Fedde Jan Terpstra (1913-...)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien maart 2020)

 


 

[1] Fedde Jan Terpstra, geb. Den Helder 10.02.1913, promotie Amsterdam UvA 10.07.1946|a|, hoogleraar Bandoeng (1948-).

 

Noten: |a| proefschrift: Over zekere ongemengde idealen; promotor: J.G. van der Corput (1890-1975).

 

[2] Jan Terpstra, geb. Lemmer (Lemsterland) 23.07.1887, machinist bij de Koninklijke Marine (1910), overl. na 1966, tr. Leeuwarden 22.08.1910
[3] Jeltje van der Meer, geb. Leeuwarden 31.01.1887, overl. Ede 18.06.1966.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Fedde Jan Terpstra, geb. Den Helder 10.02.1913; volgt [1].

2.                   Johan Jan Terpstra, geb. Leeuwarden 11.05.1914.

 

[4] Johannes Terpstra, geb. Pingjum (Wonseradeel) 01.03.1859, bouwkundig opzichter (1884), buitengewoon opzichter (1885), opzichter (1887,1890), gemeenteopzichter (1896), gemeentearchitect (1898,1910), overl. Huizum 12.05.1940, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 06.12.1884

[5] Trientje Bok, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 23.12.1863, overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 08.05.1937, begr. Huizum 12.05.1937.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Trijntje):

1.                   Doekle Terpstra, geb. Goingarijp (Doniawerstal) 13.09.1885, tr. S. Halli. [Big Stone Gap, V.A. 1937]

2.                   Jan Terpstra, geb. Lemmer (Lemsterland) 23.07.1887; volgt [2].

3.                   IJpe Terpstra, geb. Lemmer (Lemsterland) 08.06.1890, tr. Leeuwarderadeel 10.03.1915 Tietje Hettema, geb. Goutum (Leeuwarderadeel) 30.08.1892, d.v. Klaas Hettema en Trijntje Palstra. [Heerenveen 1937]

4.                   Grietje Terpstra, geb. ca. 1895, overl. Arnhem 02.12.1896.

5.                   Grietje Terpstra, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 13.05.1898, tr. Leeuwarderadeel 11.06.1919 Gustaaf Adolph Christiaan Maas, geb. Leeuwarden 27.09.1897, z.v. Georg Jacob Lodewijk Maas (ca.1870-1957), rijksklerk bij de directe belastingen, en Geertruida Bertha van Eijk. [Tandjong Poera, NOI 1937]

 

[6] Fedde van der Meer, geb. Drachten (Smallingerland) 22.02.1856, koopman (1879,1884), bierhandelaar (1885,1888), koopman (1890), koffiehuishouder (1893), schouwburgdirecteur te Leeuwarden (1910), overl. Leeuwarden 21.10.1915; tr. 1e Smallingerland 22.05.1879 Klaaske Durks Durksz, geb. Drachten (Smallingerland) 21.08.1857, overl. Ureterp (Opsterland) 16.08.1883, d.v. Durk Lieuwes Durksz, koopman, en Martje Schuringa Ritsema; tr. Leeuwarden 11.11.1884

[7] Martje Marianna Deibel, geb. Leeuwarden 08.03.1858, overl. na 1930.

Uit het huwelijk van der Meer-Durksz:

1.                   Martje van der Meer, geb. Ureterp (Opsterland) 09.04.1880, overl. Wageningen 04.03.1950, tr. Leeuwarden 12.04.1939 Hendrik Johannes Viets, geb. Wageningen 03.01.1863, overl. Wageningen 12.08.1944, z.v. Gerrit Viets, smid, en Hendrica Brussen.
     HJV tr. 1e Leeuwarden 27.02.1894 Johanna Maria Deibel (1866-1938), d.v. Georg Bastien Deibel en Marianna Koster.

2.                   Jurjen van der Meer, geb. Ureterp (Opsterland) 07.09.1881, koperslager, overl. na 1959, tr. Smallingerland 26.04.1907 Jeltje Sietzema, geb. Opeinde (Smallingerland) 31.12.1876, overl. Baarderadeel 28.10.1959, d.v. Siebe Geeuwkes Sietzema, landbouwer, en Lutske Bijma.

3.                   Durk van der Meer, geb. Ureterp (Opsterland) 08.06.1883.

Uit het huwelijk van der Meer-Deibel:

4.                   Marianna van der Meer, geb. Leeuwarden 08.06.1885, tr. Leeuwarden 05.11.1913 IJbele Jelsma, geb. Groningen 20.11.1880, aannemer (1904), directeur van een bioscooptheater (1913), z.v. Tæke Jelsma, timmerman, en Pietertje Eltjes.
     YJ tr. 1e Groningen 08.12.1904 Reinderdina van Deest, geb. Veendam 04.10.1881, overl. Leeuwarden 27.04.1913, d.v. Jacob van Deest, zeeman, en Alberdina Roosje.

5.                   Jeltje van der Meer, geb. Leeuwarden 31.01.1887; volgt [3].

6.                   Jetske Johanna van der Meer, geb. Leeuwarden 19.12.1888.

7.                   George Bastien van der Meer, geb. Leeuwarden 30.11.1890, hotelhouder, overl. Leeuwarden 22.07.1930.

8.                   Catharina Baudina van der Meer, geb. Leeuwarden 13.01.1893, overl. na 1965, tr. Leeuwarden 08.09.1915 Klaas Bauke Boersma, geb. Rauwerd (Rauwerderhem) 22.04.1893, koopman, overl. Leeuwarden 14.03.1965, z.v. Doeke Boersma, koopman, en Rinske Boersma.

 

[8] Doekle Johannes Terpstra, geb. Witmarsum (Wonseradeel) 17.01.1829, boer (1857,1873), veehouder (1882), overl. Cornwerd (Wonseradeel) 27.10.1882, tr. Wonseradeel 10.05.1856

[9] Aukjen Ypes Jansen, geb. Longerhouw (Wonseradeel) 20.05.1834, boerin (1884), veehoudster (1890), overl. Allingawier (Wonseradeel) 15.05.1892.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sijbrigje Terpstra, geb. Pingjum (Wonseradeel) 11.11.1857.

2.                   Johannes Terpstra, geb. Pingjum (Wonseradeel) 11.11.1857, overl. Pingjum (Wonseradeel) 10.03.1858.

3.                   Johannes Terpstra, geb. Pingjum (Wonseradeel) 01.03.1859; volgt [4].

4.                   Ype Terpstra, geb. Pingjum (Wonseradeel) 29.10.1861, arts, overl. Hilversum 12.08.1918, tr. Wonseradeel 18.07.1889 Jetske Abma, geb. Pingjum (Wonseradeel) 05.10.1865, overl. Nieuw-Lekkerland 30.03.1950, d.v. Watze Rientses Abma en Tjitske Franses Hoitinga.

5.                   Sijbren Terpstra, geb. Pingjum (Wonseradeel) 15.08.1863, veehouder, overl. Ferwoude (Wonseradeel) 29.05.1944, tr. Wonseradeel 13.05.1893 Martzen van der Meer, geb. Ferwoude (Wonseradeel) 22.02.1868, overl. Ferwoude (Wonseradeel) 19.12.1956, d.v. Gerrit Sijtzes van der Meer, veehouder, en Sibbeltje Wiegerts Bakker.

6.                   Hinke Terpstra, geb. Pingjum (Wonseradeel) 12.02.1866, overl. Sneek 17.12.1954, tr. 1e Wonseradeel 10.05.1890 Sytze van der Meer, geb. Ferwoude (Wonseradeel) 16.12.1860, veehouder, overl. Ferwoude (Wonsderadeel) 31.12.1896, z.v. Gerrit Sytzes van der Meer, veehouder, en Hotske Douwes de Jong; tr. 2e Wonseradeel 29.01.1898 Pieter Aukema, geb. Oldeklooster (Wonseradeel) 22.04.1861, van boerenbedrijf, overl. Tjerkwerd (Wonseradeel) 08.05.1903, z.v. Abe Sijmons Aukema en Trijntje Paulus Bijlsma; tr. 3e Wonseradeel 14.04.1906 Ype Zijlstra, geb. Lutkewierum (Hennaarderadeel) 14.04.1855, veehouder, overl. Tjerkwerd (Wonseradeel) 22.05.1918, z.v. Johannes Jacobs Zijlstra, boer, en Akke Ypes Jansen; tr. 4e Bolsward 10.05.1922 Sijmen Baarda, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 15.09.1852, overl. Bolsward 23.10.1936, z.v. Hessel Sijmens Baarda en Sijke Meintes Vierstra.
     YZ tr. 1e Wonseradeel 19.05.1877 Taetske Postma, geb. Allingawier (Wonseradeel) 08.04.1858, overl. Tjerkwerd (Wonseradeel) 15.10.1895, d.v. Wisse Jans Postma, boer, en Hinke Douwes Alkema.
     SB tr. 1e Wymbritseradeel 28.05.1881 Durkje Speerstra, geb. Gauw (Wymbritseradeel) 20.03.1857, overl. Bolsward 16.01.1921, d.v. Bouwe Hanbtjes Speerstra, boer, en Rigtje Boersma.

7.                   Douwe Terpstra, geb. Pingjum (Wonseradeel) 21.02.1868, winkelier, overl. Sneek 01.03.1900, tr. Lemsterland 29.03.1893 Klaaske Brandsma, geb. Zurich (Wonseradeel) 12.08.1868, winkelierster (1907), overl. Hilversum 08.05.1944, d.v. Meinte Abes Brandsma, landbouwer, en Klaaske Rinzes Bootsma.
     KB tr. 2e Baarderadeel 08.05.1907 Rimmer de Vries, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 05.03.1864, hoofdonderwijzer aan een school voor bijzonder lager onderwijs (1888), hoofd der school (1907), overl. Hilversum 04.06.1945, z.v. Sible de Vries, landbouwer, veehouder, en Emke Piersma.
     RdV tr. 1e Wymbritseradeel 12.05.1888 Boukje Jacobs van der Goot, geb. Oudega (Wymbritseradeel) 29.09.1864, overl. Winsum (Baarderadeel) 25.10.1901, d.v. Jacob van der Goot, landbouwer, en Froukje Jaarsma.

8.                   Bauke Terpstra, geb. Pingjum (Wonseradeel) 07.11.1870, van boerenbedrijf, landbouwer, overl. Sandfirden (Wymbritseradeel) 08.06.1926, tr. Wonseradeel 07.05.1898 Hotske van der Meer, geb. Ferwoude (Wonseradeel) 07.08.1871, overl. Sandfirden (Wymbritseradeel) 26.02.1926, d.v. Gerrit van der Meer, boer, veehouder, en Sibbeltje Bakker.

9.                   Jetze Terpstra, geb. Pingjum (Wonseradeel) 16.07.1873, boerenknecht,  overl. Leeuwarden 03.01.1955, tr. Wonseradeel 08.05.1897 Johanna Jansen, geb. Wolsum (Wymbritseradeel) 05.01.1872, overl. na 1955, d.v. Johannes Jansen en Attje Hannema.

10.               Sijbrigje Terpstra, geb. Pingjum (Wonseradeel) 16.07.1873, overl. Schettens (Wonseradeel) 16.06.1896, tr. Wonseradeel 25.05.1895 Keimpe Jansen, geb. Wolsum (Wymbritseradeel) 12.03.1870, van boerenbedrijf (1895), groentenkoopman (1933), overl. Wonseradeel 07.05.1933, z.v. Johannes Jansen en Atje Hannema.
     KJ tr. 2e Wonseradeel 28.03.1900 Wijbrig van Popta, geb. Goënga (Wymbritseradeel) 10.11.1875, overl. Witmarsum (Wymbritseradeel) 04.09.1951, d.v. Wijpke van Popta, landbouwer, en Elisabeth Wijnia.

 

[10] Jan Bok, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland)|c| 11.05.1830, wagenmaker (1854,1870), houthandelaar (1884,1886), overl. Visvliet (Grijpskerk) 08.04.1910, tr. Grijpskerk 17.05.1854

[11] Grietje Boerema, geb. Visvliet (Grijpskerk) 16.11.1824, overl. Visvliet (Grijpskerk) 26.08.1900.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sijtze Bok, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 02.01.1856, houtstekbediende (1900), boekhouder (1911), overl. Groningen 10.01.1911, tr. 1e voor 1900 Johanna Vlieg, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 08.06.1856, overl. Groningen 03.07.1894, d.v. Pieter Vlieg, landbouwer, en Renske Boonstra; tr. 2e Groningen 13.12.1900 Annechien Stukje, geb. Lula 07.08.1869, overl. Zwolle 17.03.1941, d.v. Jakob Stukje en Martje Radema.

2.                   levenloze zoon, Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 19.12.1858.

3.                   Johannes Bok, geb. Munnekezijl (Kollumerland en Nieuwkruisland) 03.12.1860, houthandelaar, tr. Grijpskerk 10.07.1886 Hendrika Dolfin, geb. Grijpskerk 25.08.1862, overl. Kollumerland en Nieuwkruisland 19.10.1914, d.v. Hendrik Dolfin, bakker, en IJktje Bok.

4.                   Trientje Bok, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 23.12.1863|a|; volgt [5].

5.                   Jantje Bok, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 12.08.1867, overl. Visvliet (Grijpskerk) 18.10.1903.

6.                   Anna Bok, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 29.12.1870, overl. Visvliet (Grijpskerk) 17.09.1895|b|, tr. Grijpskerk 18.11.1891 Roel Roelofs de Graaf, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 04.05.1861, opzichter (1891), architect (1897), overl. Leek 25.05.1941, z.v. Roelof Roels de Graaf, schipper (1861), vervener (1891), en Aaltje Klazes Hofstee, verveenster.
     RdG tr. 2e Hoogkerk 06.11.1897 Seike Hartsema, geb. Eenrum 12.05.1872, overl. Groningen 28.09.1930|d|, d.v. Wrister Hartsema, landbouwer (1872), landeigenaar (1897), en Anje Mulder.

 

Noten: |a| Trientje, geb. ‘onder Burum’ (geb.akte Kollumerland en Nieuwkruisland 1863 no.208); |b| ook overl.akte Veendam 1895 no.139; |c| geb. Munnekezijl (overl.akte 1910 no.17); |d| ook overl.akte Leek 1930 no.67.

 

[12] Jurjen Wietzes/Wijtzes van der Meer, geb. Ureterp (Opsterland) 09.12.1826, koopman (1852,1853), grutter (1856), koopman (1857,1880), overl. Ureterp (Opsterland) 06.01.1880; tr. 2e Opsterland 18.02.1863 Jeltje de Vries (1839-1926), jongere zuster van Jetske; tr. 1e Idaarderadeel 30.04.1851

[13] Jetske Feddes de Vries, geb. Warga (Idaarderadeel) 10.12.1830, overl. Ureterp (Opsterland) 28.11.1861.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jeltje van der Meer, geb. Ureterp (Opsterland) 28.01.1852, overl. Ureterp (Opsterland) 29.11.1852.

2.                   Fedde van der Meer, geb. Ureterp (Opsterland) 01.11.1853, overl. Ureterp (Opsterland) 10.12.1853..

3.                   Wijtze van der Meer, geb. Ureterp (Opsterland) 01.11.1853, overl. Marum 08.02.1934, tr. Opsterland 18.05.1876 Mintje Reindersma, geb. Ureterp (Opsterland) 01.11.1854, overl. Marum 25.02.1937, d.v. Sake Sijtzes Reindersma, boer, en Joukjen Wobbes Rinsema.

4.                   Fedde van der Meer, geb. Drachten (Smallingerland) 22.02.1856; volgt [6].

5.                   Poppe van der Meer, geb. Drachten (Smallingerland) 25.09.1857, bouwkundige, overl. Hilversum 07.04.1916, tr. Smilde 03.03.1884 Hendrikje Ulehake, geb. Smilde 09.02.1860, overl. Baarn 24.12.1920, d.v. Hendrik Ulehake, onderwijzer (1860), hoofd der school (1884), en Grietje Brinkman.

6.                   Jeltje van der Meer, geb. Ureterp (Opsterland) 27.11.1859, overl. Borne 04.01.1910, tr. Bergen op Zoom 20.05.1886 Hermanus Leonardus Witmer, geb. Bergen op Zoom 11.01.1859, overl. Hengelo (O) 03.08.1925, z.v. Hermanus Gerardus Witmer, commies bij ’s Rijks belastingen, en Hendrina Helena Verhaven.

7.                   Tæke van der Meer, geb. Ureterp (Opsterland) 11.02.1864, onderwijzer (1893, hoofd ener school (1929), overl. Oosthuizen 21.03.1929|a|, tr. Schagen 11.08.1893 Neeltje de Haan, geb. Haarlemmermeer 30.09.1868, overl. Alkmaar 02.12.1929, d.v. Klaas de Haan, landbouwer (1868), koopman (1893), en Krelisje Blaauw.

8.                   Jelmer van der Meer, geb. Ureterp (Opsterland) 07.01.1866, bakker, tr. Idaarderadeel 08.06.1871 Grietje Gerbens de Jong, geb. Warga (Idaarderadeel) 20.12.1838, dienstmeid (1871), d.v. Gerben Tjerks de Jong, schoenmaker, en Klaaske Johannes Boonstra.

9.                   Oene van der Meer, geb. Ureterp (Opsterland) 14.06.1869, overl. Ureterp (Opsterland) 19.02.1870.

10.               Jetske van der Meer, geb. Ureterp (Opsterland) 19.07.1871, overl. Ureterp (Opsterland) 31.05.1875.

 

Noten: |a| ook overl.akte Avenhorn 1929 no.16.

 

[14] George Bastien Deibel, geb. Antwerpen 07.11.1834, verlakker (1855), kunstlakker (1857,1858), koopman (1861), blikslager en verlakker (1863), koopman (1869), koffiehuishouder (1871), logementhouder (1880,1889), overl. Leeuwarden 02.04.1897, tr. Leeuwarden 31.10.1855

[15] Marianna Koster, geb. Leeuwarden 27.03.1837, overl. Leeuwarden 14.02.1896.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bastianus Deibel, geb. Leeuwarden 26.12.1855, overl. Leeuwarden 14.01.1856.

2.                   levenloze dochter, Leeuwarden 08.02.1857.

3.                   Martje Marianna Deibel, geb. Leeuwarden 08.03.1858; volgt [7].

4.                   Bastianus Martinus Petrus Deibel, geb. Leeuwarden 04.03.1861, koopman, overl. Leeuwarden 24.12.1908, tr. Leeuwarden 14.05.1889 Aaltje Beetsma, geb. Nes (Westdongeradeel) 10.04.1861, logementhoudster (1889), overl. Leeuwarden 23.10.1955, d.v. Anne Roelofs Beetsma, bakker, en Geertje Folkerts Boermans.

5.                   Catharina Baudina Deibel, geb. Leeuwarden 21.11.1863, overl. Achtkarspelen 02.03.1920, tr. Leeuwarden 28.05.1884 Hendrik Beck, geb. Bendenknijpe (Schoterland) 21.04.1845, leerlooier, overl. Zuidhorn 03.07.1930, z.v. Johan Jacob Beck, leerlooier, en Amelia Hendrica Helena Bouwmeester.

6.                   Johanna Maria Deibel, geb. Leeuwarden 11.03.1866, overl. Wageningen 15.03.1938, tr. Leeuwarden 27.02.1894, Hendrik Johannes Viets, geb. Wageningen 03.01.1863, smid, overl. Wageningen 12.08.1944, z.v. Gerrit Viets, smid, en Hendrica Brussen.
     HJV tr. 2e Leeuwarden 12.04.1939 Martje van der Meer (1880-1950), d.v. Fedde van der Meer en Klaaske Durksz.

7.                   George Deibel, geb. Leeuwarden 28.10.1869, overl. Leeuwarden 14.08.1870.

8.                   Anna Deibel, geb. Leeuwarden 17.11.1871, overl. Renkum 09.07.1944|a|, tr. Pieter Fröling, geb. Hoogezand 01.12.1864, overl. Rotterdam 25.01.1956, z.v. Engel Hendriks Fröling, bakker, en Willemtje Ligt.

9.                   George Deibel, geb. Leeuwarden 08.01.1880, overl. Leeuwarden 26.03.1882.

 

Noten: |a| overl.akte Arnhem 20.07.1944 no.892 (ingeschreven extract uit Renkum) & overl.akte Renkum 01.10.1948 no.220 (nieuw ‘origineel’ op last van Arr.Rb. Arnhem).

 

[16] Johannes Doekles Terpstra, geb. Exmorra ca. 1800/1801, boer, overl. Witmarsum (Wonseradeel) 26.10.1877, z.v. Doekle Douwes Terpstra en Ymkjen Johannes (-1805); tr. 2e Wonseradeel 03.08.1855 Aafke Miedema, geb. Zurich ca. 1810, overl. Witmarsum (Wonseradeel) 2.4.08.1876, d.v. Klaas Sjoerds Miedema en Akke Ydes Miedema; tr. Wonseradeel 31.05.1823

[17] Sijbrigje Jetzes Reitsma, geb. Allingawier ca. 1801, overl. Witmarsum ( Wonseradeel) 22.02.1853, d.v. Jetse Sijbrens Rietsma, boer, en Jetske Douwes.

     AM tr. 1e Wonseradeel 05.05.1832 Sijbren Joukes de Vries, geb. Witmarsum (Wonseradeel) ca. 1798, boer, overl. Pingjum (Wonseradeel) 07.08.1852, z.v. Jouke Sijbrens de Vries en Japkjen Hiddes de Vries; uit dit huwelijk: Japkjen Sijbrens de Vries (1832-1880), tr. 1852 Jetze Johannes Terpstra (1827-), z.v. Johannes Doekles Terpstra en Sijbrigje Jetzes Reitsma.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Reidsma):

1.                   Ymkjen Terpstra, geb. Alligawier (Wonseradeel) 07.04.1824, tr. Wonseradeel 13.08.1842 Bouke Sjerps Jansen, geb. Exmorra (Wonseradeel) 20.12.1822, boer, veehouder, overl. Parrega (Wonseradeel) 24.06.1889, d.v. Sjerp Baukes Jansen, schipper, en Grietje Jans Weerstra.

2.                   Jetze Terpstra, geb. Hichtum (Wonseradeel) 27.06.1827, landbouwer, overl. Midlum (Franekeradeel) 12.10.1916, tr. 1e Wonseradeel 08.05.1852 Japkjen Sijbrens de Vries, geb. Cornwerd (Wonseradeel) 10.12.1832, overl. Witmarsum (Wonseradeel) 05.06.1880, d.v. Sijbren Joukes de Vries (ca.1798-1852), boer, en Aafke Klazes Miedema; tr. 2e Wonseradeel 19.03.1881 Jitske Bruinsma, geb. Pingjum (Wonseradeel) 10.02.1822, overl. Witmarsum (Wonseradeel) 07.02.1902, d.v. Hendrik Sipkes Bruinsma, turfschipper, en Jantje Klazes.

3.                   Doekle Terpstra, geb. Witmarsum (Wonseradeel) 17.01.1829|a|; volgt [8].

4.                   Douwe Terpstra, geb. Witmarsum (Wonseradeel) 12.07.1831, overl. Bolsward 19.10.1894, tr. Wonseradeel 09.05.1857 Gatske Ykes Ykema, geb. Westhem (Wymbritseradeel) 24.08.1838, overl. Bolsward 08.03.1904, d.v. Yke Theodorus Ykema, boer, en Atje Aukes Frankena.

5.                   Sijbren Terpstra, geb. Witmarsum (Wonseradeel) 30.03.1833, overl. Wonseradeel 06.10.1854.

6.                   Setske Terpstra, geb. Witmarsum (Wonseradeel) 30.03.1833, overl. Witmarsum (Wonseradeel) 14.09.1834.

7.                   Johannes Terpstra, geb. Witmarsum (Wonseradeel) 13.09.1836, overl. Witmarsum (Wonseradeel) 02.12.1855.

8.                   Bauke Terpstra, geb. Witmarsum (Wonseradeel) 18.12.1838, overl. Witmarsum (Wonseradeel) 22.12.1838.

9.                   Setske Terpstra, geb. Witmarsum (Wonseradeel) 17.07.1840, overl. Leeuwarden 14.02.1921, tr. 1e Wonseradeel 13.06.1863 Sjoerd Tacoma, geb. Witmarsum (Wonseradeel) 27.08.1837, landbouwer, overl. Witmarsum (Wonseradeel) 25.10.1873, z.v. Jacob Hessels Tacoma, boer (1837), lid der Provinciale Staten van Friesland (1863), en Riemke Jogchums van der Wal; tr. 2e Wonseradeel 20.04.1876 Jan Jongsma, geb. Wons (Wonseradeel) 19.11.1842, landbouwer, overl. voor 1921, z.v. Dirk Jongsma, boer, en Grietje Wiggerts Wijtsma.
     JJ tr. 1e Wonseradeel 04.05.1867 Tettje Koopmans, geb. Pingjum (Wonseradeel) 18.12.1843, overl. Achlum (Franekeradeel) 2.5.10.1875, d.v. Harmen Pieters Koopmans, boer, en Aafke Rommerts Politiek.

 

Noten: |a| moeder Reidsma.

 

[18] Ype Baukes Jansen, geb. Exmorra ca. 1801, schippersknecht (1824), boer/landbouwer (1828,1870), overl. Longerhouw (Wonseradeel) 14.10.1887, z.v. Bauke Jaans Jansen (-1820) en Akke Sjerps Haitsma (-1819); tr. Wonseradeel 24.01.1824

[19] Hinke Djurres Reitsma, geb. Schraard ca. 1802/1803, boerin, overl. Wonseradeel 15.03.1869, d.v. Djurre Douwes Reitsma, boer, en Hinke Reinders (-1810).

Uit dit huwelijk (moeder veelal Reidsma, moeder ook Djeurres):

1.                   Fettje Jansen, geb. Allingawier (Wonseradeel) 07.11.1828, overl.  Longerhouw (Wonseradeel) 11.12.1890, tr. Wonseradeel 18.05.1850 Bouke Thijses Reitsma, geb. Witmarsum (Wonseradeel) 07.02.1826, overl. Schettens (Wonseradeel) 08.02.1899, z.v. Thijs Tjalles Reitsma en Jaaitske Baukes de Witte.

2.                   Bauke Jansen, geb. Longerhouw (Wonseradeel) 20.08.1832, boer, overl. Schraard (Wonseradeel) 01.08.1892, tr. Wonseradeel 06.05.1854 Akke Douwes de Jong, geb. Longehouw (Wonseradeel) 16.09.1831, overl. Schraard (Wonseradeel) 10.12.1892, d.v. Douwe Tjeerds de Jong, boer, en Geertje Klazes de Boer.

3.                   Aukjen Jansen, geb. Longerhouw (Wonseradeel) 20.05.1834|b|; volgt [9].

4.                   Djeurretje Jansen, geb. Longerhouw (Wonseradeel) 14.12.1835, overl. Piaam (Wonseradeel) 06.06.1903, tr. 1e Wonseradeel 12.05.1860|e| Sjouke Hessels Yntema, geb. Idsegahuizum (Wonseradeel) 10.04.1833, boer/landbouwer, overl. Idsegahuizum (Wonseradeel) 25.09.1868, z.v. Hessel Douwes Yntema en Wijbrig Sjoukes Rusticus; tr. 2e Wonseradeel 02.12.1870 Lambertus Yntema, geb. Cornwerd (Wonseradeel) 23.04.1836, landbouwer, overl. Piaam (Wonseradeel) 22.12.1909, z.v. Jan Lambertus Yntema, boer, en Jeltje Jans Haarsma.

5.                   Sjerp Jansen, geb. Longerhouw (Wonseradeel) 30.04.1837, overl. Schraard (Wonseradeel) 26.05.1911, tr. Wonseradeel 12.05.1860|c| Ietje Monses Postma, geb. Arum (Wonseradeel) 13.11.1838, overl. Schraard (Wonseradeel) 06.05.1915, d.v. Monse Jelles Postma, boer, en Sijtske Tjalles Reitsma.

6.                   Doutzen Jansen, geb. Longerhouw (Wonseradeel) 09.12.1838, boerin, overl. Schraard (Wonseradeel) 09.07.1870, tr. Wonseradeel 12.05.1860|d| Foppe Bruinsma, geb. Oudega (Wymbritseradeel) 06.03.1836, boer, overl. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 28.07.1903, d.v. Thijs Foppes Bruinsma, boer, en Ybeltje Folkerts Zijlstra.
     FB tr. 2e Wonseradeel 01.05.1875 Marij Postma, geb. Exmorra (Wonseradeel) 11.01.1847, overl. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 05.11.1897, d.v. Siek Jans Postma, boer, en Gerbrig Jacobs Rusticus.

7.                   Sijbren Jansen, geb. Longerhouw (Wonseradeel) 24.10.1840, boer, overl. Witmarsum (Wonseradeel) 18.08.1924, tr. 1e Wonseradeel 28.04.1864 Grietje Jongma, geb. Arum (Wonseradeel) 05.03.1842, overl. Witmarsum (Wonseradeel) 05.03.1867, d.v. Sijbren Meinderts Jongma, boer, en Duttje Martens Wiersma; tr. 2e Wonseradeel 13.05.1869 Haukjen Frankena, geb. Hichtum ca. 1844, overl. Witmarsum (Wonseradeel) 13.02.1922, d.v. Tjalke Aukes Frankena en Antje Sijtses Ozinga.

8.                   Baukjen Jansen, geb. Longerhouw (Wonseradeel) 11.01.1843, overl. Longerhouw (Wonseradeel) 19.01.1885, tr. Wymbritseradeel 02.06.1866 Jelle Sijbrandij, geb. Nijland (Wymbritseradeel) 14.10.1839, veehouder, overl. Goënga (Wymbritseradeel) 21.10.1919, z.v. Iemte Jelles Sijbrandij, koopman, en Sibbeltje Sjoerds Rusticus.
     JS tr. 2e Wonseradeel 12.11.1887 Reinskjen Feenstra, geb. Allingawier (Wonseradeel) 22.07.1854, overl. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 11.02.1927, d.v. Eerde Jans Feenstra, boer, en Dieuwke Wijpkes Postma.

9.                   Ybeltje Jansen, geb. Longerhouw (Wonseradeel) 02.11.1844, overl. Allingawier (Wonseradeel) 27.07.1877, tr. Wonseradeel 07.05.1870 Dirk Noordmans, geb. Allingawier (Wonseradeel) 24.08.1843, overl. Wonseradeel 18.12.1921, z.v. Jacob Dirks Noordmans, landbouwer, en Jeltje Ruurds Postma.

10.               Jaan Jansen, geb. Longerhouw (Wonseradeel) 10.03.1846, overl. Longerhouw (Wonseradeel) 16.04.1898, tr. Wonseradeel 07.05.1870 Duttje Hengst, geb. Gaast (Wonseradeel) 28.01.1845, overl. Longerhouw (Wonseradeel) 11.10.1924, d.v. Johannes Willems Hengst, landbouwer, en Baukjen Doekles Yntema.

 

Noten: |a| bruid Hincke, vier grootouders v/d bruidegom vermeld (huw.akte Wonseradeel 1824 fol.7); |b| moeder Hinke Djeurres Reidsma; |c| akte no.42; |d| akte no..43; |e| akte no.44.

 

[20] Sijtze Jans Bok, geb. Munnekezijl onder Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) ca. 1794, wagenmaker, overl. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 12.09.1833, z.v. Jan Hindriks Bok, wagenmaker (1829), koemelker (1835), en IJkje Sijtzes Haarsma; tr. Grijpskerk 18.05.1829

[21] Jantje Kornelis Zijlstra, geb. Pieterzijl onder Visvliet (Grijpskerk) ca. 1807/1808, overl. tussen 1833 en 1854, d.v. Kornelis Egberts Zijlstra, koopman, en Trijntje Berends; tr. 2e Kollumerland en Nieuwkruisland 19.03.1835 Rienk Jans Bok, geb. Burum|a| ca. 1798, overl. Visvliet (Grijpskerk) 11.02.1866, z.v. Jan Hendriks Bok en Ykje Sijtzes Haarsma.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Bok, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 11.05.1830; volgt [10].

2.                   Trijntje Bok, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 25.09.1832, tr. Kollumerland en Nieuwkruisland 16.05.1857 Dirk Pieters Kits, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 07.09.1833, overl. Visvliet (Grijpskerk) 29.01.1900, z.v. Pieter Tjebbes Kits, landbouwer, en Grietje Dijkstra.

 

Noten: |a| geb. Munnekezijl (overl.akte Grijpskerk 1866 no.5).

 

[22] Johannes Jelles Boerema, geb. Visvliet ca. 1793/1794, dagloner (1822,1824), landbouwer (1833,1866), overl. Visvliet (Grijpskerk) 28.04.1875, z.v. Jelle Harms Brouwer, landbouwer, en Anna Leijfferts; tr. Grijpskerk 09.04.1821

[23] Trijntje Siedses Sennema, geb. Eestrum ca. 1800/1801, huishoudster (1827,1836), landbouwster (1854,1866), overl. Visvliet (Grijpskerk) 19.03.1875, d.v. Sieds Elzes Sennema, landbouwer, en Grietje Douwes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Boerema, geb. Visvliet (Grijpskerk)|a| 31.08.1822, overl. Pieterzijl (Grijpskerk) 20.10.1854, tr. Grijpskerk 14.09.1844|a| Hendrik Jans de Boer, geb. Nietap ca. 1811, landbouwer, z.v. Jan Hindriks de Boer en Aaltje Martens.
     HJdB tr. 1e voor 1837 Alberdiena Roelfs Koekoek, geb. ca. 1812, overl. Pieterzijl (Grijpskerk) 18.09.1842|b|.

2.                   Grietje Boerema, geb. Visvliet (Grijpskerk) 16.11.1824; volgt [11].

3.                   Jeltje Boerema, geb. Visvliet (Grijpskerk) 24.12.1827, tr. Grijpskerk 17.05.1852 Albert Folkerts Roorda, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 13.11.1830, landbouwer, z.v. Folkert Alberts Roorda, landbouwer, en Hijlkje Eeuwes Feitsma.

4.                   Sijtske Boerema, geb. Visvliet (Grijpskerk) 11.02.1830, overl. Visvliet (Grijpskerk) 14.08.1859, tr. 1e Hoogkerk 09.10.1854 Andries Ietzes Dijkstra, geb. Hoogkerk 05.12.1826, overl. voor 1858, z.v. Ietze Klaassens Dijkstra, bakker, en Aafke Klaassens Zuidhoff; tr. 2e Grijpskerk 10.05.1858 Klaas Hellinga Melis, geb. Lutjegast (Grootegast) 28.01.1822, landgebruiker, z.v. Melis Alberts Melis, landbouwer, en Grietje Hellinga.

5.                   Frouktje Boerema, geb. Visvliet (Grijpskerk) 08.11.1833, overl. Pieterzijl (Grijpskerk) 10.09.1847.

6.                   Jelle Boerema, geb. Visvliet (Grijpskerk) 27.07.1836, landbouwer, overl. Visvliet (Grijpskerk) 19.10.1898, tr. Grijpskerk 14.05.1866 Sijke Wiersma, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) ca. 1849, d.v. Eeuwe Ennes Wiersma, landbouwer, en Rigstje Hendriks Zuidersma, landbouwster.

7.                   Antje Boerema, geb. Visvliet (Grijpskerk) 24.06.1840, overl. Visvliet (Grijpskerk) 16.02.1917.

 

Noten: |a| geb. Pieterzijl (huw.akte Grijpskerk 1844 no.19 & overl.akte Grijpskerk 1854 no.57); |b| ‘zijnde de namen der ouders van de overledene bij de aangevers niet bekend’ (overl.akte Grijpskerk 1844 no.44).

 

[24] Wijtse Oenes van der Meer, geb. Ureterp ca. 1795, koopman (1813,1857), aang.lidmaat Ureterp 04.05.1834, overl. Drachten (Smallingerland) 08.06.1858, z.v. Oene Jurjens (-1811) en Korneliske Wijtses Stoker, winkelierster (1813); tr. Ureterp 10.04.1813

[25] Eva Popes Landmeter, geb. Ureterp ca. 1795, aang.lidmaat Ureterp 04.05.1834, overl. Ureterp (Opsterland) 07.04.1857, z.v. P.G. Landmeter, veenbaas, en Aaltje Jans.

Uit dit huwelijk (vader ook Wietse/Wijtze, moeder ook Poppes):

1.                   Korneliske van der Meer, geb. Ureterp 14.05.1814, overl. na 1873, tr. Opsterland 09.05.1833 Tæke Jeens Tækema, geb. Ureterp (Opsterland) 18.12.1811, boer, landbouwer, overl. Ureterp (Opsterland) 02.01.1873, z.v. Jeen Tækes Tækema, suppleant vrederechter, en Sjoukjen Libbes Wiering.

2.                   Poppe van der Meer, geb. Ureterp 09.12.1815, koopman, overl. Drachten (Smallingerland) 20.05.1882, tr. Smallingerland 26.05.1838 Pietertje Jans Bolleman, geb. Drachten (Smallingerland) 05.10.1818, overl. Marssum (Menaldumadeel) 17.07.1892, d.v. Jan Binnes Bolleman, timmerman, en Aafke Gerrits Blom.

3.                   Aaltje van der Meer, geb. Ureterp (Opsterland) 15.11.1817, overl. overl. Beetsterzwaag (Opsterland) 14.06.1844, tr. Opsterland 23.05.1838 Cornelis Koopmans, geb. Beetsterzwaag 26.03.1815, kantoorbediende (1838), grietenij-ontvanger van Opsterland (1848), , overl. Beetsterzwaag (Opsterland) 13.05.1901, z.v. Albert Mellesz Koopmans, griffier, en Aafje Cornelis Hartmans.
     CK tr. 2e Tietjerksteradeel 29.06.1848 Dieuke Douma, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 28.09.1819, overl. Beetsterzwaag (Opsterland) 30.06.1886, d.v. Sible Douma en Mentha Carolina Schuurman.

4.                   Oene van der Meer, geb. Ureterp (Opsterland) 22.09.1821, koopman, overl. Leeuwarden 28.06.1884, tr. Smallingerland 14.05.1842 Aaltje Reins Zijlstra, geb. Drachten (Smallingerland) 18.05.1819, overl. Dijken (Doniawerstal) 30.08.1894, d.v. Rein Sipkes Zijlstra, zilversmid, en Barbertje Jelles Steltman.

5.                   Gjalt van der Meer, geb. Ureterp (Opsterland) 29.10.1823, koopman, overl. Kooten (Achtkarspelen) 26.03.1878, tr. Achtkarspelen 16.09.1846 Antje Dirks Gorter, geb. Kootstertille (Achtkarspelen) 18.05.1824, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 12.04.1890, d.v. Dirk Louws Gorter, koemelker (1824), assessor van de Grietenij Achtkarspelen (1846), en Sjouktje Tædes van der Kooi.

6.                   Trijntje van der Meer, geb. Ureterp (Opsterland) 13.05.1825, overl. Ureterp (Opsterland) 17.06.1841.

7.                   Jurjen van der Meer, geb. Ureterp (Opsterland) 09.12.1826; volgt [12].

8.                   Hinke van der Meer, geb. Ureterp (Opsterland) 21.04.1829, overl. Ooststellingwerf 26.04.1907, tr. Opsterland 20.09.1848 Jan Alberts Prakken, geb. Oosterwolde (Ooststellingwerf) 28.05.1827, koopman, overl. Ooststellingwerf 26.04.1883, z.v. Albert Berends Prakken, assistent bij het Grietenij bestuur van Ooststellingwerf (1827), assessor van de Grietenij Ooststellingwerf (1848), en Margje Jans Jonkers.

9.                   Grijtje van der Meer, ook Grietje, geb. Ureterp (Opsterland) 24.02.1832, overl. Assen 29.09.1877, tr. Opsterland 25.07.1857 Jacobus Gerardus van Wageningen, geb. Jellum (Baarderadeel) 23.07.1833, zaakwaarnemer (1876), overl. Assen 26.05.1876, z.v. Jan Hendrikus Jetso van Wageningen, secretaris van de Grietenij Baarderadeel (1833), en Margaretha Maria Crommelin.

10.               Antje van der Meer, geb. Ureterp (Opsterland) 21.08.1837, overl. Ureterp (Opsterland) 18.11.1899, tr. Opsterland 13.05.1857 Ebele Steffens van der Vee, geb. Ureterp (Opsterland) 17.11.1832, arbeider, overl. Siegerswoude (Opsterland) 19.01.1915, z.v. Steffen Heines van der Vee, boer, en Aukjen Ebeles van der Veen.

 

[26] Fedde Pieters de Vries, geb. Marssum ca. 1793/1794, bakkersknecht (1818), bakker (1819,1848), overl. Warga (Idaarderadeel) 07.08.1848, z.v. Pieter Martens de Vries, bakker, en Tjib Jans; tr. Idaarderadeel 27.05.1818

[27] Jeltje Durks Steenhuizen, geb. Warga ca. 1799/1800, bakkerin (1849), overl. Warga (Idaarderadeel) 09.09.1849, d.v. Durk Reinders Steenhuizen, koopman, en Antje Hijltjes Boonstra.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antje de Vries, geb. Warga (Idaarderadeel) 22.03.1819, overl. Warga (Idaarderadeel) 13.05.1867, tr. Idaarderadeel 04.05.1843|a| Age Lammerts Kalfsbeek, geb. Aegum (Idaarderadeel) 21.01.1821, boerenknecht, overl. Warga (Idaarderadeel) 26.10.1854, z.v. Lammert Ages Kalfsbeek, boer, en Freerkje Sijmons Stienstra.

2.                   Tjipkje de Vries, geb. Warga (Idaarderadeel) 15.04.1821, overl. Jorwerd (Baarderadeel) 31.05.1847, tr. Idaarderadeel 17.07.1844 Ulbe Ruurds Pranger, geb. Grouw (Idaarderadeel) 28.07.1813, bakkersknecht, overl. Leeuwarden 27.10.1907, z.v. Ruurd Ulbes Pranger, boer, en Jitske Jans Lemstra.

3.                   Pieter de Vries, geb. Warga (Idaarderadeel) 13.04.1826, koopman, tr. Idaarderadeel 17.05.1848 Klaaske Romkes Zetstra, geb. Akkrum (Utingeradeel) 26.01.1824, overl. Leeuwarden 23.02.1901, d.v. Romke Zetstra, schoolonderwijzer (1824), onderwijzer der jeugd (1848), en Janke Johannes van der Werf.

4.                   Reinder de Vries, geb. Warga (Idaarderadeel) 27.12.1828, broodbakker, overl. Harlingen 19.02.1857, tr. Harlingen 15.05.1851 Fetje Posthumus, geb. Harlingen 12.08.1830, overl. Harlingen 20.05.1904, d.v. Jan Everts Posthumus en Antje Wijtzes Blom.

5.                   Jetske de Vries, geb. Warga (Idaarderadeel) 10.12.1830; volgt [13].

6.                   Marten de Vries, geb. Warga (Idaarderadeel) 27.02.1833, overl. Warga (Idaarderadeel) 16.01.1853.

7.                   Jeltje de Vries, geb. Warga (Idaarderadeel) 24.05.1839, overl. Marum 11.05.1926, tr. Opsterland 18.02.1863 Jurjen Wijtzes van der Meer (ca.1827-1880), z.v. Wijtze Oenes van der Meer en Eva Popes Landmeter.
     JWvdM tr. 1e Jetske de Vries (1830-1861), oudere zuster van Jeltje.

8.                   Durkje de Vries, geb. Warga (Idaarderadeel) 23.01.1844, overl. Ureterp (Opsterland) 12.04.1860.

 

Noten: |a| bruideom Kalfsbeek in akte, tekent met Kalsbeek (huw.akte Idaarderadeel 1843 no.13).

 

[28] Bastien Deibel, overl. Antwerpen 02.04.1839, z.v. Martinus Deibel en Joanna Wright; tr.

[29] Matje Michiels, geb. Niekerk ca. 1799, overl. Leeuwarden 03.09.1859, d.v. Pieter Michiels en Grietje Jans van Hoek; tr. 2e Leeuwarden 16.12.1840 Arend Johannes Balkstra, geb. Sneek ca. 1798, blikslager, overl. Leeuwarden 18.10.1858, z.v. Johannes Geerts Balkstra en Marijke Clases van Tiel.

     AJB tr. 1e Leeuwarden 29.11.1818 (echtsch. voor 1828) Johanna Meijer, geb. ca. 1791, dienstmaagd (1815), d.v. Wander Meijer en Pierkjen Frederiks; tr. 2e Leeuwarden 31.08.1828 Joanna Geisinger, geb. Leeuwarden ca. 1798/1799, dienstmaagd (1822), overl. Leeuwarden 17.02.1839, d.v. Leonardus Geisinger en Petronella Robergen.

     JM tr. 1e Leeuwarden 19.11.1815 Godfried Sina, overl. voor 1818, z.v. Jurjen Sina.

     JG tr. 1e Leeuwarden 02.06.1822 Hendrik Affolter, ged. Bergen op Zoom 09.08.1797, loodgieter, overl. Leeuwarden 13.05.1826, z.v. Nikolaas Affolter en Elizabeth Fleur.

Uit dit huwelijk:

1.                   George Bastien Deibel, geb. Antwerpen 07.11.1834; volgt [14].

 

[30] Gerrit Geerts Koster, geb. Dokkum ca. 1785/1786/1787, schipper (1824,1825), koopman (1828,1855), overl. Leeuwarden 28.11.1859, z.v. Geert Jans Koster en Trijntje Harms Kuis; tr. Menaldumadeel 28.01.1824|a|

[31] Martje Alberts van den Berg, geb. Menaldum ca. 1801, overl. Leeuwarden 25.08.1852, z.v. Albert Pieters van den Berg, guardenier, en Antje Jans Jansonius.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albert Koster, geb. Leeuwarden 22.10.1825, schipper, overl. Leeuwarden 10.10.1896, tr. Leeuwarden 14.10.1847 Hijke Reinders Niemendal, geb. Marssum (Menaldumadeel) 01.11.1821, kasteleinse (1847), overl. Leeuwarden 08.10.1890, d.v. Reinder Jans Niemendal, kastelein, en Mintje Thomas van der Meer.

2.                   Trijntje Koster, geb. Leeuwarden 30.03.1828, overl. Leeuwarden 20.10.1907, tr. Leeuwarden 03.05.1849 Sjoerd Pijters Kleiterp, geb. Jorwerd (Baarderadeel) 19.06.1820, slager, overl. Leeuwarden 19.10.1896, z.v. Pijter Klazes Kleiterp, koopman, en Antjen Sjoukes Swart.

3.                   Antje Koster, geb. Leeuwarden 11.09.1831, overl. Leeuwarden 26.01.1915, tr. Leeuwarden 22.02.1854 Philippus Coenraads Jielof, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 20.09.1828|b|, schoenmaker, overl. Leeuwarden 17.03.1890, z.v. Coenraad Jielof, metselaar, en Lijsbeth Uilkes Schaap.

4.                   Marianna Koster, geb. Leeuwarden 27.03.1837; volgt [15].

5.                   Elisabeth Koster, geb. Leeuwarden 10.07.1841, overl. Doorn 25.08.1922, tr. 1e Bolsward 02.10.1864 Haije Oosterbaan, geb. Bolsward 04.07.1839, schoenmaker, overl. Leeuwarden 19.05.1869, z.v. Sjoerd Haijes Oosterbaan, schoenmaker, en Marijke Martens Fluitman; tr. 2e Leeuwarden 28.10.1871 Hendrik Plaizier, geb. Dordrecht 25.05.1840, rijksveldwachter, z.v. Jan Plaizier en Geertrui Tubbing.

 

Noten: |a| bruid Maartje (huw.akte Menaldumadeel 1824 fol.3); |b| Jelhof (geb.akte Leeuwarderadeel 1828 fol.68v).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren