Johannes Bernardus Aninga (1896-1977)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Deze kwartierstaat kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van Jan Visser. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien maart 2017)

 


 

[1] Johannes Bernardus Aninga, geb. Leeuwarden 18.06.1896, werkzaam bij N.V. Philipsí Gloeilampenfabrieken te Eindhoven (1919-), hoogleraar Eindhoven (1958-1966), RNL 1967, overl. Eindhoven 12.06.1977, begr. Eindhoven-Woensel (Bpl. Oude Toren) 16.06.1977, otr. Arnhem xx.02.1923|a|, tr. Arnhem xx.02.1923|b| Berendina Catharina Alida Manks, geb. Arnhem 26.02.1897, overl. Eindhoven 12.06.1962, begr. Eindhoven-Woensel (Bpl. Oude Toren), d.v. Hendrikus Johannes Manks en Johanna Bink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Aninga, geb. Eindhoven xx.04.1928|c|, overl. Eindhoven 28.10.1928.

 

Noten: |a| Arnhemsche courant 09.02.1923; |b| Arnhemsche courant 02.03.1923; |c| Eindhovensch dagblad 07.04.1928.

 

[2] Jan Aninga, geb. Bovenknijpe (Schoterland) 07.03.1853, commies bij de rijks directe belastingen (1886), rijkscommies (1887,1889), overl. Leeuwarden 22.11.1915, tr. Gaasterland 06.06.1886

[3] Corlina Frederika de Rooy, geb. Balk (Gaasterland) 28.08.1863, overl. Hilversum 28.02.1939, begr. Leeuwarden (Oude Alg.Bpl.) 03.03.1939.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gertje Aninga, geb. Balk (Gaasterland) 13.03.1887, overl. Leeuwarden 28.05.1950, begr. Leeuwarden (Noorderbpl.) 31.05.1950, tr. Leeuwarden 14.06.1911 Pieter Deinema, geb. Leeuwarden 14.09.1882, kantoorbediende (1911), overl. Leeuwarden 13.11.1952, begr. Leeuwarden (Noorderbpl.) 17.11.1952, z.v. Hendrik Deinema en Antje Hamer.

2.                   Janke Jitsche Aninga, geb. Balk (Gaasterland) 26.09.1889, overl. Hilversum 09.11.1962, tr. tussen 1924 en 1935 Dirk Kwist, geb. Amsterdam ca. 1885, electricien (1911), overl. Hilversum 18.04.1935, begr. Hilversum (Alg.Bpl. Boschdrift) 20.04.1935, z.v. Jacob Kwist (ca.1861-1939) en Johanna Hoppe (ca.1860-1930).
†††† DK tr. 1e Hilversum 12.04.1911 Aaltje Hogenbirk, geb. Hilversum 25.01.1889, overl. Hilversum 15.04.1924, d.v. Barend Hogenbirk, timmerman, en Willemijntje Schaap.

3.                   Sytze Aninga, geb. Leeuwarden 03.05.1892, overl. Leeuwarden 02.04.1893.

4.                   Sytze Aninga, geb. Leeuwarden 30.01.1894, luitenant-kolonel, RON, Officer of the most excellent Order of the British Empire (OBE) 30.08.1945, Officer of the American Legion of Merit (LOM-O) 11.02.1947, overl. Breda 17.08.1974, tr. 1923|c| Cornelia G.P. Manders, Corine, overl. na 1977, d.v. Theodorus Cornelus Manders en HenriŽtte Louisa Andriessen (ca.1867-1942).

5.                   Johannes Bernardus Aninga, geb. Leeuwarden 18.06.1896; volgt [1].

6.                   Louise Berber Aninga, geb. Leeuwarden 25.10.1902, overl. na 1977, tr. Gaasterland 04.11.1925 Willem de Jong, geb. Balk (Gaasterland) 05.05.1897, tuinbouwkundig ambtenaar 1e klasse bij de Tuinbouwvoorlichtingsdienst (benoemd 31.03.1922 en 01.04.1925), werkzaam bij het Gewest Pasoeroean (1926) en bij de Proeftuin voor de vruchtencultuur te Ragoenan, halte Paserminggoe, bij Meester Cornelis (1928), hoofdtuinbouwkundigambtenaar bij de onderafdeling Tuinbouwkundige Dienst van de Dienst voor den Landbouw te Batavia (benoemd 30.09.1930 en 21.10.1936), Ls.Sgt. 1e Klasse KNIL, overl. (Ďop transport naar Padangí) 19.09.1944|a|, overl. (Ind.Oceaan nabij Benkoelen a/b Junyo Maru) 18.09.1944|b|, z.v. Harmen Jans de Jong en Hendrika Taconis. [Batavia; Malang]

 

Noten: |a| Leeuwarder koerier 29.11.1945; |b| Slachtofferregister van deOorlogsgravenstichting, vermeld in Gedenkboek 38; |c| huwelijksaangifte Tilburg (Nieuwe Tilburgsche Courant 28.07.1923).

 

[4] Sytze Jans Aninga, geb. Langezwaag (Opsterland) 26.07.1823, arbeider, overl. Bovenknijpe (Schoterland) 20.08.1902, tr. Schoterland 29.04.1849

[5] Janke Oenes Portijk, geb. Tjalleberd (∆ngwirden) 28.11.1822, dienstmeid (1849), overl. Leeuwarden 25.01.1908.

Uit dit huwelijk:

1.                   Berbertje Aninga, geb. Bovenknijpe (Schoterland) 29.05.1849, overl. Mildam (Heerenveen) 15.11.1934, tr. Schoterland 26.05.1878 Roel Hospes, geb. Mildam (Schoterland) 11.04.1851, overl. Schoterland 19.03.1931, z.v. Eeltje Roels Hospes en Sjoerdtje Wiebes de Boer.

2.                   Jan Aninga, geb. Bovenknijpe (Schoterland) 26.02.1852, overl. Schoterland 25.03.1852.

3.                   Jan Aninga, geb. Bovenknijpe (Schoterland) 07.03.1853; volgt [2].

4.                   Oene Aninga, geb. Bovenknijpe (Schoterland) 31.03.1856, overl. Oosterhaule|a| (Doniawerstal) 24.11.1935, tr. Menaldumadeel 18.11.1880 Dieuwke Wybenga, geb. Minnertsga (Barradeel) 01.04.1859, overl. Heerenveen 11.07.1942, d.v. Wopke Jans Wybenga en Gentje Sipkes Hiemstra.

5.                   Jitske Aninga, geb. Bovenknijpe (Schoterland) 18.06.1859, tr. Schoterland 21.03.1886 Jan Boomsma, geb. Dronrijp (Menaldumadeel) 05.05.1859, z.v. Marten Franzes Boomsma en Grietje Jolles de Vries.

6.                   Elisabeth Aninga, geb. Bovenknijpe (Schoterland) 03.12.1863, overl. Beetsterzwaag (Opsterland) 26.08.1934, tr. Schoterland 14.06.1891 Evert Heintjes van der Veen, geb. Heerenveen (∆ngwirden) 12.07.1866, verwer (1891), schilder (1929), overl. Oranjewoud (∆ngwirden) 13.01.1929, z.v. Heintje Everts van der Veen, verwer, en Anne Willems Comello.

7.                   Hans Aninga, geb. Bovenknijpe (Schoterland) 30.07.1866, overl. Bovenknijpe (Schoterland) 14.01.1867.

 

Noten: |a| nu Ouwsterhaule.

 

[6] Johannes Bernardus de Rooy, geb. Marssum (Menaldumadeel) 19.07.1829, veldwachter (1862,1888), overl. Balk (Gaasterland) 14.11.1888, tr. Oostdongeradeel 16.10.1862

[7] Gertje Martinus Klaver, geb. Dokkum 12.04.1827, overl. Leeuwarden 12.03.1921.

Uit dit huwelijk:

1.                   Corlina Frederika de Rooy, geb. Balk (Gaasterland) 28.08.1863; volgt [3].

2.                   Martinus de Rooy, geb. Balk (Gaasterland) 20.02.1865.

3.                   Louise de Rooy, geb. Balk (Gaasterland) 10.03.1867, tr. Gaasterland 12.07.1894 Pieter Riemersma, geb. Tzum (Franekeradeel) 03.02.1867, notarisklerk (1894), z.v. Gosse Jans Riemersma en Eelkje Pieters Hellinga.|a|

4.                   Anna de Rooy, geb. Balk (Gaasterland) 10.12.1868, tr. Gaasterland 25.05.1893 Gjalt van der Molen, geb. Drachten (Smallingerland) 15.03.1869, z.v. Ludzer van der Molen en Antje Welling.

 

Noten: |a| vader GJR wonende te Fremont (Newaygo County, Michigan, USA), moeder EPH wonende te Huizum (huw.akte Gaasterland 1894 no.29).

 

[8] Jan Anes Aninga, geb. ca. 1772, overl. Opsterland 22.01.1828, tr. 1e voor 1798 Jacobjen Siezes; tr. 2e voor 1805

[9] Jitske Sytzes Teyema, geb. ca. 1784, naaister (1849), overl. Opsterland 07.02.1858.

Uit het huwelijk Aninga-Siezes:

1.                   Jacob Jans Aninga, geb. Langezwaag ca. 1798, tr. Opsterland 07.08.1828 Sjoukjen Jochums Rienstra, geb. Workum ca. 1806, d.v. Jochum Willems Rienstra en Trientje Jochums van Dijk.

Uit het huwelijk Aninga-Teyema:

2.                   Stijntje Jans Aninga, geb. Langezwaag ca. 1805, tr. Opsterland 25.11.1830 Douwe Aukes Kootstra, geb. Langezwaag ca. 1806, z.v. Auke Jans Kootstra en Grietje Feitzes.

3.                   Elisabeth Jans Aninga, geb. Opsterland 11.05.1813, tr. Opsterland 04.03.1839 Jan Harmanus Vos, geb. Tjalleberd (∆ngwirden) 28.09.1814, z.v. Harmanus Jans Vos en Sjoerdje Eintjes Ammeraal.

4.                   Pietje Aninga, geb. Opsterland 28.05.1815, overl. Opsterland 24.07.1822.

5.                   Tytje Jans Aninga, geb. Langezwaag ca. 1818, tr. Opsterland 06.01.1840 Pieter Jacobs Zwerver, geb. Langezwaag (Opsterland) 05.12.1818, overl. Opsterland 06.06.1884, z.v. Jacob Pieters Zwerver en Antje Jacobs.

6.                   Ane Jans Aninga, geb. Opsterland 05.08.1820, tr. Opsterland 29.05.1848 Kleisje Harmens ten Hoeve, geb. Rottum (Schoterland) 26.03.1817, overl. Optserland 20.06.1890, d.v. Harmen Hilberts ten Hoeve en Fokjen Hendriks.

7.                   Sytze Jans Aninga, geb. Langezwaag (Opsterland) 26.07.1823; volgt [4].

8.                   Popke Aninga, geb. Opsterland 03.05.1826, overl. Opsterland 19.10.1826.

 

[10] Oene Wytzes Politiek, later Portijk/Portyk, geb. Gersloot 05.08.1781, arbeider, overl. Tjalleberd (∆ngwirden) 05.07.1857, tr. Utingeradeel 30.05.1813

[11] Berber Sjoerds Slottje, ook Barber, ook Slotje, geb. Oldeboorn ca. 1792, overl. Tjalleberd (∆ngwirden) 16.09.1858.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wytze Oenes Politiek, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 09.03.1814, overl. Tjalleberd (∆ngwirden) 23.04.1892, tr. ∆ngwirden 02.07.1853 Janke Klazes Politiek, geb. Wartena ca. 1822, overl. Tjalleberd (∆ngwirden) 03.12.1885, d.v. Klaas Wytzes Politiek en Martjen Jelles Kleefstra.

2.                   Sytske Politiek, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 08.02.1817, tr. ∆ngwirden 14.12.1845 Auke Aukes Bos, geb. Het Meer (Schoterland) ca. 1813, timmerman, z.v. Auke Aukes Bos en Janke Siebes ten Cate.

3.                   Sjoerd Portijk, geb. Tjalleberd (∆ngwirden) 28.02.1820, arbeider, tr. 1e ∆ngwirden 04.11.1849 Antje Pieters de Vries, geb. Ternaard (Westdongeradeel) ca. 1814, d.v. Pieter Ruurds de Vries en Sytske Jans Boersma; tr. 2e ∆ngwirden 13.05.1865 Ybeltje Ymes de Boer, geb. Bovenknijpe (Schoterland) 17.07.1828, dienstmeid (1865), d.v. Yme Harmens de Boer en Wytske Luitzens de Jong.

4.                   Janke Oenes Portijk, geb. Tjalleberd (∆ngwirden) 28.11.1822; volgt [5].

5.                   Jan Oenes Portijk, geb. Tjalleberd (∆ngwirden) 08.04.1826, molenaar (1886), tr. 1e ∆ngwirden 30.11.1851 Tiettje Martens de Jong, geb. Gersloot (∆ngwirden) 03.08.1828|a|, d.v. Marten Rinzes de Jong, arbeider, en Romkje Magchiels Veenstra; tr. 2e ∆ngwirden 28.01.1886 Jantje Annes Cornel, geb. Joure (Haskerland) 13.10.1826, d.v. Anne Martens Cornel en Antje Johannes Wijnsma.

6.                   Hans Oenes Portijk, geb. Tjalleberd (∆ngwirden) 17.09.1832, arbeider (1856), tr. 1e ∆ngwirden 05.04.1856 Nenne Jacobs van der Klok, geb. Luinjeberd (∆ngwirden) 18.04.1833, d.v. Jacob Jeeps van der Klok, veenwerker, en Rinske Andries Oord; tr. 2e ∆ngwirden 14.05.1876 Antje Ymes de Boer, geb. Bovenknijpe (Schoterland) 04.05.1835, d.v. Yme Harmens de Boer, arbeider, en Wytske Luitjens de Vries.

 

Noten: |a| aangifte en erkenning door de vader (geb.akte ∆ngwirden 1828 no.32), gewettigd bij het huwelijk Heerenveen 22.01.1843 (huw.akte ∆ngwirden1843 no.1).

 

[12] Bernardus de Rooy, ged. Leeuwarden (RK Statie Breedstraat) 06.05.1789, tabakskerver (1814,1826), arbeider (1833,1859), overl. Leeuwarden 07.05.1870, tr. 2e Leeuwarden 05.11.1848 Aaltie Jacobs Smits, geb. Leeuwarden ca. 1799/1802, overl. Leeuwarden 05.11.1874, d.v. Jacob Philippus Smits en Grietie Lieuwes; tr. Leeuwarden 27.11.1814

[13] Carolina Frederika Zirschy, ook Corlina Frederika Cerski |a|, geb. Leeuwarden 19.03.1796, ged. Leeuwarden 06.04.1796, overl. Leeuwarden 09.07.1847.
†††† AJS tr. 1e Leeuwarden 15.04.1827 Sybren Dirks Boonstra, geb. ca. 1793, timmerman, overl. Leeuwarden 05.08.1846, z.v. Dirk Jelles en Lutske Ruurds.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frederik Georg de Rooy, geb. Leeuwarden 09.07.1815, overl. Leeuwarden 12.08.1815.

2.                   Fenne Frederika de Rooy, geb. Leeuwarden 29.02.1820, overl. Leeuwarden 23.08.1859.

3.                   Frederik Georg de Rooy, geb. Leeuwarden 09.02.1822, arbeider, overl. Leeuwarden 31.10.1839.

4.                   Karel Hendericus de Rooy, geb. Leeuwarden 08.08.1824, overl. Leeuwarden 19.10.1824.

5.                   Karel Hendrikus de Rooy, geb. Leeuwarden 03.11.1825, overl. Leeuwarden 24.01.1826.

6.                   Hendericus George de Rooy, geb. Leeuwarden 09.04.1827, overl. Marssum (Menaldumadeel) 08.10.1833.

7.                   Johannes Bernardus de Rooy, geb. Marssum (Menaldumadeel) 19.07.1829; volgt [6].

8.                   Anna de Rooy, geb. Marssum (Menaldumadeel) 22.01.1832, tr. Utrecht 17.04.1878 Eeltje de Jong, geb. Leeuwarden 01.11.1836, overl. Rotterdam 26.05.1912, z.v. Hendrikus de Jong en Geertje Boonstra.

9.                   Hendricus Georgius de Rooy, geb. Marssum (Menaldumadeel) 05.01.1835, tr. Leeuwarden 14.11.1858 Catharina Streekstra, geb. Leeuwarden 11.02.1835, overl. ís-Hertogenbosch 10.02.1920, d.v. Ouwe Keimpes Streekstra en Frouwkje Meinderts Groenewoud.

10.                Willem de Rooy, geb. Marssum (Menaldumadeel) 15.08.1837.

 

Noten: |a| moeder van de kinderen geboren te Menaldumadeel.

 

[14] Martinus Alles Klaver, geb. Dokkum 04.10.1799, ged. Dokkum (Verenigde Christelijke gemeente; op belijdenis) 23.04.1819, overl. Dokkum 22.09.1864, tr. Dokkum 05.06.1826

[15] Louize Jans van Assen, geb. Aalsum 09.11.1799, ged. Aalsum 08.12.1799, ingek.lidmaat Dokkum 1826, winkelierster (1864), overl. Dokkum 10.11.1867.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gertje Martinus Klaver, geb. Dokkum 12.04.1827; volgt [7].

2.                   Alle Klaver, geb. Dokkum 29.05.1832, blikslager (1865), overl. Dokkum 06.06.1902, tr. Dokkum 08.06.1865 Rinske Hoekstra, geb. Dokkum 21.10.1832, overl. Dokkum 13.05.1901, d.v. Melle Piers Hoekstra en Klaaske Hendriks van der Meulen.

3.                   Jan Klaver, geb. Dokkum 21.08.1834, zadelmaker (1859),tr. Dokkum 07.08.1859 Bregtje de Boer, geb. Holwerd (Westdongeradeel) 14.05.1828, d.v. Jan Simons de Boer en Japke Sijes Bonga.

4.                   Saapke Klaver, geb. Dokkum 26.08.1836, tr. Dokkum 20.05.1860 Pier Hoekstra, geb. Dokkum 30.03.1830, mandenmaker (1860), overl. Heerenveen (Schoterland) 13.02.1915, z.v. Melle Hoekstra en Klaaske Hendriks van der Meulen.

5.                   Trijntje Klaver, geb. Dokkum 26.04.1839, tr. Dokkum 18.06.1863 Warner Eisma, geb. Leeuwarden 05.07.1837, stadsbode (1863), overl. Leeuwarden 21.08.1814, z.v. Warner Eisma en Margaretha Wilhelmina Russner.

 

[16] Ane Aninga.

[17] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Anes Aninga, geb. ca. 1772; volgt [8].

 

[18] Sytze Teyema.

[19] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Jitske Sytzes Teyema; volgt [9].

 

[20] Wytze Oenes Politiek, overl. voor 1813, tr.

[21] Janke Klazes, overl. na 1813.

Uit dit huwelijk:

1.                   Oene Wytzes Politiek, geb. Gersloot 05.08.1781; volgt [10].

 

[22] Sjoerd Adams, later Slotje,|a| geb. (Oldeboorn?), overl. na 1813, tr.

[23] Sytske Hanzes, overl. voor 1813.

Uit dit huwelijk:

1.                   Berber Sjoerds Slotje, ook Barber, geb. Oldeboorn ca. 1792; volgt [11].

2.                   Adam, geb. (Oldeboorn?) ca. 1800.

3.                   Antje, geb. (Oldeboorn?) ca. 1802.

4.                   Taetske,geb. (Oldeboorn?) ca. 1805.

5.                   Sijtske, geb. (Oldeboorn?) ca. 1807.

6.                   Lippe, geb. (Oldeboorn?) ca. 1810.

 

Noten: |a| Sjoerd Adams neemt de naam Slottje aan, zes kinderen vermeld (Register naamaanneming Oldeboorn 14.12.1811).

 

[24] Godfried de Rooy, overl. Leeuwarden 27.11.1794, otr. Leeuwarden 01.08.1788, tr. Leeuwarden (RK Statie Breedstraat) 17.08.1788

[25] Fenne Jans, geb. Sneek ca. 1751, spinster (1814), overl. Leeuwarden 06.02.1820, d.v. Jan Beerents en Tjetske N|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bernardus de Rooy, ged. Leeuwarden (RK Statie Breedstraat) 06.05.1789; volgt [12].

2.                   Joannes de Rooy, ged. Leeuwarden (RK Statie Breedstraat) 15.01.1791, loteling lichting 1811, soldaat 125e Reg.Inf. (1812), 134e Liniereg. (1813), knopenmakersknecht (1814), turfdrager (1829), overl. Leuwarden 23.06.1829|a|, tr. Leeuwarden 04.09.1814 Elizabeth Staal, geb. ca. 1796, overl. Leeuwarden 27.02.1879, d.v. Jan Staal, turfdrager, en Eeke Postma.

 

Noten: |a| per abuis Ďoud vier en dertig jarení (overl.akte Leeuwarden 1829 no.301); |b| Ďzijnde de naam der moeder onbekendí (overl.akte Leeuwarden 1820 no.65).

 

[26] Godfried Karel Georg Christiaan van Zirschky |b|, meestal Christiaan Zirschky, geb. Hessen-Marburg ca. 1756, korporaal (1776), Ďcourant ombrengení (1814), gepensioneerd militair (1827), overl. Leeuwarden 24.06.1827|d|, otr. Leeuwarden 09.03.1776|a|, tr. Leeuwarden 24.03.1776

[27] Hendrikje Stober, geb. Leeuwarden ca. 1754, overl. Leeuwarden 23.11.1833|e|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes F. Zirsky, geb. Leeuwarden 09.05.1777, ged. Leeuwarden 13.06.1777, Ďsedert jaren afwezigí (1827)|c|.

2.                   Theodora Frederica Zirschky, Dirkje, tr. voor 1806 Dirk Broers, overl. voor 1821.

3.                   Christiaan Frederik Zirschky, geb. ca. 1780, kleermaker (1827), overl. Leeuwarden 08.12.1846, otr. Leeuwarden 19.01.1810, tr. Leeuwarden 04.02.1810 Carolina Helmans, geb. Leeuwarden ca. 1787, overl. Leeuwarden 06.04.1814.

4.                   Hendrik Zirschky, geb. Groningen ca. 1781, schoenmaker, aang. lidmaat Leeuwarden 05.09.1819, overl. Leeuwarden 18.12.1848|g|, tr. 1e NN|f|; tr. 2e voor 1815 Helena Wijnants, geb. Leeuwarden 1789, aang.lidmaat Leeuwarden 11.06.1813.

5.                   Elizabeth Catharina Zirschky, geb. Leeuwarden 12.04.1786, ged. Leeuwarden 17.04.1786, w.s. overl. voor 1827.

6.                   Catharina Zirschky, geb. Leeuwarden 09.01.1794, ged. Leeuwarden 15.01.1794, w.s. overl. voor 1797.

7.                   Carolina Frederika Zirschky, ged. Leeuwarden 19.03.1796; volgt [13].

8.                   Trijntje Zirschky, geb. Leeuwarden 24.09.1797, ged. Leeuwarden 25.10.1797, overl. na 1827.

 

Noten: |a| bruidegom Kirschy; |b||c| inschrijving memorie van successie te Leeuwarden 1827l; |d| Gottfried von Zirshky, Ďzijnde de namen zijner wijlen ouders onbekendí (overl.akte Leeuwarden 1827 no.292); |e| Ďzijnde de voor- en toenamen haren wijlen ouders onbekendí (overl.akte Leeuwarden 1833 no.582); |f | Ďzijn de voor- en toenaam van nog een vorige vrouw onbekendí (overl.akte Leeuwarden 1848 no.777); |g| geb. Groningen, vader Fredericus Carolus Zirschky, moeder Frederika Stober (ibidem).

 

[28] Alle Fransen Klaver, geb. Dokkum ca. 1768, koopman (1813,1814), burgemeester van Dokkum (1814,1823), wethouder van Dukkum (1825,1829,1840), overl. Dokkum 03.03.1840, z.v. Frans Alles Klaver en Martje Jacobs; tr. Dokkum (Verenigde Christelijke gemeente) 16.06.1793

[29] Saapke Huiberts Rekker, geb. 15.08.1773, ged. Dokkum (op belijdenis) 01.11.1793, aang. lidmaat Dokkum (doopsgezind) 12.05.1798, overl. Dokkum 05.01.1856.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frans Alles Klaver, geb. Dokkum 14.04.1794, koopman en lid van de raad (1852), overl. Dokkum 25.05.1876, tr. Dokkum 11.07.1813 Sytske Sjoerds Gorter, geb. Dokkum ca. 1792, overl. Dokkum 19.09.1852, d.v. Sjoerd Hendriks Gorter, koopman en grutter, en Werdina Lambertus Huisinga.

2.                   Antje Klaver, geb. Dokkum 27.03.1796, overl. Dokkum 28.05.1826, tr. Dokkum 13.02.1814 Johannes Rosier, geb. Anjum (Oostdongeradeel) ca. 1788, ontvanger van de directe belastingen en accijnzen, overl. Sneek 06.03.1855, z.v. Johannes Rosier, chirurgijn en vroedmeester, en Lijsbert Idzes.
†††† JR tr. 2e Oostdongeradeel 10.09.1829 Trijntje van Assen, geb. Aalsum ca. 1793, overl. Dokkum 11.09.1869, d.v. Jan van Assen en Gertje Louws Fopma.

3.                   Huibert Klaver, geb. Dokkum 17.04.1798, w.s. overl. voor 1804.

4.                   Martinus Alles Klaver, geb. Dokkum 04.10.1799; volgt [14].

5.                   Martje Klaver, geb. Dokkum 07.11.1801, winkelierster (1871), overl. Dokkum 19.04.1871, tr. Dokkum 03.03.1823 Boote Schaafsma, geb. Dokkum ca. 1797, boekhandelaar en stadsbode, overl. Dokkum 28.01.1848, z.v. Alle Schaafsma en Klaaske Botes Winia.

6.                   Huibert Alles Klaver, geb. Dokkum 16.02.1804, overl. Dokkum 10.10.1834, tr. Dokkum 14.07.1825 Akke Jans van der Schaaf, geb. Dokkum ca. 1805, d.v. Jan Johannes van der Schaaf en Freerkje Minnema.

7.                   Kanke Klaver, geb. Dokkum 31.01.1806, overl. Workum 05.10.1890, tr. Dokkum 30.04.1829 Jacob van der Werff, geb. Dokkum ca. 1802, koopman, zeemtouwer en commissaris van de beurt- en trekschepen, overl. Dokkum 18.06.1839, z.v. Jan Ysaacs van der Werff en Ymkje Jans Hoekstra.

8.                   Grijtje Klaver, geb. Dokkum 17.11.1808, overl. Dokkum 28.10.1811.

 

[30] Jan van Assen, geb. Dokkum ca. 1763, houtkoper, assessor van de Grietenij Aalsum (Oostdongeradeel) (1826), overl. Aalsum (Oostdongeradeel) 05.08.1826, z.v. Harmanus van Assen en Trijntje van Sinderen; tr. Tjummarum-Firdgum 22.07.1792 (att. naar Aalsum-Wetsens)

[31] Geertje Louws Fopma, Gertje, geb. Tjummarum ca. 1769, overl. Aalsum (Oostdongeradeel) 17.04.1837, d.v. Louw Fopma en Stijntje N.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje van Assen, geb. Aalsum 17.08.1793, ged. Aalsum 14.09.1793.

2.                   Stijntje van Assen, geb. Aalsum 29.07.1795, ged. Aalsum 23.08.1795.

3.                   Aaltje van Assen, geb. Aalsum 20.03.1797, ged. Aalsum 23.04.1797.

4.                   Louize Jans van Assen, geb. Aalsum 09.11.1799, ged. Aalsum 08.12.1799; volgt [15].

5.                   Hermanus van Assen, geb. Aalsum 04.11.1802, ged. Aalsum 01.01.1803.

6.                   Louw Rutger van Assen, geb. Aalsum 28.12.1804, ged. Aalsum 10.02.1805.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren