Gosse Age Bootsma (1933-1982)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

De kwartierstaat kon niet tot stand komen dan met gewaardeerde bijdragen van A. van Koppen en R. Viersma. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien november 2021)

 


 

[1] Gosse Age Bootsma, geb. Hilversum 04.06.1933, doctoraalexamen scheikunde Utrecht 1958|a|, promotie Utrecht 16.12.1964|b|, 
werkzaam bij Natuurkundig Laboratorium, NV Philips te Eindhoven (1963-), lector fysische chemie Utrecht (1971-), hoogleraar Twente (1978-1982), overl. 29.08.1982.

 

Noten: |a| Utrechtsch Nieuwsblad 13.02.1958; |b| proefschrift: Crystal structures of mesotartaric acid; promotor: J.M. Bijvoet (1892-1980).

 

[2] Atte Bootsma, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 03.11.1905, overl. Utrecht 07.08.1979, tr. Weststellingwerf 18.08.1932
[3] Grietje Schaper, geb. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 10.04.1908, overl. Utrecht 16.12.1996, begr. Utrecht (Bpl Daelwijck) 21.12.1996.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gosse Age Bootsma, geb. Hilversum 04.06.1933; volgt [1].

 

[4] Gosse Bootsma, geb. Nijland (Wymbritseradeel) 25.09.1866, bakkersknecht (1889), bakker (1890,1918), veehouder (1938), overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 28.04.1938, tr. Wymbritseradeel 04.05.1889

[5] Akke Vellinga, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 07.12.1867, overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 05.05.1938.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jentje Bootsma, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 11.01.1890, landbouwersknecht (1920), overl. Scharnegoutum 17.12.1968, tr. Kruiningen 20.05.1920 Francina Jacoba Bruggeman, geb. Kruiningen 30.10.1897, overl. na 1979, d.v. Hendrik George Bruggeman, metselaar, en Catharina Smit.

2.                   Age Bootsma, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 05.10.1891, bakkersknecht, overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 16.01.1920.

3.                   Jan Bootsma, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 19.02.1893, overl. Hilversum 26.08.1968, tr. ís-Gravenzande 03.09.1918 Anna Varekamp, geb. ís-Gravenzande 16.01.1892|c|, overl. Hilversum 08.02.1980, begr. Hilversum (Noorderbpl.), d.v. Johannes Varekamp en Elizabeth Lalleman.

4.                   Wytske Bootsma, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 03.03.1895, overl. Wolvega (Weststellingwerf) 17.01.1959, tr. Wymbritseradeel 29.11.1923 Theunis Runia, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 29.03.1897, overl. na 1979, z.v. Tjeerd Runia en Trijntje Anema.
†††† TR tr. 2e 1962 Isaškje Hoekstra, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 22.01.1913, overl. 27.04.1995.
†††† IH tr. 1e Menaldumadeel 18.06.1936 Dirk Frans Steensma, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 17.12.1908, winkelier, overl. Delft 19.12.1946|b|, z.v. Wijger Steensma en Pietje Haarsma.

5.                   Janke Bootsma, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 12.09.1896, overl. na 1957, tr. Wymbritseradeel 14.05.1919 Sake Vellenga, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 09.01.1887|a|, Ďvan boerenberoepí (1919), overl. Wommels (Hennaarderadeel) 05.09.1957, z.v. Tiede Klazes Vellenga en Klaaske Jacobs Tiemersma.

6.                   Wiepkje Bootsma, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 11.11.1898, overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 26.11.1918.

7.                   Sjoerd Bootsma, geb. Goinga (Wymbritseradeel) 21.02.1902, overl. voor 1979, tr. Hennaarderadeel 05.05.1927 Alderina Froukje Stoffelsma, geb. Oosterend (Hennaarderadeel) 08.06.1903, overl. 07.05.2003, d.v. Wiebe Stoffelsma, koopman, en Alderina Annes Bakker.

8.                   Atte Bootsma, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 03.11.1905; volgt [2].

9.                   Hans Elisabertus Bootsma, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 25.06.1911, veehouder (1957), overl. 21.12.1990, begr. GoŽnga (Wymbritseradeel), tr. Gesina Terpstra, geb. Drachten 14.12.1913, overl. Bolsward 20.05.2010, begr. GoŽnga 25.05.2010.

 

Noten: |a| Vellinga; |b| ook overl.akte Menaldumadeel 1946 no.146; |c| Arina in tienjarentafel geboorten ís-Gravenzande 1883-1892 (geb.akte ís-Gravenzande 1892 no.8 niet beschikbaar bij Family Search).

 

[6] Dirk Schaper, geb. Workum 15.03.1881, schipper (1906,1910), overl. Assen 22.05.1955|a|, tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 01.06.1906

[7] Sytske de Boer, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 21.10.1884, overl. Wolvega 01.06.1953.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Schaper, geb. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 10.04.1908; volgt [3].

2.                   Klaas Schaper, geb. Ee (Oostdongeradeel) 31.08.1910, tr. H.C. Pauw.

3.                   Dochter L. Schaper, tr. A. Strop.

 

Noten: |a| wonende te Weststellingwerf (overl.akte Assen 1955 no.129).

 

[8] Jentje Gosses Bootsma, geb. Burgwerd (Wonseradeel) 03.08.1836, van boerenbedrijf (1862), landbouwer (1866,1889), overl. Nijland 15.05.1925, tr. Tjerkwerd 10.05.1862|a|

[9] Janke Jans Zijsling, geb. Tjerkwerd (Wonseradeel) 25.09.1840, overl. Nijland 02.03.1919.

Uit dit huwelijk (moeder soms Sijsling):

1.                   Jan Bootsma, geb. Nijland (Wymbritseradeel) 02.04.1863, veehouder, overl. Wymbritseradeel 05.11.1936, tr. 1e Wymbritseradeel 05.05.1888 Janke Nijdam, geb. Idzega (Wymbritseradeel) 20.06.1866, overl. Tjerkwerd (Wonseradeel) 23.09.1908, d.v. Sijbren Nijdam en Klaaske Cnossen; tr. 2e Wonseradeel 27.04.1910 Antje Plantinga, geb. Abbega (Wymbritseradeel) 22.03.1875, overl. na 1936, d.v. Tśke Plantinga en Aukje Wynia.

2.                   Elizabeth Bootsma, geb. Nijland (Wymbritseradeel) 01.06.1864, overl. Nijland (Wymbritseradeel) 24.07.1864.

3.                   Sjoerd Bootsma, geb. Nijland (Wymbritseradeel) 09.07.1865, directeur ener roomboterfabriek (1893), overl. Sneek 07.08.1942, tr. Wymbritseradeel 23.09.1893 Hijlkje Reijenga, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 17.12.1866, overl. Sneek 13.06.1947, d.v. Jelle Reijenga, koopman, en Akke van Slageren.

4.                   Gosse Bootsma, geb. Nijland (Wymbritseradeel) 25.09.1866; volgt [4].

5.                   Hans Bootsma, geb. Nijland (Wymbritseradeel) 15.03.1868, overl. Nijland (Wymbritseradeel) 09.08.1868.

6.                   Elizabeth Bootsma, geb. Nijland (Wymbritseradeel) 16.07.1869, overl. Nijland (Wymbritseradeel) 01.04.1870.

7.                   Hans Bootsma, geb. Nijland (Wymbritseradeel) 13.10.1870, overl. Nijland (Wymbritseradeel) 11.03.1873.

8.                   levenloze zoon, Wymbritseradeel 14.03.1872.

9.                   Hans Bootsma, geb. Nijland (Wymbritseradeel) 15.09.1875, van boerenberoep (1899), tr. Wymbritseradeel 06.05.1899 Antje Damstra, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 07.02.1876, d.v. Klaas Damstra en Klaske de Boer.

10.               Albertus Bootsma, geb. Nijland (Wymbritseradeel) 04.09.1876, overl. Nijland (Wymbritseradeel) 06.01.1877.

11.               Elizabeth Bootsma, geb. Nijland (Wymbritseradeel) 18.10.1877, overl. Nijland (Wymbritseradeel) 24.09.1878.

12.               Elizabeth Bootsma, geb. Nijland (Wymbrotseradeel) 24.08.1879, overl. Nijland (Wymbritseradeel) 10.03.1960, tr. Wymbritseradeel 16.05.1917 Klaas Vellinga, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 22.10.1883, boer, overl. voor 1960, z.v. Tiede Klazes Vellinga, boer, en Klaaske Jacobs Tiemersma.

 

Noten: |a| 40-jarige echtvereeniging op 11.05.1902 (annonce collectie CBG).

 

[10] Age Vellinga, geb. IJlst 27.08.1839, koopman (1867,1901), koemelker (1902), boer (1916), overl. Heeg (Wymbritseradeel) 18.01.1927, tr. Wymbritseradeel 11.05.1867

[11] Wytske Zijlstra, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 03.03.1844, overl. Heeg (Wymbritseradeel) 06.10.1918.

Uit dit huwelijk:

1.                   Akke Vellinga, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 07.12.1867; volgt [5].

2.                   Wiepkje Vellinga, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 13.03.1869, overl. Heeg (Wymbritseradeel) 09.02.1945, tr. Wymbritseradeel 26.05.1900 Johannes Visser, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 16.06.1868, voerman, overl. na 1945, z.v. Hylke Visser, kastelein, en Margje Doeven.

3.                   Hinke Vellinga, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 20.11.1870, overl. Heeg (Wymbritseradeel) 07.12.1870.

4.                   Atte Vellinga, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 29.06.1872, koopman, overl. na 1939, tr. Wymbritseradeel 08.06.1901 Antje van der Schel, geb. Arum (Wonseradeel) 27.04.1872, dienstmeid (1901), overl. Heeg (Wymbritseradeel) 16.11.1939, d.v. Hendrik van der Schel, arbeider,en Sytske Pollema.

5.                   Hinke Vellinga, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 31.10.1874, overl. Hoogeveen 13.06.1946, tr. Wymbritseradeel 29.03.1902 Libbe Poepjes, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 16.05.1874, verver/schilder, overl. na 1946, z.v. Hendrik Poepjes, arbeider, en Attje Haagsma, werkster (1902).

6.                   Klaaske Vellinga, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 24.04.1877, overl. Zuidlaren 23.03.1940.

7.                   Thewis Vellinga, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 07.05.1879.

8.                   Deliaantje Vellinga, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 09.11.1882, overl. Sneek 13.11.1916, tr. Wymbritserdaeel 02.10.1909 Jelle Reyenga, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 09.01.1886, directeur ener boterfabriek (1909), koopman (1916), overl. na 1916, z.v. Durk Reyenga, koopman, en Wytske Zandstra.

9.                   levenloze dochter, Heeg (Wymbritseradeel) 18.01.1887.

10.               Ybeltje Vellinga, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 07.01.1890, tr. Wymbritseradeel 19.02.1916 Klaas de Wit, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 30.05.1891, machinist, z.v. Petrus de Wit, machinist, en Lamke Piersma.

 

[12] Klaas Schaper, geb. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 19.09.1852, schipper (1878,1908), overl. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde)09.06.1917, tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 11.06.1875

[13] Lolkje van der Wal, geb. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 26.06.1853, overl. Rotterdam 02.02.1941.

Uit dit huwelijk:

1.                   Durk Schaper, geb. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 03.04.1876, overl. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 15.09.1876.

2.                   Sjoerdje Schaper, geb. Hindeloopen 01.02.1878, overl. Sneek 28.07.1969|b|, tr. Wymbritseradeel 07.05.1904|a| Pieter Zijlstra, geb. Hommerts (Wymbritseradeel) 08.08.1877, overl. 10.01.1939, z.v. Tśke Zijlstra, wegwerker, en Lipkje Rolsma.

3.                   Geeske Schaper, geb. Hindeloopen 08.01.1879, boerenmeid (1908), tr. Wymbritseradeel 23.05.1908 Hylke Wierda, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 26.04.1881, boerenknecht, z.v. Sytze Wierda, arbeider, en Geertje Fortuin.

4.                   Elske Schaper, geb. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 18.03.1880, overl. na 1955, tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 14.02.1908 Wiemer Bijlsma, geb. Lemmer (Lemsterland) 25.07.1879, wagenlichter, overl. Zeist 02.04.1955, z.v. Jacob Bijlsma, smid, en Johanna Glastra.

5.                   Dirk Schaper, geb. Workum 15.03.1881; volgt [6].

6.                   Joltje Schaper, geb. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 06.01.1883, overl. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 08.09.1904.

7.                   Pieter Schaper, geb. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 15.10.1884.

8.                   Age Schaper, geb. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 25.10.1885.

9.                   Wabe Schaper, geb. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 24.03.1887, overl. Weststellingwerf 12.12.1940, tr. Weststellingwerf 21.07.1916 Hittje Hofstra, geb. Wons (Wonseradeel) 23.12.1889, overl. na 1950, d.v. Jan Hofstra, arbeider, en Aagje Weerstra.

10.               Geertje Schaper, geb. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 29.11.1888, tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 01.10.1909 Jarig Bijlsma, geb. Lemmer (Lemsterland) 26.12.1876, leerling-machinist (1909), overl. Amersfoort 06.07.1959, z.v. Jacob Bijlsma, smid, en Johanna Glastra.

11.               Jacob Schaper, geb. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 24.05.1890, overl. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 28.04.1892.

12.               Jan Schaper, geb. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 31.08.1891.

13.               Jacob Schaper, geb. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 26.02.1893, overl. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 11.03.1894.

14.               Wietske Schaper, geb. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde en Noordwolde) 13.09.1894, tr. Gaasterland 30.08.1917 Johannes Huisman, geb. Balk (Gaasterland) 30.09.1891, z.v. Hendrik Huisman en Stijntje Feenstra.

15.               Elisabeth Schaper, geb. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 26.03.1896.

16.               Jacobje Schaper, geb. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 20.12.1897, overl. Amersfoort 21.10.1930.

 

Noten: |a| bruidegom Zeilstra; |b| wede Zeilstra (annonce collectie CBG).

 

[14] Tijmen de Boer, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 05.07.1853, arbeider (1881,1887), opzichter ener boterfabriek (1905), meesterknecht aan de zuivelfabriek (1906), beheerder ener stoomzuivelfabriek (1907), overl. Weststellingwerf 06.01.1938, tr. Menaldumadeel 19.05.1881

[15] Grietje van Dijk, geb. Nes (Westdongeradeel) 28.11.1853, dienstmeid (1881), overl. Weststellingwerf 09.05.1937.

Uit dit huwelijk:

1.                   Thijs de Boer, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 23.12.1881, melkcontroleur, overl. Dokkum 18.03.1959, tr. Het Bildt 09.03.1905 Tietje Schat, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 10.12.1883, d.v. Renze Schat, gardenier, en Geertje Krap.

2.                   Bouwe de Boer, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 02.01.1883, melkcontroleur (1907), arbeider (1933), overl. Groningen 20.01.1933, tr. Gaasterland 30.05.1907 Antje van der Weg, geb. Kolderwolde (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 06.02.1885, overl. Groningen 01.10.1957, d.v. Jan van der Weg, koopman (1885), koemelker (1907), en Antje Louwsma.

3.                   Sytske de Boer, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 21.10.1884; volgt [7].

4.                   Bregtje de Boer, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 25.05.1887.

 

[16] Gosse Lieuwes Bootsma, geb. Nijhuizum (Wymbritseradeel) 07.03.1804, boer, overl. Nijland (Wymbritseradeel) 14.10.1882, z.v. Lieuwe Jentjes Bootsma (-1814) en Henke Gosses Bosma; tr. Workum 24.05.1826

[17] Elisabeth Symons Ypma, geb. Tzum (Franekeradeel) 13.11.1805, overl. Nijland (Wymbritseradeel) 13.03.1881, d.v. Symon Sjoerds Ypma, koopman, en Jantje Siebrands Koopmans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Symon Bootsma, geb. Workum 24.08.1827, overl. Burgwerd (Wonseradeel) 28.02.1829.

2.                   Hinke Bootsma, geb. Burgwerd (Wonseradeel) 05.01.1829, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 20.12.1889, tr. Wonseradeel 13.05.1854 Albert Douwes de Groot, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 17.05.1823, boer, overl. Wommels (Hennaarderadeel) 15.03.1894, z.v. Douwe Alberts de Groot, boer, en Trijntje Sjoukes Wynia.

3.                   Johanna Bootsma, geb. Burgwerd (Wonseradeel) 28.02.1830, overl. Folsgare (Wymbritseradeel) 08.02.1861, tr. 1e Wonseradeel 24.05.1851 Harmen Klazes Wiersma, geb. Hichtum (Wonseradeel) 14.08.1826, boer, overl. Bozum (Barradeel) 23.03.1854, z.v. Klaas Sybes Wiersma, boer, en Janke Foekes Engma; tr. 2e Wymbritseradeel 08.11.1856 Siemen Sipkes Kooistra, ook Kooystra, geb. Jelsum (Leeuwarderadeel) 11.08.1820, boer, overl. Folsgare (Wymbritseradeel) 17.08.1904, z.v. Sipke Gabes Kooistra, boer, en Rinske Siemons Algra.
†††† SSK tr. 1e Wymbritseradeel 28.05.1842 Baukje Abma, geb. Folsgare (Wymbritseradeel) ca. 1817, boerin, overl. Folsgare (Wymbritseradeel) 02.04.1852, d.v. Ruurd Freerks Abma en Hyltje Klazes Wiersma; tr. 3e Leeuwarderadeel 01.11.1866 Sijtske Postma, geb. Oosterwierum (Baarderadeel) 21.09.1833, overl. Folsgare (Wymbritseradeel) 02.03.1895, d.v. Auke Folkerts Postma, bakker, en Antje Johannes Swierstra.

4.                   Symontje Bootsma, geb. Burgwerd (Wonseradeel) 28.05.1831, overl. Gauw (Wymbritseradeel) 17.06.1914, tr. Wonseradeel 24.05.1851 Tjeerd Jans Hofstra, geb. Longerhouw (Wonseradeel) 05.09.1830, overl. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 25.10.1914, z.v. Jan Tjeerds Hofstra, boer, en Trijntje Tjallings Sieswerda.

5.                   Lieuwe Bootsma, geb. Burgwerd (Wonseradeel) 15.11.1832, arbeider, overl. Nijland (Wymbritseradeel) 04.02.1903, tr. Wonseradeel 11.05.1867 Maria Siebrens Piersma, geb. Nijland (Wymbritseradeel) 17.12.1831, overl. Nijland (Wymbritseradeel) 02.10.1886, d.v. Siebren Luitzens Piersma, boer, en Aaltje Imkes Rienstra.

6.                   Symon Bootsma, geb. Burgwerd (Wonseradeel) 15.09.1834, boer, tr. 1e Wonseradeel 23.05.1857 Trijntje Klazes Wiersma, geb. Hichtum (Wonseradeel) 12.10.1835, overl. Bozum (Baarderadeel) 12.03.1863, d.v. Klaas Siebes Wiersma, boer, en Janke Foekes Engga; tr. 2e Wonseradeel 09.11.1865|a| Marijke Klazes Wiersma, geb. Hichtum (Wonseradeel) 16.08.1829, boerin, d.v. Klaas Sybes Wiersma, boer, en Janke Foekes Engga.
†††† MKW tr. 1e Wonseradeel 06.01.1856 Wybren Sjoerds Terpstra, geb. Schraard (Wonseradeel) 17.01.1828, koopman, overl. Hichtum (Wonseradeel) 05.04.1860, z.v. Sjoerd Wybrens Terpstra, boer, en Trijntje Jacobs Hokwerda.

7.                   Jentje Bootsma, geb. Burgwerd (Wonseradeel) 03.08.1836; volgt [8].

8.                   Sjoerd Bootsma, geb. Burgwerd (Wonseradeel) 26.10.1838, overl. Burgwerd (Wonseradeel) 07.09.1839.

9.                   Sjoerd Bootsma, geb. Burgwerd (Wonseradeel) 06.02.1841, timmerknecht, overl. Burgwerd (Wonseradeel) 28.02.1865.

10.               Meinte Bootsma, geb. Burgwerd (Wonseradeel) 10.03.1843, veehouder, overl. Witmarsum (Wonseradeel) 19.01.1880, tr. Wonseradeel 23.05.1868 Neelkjen Rusticus, geb. Parrega (Wonseradeel) 27.11.1843, overl. Schettens (Wonseradeel) 30.10.1889, d.v. Gatze Sjoukes Rusticus, landbouwer, en Hinke Piers de Jong.

11.               Wypke Bootsma, geb. Burgwerd (Wonseradeel) 26.04.1845, overl. na 1911, tr. Wonseradeel 22.05.1869 Jetske Aukema, geb. Burgwerd (Wonseradeel) 25.08.1845, overl. Gaast (Wonseradeel) 23.03.1911, d.v. Auke Murks Aukema, boer, en Sierkjen Sytzes Ozinga.

 

Noten: |a| bij KB no.64 van 14.09.1865 dispensatie verleend voor dit huwelijk tussen schoonbroeder en schoonzuster (huw.akte Wonseradeel 1865 no.116).

 

[18] Jan Hanzes Zijsling, geb. Tjerkwerd (Wonseradeel) 12.07.1811|a|, boer, overl. Wonseradeel 20.11.1882, z.v. Hans Jans Zijsling en Ynskjen Djeurres Reidsma/Reitsma; tr. 1e Wonseradeel 03.05.1834 Marijke Jans Postma, geb. Witmarsum ca. 1813, overl. Tjerkwerd 16.03.1835, d.v. Jan Sieks Postma, boer, en Arnolduske Wisses Dronrijp; tr. 3e Wonseradeel 08.11.1862 Sybrig Murks Schukking, geb. Rauwerd (Rauwerderhem) 15.02.1828, boerin (1862), overl. Bolsward 17.01.1901, d.v. Murk Haytes Schukking en Pietje Jans Syderius; tr. 2e Wonseradeel 30.05.1838

[19] Pietje Jacobs van der Goot, geb. Gaastmeer (Wymbritseradeel) xx.01.1808, overl. Tjerkwerd 06.03.1862, d.v. Jacob Gorrits van der Goot en Janke Arjens Jaarsma.

†††† SMS tr. 1e Doniawerstal 16.05.1853|b| Gerhardus Sjerps Wierda, geb. Tjerkgaast (Doniawerstal) 25.10.1823, boer, overl. Wonseradeel 30.12.1861, z.v. Sjerp Johannes Wierda en Tjitske Johannes Rudolphi.

†††† GSW tr. 1e Wymbritseradeel 13.05.1848 Korneliske Rudolphs Troelstra, geb. Ypecolsga (Wymbritseradeel) 13.01.1825, d.v. Rudolph Sjerps Troelstra en Hantzen Michiels Zoethout.

Uit het huwelijk Zijsling-Postma:

1.                   Marijke Zijsling, geb. Tjerkwerd (Wonseradeel) 25.02.1835, overl. Tjerkwerd (Wonseradeel) 15.02.1837.

Uit het huwelijk Zijsling-van der Goot:

2.                   Ynskjen Zijsling, geb. Tjerkwerd (Wonseradeel) 08.06.1839, overl. Tjerkwerd (Wonseradeel) 02.08.1843.

3.                   Janke Jans Zijsling, geb. Tjerkwerd (Wonseradeel) 25.09.1840; volgt [9].

4.                   Bregtje Zijsling, geb. Tjerwerd (Wonseradeel) 14.12.1842, overl. voor 1889, tr. Wonseradeel 10.05.1862 Sijbren Wiarda, geb. Burgwerd (Wonseradeel) 12.04.1841, boer (1862), werkman (1894), overl. Bolsward 12.10.1894, z.v. Jelle Sijbrens Wiarda, boer, en Ymkjen Kerstens Bottema.
†††† SW tr. 2e Bolsward 03.03.1889 Trijntje Reinalda, geb. Kubaard (Hennaarderadeel) 27.04.1866, overl. Bolsward 04.08.1890, d.v. Pieter Riemers Reinalda en Antje Ymtes Greydanus; tr. 3e Bolsward 15.03.1891 Gretske Wiersma, geb. Workum 11.06.1850, overl. Den Helder 17.01.1913, d.v. Durk Gerrits Wiersma en Hilbrandtje Hartmans Tolsma.
†††† GW tr. 1e Bolsward 16.11.1870 Dirk Ages de Jong, geb. Bolsward 11.05.1843, overl. Bolsward 16.02.1890, z.v. Age Dirks de Jong en Minke Bernardus van Manen.

5.                   Ynskje Zijsling, geb. Tjerkwerd (Wonseradeel) 16.11.1844, overl. Tjerkwerd (Wonderadeel) 13.12.1841.

6.                   Hans Zijsling, geb. Tjerkwerd (Wonseradeel) 02.02.1847, landbouwer (1870), veehouder (1899), overl. IJlst 25.07.1899, tr. 1e Wymbritseradeel 14.05.1870 Ruurdtje Wynia, geb. Bozum (Barradeel) 20.04.1850, overl. IJlst 30.10.1872, d.v. Jelle Wiegers Wynia, boer, en Wybrig Baukes Syperda; tr. 2e IJlst 07.11.1873 Geertje Lanting, geb. IJlst 27.09.1852, overl. IJlst 11.03.1939, d.v. Kornelis Sjoerds Lanting, grofsmid, en Elbrig Teerdzes Holtrop.

 

Noten: |a| moeder Ynskjen Djurres; |b| bruid Schukkeng.

 

[20] Ate Lolkes Vellinga, geb. IJlst ca. 1809/1810, slager (1836,1837), arbeider (1839,1841), slager (1844,1851), overl. IJlst 15.03.1851, z.v. Lolke Ates Vellinga, slager, en Geertje Popkes Baaijema; tr. IJlst 13.11.1836

[21] Akke Ages van der Meulen, geb. (Ďop de zaagmolen te Oppedijkí) IJlst 06.12.1813, naaister (1836), overl. IJlst 20.05.1858, d.v. Age Sybrens van der Meulen, schorsmolenaarsknecht (1813), runmolenaarsknecht (1836), en Hinke Edjers Bruinsma.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lolke Vellinga, geb. IJlst 15.09.1837, scheepstimmerknecht, overl. Haskerland 13.08.1884, tr. 1e Haskerland 19.05.1861 Titia Annetta Otto, geb. Joure (Haskerland) 02.07.1838, naaister (1861), overl. Joure (Haskerland) 09.05.1862, d.v. Johan Petrus Heinrich Otto (-1872), schilder, en Johanna Idzes van der Tuin; tr. 2e Haskerland 21.05.1865 Jantje Jelles van der Hoek, geb. Joure (Haskerland) 13.01.1834, overl. Joure (Haskerland) 20.04.1898, d.v. Jelle Roukes van der Hoek, beurtschipper, en Jeltje Abes Walstra.

2.                   Age Vellinga, geb. IJlst 27.08.1839; volgt [10].

3.                   Popke Vellinga, geb. IJlst 30.11.1841, mast- en pompmakersknecht (1865), pompmaker (1874), overl. Sneek 17.07.1874, tr. Sneek 12.03.1865 Hendrikje Hogeboom, geb. Echten (Lemsterland) 26.03.1840|a|, overl. Sneek 19.12.1868, d.v. Jacob Minnes Hogeboom, schipper, en Aaltje Jans Klomp.

4.                   Hinke Vellinga, geb. IJlst 20.02.1844, dienstmeid (1869), overl. Leeuwarden 14.10.1917, begr. Leeuwarden (Oude Stadsbpl.), tr. IJlst 31.01.1869 Asse Viersma, geb. IJlst 15.11.1844, schippersknecht, overl. Leeuwarden 08.04.1923, begr. Leeuwarden (Oude Stadsbpl.), z.v. Jan Asses Viersma, schippersknecht, en Tjipkjen Gerrits Jonkmans.

5.                   Edjer Vellinga, geb. IJlst 134.09.1846, overl. IJlst 15.11.1866.

 

Noten: |a| per abuis geb. Sneek (huw.akte Sneek 1865 no.8).

 

[22] Thewis Tjeerds Zijlstra, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 17.12.1812, boerenknecht (1839), arbeider (1839,1848), koopman (1850,1858), boer/landbouwer (1863,1883), overl. Heeg (Wymbritseradeel) 25.01.1904, z.v. Tjeerd Wattes Zijlstra, boer, en Deliaantje Thewes Hettinga; tr. Wymbritseradeel 23.03.1839

[23] Akke Jans Attema, geb. Sandfirden (Wymbritseradeel) 26.02.1817, van boerenbedrijf (1839), overl. Heeg (Wymbritseradeel) 04.05.1861, d.v. Jan Sieks Attema, boer, en Wytske Cornelis van Dijk|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Deliaantje Zijlstra, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 07.12.1839, overl. Heeg (Wymbritseradeel) 28.07.1921, tr. Wymbritseradeel 23.05.1863 Sjirk Johannes Wittermans, geb. Hommerts (Wymbirtseradeel) 22.06.1836, slager en koopman, overl. na 1921, z.v. Johannes Wittermans, slager, en Jacoba Jans Alta.

2.                   Wytske Zijlstra, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 03.03.1844; volgt [11].

3.                   Wypkjen Zijlstra, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 11.05.1846, dienstmeid, overl. Idzega (Wymbritseradeel) 01.01.1868.

4.                   Ybeltje Zijlstra, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 01.05.1848, overl. voor 1916, tr. Wymbritseradeel 12.08.1871 Tette Wiersma, geb. Hommerts (Wymbritseradeel) 04.11.1839, koopman, overl. Hommerts (Wymbritseradeel) 03.05.1916, z.v. Sjoerd Gerrits Wiersma, arbeider, en Antje Wybes Zijlstra.

5.                   Tjeerd Zijlstra, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 15.07.1850, koopman, overl. voor 1950, tr. Wymbritseradeel 09.06.1877 Baukjen Jaarsma, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 16.09.1854, overl. Heeg (Wymbritseradeel) 13.01.1950, d.v. Klaas Thijsses Jaarsma, bakker, en Klaaske Ates de Boer.

6.                   Haring Zijlstra, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 29.07.1852, overl. Heeg (Wymbritseradeel) 24.07.1859.

7.                   Jelle Zijlstra, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 19.05.1854, koopman, overl. voor 1935, tr. Wymbritseradeel 15.05.1880 Uilkjen Douma, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 25.07.1854, overl. Heeg (Wymbritseradeel) 01.10.1935, d.v. Meye Sjoerds Douma, boer, en Yttje Johannes Knossen.

8.                   Watte Zijlstra, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 23.11.1855, boer, overl. Oudega (Wymbritseradeel) 22.02.1932, tr. Wymbritseradeel 11.05.1895 Sjoukje van der Goot, geb. Wijckel (Gaasterland) 24.10.1873, dienstmeid (1895), overl. Baarderadeel 04.01.1957, d.v. Hendrik Arjens van der Goot, koopman, en Maike Annes Visser.

9.                   Jan Zijlstra, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 11.09.1858, koopman, overl. voor 1932, tr. Wymbritseradeel 12.05.1883 Wytske Piersma, geb. Nijland (Wymbritseradeel) 20.02.1862, overl. Heeg (Wymbritseradeel) 15.02.1932, d.v. Sjerp Harings Piersma, landbouwer,en Elske Aukes Nauta.

10.               Akke Zijlstra, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 02.04.1861, overl. Heeg (Wymbritseradeel) 22.06.1928, tr. Wymbritseradeel 18.08.1888 Hendrik Postma, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 02.07.1861, boerenknecht (1888), landbouwer (1928), overl. na 1928, z.v. Albert Wiebrens Postma en Fokje Hendriks Vissia.

 

Noten: |a| Wijtske Cornelis Roorda (overl.akte Wymbritseradeel 1861 no.82).

 

[24] Durk Wabes Schaper, geb. Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 08.10.1816, boerenknecht (1839), arbeider (1840,1863), werkman (1866), schipper (1870,1881), overl. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 28.02.1895, z.v. Wabe Jacobs Schaper, landbouwer, en Jol Willems Jaarsma; tr. Hindeloopen 09.05.1839

[25] Geeske Jans Zeldenrust, geb. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 01.07.1816, dienstmeid (1839), overl. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 14.08.1894, d.v. Jan Martens Zeldenrust, schipper, en Lijsbert Jans Scholtze.

Uit dit huwelijk (vader soms Dirk):

1.                   Wabe Durks Schaper, geb. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 01.02.1840, boerenknecht (1863), los werkman (1917), overl. Scharl (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 28.02.1917|d|, tr. Hindeloopen 10.05.1863 Jeltje Reins de Bok, geb. Hemelum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 27.04.1836, dienstmeid (1863), overl. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 11.03.1877|c|, d.v. Rein Harmens de Bok, schipper, en Grietje Franses Strak.

2.                   Jan Schaper, geb. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 02.03.1842, boerenknecht (1866), tr. Workum 12.08.1866 Johanna Pieters Hartog, geb. Idsegahuizen (Wonseradeel) 08.11.1846, dienstmeid (1866), overl. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 26.11.1934, d.v. Pieter Arjens Hartog, papiermolenaarsknecht,en Lolkje Pieters de Haas.

3.                   Jol Schaper, geb. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 11.04.1844, overl. Molwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 26.06.1846.

4.                   Jacob Schaper, geb. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 19.08.1846, boerenknecht (1870), werkman (1909), overl. Leeuwarden 02.04.1931, tr. 1e Workum 15.05.1870 Geis Muzelaar, geb. Warns (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 23.01.1828|a||b|, dienstmeid (1870), overl. voor 1909, d.v. Geert Rinkes Muzelaar, arbeider, en Sipk Engeles de Vries; tr. 2e Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 08.04.1909 Klaske Tuinstra, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 16.06.1854, huishoudster (1909), overl. Leeuwarden 27.01.1926, d.v. Rapke Jans Tuinstra, arbeider, en Jantje Jakobs van der Schaaf, werkster (1854).
†††† KT tr. 1e Hindeloopen 09.06.1878 Jacob Veltheer, geb. Hindeloopen 16.12.1852, schipper, overl. Harlingen 02.07.1906, z.v. Pieter Douwes Veltheer, arbeider, en Lolk Jans de Boer.

5.                   Jol Schaper, geb. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 10.11.1848, dienstmeid (1871), overl. Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 09.11.1941, tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 11.05.1871 Sytze Boersma, geb. Warns (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 29.06.1841, visser, overl. Scharl (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 17.04.1916, z.v. Wytze Duyes Boersma, arbeider, en Aag Sytzes Visser.

6.                   Klaas Schaper, geb. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 19.09.1852; volgt [12].

7.                   Lijsbeth Schaper, geb. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 05.09.1855.

8.                   Lijsbeth Schaper, geb. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 12.08.1859, overl. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 19.03.1946, tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 19.01.1881 Scholte Keizer, geb. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 07.04.1843, landbouwer, veehouder, overl. Molkwerum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 04.03.1902, z.v. Hendrik Scholtes Keizer, landbouwer, en Tjenkje Jans Zeldenrust.

 

Noten: |a| Ďuit hem declarant en Sipk (..) buiten echte geborení (geb.akte Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 1828 fol.5); |b| Ďonechte dochterí van Geert en Sipk (huw.akte Workum 1870 no.16); |c| Jantje (overl.akte Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 1877 no.28); |d| wedr Jantje Bok (overl.akte Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 1917 no.15).

 

[26] Pieter Jacobs van der Wal, geb. Elahuizen (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 30.11.1823, boerenknecht (1849), arbeider (1849,1853), kramer (1855), arbeider (1857,1858), overl. Elahuizen (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 07.02.1860, z.v. Jacob Sjoerds van der Wal, arbeider, en Elske Martens; tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 30.05.1849

[27] Sjudtje Ages de Vries, geb. Ruigahuizen (Gaasterland) 13.03.1829, boerendienstmeid (1849), werkster (1861), overl. Elahuizen (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 11.03.1861, d.v. Age Rommerts de Vries, boer, en Geertje Meinzes Bosma, boerin.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Sjuttje):

1.                   Geertje van der Wal, geb. Elahuizen (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 01.12.1849.

2.                   Elske van der Wal, geb. Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 12.05.1851, dienstmeid (1875), overl. Workum 11.10.1927, tr. Workum 09.05.1875 Siebe Haytema, geb. Hindeloopen 06.04.1852, overl. Leeuwarden 22.02.1939|a|, z.v. Hayte Pieters Siebes Haytema, koemelker, en Grietje Epeus Vlieg.

3.                   Lolkje van der Wal, geb. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 26.06.1853; volgt [13].

4.                   Wytske van der Wal, geb. Elahuizen (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 07.05.1855.

5.                   Age van der Wal, geb. Elahuizen (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 19.02.1857, overl. Elahuizen (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 24.07.1859.

6.                   Jacob van der Wal, geb. Elahuizen (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 08.12.1858, overl. Elahuizen (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 20.07.1860.

 

Noten: |a| overl.akte Workum 1939 no.10.

 

[28] Tijs Tijmens de Boer, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 26.10.1821, gardenier (1844,1857), arbeider (1875,1887), overl. Menaldumadeel 26.06.1887, z.v. Tijmen Tijsses de Boer, huisman, en Sieuwke Jans Wassenaar; tr. Menaldumadeel 22.05.1844

[29] Sytske Aukes Tolsma, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 12.03.1823, arbeidster (1844), overl. Leeuwarden 10.08.1892, d.v. Auke Doekeles Tolsma, schipper, en Lybrig Sjoerds Fopma.

Uit dit huwelijk (vader veelal Thijs):

1.                   Sjieuwke de Boer, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 30.12.1844, dienstmeid (1875), overl. Leeuwarden 28.12.1914, tr. Leeuwarden 20.11.1875 Yde Geertsma, geb. Dronrijp (Menaldumadeel) 18.09.1849, voermansknecht, overl. Leeuwarden 12.08.1886, z.v. Anne Jans Geertsma en Jeltje Ydes Kamstra.

2.                   Thijmen de Boer, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 17.02.1847, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 25.02.1847.

3.                   Lybrig de Boer, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 08.08.1849, overl. Het Bildt 27.09.1942, tr. Menaldumadeel 23.09.1875 Lolke Sjoerds van Gelder, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 10.05.1848, overl. Franeker 26.01.1913, z.v. Sjoerd Lolkes van Gelder, voerman, en Janke Gosses Heeringa.

4.                   Tijmen de Boer, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 05.07.1853; volgt [14].

5.                   Auke de Boer, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 11.11.1857, arbeider, werkman, overl. Het Bildt 07.05.1923|a|, tr. Menaldumadeel 26.05.1887 Sibbeltje Runia, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 20.03.1853, dienstmeid (1887), overl. Menaldumadeel 14.12.1921, d.v. Sjoerd Theunis Runia, arbeider, en Antje Jacobs van Schepen.

 

Noten: |a| ook overl.akte Menaldumadeel 1923 no.62.

 

[30] Bouwe Freerks van Dijk, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 15.03.1827, timmerknecht/timmerman, overl. Berlikum (Menaldumadeel) 21.12.1908, z.v. Freerk Dirks van Dijk, timmerknecht, en Jetske Dirks van Dijk; tr. Oostdongeradeel 10.09.1853|a|

[31] Bregtje Wiegers Venema, geb. Aalsum (Oostdongeradeel) 22.02.1826|b|, naaister (1853), overl. Berlikum (Menaldumadeel) 02.02.1899, d.v. Wieger Jans Fenema, herbergier, en Grietje Gerkes Steenstra.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje van Dijk, geb. Nes (Westdongeradeel) 28.11.1853; volgt [15].

2.                   Jetske van Dijk, geb. Nes (Westdongeradeel) 05.12.1854, overl. Leeuwarden 29.11.1942, tr. Menaldumadeel 17.05.1877 Sjoerd Arjens van der Schaaf, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 05.07.1852, broodventer, overl. Leeuwarden 03.03.1909, z.v. Arjen Douwes van der Schaaf, gardenier, en Maaike Dirks Koopmans.

3.                   Wijger van Dijk, geb. Nes (Westdongeradeel) 07.03.1856, pompmakersknecht, overl. Apeldoorn 08.04.1935, tr. Menaldumadeel 04.06.1885 Aukje van Manen, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 31.01.1860, overl. Speldoorn 21.01.1940, d.v. Jacob Bernardus van Manen, scheepstimmerman, en Antje Sjoerds Zeil.

4.                   Freerk van Dijk, geb. Nes (Westdongeradeel) 07.02.1859, pompmakersknecht, overl. Beetgum (Menaldumadeel) 01.05.1950, tr. Menaldumadeel 31.05.1888 Uilkje Zondervan, geb. Klooster Anjum (Menaldumadeel) 29.05.1862, dienstmeid (1888), overl. Beetgum (Menaldumadeel) 30.09.1947, d.v. Ybele Andries Zondervan, arbeider, en Sjoukje Meinderts Miedema.

 

Noten: |a| bruid Fenema (huw.akte Oostdongeradeel 1853 no.29); |b| Fenema (geb.akte Oostdongeradeel 1826 no.35).

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren