Henri Auguste Aarsse (1924-1985)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, maart 2021 (laatst herzien december 2021)

 


 

[1] Henri Auguste Aarsse, Harry, geb. Serbadjadi 21.06.1924, leraar lichamelijke opvoeding ULO Wolvega (1949-1953)|a|, hoofdsportleider, later hoofd campusafdeling Lichamelijke Vorming en Sport TH Twente (1964-1976/77)|b|, lid Eerste Hogeschoolraad (1972-), overl. 1985, crem. Goutum 15.02.1985.

 

Noten: |a| website volleybalvereniging De Griffioen; |b| Nieuws in en om THT no.16 van eind maart 1964 (in dienst als hoofd sportleider campus, 23/3).

 

[2] Auguste Adrien Aarsse, geb. ís-Gravenhage 08.05.1883, assuradeur, overl. Kamp Si Rengorengo (Rantau Prapat, Sumatra) 28.06.1945, begr. Nederlands ereveld Leuwigajah te Cimahi, verloofd Medan 10.05.1916, otr. Medan 23.09.1916, tr. Medan 07.10.1916
[3] Henriette Jammij Schoggers, geb. Malang (Res. Pasoeroean) 06.02.1887. 

Uit dit huwelijk:

1.                   Arend Johan Aarsse, geb. Medan 31.12.1922. [Wassenaar 1947]

2.                   Henri Auguste Aarsse, geb. Hospitaal Petoemboekan te Serbadjadi 21.06.1924; volgt [1].

3.                   LuciŽn Willem Adrien Aarsse, geb. Hospitaal Petoemboekan te Serbadjadi 30.05.1926.

 

[4] Louis Johan Jacobus Aarsse, geb. ís-Gravenhage 26.05.1843, (huis)schilder (1872-1906), decoratieschilder (1908), overl. ís-Gravenhage 26.10.1926, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 29.10.1926, tr. Brussel 04.03.1872|a|

[5] Adrienne Wilhelmine Fritz, ook Wilhelmina Adrienne, geb. Brussel 04.03.1844, overl. ís-Gravenhage 12.06.1909.

Uit dit huwelijk:

1.                   Louis Arthur Aarsse, geb. ís-Gravenhage 28.12.1872, boekhouder, overl. (het lijk gevonden) Huizen 03.03.1920|b|, tr. Leontine Marie Elvire Kemna, geb. ís-Gravenhage 01.04.1878.
†††LMEK tr. 2e Naarden 10.09.1924 Bernardus Martinus Krull, geb. Amsterdam 14.06.1865, koopman (1892,1898), sigarenhandelaar (1924), overl. Amsterdam 19.03.1943, z.v. Bernd Joseph Krull en Maria Anna Kneilman.
†††† BMK tr. 1e Amsterdam 16.06.1892 Maria Carolina Josephina Maino, geb. Amsterdam 14.11.1866, overl. vAmsterdam 16.06.1892, d.v. Giacomo Maino en Allegonda Smits; tr. 2e Amsterdam 28.07.1898 Josephine Johanna Schor, geb. Amsterdam 23.12.1868, overl. Naarden 07.11.1923, d.v. Barend Christiaan Schor en Gezina de Graaff.

2.                   Charles Aarsse, geb. xx.06.1874, overl. ís-Gravenhage 28.03.1875.

3.                   Charles Victor Adrien Aarsse, geb. ís-Gravenhage 30.10.1875, klerk (1906), adjunct-commies (1908), hoofdcommies (1919), later referendaris aan de Algemene Rekenkamer, RON 1933, overl. ís-Gravenhage 13.02.1942, tr. ís-Gravenhage 05.06.1908 Cornelie Lignac, geb. ís-Gravenhage 22.04.1882, overl. na 1942, d.v. Jacobus Kornelis Lignac en Elisabeth Sara Frederika Meiners.
Uit dit huwelijk: Louis Victor Aarsse, geb. ís-Gravenhage 17.12.1911, controleur B.B. te Sangkoelirang (Oost-Borneo), overl. Samarinda (Borneo) 17.02.1942|d||e|, begr. Nederlands ereveld Ancol te Jakarta, tr. B. VoŻte.

4.                   Johanna Catharina Aarsse, geb. ís-Gravenhage 08.06.1878, overl. Amsterdam 22.01.1960, tr. ís-Gravenhage 20.06.1902 Georg Johannes Christoph Hahn, geb. LŁbeck|c| 23.12.1870, expediteur, overl. LŁbeck 29.11.1918, z.v. Carl Heinrich Christoph Hahn en Maria Elisabeth Dorothea Krellenberg.

5.                   Wilhelmine HenriŽtte Aarsse, geb. ís-Gravenhage ca. 1881, tr. ís-Gravenhage 09.03.1906 Johan Friedrich August Gerhard, geb. Tonsel (Harderwijk) 15.07.1872, dr., arts, overl. Amersfoort 04.01.1961, z.v. Theodor Christiaan Daniel Gerhard, stationschef, en Anna Cornelia Engelina Pauli.

6.                   Auguste Adrien Aarsse, geb. ís-Gravenhage 08.05.1883; volgt [2].

 

Noten: |a| ook huw.akte ís-Gravenhage 26.09.1872 no.641; |b| ook overl.akte ís-Gravenhage 1920 no.1190; |c| nu Bundesland Schleswig-Holstein; |d| overl. 17.02 (Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting) of 17.03 (annonce collectie CBG, handgeschreven gedateerd Ambarawa 19.12.1945); |e| vermeld op de Erelijst van gevallenen 1940-1945 in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

 

[6] Carl Arend Schoggers, geb. Padang (Res. Sumatraís Westkust) 04.05.1860|d||f||g|, inwoner van Malang (1888), commies bij Res. Soerakarta (ben. 22.05.1888), buitengew. subst. id. Residentieraad te Soerakarta (ben. 09.07.1888); tr. 2e Soerakarta 07.10.1893 Lucy Jeanty, geb. Soerakarta 21.06.1873|c|, overl. Bandoeng 30.08.1946; tr. 1e ís-Gravenhage 01.10.1884|e|

[7] Adriana Geertruida Kollmann, geb. Semarang 26.01.1851, overl. Soerakarta 06.05.1889.
†††† AGK tr. 1e Leiden 30.09.1869 Johannes Jan Hendrik van Hall, geb. Haarlem 06.09.1846, Oost-Indisch ambtenaar, overl. voor 1884, z.v. Cornelis Christiaan van Hall, burgerlijk ingenieur, en Petronella Adriana Romijn.

Uit het huwelijk Aarsse-Kollmann:

1.                   Henriette Jammij Schoggers, geb. Malang (Res. Pasoeroean) 06.02.1887; volgt [3].

Uit het huwelijk Aarsse-Janty:

2.                   Bruno Louis Arend Schoggers, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 28.07.1894.

3.                   Eddy Schoggers, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 11.07.1896, overl. Arnhem 09.08.1953, tr. Anton Cornelis Christiaan Kater.

Uit een van deze huwelijken:

4.                   * Corry Schoggers, employťe secretariaat Algemene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust (A.V.R.O.S.) te Medan, overl. Saint-Sauveur 13.08.1923|a| of overl. (Ďdoor een noodlottig ongevalí) Lourdes 14.08.1923|b|, begr. Alg.Bpl. 20.09.1923.
Ė Er is een Corry Schoggers, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 08.08.1895.

 

Noten: |a| Het Vaderland 20.09.1923; |b| annonce collectie CBG; |c| RA 1874 p.246 (Lucij Jeantij); |d| bruidegom geb. Indrapoera (Eiland Sumatra) ca. 1860 (huw.akte ís-Gravenhage 1884 no.755); |e| bruid Adriana Gertruida (ibidem); |f| geb. Indrapoera 05.05.1860 (Bevolkingsregister Breda 1870-1879); |g| geb. Rauw 04.05.1860 (Bevolkingsregister Breda 1860-1869).

 

[8] Laurens Johannes Aarsse, geb. ís-Gravenhage ca. 1817/1818, verver (1841), huisschilder (1870), overl. ís-Gravenhage 04.11.1870, tr. ís-Gravenhage 04.08.1841

[9] Anna Louisa de Reede, geb. ís-Gravenhage ca. 1818, overl. ís-Gravenhage 04.05.1890.

Kind van Anna Louisa (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Louis Johan Jacobus de Reede, later Aarsse, geb. ís-Gravenhage 09.01.1841, overl. ís-Gravenhage 15.03.1842.

Uit dit huwelijk:

2.                   Louis Johan Jacobus Aarsse, geb. ís-Gravenhage 26.05.1843; volgt [4].

 

[10] Jean Guillaume Fritz, verver (1872), overl. voor 1909, tr.

[11] Adrienne de Grauw, overl. voor 1909.

Uit dit huwelijk (moeder ook de Graauw):

1.                   Charles Frederic Fritz, geb. Brussel ca. 1835, pasteibakker (1872), tr. Rotterdam 28.09.1859 Adriana Visser, geb. Dordrecht 15.07.1841, d.v. Adrianus Visser en Mijntje van der Tak.

2.                   Abraham Fritz, geb. ca. 1839, industrieel (1872).

3.                   Henri Fritz, geb. ca. 1840, verver (1872).

4.                   Adrienne Wilhelmine Fritz, geb. Brussel 04.03.1844; volgt [5].

 

[12] Johannis Cornelius Schoggers, geb. Padang (Res. Sumatraís Westkust) 05.04.1821, controleur BB, overl. Semarang 17.11.1878|b|, tr. Padang (Res. Sumatraís Westkust) 04.08.1841|a|

[13] Maria Chandler Juliana Stewart, geb. Padang (Res. Sumatraís Westkust) 25.08.1819, overl. Semarang 21.11.1878.

Uit dit huwelijk:

1.                   * James Cornelius Frederik Schoggers, geb. Padang (Res. Sumatraís Westkust) 17.01.1843|c|, overl. Soekaboemi (Res. Preanger Regentschappen) 08.06.1908, tr. Soerabaja 17.03.1875 Laura Grouw, geb. Cheribon 03.09.1856, overl. na 1911.

2.                   William Adolph Schoggers, geb. Padang Pandjang (Res. Sumatraís Westkust) 20.07.1847, aspirant kandidaat-notaris, overl. Soerakarta 06.11.1901.

3.                   Carl Arend Schoggers, geb. Padang (Res. Sumatraís Westkust) 04.05.1860; volgt [6].

 

Noten: |a| bruidegom Johannis Cornelius, bruid Maria Chandler Stewart (RA 1842 p.250); |b| Johannes Cornelis (RA 1880 p.308); |c| niet vermeld in Bevolkingsregister Breda (het echtpaar Schoggers-Stewart met zonen WA en CA, vestiging 29.08.1868 en vermeld zonder datum vertrek in het tijdvak 1870-1879).

 

[14] Michael Hermanus Josephus Kollmann, geb. Batavia 11.03.1824, Oost-Indisch ambtenaar (1869), oud-resident van Pekalongan (1876), oud-directeur van Binnenlandse Zaken in Oost-IndiŽ (1881), oud-directeur van Binnenlandsch-Bestuur (1897), RNL, overl. Nice 30.07.1897; tr. 2e Cannes 07.05.1881|a| Maria Gertrudis Janssen, geb. Heerlen 01.01.1856, d.v. Jan Janssen en Maria Catharina Thewissen; tr. 1e Afd. Salatiga (Res. Semarang) 19.04.1849

[15] Catharina Karib, geb. Semarang 02.08.1832|d|, overl. als passagier aan boord van de Ďpaquebot le MeÔ-Kongí van de Cie des Messageries Maritimes 11.06.1876|e|.

Uit het huwelijk Kollmann-Karib:

1.                   * Nicolina Josephine Catherine Elisabeth Kollmann, geb. Afd. Salatiga (Res. Semarang) 12.02.1850, overl. Afd. Salatiga (Res. Semarang) 18.02.1850.

2.                   Adriana Geertruida Kollmann, geb. Semarang 26.01.1851; volgt [7].

3.                   Josephine Kollmann, geb. Semarang 01.10.1852, overl. Leiden 18.03.1948|g||h|, begr. Oegstgeest (Bpl. Groene Kerkje), tr. Pekalongan 14.09.1872|i| jhr. Johann Wolff Anton von Schmidt auf Altenstadt, geb. Poerworedjo (Res. Bagelen) 21.11.1846, mr., vice-president van het Hoog Gerechtshof van Ned.-IndiŽ, RNL, overl. ís-Gravenhage 13.09.1927, crem. Velsen (Westerveld) 16.09.1927, z.v. jhr. Johann George Otto Stuart Schmnidt auf Altenstadt en Wilhelmina Jodoca van Laren.

4.                   August Jacob Alexander Kollmann, geb. Semarang 06.02.1854, mr., raadsheer bij het Hoog Gerechtshof in Ned. Oost-IndiŽ (1912-1915), overl. Arnhem 03.02.1931|j|, begr. Arnhem 07.02.1931, tr. Semarang 20.04.1882 Hermina Maria Ovink, geb. Riouw 09.05.1861, overl. ís-Gravenhage 22.09.1928, d.v. Barend Ovink en Marianne Peele.

5.                   Leonard Alexander Oskar Kollmann, geb. Bantam 08.09.1855, mr., voorzitter van de landraden te Banjoemas en Tjilatjap, overl. Banjoemas 07.04.1903.

6.                   Emil Friedrich Kollmann, geb. Kaiserslautern 17.05.1857, mr., Oost-Indisch rechterlijk ambtenaar, overl. Velp (Rheden) 09.04.1919, tr. Leiden 30.07.1889 Louise Henriette van Hasselt, geb. Kampen 05.04.1859, overl. Utrecht 01.11.1943|f|, d.v. Johan Leopold van Hasselt, koopman, en Julie Laurence van der Sleijden.

Kind van Maria Gertrudis (erkend te Rotterdam 16.09.1879|c|, gewettigd bij het huwelijk ter Cannes 07.05.1881):

7.                   Maria Hermina Janssen, later Kollmann, geb. Barneveld 30.12.1878|b|.

 

Noten: |a| ingeschreven extract, bruidegom Michel Hermann Joseph, vader v/d bruidegom Georges Joseph Augustin (huw.akte ís-Gravenhage 08.06.1881 no.409); |b||c| ibidem; |d| RA 1845 p.280; |e| ingeschreven extract in de Franse taal, overledene Cathťrine Karil, geb. deux AoŻt mil huit cent quatre, geen ouders vermeld, geen locatie vermeld (overl.akte Leiden 21.08.1877 no.857); |f| ook overl.akte De Bilt 1943 no.183; |g| overledene geb. Soerabaja, vader Herman, moeder Caril (overl.akte Leiden 1948 no.290); |h| ook overl.akte Oegstgeest 1948 no.44; |i| RA 1873 p.184 (bruid Kallmann); |j| ook overl.akte Rheden 1931 no.40.

 

[16] Laurens Johannes Aarsse, geb. Middelburg ca. 1782, schilder (1813,1819), verver (1841), huisschilder (1865,1867), overl. ís-Gravenhage 25.07.1867, z.v. Marinus Aarsse en Jeanna Verte?; tr. ca. 1806

[17] Philippine Catharina van Baaten, geb. ís-Gravenhage ca. 1781, overl. ís-Gravenhage 18.06.1865, d.v. Johannes Frederik van Baaten en Anna Catharina Puthoff.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Pieter Aarsse, geb. ca. 1809, opzichter (1841), militair (1848), overl. Bantam 20.05.1848|a|.

2.                   Johanna Catharina Aarsse, geb. ís-Gravenhage 21.09.1811, overl. ís-Gravenhage 16.08.1898|b|.
Ė Levensbericht: DVN

3.                   Adrien Jacques Aarsse, geb. ís-Gravenhage ca. 1812, overl. ís-Gravenhage 18.11.1813.

4.                   Cornelis Willem Aarsse, geb. ís-Gravenhage 30.01.1819, militair, overl. Semarang 26.04.1848.

5.                   Laurens Johannes Aarsse, geb. ís-Gravenhage ca. 1828; volgt [8].

6.                   Anna Jacoba Aarsse, overl. Rijswijk 22.07.1898.

 

Noten: |a| Johannis Pieters (RA 1849 p.391); |b| Anna Catharina, oud 88 jaar (overl.akte ís-Gravenhage 1898 no.2161).

 

[18] Jacobus de Reede, geb. ís-Gravenhage ca. 1791, slotenmaker (1814), kopergieter (1837), smid (1841,1864), overl. ís-Gravenhage 17.06.1864, z.v. Leendert de Reede en Anna Geertruij van Tuijl; tr. ís-Gravenhage 05.10.1814

[19] Louise Marie Michon, ook Louisa Maria, geb. ís-Gravenhage ca. 1794, overl. ís-Gravenhage 13.11.1884, d.v. Jean Isaac Michon en Johanna de Ruijter.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leenderd de Reede, geb. ís-Gravenhage ca. 1815, timmerman, overl. ís-Gravenhage 19.11.1885, tr. ís-Gravenhage 19.04.1837 Maria Henrietta Kruijt, geb. ís-Gravenhage ca. 1813/1814, overl. ís-Gravenhage 21.11.1876, d.v. Klaas Kruijt, arbeider, en Maria Hendrietta Gebel.

2.                   Anna Louisa de Reede, geb. ís-Gravenhage ca. 1818; volgt [9].

3.                   Maria de Reede, geb. ís-Gravenhage ca. 1821, naaister (1850), overl. voor 1904, tr. ís-Gravenhage 12.06.1850 Paulus Cornelis (Rotteveel) Mansveld, geb. ís-Gravenhage ca. 1825, koetsier, overl. ís-Gravenhage 05.06.1904, z.v. Daniel Rotteveel Mansveld en Gerritje Ligchaam.

4.                   Jacoba Geertruida de Reede, geb. ís-Gravenhage ca. 1827, overl. ís-Gravenhage 23.08.1915, tr. ís-Gravenhage 23.08.1848 Johan Paulus Hendrik Roos, geb. ís-Gravenhage 20.09.1824, boekdrukker, overl. ís-Gravenhage 19.08.1857, z.v. Hermanus Roos, letterzetter, en Anna Catharina ten Cate.

5.                   Johannes Jacobus de Reede, geb. ís-Gravenhage ca. 1829/1830, timmerman (1851), modelmaker (1854), ingenieur (1872), overl. ís-Gravenhage 29.09.1912, tr. 1e ís-Gravenhage 13.08.1851 Alida Terlaak, geb. ís-Gravenhage ca. 1828, overl. ís-Gravenhage 24.06.1852, d.v. Petrus Alexander Terlaak, bode, en Johanna Maria Pietersen; tr. 2e ís-Gravenhage 04.10.1854|a| Jacoba Elisabeth Bouscholte, geb. ís-Gravenhage ca. 1828, overl. ís-Gravenhage 12.10.1904, d.v. Elisabeth Engelina Bouscholte.

6.                   Louisa Maria de Reede, geb. ís-Gravenhage ca. 1832, tr. ís-Gravenhage 04.10.1854|b| Friedrich Gustav Wilhelm Martens, geb. Burkvitz (Pruissen)|c| ca. 1829, smid, z.v. Johann Philipp Christian Martens, smid, en Johanna Carolina Dorothea Bliesath.

7.                   Willem Frederik de Reede, geb. ís-Gravenhage ca. 1836, smid, overl. ís-Gravenhage 21.01.1862, tr. ís-Gravenhage 09.09.1857 Everdina Cornelia Kloppert, geb. ís-Gravenhage 29.09.1831, broodverkoopster (1864), overl. ís-Gravenhage 02.07.1918, d.v. Willem Kloppert, timmerman, en Jenneke van Gent.
†††† ECK tr. 2e ís-Gravenhage 30.03.1864 Pieter van Peijpe, geb. Delft 13.06.1839, broodbakker (1864), koopman (1875), overl. ís-Gravenhage 16.02.1875, z.v. Dirk van Peijpe en Johanna van Kampen.

 

Noten: |a| akte no.448; |b| akte no.449; |c| nu Burkviz, TsjechiŽ?.

 

[20] Fritz

[21] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Jean Guillaume Fritz; volgt [10].

 

[22] de Grauw

[23] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Adrienne de Grauw; volgt [11].

 

[24] Schoggers

[25] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannis Cornelius Schoggers, geb. Padang (Res. Sumatraís Westkust) 05.04.1821; volgt [12].

 

[26] Stewart

[27] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Chandler Juliana Stewart, geb. Padang (Res. Sumatraís Westkust) 25.08.1819; volgt [13].

 

[28] Georg Josephus Augustus Kollmann, dr., Ďeerstaanwezend dirigeerend officier van gezondheid II klasse ter Westkust Sumatraí, overl. Padang 1839, tr.

[29] Josephine Sinner, geb. xx.10.1793, overl. WŁrzburg|a| 26.07.1886.

Uit dit huwelijk:

1.                   Michael Hermanus Josephus Kollmann, geb. Batavia 11.03.1824; volgt [14].

2.                   dochter Kollmann, geb. Buitenzorg 07.09.1831.

 

Noten: |a| destijds in Kon. Beijeren, nu in Regierungsbezirk Unterfranken, Bundesland Bayern.

 

[30] Karib

[31] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Karib, geb. Semarang 11.07.1831|a|.

2.                   Catharina Karib, geb. Semarang 02.08.1832|b|; volgt [15].

3.                   Leentje Karib, overl. Semarang ca. 1834|d|.

4.                   Truitje Karib, geb. Semarang 22.12.1834|c|, tr. Afd Salatiga (Res. Semarang) 25.12.1856 Carl Friedrich Adolph Schneider.

 

Noten: |a||b||c| samen ingeschreven in RA 1845 p.280; |d| geen datum vermeld (RA 1835 p.214).

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)