Gualtherus Cornelus Suermondt (1904-1963)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, maart 2018 (laatst herzien augustus 2021)

 


 

[1] Gualtherus Cornelus Suermondt, geb. Wonokoyo (Afd. Malang, Res. Pasaroean), ook Tanggoeng, 01.05.1904, student NEH Rotterdam 19.09.1922, examen handelseconomie NEH Rotterdam 20.05.1925, kandidaatsexamen rechtsgeleerdheid Leiden Leiden 1931|a|, doctoraalexamen rechten Leiden 1933|b|, adj. referendaris bij de afdeling Juridische en Algemene zaken van de Provinciale Secretarie van West-Java (1937),
referendaris 2e klasse, hoofd van de afdeling Juridische zaken van de Provinciale Secretarie van West-Java (1939), referendaris (1942), buitengewoon hoogleraar staats- en administratief recht Bandoeng (1948-na1950/51)|c|, OON, overl. ’s-Gravenhage 11.06.1963, crem. Velsen (Westerveld) 15.06.1963.
 
Noten: |a| Leidsche Courant 27.04.1931; |b| Leidsche Courant 06.07.1933; |c| Programma voor het studiejaar 1950-1951, Universiteit van de R.I.S., Faculteit van Technische Wetenschap te Bandoeng, p.4.

 

[2] Cornelis Suermondt, geb. Rotterdam 06.06.1856, administrateur Ond. Wonokoyo, overl. Malang 19.06.1919, tr. Malang 26.05.1916
[3] Inlandsche vrouw Kanie, zich noemende Irene, geb. Bangil 26.05.1886, overl. na 1934; tr. 2e Batavia 06.05.1920 Michael Maximus de Rozario, geb. Batavia 29.09.1876, overl. Batavia 04.06.1920.

Kinderen:

1.                   Gualtherus Cornelus Suermondt, geb. Malang (Res. Pasaroean) 01.05.1904|a|; volgt [1].

2.                   Gustafine Adolfine Suermondt, Wonokoyo (Afd. Malang, Res. Pasoeroean) 12.09.1906|b|, tr. ’s-Gravenhage 10.05.1932 Martinus Bouwman, geb. Hatert (Nijmegen) 19.08.1888, overl. voor 1863, z.v. Floris Bouwman, bloemist, en Anna van Zetten. [Amsterdam 1963]
     MB tr. 1e Batavia 25.11.1926 (echtsch. voor 1932) Sietske van Slooten, geb. Batavia 19.02.1904.

3.                   Eugène Suermondt, geb. Malang 10.02.1912, kapitein bij de Kon. Landmacht, overl. Rijswijk (ZH) 10.05.1960, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 13.05.1960, huw.afkond. ’s-Gravenhage 02.03.1935|c|, tr. 1e Berlijn 20.03.1935|d| Louise Theresia Urban, geb. Rotterdam 09.11.1912, d.v. Carl Urban en Maria Dorothea Alofs; tr. 2e Marijtje Neeltje van Kapel. [Rijswijk ZH 1960,1963]

 

Noten: |a| (RA 1907 p.68); |b| erkenning (RA 1908 p.64); |c| Haagsche courant 02.03.1935; |d| ingeschr. [onleesbaar] 09.10.1935.

 

[4] Gualtherus Suermondt, geb. Rotterdam 06.04.1818, RNL, overl. Batavia 01.09.1871, begr. Batavia (Bpl. Tanahabang afd. VI)|c|, tr. Batavia 17.03.1841

[5] Gustavine Adolphine Geselschap, geb. Semarang 18.08.1819, overl. Batavia 06.01.1882, begr. Batavia (Bpl. Tanahabang afd. VI)|d|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hillegonda Marciana Suermondt, geb. Batavia 10.10.1841, overl. Soerabaja 29.09.1881, begr. Soerabaja (Bpl. Peneleh)|g|, tr. Afd. Zuid- en Oosterkwartier der Bataviasche Ommelanden (Res. Batavia) 24.02.1859|b| Willem Abraham Zilver Rupe, geb. Amsterdam 31.05.1833, overl. Soerabaja 11.03.1906, begr. Soerabaja (Bpl. Peneleh)|h|.

2.                   Hendrik Cornelis LodewijkSuermondt, geb. Batavia 08.01.1845.

3.                   Johannes Gualtheres Marius Benjamin Suermondt, geb. Batavia 22.01.1847, overl. na 1882.

4.                   Pieter Suermondt, geb. Batavia 01.06.1848, overl. Kediri 13.04.1895, tr. Kendal (Res. Semarang) 01.12.1871 Marie Louise Descelles, geb. Salatiga (Res. Semarang) 24.05.1847|j|.

5.                   Mattha Agatha Suermondt, geb. Batavia 06.01.1853, overl. ’s-Gravenhage 08.09.1933, tr. Meester Cornelis (Res. Batavia) 17.09.1870 Jean Philip Francois Filz, geb. Semarang 21.06.1837, mr., RNL, overl. ’s-Gravenhage 22.04.1926, z.v. Pieter Theodorus Filz en Maria Fredrica Sophia Wilhelmina Raws.

6.                   Lubine Marciane Suermondt, geb. Rotterdam 11.04.1855, overl. 13.06.1921|i|, begr. Batavia (Bpl. Tanahabang afd. VI)|e|, tr. Batavia 05.10.1876 Fokko Alting du Cloux, geb. Groningen 10.06.1849|a|, overl. na 1882, z.v. Jacob Charles du Cloux, luitenant ter zee 1e klasse, RMWO 4e klasse, en Clara Agneta Alting Mees.

7.                   Cornelis Suermondt, geb. Rotterdam 06.06.1856; volgt [2].

8.                   Eugène Suermondt, geb. Batavia 19.09.1857,  civiel ingenieur, overl. Amsterdam 11.03.1885.

9.                   Adolfine Suermondt, geb. Batavia 22.03.1860, overl. ’s-Gravenhage 26.12.1934, tr. Anthonij Augustus Johannes Krüsemann, geb. Amsterdam 17.01.1859, overl. ’s-Gravenhage 06.05.1940, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 10.05.1940, z.v. Alexander Krüsemann en Annetta Christina Stavarius.

10.               Alphonse Suermondt, geb. Batavia 27.09.1861, lid der Alg.Rekenkamer, overl. Soekaboemi 08.09.1920, begr. Soekaboemi|f|, tr. Batavia 04.08.1890 Johanna Arendina Schröder, geb. Batavia 27.03.1868, overl. ’s-Gravenhage 19.08.1955, d.v. Johanna Arendt Schröder en Vastalie van Zuijlen van Nievelt.

 

Noten: |a| aangifte door vader Du Cloux van een kind ‘aan hetwelk de voornamen Fokko Alting zullen gegeven worden’ (geb.akte Groningen 1839 no.548).

|b| bruid H. Macianna (RA 1860 p.6); |c| P.C. BloysvanTresling Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, dl.3, p.144; |d| ibidem (geb. 19.08); |e| ibidem (geb. 1853); |f| Bronnenpublicaties IGV, dl.6, p.16; |g||h| Bronnenpublicaties IGV, dl.11, p.77; |i| overl. Weltevreden 21.06 (NP 24 (1938) p.144); |j| Decelles (RA 1848 p.346).

 

[6] 

[7]

Kind:

1.                   Inlandsche vrouw Kanie, geb. Bangil 26.05.1886; volgt [3].

 

[8] Cornelis Suermondt, ged. Rotterdam (Zuiderkerk) 14.01.1787, overl. Rotterdam 06.06.1856, otr. Rotterdam 07.04.1809, tr. Rotterdam 26.04.1809

[9] Hillegonda Cornelia Snellen, ged. Rotterdam (rem.) 20.02.1791, overl. Rotterdam 18.10.1849.

Uit dit huwelijk:

1.                   Barthold Jacob Suermondt, geb. Rotterdam 15.06.1810, overl. Amersfoort 18.09.1878, tr. Rotterdam 18.06.1845 Geertruida Cornelia van Santen Kolff, geb. Rotterdam 15.07.1814, overl. Zwijndrecht 28.07.1894, d.v. Jacob van Santen Kolff en Elizabeth Francina Netscher.

2.                   Pieter Suermondt, geb. Rotterdam 03.07.1812.

3.                   Cornelis Suermondt, geb. Rotterdam 18.05.1815, overl. ’s-Gravenhage 03.09.1883, tr. Rotterdam 17.05.1843 Elizabeth van Hoboken, geb. Rotterdam 24.04.1819, overl. ’s-Gravenhage 08.03.1888, d.v. Anthonij van Hoboken, Heer van Rhoon en Pendrecht, en Maria van den Heuvel.

4.                   Gualtherus Suermondt, geb. Rotterdam 06.04.1818; volgt [4].

5.                   Jan Suermondt, geb. Rotterdam 05.03.1821, overl. Rotterdam 05.05.1846.

6.                   Cornelius Tobias Suermondt, geb. Rotterdam 15.02.1826, overl. Haarlem 21.12.1887, tr. Batavia 26.04.1852 Anna Susanna Elizabeth Kamphuis, geb. Batavia 17.09.1833, overl. Ellecom (Rheden) 03.03.1916, d.v. Petrus Jacobus Kamphuis (-1845|a|) en Anna Elizabeth Rijsweber von Scheffer (-1845|b|), ook Reisweber von Schäffer.
– 1845: “In den nacht van den 12 op den 13 december laatstl. is de woning van den landheer van Tjikandie Oediek, gelegen in het Bantamsche op de grens van Batavia, overrompeld. De landheer Kamphuis en zijne vrouw, met vijf hunner acht kinderen [] zijn daarbij omgekomen. [] De Resident van Bantam heeft zich [] met een twintigtal djaijang-sekars naar de plaats begeven. Hij vond het woonhuis in bezit van drie- tot vierhonderd gewapende inlanders. [] tegen zoodanige overmagt niet bestand [] Het garnizoen van Serang trok daarop met twee veldstukken naar Tjikandie Oediek. [] Een twintig- of dertigtal inlanders hebben daarbij het leven verloren. [] Door de politie zijn tweehonderd vier en zeventig personen opgevat. [] Door den Residenmt van Bantam wordt de gepleegde moord en verzetting tegen de openbare magt toegeschreven aan ongenoegen der bevolking jegens den landheer, ter zake van het ineens opvoeren van den aanslag der rijstvelden; aan woelgeestigheid van nabestaanden van vroegere opstandelingen en aan fanatisme.”|c||d|
Uit het huwelijk Suermondt-Kamphuis: familie Kamphuis Suermondt.

 

Noten: |a||b| overl. Bantam tussen 12.12 en 15.12.1845 (RA 1847 p.353); |c| Rotterdamsche courant 31.03.1846; |d| de kinderen: Johanna Adriana (1837), Augusta Wilhelmina (1838), George Eduard Petrus (1839), Antoinetta Jacoba (1842) en Frederika Henrietta (1843).

 

[10] Hendrik Willem Geselschap, ged. Nijmegen 29.11.1780, gepensioneerd Oostindisch hoofdambtenaar (1863), ‘op eigen verzoek wegens zwakheid van vermogens gesteld onder curatele’ (1863)|a|, RNL, overl. Rijswijk (ZH) 13.01.1865|b||c|, tr. Semarang ca. 1817|d|

[11] Marciana Lubina Christoffeline Walradine Holmberg de Beckfelt, geb. Bergen op Zoom 24.11.1780, overl. Batavia 15.12.1858|e|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gustavine Adolphine Geselschap, geb. Semarang 18.08.1819; volgt [5].

 

Noten: |a| vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 18.05.1863 (annonce collectie CBG); |b| geb. Den Bosch, wedr Marciana Lubina Christoffeline Walradine (overl.akte Rijswijk (ZH) 1865 no.3); |c| overl. ‘aan de Geestbrug’, plaats Hoekenburg (annonce collectie CBG); |d| RA 1818 (bruid M.C.W.L.); |e| RA 1860 p.59 (jkvr. Marschiane Christoffeline Walradina Subine).

 

[12] 

[13]

 

[14] 

[15]

 

[16] Barthold Suermondt,|a| geb. Rotterdam 30.07.1743, overl. Rotterdam 12.03.1825, z.v. Evert Suermondt en Helena Boele; otr. Rotterdam 04.08.1776, tr. Rotterdam 18.08.1776

[17] Catharina Quirina Kolff,|b| geb. Middelharnis 17.01.1755, overl. Rotterdam 18.12.1817, d.v. Gualtherus Kolff en Alioda Vosmaer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Evert Suermondt, ged. Rotterdam 25.07.1777, overl. Rotterdam 24.10.1846, otr. Rotterdam (stadstrouw) 22.04.1803, tr. Rotterdam 10.05.1803 Helena Christina Suermondt, ged. Rotterdam 12.03.1784, overl. Rotterdam 14.06.1844, d.v. Willem Suermondt en Geertruida van der Spelt.

2.                   Gualtherus Suermondt, geb. Rotterdam 12.06.1779, overl. Rotterdam 13.08.1841, otr. Rotterdam (stadstrouw) 11.04.1806, tr. Rotterdam 29.04.1806 Maria Margaretha Cantzlaar, geb. Rotterdam 09.03.1779, overl. Rotterdam 08.04.1863, d.v. Hugo Cantzlaar en Margaretha van Andel.

3.                   Jacob Suermondt, ged. Rotterdam 07.12.1783, overl. Rotterdam 12.12.1804.

4.                   Willem Suermondt, geb. Rotterdam 21.05.1785, ged. Rotterdam (Zuiderkerk) 29.05.1785, overl. Rotterdam 23.04.1855, tr. Rotterdam 07.09.1814 Mary Twiss, geb. London 31.12.1794, overl. Rotterdam 18.12.1874, d.v. Robert Twiss en Mary Scott.
Uit dit huwelijk: Carolina Suermondt (1822-1890), tr. Rotterdam 05.07.1848 Johan Christiaan Ledeboer (1826-1908), z.v. Lambertus Vincentius Ledeboer en Johanna Frederika van Oordt.
– Het echtpaar Suermondt-Twiss vormt tevens de kwartieren [20]/[21] in de Kwartierstaat Lamoraal Ulbo de Sitter (1930-2010) & Wolter Reinold de Sitter (1936-2009).

5.                   Cornelis Suermondt, ged. Rotterdam (Zuiderkerk) 14.01.1787; volgt [8].

6.                   Alida Catharina Quirina Suermondt, ged. Rotterdam (Grote Kerk) 07.05.1789.

7.                   Geertrui Wilhelmina Suermondt, ged. Rotterdam 26.08.1790, overl. na 1852, otr. 1e Rotterdam 12.07.1810, otr. Assen 14.07.1810 (att. naar Rotterdam), tr. Rotterdam (stadstrouw) 03.08.1810 Jan Wijntjes Tabingh, geb. Groningen 06.06.1787, controleur der directe belastingen en accijsen, overl. Assen 01.09.1825, z.v. Lambert Tabingh en Maria Johanna Hofstede; tr. 2e Rotterdam 23.03.1831 Ludwig August Eberhard Voss, geb. Essen (Hannover)|c| ca. 1795, wijnkoper (1852), overl. ’s-Gravenhage 06.01.1852, z.v. Gerhard Rudolph Voss en Catharina Christina Elisabeth Block.
Uit het huwelijk Tabingh-Suermondt: familie Tabingh Suermondt.

8.                   IJman Dirk Christiaan Suermondt, ged. Rotterdam (Zuiderkerk) 03.08.1792, overl. Utrecht 13.07.1871, tr. Rotterdam 15.11.1815 Elisabeth Twiss, geb. Ware (Engeland) ca. 1794/1796, overl. Utrecht 06.04.1873, d.v. Robert Twiss en Mary Scott.

 

Noten: |a||b| portretten van BS en CQK in NP 24 (1938) tussen p.266 en p.267; |c| geb. Essen bij Osnabrück (overl.akte ’s-Gravenhage 1852 no.52).

                                                

[18] Pieter Snellen, ged. Rotterdam (rem.) 16.08.1761, overl. Rotterdam 12.08.1814, z.v. Cornelius Tobias Snellen en Hillegonda van der Wallen; otr. Cool 11.10.1786, tr. Rotterdam (stadstrouw) 14.10.1786 (att. naar Cool)

[19] Johanna van Stolk, geb. Cool, ged. Rotterdam (rem.) xx.12.1766, overl. Rotterdam 23.07.1831, d.v. Jan Snellen en Melsje van Heel; tr. 2e Rotterdam 19.04.1816 Jan van der Hoop, ged. Rotterdam (rem.) 31.07.1761, overl. Rotterdam 11.03.1841, z.v. Adriaan van der Hoop en Maria Verburgh.

     JvdH tr. 1e voor 1816 Elisabeth Bierens, overl. voor 1816.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hillegonda Cornelia Snellen, ged. Rotterdam (rem.) 20.02.1791; volgt [9].

2.                   Mattha Cornelia Snellen, ged. Rotterdam (rem.) 29.04.1792, w.s. jong gestorven.

3.                   Mattha Cornelia Snellen, ged. Rotterdam (rem.) 17.03.1794, w.s. jong gestorven.

4.                   Cornelis Tobias Snellen, ged. Rotterdam (rem.) 09.06.1795, overl. Heusden 28.01.1869, tr. Rotterdam 31.08.1831 Anna Maria Roetering, geb. Delft ca. 1805, overl. Rotterdam 06.01.1886, d.v. Geroge Roetering en Joanna van der Bijl.

5.                   Mattha Cornelia Snellen, ged. Rotterdam (rem.) 23.08.1797, overl. Rotterdam 16.09.1867.

6.                   Agatha Snellen, ged. Rotterdam (rem.) 23.01.1799, overl. Rotterdam 27.02.1871.

7.                   Jan Snellen, ged. Rotterdam (rem.) 07.07.1800, w.s. jong gestorven.

8.                   Elizabeth Cornelia Snellen, ged. Rotterdam (rem.) 28.11.1803, overl. Rotterdam 25.06.1872, tr. Rotterdam 01.09.1824 Michiel Plemp, ged. Rotterdam (rem.) 26.08.1798, overl. Rotterdam 28.03.1880, z.v. Paulus Plemp en Johanna van der Hoop.

9.                   Jan Snellen, ged. Rotterdam (rem.) 13.10.1807, overl. voor 1895, tr. ’s-Gravenhage 24.04.1833 Maria Christina Anna Huijgens, geb. ’s-Gravenhage ca. 1810, overl. ’s-Gravenhage 11.05.1895, d.v. Willem Jacobus Huijgens en Maria Johanna van Doorn.

10.               levenloze zoon, Rotterdam 19.04.1813.

 

[20] Fredrik Ditmar Geselschap, ‘capitaine van ’t 2de battaillon van ’t 1ste regiment Oranje Nassauw in dienst dezer lande’(1766), ‘lieut. coll. regiment Orange Nassau’ (1780), tr.

[21] Aldegonda Wilhelmina Catharina Ravens, doopgetuige Amersfoort 30.08.1807.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Wilhelmina Bartholina Geselschap, geb. Maastricht ca. 1764, overl. Leiden 19.11.1827, tr. Theodore de Zehender, overl. tussen 1809 en 1827.

3.                   Catharina Geselschap, ged. Grave 30.03.1766.

4.                   Jan Abraham Geselschap, ged. Grave 30.03.1768, militair, overl. Gorssel 07.08.1841, otr. Zutphen 18.12.1805, tr. Zutphen 08.01.1806 Jeanne Louise Lacoudré, ook Johanna Louisa, geb. Amsterdam 15.03.1770, ged. Amsterdam (Nieuwe Waalse Kerk) 18.03.1770, overl. Leiden 29.04.1835, d.v. Isaac Lacoudré en Marie Naudy.
     JLL otr. 1e Arnhem 01.04.1791, tr. Arnhem 25.04.1791 (att. naar Oosterbeek) Carel Christiaan Sanders, geb. Selle (Hannover), als matroos voor de Kamer Delft van de VOC naar Indië (1786-1787), als kok voor de Kamer Rotterdam van de VOC naar Indië (1788-1789), overl. voor 1804.

5.                   Frederik Carel Geselschap, ged. Groningen (Martinikerk) 11.06.1775, gepensioneerd kolonel, RNL, overl. 24.08.1850.

6.                   Hendrik Willem Geselschap, ged. Nijmegen 29.11.1780; volgt [10].

7.                  

 

[22] Nicolaas Holmberg, geb. Upsal{?}, otr. Bergen op Zoom 14.12.1775, tr. Bergen op Zoom 31.12.1775

[23] Choisine Antonette Adriana van der Gon, geb. Bergen op Zoom.

– Holmberg de Beckfelt: nl.wikipedia

Uit dit huwelijk:

1.                   Marciana Lubina Christoffeline Walradine Holmberg de Beckfelt, geb. Bergen op Zoom 24.11.1780; volgt [11].

 

[24]

[25]

 

[26]

[27]

 

[28]

[29]

 

[30]

[31]

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren