Petrus Boskma (1933-1986)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien augustus 2021)

 


 

[1] Petrus Boskma, Peter, geb. Marum 28.03.1933, promotie Groningen 06.12.1960|a| werkzaam bij de RU Groningen (1963-), lector, later hoogleraar Twente (1974-1986), overl. Enschede 28.05.1986, begr. De Wilp 02.06.1986.

 

Noten: |a| proefschrift: Nuclear spectra in the rare earth region: an investigation of the excited states of 166Er, 170Yb and 140La; promotor: H. de Waard (1922-2008).

 

[2] Lieuwe Boskma, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 23.09.1898, landbouwer te Marum (1824), overl. 20.1.1994, begr. De Wilp, tr. Grootegast 13.06.1924
[3] Neeltje Bosma, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 25.04.1901, overl. 21.01.1967, begr. De Wilp.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Boskma, Peter, geb. Marum 28.03.1933; volgt [1].

 

[4] Klaas Boskma, geb. Rinsumageest (Dantumadeel) 07.09.1864, boerenknecht (1893), veehouder (1897,1898), koemelker (1907), landbouwer (1924), overl. Marum 13.10.1957, begr. De Wilp, tr. Tietjerksteradeel 25.05.1893

[5] Roelofke Tabes Postma, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 02.06.1867, overl. Marum 11.09.1953, begr. De Wilp.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Boskma, geb. Giekerk (Tietjerksteradeel) 23.03.1897, overl. Drachten 19.11.1992, begr. De Wilp, tr. Marum 08.05.1926 Onne de Vries, geb. De Wilp (Marum) 03.03.1891, boerenknecht (1926), overl. Drachten 30.12.1954, begr. De Wilp, z.v. Abraham de Vries, landbouwer, en Ruurtje van der Veen.

2.                   Lieuwe Boskma, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 23.09.1898; volgt [2].

3.                   Antje Boskma, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 03.07.1906, overl. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 19.05.1907.

 

[6] Petrus Joukes Bosma, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 02.04.1861, landbouwer, veehouder, overl. Drachten (Smallingerland) 29.09.1922; tr. 1e Tietjerksteradeel 13.06.1889 Antje Wiegers de Jong, geb. Birdaard (Datumadeel) 18.03.1860, overl. (kraambed) Bergum (Tietjerksteradeel) 13.01.1895, d.v. Wieger Jarigs de Jong en Joukje Aukes Leistra; tr. 2e Tietjerksteradeel 21.09.1895

[7] Klaaske Geerts Brouwer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 04.06.1872, landbouwster (1924), overl. Achtkarspelen 11.12.1957.

Uit het huwelijk Bosma-de Jong:

1.                   Joukje Bosma, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 08.08.1890, tr. Schoterland 16.05.1912 Anne Bergsma, geb. Jubbega Schurega (Schoterland) 08.06.1884, arbeider, z.v. Jacob Bergsma en Roelofje Postma.

2.                   Wieger Bosma, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 11.08.1891, tr. Opsterland 07.05.1914 Hansje Luik, geb. Terwispel (Opsterland) 28.05.1893, d.v. Geugjen Luik en Trijntje de Vries.

3.                   Albert Bosma, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 12.11.1892, overl. Begum (Tietjerksteradeel) 26.11.1892.

4.                   Elisabeth Bosma, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 04.01.1894, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 16.06.1895.

5.                   Ante Bosma, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 12.01.1895, overl. Leeuwarden 15.06.1927, tr. Tietjerksteradeel 05.06.1919 Herman Formsma, geb. Suameer (Tietjerksteradeel) 21.02.1891, botermaker, overl. Leeuwarden 04.12.1965, z.v. Jacob Formsma en Tjitske Hermanus Eldering.
     HF tr. 2e 1961 Aukje Plat, geb. Slappeterp (Menaldumadeel) 25.04.1893, d.v. Auke Plat, gardenier, en Riemke Stienstra.
     AP tr. 1e Tietjerksteradeel 20.05.1920 Hendrik Jansma, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 15.04.1894, overl. Tietjerksteradeel 15.12.1949, z.v. Gauke Hendriks Jansma en Sjoukje Tobias van der Velde.

Uit het huwelijk Bosma-Brouwer:

6.                   Geert Bosma, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 19.12.1895, landbouwer, tr. Smallingerland 19.12.1919 Grietje Bergsma, geb. Harkema Opeinde (Achtkarspelen) 28.09.1898, d.v. Jan Bergsma, arbeider, en Tjitske Geertsma.

7.                   Albert Bosma, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 31.03.1897, landbouwer, tr. Smallingerland 13.05.1921 Geertje van der Meer, geb. Drachten (Smallingerland) 09.03.1900, d.v. Gerben van der Meer, landbouwer, en Minke Huisma.

8.                   Neeltje Bosma, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 06.03.1898, overl. Garijp (Tietjerksteradeel) 04.06.1898.

9.                   Johannes Bosma, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 19.06.1899, tr. Opsterland 11.09.1930 Geertje de Vegt, geb. Ureterp (Opsterland) 08.09.1911, d.v. Ate de Vegt en Aaltje Bouma.

10.               Neeltje Bosma, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 25.04.1901; volgt [3].

11.               Elisabeth Bosma, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 21.03.1902, overl. Grootegast 31.10.1942, tr. Meinte Visser, overl. na 1942.

12.               Maria Bosma, geb. Drachten (Smallingerland) ca. 1908, overl. Drachten (Smallingerland) 16.01.1909.

 

[8] Lieuwe Klazes Boskma, geb. De Valom onder Murmerwoude (Dantumadeel) 11.12.1832, dagloner (1863,1865), visser (1868,1900), veehouder (1902), visser (1904), overl. Tietjerk (Tietjerksteradeel) 18.10.1921, tr. Dantumadeel 14.05.1863

[9] Antje Wybes Sierksma, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 02.06.1836, dienstbode (1863), arbeidster (1885), overl. Tietjerk (Tietjerksteradeel) 21.12.1885.

Uit dit huwelijk:

1.                   Klaas Boskma, geb. Rinsumageest (Dantumadeel) 07.09.1864; volgt [4].

2.                   Wybe Boskma, geb. Rinsumageest (Dantumadeel) 16.08.1865, overl. Tietjerk (Tietjerksteradeel) 11.03.1868.

3.                   Sytze Boskma, geb. Tietjerk (Tietjerksteradeel) 23.05.1871, arbeider, overl. Leeuwarden 14.07.1951, tr. Tietjerksteradeel 13.08.1904 Celia Visser, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 21.03.1884, overl. na 1951, d.v. Anne Baukes Visser, arbeider, en Geertje Andries Hoekstra.

4.                   Herre Boskma, geb. Tietjerk (Tietjerksteradeel) 25.12.1872, arbeider (1902), veehouder (1920), overl. Tietjerk (Tietjerksteradeel) 18.09.1920, tr. Tietjerksteradeel 17.05.1902 Tjitske Meinderts Haarsma, geb. Rijperkerk (Tietjerksteradeel) 15.12.1876, dienstbode (1902), overl. Leeuwarden 28.05.1942|b|, d.v. Meindert Haarsma, arbeider, en Tietje Hotzes Groothof.

5.                   Tjitske Boskma, geb. Tietjerk (Tietjerksteradeel) 18.07.1877, overl. Tietjerksteradeel 02.05.1960, tr. Tietjerksteradeel 19.05.1900 Gosse Jelles Laverman, geb. Oenkerk (Tietjerksteradeel) 23.07.1883|a|, arbeider, overl. Tietjerksteradeel 02.06.1958, z.v. Jelle Gosses Laverman en Aaltje Pieters Hoekstra.

6.                   Janke Boskma, geb. Tietjerk (Tietjerksteradeel) 28.12.1878, overl. Tietjerk (Tietjerksteradeel) 12.01.1879.

7.                   levenloze dochter, Tietjerk (Tietjerksteradeel) 28.12.1878.

 

Noten: |a| kind per abuis Jelle Gosses {zoals de vader} (geb.akte Tietjerksteradeel 1883 no.223); |b| ook overl.akte Tietjerksteradeel 1942 no.105.

 

[10] Tabe Sipkes Postma, geb. Blija (Ferwerderadeel) 08.11.1824, bakkersknecht (1851), bakker (1852,1867), dagloner (1877), inlandsch kramer (1884), karrijder (1893), overl. Rijperkerk (Tietjerksteradeel) 18.09.1903, tr. Dantumadeel 10.05.1851

[11] Trijntje Jelles Smit, geb. Birdaard (Dantumadeel) 04.02.1825, overl. Tietjerk (Tietjerksteradeel) 20.03.1893.

Uit dit huwelijk:

1.                   Saakje Tabes Postma, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 01.08.1852, dienstbode (1877), overl. Leeuwarden 17.05.1909, tr. Dantumadeel 17.05.1877 Eeltje Pieters Kingma, geb. Janum (Dantumadeel) 17.10.1853, boerenknecht, overl. Leeuwarden 25.11.1938, z.v. Pieter Johannes Kingma, dagloner, en Maaike Pieters Boersma.

2.                   Franske Tabes Postma, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 17.04.1860, naaister (1884), overl. Rijperkerk (Tietjerksteradeel) 17.05.1935, tr. Tietjerksteradeel 17.05.1884 Ale Riemers Riedstra, geb. Rijperkerk (Tietjerksteradeel) 24.06.1856, arbeider, overl. Rijperkerk (Tietjerksteradeel) 15.11.1929, z.v. Riemer Sjoerds Riedstra, koemelker, en Tæke Sytzes Koster.

3.                   Roelofke Tabes Postma, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 02.06.1867; volgt [5].

 

[12] Jouke Petrus Bosma, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 14.10.1838, van boerenbedrijf (1860), landbouwer, veehouder, overl. Garijp (Tietjerksteradeel) 02.03.1910, tr. Tietjerksteradeel 19.05.1860

[13] Grietje Alberts de Boer, geb. Suameer (Tietjerksteradeel) 28.09.1840, overl. Tietjerksteradeel 19.06.1898.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petrus Joukes Bosma, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 02.04.1861; volgt [6].

2.                   Elisabeth Joukes Bosma, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 09.04.1863, overl. voor 1938, tr. Tietjerksteradeel 13.05.1886 Jan Gerkes Veenstra, geb. Rijperkerk (Tietjerksteradeel) 14.02.1861, van boerenbedrijf (1886), overl. Drogeham (Achtkarspelen) 22.06.1938, z.v. Gerke Keimpes Veenstra, landbouwer, en Tjitske Harings van der Kooi.

3.                   Jantje Joukes Bosma, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 24.07.1865, overl. Marrum (Ferwerderadeel) 24.01.1945, tr. Tietjerksteradeel 12.05.1888 Symen Oeges Hoekstra, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 24.07.1865, van boerenbedrijf (1888), overl. Marrum (Ferwerderadeel) 09.03.1940, z.v. Oege Symens Hoekstra, landbouwer, en Ynske Jans Riedstra.

4.                   Albertje Joukes Bosma, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 20.05.1868, overl. Garijp (Tietjerksteradeel) 28.03.1933, tr. Tietjerksteradeel 16.05.1895 Arend Sjoerds Hoekstra, geb. Suameer (Tietjerksteradeel) 28.11.1867, van boerenbedrijf (1895), overl. Tietjerksteradeel 26.03.1943, z.v. Sjoerd Jelkes Hoekstra, veehouder, en Sybrigje Aans Bloemhof.

5.                   Trijntje Joukes Bosma, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 18.02.1871, overl. Garijp (Tietjerksteradeel) 04.05.1935, tr. Tietjerksteradeel 20.05.1893 Keimpe Rinderts Algra, geb. Suawoude (Tietjerksteradeel) 27.02.1870, van boerenbedrijf (1893), overl. Dennenoord (Zuidlaren) 21.03.1950|b|, z.v. Rindert Sipkes Algra, landbouwer, en Hinke Wolters de Vries.

6.                   Albert Joukes Bosma, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 27.02.1876, van boerenbedrijf (1909), overl. Tietjerksteradeel 23.06.1952, tr. Tietjerksteradeel 06.05.1909 Grietje Klazes Krol, geb. Suameer (Tietjerksteradeel) 22.11.1877, overl. Suameer (Tietjerksteradeel) 11.05.1922, d.v. Klaas Hendriks Krol, landbouwer, en Dieke Joons Hoekstra.

7.                   Martje Joukes Bosma, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 23.08.1877, overl. Tietjerksteradeel 18.01.1954, tr. Tietjerksteradeel 09.05.1903 Jacob Wybrens Hoekstra, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 26.02.1875|a|, van boerenbedrijf (1903), overl. Tietjerksteradeel 04.06.1955, z.v. Jacob Wybrens Hoekstra en Albertje Gjalts Bosma, boerin.

 

Noten: |a| aangifte door Nicolaas Reeling Brouwer, 34 jaar medicinae doctor, de vader 20.08.1874 overleden (geb.akte Tietjerksteradeel 1875 no.76); |b| ook overl.akte Tietjerksteradeel 1950 no.42.

 

[14] Geert Johannes Brouwer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 19.11.1845, arbeider (1869,1888), strater (1893), overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 21.11.1893, tr. Tietjerksteradeel 04.12.1869

[15] Neeltje Pieters Kroos, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 08.01.1848, arbeidster (1869,1901), zonder broep (1902,1916), overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 01.06.1926.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Geerts Brouwer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 27.12.1869, strater, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 03.02.1941, tr. Tietjerksteradeel 06.07.1895 Jantje Jans van der Wal, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 16.03.1872, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 04.05.1908, d.v. Jan Jacobs van der Wal, schipper, en Froukje Binnes van Dijk.

2.                   Klaaske Geerts Brouwer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 04.06.1872; volgt [7].

3.                   Maria Geerts Brouwer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 02.09.1874, overl. Noordbergum (Tietjerksteradeel) 19.10.1934, tr. Tietjerksteradeel 12.06.1902 Douwe Lulofs, geb. Twijzel (Achtkarspelen) 02.06.1877, broodventer, overl. Leeuwarden 18.08.1961, z.v. Gerrit Lulofs, arbeider, en Aaltje Geerts de Bruin.

4.                   Pietje Geerts Brouwer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 04.03.1877, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 24.03.1878.

5.                   Pieter Geerts Brouwer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 19.02.1879, arbeider, overl. Tietjerksteradeel 10.08.1961, tr. Tietjerksteradeel 31.12.1908 Sijke Meerstra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 26.07.1890, d.v. Berend Jitzes Meerstra, arbeider, en Folkje Meerstra.

6.                   Aaltje Geerts Brouwer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 21.06.1881|a|, arbeidster, tr. Tietjerksteradeel 25.05.1901 Binne Jans Binnema, geb. Eestrum (Tietjerksteradeel) 22.01.1878, arbeider, z.v. Jan Binnes Binnema, arbeider, en Lieuwkje Sytzes Veenstra.

7.                   Beitske Geerts Brouwer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 27.11.1883, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 27.02.1885.

8.                   Beitske Geerts Brouwer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 28.04.1886, naaister (1908), tr. Tietjerksteradeel 14.11.1908 Anne de Vries, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 13.08.1886, botermaker, z.v. Jan Annes de Vries, koopman, en Baukje Annes Koopal.

9.                   Jantje Geerts Brouwer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 16.08.1888, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 24.11.1918, tr. Tietjerksteradeel 25.05.1916 Sije van der Meer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 06.05.1887, rietdekker, overl. na 1918, z.v. Wytze Ryks van der Meer, arbeider, en Rinske Alberts Zuiderveld.

 

Noten: |a| aangifte door Antje Bastiaans Hogendordt, 49 jaar, vroedvrouw, ‘de vader ter uitoefening van zijn beroep afwezig’ (geb.akte Tietjerksteradeel 1881 no.214).

 

[16] Klaas Gerbens Boskma, geb. Veenwouden ca. 1807, arbeider (1828,1830), dagloner (1832,1845), visser (1850,1874), overl. Rinsumageest (Dantumadeel) 23.03.1887, z.v. Gerben Klases Boskma, tolman, en Trijntje Klases Veenstra; tr. Dantumadeel 11.05.1828

[17] Janke Lieuwes Minnema, geb. Akkerswoude ca. 1803/1804, dienstmeid (1828), overl. Rinsumageest (Dantumadeel) 19.04.1866, d.v. Lieuwe Ekes Minnema, wagenmaker, en Aukjen Elles Ruisch.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerben Boskma, geb. Veenwouden (Dantumadeel) 05.01.1829, overl. Veenwouden (Dantumadeel) 03.02.1829.

2.                   Gerben Boskma, geb. De Valom onder Murmerwoude (Dantumadeel) 09.04.1830, boerenknecht, overl. Rinsumageest (Dantumadeel) 14.03.1855.

3.                   Lieuwe Boskma, geb. De Valom onder Murmerwoude (Dantumadeel) 11.12.1832; volgt [8].

4.                   Elle Boskma, geb. De Valom onder Murmerwoude (Dantumadeel) 04.03.1835, dagloner (1862), arbeider (1888), overl. Dantumadeel 06.10.1888, tr. Dantumadeel 17.04.1862 Maaike Jacobs Dijkstra, geb. Aalsum (Oostdongeradeel) 19.01.1831, overl. Rinsumageest (Dantumadeel) 10.12.1919, d.v. Jacob Jacobs Dijkstra, dagloner, en Blijke Jans Rintjema.
Uit dit huwelijk: Klaas Boskma (1862-1941), tr. Dantumadeel 16.05.1903 Lijsbert Oostenbrug (1863-1920), d.v. Eetze Theunis Oostenbrug en Tietje Freerks Windstra.

5.                   Trijntje Boskma, geb. Akkerwoude (Dantumadeel) 08.12.1837, dienstbode (1863), overl. Akkerwoude (Dantumadeel) 26.10.1907, tr. 1e Dantumadeel 14.05.1863 Melle Nannes Hoekstra, geb. Foudgum (Westdongeradeel) 04.09.1829, boerenknecht (1863), arbeider (1868), overl. Bornwird (Westdongeradeel) 17.12.1868, z.v. Nanne Paulus Hoekstra, dagloner, en Sijke Melles Oosterbaan; tr. 2e Dantumadeel 25.05.1871 Wybe Rinses Zwaagstra, geb. Akkerwoude (Dantumadeel) 05.07.1825, dagloner, overl. Akkerwoude (Dantumadeel) 16.06.1898, z.v. Rijse Wybes Zwaagstra en Geeske Hylkes Wijnsma.
     WRZ tr. 1e Dantumadeel 14.11.1850 Sybregje Jacobs Braaksma, geb. Akkerwoude (Dantumadeel) 14.09.1827, overl. Akkerwoude (Dantumadeel) 11.08.1864, d.v. Jacob Jacobs Braaksma, arbeider, en Saapke Roelofs Hoogstra.

6.                   Yke Boskma, geb. Akkerwoude (Dantumadeel) 17.03.1840, schipper, overl. Rinsumageest (Dantumadeel) 10.08.1887, tr. Dokkum 27.03.1873 Jietske Zeilmaker, geb. Dokkum 03.0.1847, overl. Leeuwarden 04.03.1924, d.v. Jeppe Johannes Zeilmaker, koopman, en Grietje Durks Vellinga.

7.                   Herre Boskma, geb. Akkerwoude (Dantumadeel) 08.05.1843, visser, overl. Rinsumageest (Dantumadeel) 22.02.1922, tr. Dantumadeel 25.05.1874 Gaatske Tjallings van der Veen, geb. Veenwouden (Dantumadeel) 12.09.1853, overl. Rinsumageest (Dantumadeel) 27.06.1907, d.v. Tjalling Hendriks van der Veen, schipper, en Klaaske Sijes Posthuma.

8.                   Akke Boskma, geb. Akkerwoude (Dantumadeel) 25.10.1845, overl. Rinsumageest (Dantumadeel) 02.08.1918, tr. Dantumadeel 30.05.1872 Albert Klazes van der Veen, geb. Veenwouden (Dantumadeel) 16.01.1845, schipper, overl. Rinsumageest (Dantumadeel) 18.04.1922, z.v. Klaas Luitens van der Veen, schipper, en Hendrikje Alberts van den Berg.

9.                   levenloze dochter, geb. Akkerwoude (Dantumadeel) 25.10.1845.

10.               Sjoukje Boskma, geb. Rinsumageest (Dantumadeel) 24.07.1850, overl. na 1916, tr. Dantumadeel 05.04.1873 Hendrik Symens van Huizen, geb. Roodkerk (Dantumadeel) 13.02.1849, (vracht)schipper, overl. Roodkerk (Dantumadeel) 12.03.1915, z.v. Symen Hendriks van Huizen, schipper, en Teetske Arents van der Ploeg.

 

[18] Wybe Sytzes Sierksma, geb. Hardegarijp ca. 1791/1792, arbeider (1821,1846), overl. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 13.02.1846, z.v. Sytze Fookes en Martsen Wybes; tr. Tietjerksteradeel 18.05.1820

[19] Tjitske Rypkes van der Kooi, geb. Rijperkerk ca. 1797/1798, arbeidster (1844,1852), dagloonster (1863), overl. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 24.02.1883, d.v. Rypke Jans van der Kooy en Sytske Lammerts.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martje Sierksma, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 26.08.1821.

2.                   Sytske Sierksma, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 19.04.1823, arbeidster, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 16.01.1905, tr. Tietjerksteradeel 08.06.1844 Jan Jans Visser, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 18.06.1822, arbeider, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 12.04.1912, z.v. Jan Hinnes Visser, visser en arbeider, en Teetske Jans van der Hoek, arbeidster.

3.                   Sytze Sierksma, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 07.12.1824, boerenknecht, overl. Rijperkerk (Tietjerksteradeel) 18.07.1850.

4.                   Rypke Wybes Sierksma, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 28.01.1827, boerenknecht, overl. Rijperkerk (Tietjerksteradeel) 02.01.1907, tr. Tietjerksteradeel 15.05.1852 Trijntje Gosses Hoekstra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 25.04.1826, dienstmeid (1852), arbeidster (1890), overl. Rijperkerk (Tietjerksteradeel) 11.04.1890, d.v. Gosse Franses Hoekstra, arbeider, en Teuntje Harmens Schaafsma, arbeidster.

5.                   Maaike Sierksma, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 05.09.1830, dienstbode (1863), overl. Janum (Dantumadeel) 28.06.1905, tr. Dantumadeel 10.03.1863 Keimpe Oeges de Vries, geb. Janum (Dantumadeel) 25.10.1834, gardenier, overl. Dantumadel 30.04.1902, z.v. Oege Keimpes de Vries, dagloner, en Sytske Jans Hofman, dagloonster.

6.                   Fritsen Sierksma, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 04.06.1833, dienstmeid (1863), overl. Rijperkerk (Tietjerksteradeel) 03.02.1916, tr. Tietjerksteradeel 16.05.1863 Marten van der Kooi, geb. Tietjerk (Tietjerksteradeel) 25.05.1835, arbeider, overl. Rijperkerk (Tietjerksteradeel) 06.05.1904, z.v. Sape Pieters van der Kooi, timmerman, en Gertje Jinnes Bloemsma, arbeidster.

7.                   Antje Wybes Sierksma, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 02.06.1836; volgt [9].

8.                   Hylkje Sierksma, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 05.04.1839, dienstmeid (1864), overl. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 02.10.1926, tr. Dantumadeel 14.05.1864 Sipke Durks de Roos, geb. Rinsumageest (Dantumadeel) 29.05.1835, dagloner (1864), veldwachter (1898), overl. Dantumadeel 20.11.1898, z.v. Durk Jans de Roos, koemelker, en Ymkje Ytzens Oosterhof.

9.                   Fokke Sierksma, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 12.11.1841, overl. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 27.05.1919.

 

[20] Sipke Sipkes Postma, geb. Dantumawoude (Dantumadeel) 05.08.1786, bakkersknecht (1812), bakker (1814,1826), overl. Blija (Ferwerderadeel) 05.10.1826, z.v. Sipke Jans en Fokjen Fokkes; tr. Tietjerksteradeel 02.05.1812

[21] Saakje Tabes de Vries, geb. Rijperkerk 22.03.1787, arbeidster (1812), bakster (1826,1829), overl. Blija (Ferwerderadeel) 13.07.1829, d.v. Tabe Sjoerds, kastelein, en Trijntje Feitzes de Vries, kasteleinse.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sipke Sipkes Postma, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 23.01.1813, broodbakker, overl. Blija (Ferwerderadeel) 02.11.1859|a|, tr. Ferwerderadeel 16.06.1833 Egbertje Sweitzes Boonstra, geb. Siegerswoude (Opsterland) 02.10.1812|b|, overl. Wanswerd (Ferwerderadeel) 13.06.1899, d.v. Zweitze Eises Boonstra en Geertje Egberts de Vries.

2.                   Trijntje Sipkes Postma, geb. Blija (Ferwerderadeel) 08.05.1814, overl. Blija (Ferwerderadeel) 29.08.1846, tr. Ferwerderadeel 17.06.1841 Gosse Tækes Bontekoe, geb. Blija (Ferwerderadeel) ca. 1807, gardenier (1836,1841), arbeider (1858), overl. Blija (Ferwerderadeel) 30.12.1858, z.v. Tæke Gosses Bontekoe en Janke Gerrits.
     GTB tr. 1e Ferwerderadeel 12.05.1836 Trijntje Louws Holwerda, geb. Blija (Ferwerderadeel) 19.03.1812, overl. Blija (Ferwerderadeel) 30.03.1840, d.v. Louw Dirks Holwerda en Dieuke Harmens.

3.                   Jan Sipkes Postma, geb. Blija (Ferwerderadeel) 29.03.1816, overl. Blija (Ferwerderadeel) 21.11.1816.

4.                   Jan Sipkes Postma, geb. Blija (Ferwerderadeel) 26.04.1817, bakkersknecht (1841), broodbakker (1845), overl. na 1860, tr. 1e Ferwerderadeel 27.05.1841 Renske Johannes Beetzolts, geb. Marrum ca. 1818, d.v. Johannes Godfried Beetzolts en Trijntje Gerbens Adema, winkelierster (1841); tr. 2e Ferwerderadeel 13.11.1845 Trijntje Klazes Molenaar, geb. Blija (Ferwerderadeel) 20.09.1823, overl. Stiens (Leeuwarderadeel) 30.09.1860, d.v. Klaas Foppes Molenaar, gardenier, en Antje Dirks Dijkstra.

5.                   Fokje Sipkes Postma, geb. Blija (Ferwerderadeel) 19.11.1818, overl. Blija (Ferwerderadeel) 22.06.1833.

6.                   Tabe Sipkes Postma, geb. Blija (Ferwerderadeel) 21.08.1820, overl. Blija (Ferwerderadeel) 05.10.1823.

7.                   Grietje Postma, geb. Blija (Ferwerderadeel) 17.08.1821, overl. Blija (Ferwerderadeel) 24.12.1828.

8.                   Antje Sipkes Postma, geb. Blija (Ferwerderadeel) 07.02.1823, overl. Leeuwarden 15.09.1900, tr. Dantumadeel 13.06.1841 Pieter Klases Rauwerda, geb. Roodkerk (Dantumadeel) 19.02.1821, overl. Leeuwarden 25.02.1910, z.v. Klaas Aukes Rauwerda, landbouwer, en Aagje Pieters van der Meer.

9.                   Tabe Sipkes Postma, geb. Blija (Ferwerderadeel) 08.11.1824; volgt [10].

10.               Sipkje Postma, geb. Blija (Ferwerderadeel) 31.01.1827, overl. Blija (Ferwerderadeel) 10.12.1832.

 

Noten: |a| oud 43 jaar (overl.akte Ferwerderadeel 1859 fol.51); |b| geb. Drachten (overl.akte Ferwerderadeel 1899 no.66).

 

[22] Jelle Cornelis Smit, geb. Birdaard ca. 1786/1787, koopman, overl. Ferwerderadeel 19.12.1839, z.v. Cornelis Jelles Smid, koopman, en Wytske Jitses de Jong; tr. Dantumadeel 23.04.1812|a|

[23] Franske Roelofs Olivier, geb. Holwerd (Westdongeradeel) ca. 1788, overl. Birdaard (Datumadeel) 07.03.1847, d.v. Roelof Olivier, landbouwer, en Antje Jans van der Mey.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wytske Jelles Smit, geb. Birdaard (Dantumadeel) 05.04.1813, overl. (in het Krankzinnigengesticht in de Bagijnenstraat te) Deventer 22.08.1859, tr. Dantumadeel 28.04.1844|c| Theodorus Prins, geb. Ede 05.10.1806, slijter in dranken (1844), brievengaarder (1861), overl. Ede 27.04.1861, z.v. Henricus Prins en Jacoba Timmer.

2.                   Roelof Jelles Smit, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 10.06.1815, koopman, tr. Ferwerderadeel 30.05.1840 Antje Tækes Boersma, geb. Birdaard (Dantumadeel) 01.09.1817, overl. Birdaard (Dantumadeel) 18.07.1851, d.v. Tæke Stevens Boersma, broodbakker (1817), herbergier (1840), en Froukje Gosses.

3.                   Antje Smit, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 04.05.1817, dienstmeid (1841), overl. Birdaard (Dantumadeel) 18.04.1844, tr. Dokkum 16.05.1841 Sybe Gerrits van der Gang, geb. Nes (Wonseradeel) 24.01.1815, pelmolenaarsknecht (1841,1844), arbeider (1847), overl. Nes (Westdongeradeel) 18.02.1847, z.v. Gerrit Sybes van der Gang, arbeider, en Aaltje Gerrits Buwalda.

4.                   Grietje Smit, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 30.07.1818, dienstmeid (1847), tr. Dokkum 23.05.1847 Jan van der Laan, geb. Dokkum 01.06.1824, timmerknecht, z.v. Eernst Thijssens van der Laan, timmerman, en koemelker, en Fokje Jans Westra.

5.                   Kornelis Jelles Smit, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 03.01.1821, overl. Birdaard (Dantumadeel) 29.07.1822.

6.                   Baukje Jelles Smit, geb. Birdaard (Dantumadeel) 19.12.1822|b|, overl. Birdaard (Dantumadeel) 03.02.1876, tr. Dantumadeel 12.05.1864 Pieter Abes Westra, geb. Betterwird (Westdongeradeel) 18.06.1828, koemelker, overl. Wanswerd (Ferwerderadeel) 17.02.1896, z.v. Abe Klazes Westra, landbouwer, en Geeertje Pieters Damsma.

7.                   Trijntje Jelles Smit, geb. Birdaard (Dantumadeel) 04.02.1825; volgt [11].

 

Noten: |a| bruidegom Smid; |b| geb. Wanswerd (overl.akte Dantumadeel 1876 no.21); |c| bruid Smid.

 

[24] Petrus Joukes Bosma, geb. Suameer ca. 1805, boerenzoon (1826), landbouwer (1838,1860), overl. Suameer (Tietjerksteradeel) 06.06.1861, z.v. Jouke Petrus Bosma en Gertje Andries Haarsma; tr. 2e Tietjerksteradeel 14.05.1846 Trijntje Jacobs Wester, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 23.05.1814, overl. Tietjerksteradeel 02.12.1854, d.v. Jacob Harmens Wester en Martjen Klazes Feenstra; tr. 1e Tietjerksteradeel 13.05.1826

[25] Jantje Jans Hoogstins, geb. Garijp ca. 1804, overl. Garijp (Tietjerksteradeel) 29.08.1841, d.v. Jan Klases Hoogstins en Hylkjen Jans van der Kooy.

     TJW tr. 1e Tietjerksteradeel 14.05.1836 Johannes Joukes Bosma, geb. Suameer (Tietjerksteradeel) 01.02.1812, overl. Suameer (Tietjerksteradeel) 16.02.1845, z.v. Jouke Petrus Bosma en Gertje Andries Haarsma.

Uit het huwelijk Bosma-Hoogstins:

1.                   Jouke Bosma, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 14.10.1838; volgt [12].

Uit het huwelijk Bosma-Wester:

2.                   Martje Bosma, geb. Suameer (Tietjerksteradeel) 28.10.1847, landbouwster (1879), overl. Grootegast 27.02.1931, tr. 1e Grootegast 15.05.1869 Wiemer Rinkema, geb. Sebaldeburen (Grootegast) 09.08.1842, landbouwer, overl. Sebaldeburen (Grootegast) 08.03.1877, z.v. Marten Jans Rinkema, landbouwer, en Vrouwkje Hotzes Scheerenga; tr. 2e Grootegast 06.02.1879 Jan Beekman, geb. Niekerk (Oldekerk) 25.04.1849, overl. Niekerk (Oldekerk) 25.04.1931, z.v. Frans Beekman, landbouwer, en Jantje Jans Heuker.

3.                   levenloze dochter, Suameer (Tietjerksteradeel) 17.07.1850.

4.                   Jan Petrus Bosma, geb. Suameer (Tietjerksteradeel) 13.12.1851, van boerenbedrijf (1874), koopman (1904), overl. Suameer (Tietjerksteradeel) 14.03.1937, tr. 1e Tietjerksteradeel 13.05.1874 Dieuwke Okkes Jansma, geb. Suameer (Tietjerksteradeel) 20.02.1849, overl. Suameer (Tietjerksteradeel) 10.03.1902, d.v. Okke Tijsses Jansma, veerschipper, en Janke Jans Wadman; tr. 2e Tietjerksteradeel 26.05.1904 Elisabeth Sjoerds Hoekstra, geb. Suameer (Tietjerksteradeel) 30.01.1864, overl. Tietjerksteradeel 18.02.1954, d.v. Sjoerd Joons Hoekstra, landbouwer, en Wytske Ludzers Ytsma.

 

[26] Albert Jelmers de Boer, geb. Suameer (Tietjerksteradeel) 15.10.1811|a|, boerenzoon (1834), landbouwer (1835,1860), lid gemeenteraad Tietjerksteradeel (1860), overl. Suameer (Tietjerksteradeel) 22.06.1861, z.v. Jelmer Alberts de Boer, landbouwer, en Trijntje Jans Grijpstra; tr. Tietjerksteradeel 31.05.1834

[27] Elisabeth Melles Riemersma, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 13.02.1814, dienstmeid (1834), overl. Suameer (Tietjerksteradeel) 05.10.1857, d.v. Melle Folkerts Riemersma, arbeider, en Grietje Pieters Venema.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Alberts de Boer, geb. Suameer (Tietjerksteradeel) 24.02.1835, tr. Tietjerksteradeel 13.05.1858 Binnert Heerkes Douma, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 27.11.1833, landbouwer, overl. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 29.03.1912,  z.v. Heerke Douma, landbouwer, en Jeltje Popkes Vriesema.

2.                   Jelmer Alberts de Boer, geb. Suameer (Tietjerksteradeel) 18.06.1836, landbouwer, overl. Suameer (Tietjerksteradeel) 03.03.1886, tr. Tietjerksteradeel 09.03.1870 Roelofke Klazes Boonstra, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 02.04.1849, overl. Suawoude (Tietjerksteradeel) 15.04.1927, d.v. Klaas Eelkes Boonstra en Bintje Tædes Riemersma.

3.                   Melle Alberts de Boer, geb. Tietjerksteradeel 22.04.1838, landbouwer, overl. Tietjerksteradeel 02.01.1893, tr. 1e Tietjerksteradeel 14.05.1862 Gerritje Bosma, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 27.02.1842, overl. Suameer (Tietjerksteradeel) 01.02.1863, d.v. Petrus Jans Bosma en Wytske Jacobs Wester; tr. 2e Tietjerksteradeel 15.05.1867 Jeltje Folkerts Algra, geb. Oostermeer (Tietjerksteradeel) 14.02.1839, boerin, overl. Garijp (Tietjerksteradeel) 18.03.1882, d.v. Folkert Binderts Algra en Goitske Martens Beima; tr. 3e Tietjerksteradeel 01.11.1882 Taltje Hylkes van der Meulen, geb. Oosterbierum (Tietjerksteradeel) 24.06.1844|b|, overl. Oenkerk (Tietjerksteradeel) 19.05.1940, d.v. Hylke Hylkes van der Meulen en Hylkje Pieters Atsma.
     THvdM tr. 1e Tietjerksteradeel 26.06.1869 Rindert Folkerts Algra, geb. Oosterbierum (Tietjerksteradeel) 02.09.1843|c|, van boerenbedrijf (1869), overl. Tietjerksteradeel 12.08.1876, z.v. Folkerts Rinderts Algra, landbouwer,  en Goitske Martens Beima.

4.                   Grietje Alberts de Boer, geb. Suameer (Tietjerksteradeel) 28.09.1840; volgt [13].

5.                   Jan Alberts de Boer, geb. Suameer (Tietjerksteradeel) 02.11.1843, landbouwer, overl. Suameer (Tietjerksteradeel) 03.02.1879.

6.                   Antje Alberts de Boer, geb. Suameer (Tietjerksteradeel) 27.04.1846, overl. Tietjerksteradeel 10.03.1896, tr. Tietjerksteradeel 29.05.1869 Age Aukes de Boer, geb. Oenkerk (Tietjerksteradeel) 21.12.1845, van boerenbedrijfs (1869), overl. Oenkerk (Tietjerksteradeel) 13.02.1903, z.v. Auke Ages de Boer, landbouwer, en Grietje Willems de Vries.

7.                   Foekje Alberts de Boer, geb. Suameer (Tietjerksteradeel) 29.01.1849, tr. Tietjerksteradeel 16.05.1867 Jan Rauwerda, geb. Roodkerk (Dantumadeel) 10.12.1845, z.v. Pieter Klazes Rauwerda, landbouwer (1845), koopman (1867), en Antje Sipkes Postma.

8.                   Pieter Alberts de Boer, geb. Suameer (Tietjerksteradeel) 12.11.1851, landbouwer, overl. Suameer (Tietjerksteradeel) 24.06.1876.

 

Noten: |a| Albert Jelmers, z.v. Jelmer Alberts en Trijntje Jans; |b| geb. Oostermeer (overl.akte Tietjerksteradeel 1940 no.112); |c| geb. Oostermeer (overl.akte Tietjerksteradeel 1876 no.179).

 

[28] Johannes Geerts Brouwer, geb. Veenwouden ca. 1808, arbeider, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 23.01.1883, z.v. Gerrit Martens Brouwer en Aaltje Æbeles Wending, arbeidster (1840); tr. Dantumadeel 05.01.1840|b|

[29] Marijke Wybes Lindeboom, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 25.03.1815|a|, arbeidster, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 11.05.1886, d.v. Wybe Alberts Lindeboom, kastelein, en Durkje Hendriks, arbeidster.

Voorkind (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Gerrit Brouwer, geb. Veenwouden (Dantumadeel) 22.10.1838|c|, arbeider, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 16.01.1924, tr. Tietjerksteradeel 29.11.1862 Jantje Kats, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 25.04.1836, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 04.02.1908, d.v. Jan Jans Kats, voerman, en Lutske Liebbes Westra.

Uit dit huwelijk:

2.                   Geert Johannes Brouwer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 19.11.1845; volgt [14].

3.                   Hendrik Johannes Brouwer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 13.01.1848, arbeider, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 20.10.1894, tr. Tietjerksteradeel 10.11.1877 Boukje Jans Koop, geb. Veenwouden (Dantumadeel) 10.12.1856, overl. na 1894, d.v. Jan Pieters Koop, koopman, en Trijntje Harmens Veenstra.

4.                   Jan Johannes Brouwer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 11.01.1850, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 24.03.1855.

5.                   Sybren Johannes Brouwer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 25.06.1852, koopman, overl. Twijzel (Achtkarspelen) 19.05.1934, tr. Tietjerksteradeel 20.05.1876 Pietje Willems Hooghiemstra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 15.04.1853, naaister (1876), overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 23.12.1927, d.v. Willem Dirks Hooghiemstra, arbeider, en Fokje Michiels Bijlsma.

6.                   Aaltje Johannes Brouwer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 11.11.1854, arbeidster (1904), overl. Tietjerksteradeel 07.05.1929, tr. Tietjerksteradeel 12.05.1904 Ybele Jans Haanstra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) ca. 1856, veehouder, overl. na 1929, z.v. Jan Haykes Haanstra en Joukje Durks de Vries.

7.                   Marten Johannes Brouwer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 09.09.1858, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 19.07.1860.

 

Noten: |a| kind Maria; |b| ouders Gerrit Martens Brouwer en Aaltje Æbeles Wending; |c| aangifte door Joahnnes Gerrits Brouwer, oud 30 jaar, dagloner, van ‘een kind waarvan hij verklaarde vader te zijn, mitsdien hetzelve voor het zijne te erkennen’ (geb.akte Dantumadeel 1838 fol.93v).

 

[30] Pieter Pieters Kroos, geb. Bergum ca. 1813, arbeider, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 28.03.1893, z.v. Pieter Kroos en Neeltje Pieters, winkelierster (1846); tr. Tietjerksteradeel 09.05.1846|b|

[31] Klaaske Jans Mulder, geb. Veenwouden (Dantumadeel) 14.04.1815|a|, arbeidster, overl. Tietjerksteradeel 25.06.1885, d.v. Jan Wijnalds Mulder en Grietje Hiddes Zijlstra, arbeidster (1846).

Voorkind (erkend bij het huwelijk):

1.                   Grietje Pieters Mulder, later Kroos, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 27.09.1845|c|, arbeidster (1845), overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 27.03.1908, tr. Tietjerksteradeel 14.05.1870 Heere Pieters Robijn, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 26.07.1840, arbeider, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 25.03.1908,  z.v. Pieter Alderts Robijn, arbeider, en Trijntje Sjoerds Veenstra.

Uit dit huwelijk:

2.                   Neeltje Pieters Kroos, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 08.01.1848; volgt [15].

3.                   Beitske Pieters Kroos, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 04.07.1850, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 10.09.1857.

4.                   Pieter Pieters Kroos, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 05.04.1852, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 12.10.1927.

5.                   Jantje Pieters Kroos, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 16.02.1856, arbeidster (1882), overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 26.03.1910, tr. Tietjerksteradeel 21.10.1882 Albert Jans Stellingwerf, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 18.09.1855, arbeider, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 22.07.1928, z.v. Jan Krijns Stellingwerf, arbeider, en Gelske Alberts van Akker.

 

Noten: |a| kind Klaske; |b| bruid Klaske; |c| aangifte door Pieter Pieters Kroos, 33 jaar, arbeider (geb.akte Tietjerksteradeel 1845 fol.98v).

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren