Wilhelm Ludwig Hermann Schmid (1905-1985)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien januari 2016)

 


 

[1] Wilhelm Ludwig Hermann Schmid, geb. Rotterdam 19.02.1905, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1927, promotie Delft 16.06.1930|a|, werkzaam bij de Staatsmijnen, hoogleraar Delft (1948-1957), hoogleraar Eindhoven (1957-1970), RNL 1965, overl. 09.08.1985, otr. Heerlen 16.04.1935, tr. Heerlen 08.05.1935 Elizabeth Sophie Goosens, geb. Zwolle 02.08.1910, d.v. Hendrik Cornelis Goosens (1880-1931) en Dina Christina Montijn (1885-1965).
 
Noten: |a| proefschrift: Over de werking van de luchtlift voor water; promotor: J.C. Dijxhoorn (1862-1941).

 

[2] Friedrich Wilhelm Hermann Schmid, Wilhelm, geb. Tecuciu (Roemenië) ca. 1877, overl. Rotterdam 02.02.1942|a|, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 05.02.1942, tr. Rotterdam 24.04.1902
[3] Sanderina Wallina van Os, geb. Nieuwe Helvoet 24.12.1866 (akte), overl. Heerlen (St.Jozefziekenhuis) 09.10.1942, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 14.10.1942.

Uit dit huwelijk:

1.                   M. Schmid. [Constanta 1942]

2.                   F. Schmid. [Constanta 1942]

3.                   Wilhelm Ludwig Hermann Schmid, geb. Rotterdam 19.02.1905; volgt [1].

 

Noten: |a| moeder Frida Kal.

 

[4] Hermann Schmid, tr.

[5] Frieda Kall.

Uit dit huwelijk:

1.                   Friedrich Wilhelm Hermann Schmid, geb. Tecuciu (Roemenië) ca. 1877; volgt [2].

 

[6] Gerhardus van Os, geb. Aalst 19.04.1817, scheepskapitein (1858,1859), overl. Rotterdam 12.04.1883, tr. Haskerland 10.01.1858

[7] Hiltje Ytzens de Haan, geb. Joure (Haskerland) 01.11.1829, overl. Rotterdam 03.11.1913.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirkje Johanna van Os, geb. Joure (Haskerland) 16.11.1859, tr. Leeuwarden 10.4.1889 Jelle Anema, geb. Minnertsga (Barradeel) 25.07.1860, z.v. Anne Seerps Anema en Maaike Cornelis Tjessinga.

2.                   Catharina Ytsina van Os, geb. IJlst 17.10.1863, overl. Rotterdam 27.03.1888, tr. Rotterdam 06.07.1887 Adolph Matthias Franciscus Antonius van Horsigh, geb. Roosendaal 26.12.1863, z.v. Johannes Franciscus van Horsigh, expediteur, en Cornelia Johanna Alberdina Pals.
     AMFAvH tr. 2e Rotterdam 11.12.1889 Leentje Breur, geb. Kralingen 05.09.1866, d.v. Pieter Breur en Johanna Bontenbal.

3.                   Sanderina Wallina van Os, geb. Nieuwe Helvoet 13.05.1865 (akte), overl. Joure 16.05.1866.

4.                   Sanderina Wallina van Os, geb. Nieuwe Helvoet 24.12.1866 (akte); volgt [3].

5.                   Hiltje Catharina van Os, geb. Nieuw Helvoet 20.06.1869 (akte), overl. Kralingen 31.07.1870.

 

[8] Schmid, tr.

[9] N.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermann Schmid; volgt [4].

 

[10] Kall, tr.

[11] N.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frieda Kall; volgt [5].

 

[12] Johannes van Os, geb. ca. 1799, koopman (1819,1824), schipper (1827,1837), broodbakker (1866), overl. Poederoijen 19.04.1881, tr.

[13] Dirkje Koolhaas, geb. ca. 1797, overl. Poederoijen 21.03.1865.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerhardus van Os, geb. Aalst 19.04.1817; volgt [6].

2.                   Geertruij Anna van Os, geb. Aalst (Poederoijen) 27.08.1819, overl. Rotterdam 24.11.1887, tr. Poederoijen 08.08.1844 Willem van Herpen, geb. Heerewaarden 28.12.1814, bakkersknecht, bakker, overl. Kralingen 10.07.1886, z.v. Jan van Herpen en Catharina Ambrosius.

3.                   Diena van Os, geb. Aalst (Poederoijen) 24.02.1822, overl. Zuilichem 05.11.1905, tr. Poederoijen 06.05.1852 Hermen van der Meijden, geb. Nederhemert 28.11.1822, korenmolenaar, overl. Zuilichem 26.11.1905, z.v. Hermen van der Meijden (ca.1779-1855), korenmolenaar, en Elselina den Doorn.

4.                   Wilhelmina van Os, geb. Aalst (Poederoijen) 20.06.1824, overl. Poederoijen 29.12.1893.

5.                   Willem van Os, geb. Aalst (Poederoijen) 01.05.1827, overl. Aalst (Poederoijen) 28.05.1828.

6.                   Huibertje van Os, geb. Aalst (Poederoijen) ca. 1829, overl. Rotterdam 28.08.1907, tr. Poederoijen 01.06.1866 Antonie de Graaf, geb. ca. 1831, machinist, overl. Poederoijen 22.02.1888, z.v. Arie de Graaf, landbouwer, en Alida van der Mooren.

7.                   Willem van Os, geb. Aalst (Poederoijen) 27.08.1833, overl. Aalst (Poederoijen) 13.02.1834.

8.                   Dirkje van Os, geb. Aalst (Poederoijen) 05.03.1835, overl. Poederoijen 09.10.1912, tr. Poederoijen 14.12.1866 Klaas de Noo, geb. ca. 1839, broodbakker, overl. Poederoijen 17.09.1911, z.v. Zweer de Noo en Huibertje Vervoorn.

9.                   Willem van Os, geb. Aalst (Poederoijen) 22.11.1837, broodbakker, overl. Zuilichem 12.01.1919, tr. Veen 19.08.1865 Francijntje Willemina Verzijl, geb. Veen 12.05.1848, d.v. Matthijs Verzijl en Kuijntje Gerdina du Boeuff.

 

[14] Ytzen Feites de Haan, geb. Joure ca. 1793, boer (1820,1829), grondeigenaar en veehouder (1858), overl. (‘na eene ongesteldheid van acht dagen’) Joure (Haskerland) 19.02.1862, tr. Haskerland 30.05.1819

[15] Trijntje Sippes Tjaarda, geb. Joure ca. 1795, boerin (1863), renteniersche (1864,1874), overl. Joure (Haskerland) 09.04.1880.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sippe de Haan, geb. Joure (Haskerland) 23.04.1820, overl. voor 1822.

2.                   Sanderina de Haan, geb. Joure (Haskerland) 28.06.1821, overl. IJlst 18.03.1903, tr. Haskerland 16.09.1849 Walle Jans Oppedijk, geb. IJlst 14.08.1822, overl. IJlst 25.02.1896, z.v. Jan Walles Oppedijk, houtkoper, en Jetske Lammerts van Dijk.

3.                   Sippe de Haan, geb. Joure (Haskerland) 03.01.1822.

4.                   Tetje de Haan, geb. Oudega (Wymbritseradeel) 30.04.1825, tr. Sneek 07.01.1849|a| Auke de Boer, geb. Sneek 27.01.1821, boer, z.v. Evert Hendriks de Boer en Jantje Jans Brinksma.

5.                   Feite Ytzens de Haan, geb. Joure (Haskerland) 28.11.1827, boer (1861), veehouder (1864), scheepskapitein (1876), overl. Joure (Haskerland) 19.08.1897, tr. 1e Haskerland 20.04.1856 Itske Nauta, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 29.12.1830, overl. Loënga (Wumbritseradeel) 05.04.1861, d.v. Haring Jelles Nauta, boer, en Janke Baukes Visser; tr. 2e Haskerland 04.11.1864 Trijntje Jacobs de Jong, geb. Haskerhorne (Haskerland) 14.03.1833, overl. voor 1876, d.v. Jacob Piers de Jong, boer, en Geeske Jochums Oenema; tr. 3e Baarderadeel 16.09.1876 Sytske Jentjes Bosma, geb. Jorwerd (Baarderadeel) 18.08.1840, d.v. Jentje Ymes Bosma en Wypkje Piers Gosliga.
     SJB tr. 1e Baarderadeel 14.12.1865 Sjoerd Tækes Bloemhof, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 24.01.1822, boer, overl. Wieuwerd (Baarderadeel) 19.12.1874, z.v. Tæke Kornelis Bloemhof, arbeider, en Sjoukje Sjoerds Boonstra.

6.                   Hiltje de Haan, geb. Joure (Haskerland) 01.11.1829; volgt [7].

7.                   Auke de Haan, geb. Joure (Haskerland) 26.01.1837, ‘van boerenbedrijf’ (1863), zonder beroep (1901), overl. Den Helder 14.01.1911, tr. Utingeradeel 10.05.1863 Antje Vleer, geb. Boornbergum (Smallingerland) 27.09.1835, overl. Den Helder 25.04.1901, d.v. Johannes Aukes Vleer, huisman, en Froukjen Errits Sytzema.

8.                   Trijntje de Haan, geb. Joure (Haskerland) 01.06.1840, tr. Haskerland 03.12.1874 Jan Herman Willink, geb. Zwolle 09.06.1844, handelsreiziger, z.v. Hendrik Willink, fabrikant, en Jacoba Anna ter Meulen.

 

Noten: |a| vader v/d bruid Tetsen (huw.akte Sneek 1849 no.2).

 

[16] Schmid.

[17]

 

[18]

[19]

 

[20] Kall.

[21]

 

[22]

[23]

 

[24] Willem van Os, tr.

[25] N.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes van Os, geb. ca. 1799; volgt [12].

 

[26] Gerhardus Koolhaas, tr.

[27] Jantina Klop.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dirkje Koolhaas, geb. ca. 1797; volgt [13].

 

[28] Feite Aukes de Haan, boer (1819), lid van de grietenijraad van Haskerland (1819,1821), overl. Joure (Haskerland) 25.03.1821, z.v. Auke Klazes, schipper en winkelier, en Maaike Feites; tr.

[29] Sandrina Everts, geb. Joure ca. 1751, aang.lidmaat Haskerland 01.05.1815, overl. Joure (Haskerland) 25.09.1827, d.v. Evert Arends en IJtje Hinnes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Evert Feites, geb. Joure 07.05.1772, ged. Joure 17.05.1772, overl. voor 1788.

2.                   Auke Feites, geb. Joure 12.04.1774, ged. Joure 26.04.1774, w.s. overl. voor 1821.

3.                   Isaac Feites, ged. Joure 20.11.1776, ged. Joure 01.12.1776, boer (1821).

4.                   Hinne Feites, geb. Joure 09.11.1782, ged. Joure 15.12.1782, slager (1821), tr. Haskerland 18.06.1812 Gebke Johannes de Jong, geb. Nijehaske ca. 1790, d.v. Johannes Willems de Jong en Jantje Lieuwes.

5.                   Feite Feites, geb. Joure 09.08.1785, ged. Joure 28.08.1785, slager (1821).

6.                   Evert Feites, geb. Joure 16.07.1788, ged. Joure 31.08.1788, gerechtsdeurwaarder (1821), deurwaarder bij het vredegrecht van het kanton Akkrum (1824), overl. Haskerland 04.12.1870, tr. 1e Haskerland 09.07.1815 Grietje Sikkes Vrijmans, geb. Joure ca. 1791, overl. Joure 21.06.1821, d.v. Sikke Douwes Vrijmans en Antje Bonnes; tr. 2e Haskerland 16.10.1824 Sandrina Tjittes van der Meer, geb. Joure/Westermeer ca. 1798, dienstmaagd (1824), aang.lidmaat Haskerland 26.04.1822, overl. Haskerland 18.08.1865, d.v. Tjitte Hanzes van der Meer en Geertje Sanders.

7.                   Tse Feites, geb. Joure 10.03.1792, ged. Joure 22.04.1792.
= w.s. Ytzen Feites de Haan, geb. Joure ca. 1793
; volgt [14].

 

[30] Sippe Ydes, later Tjaarda,|a| geb. Joure xx.05.1748, rentenier (1824), overl. Joure (Haskerland) 29.09.1826, z.v. Yede Tjeerds en Grietje Sippes; tr. 1e Tietje Obbes; tr. 2e voor 1783 Antje Idzes, overl. Oudega|b|; tr. 3e voor 1795

[31] Tettje Lubberts Cath, geb. Joure xx.01.1759, overl. (‘na eene ongesteldheid van vier dagen’) Joure (Haskerland) 21.01.1833, d.v. Lubbert Pieters en Trijntje Tjeerds.

Uit het huwelijk met Antje:

1.                   Ids Sippes Tjaarda, geb. Oudega 12.07.1784, rentenier (1833), overl. Joure (Haskerland) 10.06.1857, tr. Haskerland 17.03.1833 Hinke Jans Steunebrink, geb. Joure (Haskerland) 20.12.1812, overl. Joure (Haskerland) 24.05.1856, d.v. Jan Steunebrink en Grietje Ages Bouwsma.

UIt het huwelijk met Tettje:

2.                   Trijntje Sippes Tjaarda, geb. Joure ca. 1795; volgt [15].

3.                   Hiltje Sippes Tjaarda, geb. Joure ca. 1801, tr. Haskerland 12.08.1824 Wyger Wygers Visser, geb. Gaastmeer (Wymbritseradeel) ca. 1798, koopman, z.v. Wyger Jans Visser (-1797) en Dieuwke Symons Attema.

 

Noten: |a| Sippe Ydes en kinderen Ids (27 jaar), Trijntje (17 jaar) en Hiltje (11 jaar) nemen op 13.03.1812 de naam Tjaarda aan (Register Naamaanneming 1811 Gemeente Joure, Canton Akkrum, Arrondissement Heerenveen); |b| ‘aldaar voorlange en wel voor de invoering der registers overleden blijkens expeditie akte van kennelijkheid opgemaakt door het vredegeregt van het kanton Akkrum’ (huw.akte Haskerland 1833 no.3).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren