Maarten Bogaardt (1922-1991)

Henri Bogaardt (1890-1968)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren

en van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien augustus 2020)

 


 

[1] Maarten Bogaardt, geb. Batavia 02.04.1922, promotie Utrecht 09.07.1953|a|, hoogleraar Eindhoven (1959-) overl. Wassenaar 03.01.1991.

 

– “De bemoeienissen van prof. Bogaardt met de kernenergie dateren al van 1949, toen hij werkte in het Franse atoomcentrum te Chatillon. In 1951 werd hij als eerste Nederlander naar Noorwegen gezonden om deel te hebben aan het afbouwen en in bedrijf brengen van de Noors-Nederlandse kernreactor te Kjeller. Na een lange periode in Noorwegen te hebben doorgebracht, werkte prof. Bogaardt in het Franse atoomcentrum te Saclay. Vervolgens trad hij in dienst van de N.V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij. Sinds september 1957 is hij in functie bij het reactor-centrum Nederland, waar hij de afdeling beoordeling en ontwerp van kernreactoren heeft ingericht. Deze afdeling, welke nog steeds door hem wordt geleid, heeft behalve een ontwerp voor de reactor ten behoeve van het Instituut voor toepassingen van atoomenergie in de landbouw te Wageningen, ook het ontwerp voor een scheepsreactor onder handen, in opdracht van de combinatie van scheepswerven en machinefabrieken in Nederland.” (Algemeen Handelsblad 11.12.1958)

 

Noten: |a| proefschrift: Calculation of range/energy relations especially in photographic emulsions; promotor: J.M.W. Milatz (1910-2000).

 

[2] Henri Bogaardt, geb. Batavia 10.07.1890, mr., advocaat, lector Tilburg, RNL, overl. ’s-Gravenhage 15.09.1968, begr. ’s-Gravenhage (RK Bpl. Kerkhoflaan) 19.09.1968; tr. 2e tussen 1960 en 1968 M.J. Beekman; tr. 1e ’s-Gravenhage 07.09.1915

[3] Maartje Anna Jacoba Haalebos, geb. Hoorn 26.11.1891, overl. ’s-Gravenhage 24.11.1960, begr. ’s-Gravenhage (RK Bpl. Kerkhoflaan) 28.11.1960.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Willem Hendrik Bogaardt, geb. Batavia 17.05.1916, tweede luitenant (1936), eerste luitenant der Mil.Adm. KNIL (1941), overl. Tjimahi 05.11.1941|d| of overl. Bandoeng 20.11.1941|e|, begr. Nederlands ereveld Pandu te Bandoeng, tr. 22.01.1937|f||g| Willy Gertrude Schook, geb. Meester Cornelis 06.03.1917, overl. ’s-Gravenhage 13.10.1993, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 18.10.1993, d.v. Schook en Mary J. Dagevos.

2.                   Josephine Elisabeth Bogaardt, overl. 2005, tr. voor 1950 Leonard de Waal, geb. Breda 01.07.1919, OON, RNL, overl. Rotterdam 04.06.2010, crem. Rotterdam (Hofwijk) 10.06.2020, z.v. Johan Jacobus Marinus de Waal en Hendrika Theodora Pit.

3.                   Maarten Bogaardt, geb. Batavia 02.04.1922; volgt [1].

4.                   Frank Daniël Bogaardt, geb. Batavia 29.05.1924|b|, overl. Weltevreden (Res. Batavia) 30.07.1926.

 

Noten: |b| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 30.05.1924; |d| Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting; |e| annonce gedateerd Den Haag 20.12 (Het Vaderland 22.12.1941); |f| huwelijksafkondiging 02.01.1937 (Haagsche courant 02.01.1937); |g| ondertrouw & aankondiging huwelijksvoltrekking (Bataviaasch nieuwsblad 30.12.1936).

 

[4] Willem Hendrik Bogaardt, geb. Soerabaja 19.02.1862, Oost-Indisch ambtenaar (1889), lid Tweede Kamer (1906-1918), overl. (Spaanse griep) Breda 14.11.1918, tr. Amsterdam 18.07.1889

[5] Josephine Antoinette Holdert, geb. Amsterdam 14.06.1866, overl. Amsterdam 24.03.1919, begr. Amsterdam (R.K. Bpl. Buitenveldert) 28.03.1919.

– Levensberichten WHB: nl.wikipedia * Parlement&Politiek

Uit dit huwelijk:

1.                   Henri Bogaardt, geb. Batavia 10.07.1890; volgt [2].

2.                   Eddy Charles Bogaardt, geb. Batavia 25.05.1892, overl. Ambarawa (Res. Semarang)|a| 24.01.1893.

3.                   Josephine Agnes Antoinette Bogaardt, geb. Amsterdam 17.08.1897, tr. 1e Amsterdam 07.02.1924 Theodorus Antonius Smit, geb. Amsterdam (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem 20.07.1937, ingeschr. Amsterdam 02.09.1937) ca. 1901, kantoorbediende, z.v. Antonius Joseph Smit, referendaris bij de Rijks Postspaarbank, en Maria Josephina van Schalen; tr. 2e Soest 06.07.1938 Johannes Gerardus Timmerman, geb. Haarlem 09.01.1898, correspondent, z.v. Gerrit Timmerman, magazijnknecht, en Grietje Klaverblad.
     JGT tr. 1e Schoten 16.04.1924 (echtsch. 23.09.1937) Anna Bogaard, geb. Sliedrecht 29.07.1899, d.v. Wouter Bogaard en Cornelia de Jager.

4.                   Betsy Petronella Wilhelmina Bogaardt, geb. Soerabaija 17.09.1900.

 

Noten: |a| Oenarang (Bataviaasch nieuwsblad 30.01.1893).

 

[6] François Cornelis Karel Haalebos, geb. Leiden 10.04.1865, 2e luitenant infanterie (1891), 1e luitenant der grenadiers (1900), kapitein infanterie (1907), majoor (1915), luitenant-kolonel, overl. ’s-Gravenhage 18.02.1943, tr. Hoorn 24.02.1891

[7] Lucretia Jacoba Boldingh, geb. Hoorn 29.03.1868, overl. ’s-Gravenhage 10.02.1944, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 15.02.1944.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maartje Anna Jacoba Haalebos, geb. Hoorn 26.11.1891; volgt [3].

2.                   Lucretia Anna Jacoba Haalebos, geb. Hoorn 11.06.1893, overl. 10.09.1971, otr. Ginneken 14.09.1912, tr. 1e Breda 02.10.1912 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 06.05.1924, ingeschr. Breda 12.05.1924) Hendrik Poulus, geb. Seruway (Sumatra) 03.02.1887, 2e luitenant infanterie N.I.L. (1912), 1e luitenant (1924), z.v. Christiaan Albertus Poulus en Johanna Maria Kiepaka; tr. 2e tussen 1924 en 1931 Jules Maurits Doeve, geb. Salatiga 05.05.1886, ambtenaar I.U. en A. in Ned.-Indië, overl. Loosduinen 20.12.1931, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eik en Duinen) 23.12.1931, z.v. Hendrik Willem George Lodewijk Doeve en Helena Schmidgall.

3.                   Clazina Cornelia Haalebos, geb. Hoorn 19.03.1895, overl. 31.03.1984|c|, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 04.04.1984, tr. Assen 26.01.1915|a| Barend Johannis Gerhardus Hogewind, geb. Tondano (Res. Menado) 05.01.1892, mr., administratieambtenaar te Poerbalingga (1915), gouverneur West-Java (1942)|b|, OON, overl. Utrecht 10.06.1948, begr. Bilthoven (Bpl. Den en Rust) 14.06.1948, z.v. Berend Gerhardus Hogewind, schoolopziener, en Trijntje Kremer. [Malang 1940]

4.                   Claas Cornelis Haalebos, geb. ’s-Gravenhage 30.11.1900, rubberplanter (1923), directeur Algemeen Vertegenwoordigingsbureau C.V. (1940), overl. Heemstede 12.07.1940, tr. ’s-Gravenhage 01.10.1923 Elisabeth Wilhelmina Völlmar, Bep, geb. ’s-Gravenhage 31.08.1896, overl. Amsterdam 14.03.1992, crem. Amsterdam (Westgaarde) 18.03.1992, d.v. Henri Friedrich Völlmar, muziekleraar, en Jeannette Marie Elisabeth Soetbrood Piccardt.

5.                   John Haalebos, geb. Teteringen (Breda) 06.10.1907, overl. Amsterdam 31.08.1991, crem. ’s-Gravenhage (Nieuw Eykenduynen) 05.09.1991, tr. Soerabaja 07.03.1941 Beatrice Louise van Zuijlen, geb. Bandoeng 26.03.1910, overl. na 1992.

 

Noten: |a| huwelijk “met de handschoen”, de bruidegom vertegenwoordigd door Hendrikus Anema, 53 jaar, arts (huw.akte Assen 1915 no.4); |b| Japanse interneringskaart; |c| Clasina Cornélie (De Telegraaf 03.04.1984).

 

[8] Charles Willem Bogaardt, geb. Batavia 14.08.1832, overl. Batavia 21.03.1906|a|, tr. Semarang 22.11.1855|b|

[9] Elise Albertine Tremio, geb. Rembang 03.10.1840, overl. Batavia 16.06.1915|h| of Weltevreden 17.06.1915|i|.

Uit dit huwelijk (acht kinderen, waaronder):

1.                   François Charles Bogaardt, Frans, geb. Semarang 23.03.1858, overl. Bandoeng 29.12.1933, tr. Batavia 07.09.1883|c| Wilhelmina Louise van Bronckhorst, geb. Semarang 02.06.1867, overl. Bandoeng 01.09.1936.

2.                   Willem Hendrik Bogaardt, geb. Soerabaja 19.02.1862|j|; volgt [4].

3.                   Theodoris Louis Bogaardt, geb. Semarang 02.07.1864, tr. 1e Meester Cornelis 24.09.1891|d| (echtsch. Kraksaan 14.01.1914|f|) Engelbertina Maria Antonia Holdert (1863-1949), d.v. Hendrik Marinus Johannes Holdert en Cornelis Johanna Ruppert; tr. 2e Kraksaan 27.04.1914|g| Marie de Lange, geb. Probolinggo 18.04.1883.

4.                   Marie Aleida Bogaardt, geb. Tjilatjap 10.04.1868, overl. ’s-Gravenhage 11.05.1948, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 14.05.1948, tr. Meester Cornelis 27.01.1897|e| Arnoldus Antonius Rupertus Ahasuerus Gaymans, Arnold, geb. Batavia 30.06.1860, kapitein b/d Top.Dienst (1896), overl. ’s-Gravenhage 11.04.1924, z.v. Jan Joost Christiaan Gaymans (1871-1952) en Maria Henriette Bierhaus. [Tjimahi 1906]

5.                   levenloze dochter, Semarang 27.04.1879.

6.                   A.C. Bogaardt.
= w.s. Alex Charles Bogaardt, geb. Pasoeroean 04.06.1871.

 

Noten: |a| Bataviaasch nieuwsblad 29.03.1906 & RA 1907 p.101 (Boogaardt); |b| De Oostpost 05.12.1855 & RA 1857 p.484; |c| RA 1884 p.201; |d| RA 1893 p.277 (bruidegom Theodorus); |e| RA 1898 p.293; |f| RA 1915 p.137; |g| RA 1915 p.137; |h| RA 1916 p.237; |i| annonce collectie CBG; |j| RA 1863 p.43.

 

[10] Hendrik Marinus Johannes Holdert, geb. Amsterdam 11.08.1835, ambtenaar (1857), boekdrukker (1882,1889), uitgever (1892,1905), begiftigd met het Eerekruis Pro Ecclesia et Pontifice, overl. Amsterdam 05.09.1918, tr. Amsterdam 23.04.1857

[11] Cornelia Johanna Ruppert, geb. Amsterdam 09.05.1839, overl. Amsterdam 15.02.1919, begr. Amsterdam (R.K. Bpl. Buitenveldert) 19.02.1919.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Joannes Casper Holdert, Henri, geb. Amsterdam 14.08.1858, overl. Amsterdam 07.06.1925, tr. 1e Amsterdam 31.08.1882 Henriëtte Elisabeth Schumacher, geb. Amsterdam 13.05.1857, overl. Amsterdam 18.01.1890, d.v. Franciscus Hendricus Schumacher en Maria Elizabeth Settels; otr. 2e Amsterdam/Bussum 07.04.1892, tr. Bussum 26.04.1892 Henriëtte Louise Elferink, geb. Amsterdam ca. 1871, overl. voor 1925, d.v. Franciscus Henricus Elferink, winkelier, en Janke Tjittes Stoffels.

2.                   Cornélie Agnes Antoinette Jeanne Holdert, geb. Amsterdam 22.02.1860, tr. Amsterdam 12.01.1882 Wilhelmus Hendricus Jacobus Hol, geb. Amsterdam 21.01.1855, koopman, z.v. Jacobus Bernardus Antonius Hol en Anna Cathrina Lemkes.

3.                   Antonius Henricus Holdert, Anton, geb. Amsterdam 19.09.1861, uitgever (1898), overl. Amsterdam 18.03.1957, begr. Amsterdam (R.K. Kerkhof Buitenveldert) 21.03.1957, tr. 1e Amsterdam 24.10.1882 Maria Hendrika Francisca Vincentina Schumacher, geb. Amsterdam 19.07.1859, overl. Amsterdam 24.07.1883, d.v. Franciscus Hendricus Schumacher en Maria Elizabeth Settels; tr. 2e Druten 11.10.1898 Josephine Maria Catharina Dericks, geb. ca. 1871, overl. Amsterdam 24.08.1950, begr. Amsterdam (Bpl. Buitenveldert) 28.08.1950, d.v. Allard Carel Jacob Dericks, grondeigenaar, en Cornelia Adriana Nolet.

4.                   Engelbertina Maria Antonia Holdert, Bertha, geb. Amsterdam 12.10.1863, overl. Haarlem 03.03.1949, begr. Haarlem (R.K. Kerkhof St.Barbara) 08.03.1949, tr. Meester Cornelis 24.09.1891|a| (echtsch. Kraksaan 14.01.1914|b|) Theodorus Louis Bogaardt (-1904/15), z.v. Charles Willem Bogaardt en Elise Albertine Tremio.

5.                   Joan Marinus Andries Holdert, geb. 10.03.1865, overl. Amsterdam 14.04.1866.

6.                   Josephine Antoinette Holdert, geb. Amsterdam 14.06.1866; volgt [5].

7.                   Betsy Joanne Everdine Holdert, geb. Amsterdam 05.07.1869, overl. Amsterdam 04.09.1923, tr. Amsterdam 29.04.1897 Petrus Maria Josephus Cikot, Pierre, geb. ’s-Hertogenbosch 08.11.1866, handelsagent, overl. Amsterdam 30.12.1921, z.v. Jacobus Johannes Cikot en Anna Huberdina van den Bosch.

8.                   Marie Henriëtte Agnes Holdert, geb. Amsterdam 30.03.1871, overl. Amsterdam 05.11.1904, otr. Amsterdam/Bussum 20.07.1893, tr. Bussum 08.08.1893 Johannes Maria Nicolaas Dankelman, Jan, geb. Amsterdam 17.08.1855, fabrikant, overl. Haarlem 03.03.1927, z.v. Nicolaas Fredrik Dankelman en Anna Elisabeth Maria van Straaten.
     JMND tr. 2e Rotterdam 11.07.1907 Maria Johanna Josephina van Rooij, geb. Rotterdam 23.01.1876, overl. Haarlem 26.01.1936, d.v. Joannes Antonius van Rooij (1835-1913) en Maria Petronella Schrijver (1841-1895).
– Het ouderpaar van Rooij-Schrijver vormt tevens de kwartieren [4]/[5] in de Kwartierstaat Charles Joan Marie Adriaan van Rooij (1912-1996).

9.                   Agnes Antoinette Holdert, geb. Amsterdam 23.01.1874, overl. Bussum 29.07.1927, tr. Amsterdam 14.09.1905 Thomas Horsman, geb. Amsterdam 30.10.1866, commissionair in effecten, overl. Amsterdam 05.12.1953, begr. Amsterdam 08.12.1953, z.v. Anthoni Horsman en Elisabeth Herberdina Brouwer.
     TH tr. 2e Bussum 18.09.1928 Alice Dentz, geb. Amsterdam 01.06.1878, overl. Amsterdam 18.04.1958, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 22.04.1958, d.v. Andries Dentz, makelaar in effecten, en Frances Hertz.
     AD tr. 1e Amsterdam 27.07.1898 Herman Johan Wilhelm Becht, geb. ’s-Gravenhage 25.03.1862, uitgever, overl. Amsterdam 26.02.1922, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 01.03.1922, z.v. Jacoba Johanna Becht.

10.               Johan Louis Eliza Holdert, geb. Amsterdam 19.12.1875, overl. Amsterdam 06.02.1877.

11.               Louis Engelbert Holdert, geb. Amsterdam 15.07.1877, directeur van een handelsdrukkerij (1921), overl. Bussum 16.03.1959, tr. 1e Amsterdam 24.11.1921 Maria Anna Pützfeld, geb. Aachen ca. 1878, overl. Amsterdam 04.12.1940, begr. Amsterdam (R.K. Kerkhof Buitenveldert) 07.12.1940, d.v. Aloijs Pützfeld en Anna Kron; tr. 2e Maria Cornelia Sardeman, geb. Amsterdam 25.01.1895, overl. na 1959, d.v. Jan Albert Sardeman, diamantslijper, en Anna Eweg.
     MCS tr. 1e Amsterdam 06.11.1924 Henricus Maria Verheijen, geb. Zevenbergen 11.04.1874, boekdrukker (1899), chef in een drukkerij (1924), overl. Kampen 17.11.1936, z.v. Johannes Verheijen en Elisabeth van Schendel.
     HMV tr. 1e Ginneken en Bavel 07.06.1899 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 25.05.1906, ingeschr. Amsterdam 11.10.1906) Cornelia Johanna Maria de Beer, geb. Ginneken en Bavel 23.06.1873, d.v. Marinus de Beer, fabrikant, en Antonia Johanna Dirven.

12.               Willem Anne Holdert, geb. Amsterdam 22.10.1878, dagbladredacteur (1921), overl. Amsterdam 07.01.1964, tr. Amsterdam 10.05.1921 Anna Elizabeth Zuikerberg, geb. Winschoten 26.01.1881, dagbladschrijfster (1921), overl. voor 1964, d.v. Aron Zuikerberg, manufacturier, en Elizabeth Wolfsbergen.

 

Noten: |a| RA 1893 p.277; |b| RA 1915 p.137.

 

[12] Cornelis Haalebos, geb. Leiden 14.03.1834, broodbakker, overl. Amsterdam 09.12.1911; tr. 2e Leiden 28.07.1875 Helena Catharina Schuurmans Stekhoven, geb. Leiden 16.07.1831, overl. Leiden 26.07.1898, d.v. Jacobus Schuurmans Stekhoven, tuinier, en Charlotta Catharina Stadhouder; tr. 3e Amsterdam 27.07.1899 Williamine Gertrude Ernestine Cohen, geb. St. May Lambeth (Surrey, England) ca. 1831/1832, overl. Amsterdam 01.07.1918, d.v. Ernst Gustave William Cohen en Gertrude Jane Wannee; tr. 1e Rotterdam 15.04.1863

[13] Maartje Jacoba Spaanderman, geb. Heenvliet 21.01.1834, overl. Leiden 22.03.1875.

     WGEC tr. 1e Amsterdam 06.02.1856 Pieter Alewijn, geb. Amsterdam 13.11.1832, schilder, z.v. Jan Alewijn en Johanna Agneta Blom.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Haalebos, geb. Leiden 29.12.1863, overl. Haarlem 21.03.1923, tr. Leiden 30.07.1890 Philip Johan Godlieb Roest, geb. Heemstede 19.05.1864, loodgieter, overl. Haarlem 24.02.1929, z.v. Jacobus Roest en Christiana Maria Catharina Lorenz.

2.                   François Cornelis Karel Haalebos, geb. Leiden 10.04.1865; volgt [6].

3.                   Maria Jacoba Haalebos, geb. Leiden 02.10.1866, overl. na 1940, tr. Leiden 01.08.1894 Antonie Vroom, geb. Leiden 15.10.1864, onderwijzer, overl. ’s-Gravenhage 07.04.1940, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 11.04.1940, z.v. Hendrik Vroom, dekenstrijker, en Maria Catharina Hartevelt.

4.                   Catharina Cornelia Haalebos, geb. Leiden 08.04.1869, overl. Leiden 01.11.1871.

5.                   Maarten Willem Haalebos, geb. Leiden 14.03.1871, overl. Malang 13.02.1930, tr. Pamekasan (Madoera) 15.02.1896|a| Johanna Maria Sleebos. [Probolinggo 1911]

6.                   François Haalebos, geb. Leiden 29.01.1873, broodbakker (1897), koopman (1932), overl. Leiden 03.09.1932, tr. Leiden 01.09.1897 Magdalena Catharina Duijverman, geb. Leiden 20.11.1871, overl. Leiden 21.11.1955, begr. Leiden (Bpl. Rhijnhof) 24.11.1955, d.v. Jan Pieter Duijverman, smid, en Francina Frederika Gutberlet.

 

Noten: |a| RA 1897 p.313.

 

[14] Claas Boldingh, geb. Enkhuizen 24.12.1837, kandidaat-notaris (1867), notaris (1891), overl. ’s-Gravenhage 07.12.1895, tr. Hoorn 29.05.1867

[15] Anna Jakoba Koning, geb. Hoorn 14.03.1836, overl. Rotterdam 19.12.1916; tr. 1e Hoorn 09.02.1854 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 05.07.1860) François Willem Roest, geb. Overschie 28.11.1829, winkelier, overl. Delft 29.01.1861, z.v. Jan Roest, korenmolenaar, en Wilhelmina van Lange.

     FWR tr. 1e Rotterdam 23.07.1851 Maria Hoeneveld, geb. Rotterdam 10.09.1830, overl. Rotterdam 26.01.1853, d.v Abraham Hoeneveld en Antje Kleiweg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lucretia Jacoba Boldingh, geb. Hoorn 29.03.1868; volgt [7].

 

[16] Bogaardt.

[17] NN.

Uit dit huwelijk:

1.                   Charles Willem Bogaardt, geb. Batavia 14.08.1832; volgt [8].

2.                   * Henry Charles Bogaardt, geb. Batavia 21.08.1833, overl. Semarang 28.04.1913, tr. Semarang 28.09.1860|a||b| Louise Henriette Tremio, geb. Semarang 17.12.1842, overl. Semarang 07.10.1891|c|.

 

Noten: |a| RA 1861 p.9; |b| annonce 25-jarige echtvereniging (De locomotief 29.09.1885); |c| De locomotief 09.10.1891 & RA 1893 p.396.

 

[18] Tremio.

[19] NN.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elise Albertine Tremio, geb. Rembang 03.10.1840; volgt [9].

2.                   * Louise Henriette Tremio, geb. Semarang 17.12.1842, overl. Semarang 07.10.1891, tr. Semarang 28.09.1860 Henry Charles Bogaardt, geb. Batavia 21.08.1833, overl. Semarang 28.04.1913.

3.                   * Carolina Christina Tremio, geb. Semarang 16.06.1845, overl. Semarang 15.03.1887.

4.                   * Pauline Engeltine Tremio, geb. Semarang 26.02.1847, overl. Semarang 26.06.1909.

5.                   * Geertruida Evertdina Tremio, geb. Semarang 17.10.1849, overl. Buitenzorg (Batavia) 19.07.1887.

6.                   * Pierre Antoine Tremio, geb. Semarang 16.08.1851, overl. Semarang 11.02.1919, tr. 1e Semarang 30.03.1875 Jeannette Philipine van Woesik; tr. 2e Semarang 10.03.1892 Geertruida Wilhelmina Louisa van der Geugten.

 

[20] Hendrik Holdert, geb. Alkmaar ca. 1799, opperman (1823), sjouwerman (1824), dienaar der justitie (1831), dienaar van politie (1835,1846), overl. Amsterdam 04.11.1863, z.v. Willem Holdert en Willemijntje Talboom; tr. 1e Alkmaar 04.01.1824|c| Kaatje  de Meijer, Catharina, ged. Utrecht 07.06.1786, overl. Loenen 20.02.1831|a|, d.v. Machiel/Migiel de Meijer en Cornelia van Doorn; tr. 2e Amsterdam 11.03.1835

[21] Joanna Windmeijer, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 17.02.1797, wasvrouw (1835), overl. voor 1857, d.v. Joannes Windmeijer en Angenes Hamaker.

Kind van Catharina Meijer (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Catharina Wilhelmina de Meijer, later Holder, geb. 12.12.1820, ingeschreven Amsterdam 18.10.1821|d|, overl. tussen 1855 en 1884, tr. Amsterdam 28.10.1846 Harmanus van Leeuwen, geb. Amsterdam 22.04.1820, schippersknecht (1846), winkelier (1884), overl. na 1886, z.v. Hermanus van Leeuwen en Geertruij Remmersteijn.

Kind van De Holder en Meijer:

2.                   Willem de Holder, geb. Alkmaar 24.08.1823|e|, overl. Alkmaar 15.09.1823|b|.

Uit het huwelijk Holdert-Windmeijer:

3.                   Hendrik Marinus Johannes Holdert, geb. Amsterdam 11.08.1835; volgt [10].

4.                   Johannes Hendrikus Holdert, geb. Amsterdam 27.08.1836.

5.                   Antonius Hendrikus Holdert, geb. Amsterdam 12.01.1842, Oost-Indisch ambtenaar (1867), boekdrukker (1907), overl. Aerdenhout (Bloemendaal) 24.01.1931, tr. Amsterdam 22.08.1867 Marie Louise Josephine Platte, geb. Amsterdam 25.12.1850, overl. voor 1931, d.v. Jan Platte, commissionair, en Anna Maria Settels. [Soerabaja 1880]

 

Noten: |a| Catharina, oud 37 jaar, aangifte door echtgenoot Hendrik de Holder (overl.akte Loenen 1831 no.6); |b| ‘zoontje van Hendrik de Holder en Catharina Meijer’ (overl.akte Alkmaar 1823 no.248); |c| bruidegom Holder, bruid Kaatje oud 37 jaar (huw.akte Alkmaar 1824 no.3); |d| ibidem; |e| kind van Hendrik de Holder en Catharina Meijer, oud 30 jaar (geb.akte Alkmaar 1823 no.241).

 

[22] Kaspar Ruppert, geb. Tiefengruben (Hessen)|a| ca. 1792, koopman (1826), wijnkoper (1839), fabrikant (1849), overl. Amsterdam 11.06.1849, z.v. Johannes Ruppert en Margaretha Vogel; tr. Amsterdam 04.02.1826

[23] Johanna Elizabeth Luijken, ged. Amsterdam (Kerk De Star (rk)) 16.05.1807, tapster (1826), overl. Amsterdam 20.12.1867, d.v. Joannes Josephus Luijken en Agnes Catharina Hulsing.

Uit dit huwelijk:

1.                   Agnes Franciska Ruppert, geb. Amsterdam 15.11.1826.

2.                   Maria Magdalena Ruppert, geb. Amsterdam 13.05.1829, overl. Amsterdam 14.09.1836.

3.                   Anna Maria Catharina Ruppert, geb. Amsterdam 18.07.1830, overl. Amsterdam 06.10.1833.

4.                   Engelbertus Johannes Petrus Ruppert, geb. Amsterdam 14.04.1834 (akte), overl. Amsterdam 15.09.1836.

5.                   Everdina Maria Ruppert, geb. Amsterdam 15.09.1836, tr. Amsterdam 30.05.1861 Antonij Steinhauser, geb. Amsterdam 07.01.1837, kantoorbediende, z.v. Michael Franciscus Steinhauser, boekhouder, en Petronella Hendrietta Cup.

6.                   Cornelia Johanna Ruppert, geb. Amsterdam 09.05.1839; volgt [11].

7.                   Agnes Elisabeth Ruppert, geb. Amsterdam 12.08.1843, tr. Amsterdam 12.11.1874 Ludovicus Adrianus Middendorp, geb. Rotterdam 04.10.1844, magnetiseur (1869), reiziger (1874), z.v. Arie Bernardus Middendorp en Helena Joosens.
     LAM tr. 1e Amsterdam 04.02.1869 Dina Maria Koning, geb. Amsterdam 06.02.1848, overl. voor 1874, d.v. Dirk Koning en Eva Blankvoort.

8.                   Frederik Christiaan Ruppert, geb. Amsterdam 07.10.1846, koopman, tr. Amsterdam 01.04.1869 Marrigje Koning, geb. Amsterdam 16.10.1850, d.v. Dirk Koning en Eva Blankvoort.

 

Noten: |a| nu Ortsteil van Neuhof, Landkreis Fulda, Bundesland Hessen.

 

[24] François Cornelis Haalebos, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 27.09.1801, mandenmaker, overl. Leiden 09.10.1869, z.v. François Haalebos en Cornelia Magdalena Zuurdeeg; tr. Leiderdorp 08.05.1825

[25] Elisabeth Schootman, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 01.11.1801, overl. Leiden 27.04.1875, d.v. Jacobus Schootman en Maria Vijlbrief.

Uit dit huwelijk:

1.                   Francois Cornelis Haalebos, geb. Leiden 16.02.1826, catechiseermeester (1853), godsdienstonderwijzer (1889), overl. Hoorn 28.03.1889, tr. Hoorn 13.05.1853 Gerardina Beek, geb. Hoorn ca. 1829, overl. Hoorn 19.09.1915, d.v. Jacobus Beek, metselaar, en Jannetje Vaartjes.

2.                   Jacobus Haalebos, geb. Leiden 11.01.1828, kleermaker, overl. Rotterdam 31.12.1911, tr. Leiden 09.11.1859 Anna Maria Schuurman Stekhoven, geb. Leiden 15.02.1824, overl. Ruurlo 29.02.1896, d.v. Jacobus Schuurman Stekhoven, tuinknecht, en Amerentia Catharina Timmerman.

3.                   Maria Elisabeth Haalebos, geb. Leiden 06.12.1829, overl. Leiden 05.01.1906, tr. Leiden 27.02.1861 Matthijs Izaäc Witmans, geb. Leiden 06.01.1831, boekverkoper, overl. Leiden 27.04.1908, z.v. Abraham Izaac Witmans, boekbindersknecht, en Susanna Landa.

4.                   Cornelis Haalebos, geb. Leiden 14.03.1834; volgt [12].

5.                   Elisabeth Haalebos, geb. Leiden 17.03.1836, overl. Leiden 27.10.1885, tr. Leiden 03.11.1869 Dionicius Witmans, geb. Leiden 03.03.1842, broodbakker, overl. Leiden 15.07.1916, z.v. Abraham Izaak Witmans, boekbinder, en Susanna Landa.

6.                   Catharina Cornelia Haalebos, geb. Leiden 31.12.1838, overl. Leiden 09.04.1908, tr. Leiden 17.01.1877 Jacob van der Spek, geb. Leiderdorp 29.11.1852, tuinier, overl. Leiden 28.01.1930, z.v. Jan van der Spek en Niesje Kwaadgras.
     JvdS tr. 2e Leiden 29.07.1908 Jacoba Johanna de Graaf, geb. Leiden 20.02.1859, d.v. Anthonij de Graaf, huisbediende, en Cornelia Vervark.

7.                   Abraham Haalebos, geb. Leiden 19.10.1841.

8.                   Johannes Marcus Haalebos, geb. Leiden 06.06.1844, mandenmaker, overl. Leiden 31.03.1915, tr. Leiden 14.02.1877 Elisabeth van der Horst, geb. Leiden 24.12.1854, overl. Leiden 10.11.1928, d.v. Jacobus van der Horst en Maria de Vroede.

 

[26] Maarten Spaanderman, geb. Maassluis 16.07.1798, rijksambtenaar (1839,1847), overl. Rotterdam 17.11.1854, z.v. Maarten Jacob Spaanderman en Jaapje Reijne Pronk; tr. Maassluis 22.03.1820

[27] Elisabeth Smits, geb. Vlaardingen 07.02.1797, overl. na 1889, d.v. Willem Smits en Johanna Rubenkoning.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacoba Spaanderman, geb. Maassluis ca. 1821, tr. Rotterdam 28.09.1853 Jakobus Johannes Landsman, geb. Delfshaven 24.10.1826, z.v. Leendert Landsman en Johanna Hoogeveen.

2.                   Willem Spaanderman, geb. Maassluis 14.02.1822, lichtmatroos, overl. ‘binnen scheepsboord’ van het Nederlandse koopvaardijschip Dankbaarheid zeilende 16º 48' ZB, 117º 25' OL (van Grannich) 18.01.1841|e|.

3.                   Maarten Spaanderman, geb. Oud en Nieuw Mathenesse 02.08.1823, stuurman, overl. Vlissingen 22.02.1889, tr. Katwijk 14.06.1851 Jacoba van der Plas, geb. Katwijk aan Zee 05.10.1827, overl. voor 1889, d.v. Cornelis Leendertsz van der Plas en Aaltje Parlevliet.

4.                   Jacob Spaanderman, geb. Oud en Nieuw Mathenesse 06.12.1824, lichtmatroos, ‘wonende laatstelijk aan den Leidschendam, gediend hebbende aan boord van (..) kapitein {Jacob Cornelis} Hoek, liggende thans in de haven het Nieuwediep alhier’|a|, overl. Den Helder 29.04.1847.

5.                   Joannes Spaanderman, geb. Oud en Nieuw Mathenesse 28.07.1826, tr. 1e Wassenaar 11.06.1852|b| Geertruida Roosing, geb. Wassenaar 25.12.1827, overl. Wassenaar 08.06.1853, d.v. Cornelis Roosing en Basje Keus; tr. 2e Rotterdam 18.01.1854|c| Anna van der Hardt, geb. Rotterdam 14.07.1815, d.v. Adriaan van der Hardt en Maria Josephina de Vries; tr. 3e Katwijk 30.12.1891|d| Lena Jacoba Aalbers, geb. Nijmegen 22.05.1831, d.v. Zweris Aalbers, fourier bij het Res. Bat. der 12de Afd. Infanterie (1831), en Jacoba Willemina van Welie.
     LJA tr. 1e Katwijk 03.07.1862 Jacob Wouter Swieserijn, geb. Katwijk aan den Rijn 05.08.1836, z.v. Frans Swieserijn en Egbertien Jonkmans; tr. 2e Oegstgeest 16.11.1871 Fredrik Gerhard van Campen, geb. Arnhem 21.02.1827, z.v. Gerhardus Johannes Elsenerus van Campen, geëmployeerd bij de administratie der domeinen, en Johanna Barbara Elisabeth Huschler.
     FGvC tr. 1e Utrecht 06.12.1855 (echtsch. 29.12.1868, ingeschr. Katwijk 15.01.1869) Anna Levina Knoops, geb. Utrecht 13.01.1838, overl. Utrecht 02.05.1871, d.v. Hendrik Gijsbert Knoops en Anna Alijda van Toll.
     ALK tr. 2e Utrecht 29.11.1869 Carolus Petrus Johannes Verhoesen, geb. Amersfoort 27.08.1840, overl. Utrecht 23.07.1905, z.v. Albertus Verhoesen en Henrika Lambooij.
     CPJV tr. 2e Utrecht 07.10.1879 Anna Elisabeth Kobus, geb. Utrecht 25.11.1843, d.v. Roelof Kobus en Elisabeth Kennedij.
     AEK tr. 1e Utrecht 01.07.1875 Willem Blomhert, geb. Haarlem 11.11.1840, overl. Utrecht 31.05.1878, z.v. Christiaan Blomhert en Sophiua Wilhelmina van der Sijs.

6.                   Pieter Spaanderman, geb. Schiedam 25.01.1828, overl. Noordwijk 15.03.1840.

7.                   Johanna Elisabeth Spaanderman, geb. Schiedam 02.10.1829, tr. Rotterdam 28.05.1862 Hendrik Schilperoort, geb. Rotterdam 09.05.1838, overl. Rotterdam 02.10.1875, z.v. Antonie Schilperoort en Aartje Kuijt.

8.                   Anna Johanna Spaanderman, geb. Heenvliet 28.10.1831 (akte), overl. Noordwijk 22.05.1843.

9.                   Maartje Jacoba Spaanderman, geb. Heenvliet 21.01.1834; volgt [13].

10.               Johanna Hendrica Spaanderman, geb. ca. 1837, overl. Schoonhoven 22.02.1837.

11.               Leendert Spaanderman, geb. Schoonhoven 03.07.1837, overl. Noordwijk 11.12.1839.

12.               Bartholomeus Leonardus Spaanderman, geb. Noordwijk xx.10.1839, overl. Noordwijk 29.12.1839.

 

Noten: |a| overl.akte Den Helder 1847 no.121; |b||c||d| bruidegom Johannes Ruben Koning Spaanderman; |e| verklaring van gezagvoerder Leendert Hus (overl.akte Noordwijk 1841 no.44).

 

[28] Gerrit Boldingh, geb. Hoorn ca. 1810, notaris te Enkhuizen (1836,1867), overl. Hoorb 30.07.1883, z.v. Claas Boldingh en Annetje Brons; tr. Hoorn 11.11.1836

[29] Lucretia Jacoba Jung, geb. ’s-Gravenhage ca. 1811/1812, overl. Hoorn 20.04.1889, d.v. Paulus Leopold Jung, chirurgijn (1814), officier van gezondheid (1836), en Barendina Helena Roeloffs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Claas Boldingh, geb. Enkhuizen 24.12.1837; volgt [14].

2.                   Barendina Helena Boldingh, geb. Enkhuizen 24.02.1840, overl. Hoorn 10.02.1915.

3.                   Annetje Boldingh, geb. Enkhuizen 22.08.1841, overl. Enkhuizen 04.05.1843.

4.                   Paulus Leopold Boldingh, geb. Enkhuizen 15.02.1843, overl. Hoorn 11.09.1901.

5.                   Annetje Boldingh, geb. Enkhuizen 24.03.1844, overl. Haarlem 15.03.1924, tr. Hoorn 13.07.1870 Lambert Willem de Grient Dreux, geb. Wonseradeel 03.06.1844, predikant, overl. Haarlem 09.12.1921, z.v. Petrus de Grient Dreux (1815-1895)|a|, predikant te Witmarsum (1841-1882) en Herbajum (1882-1895), en Trijntje Hijlkes Visser.

6.                   Hendrik Boldingh, geb. Enkhuizen 10.05.1848, magazijnmeester (1876), gemeenteontvanger (1900), overl. Hoorn 17.02.1900, tr. Hoorn 25.05.1876 Geertruida Leonora Thierens, geb. Spanbroek ca. 1843, overl. Hoorn 15.08.1928, d.v. Gerardus Diedericus Thierens en Hillegond van Vierhouten.

7.                   Jan Boldingh, geb. Enkhuizen 19.08.1850, griffier kantongerecht, tr. Hoorn 14.06.1877 Cornelia Maria de la Rive Box, geb. Amsterdam 12.02.1852, d.v. Isaac de la Rive Box en Catharina Wilhelmina Kelner.

8.                   levenloze zoon Boldingh, Enkhuizen 18.03.1854.

 

Noten: |a| deels ontleend aan Kwartierstaat Veltmans.

 

[30] Hendrikus Johannes Koning, geb. Hoorn ca. 1804, banketbakker, overl. Hoorn 02.08.1839, z.v. Aart Koning, banketbakker, en Johanna Catrina Veltrop; tr. Hoorn 06.09.1827|a|

[31] Bregje Botjager van Romond, geb. Enkhuizen ca. 1805, confiturierster (1854,1855), overl. Hoorn 28.11.1856, d.v. Jan Dirksz van Romond en Bregje Botjager.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Catharina Koning, geb. Alkmaar 06.05.1828|b|, overl. Hoorn 03.07.1888.

2.                   Bregje Koning, geb. Alkmaar 07.05.1828|c|, overl. Hoorn 20.11.1890, tr. Hoorn 02.05.1855 Barend Leopold Jung, geb. Nijmegen 20.07.1827, tweede commies ter secretarie, overl. Hoorn 20.11.1878, z.v. Paulus Leopold Jung, officier van gezondheid der 2e klasse, en Barendina Helena Roeloffs.

3.                   Jan Koning, geb. Alkmaar 18.08.1829, bankerbakker, tr. Hoorn 07.10.1872 (echtsch. vonnis 22.02.1883, ingeschr. Hoorn 30.04.1883) Johanna Agatha Bakker, geb. Alkmaar ca. 1838, overl. Meerssen 30.07.1921, d.v. Gerrit Bakker en Subina Augustina Wilhelmina Gampert.
     JAB tr. 2e Overasselt 02.06.1886 Balthasar Johan Frederik Charisius, geb. Overasselt 19.01.1822, burgemeester van Overasselt (1848-1891), overl. Overasselt 19.08.1891, z.v. Jan Willem Peter Charisius, schout en secretaris van het schoutambt Overasselt, en Jantje Mulder.
     BJFC tr. 1e Overasselt 12.09.1854 Maria Louise Wolf, geb. ca. 1814, overl. Overasselt 13.09.1884, d.v. Johan Heinrich Wolf, predikant, en Maria Mellinghof.

4.                   Maria Koning, geb. Hoorn 18.06.1832 (no.107), overl. Hoorn 08.07.1832.

5.                   Maria Koning, geb. Hoorn 10.09.1833 (no.169), overl. Hoorn 17.02.1834.

6.                   Maria Koning, geb. Hoorn 17.10.1834 (no.223), overl. Hoorn 17.02.1835.

7.                   Anna Jakoba Koning, geb. Hoorn 14.03.1836; volgt [15].

8.                   Reinoutje Koning, geb. Hoorn 13.04.1837 (no.89), overl. Hoorn 21.06.1837.

9.                   Rudolph Jacobus Koning, geb. Hoorn 24.03.1838 (no.86), overl. Hoorn 21.08.1838.

10.                Rudolf Koning, geb. Hoorn 08.04.1839 (no.81), overl. Hoorn 22.09.1839.

 

Noten: |a| bruid Bregje van Romond in de tekst v/d akte, zij tekent met B. Botjager van Romond, althans ‘was geteekend’ volgens de kopie(?) bij zoekakten (huw.akte Hoorn 1827 no.49); |b| akte no.170, geb. 06.05 des namiddags ten zes ure; |c| akte no.171, geb. 07.05 des namiddags ten drie ure.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren * terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren