François Paul Pietermaat (1919-2011)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien december 2018)

 


 

[1] François Paul Pietermaat, geb. Bandung (Nederlands-Indië) 14.08.1919, ingenieur werktuigbouwkunde Leuven 1943 en elektrotechniek Leuven 1944, hoogleraar Leuven (1950-), hoogleraar Eindhoven (1968-), overl. Tervuren (België) 03.03.2011.

 

[2] François Paul Pietermaat, geb. Batavia 09.12.1874, ingenieursexamen Delft 1897|d|, civ. ingenieur b/d Staatsspoorwegen in Ned.-Indië (1913), hoofd-ingenieur bij de Ned. Indische Spoorwegen, overl. Kessel-Lo (België) 31.07.1951; tr. 1e ’s-Gravenhage 27.07.1903 Johanna Margaretha Schadach, geb. Kropstädt (Königreich Preußen)|e| 17.08.1867, overl. voor 1913, d.v. Johanna August Schadach en Mathilde Therese Caecilie Lommatzsch; otr. Rijswijk 1913|a|, tr. Rijswijk 15.07.1913|b|
[3] Christine Marie Alexandrina Francisca Albracht (von Bino), geb. Pretoria 28.08.1885.
12.07.1913: mevr. Pietermaat-Albracht met het stoomschip ‘Kawi’ vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië.|c|

Uit dit huwelijk:

1.                   Mary Henriette Pietermaat, geb. Weltevreden 28.05.1914, tr. P. Verschaeve, ingenieur.

2.                   Daniel Jan Karel Pietermaat, geb. Telok Betong 15.04.1916, tr. voor 1956 Meurice.

3.                   François Paul Pietermaat, geb. Bandung 14.08.1919; volgt [1].

 

Noten: |a| bruid M.A.F. Albracht (Delftsche courant 05.07.1913); |b| de bruidegom verblijvende te Bandjar (Java) heeft aanstaande zwager Willem Hendrik Schuurman een volmacht gegeven voor dit ‘huwelijk met de handschoen’, de bruid tekent met C. Albracht (huw.akte Rijswijk 1913 no.29); |c| Haagsche courant 16.07.1913; |d| Delftsche courant 16.06.1897; |e| nu een Ortsteil van Wittenberg, Bundesland Sachsen-Anhalt.

 

[4] Daniel Jan Karel Pietermaat, geb. Menddo 14.02.1824, eerste kommies bij de Directie der Kultures (1854), ondernemer/administrateur van de ‘hout-aankap’ onderneming Tempoeran (Semarang) (1861,1864)|a|, overl. Buitenzorg 28.10.1886, begr. Batavia|f|, tr. Batavia 25.01.1854|g|

[5] Henriette Eleonore Horst, geb. Batavia 16.02.1836, overl. Semarang 25.10.1899, overl. (‘na een lang en smartelijk lijden’) Semarang 25.10.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Daniel Francois Willem Pietermaat, geb. Batavia 17.09.1855|k|.
= w.s. D. Pietermaat. [Semarang 1926; Oengarang, N.-I. 1928]

2.                   Johan Hendrik Pietermaat, geb. Afdeling Salitaga (Semarang) 25.08.1866|b|, overl. Malang 27.09.1926, tr. Kraksaan (Probolinggo) 28.09.1896|i| Johanna Wilhelmina Marie Boermeester, overl. na 1926.

3.                   Eleonore Elisabeth Pietermaat, geb. Semarang 20.08.1857, overl. 15.05.1940, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 18.05.1940, tr. Batavia 14.03.1878|h| Francis Ainé Charles van den Broek d’Obrenan, overl. Kendal (Res. Semarang) 14.03.1907|p|.

4.                   Sara Carolina Pietermaat, geb. Semarang 28.07.1859|l|, overl. ’s-Gravenhage 04.11.1908, tr. Batavia 17.04.1878 Paul Alexander Bloijs van Treslong Prins, geb. Batavia 12.09.1851, vertegenwoordiger van maatschappijen (1905), overl.’s-Gravenhage 08.03.1910.

5.                   Jan Antonie Pietermaat, geb. Semarang 03.08.1868 of Tempoeran|m|, overl. ’s-Gravenhage 25.11.1928, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 28.11.1928, verloofd Weltevreden 1899|o|, tr. Banjoemas 31.01.1900|j| Esther Catharina Emilla Soesman, Kitty, geb. Djokjakarta 18.02.1878, overl. ’s-Gravenhage 06.12.1972.

6.                   Karel Hubert Pietermaat, geb. Semarang 26.09.1870|c| of Tempoeran 28.09.1870|d|, overl. Batavia 20.04.1876, begr Batavia|e|.

7.                   Dochter Pietermaat, geb. Batavia 25.08.1872|n|.

8.                   François Paul Pietermaat, geb. Batavia 09.12.1874; volgt [2].

 

Noten: |a| vanaf 1865 alleen naamlijsten beschikbaar; |b| Naamlijst 1867, Burgerlijke stand p.43; |c| Naamlijst 1971 p.211; |d| annonce (collectie CBG); |e| Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java (Bloys van Treslong), dl. III, p.116; |f| ibidem, p.117; |g| RA 1855/437; |h| RA 1879/201; |i| RA 1897/316; |j| RA 1901/353; |k| De Oostpost 26.09.1855 & RA 1856 p.482; |l| De Oostpost 04.08.1859 &RA 1860 p.31; |m| De locomotief 07.08.1868; |n| De locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad 29.08.1872; |o| geen datum vermeld (De Preanger-bode 13.10.1899); |p| F. Aime C. (RA 1908 p.107).

 

[6] Maurits Johan Albracht, geb. Groningen 27.01.1846, boekhouder (1869), overl. voor 1910, tr. Groningen 06.05.1869

[7] Maria Sjabbes, ook Sjabbens, geb. Groningen 10.02.1846, overl. voor 1910.

– 1882: “Bij akte, den 8 juni 1882 voor den te Nieuweramstel gevestigden notaris J.F. Herbschleb gepasseerd, is overeengekomen tot ontbinding der vennootschap van koophandel, onder de Firma Albracht & Co., kantoorboekverkoopers en fabrikanten te Amsterdam, en welke vennootschap is aangegaan door de heeren Pieter Wijnman te Amsterdam en Maurits Johan Albracht te Watergraafsmeer (..) De vennootschap wordt geacht te zijn ontbonden sedert 1 januari 1882, terwijl de heer Pieter Wijnman belast is met de liquidatie.”|c|

– 1894: “Uit een thans registreerd exploot door mij (D.J. Draijer, deurwaarder) op 9 juni 1894 gedaan, blijkt dat ten verzoeke van Hendrik Johan Peter Knoop, winkelier, handelende onder firma Albracht & Co., wonende te Amsterdam (..) aan Maurits Johan Albracht, in privé en als hoofd der gemeenschap van goederen, waarin hij is gehuwd met zijne echtgenote Mejuffrouw Sjabbens, zonder bekende woonplaats of bekend werkelijk verblijf in het Koningrijk, is beteekend een op de expeditie geregistreerd vonnis op 22 mei 1894, door de Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam, Eerste Kamer, tusschen gezegde partijen bij verstek gewezen.”|a|

Uit dit huwelijk (moeder ook Sjabbens):

1.                   levenloze dochter, Middelburg 20.07.1871.

2.                   Piet Albracht, geb. Watergraafsmeer 24.02.1878, tr. L. de Buisson. [Pretoria 1914]

3.                   Maurits Johan Albracht, geb. Watergraafsmeer 29.12.1880|d|, overl. Pretoria 14.06.1883.

4.                   Christine Marie Alexandrina Francisca Albracht, geb. Pretoria 28.08.1885|e|; volgt [3].

5.                   Mary Henriëtte Clélia Pervenche Albracht, Maria, geb. Pretoria 06.01.1887, overl. na 1914, tr. Rijswijk 26.04.1910|b| Willem Hendrik Schuurman, geb. Rijswijk 26.05.1855, rentmeester (1910), wethouder gemeente Rijswijk, overl. Rijswijk 14.04.1914, begr. Rijswijk (Alg.Bpl.) 17.04.1914, z.v. Johannes Wilhelmus Schuurman, notaris, en Bernarda Wilhelmina Mensing.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 16.06.1894; |b| moeder v/d bruidegom Sjabbens du Bois (huw.akte Delft 1910 no.10); |c| annonce collectie CBG; |d| moeder Sjabbens (annonce collectie CBG); |e| 1884 (Bevolkingsregister Amsterdam).

 

[8] Daniël François Willem Pietermaat, geb. Schiedam 1790, koopman (1812), geëmployeerde aan de posterijen (1814), resident van Soerabaja (1844), RNL, overl. Soerabaja 30.11.1848; tr. 1e Amsterdam 04.06.1812 (echtsch. vonnis Rechtbank van Eerste Aanleg 13.09.1819, ingeschr. Amsterdam 18.10.1819) Johanna Magdalena Ringeling, geb. Apeldoorn 15.08.1791, ged. Apeldoorn 21.08.1791, overl. ’s-Gravenhage 19.03.1850|c|, d.v. Jan Hendrik Ringeling en Susanna Antonia Thuret; tr. 2e 

[9] Sara Carolina Moorrees, geb. ca. 1809, overl. Batavia 22.04.1877.

     JMR tr. 2e na 1819 Vincent Johan Reinier baron van Tuyll van Serooskerken, ged. Utrecht 16.12.1792|l|, majoor cavalerie (1829), overl. voor 1850, z.v. Vincent Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken en Dorothee Henriette Maria Louise de Pagniet.

Uit het huwelijk Pietermaat- Ringeling:

1.                   Susanna Antoinette Pietermaat, geb. Amsterdam 01.11.1814, overl. na 1876, tr. Batavia 28.08.1834|h| Theodore Lucassen, kolonel (1838), overl. voor 1869.
     TL tr. 1e Rembang ca. 1821|g| Josina Antoinette Elisabeth Holmberg de Beckfelt, overl. voor 1834.

2.                   Theodora Françoise Pietermaat, geb. Amsterdam 31.10.1813.
= w.s. Theodore Françoise Pietermaat, geb. ca. 1816, overl. Voorburg (Huis Arentsburg) 20.06.1842, tr. Batavia 28.08.1834|e| Frederick van Braam Morris.

3.                   Jeannette Antoinette Pietermaat, geb. Amsterdam 06.07.1816, overl. Buitenzorg 08.04.1870, tr. Batavia 04.09.1837 Pieter Mijer, geb. Batavia 03.06.1812, student Leiden 05.06.1828 {checken}, promotie Leiden 11.10.1832|f| {checken}, minister van Koloniën (1856-1858), gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1866-1872), overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 06.02.1881, z.v. Pieter Mijer en Geertruida Ernestina Meijer.
– Levensberichten PM: nl.wikipedia * Parlement&Politiek

4.                   Marie Anne Pietermaat, geb. Amsterdam 13.12.1817, overl. Semarang 17.07.1864, tr. Soerabaja 29.04.1840 Arie Prins, mr., vice-president van de Raad van Nederlandsch-Indië (1864), overl. Buitenzorg (Batavia) 28.01.1867.
     AP tr. 2e Buitenzorg (Batavia) 10.03.1866 Anna Catharina Adriane van der Leeuw.
– Levensbericht AP: nl.wikipedia

5.                   Emma Pietermaat, geb. Amsterdam 05.11.1818, overl. ’s-Gravenhage 29.11.1891, tr. Vleuten 04.05.1844 Wilhelmus Jozephus Anchelinus Uelses, geb. ’s-Gravenhage ca. 1816, correspondent van een handelshuis (1872), onderwijzer (1880), overl. Gouda 15.02.1899, z.v. Johannes Zacharias Uelses en Petronella van Winkel.

Uit het huwelijk Pietermaat-Moorrees:

6.                   Daniel Jan Karel Pietermaat, geb. Menado 14.02.1824|a|; volgt [4].

7.                   Zoon Pietermaat, geb. Menado 14.02.1828. {niet vermeld in annonce 1877}

8.                   Carolina Hubertina Pietermaat, geb. Soerabaja 29.06.1839|j|, overl. Meester Cornelis (Res. Batavia) 08.05.1883, tr. Batavia 25.01.1861|i| Frederik Willem Boes Lutjens, overl. Meester Cornelis (Res. Batavia)16.04.1896.

9.                   François Willem Anthonie Pietermaat, geb. Soerabaja (Huize Simpang) 07.10.1844, mr., promotie Utrecht 22.05.1869|k|, advocaat en procureur, overl. Semarang 26.12.1874|d|, tr. Utrecht 18.06.1869 Paulina Martina van Toulon van der Koog, geb. Tilburg 16.01.1850|b|, overl. ’s-Gravenhage 21.06.1924, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl.) 25.06.1924, d.v. Lodewijk Johan van Toulon van der Koog, inspecteur der registratie en domeinen, en Martha Kinnema Wijndels.
     PMvTvdK tr. 2e Utrecht 25.01.1881 Abram Baud, geb. Delft 13.10.1828, eerste luitenant bij het Korps Ingenieurs, Mineurs en Sappeurs (1856), gedetacheerd bij de Koninklijke Akademie voor de Zee en Landmagt te Breda (1856), kolonel bij het Korps Ingenieurs, Mineurs en Sappeurs (1881), genie kommandant in de eerste stelling (1881), luitenant-generaal, overl. voor 1924, z.v. Fredric Baud, ingenieur bij de Waterstaat, en Albertina Françoisa Clement.
     AB tr. 1e Breda 16.07.1856 Wilhelmina Ottolina van de Wall, geb. Breda 23.06.1836, overl. Nijmegen 10.04.1872, d.v. Carel Emilius van de Wall, kapitein bij het eerste bataillon veldartillerie (1836), gepensioneerd majoor (1856), Ridder 3e klasse MWO, en Jeanne Isabelle de Paravisini.

 

Noten: |a| RA 1830 p.166 (zonder datum); |b| wijziging geslachtsnaam ‘van der Koog’ in ‘van Toulon van der Koog’ bij KB d.d. 03.04.1854 no.51 (kanttekening geb.akte Tilburg 1850 no.19); |c| per abuis geb. Amsterdam (overl.akte ’s-Gravenhage 1850 no.374); |d| ‘heden ontvingen wij het treurig berigt’ (annonce collectie CBG); |e| RA 1835 p.172; |f| proefschrift: Dissertatio historico-politica de commercio et internae administrationis forma possessionum Batavarum in India Orientali; |g| RA 1822; |h| RA 1835 p.172; |i| Java-bode 30.01.1861 & RA 1862 p.4; |j| Javasche courant 10.07.1839; |k| stellingen; promotor: J.A. Fruin (1829-1884); |j| dopeling Johan Vincent Reinier.

 

[10] Horst 

[11] NN

Kinderen:

1.                   * Louise Henriette Elisabeth Horst, tr. Batavia 30.03.1848 Henri Pierre Theodore Elise MacGillavry.

2.                   * Eleonora Elizabeth Horst, geb. Batavia 26.10.1833, overl. Meester Cornelis (Res. Batavia) 04.10.1904, overl. Batavia 16.12.1833.

3.                   Henriette Eleonore Horst, geb. Batavia 16.02.1836; volgt [5].

4.                   * Eleonora Elizabeth Horst, geb. Batavia 24.07.1838, tr. Batavia 16.05.1857 Willem Suermondt Wzn, w.s. overl. Pasoeroean 31.08.1896.

5.                   Theodoor Lodewijk Frederik Horst, mr., griffier bij de Raad van Justitie te Padang (1868), overl. Brussel 24.12.1868|a|.

 

Noten: |a| Bataviaasch handelsblad 24.02.1869 & RA 1870 p.256 (Batavia).

 

[12] Josephus Johannes Albracht, geb. Groningen 20.02.1814, boekbinder (1835,1869), overl. (‘na een langdurig en smartelijk ziekbed’) Groningen 13.06.1872, tr. Groningen 31.12.1835

[13] Grietje Ampsink, geb. Zuidhorn 31.07.1814, overl. na 1872.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gustaaf Hendrik Karel Frans Albracht, geb. Groningen 24.01.1837, overl. Groningen 18.09.1837.

2.                   Anne Jeanne Adelaide Henriette Albracht, geb. Groningen 01.01.1839, overl. Poortugaal 23.08.1920, tr. 1e Groningen 29.10.1862 Hermon Hendriks, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 09.03.1839, koopman, overl. Zuidlaarderveen (Zuidlaren) 03.05.1875, z.v. Pieter Harmens Hendriks, koopman, en Pietje Douwes Boschma; tr. 2e ’s-Hertogenbosch 03.03.1876 Emanuel de Jong, geb. Deventer 15.09.1842, z.v. Meijer Isak de Jong en Betje Hompes.

3.                   Maurits Johan Albracht, geb. Groningen 27.01.1846; volgt [6].

 

[14] Pieter Sjabbes, geb. Groningen 04.10.1819, kleermaker (1843,1878), winkelier (1891), overl. Groningen 27.05.1896, tr. Groningen 02.04.1843|a|

[15] Stientje du Bois, geb. Groningen 06.10.1818, overl. Groningen 01.05.1894.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henderikus Sjabbes, geb. Groningen 20.01.1844, kleermaker, overl. Groningen 07.04.1914, tr. Leeuwarden 08.11.1876 Ietje van den Bos, geb. Groningen 05.02.1836, overl. Groningen 19.10.1915, d.v. Klaas Ties van den Bos en Dieuwertje Eekhoff.

2.                   Maria Sjabbes, geb. Groningen 10.02.1846; volgt [7].

3.                   Geesje Sjabbes, geb. Groningen 02.12.1847, tr. Groningen 13.05.1878 Pieter Johannes Broekman, geb. Amsterdam 21.02.1849, koopman, z.v. Roelof Broekman, koopman, en Jacoba Hendrica Bosch.

4.                   levenloze dochter, Groningen 10.03.1849.

5.                   Klaasje Sjabbes, geb. Groningen 10.01.1853, overl. Schoten 01.10.1925, tr. Zwolle 25.04.1907 Carel Pieter Louis Rutgers, geb. Groningen 30.01.1854, student Jur. Groningen 29.11.1872, rijksarchivaris, overl. voor 1925, z.v. Carel Pieter Louis Rutgers (1812-1877), student Groningen 30.07.1829, predikant te Slijk-Ewijk (1837-1841) en Groningen (1841-1876), en Johanna Clara Wilhelmina Coenen.

6.                   levenloze dochter, Groningen 25.09.1854.

7.                   Pieter Sjabbes, geb. Groningen 04.06.1856, handelsreiziger, tr. Amsterdam 23.04.1891 Helena Willemina Korthals, geb. Amsterdam ca. 1861, d.v. Willem Conrad Korthals en Willemina Jonk.

8.                   levenloze zoon, Groningen 13.08.1858.

 

Noten: |a| Sjabbens in annonce 40-jarige echtvereniging (collectie CBG).

 

[16] Daniel Pietermaat, advocaat (1812), tr.

[17] Anna Catharina Pichot, overl. na 1812.

Uit dit huwelijk:

1.                   Daniël François Willem Pietermaat, geb. Schiedam 1790; volgt [8].

 

[18] Moorrees.

[19] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Sara Carolina Moorrees, geb. ca. 1809; volgt [9].

 

[20]

[21]

 

[22]

[23]

 

[24] Francicus Albracht, Frans, geb. Bonn aan den Rijn ca. 1772, boekbinder (1811,1835), overl. Groningen 19.06.1841|i|, z.v. Franciscus Xaverius Antonius Joannis Fredericus Albracht en Anna Elisabeth Hohus; tr. 1e voor 1803 Lucia Frederika Quequo, geb. Maagdenburg|m| ca. 1783, overl. Groningen 07.01.1850|j|; tr. 2e

[25] Frederica Bienau, overl. tussen 1835 en 1872.

Opm: Mogelijk gaat het bij Lucia Frederika Quequo en Frederica Bienau om een en dezelfde vrouw.

Uit het huwelijk Albracht-Quequo:

1.                   Maria Ludovica Clara Anna Albracht, geb. Lingen|g| 20.04.1803, overl. Groningen 09.06.1884, tr. Groningen 28.09.1828|d| Hero Wilkens, geb. Emden|h| 28.02.1805, schoenmaker (1828), zaakwaarnemer (1851), schoenmaker (1869,1876), overl. Groningen 04.04.1880, z.v. Jan Wilkens, metselaar, en Annegien Heroos Masson.

2.                   Maria Elisabetha Antonetta Albracht, geb. Groningen ca. 1806, dienstmeid (1830), overl. Groningen 07.02.1858, tr. 1e Groningen 13.05.1830|f| Arend Jan Hindriks, geb. Groningen ca. 1805, kuiper, overl. Groningen 18.12.1835, z.v. Jan Hindriks, voerman, en Trijntje Geltes; tr. 2e Groningen 17.11.1844 Joannes Jacobus Ridder, geb. ca. 1810, kuipersknecht, overl. Groningen 05.11.1870, z.v. Antoni Ridder, kuiper, en Getrudis Brinkhuis.

3.                   Franciscus Carolus Leopoldus Albracht, ged. Groningen (rk) 16.07.1807|b|, fuselier bij het 4e bataillon der 8ste Afdeling Infanterie (1834), boekbinder (1835,1868), overl. Groningen 16.06.1872, tr. Groningen 27.11.1834 Gebbina Monning, geb. ca. 1805, dienstmeid (1834), overl. Groningen 16.03.1897, d.v. Meerten Monning, broodbakker, en Anse Fockens.

4.                   Francisca Frederica Albracht, ged. Groningen (Luthers) 05.11.1809|c|, overl. Groningen 01.11.1829|e|.

5.                   Franciscus Johannes Albracht, geb. Groningen 14.12.1811, boekbinder (1833,1835), stafmuzikant bij de infanterie (1837,1840), boekbinder (1869|l|,1874,1880)|k|, overl. Amsterdam 18.11.1880, tr. 1e Groningen 18.04.1833 Hillechien Houttuin, geb. Groningen 24.08.1811, overl. Gouda 04.09.1853, d.v. Gerardus Houttuin, loodgieter, en Hillechien Driefhamer; tr. 2e Amsterdam 27.10.1869 Anna Geertruida Bredsnijder, geb. Amsterdam ca. 1839, d.v. Joseph Frederik Bredsnijder, metselaar, en Catharina Vermeulen.

Uit het huwelijk Albracht-Bienau:

6.                   Josephus Johannes Albracht, geb. Groningen 20.02.1814; volgt [12].

7.                   Josephine Albracht, geb. Groningen 05.10.1817, overl. Groningen 11.03.1819|a|.

 

Noten: |a| moeder Biernau; |b| vader Franciscus Xaverius Albracht; |c| vader Fredericus Franciscus Albracht; |d| vader v/d bruid Johann Anton Franz Xaver Albracht, moeder v/d bruid Margarethe Lucie Frederice Queque; |e| Frederica Francisca; |f| vader v/d bruid Franciscus Xaverius Antonius Albracht, moeder v/d bruid Margaritha Lucea Frederica Quequo; |g| in Landkreis Emsland, Bundesland Niedersachsen; |h| in Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |i| Franciscus Xaverius Antonius, e.v. Lucia Frederika Quequo; |j| ‘zijnde de namen der ouders van de overledene aan de declaranten onbekend’ (overl.akte Groningen 1850 no.22); |k| de laatste 20 jaar bij de binderij van J.S. de Haas (annonce collectie CBG)”; |l| per abuis boekhouder (huw.akte Amsterdam 1869 reg.10 fol.18v); |m| Magdeburg, Bundesland Sachsen-Anhalt.

 

[26] Abram Ampsing, geb. Oostwolde ca. 1775/1778, arbeider (1814), tuinman (1842), overl. Niekerk (Oldekerk) 21.03.1840|d|, otr. Groningen 18.09.1803

[27] Margien Harms, geb. Uithuizen ca. 1782, naaister (1836), overl. Zuidhorn 26.07.1836|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Eefke Amsing, geb. Zuidhorn 25.11.1803, ged. Zuidhorn 04.12.1803, overl. Ede 15.01.1883, tr. Groningen 16.07.1835 Gerardus Freerk Rasker, geb. Groningen 19.07.1811, fuselier (1835), schipper (1837,1840), koffiehuishouder (1843,1852), overl. Groningen 19.06.1852, z.v. Freerk Martinus Rasker en Anna Themmen.

2.                   Jacob Amsingh, ged. Zuidhorn 16.01.1806, korenmeter (1836), doodgraver (1858), overl. Groningen 18.12.1858, tr. Groningen 26.05.1836|b| Sophia Bruins, geb. Groningen 05.01.1813, overl. Groningen 17.05.1906, d.v. Albert Bruins, timmerman, en Antje Helwig, zakkenverhuurster (1836).

3.                   Harmannus Amsing, geb. Zuidhorn 19.08.1808, ged. Zuidhorn 11.09.1808, koopman, overl. Groningen 13.01.1855, tr. Groningen 08.12.1842 Annigje Bruins, geb. ca. 1800/1804, koopvrouw (1835,1842), overl. Groningen 31.01.1875, d.v. Albert Bruins, timmerman, en Antje Herwig, zakkenverhuurster (1842).
     AB tr. 1e Groningen 06.05.1824 Claas Bos, geb. ca. 1794, commies (1824), koopman (1833), overl. Groningen 29.07.1833, z.v. Harm Folkerts Bos, broodbakker, en Etje Claasens, boordbakkersche; tr. 2e Groningen 03.09.1835 Heert Piers Heres, ged. Leek 27.08.1797, schipper, overl. voor 1842, z.v. Pier Heres (ca.1768-1823) en Saakje Rochers; tr. 3e Groningen 31.12.1856 Jan Imes van der Woude, geb. ca. 1795, scheepskapitein, z.v. Yme Harms van der Woude, scheepskapitein, en Maria Jans.
     JvdW tr. 1e Groningen 18.02.1819 Geezien de Vries, geb. ca. 1800, overl. Groningen 28.08.1854, d.v. Geert Derks de Vries en Hinderkien Eelkmans.

4.                   Hinderika Amsingh, ged. Zuidhorn 13.01.1811, tr. Oldekerk 11.08.1832 Lammert Cornelius Temmen Smit, geb. Wetsinge (Adorp) 05.10.1805, subontvanger indirecte belastingen (1832), deurwaarder (1838), overl. Oldekerk 23.12.1838, z.v. Temme Lammerts Smit, deurwaarder, rijksontvanger, en Geertje Cornelis van der Zwaag.
     LCTS tr. 1e Adorp 01.12.1825 Jantje Jans, geb. Haren 24.12.1797, dienstmeid (1825), overl. voor 1832, d.v. Jan Alberts, dagloner, en Grietje Jans.

5.                   Grietje Ampsink, geb. Zuidhorn 31.07.1814|a|; volgt [13].

 

Noten: |a| vader Ampsink (geb.akte Zuidhorn 1814 no.32); |b| bruidegom Amsing; |c| Marchien Harms Huizinga, ‘zijnde de namen van de ouders der overledene bij de declaranten niet bekend’ (overl.akte Zuidhorn 1836 no.30); |d| ‘verklarende de aangevers de naam van de ouders van de overledenen niet te kunnen geven’ (overl.akte Oldekerk 1840 no.2).

 

[28] Jan Sjabbens, geb. Groningen ca. 1800, touwslager(sknecht), overl. Groningen 31.05.1833, z.v. Pieter Sjabbens, touwslager(sknecht), en Lena Redmers, arbeidster; tr. Groningen 08.08.1819

[29] Maria Elizabeth Dermer, ook Telmer, ged. Groningen 15.09.1799, koopvrouw (1837), overl. na 1843, d.v. Willem Dermer (ca.1759-1818), oliemuldersknecht, en Regina Scheen (ca.1761-1839); tr. 2e Groningen 13.07.1837 Douwe Bokkes de Vries, geb. Balk (Gaasterland) 27.06.1812, gep.militair (1837), z.v. Bokke Pieters de Vries, arbeider, en Sijmentie Douwes van der Woude.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Sjabbes, geb. Groningen 04.10.1819|a|; volgt [14].

2.                   Adam Sjabbens, geb. Groningen 10.11.1821, overl. Groningen 10.10.1823.

 

Noten: |a| vader Sjabbes (geb.akte Groningen 1819 no.761); |b| bruid Telmer zich noemende Dermer (huw.akte Groningen 1837 no.150).

 

[30] Hinderikus du Bois, geb. Groningen ca. 1790/1791, letterzetter (1813,1843), ‘conventuaal’ van het Geertruids Gasthuis (1870), overl. Groningen 06.02.1870, z.v. Andries du Bois, haarsnijder, kapper, en Stintje Haars; tr. Groningen 26.05.1813

[31] Geesje Bresters, Geessien, geb. Martenshoek ca. 1793/1794, overl. (kraambed) Groningen 27.04.1824, d.v. Lubbartus Bresters, broodbakker, en Klaasje Bronsma.

Uit dit huwelijk:

1.                   Andries du Bois, geb. Groningen 18.04.1814, letterzetter, overl. Rotterdam 27.03.1886, tr. Leiden 07.11.1844 Maria Catharina van der Asse, geb. Leiden 27.05.1820, naaister (1844), overl. Rotterdam 09.04.1908, d.v. Johanna Hendrika van der Asse, dienstbode (1820).

2.                   Klaasje du Bois, geb. Groningen 07.06.1816, overl. Groningen 22.05.1841, tr.  Groningen 06.05.1841 Adriaan Geerts de Witt, geb. Groningen 17.09.1817, timmerman, overl. Groningen 03.09.1888, z.v. Albertus Adriaans de Witt, schipper, en Hinderika van der Burgh.
     AGdW tr. 2e Groningen 23.11.1843 Hillegiena Lammina Holsbergen, geb. Groningen 03.10.1811, dienstmeid (1843), overl. Groningen 11.07.1868, d.v. Wilhelmus Johannes Holsbergen, metselaar, en Gezina Cremer.

3.                   Stientje du Bois, geb. Groningen 06.10.1818; volgt [15].

4.                   Lambertus du Bois, geb. Groningen 14.06.1821, varensgezel, overl. Groningen 14.11.1838.

5.                   Jan Bresters du Bois, geb. Groningen 27.04.1824, overl. Groningen 02.11.1837.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren