Paul Frederik Alfred von Wolzogen Kühr (1886-na1971)

 

Deze aanzet tot een kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien maart 2019)

 


 

[1] Paul Frederik Alfred Kühr, later von Wolzogen Kühr, geb. Banjoemas 24.12.1886, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1911, buitengewoon lector TH Bandoeng, oud-hoofd Tractie, Mat. en Werkpl. Staatsspoorw., vml. N.O.I. (1971), oud-hoofding. Werkspoor N.V. (1971), overl. na 1971|b|, tr. Demak 15.02.1916|a| Charlotte Elisa Wilhelmina Huygen de Raat, geb. Semarang 17.01.1889, overl. na 1947.

 

Noten: |a| RA 1917 p.132 & Algemeen Handelsblad 18.04.1816; |b| woont Johannesburg, Zuid-Afrika (Ledenlijst KIVI 1971).

 

[2] Karl Adolph Hugo Kühr, later von Wolzogen Kühr, geb. Semarang 02.02.1850, assistent-resident op Java en Madoera, overl. ’s-Gravenhage (RK Ziekenhuis) 10.09.1915|l|, crem. Velsen (Westerveld)|b| 14.09.1915, tr. Res. Kedoe 19.04.1876|i|
[3] Wilhelmina Petronella Frederika Wijnmalen, geb. Maros (Celebes) 20.02.1860, overl. Lunteren (Ede) 12.02.1947, crem. Velsen (Westerveld) 17.02.1947.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Julia Adolphine Kühr, later von Wolzogen Kühr, geb. Patti (Res. Japara) 02.09.1877|g|, lerares aan de Gemeentelijke HBS voor Meisjes te Haarlem, overl. Lunteren 02.02.1967, crem. Dieren 06.02.1967.

2.                   Jules Emile Antoine Kühr, later von Wolzogen Kühr, geb. Batavia 09.06.1880, ingenieur, ingenieur bij de Staatsspoorwegen (1912), chef-exploitatie voor de westerlijnen van de Staatsspoor- en tramwegen (-1927), burgemeester van Bandoeng (1928-1935), plv.president-curator TH Bandoeng (1928-1934), employé van de Bataafsche Petroleummaatschappij te ’s-Gravenhage (1938), overl. Naarden 18.10.1955|f|, tr. ’s-Gravenhage 20.12.1912|d||e| Catharina van Katwijk, geb. Rotterdam 05.01.1889, overl. Naarden 28.08.1957, d.v. Johannes van Katwijk (-1914) en Catharina Scholten (-1937).

3.                   Suzanna Ignatia Kühr, later von Wolzogen Kühr, geb. Soerakarta 06.08.1883|h|, promotie Leiden 08.07.1914|c|, lerares Gemeentelijk Gymnasium ’s-Gravenhage, overl. Lunteren (Ede) 18.04.1953, crem. Velsen (Westerveld) 21.04.1953.
– Levensbericht: DVN

4.                   Karl Adolph Hugo Kühr, later von Wolzogen Kühr, geb. Banjoemas 06.12.1885|j|, scheikundig ingenieur, dr., OON, overl. Lunteren 05.11.1968|k|, tr. Pasoeroean 24.05.1916|a| Albertine Françoise Borel, overl. na 1947, d.v. Charles François Borel (ca.1865-1941), assistant-resident, en Albertine Françoise Koenen (ca.1873-1937).

5.                   Paul Frederik Alfred Kühr, geb. Banjoemas 24.12.1886; volgt [1].

 

Noten: |a| RA 1917 p.143; |b| Driehuizen (annonce collectie CBG); |c| proefschrift: De Nederlandse vrouw in de eerste helft van de 18e eeuw; promotor: G. Kalff (1856-1923); |d| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom (wonende te Madioen) vertegenwoordigd door zijn vader Carl Adolph Hugo (huw.akte ’s-Gravenhage 1912 no.2575) ; |e| RA 1915 p.137 (Madioen); |f| vader Karl Adolf Hugo (overl.akte Naarden 1955 no.125); |g| RA 1878 p.235; |h| RA 1884 p.269; |i| RA 1877 p.203; |j| RA 1887 p.284; |k| Carl A.H. (annonce collectie CBG); |l| Varl A.H. (overl.akte ’s-Gravenhage 1915 no.2842).

 

[4] Cornelis Kühr, geb. Delft 26.02.1813, ged. Delft 14.03.1813, overl. Buitenzorg (Res. Batavia) 02.07.1883|b|; tr. 1e Semarang 07.12.1831|e| Helena Johanna du Riel Razoux, overl. Semarang 23.04.1840|f|; tr. 2e Semarang 26.05.1841|a| Johanna Louisa Hillebrandt (1820-1846); tr. 3e Semarang 24.03.1847|c|

[5] Anna Charlotte Hillebrandt, geb. Semarang 22.01.1827, overl. Soekaboemi (Res. Preanger Regentschappen) 05.11.1894|d|.

Uit het huwelijk Kühr-du Riel Razoux:

1.                   * Johanna Charlottha Kuhr, geb. Semarang 22.12.1832, overl. Semarang ca. 1833|i|.

2.                   * Abraham Cornelis Kuhr, geb. Semarang ca. 1834|g|, overl. Semarang 27.08.1883, tr. Semarang 23.03.1865 Christina Louisa Debora Commegrain, geb. Banjoewangie (Res. Besoeki) 29.08.1845, overl. Soerabaja 22.10.1905.

3.                   * Maria Louisa Kuhr, geb. Semarang 25.06.1835, overl. Batavia 20.02.1878.

4.                   * Johan George Razoux Kuhr, geb. Semarang 22.09.1836, overl. Batavia 15.10.1911, tr. Semarang 17.12.1862 Jeanne Elisabeth van Essel, geb. Semarang 03.05.1845, overl. na 1914.

Uit het huwelijk Kühr-Johanna Louisa H.:

5.                   * Louis Cornelis Kuhr, geb. Semarang 16.04.1842, overl. Semarang 12.11.1904, tr. Semarang 06.09.1899|j| Johanna Cornelia Jansen.

6.                   * Johanna Susanna Kuhr, geb. Semarang 25.08.1843, overl. Meester Cornelis (Res. Batavia) 28.03.1876, tr. Soerabaja 04.07.1866 Nicolaas Pieter van der Stok.

7.                   * Charlotta Carolina Kuhr, geb. Semarang 13.02.1845, tr. 1e Soerabaja 13.02.1866 Alexander Louis Hendrik Adriaan Nagel; tr. 2e Semarang 21.01.1869 Samuel Willem Frederik Kretschmer.
     ALHAN tr. 1e voor 1866 Rebecca Hendrika Petronella Kleijn van Willigen, overl. voor 1866.

8.                   * Eduard Carel Kuhr, geb. Semarang 29.07.1846, overl. Semarang 10.08.1846.

Uit dit huwelijk Kühr-Anna Charlotte H.:

9.                   Louisa Cornelia Kuhr, geb. Semarang 01.03.1848, overl. Ubbergen 05.05.1917, tr. Semarang 29.04.1868 Christiaan Jan Gerrit de Bruin, geb. Kedirie 31.03.1835, kapitein Oost Indisch Leger, overl. Breda 05.09.1888, z.v. Christiaan Gerrit de Bruin en Carolina Wilhelmina Schultz.

10.               Karl Adolph Hugo Kühr, geb. Semarang 02.02.1850; volgt [2].

11.               Emelie Josephine Kuhr, geb. Semarang 18.08.1852.

12.               * Paul August Alfred Kuhr, geb. Semarang 28.08.1854, overl. Malang 10.10.1913, tr. Semarang 18.10.1882 Louise Wilhelmina van Steenbergen, geb. Soerabaja 10.10.1861, overl. Soerabaja 02.06.1932, d.v. Hendrik Willem Steenbergen en Dilia Fabiane Sepio Kuhr.

13.               Pauline Constance Kuhr, geb. Semarang 23.08.1856, tr. Soekaboemi (Res. Preanger Regenschappen) 28.06.1893 Leonard Eduard van Teijn, dokter|h|, overl. Soekaboemi (Res. Preanger Regentschappen) 24.04.1900.
     LEvT tr. 1e Soekaboemi (Res. Preanger Regentschappen) 22.08.1891 Hendrika Hugenholtz, geb. Batavia 13.11.1860, overl. Soekaboemi (Res. Preanger Regentschappen) 10.04.1892.

14.               Eduard Ludwig Martin Kuhr, geb. Padang (Res. Sumatra’s Westkust) 09.08.1858, assistant resident, overl. ’s-Gravenhage 15.08.1935, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 19.08.1935, tr. Amsterdam 18.04.1895|l| Julie Désirée Borel, geb. Maastricht 31.07.1867, overl. ’s-Gravenhage (Diakonessenhuis Bronovo) 11.08.1933, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 14.08.1933, d.v. George Frederik Willem Borel en Suzanne Elisabeth Marcella.

 

Noten: |a| RA 1842 p.245; |b| RA 1884 p.302; |c| RA 1848 p.328 (bruidegom per abuis Kurh); |d| RA 1896 p.409; |e| RA 132 p.202 (bruidegom per abuis Khur); |f| RA 1841 p.287 (overledene du Riel); |g| RA 1835 p.182; |h| RA 1901 p.473; |i| RA 1834 p.234; |j| RA 1901 p.340 (huwelijk bij volmacht); |k| RA 1859 p.601 & Bevolkingsregister Delft 1876 (geb. Semarang); |l| RA 1897 p.299 (ingeschreven te Batavia), niet gevonden in Amsterdam.

 

[6] Pieter Carel Wijnmalen, geb. Rembang ca. 1824, Oost-Indisch ambtenaar, resident van Japara, tr. Makassar 21.05.1851|c|

[7] Julia Vreede Bik, geb. Amsterdam 05.03.1834, overl. ’s-Gravenhage 10.11.1921.

– Meer details adhv een fotoalbum van het echtpaar Wijnmalen-Vrede Bik in: D. van Duijn, «Potret potret Belanda», De Indische Navorscher jrg. 9 (1999) no.4 p.145-209.

Uit dit huwelijk:

1.                   Theodora Liona Charlotta Wijnmalen, geb. Soerabaja 06.01.1855|g|, overl. ’s-Gravenhage 18.05.1933, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 22.05.1933, tr. Patti (Res. Japara) 27.09.1873|h| Willem de Vogel, geb. Semarang 08.09.1848|i|, controleur 2e klasse BB Java (1873), resident van Soerakarta, RNL, overl. ’s-Gravenhage 03.06.1922, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 07.06.1922.

2.                   Emile Antoine Wijnmalen, geb. Maros (Celebes) 07.09.1857|d|, overl. ’s-Gravenhage 11.08.1936, tr. Pekalongan 28.05.1884|e| Carolina Clara van Emmerik, geb. Batavia 07.10.1859|f|, overl. ’s-Gravenhage 09.09.1930, d.v. Johannes Jacobus van Emmerik en Elisabeth van Schie.

3.                   Wilhelmina Petronella Frederika Wijnmalen, geb. Maros (Celebes) 20.02.1860|a|; volgt [3].

 

Noten: |a| RA 1861 p.57; |c| RA 1852 p.395; |d| RA 1858 p.521; |e| RA 1886 p.223; |f| RA 1861 p.21; |g| RA 1856 p.495; |h| RA 1874 p.192; |i| RA 1849 p.367.

 

[8] Wilhelmus Jacobus Kuhr, geb. ca. 1772, ‘preposé de l’octroi municipal de cette commune’ (1813), geweermaker (1816), tr.

[9] Johanna Schutt, geb. ca. 1776.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Kühr, geb. Delft 26.02.1813|a|, ged. Delft 14.03.1813; volgt [4].

2.                   Johanna Cornelia Kuhr, geb. Delft 12.08.1816|b|.

 

Noten: |a| geb.akte Delft 1813 no.74 (vader Willem) & Bevolkingsregister Delft 1878.

 

[10] Hendrik Martin Hillebrandt, overl. Semarang 04.06.1832|e|, tr.

[11] Susanna Charlotta von Wolzogen, overl. Semarang 04.05.1871|d|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Louisa Hillebrandt, geb. Semarang 27.10.1820|a|, overl. Semarang 03.08.1846|b|, tr. Semarang 26.05.1841|c| Cornelis Kühr (-1883).

2.                   Anna Charlotte Hillebrandt, geb. Semarang 22.01.1827|f|; volgt [5].

 

Noten: |a| RA 1821 (vader Hendrik Marthin, moeder van Wollzogen); |b| RA 1847 p.367; |c| RA 1842 p.245; |d| RA 1872 p.270; |e| RA 1833 p.260; |f| RA 1828 p.153 & Bevolkingsregister Delft 1878.

 

[12] Cornelius Georgius Rupertus Wijnmalen; tr. 2e Pasoeroean ca. 1828|e| Helena Sophia Emmerentia van der Riet; tr. 1e Batavia ca. 1818|c||d||

[13] Theodora Charlotta Lione Ondaatje, overl. voor 1828.

Uit het huwelijk Wijnmalen-Ondaatje:

1.                   Pieter Carel Wijnmalen, geb. Rembang ca. 1824|b|; volgt [6].

 

Noten: |b| RA 1825 p.16; |c| D. van Duijn, «Potret potret belanda», De Indische Navorscher jrg. 9 (1999) no.4 p.149; |d| RA 1819; |e| RA 1829 p.157 (bruidegom C. Storgius R.).

 

[14] Pieter Vreede Bik, geb. Amsterdam 10.06.1806, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 25.06.1806, Oost-Indisch ambtenaar, gouverneur van Celebes, resident van Soerabaja (-1860), overl. ’s-Gravenhage 27.04.1883, tr. Batavia 11.05.1831|a|

[15] Wilhelmina Petronella Frederika Kulenkamp Lemmers, geb. Culemborg 22.09.1812, overl. Vals (Frankrijk) 09.07.1871.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Frederika Wilhelmina Vreede Bik, geb. Batavia 14.03.1832|b|.

2.                   Julia Vreede Bik, geb. Amsterdam 05.03.1834; volgt [7].

3.                   Antonia Cornelia Vreede Bik, tr. Makassar (Res. Celebes) 15.04.1852 Jules Stanislas Sigisbert Charles Cézard, geb. Batavia 16.06.1829, overl. Meester Cornelis (Res. Batavia) 24.12.1900.

4.                   Dorine Ida Bik, geb. Batavia 15.11.1836|p|, overl. ’s-Gravenhage 26.11.1921|q|, tr. Soerabaja 16.11.1853 Meinard Pieter Antonie Coster, geb. (Amstelodamensis) ca. 1821, student J Leiden 31.10.1838, mr., overl. Batavia 19.09.1887.

5.                   Susanna Ignatia Vrede Bik, geb. Soerakarta 07.07.1840|c|.

6.                   Jan Pieter Vreede Bik, geb. Soerakarta 21.07.1842|d|, overl. Batavia 15.12.1905|n|.

7.                   Wilhelmina Petronella Frederica Vreede Bik, geb. Soerakarta 25.12.1844|e|, overl. Riouw 18.11.1869|j|, tr. Batavia 03.04.1868|i| Cornelis Gutteling.

8.                   Françoise Jeannette Vreede Bik, geb. Soerakarta 14.03.1846|f|.

9.                   Jeanne Emelie Vreede Bik, geb. Soerakarta 19.07.1847|g|, overl. ’s-Gravenhage 16.12.1927, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 20.12.1927, tr. ’s-Gravenhage 14.09.1876 Willem Frederik Edouard le Rütte, geb. ’s-Gravenhage 06.04.1838, officier van administratie deer eerste klaase bij de Marine (1876), oud- inspecteur van administratie bij de KNM (1916), overl. ’s-Gravenhage 23.06.1916, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 26.06.1916, z.v. Jean Guillaume le Rütte en Geertruida Justine Ewouda Vleijsman.

10.               Rosalie Sophia Vreede Bik, geb. Makassar (Celebes) 20.05.1849|h|, tr. Buitenzorg (Res. Batavia) 25.11.1871|k| Adriaan Mijer, geb. Batavia 13.08.1847, overl. Buitenzorg (Res. Batavia) 17.08.1876.
     AM tr. 2e Batavia 17.08.1876 Susanna Antoinette van Rees, geb. Poerworedjo (Res. Bagelen) 09.04.1858.

11.               Victor Vreede Bik, geb. Soerabaja 05.04.1885|m|, overl. Malang (Res. Pasoeroean) 24.08.1908|o|, tr. Pasoeroean 25.03.1886|l| Anna Susanna Pool, geb. Malang (Res. Pasoeroean) 19.07.1856, overl. Sidoardjo (Res. Soerabaja) 11.11.1891.

 

Noten: |a| RA 1832 p.200; |b| RA 1833 p.223; |c| RA 1841 p.261; |d| RA 1843 p.271; |e| RA 1846 p.322; |f| RA 1847 p.336; |g| RA 1848 p.356 (J. Emilie); |h| RA 1850 p.409; |i| RA 1869 Bijregister p.5; |j| RA 1871 p.285; |k| RA 1873 p.183; |l| RA 1887 p.232; |m| RA 1856 p.495; |n| RA 1907 p.100; |o| RA 1909 p.124; |p| Bik (RA 1837 p.213 & huw. RA 1855 p.443); |q| Vreede Bik.

 

[16] Kuhr

[17] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmus Jacobus Kuhr, geb. ca. 1772; volgt [8].

 

[18] Schutt

[19] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Schutt, geb. ca. 1776; volgt [9].

 

[20] Hillebrandt

[21] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Martin Hillebrandt; volgt [10].

 

[22] von Wolzogen

[23] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Susanna Charlotta von Wolzogen; volgt [11].

 

[24] Wijnmalen

[25] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelius Georgius Rupertus Wijnmalen; volgt [12].

 

[26] Ondaatje

[27] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Theodora Charlotta Lione Ondaatje;volgt [13].

 

[28] Jan Bik, ambternaar, overl. Batavia 10.02.1827, tr. 1789

[29] Jeannette Butin, geb. ca. 1769, overl. (‘aan de gevolgen eener kortstondige ziekte en daarbijgekomen ontsteking van koudvuur’) Batavia 05.02.1821.

– Meer details over voor- en nazaten, en over een eerste huwelijk van Jan, in: P.C Bloys van Treslong Prins, «Bio-genealogische studiën dl.IV. Jan Bik en zijne nazaten», Ons Nageslacht 6e jrg (1933) no.2, pp.85-100.

Uit dit huwelijk (acht kinderen in 1821):

1.                   Magdalena Jeanetta Bik, ged. Rotterdam 26.02.1793.

2.                   Jannes Theodorus Bik, geb. Amsterdam 14.06.1796, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 22.06.1796, tr. Batavia 05.05.1848 Wilhelmina Maria Reijnira Martens.
     WMRM tr. 1e Batavia ca. 1823|f| Willem Vincent Helvetius van Riemsdijk, overl. Batavia 16.02.1847.

3.                   Pieter Albert Bik, geb. Amsterdam 18.07.1798, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 29.07.1798, Oost-Indisch ambtenaar, ‘opperhoofd van den Ned. handel op Japan’,  overl. Amsterdam 19.05.1856, tr. 1e Batavia ca. 1819|b| Johanna Maria Carolina van Berckel, overl. Batavia 29.08.1820|d|; tr. 2e Batavia ca. 1822|c| Maria Elisabeth de Nijs, geb. ca. 1807, overl. (‘op de terugreis naar Java, aan boord van het Nederlandsch Particulier Fregatschap «de Koning der Nederlanden»’) Batavia 23.12.1840|e|; tr. 3e Amsterdam 08.06.1848 Aletta Christina Maria van Lier, geb. ’s-Gravenhage ca. 1815, overl. Voorburg 29.07.1858, d.v. Matthijs van Lier en Joanna Maria de Charro.

4.                   Maria Margareta Bik, geb. Amsterdam 06.01.1802, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 20.01.1802, overl. Amsterdam 28.03.1864|h|, tr. 1e Batavia ca. 1818|g| Elisa Duyvené, overl. Batavia 28.09.1827; tr. 2e Batavia 21.09.1828 Gijsbert Jan van Zon, geb. ca. 1798, notaris te Batavia, overl. (‘op zijne terugreis herwaarts, aan boord van het schip «de Kortenaar»’) 02.05.1831, z.v. J. van Zon; tr. 3e Amsterdam 29.04.1841 jhr. Guillaume de Sériere, geb. Naarden ca. 1788, predikant der Waalse gemeente te Zutphen (1813,1820), Indisch ambtenaar, gepensioneerd gouverneur der Molukken (1868), overl. ’s-Gravenhage 17.09.1868, z.v. Victor de Sériere en Marie Magdelaine Leignes.
     GdS tr. 1e voor 1813 A.M. van Knuth; tr. 2e Batavia ca. 1827|a| Hendrik Antonia ten Cate, overl. Banjoemas 17.04.1837.

5.                   François Butin Bik, geb. Amsterdam 05.05.1804, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 27.05.1804|i|, overl. Batavia 12.07.1843, tr. Batavia ca. 1826|j| Rosalie Sophia de Nijs,overl. Batavia 15.11.1858. – Hieruit de tak Butin Bik.

6.                   Pieter Vreede Bik, geb. Amsterdam 10.06.1806, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 25.06.1806; volgt [14].

7.                   Bruno Bik, geb. Amsterdam 15.05.1808, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 29.05.1808, overl. Batavia 14.12.1868.

 

Noten: |a| RA 1828 p.145; |b| RA 1820; |c| RA 1823; |d| RA 1821; |e| RA 1841 p.276 & annonce collectie CBG; |f| RA 1824 p.148; |g| RA 1819 (bruid Marde Margaretta Bik); |h| overl.akte ’s-Gravenhage 1864 no.1342; |i| kind François Butin, moeder Johanna; |j| RA 1827 p.155.

 

[30] Jan Hendrik Laurens Kulenkamp Lemmers, geb. ca. 1789/1790, lid van de regering der stad Culemborg (1824), tr.

[31] Petronella Gerardina Johanna Holmberg de Beckfelt, overl. Pekalongan 04.08.1836; tr. 2e Batavia 25.04.1833 Michael John.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmina Petronella Frederika Kulenkamp Lemmers, geb. Culemborg 22.09.1812; volgt [15].

2.                   Jan Hendrik Laurens Kulenkamp Lemmers, geb. Culemborg 17.11.1816, overl. Kediri 08.05.1854.

3.                   Nicoline Cornelie Kulenkamp Lemmers, geb. Culemborg 17.03.1818, tr. Res. Preanger Regentschappen ca. 1833|a| Pierre François Clignett, overl. Batavia 23.12.1841.

4.                   Pieternella Gerardina Johanna Kulenkamp Lemmers, geb. Culemborg 23.01.1823.

5.                   Geertruijd Jacoba Edourdina Kulenkamp Lemmers, geb. Culemborg 17.07.1824, tr. Afdeling Salitaga (Res. Semarang) 19.04.1845|b| Gerard Louis d’Abo.

 

Noten: |a| RA 1834 p.193; |b| RA 1846 p.301 (Gertruida Jacoba Eduardine).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren