Sjoerd Menno Baas (1941-2010)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2019 (laatst herzien juli 2019)

 


 

[1] Sjoerd Menno Baas, geb. Batavia 06.09.1941, medewerker THT (1973-2002), overl. Oele 01.04.2010, crem. Enschede (Usselo) 08.04.2010.

 

[2] Anne Jan Baas, geb. Middelburg 24.08.1908, math.drs., leraar M.O. wis- en natuurkunde aan de Koning Willem III-school te Batavia, res. 1e luitenant (1942), Japanse gevangenschap 08.03.1942, overl. Kamp Kamioka (Osaka, Japan) 16.02.1943|a|, urn bijgezet Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta|b|, otr. 26.05.1939, tr. Huizum 05.06.1939
[3] Thoma Cuperus, geb. Ureterp (Opsterland) 19.09.1908, overl. Assen 09.03.1992, crem. Goutum 13.03.1992.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Sjoerd Baas, Kees, geb.Batavia 24.06.1940|c|, overl. ’s-Gravenhage 15.07.2019, crem. ’s-Gravenhage (Haagse Duinen) 21.07.2019.

2.                   Sjoerd Menno Baas, geb. Batavia 06.09.1941; volgt [1].

 

Noten: |a| door bemiddeling van het Rode Kruis bericht op 10.10.1943 in Friesland aangekomen (annonces collectie CBG); |b| Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting; |c| Bataviaasch nieuwsblad 02.07.1940 (z.).

 

[4] Samme Cornelis Baas, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 28.02.1875, inspecteur der Singer maatschappij (1903), chef Singer maatschappij (1905), depothouder (1908,1910), overl. Leeuwarden 07.10.1960, begr. Leeuwarden (Noorderbpl.) 11.10.1960 tr. Weststellingwerf 11.12.1903

[5] Trijntje Eits, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 11.09.1873, overl. Leeuwarden 03.12.1933.

Uit dit huwelijk:

1.                   Abella Jacoba Baas, geb. Middelburg 06.02.1905, overl. na 1943, tr. voor 1960 J. van der Velde.

2.                   Anne Jan Baas, geb. Middelburg 24.08.1908; volgt [2].

3.                   Cornelis Jacob Klaas Baas, geb. Middelburg 05.11.1910, dominee, predikant te Aduard (1941-1945), Leens (1945-1949), Eindhoven (1949-1969) en Goenga (1969-1976), overl. 31.03.2002, tr. Leeuwarden 27.05.1941 Marie Louisa Keur, geb. Leeuwarden 29.03.1915, d.v. Jan Keur, eerste luitenant bij de Landweer Infanterie (1915), en Louisa Schilstra.

4.                   Jan Sjoerd Baas, geb. Middelburg 05.10.1913, otr. Leeuwarden xx.07.1949|a|, tr. Rotterdam 13.09.1949 J.H. Fonteijn Kuijpers, Akie, geb. ca. 1919, d.v. Hendrik Adrianus Fonteijn Kuijpers, leraar HBS, en J.A.J. de la Lande Cremer.

 

Noten: |a| Leeuwarder courant 16.07.1949.

 

[6] Sjoerd Cuperus, geb. Goutum (Leeuwarderadeel) 13.03.1875, student godgeleerdheid Groningen 12.10.1894, dominee, predikant te Ureterp (1904,1910) en Lekkum (1916-1943), overl. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 07.06.1948, tr. Utingeradeel 03.11.1904

[7] Akke de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 05.05.1879, overl. Oosterwolde (Ooststellingwerf) 15.02.1961.

Uit dit huwelijk:

1.                   Baukje Cuperus, geb. Ureterp (Opsterland) 21.08.1906, tr. Leeuwarderadeel 25.09.1928 Casper Christoffel Willem Uffelie, geb. Leeuwarden 21.01.1902, kantoorbediende (1928), z.v. Willem Frederik Jacobus Uffelie, arts, en Jacoba Anna Sonnega. [West-Indië 1943]

2.                   Thoma Cuperus, geb. Ureterp (Opsterland) 19.09.1908|a|; volgt [3].

3.                   IJma Cuperus, geb. Ureterp (Opsterland) 19.09.1908|b|, tr. W.W. Pidcock. [Engeland 1943]

4.                   Nijnke Cuperus, geb. Ureterp (Opsterland) 25.10.1910.

 

Noten: |a| geb. des voormiddags te acht uur (akte no.318); |b| geb. des voormiddags te half negen uur (akte no.319).

 

[8] Jacob Klazes Baas, geb. Elsloo (Ooststellingwerf) 30.10.1840, koopman (1903,1914), overl. Weststellingwerf 31.01.1924, tr. Weststellingwerf 11.05.1871

[9] Abeltje Sammes Jongschaap, geb. Oosterwolde (Ooststellingwerf) 27.04.1844, overl. na 1912.

Uit dit huwelijk:

1.                   Klaas Baas, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 20.10.1871, kwekeling b/h onderwijs te Steenwijk (1891), overl. Weststellingwerf 22.11.1959, tr. Weststellingwerf 14.08.1897 Jacobje van der Veen, geb. Sonnega (Weststellingwerf) 09.07.1869, overl. Weststellingwerf 06.04.1961, d.v. Dirk Hanzes van der Veen en Aaltje Zwolle.

2.                   levenloze dochter, Weststellingwerf 02.08.1873.

3.                   Jacob Baas, geb. Weststellingwerf 02.08.1873, overl. Weststellingwerf 12.12.1873.

4.                   Samme Cornelis Baas, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 28.02.1875; volgt [4].

5.                   Jeltje Baas, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 29.01.1877, tr. Weststellingwerf 07.06.1902 Tijmen Terpstra, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 08.07.1877, z.v. Gerrit Terpstra en Trijntje de Boer.

6.                   Geertje Hendrica Baas, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 15.03.1879, overl. Apeldoorn 25.08.1912, tr. Weststellingwerf 23.08.1907 Klaas de Boer, geb. Oldetrijne (Weststellingwerf) 10.09.1883, onderwijzer (1907,1914), z.v. IJssebrand Tijmens de Boer (-1905) en Vroukje Dekker.
     KdB tr. 2e 1914 Trijntje Baas (1881-), jongere zuster van Geertje Hendrica.

7.                   Trijntje Baas, geb. Weststellingwerf 17.05.1881, tr. Apeldoorn 13.08.1914 Klaas de Boer (1883-).
     KdB tr. 1e 1907 Geertje Hendrica Baas (1879-1912), oudere zuster van Trijntje.

8.                   Sietze Barteld Baas, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 27.08.1884, tr. Weststellingwerf 05.08.1911 Catharina Bovenkamp, geb. Oldetrijne (Weststellingwerf) 18.03.1886, d.v. Joost Bovenkamp en Egbertje Menger.

 

[10] Jan Meines Eits, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 12.02.1828, timmerman (1890,1903), overl. Weststellingwerf 22.03.1921, tr. Weststellingwerf 06.04.1854

[11] Sjutje Annes Feenstra, geb. Tjerkgaast (Doniawerstal) 19.10.1831, overl. Weststellingwerf 19.11.1913.

Kind (moeder Sjoerdje) (erkend bij notariële akte 02.10.1878):

1.                   Janke Eits, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 29.01.1854|a|, tr. Weststellingwerf 02.11.1878 Cornelis Poelstra, geb. Steenwijkerwold 26.09.1852, onderwijzerskwekeling (1871), z.v. Jacob Poelstra en Christina de Vries. [Paterson (New Jersey, USA) 1921]

Uit dit huwelijk (moeder ook Sjoertje):

2.                   Grietje Eits, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 21.10.1855, overl. Weststellingwerf 16.04.1943, tr. Weststellingwerf 17.05.1884 Thijs Menger, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 17.08.1853, timmerknecht (1872), overl. Weststellingwerf 09.06.1930, z.v. Jan Thijsses Menger en Wijbrigje Everts Drijfhout.

3.                   Antje Eits, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 23.07.1867, overl. Frederiksoord (Vledder) 28.04.1894, tr. Weststellingwerf 13.12.1890 Steven van Loon, geb. Nijeveen 15.01.1867, onderwijzer (1887,1890), overl. Weststellingwerf 02.07.1939, z.v. Jan Wiebes van Loon, landbouwer, en Geertje Andries Russchen.
     SvL tr. 2e Vledder 07.12.1895 Jantje Bandringa, geb. Haule (Ooststellingwerf) 29.06.1866, huishoudster (1895), overl. Vledder 09.02.1917, d.v. Eise Bandringa en Vrouwkjen Hendriks Berga.

4.                   Rieka Eits, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 28.03.1870, overl. Tietjerksteradeel 12.06.1961.

5.                   Trijntje Eits, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 11.09.1873; volgt [5].

 

Noten: |a| geb.akte Weststellingwerf 1854 no.41 (nog niet beschikbaar bij AlleFriezen jan’19).

 

[12] Minne Klazes Cuperus, geb. Boksum (Menaldumadeel) 10.12.1834, landbouwer (1860,1877), veehouder (1883,1893), overl. Goutum (Leeuwarderadeel) 13.12.1893; tr. 1e Leeuwarderadeel 12.05.1860 Trijntje Ritskes Velstra, geb. Lekkum (Leeuwarderadeel) 15.09.1835, overl. (kraambed) Goutum (Leeuwarderadeel) 09.07.1865, d.v. Ritske Tjeerds Velstra, landbouwer, en Janke Kornelis Hoekstra, landbouwster; tr. 2e Leeuwarderadeel 08.01.1873

[13] Baukje Sjoerds de Jong, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 27.02.1846, overl. Goutum (Leeuwarderadeel) 17.12.1891.

Uit het huwelijk Cuperus-Velstra:

1.                   levenloze zoon, Goutum (Leeuwarderadeel) 17.08.1861.

2.                   Janke Cuperus, geb. Goutum (Leeuwarderadeel) 30.06.1865, overl. Goutum (Leeuwarderadeel) 28.12.1865.

Uit het huwelijk Cuperus-de Jong:

3.                   Sjoerd Cuperus, geb. Goutum (Leeuwarderadeel) 13.03.1875; volgt [6].

4.                   Trijntje Cuperus, geb. Goutum (Leeuwarderadeel) 21.10.1877, overl. Tietjerksteradeel 18.04.1955.

5.                   Roeltje Cuperus, geb. Goutum (Leeuwarderadeel) 06.04.1882, overl. Tietjerksteradeel 06.02.1960, tr. Menaldumadeel 21.05.1908 Theunis Brouwer, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 21.02.1880, veehouder, overl. Baard (Barradeel) 12.06.1918, z.v. Pieter Piers Brouwer en Trijntje IJkes Boschma, veehoudster (1908).

6.                   Tæke Cuperus, geb. Goutum (Leeuwarderadeel) 10.08.1883, veehouder (1912,1928), tr. Menaldumadeel 14.05.1912 Johanna van den Akker, geb. Wier (Menaldumadeel) 06.08.1887, overl. Boksum (Menaldumadeel) 14.05.1918, d.v. Klaas van den Akker, landbouwer, en Grietje Dijkstra.

 

[14] Murk Klazes de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 24.06.1841, van boerenbedrijf (1860), scheepstimmerman (1861,1866), timmerman (1869,1879), bouwkundige (1888), architect (1898,1904), administrateur (1916), wethouder (1882,1885), lid Provinciale Staten van Friesland (1888,1890), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 24.03.1922, tr. Utingeradeel 08.07.1860

[15] Thomaske Martens Boontje, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 09.12.1840, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 19.09.1919.
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [10]/[11] in de kwartierstaat Klaas Roelof Westerterp (1928-2013), hoogleraar Twente.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dettje Murks de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 03.10.1861, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 06.03.1915.

2.                   Lolkje Murks de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 22.01.1864, overl. Loosduinen 12.02.1913, tr. Utingeradeel 30.08.1888 Klaas Roelof Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 24.08.1863, overl. Zeist 29.08.1943, z.v. Uiltje Baukes Westerterp (1826-1888) en Antje Willems Koekkoek (1829-1915).
– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [4]/[5] in de kwartierstaat Klaas Roelof Westerterp (1928-2013), hoogleraar Twente.

3.                   Klaas Fokke de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 16.11.1866, candidaat-arts (1890), overl. Haskerland 21.09.1944, tr. Utingeradeel 30.01.1890 Anna Uiltjes Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 26.11.1867, overl. Haskerdijken (Haskerland) 06.11.1951, d.v. Uiltje Baukes Westerterp en Antje Willems Koekkoek.

4.                   Marten Thomas de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 15.07.1869.

5.                   Marten Thomas de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 18.08.1870, timmerman, overl. na 1938, tr. Utingeradeel 23.05.1901 Maaike Meyer, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 12.10.1876, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 11.06.1938, d.v. Hendrik Johannes Meyer, kastelein, en Antje Hendriks Brouwer.

6.                   Trijntje Murks de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 27.10.1873, overl. na 1956, tr. Utingeradeel 05.08.1898 Carel Benjamin Velds, geb. Sneek 09.10.1869, onderwijzer, overl. ’s-Gravenhage 23.06.1956, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 26.06.1956, z.v. Jacob Velds, muziekmeester, en Anna Maria Hoekstra.

7.                   Fokje Murks de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 09.08.1876, tr. Utingeradeel 01.06.1899 Laurens Antony Pieter Hoffmann, geb. Sint Jansteen 24.08.1862, commies der posterijen (1899), postdirecteur (1904), overl. Utrecht 20.09.1928, z.v. Pieter Antony Hoffmann, commies, en Anna Maria Baerveldt.

8.                   Akke de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 05.05.1879; volgt [7].

9.                   Tetje de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 29.07.1882, tr. Utingeradeel 07.09.1916 Jan Hijlkema, geb. Noordwijk (Marum) 23.10.1886, veehouder, z.v. Klaas Hijlkema, landbouwer, en Yke Dijkstra.

10.               Ymkjen Kerst de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 01.01.1885, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 31.08.1900.

11.               Sjouke Marten de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 10.02.1888, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 19.04.1889.

 

[16] Klaas Jakobs Baas, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 06.04.1813, schoenmaker (1839,1872), overl. Weststellingwerf 25.04.1901, z.v. Jakob Bartelds Baas en Trijntje Klazen Bijker (zie Bijlage A); tr. Ooststellingwerf 29.12.1839

[17] Jeltje Sijtzes van der Meij, geb. Oldeberkoop ca. 1810/1811, overl. Weststellingwerf 20.04.1901, d.v. Sijtze Jans van der Meij, arbeider, en Janna Willems van der Horst (-1820).

Uit dit huwelijk:

1.                   Jakob Klazes Baas, geb. Elsloo (Ooststellingwerf) 30.10.1840; volgt [8].

2.                   Sijtze Klazes Baas, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 16.01.1843, hoofdonderwijzer, overl. Haarlem 30.11.1924, tr. Spaarndam 26.06.1872 Christina Willemse, geb. Spaarndam ca. 1854, overl. Wormerveer 15.04.1927, d.v. Cornelis Willemse, landbouwer, en Sophia Sindorf.

3.                   Trijntje Klazes Baas, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 27.11.1844, overl. Haarlem 21.09.1922.

4.                   Barteld Baas, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 14.10.1847, hoofdonderwijzer te Blessum (1872), overl. Weststellingwerf 17.09.1911.

5.                   Willem Baas, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 09.01.1852, overl. Noordwolde (Weststellingwerf) 12.01.1852.

 

[18] Samme Pals Jongschaap, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 13.10.1815, zilversmidsknecht (1840), goud- en zilversmid (1841,1852), aang.lidmaat Wolvega 22.04.1838 (vertr. naar Oosterwolde 01.09.1840), ingek. lidmaat Oosterwolde 04.09.1840 (met att. van Wolvega), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 27.11.1857, z.v. Pals Gerrits Jongschaap, grietenijbode, en Geertje Jacobs Gorter; tr. 2e Ooststellingwerf 29.09.1847 Margjen Hendriks Raadsveld, geb. Terbandster Schans (Ængwirden) 09.03.1823, dienstmeid (1847), arbeidster (1866), overl. Heerenveen (Ængwirden) 04.12.1897, d.v. Hendrik Arents Raadsveld, veenbaas, en Grietje Roelofs Knobbe; tr. 1e Weststellingwerf 08.05.1840

[19] Sijke Kornelis Duursma, geb. Langezwaag (Opsterland) 01.06.1815, naaister (1840), overl. Oosterwolde (Ooststellingwerf) 16.12.1845, d.v. Kornelis Pieters Duursma, schoolonderwijzer, en Abeltje Harmens Bergsma.

Uit het huwelijk Jongschaap-Duursma:

1.                   Geertje Sammes Jongschaap, geb. Oosterwolde (Ooststellingwerf) 21.04.1841, tr. Weststellingwerf 20.12.1862 Jan Kraan, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 29.06.1840, timmerknecht (1859), inlands kramer (1862), overl. Noordwolde (Weststellingwerf) 23.07.1897, z.v. Klaas Kraan, winkelier, en Jacoba van Duuren.

2.                   Kornelis Sammes Jongschaap, geb. Oosterwolde (Ooststellingwerf) 21.10.1842, zilversmidsknecht (1869), zilversmid (1874), overl. na 1874, tr. Utingeradeel 16.04.1869 Rinske Johannes de la Ferte, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 17.02.1847, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 18.02.1874, d.v. Johannes Jacobus de la Ferte, winkelier (1847,1869), venter (1874), en Antje Piers Dijkstra.

3.                   Abeltje Sammes Jongschaap, geb. Oosterwolde (Ooststellingwerf) 27.04.1844; volgt [9].

Uit het huwelijk Jongschaap-Raadsveld:

4.                   Jakob Sammes Jongschaap, geb. Oosterwolde (Ooststellingwerf) 29.01.1848, overl. Oosterwolde (Ooststellingwerf) 02.03.1849.

5.                   Jakob Sammes Jongschaap, geb. Oosterwolde (Ooststellingwerf) 04.03.1850, tr. Aengwirden 07.02.1875|b| Fimke Eggers, geb. Het Meer (Schoterland) 06.04.1857, naaister (1875), d.v. Pieter Barteles Eggers, arbeider, en Jantje Reitzes Hazewind.

6.                   Pals Sammes Jongschaap, geb. Oosterwolde (Ooststellingwerf) 10.07.1852, overl. Heerenveen (Schoterland) 10.03.1932.

7.                   Grietje Sammes Jongschaap, geb. Oosterwolde (Ooststellingwerf) 13.12.1854, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 19.07.1856.

8.                   Samme Pals Jongschaap, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 27.12.1857|a|, overl. Heerenveen (Ængwirden) 25.10.1866|b|.

 

Noten: |a| voornamen Samme Pals, aangifte door Jan Willem Ferwerda, 47 jaar, heel- en vroedmeester, de vader overleden (geb.akte Ooststellingwerf 1857 fol.58v); |b| Samme Sammes (overl.akte Ængwirden 1866 no.88).

 

[20] Meine Jans Eits, geb. Noordwolde 02.11.1795, ged. Noordwolde 08.11.1795, timmerknecht (1816), timmerman (1825), aang.lidmaat Noordwolde 08.04.1827, overl. Weststellingwerf 23.07.1874, z.v. Jan Meinen Eits en Hendrikje Klazes de Boer; tr. Weststellingwerf 18.03.1825

[21] Femmigje Folkerts Kiers, geb. Noordwolde 20.10.1802, ged. Noordwolde 31.10.1802, aang.lidmaat Noordwolde 08.04.1827, overl. Noordwolde (Weststellingwerf) 16.07.1874, d.v. Folkert Jans Kiers, koopman en kastelein, en Hiltje Lourens Bovenkamp.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikje Meines Eits, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 05.08.1825, overl. Weststellingwerf 23.11.1896, tr. Weststellingwerf 18.04.1851 Bauke Jans de Jong, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 30.12.1821, schippersknecht (1840), overl. Weststellingwerf 27.01.1888, z.v. Jan Jans de Jong en Meintje Jacobs Kuperus.

2.                   Jan Meines Eits, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 12.02.1828; volgt [10].

3.                   Lourens Meines Eits, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 18.10.1830, bakkersknecht (1849), bakker (1877), overl. Weststellingwerf 02.12.1915, tr. 1e Weststellingwerf 31.05.1862 Trijntje Jans Jedema, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 18.04.1843, overl. Noordwolde (Weststellingwerf) 04.09.1873, d.v. Jan Koenes Jedema en Femmigje Jacobs Bakker; tr. 2e Weststellingwerf 09.06.1877 Janke Visser, geb. Sondel (Gaasterland) 01.02.1834, overl. Weststellingwerf 07.03.1915, d.v. Haantje Haitjes Visser en Jetske Alberts Koopmans.

4.                   Folkert Meines Eits, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 18.10.1830, bakkersknecht, overl. Meppel 29.09.1855.

5.                   Klaas Meines Eits, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 05.02.1834, wagenmaker, overl. Weststellingwerf 22.10.1891, tr. Weststellingwerf 16.03.1860 Abeltje Jans Jedema, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 18.04.1836, overl. Weststellingwerf 03.07.1914, d.v. Jan Koenen Jedema en Femmigje Jacobs Bakker.

6.                   Hiltje Meines Eits, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 06.08.1836, overl. Weststellingwerf 26.01.1892, tr. Weststellingwerf 16.07.1858 Koene Jans Jedema, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 09.12.1831, overl.Weststellingwerf 01.09.1890, z.v. Jan Koenen Jedema en Femmigje Jacobs Bakker.

7.                   Grietje Meines Eits, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 23.03.1839, overl. Weststellingwerf 31.03.1930, tr. Weststellingwerf 24.04.1858 Nicolaas Adriaan Pape, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 17.02.1835, blauwverver, overl. Weststellingwerf 16.01.1908, z.v. Georg Lodewijk Pape en Grietje Harmens Vrind.

8.                   Jantje Meines Eits, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 24.09.1841, overl. Weststellingwerf 24.09.1911, tr. Weststellingwerf 20.12.1862 Klaas Frederik Pape, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 18.04.1838, blauwverversknecht (1857), overl. Weststellingwerf 11.03.1926, z.v. Georg Lodewijk Pape en Grietje Harmens Vrind.

9.                   Johannes Eits, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 22.10.1844, bakkersknecht (1864), overl. Weststellingwerf 30.08.1917, tr. Weststellingwerf 19.05.1877 Fokje van der Meer, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 08.10.1851, overl. Weststellingwerf 05.08.1939, d.v. Tjeerd Sents van der Meer (-1853) en Antje Jacobs Bakker.

10.               Antje Eits, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 04.05.1847, overl. Leiden 03.12.1934, tr. 1e Weststellingwerf 17.08.1866 Anne Nijk, geb. Steenwijk 16.03.1837, kleermaker, overl. Steenwijk 29.08.1868, z.v. Jan Nijk, kastelein, en Lammegien ten Wolde; tr. 2e Steenwijk 21.03.1874 Herman Rijkmans, geb. Steenwijk 25.07.1849, leerlooier, overl. Weststellingwerf 12.09.1896, z.v. Thijs Rijkmans, koopman, en Margje Heggers.

 

[22] Anne Douwes Feenstra, geb. Oudega ca. 1805, boerenknecht (1826), boer (1829,1830), arbeider (1868), overl. Weststellingwerf 08.07.1869, z.v. Douwe Wiebes Feenstra (-1828) en Trijntje IJkes Bouma; tr. 1e Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 13.05.1826 Trijntje Klazes Langeraap, geb. Sloten ca. 1804, dienstmaagd (1826), overl. Tjerkgaast (Doniawerstal) 25.02.1828, d.v. Klaas Jelles Langeraap, kuiper, en Murkjen Hendriks; tr. 2e Doniawerstal 24.07.1829

[23] Grietje Jans Huistra, geb. Tjerkgaast xx.05.1810, overl. Noordwolde 13.01.1896, d.v. Jan Douwes Huistra, boer, en Janke Ales (-1815).

Uit het huwelijk Feenstra-Langeraap:

1.                   Douwe Feenstra, geb. Tjerkgaast (Doniawerstal) 01.02.1828, boerenknecht (1868), overl. Hommerts (Wymbritseradeel) 13.07.1906, tr. Wymbritseradeel 04.04.1868 Grietje de Koe, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 25.06.1841, dienstmeid (1868), overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 31.12.1915, d.v. Haring Cornelis de Koe, arbeider, en Sijke Pieters Osinga.

Uit het huwelijk Feenstra-Huistra:

2.                   Janke Feenstra, geb. Tjerkgaast (Doniawerstal) 10.04.1830, overl. Tjerkgaast (Doniawerstal) 23.04.1836.

3.                   Sjutje Annes Feenstra, geb. Tjerkgaast (Doniawerstal) 19.10.1831; volgt [11].

 

[24] Klaas Minnes Cuperus, geb. Deinum ca. 1790/1791, boer, landbouwer, overl. Boksum (Menaldumadeel) 19.11.1841, z.v. Minne Jacobs Cuperus en Trijntje Sijbes Kuperus; tr. Menaldumadeel 09.05.1832

[25] Trijntje Tækes van der Veen, geb. Wartena ca. 1801/1802, dienstmeid (1832), boerin (1846), landbouwster (1860), rentenierster (1872), overl. Boksum (Menaldumadeel) 01.05.1890, d.v. Tæke Annes van der Veen en Dieuwke Oeges; tr. 2e Menaldumadeel 28.01.1846 Ruurd Pijlgers Wiedema, geb. Blessum (Marssum) 21.12.1814, boerenknecht (1846), overl. Boksum (Menaldumadeel) 28.11.1863, z.v. Pijlger Ruurds Wiedema, boer, en Wijtske Aukes de Jong.

Uit dit huwelijk:

1.                   Minne Klazes Cuperus, geb. Boksum (Menaldumadeel) 10.12.1834; volgt [12].

2.                   Tæke Klazes Cuperus, geb. Boksum (Menaldumadeel) 08.12.1836, veehouder, overl. Boksum (Menaldumadeel) 27.10.1908, tr. Menaldumadeel 23.05.1872 Rigtje Jans de Boer, geb. Menaldum (Menaldumadeel) 11.03.1846, overl. Leeuwarden 26.05.1928, d.v. Jan Wijtzes de Boer, koopman, en Trijntje Gerbens Gerbens, landbouwster (1872).

 

[26] Sjoerd Wijbes de Jong, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 06.04.1820, boerenknecht (1844), koemelker (1863), werkman (1868), koemelker (1873,1890), overl. Wirdum (Leeuwarderadeel) 10.01.1892, z.v. Wijbe Gerbens de Jong, landbouwer, en Durkje Sjoerds Greben, landbouwster; tr. Leeuwarderadeel 16.08.1844

[27] Roeltje Arjens Renema, geb. Swichum (Leeuwarderadeel) 11.11.1820, lidmaat Wirdum 15.05.1851, overl. Wirdum (Leeuwarderadeel) 31.01.1904, d.v. Arjen Pieters Renema, landbouwer, en Baukje Jacobs Postma, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wijbe Sjoerds de Jong, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 12.11.1844, boerenknecht (1868), koemelker (1897), overl. Goutum (Leeuwarderadeel) 24.05.1897, tr. Leeuwarderadeel 04.06.1868 Fokeltje Tjeerds Postma, geb. Akkerwoude (Dantumadeel) 03.05.1845, dienstmeid (1868), overl. Goutum (Leeuwarderadeel) 04.03.1928, d.v. Tjeerd Tjeerds Postma en Antje Jintes Kooistra.

2.                   Baukje Sjoerds de Jong, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 27.02.1846; volgt [13].

3.                   Arjen Sjoerds de Jong, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 27.12.1848, van boerenbedrijf (1876), arbeider (1912), overl. Leeuwarderadeel 16.07.1920, tr. 1e Leeuwarderadeel 11.05.1876 Gatske Pieters de Boer, geb. Wolsum (Wymbritseradeel) 08.04.1846, dienstbaar (1876), overl. Goutum (Leeuwarderadeel) 27.12.1905, d.v. Pieter Gerrits de Boer en Metje Ates Atsma; tr. 2e Leeuwarderadeel 03.01.1912 Jacoba Jacobs Jorwerda, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 13.08.1871, huishoudster (1912), overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 29.08.1934, d.v. Jacob Pieters Jorwerda en Jittje Wijbes Oosterwoud.

4.                   Joost Sjoerds de Jong, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 05.09.1851, caféhouder (1924), overl. Wirdum (Leeuwarderadeel) 21.03.1924, tr. Leeuwarderadeel 11.05.1876 Grietje Gerrits Dijkstra, geb. Marssum (Menaldumadeel) 02.11.1852, overl. na 1924, d.v. Gerrit Pieters Dijkstra, werkman, en Baukje Klazes Hiemstra, werkvrouw.

5.                   Dirkje de Jong, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 07.09.1854, overl. Wirdum (Leeuwarderadeel) 03.01.1863.

6.                   Klaaske Sjoerds de Jong, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 15.03.1858, dienstmeid (1881), overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 03.08.1929, tr. Leeuwarderadeel 28.05.1881 Betze de Boer, geb. Leeuwarden 19.11.1853, boerenknecht (1881), overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 01.08.1943, z.v. Nutte Hedzers de Boer, landbouwer, en Rigtje Betzes Stienstra, koemelkster (1881).

7.                   Gerben de Jong, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 31.08.1861, werkman, overl. Wirdum (Leeuwarden) 29.11.1944, tr. Leeuwarderadeel 17.05.1890 Anke Oevering, geb. Huins (Barradeel) 20.12.1864, dienstmeid (1890), overl. Gaasterland 05.11.1954, d.v. Gerrit Lutzens Oevering, werkman, en Aafke Feddes Hiemstra.

8.                   Durk de Jong, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 28.08.1864, werkman, overl. Drachten (Smallingerland) 30.03.1950|a|, tr. Leeuwarderadeel 17.05.1890 Aaltje Aalwes Linting, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 18.02.1866, dienstmeid (1890), overl. Drachten (Smallingerland) 13.05.1949, d.v. Aalwe Linting, timmerman, en Aaltje Jans Pinguele.

 

Noten: |a| ook overl.akte Opsterland 1950 no.61.

 

[28] Klaas Fokkes de Jong, geb. Oldeboorn 14.02.1809, ged. Oldeboorn (doopsgezind) 01.03.1835, koemelker (1836), boer (1841,1864), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 11.11.1890, z.v. Fokke Jacobs De Jong (-1826), boer, en Tettje Annes (-1827), boerin; tr. 1e Utingeradeel 06.10.1833 Fokjen Sytzes Postma, geb. Oldeboorn 26.12.1809, overl. Oldeboorn 06.12.1833, d.v. Sytze Sytzes Postma, boer, en Japke Aukes; tr. 2e Utingeradeel 27.03.1836

[29] Dettje Murks Bottema, geb. Irnsum (Rauwerderhem) 14.05.1809, boerin (1837,1864), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 28.07.1873, d.v. Murk Johannes Bottema en Ymkje Kerstes de Jong.

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [20]/[21] in de kwartierstaat Klaas Roelof Westerterp (1928-2013), hoogleraar Twente.

Uit het huwelijk de Jong-Postma:

1.                   Sytze Klazes de Jong, geb. Utingeradeel 25.11.1834, boerenknecht (1857), winkelier (1868,1869), overl. Leeuwarden 23.10.1903, tr. 1e Utingeradeel 10.05.1857 Tettje Jacobs Dijkstra, geb. Nes (Utingeradeel) 15.12.1834, van boerenbedrijf (1857), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 04.06.1868, d.v. Jacob Atzes Dijkstra, boer, en Antje Fokkes de Jong; tr. 2e Utingeradeel 30.04.1869 Ybeltje Klazes Boersma, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 16.04.1841, overl. Rotsterhaule (Schoterland) 03.09.1881, d.v. Klaas Sybes Boersma, arbeider, en Wimpke Fokkes de Jong.

Uit het huwelijk de Jong-Bottema:

2.                   levenloze dochter, Oldeboorn (Utingeradeel) 24.05.1837.

3.                   levenloze zoon, Oldeboorn (Utingeradeel) 24.04.1838.

4.                   Fokje Klazes de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 30.08.1839, bakkerin, overl. Utingeradeel 31.12.1894, tr. Utingeradeel 01.05.1864 Pieter Harmens Poppes, geb. Balk (Gaasterland) 16.08.1829, bakker, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 15.08.1886, z.v. Harmen Baukes Poppes, koopman, en Grietje Olkes Wierstra.

5.                   Murk Klazes de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 24.06.1841; volgt [14].

6.                   Kerst Klazes de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 28.04.1843, bakker, overl. Workum 12.09.1903, tr. 1e Utingeradeel 01.05.1864 Ytje Hylkes Hylkema, geb. Nes (Utingeradeel) 22.05.1840, overl. Akkrum (Utingeradeel) 20.03.1869, d.v. Hylke Bonnes Hylkema, koopman, en Joukje Aukes Boetje; tr. 2e Utingeradeel 06.10.1872 Wytske Post, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 09.06.1850, overl. Akkrum (Utingeradeel) 08.06.1877, d.v. Klaas Klazes Post, kalkbrander, en Aaltje Jelles Koopmans; tr. 3e Workum 11.09.1889 Aaltje Haijtema, geb. Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 07.10.1867, overl. Workum 02.05.1918, d.v. Haite Siebes Haijtema, winkelier, en Grietje Epeus Vlieg.

7.                   Tetje Klazes de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 26.11.1846.

8.                   Tetje Klazes de Jong, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 19.12.1849, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 10.12.1875, tr. Utingeradeel 22.05.1874 Tjitte Hommes de Jong, geb. Nes (Utingeradeel) 12.03.1845, van boerenbedrijf (1874,1878), overl. Akkrum (Utingeradeel) 28.02.1929, z.v. Homme Fokkes de Jong, veehouder, en Neeltje Sytzes van der Krieke.
     THdJ tr. 2e Utingeradeel 01.02.1878 Dieuwke Atzes de Jong, geb. Haskerdijken (Haskerland) 18.08.1849, dienstmeid (1878), overl. Akkrum (Utingeradeel) 25.06.1933, d.v. Atze Fokkes de Jong, boer, en Trijntje Hendriks van der Wal.

 

[30] Marten Thomas Boontje, geb. Oldeboorn 14.12.1806, scheepstimmerman (1830,1860), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 20.12.1873, z.v. Thomas Thomas Boontje, scheepstimmerman, en Akke Martens (-1815); tr. Utingeradeel 25.04.1830

[31] Lolkjen Wybes Rypkema, geb. Goingarijp (Doniawerstal) 11.03.1806, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 04.04.1884, d.v. Wybe Durks Rypkema, koopman, en Lolkjen Baukes (-1806).

– Dit echtpaar vormt tevens de kwartieren [22]/[23] in de kwartierstaat Klaas Roelof Westerterp (1928-2013), hoogleraar Twente.

Uit dit huwelijk (moeder ook Lolkje):

1.                   Trijntje Martens Boontje, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 01.09.1830, overl. Rottevalle (Achtkarspelen) 20.03.1867, tr. Utingeradeel 04.05.1856 Johannes Bottema, geb. Grouw (Idaarderadeel) 17.02.1833, van boerenbedrijf (1856), overl. Leeuwarden 27.08.1909, z.v. Sipke Murks Bottema, boer, en Trijntje Gerlofs/Jelles Vollema, boerin.
     JB tr. 2e Tietjerksteradeel 03.06.1876 Sepkjen Melles Bouma, geb. Oudega (Smallingerland) 07.07.1841, overl. Leeuwarden 10.08.1914, d.v. Melle Folkerts Bouma, arbeider, en Baukjen Aalzens de Jong.

2.                   Akke Martens Boontje, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 22.04.1835, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 21.08.1922, tr. Utingeradeel 06.05.1860 Oene Baukes Dijkstra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 20.11.1835, koopman, overl. Opsterland 19.10.1890, z.v. Bauke Atzes Dijkstra, boer, en Wytske Hylkes Hylkema.

3.                   Sjouke Martens Boontje, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 21.06.1838, overl. Leeuwarden 05.11.1916.

4.                   Thomaske Martens Boontje, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 09.12.1840; volgt [15].

5.                   Wijbrigje Martens Boontje, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 04.02.1845, huishoudster (1891), overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 17.08.1911, tr. 1e Utingeradeel 13.05.1886 Hendrik Jelles Langhout, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 19.06.1824, koopman, overl. voor 1891, z.v. Jelle Hendriks Langhout, koopman, en Fimke Hendriks Woudsma; tr. 2e Leeuwarderadeel 05.12.1891 Tjeerd Kaastra, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 22.04.1860, gardenier, overl. Leeuwarden 30.05.1914|a|, z.v. Sjerp Tjeerds Kaastra, gardenier, en Fokje Semler.
     HJL tr. 1e Utingeradeel 26.05.1850 Yttje Martens van Kalsbeek, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 26.01.1831, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 02.10.1871, d.v. Marten Gatzes van Kalsbeek, kastelein en timmerman, en Jitske Johannes Talman.
     TK tr. 1e Leeuwarderadeel 25.05.1889 Jacobje Bethlehem, geb. Goutum (Leeuwarderadeel) 21.08.1860, overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 09.04.1890, d.v. Haije Jacobs Bethlehem, rijksveldwachter, en Cornelia van Bovene.

 

Noten: |a| ook overl.akte Leeuwarderadeel 1914 no.51.

 


Bijlage A

 

[32] Jakob Bartelds Baas, geb. ca. 1774, overl. Noordwolde 28.07.1826, tr.

[33] Trijntje Klazen Bijker, geb. ca. 1785, overl. Noordwolde 09.10.1839.

Uit dit huwelijk:

1.                   Klaas Jakobs Baas, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 06.04.1813; volgt [16].

2.                   Aaldert Baas, geb. Weststellingwerf 23.11.1817, overl.Weststellingwerf 16.09.1902, tr. Weststellingwerf 14.05.1847 Geesjen Tjibbels de Vries, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 05.02.1814, overl. Ooststellingwerf 30.12.1878, d.v. Tjibbel Annes de Vries en Geertjen Sipkes.

3.                   Antje Baas, geb. Weststellingwerf 17.04.1822, overl. Weststellingwerf 10.04.1863, tr. Weststellingwerf 01.05.1845 Harmen Jacobs Weerman, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 15.06.1820, overl. Weststellingwerf 06.04.1854, z.v. Jacob Jans Weerman en Hendrikje Harmens Menger.

4.                   Jakob Jakobs Baas, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 08.08.1826, overl. Weststellingwerf 11.02.1876, tr. Ooststellingwerf 07.12.1861 Antje Jacobs Conradi, ook Conradie, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 02.11.1833, overl. Weststellingwerf 23.07.1923, d.v. Jacob Johannes Conradi en IJnske Klazes.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren