte Oosterhout 25.06.1875 no.133); |b| RA 1867 p.16; |c| RA 1874 p.288; |d| ook overl.akte Groningen 1857 no.791; |e| Jan Frederik.

 

[6] Pieter le Comte, geb. Amsterdam 29.05.1802, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 16.06.1802, marineofficier (tot 1823), directeur kweekschool voor de zeevaart te Amsterdam (1828), commissaris van het Loodswezen te Amsterdam, overl. Amsterdam 17.11.1849; tr. 1e Amsterdam 24.10.1823 Anna Maria Christoffels, geb. Amsterdam 05.02.1801, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 18.02.1801, overl. Amsterdam 13.10.1835, d.v. Andreas Franciscus Christoffels en Maria Catharina Glasbergen; tr. 2e Woerden 29.05.1837

[7] Hendrina Maria Schuak, ged. Woerden (Evangelisch-Luthers) 19.03.1809, overl. Leiden 13.06.1897|a|.

– PlC is van zijn 12e tot 1823 bij de Marine; hij is betrokken bij acties in Algiers (1816) en Palembang (1819 en 1821); benoemd tot RMWO 4e klasse (1822).|f|
– PlC maakt tekeningen, gravures en schilderijen van schepen, waarvan er enkele zijn opgenomen in de collecties van het Rijksmuseum en Scheepvaartmuseum te Amsterdam en het Maritiem Museum te Rotterdam; hij publiceert o.a. «Afbeeldingen van schepen en vaartuigen, in verschillende bewegingen» (Amsterdam: Kaal, 1831) en «Praktikale zeevaartkunde en theoretische kennis voor handel en scheepvaart» (Amsterdam: Hulst van Keulen 1842).|g|

Uit het huwelijk le Comte-Christoffels (twee kinderen in leven 1849):

1.                   Pieter le Comte, geb. ’s-Gravenhage 01.10.1824, overl. (‘na een bitter lijden van drie dagen’) ’s-Gravenhage 15.12.1824.

2.                   Zoon le Comte, geb. Amsterdam 07.11.1826, overl. na 1849.

3.                   Pieter le Comte, geb. Amsterdam 26.10.1828, overl. Amsterdam 01.02.1829.

4.                   Henriette Elizabeth le Comte, geb. Amsterdam 09.02.1830, overl. Amsterdam 03.03.1831|b|.

5.                   Zoon le Comte, geb. Amsterdam 23.02.1831, overl. (‘door hevige stuipen’) Amsterdam 26.02.1831.

6.                   Henriette Elisabeth le Comte, geb. Amsterdam ca. 1834, overl. Bloemendaal 21.07.1915, tr. Amsterdam 29.01.1863 Johannes Joseph Rijff, geb. Amsterdam 06.10.1827 (akte), timmerman, overl. voor 1915, z.v. Joseph Rijff en Jansje Hunter.

7.                   Maria Louisa le Comte, geb. Amsterdam 20.10.1834, overl. Amsterdam 12.05.1835.

Uit het huwelijk le Comte-Schuak (zes kinderen in leven 1849):

8.                   Maria Cornelia le Comte, geb. Amsterdam 30.05.1838, overl. (‘na een allersmartelijkst geduldig lijden van zeven weken’) Amsterdam 20.10.1842.

9.                   Maria Louisa le Comte, geb. Amsterdam 28.08.1839; volgt [3].

10.               Pieter le Comte, geb. Amsterdam 26.03.1841, luitenant-ter-zee 1e klasse (1877), kapitein-ter-zee (1891), RMWO, overl. Carlsbad (Bohemen)|e| 09.11.1891, otr. Delft 20.04.1877, tr. Delft 03.05.1877 Coenradine Albertine Schuak, geb. Breda 13.08.1851, overl. ’s-Gravenhage 05.06.1923, d.v. Johannes Hermanus Schuak (1811-1879) en Christina Aletta Bekkers.

11.               Dochter le Comte, geb. Amsterdam 18.01.1843.
= w.s. Maria Cornelia le Comte, geb. Amsterdam ca. 1844, overl. Amsterdam 23.04.1909|c|, tr. Kampen 20.03.1862 Everhardus te Veltrup, geb. Zaandam 07.06.1831 (akte), makelaar, overl. Zaandam 09.09.1873, z.v. Johannis te Veltrup en Grietje Kroeger.

12.               Zoon le Comte, geb. Amsterdam 10.09.1844.

13.               Dochter le Comte, geb. Amsterdam 06.04.1846.

14.               Dochter le Comte, geb. Amsterdam 16.12.1847.

 

Noten: |a| Maria Hendrika (overl.akte Leiden 1897 no.546); |b| ‘Het behaagde de Voorzienigheid, ons ten vijfden male de verschrikkelijke proef te laten doorstaan, door van ons ouderlijk hart tot zich te nemen, een der twee nog overgeblevene lievelingen, zijnde ons dochtertje...’ (annonce collectie CBG); |c| overl.akte Zaandam 1909 no.98; |d| overl.akte ’s-Gravenhage 23.02.1892 no.780; |e| nu Karlovy Vary (Karlsbad) in Tsjechië; |f||g| correspondentie Y. Schuak (okt’18).

 

[8] Johan Philippus Neeb, ged. Leiden (Ev.Luth.) 30.10.1767, chirurgijn (1795,1822), heelmeester, overl. Leiden 12.01.1840, otr. Leiden 07.05.1795, tr. Leiden 24.05.1795

[9] Johanna Fredrica Koch, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 16.06.1773, overl. Leiden 05.06.1808, begr. Leiden 09.06.1808.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Elisabeth Neeb, ged. Leiden (Ev.Luth.) 18.02.1796|c|.

2.                   Jan Fredrik Neeb, ged. Leiden (Ev.Luth.) 03.06.1797|d|; volgt [4].

3.                   Hendrika Neeb, ged. Leiden (Ev.Luth.) 12.08.1799|b|.

4.                   Johanna Antoinetta Neeb, ged. Leiden (Ev.Luth.) 23.11.1802|a|.

 

Noten: |a| get. Johan Balthazar Neeb {opa} en Johanna Edelhof; |b| get. Johan Balthazar Neeb {opa} en Johanna Elisabeth Edelhoff; |c| get. Elisabeth Koch {tante}; |d| get. Johann Friederich Koch {opa}.

 

[10] Johannes Wilhelm Mulder, geb. Nijmegen ca. 1766, chirurgijn, overl. Wageningen 25.04.1815, tr. Wageningen 27.11.1792

[11] Hendrina Swartjes, ged. Wageningen 15.01.1765, overl. Leiden 29.07.1850|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Mulder, ged. Wageningen 01.09.1793.

2.                   Evert Mulder, ged. Wageningen 03.10.1794, overl. Rotterdam 28.02.1852, tr. Rotterdam 22.05.1822 Bastiana Willemina van Walraven, ged. Rotterdam 23.05.1802, overl. Rotterdam 06.05.1871, d.v. Jacob Leendert van Walraven en Barbera van der Buijl/Beijl.

3.                   Johanna Christiana Mulder, ged. Wageningen 01.09.1796; volgt [5].

 

Noten: |a| moeder Johanna Viervant (overl.akte Leiden 1850 no.536).

 

[12] Jean le Comte, ged. Amsterdam (Westerkerk) 23.08.1771|a|, geëmployeerde (1823), overl. (‘aan de gevolgen eener borstkwaal’) ’s-Gravenhage 23.02.1824, otr. Amsterdam 22.09.1797

[13] Johanna Glasbergen, ged. Amsterdam (Kerk in het Jongenshuis (Oud-Katholiek) 26.03.1772|b|, overl. Amsterdam 28.09.1844.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Marie le Comte, geb. Amsterdam 10.09.1798, ged. Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 16.09.1798.

2.                   Maria Cornelia le Comte, geb. Amsterdam 30.08.1800, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 24.09.1800.

3.                   Pieter le Comte, geb. Amsterdam 29.05.1802, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 16.06.1802; volgt [6].

–             kind van Jean le Comte, begr. Zuiderkerk 27.05.1803.

4.                   Jan le Comte, geb. Amsterdam 17.04.1804, ged. Amsterdam (Westerkerk) 11.05.1804.

5.                   Zoon le Comte, geb. ’s-Gravenhage 15.01.1806.

6.                   Louis le Comte, geb. Amsterdam 23.08.1809, ged. Amsterdam (Westerkerk) 08.09.1809, schrijver en victualiemeester 3e klasse bij Zr.Ms.Marine, overl. Willemsoord 02.05.1843.

 

Noten: |a| Johannis; |b| Anna.

 

[14] Jan Gijsbert Schuak, ged. Woerden (Evangelisch-Luthers) 19.10.1772, schout, notaris, overl. Woerden 20.02.1825|b|, tr.

[15] Maria Cornelia Roos, geb. ca. 1782, overl. Woerden 29.01.1854.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Schuak, ged. Woerden (Evangelisch-Luthers) 21.11.1802|i||.

2.                   Dirk Hendrik Schuak, ged. Woerden (Evangelisch-Luthers) 20.03.1804|c|, overl. Rembang 03.01.1834|d|.

3.                   Jan Gijsbert Schuak, ged. Woerden (Evangelisch-Luthers) 26.06.1806.

4.                   Hermanus Schuak, ged. Woerden (Evangelisch-Luthers) 02.05.1808.

5.                   Hendrina Maria Schuak, ged. Woerden (Evangelisch-Luthers) 19.03.1809; volgt [7].

6.                   Johannes Hermanus Schuak, ged. Woerden (Evangelisch-Luthers) 17.03.1811, eerste luitenant adjudant bij het Regiment Grenadiers en Jagers (1847), gepensioneerd generaal-majoor der infanterie (1879), RMWO, overl. Delft 29.04.1879, tr. Breda 19.02.1847 Christina Aletta Bekkers, geb. Ginneken en Bavel 08.10.1814, overl. na 1879, d.v. Casparus Govardus Johannes Bekkers, ontvanger der directe belastingen te Princenhage (1814), ontvanger der in- en uitgaande regten en accijnsen te Breda (1847), en Maria Joanna Mechelina Middelaer.
Uit dit huwelijk: Coenradine Albertine Schuak (1851-1923), tr. Delft 03.05.1877 Pieter le Comte (1841-1891), z.v. Pieter le Comte (1802-1849) en Hendrina Maria Schuak (1809-1897).

7.                   Elizabeth Cornelia Schuak, geb. Woerden 03.02.1814, overl. Woerden 29.07.1815.

8.                   Cornelis Jan Schuak, geb. Woerden 20.09.1815, militair, overl. Res. Semarang 23.10.1840|e|.

9.                   Eliza Schuak, geb. Woerden 17.01.1817, overl. Woerden 04.04.1818.

10.               Petronella Hendrika Schuak, geb. Woerden 20.12.1817, overl. Woerden 08.07.1834.

11.               Elisabeth Gijsbertha Schuak, geb. Woerden 07.02.1819, overl. Renkum 02.06.1907, tr. Woerden 03.09.1846 Henrij Guillaume Granpré Molière, geb. Amsterdam 27.02.1809, ged. Amsterdam (Waalse Kerk)16.04.1809, overl. Renkum 05.12.1896, z.v. Louis Granpré Molière en Susanne Ester Simon Thomas.

12.               Karel Schuak, geb. Woerden 26.01.1820, kolonist, overl. Ommerschans (Stad Ommen) 18.02.1859|a|.

13.               Coenradus Albertus Schuak, Koen, geb. Woerden 20.02.1821, majoor der Infanterie O.I.-Leger, RMWO 4e klasse, overl. op de terugreis uit Indië als passagier aan boord van het fregatschip “Java” in de Indische Oceaan (16°ZB, 82°20'OL) 22.06.1873|j||k|, tr. Bantam 13.12.1852|f| Louisa Wilhelmina Antoinette van Dijck, geb. Mangonredja (Res. Preanger Regentschappen) 22.10.1833, overl. Bandjermasin (Res. Zuider- en Oosterafdeling van Borneo) 26.05.1872|h|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Woerden 1859 no.20; |b| geen ouders vermeld (overl.akte Woerden 1825 no.18); |c| get. Hendrina Maria Schenkbert {oma}; |d| RA 1835 p.222; |e| RA 1841 p.292; |f| RA 1854 p.420; |h| RA 1873 p.292; |i| get. Elisabeth Galama {oma}; |j| Schuack (overl.akte Woerden 22.09.1873 no.119); |k| annonce van Wed. P. le Comte-Schuak, Kampen 11.10.1873 (collectie CBG).

 

[16] Johan Balthasar Neeb, geb. Darmstadt (Hessen) ca. 1743, overl. Leiden 28.11.1813, z.v. Johan Philip Neeb; otr. 2e Leiden 12.12.1783 Anna Elisabeth Edelhoff, geb. Leiden, doopgetuige Leiden (Ev.Luth.) 12.08.1799 en 23.11.1802, overl. voor 1813; tr. 1e

[17] Elizabeth Lardenooijs, begr. Leiden tussen 14 en 21.06.1783.

Uit het huwelijk Neeb-Lardenooijs (drie kinderen in leven 1783):

1.                   Johan Philippus Neeb, ged. Leiden (Ev.Luth.) 30.10.1767; volgt [8].

2.                   Jannetje Neeb, ged. Leiden (NH Pieterskerk) 29.08.1770, w.s. jonggestorven.

3.                   Hendrika Neeb, ged. Leiden (NH Pieterskerk) 13.12.1772.

4.                   Margareta Neeb, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 09.10.1774.

5.                   Jannetje Neeb, ged. Leiden (NH Pieterskerk) 03.04.1776, w.s. jonggestorven.

6.                   Jacobus Neeb, ged. Leiden (Luthers) 11.04.1777.

7.                   Jannetje Neeb, ged. Leiden (NH Pieterskerk) 18.11.1778, werkster (1820), overl. Leiden 23.03.1850, tr. 1e voor 1808 Jillis Marijt, begr. Zoeterwoude 01.02.1811; tr. 2e Leiden 16.11.1820 Jan Vermeij, geb. Leiden 02.08.1777, warmoeziersknecht (1797), noodhulp aan het Haagsche (onleesbaar), z.v. Jan Gerritse Vermeij en Lena Pijen.
     JV otr. 1e Leiden 24.08.1797, tr. Leiden 09.09.1797 Johanna Maria van Welsen, geb. Leiden, overl. Leiden 09.06.1820.

Uit het huwelijk Neeb-Edelhoff (moeder soms Johanna):

8.                   Christina Adriana Neeb, ged. Leiden 13.01.1785, overl. Leiden 26.11.1830.

9.                   Margreta Neeb, ged. Leiden 16.02.1787, overl. na 1848, tr. Leiden 15.05.1834 Christianus Johannes Letrie, geb. ’s-Gravenhage 17.04.1797, oppasser, overl. Leiden 05.09.1848, z.v. Johannes Letrie en Henderina van Huls.

 

[18] Johan Friederich Koch, doopgetuige Leiden (Ev.Luth.) 03.06.1797, overl. na 1808, tr.

[19] Anthonette Fennemans, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 19.06.1784.

Uit dit huwelijk:

1.                   Andries Koch, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 12.07.1769, overl. Mijdrecht 26.09.1833, otr. Amsterdam 03.04.1795 Hendrina Steenbergen, geb. Beverwijk ca. 1765.

2.                   Elizabeth Henrika Koch,  ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 02.06.1771.

3.                   Johanna Friedrica Koch, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 16.06.1773; volgt [9].

4.                   Elisabeth Koch, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 07.01.1776, doopgetuige Leiden (Ev.Luth.) 18.02.1796, overl. Leiden 23.01.1814, begr. Leiden 27.01.1814, otr. 1e Leiden 29.12.1796, tr. Leiden 15.01.1797 Jan Adam Tiemeijer, overl. Leiden 25.11.1808; otr. 2e Leiden 09.11.1809, otr. Amsterdam 10.11.1809 Cornelis Wilhelmus Stevens, geb. Anholt, overl. na 1814.
     JAT tr. 1e voor 1796 Christina Willemina Luurman, begr. Leiderdorp 21.09.1796.

5.                   Friedrich August Koch, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 09.03.1778.

 

[20] Johannes Wilhelm Mulder, tr.

[21] Elisabeth Christina Sternberg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Wilhelm Mulder, geb. Nijmegen ca. 1766; volgt [10].

 

[22] Lucas Swartjes, overl. voor 1850, tr.

[23] Evertje Viervans, overl. voor 1850.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dederika Johanna Swartjes, ged. Nijmegen 12.04.1751 (moeder Everdina Viervangs).

2.                   Cornelis Swartjes, ged. Wageningen 09.09.1762 (moeder Everdijn Vierdevans).

3.                   Hendrina Swartjes, ged. Wageningen 15.01.1765; volgt [11].

4.                   Cornelia Swartjes, ged. Wageningen 18.08.1768 (moeder Evertje Viervans).

 

[24] Pierre le Comte, geb. ca. 1743, van La Chappelle en Normandie, overl. na 1823, otr. Amsterdam 13.09.1771|d|

[25] Elisabeth Henken, geb. Amsterdam ca. 1746, doopgetuige Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 16.09.1798, overl. voor 1823, w.s. begr. Amsterdam (Zuiderkerk) 06.08.1804|e|, d.v. Jan Henken.

Voorkinderen:

1.                   Pieter le Comte, ged. Amsterdam (Westerkerk) 23.08.1771, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 28.08.1771.

2.                   Johannis le Comte, ged. Amsterdam (Westerkerk) 23.08.1771|c|; volgt [12].

Uit dit huwelijk:

3.                   Elisabet le Comte, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 18.12.1772|a|.

4.                   Julie le Comte, geb. Amsterdam 03.10.1779, ged. Amsterdam (Waalse Kerk) 10.10.1779|b|.

 

Noten: |a| vader Pieter, moeder Henke; |b| moeder Henke; |c| moeder Hinken; |d| bruid oud 25 jaar; |e| Henke.

 

[26] Johannis Glasbergen, geb. Sloterdijk ca. 1740, overl. na 1803, z.v. Marten Glasbergen; otr. Amsterdam 06.09.1765

[27] Maria Rijnders, ged. Amsterdam (Kerk in het Jongenshuis (oud-katholiek)) 02.03.1738, begr. Amsterdam (Oude Lutherse Kerk) 22.12.1803, d.v. Jacobus Rijnders en Catrina Teuwis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Glasbergen, ged. Amsterdam (Kerk in het Jongenshuis (Oud-Katholiek) 02.08.1766.

2.                   Catharina Glasbergen, ged. Amsterdam (Kerk in het Jongenshuis (Oud-Katholiek) 20.02.1768.

3.                   Cornelia Glasbergen, ged. Amsterdam (Kerk in het Jongenshuis (Oud-Katholiek) 03.09.1769.

4.                   Anna Glasbergen, ged. Amsterdam (Kerk in het Jongenshuis (Oud-Katholiek) 26.03.1772; volgt [13].

5.                   Johannes Glasbergen, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 12.01.1774|a|.

6.                   Martinus Glasbergen, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 14.12.1775.

7.                   Maria Catharina Glasbergen, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 31.12.1777.

8.                   Catharina Maria Glasbergen, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 05.04.1781.

 

Noten: |a|moeder Reinders.

 

[28] Johannes Schuak, tr.

[29] Elisabeth Galama, doopgetuige Woerden (Evangelisch-Luthers) 21.11.1802.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gesina Juliana Schuak, ged. Woerden (Evangelisch-Luthers) 16.01.1764, begr. Woerden 14.08.1764.

2.                   Gesina Hendrika Schuak, ged. Woerden (Evangelisch-Luthers) 08.04.1765, overl. Woerden 08.02.1843|a|, tr. Hendrik Roos.

3.                   Elizabeth Schuak, ged. Woerden (Evangelisch-Luthers) 25.02.1768.

4.                   Jan Gijsbert Schuak, ged. Woerden (Evangelisch-Luthers) 19.10.1772; volgt [14].

 

Noten: |a| moeder Galema.

 

[30] Dirk Roos, tr.

[31] Hendrina Maria Schenkbert, doopgetuige Woerden (Evangelish-Luthers) 22.02.1789, 23.11.1792, 26.02.1804 en 20.03.1804.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Roos, geb. ca. 1779, overl. Oudewater 17.03.1831, tr. voor 1804 Hendrika Gesina Schuak.

2.                   Maria Cornelia Roos, geb. ca. 1782; volgt [15].

 


Bijlage A

 

– «Malaria en de groote cultures». Met een voorwoord van prof. H.M. Neeb. Batavia: Bandoengsche Kininefabriek, 1928.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren