Henri Michiel van Mourik Broekman (1906-2004)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien november 2019)

 


 

[1] Henri Michiel van Mourik Broekman, Hans, geb. Haarlem 19.08.1906, ingenieur scheikundige technologie Delft 1933, pres.-comm. Kon. Zout-Organon N.V. (1971), lid van het College van curatoren van de THT (1961), overl. Boekelo 08.12.2004, begr. Usselo (NH Bpl.), tr. ’s-Gravenhage 26.07.1933 Maragrita van Loghem, geb. Haarlem 22.08.1912, Pit, overl. Boekelo 11.12.1998, begr. Usselo (NH Bpl.), d.v. Johannes Bernardus van Loghem (1881-1940), bouwkundig ingenieur, en Bertha Maragrita Elisabeth Neumeijer (ca.1890-1981).

 

[2] Willem Clement Gerrit Hendrik van Mourik Broekman, geb. Vianen 06.02.1878, leraar aan de HBS (1904), leraar bij het middelbaar onderwijs (1905,1906), rector van een lyceum (1933), overl. Haarlem 30.05.1934, tr. Amsterdam 13.07.1905
[3] Ariëtte van den Bergh, geb. Amsterdam 28.09.1879, overl. Hattem 12.02.1969, begr. Heemstede.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henri Michiel van Mourik Broekman, geb. Haarlem 19.08.1906; volgt [1].

2.                   Ariëtte van Mourik Broekman, geb. 04.03.1909, overl. ’s-Gravenhage 25.05.1983, crem. 30.05.1983, tr. Anton Johannes Rutger Mauritz, geb. 20.06.1904, mr., alg.secretaris van het VNO, RNL, overl. ’s-Gravenhage 21.03.1984, crem. 27.03.1984.

3.                   Bernard Willem van Mourik Broekman, geb. ’s-Gravenhage 02.06.1911, tr. Ooststellingwerf 19.08.1936 Wia Johanna Cammenga, Wies, geb. Drachten (Smallingerland) 20.06.1914, overl. na 1987, d.v. Jacobus Martinus Cammenga en Anna Posthuma.

 

[4] Willem Clement Gerrit Hendrik Broekman, geb. Vianen 16.08.1838, notaris te Vianen (1871,1881), overl. Kanton Wallis (Zwitserland) 17.08.1881, tr. Vianen 20.04.1869

[5] Maria Petronella van Mourik, geb. Veghel 09.07.1846, overl. Kanton Wallis (Zwitserland) 17.08.1881.

 

– “Wij vervullen den hoogst treurigen plicht, het noodlottig overlijden te bevestigen van den Heer Willem Clement Gerrit Hendrik Broekman, notaris te Vianen, in den ouderdom van 43 jaar en van zijne echtgenoote Vrouwe Maria Petronella van Mourik, in den ouderdom van 35 jaar, nalatende 7 nog zeer jeugdige kinderen, benevens van vrouwe Alletta Sara Catharina Broekman, echtgenoote van den Heer Johannes Cornelis Stuart, te Vianen, in den ouderdom van 45 jaar, nalatende echtgenoot en 6 kinderen, op den 17den Augustus ll. te Vallorcines, in Frankrijk, nabij de grenzen van Zwitserland. Het is ons ter plaatse gebleken, dat op hunne reis van Chamonix naar Martigny de weg, waar deze door den langs trekkenden stroom onzichtbaar ondermijnd was, bij het passeren instortte en zijwaarts wegschoof, medevoerende rijtuig en paarden, die met de reisgenooten in één oogenblik door den geweldigen bergstroom verzwolgen werden. – A.C. Broekman, C. van Mourik en G.H. Stuart. Chamonix, 25 augustus 1881.”|c|

– Aantekening over WCGHB: “Le 17.08.1881 sur la route de Chamonix, au lieu dit: Moillettaz, près du pont sur l’Eau Noire à Vallorcines, par l’effondrement de la route, qui a precipité la voiture dans la rivière avec deux dames. Son cadavre retrouvé le lendemain à dix heures dans la rivière près de l’Hôtel Royal du Chatelard. - Fins-hauts, le 25 Décembre 1881.”|d|

– Aantekening over MPvM: “Le 10.10.1881 ont été relevées les restes d’un corps humain en décomposition, dont il fut impossible de reconnaître l’age et le sexe, au dessous du village du Tretien au lieu dit: Lelot. Toutefois on a supposé qu’il pourrait être le cadavre d’une femme qui s’est noyée pres de Barberine le 17 Août dernier, s’appelant Van Mauritz, Marie Pétronella, de Amsterdam (Hollande). - Salvan, le 28 Décembre 1881.”|e|

 

Uit dit huwelijk (de zeven kinderen krijgen toestemming van H.M. de Koningin bij KB van 18 december 1899 no.19 om bij de geslachtsnaam “Broekman” dien van “van Mourik” te voegen, met dien gevolge zij voortaan den naam zal dragen van “van Mourik Broekman”):

1.                   Alida Cornelia Broekman, later van Mourik Broekman, geb. Vianen 20.10.1870, overl. Veghel 30.10.1907, tr. Arnhem 01.09.1898 Johan Frederik Broekman, later de Vries Broekman|g|, geb. Vlissingen 22.08.1870, ambtenaar, overl. Dordrecht 20.10.1933, z.v. Aleidius Cornelis Broekman (1840-1906) en Maria Geertruida de Vries.

2.                   Gerardina Johanna Wilhelmina Broekman, later van Mourik Broekman, geb. Vianen 23.03.1872, tr. Arnhem 11.06.1903 Johannes Jacobus Loeff, geb. Utrecht 11.09.1850, mr., commies chef van het gemeentearchief te Amsterdam (1903), z.v. Gerrit Adriaan Loeff, ingenieur verificateur van het kadaster, en Maria Petronella van Mourik.

3.                   Eliza Anna Broekman, later van Mourik Broekman, geb. Vianen 12.11.1873, tr. ’s-Gravenmoer 13.11.1905 Cornelis Loeff, geb. ’s-Gravenmoer 19.03.1878, adjunct-directeur der Nederlandsche Maatschappij van Verzekering te ’s-Gravenhage (1905), hoofdinspecteur ener levensverzekeringsmaatschappij (1905), overl. Utrecht 22.10.1927, z.v. Johannes Loeff (1831-1914), burgemeester van ’s-Gravenmoer (1867-1909), en Wilhelmina Maria Charlotte van Neck.

4.                   Gerrit Hendrik Broekman, later van Mourik Broekman, geb. Vianen 26.08.1875, ingenieur civiele techniek Delft 1897, hoogleraar Santiago de Chile (1900-1914) en Delft (1924-1946), RNL, overl. Voorburg 12.03.1948, begr. Voorburg (Oosterbpl.) 17.03.1948, tr. 1e Rotterdam 26.04.1900 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 28.06.1907, ingeschr. Amsterdam 18.11.1907) Anna Aletta Henrietta Haverkorn van Rijsewijk, geb. Rotterdam 06.08.1876, d.v. Pieter Haverkorn van Rijsewijk en Dorothea Carolina Slotemaker; tr. 2e Utrecht 19.08.1916 Jacoba Josina Maria Beijerman, geb. Waardenburg 12.09.1890, overl. na 1948, d.v. Cornelis Benjamin Beijerman, landbouwer, en Adriana Johanna Doorenbos.
– Levensbericht GHB: nl.wikipedia * BWN

5.                   Michiel Cornelis Broekman, later van Mourik Broekman, geb. Vianen 06.02.1878|a|, predikant (1904), hoogleraar (1945), overl. Amersfoort 28.12.1945, tr. 1e Ginneken en Bavel 05.09.1904|f| Pauline Hoogkamer, geb. Kampen 27.10.1879, overl. Zuidlaren 21.11.1943, d.v. Diederik Louis Hoogkamer, eerste luitenant der infanterie (1879), luitenant-kolonel bij de Generale Staf (1904), en Eelkje Boukje Coninck; tr. 2e tussen 1943 en1945 Antoinette Johanna Goedkoop van Nelle,  geb. Delft 08.02.1892, d.v. Anthoni Johannes Goedkoop van Nelle en Gerardina Petronella Abigael Post.
     AJGvN tr. 1e Delft 29.07.1913 (echtsch. Delft 29.06.1932) Jan Joachim Borren, geb. Goor 10.03.1890, werktuigkundig ingenieur, directeur ener naamloze vennootschap (1945), overl. ’s-Gravenhage 03.03.1945|f|, z.v. Albert Marinus Borren, hoofdonderwijzer, en Willemina Amozina Grooters.
     JJB tr. 2e Amsterdam 19.07.1932 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem 07.07.1942, ingeschr. Amsterdam 31.07.1942) Catharina Maria Johanna Frederika Louisa de Meijer, geb. ’s-Gravenhage 17.02.1902, d.v. Gerrit Johannes de Meijer en Anna Frederika Louisa Landweer.

6.                   Willem Clement Gerrit Hendrik Broekman, later  van Mourik Broekman, geb. Vianen 06.02.1878|b|; volgt [2].

7.                   Aleidius Cornelis Broekman, later van Mourik Broekman, geb. Vianen 31.01.1879, candidaat-notaris (1905,1908), overl. ’s-Gravenhage 22.06.1953, tr. ’s-Gravenhage 09.06.1908 Marie Pauline Charlotte Susanna Henriette Cecile Stephanie de Vries, geb. Waalre 18.06.1886, d.v. Simon Frederik de Vries en Gerdina van der Meer.

 

Noten: |a| geboren des voormiddags ten elf ure (akte no.20); |b| geboren des namiddags ten drie ure (akte no.21); |c| Algemeen Handelsblad 31.08.1881; |d| losse bijlage bij overl.akte Vianen 14.02.1882 no.12; |e| losse bijlage bij overl.akte Vianen 14.02.1882 no.13; |f| bruidegom Hofstede Broekman (huw.akte Ginneken en Bavel 1904 no.29); |b| ook overl.akte Heemstede 1945 no.290; |g| bij KB van 18.12.1899 no.19 naamswijziging geslachtsnaam.

 

[6] Cornelis van den Bergh, geb. ’s-Gravenhage ca. 1855, wijnkoper (1879), koopman (1890), inspecteur ener maatschappij (1901), overl. na 1912, tr. Amsterdam 06.08.1879

[7] Bernarda Wilhelmina Schuurman, geb. Rijswijk 08.02.1853, overl. tussen 1905 en 1912.

Uit dit huwelijk:

1.                   Ariëtte van den Bergh, geb. Amsterdam ca. 1880/1881; volgt [3].

2.                   Bernarda Wilhelmina van den Bergh, geb. ca. 1881, overl. Hattem 25.09.1953, tr. Samuel Henry Bosschart, geb. ’s-Gravenhage ca. 1879, secretaris bij ene maatschappij, overl. Amsterdam 20.03.1939|a|, d.v. Hubertus Salomon Bosschart en Emily Saunders Davies.

3.                   Cornelis van den Bergh, geb. ca. 1882, zeekapitein (1912).

4.                   Bernardus van den Bergh, geb. ca. 1885, bloemist, overl. Aalsmeer 24.904.1939.

5.                   Anna van den Bergh, geb. Bussum ca. 1890, zanglerares, tr. Haarlem 19.12.1912 Johannes Leendert Vleming, geb. Zutphen 02.08.1879, boekhouder (1904), leraar (1912), z.v. Johannes Leendert Vleming, leraar handtekenen, en Gesina van Dieren.
     JLV tr. 1e Hellendoorn 19.03.1904 (echtsch. Zwolle 02.05.1912) Johanna Wilhelmina Maria Nieuwaal, geb. Hellendoorn 19.04.1879, overl. Deventer 10.11.1960, d.v. Daniel Pieter Nieuwaal, hulponderwijzer (1979), onderwijzer (1904), en Catharina Maria Jacoba van Schreeven.
     JWMN tr. 2e Hilversum 23.12.1914 Jan Fekkes, geb. Amsterdam 31.12.1883, musicus, z.v. Hendrik Jan Fekkes en Johanna Margaretha Magdalena van Essen.

 

Noten: |a| overl.akte Haarlem 1939 no.500.

 

[8] Gerrit Hendrik Broekman, geb. Terheijden ca. 1801/1802, notaris te Vianen (1835), overl. Vianen 13.02.1880, tr. Breda 15.05.1835

[9] Alida Cornelia ter Veer, geb. Zoelmond ca. 1802, overl. Vianen 01.03.1869.

Uit dit huwelijk (moeder ook geschreven c.q. gelezen als Terveer):

1.                   Alida Sara Catharina Broekman, ook Alletta Sara Catharina, geb. Vianen 25.07.1836, overl. Barberine (Vallorcine) 17.08.1881|a||b|, tr. Vianen 07.06.1856 Johannes Cornelis Stuart, geb. Vianen 11.12.1824, ‘fabricant de gaz’ (1881), drogist (1885), overl. Tiel 31.12.1885|c|, z.v. Frederik Stuart en Cornelia van Duijl.

2.                   Didericus Petrus Broekman, geb. Vianen 22.07.1837, ijker, overl. Zandvoort 04.03.1917, tr. Goes 06.04.1871 Johanna Agneta Isabelle Soetbrood Piccardt, geb. Langerak ca. 1844, overl. Amsterdam 09.01.1914, d.v. Rixtinus Arnoldus Soetbrood Piccardt, predikant te Goes (1871), en Elisabeth Wilhelmina Boss.

3.                   Willem Clement Gerrit Hendrik Broekman, geb. Vianen 16.08.1838; volgt [4].

4.                   Aleidius Cornelis Broekman, geb. Vianen 11.04.1840, ingenieur bij de Staatsspoorwegen (1871), hoofdingenieur bij de Staatsspoorwegen (1903), overl. Arnhem 14.02.1906, tr. Waalre 29.04.1865 Maria Geertruida de Vries, geb. Waalre 04.02.1843, d.v. Johan Frederik de Vries en Pouwliena Wiegel.
Uit dit huwelijk: Johan Frederik  Broekman (1870-1933), tr. Arnhem 01.09.1898 Alida Cornelia Broekman (1870-1907), d.v. Willem Clement Gerrit Hendrik Broekman en Maria Petronella van Mourik.

5.                   Aletta Geertruida Broekman, geb. Vianen 05.05.1841, overl. Hilversum 05.05.1914, tr. Vianen 15.05.1872 Jacobus Johannes Christoffel Jannette Walen, geb. Amsterdam 05.01.1824, overl. Hilversum 04.03.1902, z.v. Jean Pierre Jannette Walen en Geertruida de Vos Brouwer.

6.                   Johannes Petrus Broekman, geb. Vianen 10.12.1842, tr. Bunnik 29.11.1877 Angenita Maria van Nie, geb. Bunnik 06.05.1841, d.v. Johannes Elizabertus van Nie en Dibke Zipke.

 

Noten: |a| overl.akte Vianen 06.01.1882 no.2; |b| verongelukt samen met haar broer Willem Clement Gerrit Hendrik Broekman (ca.1838/1839-1881) en zijn echtgenote; |c| ook overl.akte Vianen 1886 no.1.

 

[10] Michiel Cornelis van Mourik, geb. ’s-Gravenmoer 21.03.1804, ged. ’s-Gravenmoer 25.03.1804, kantonrechter te Veghel (1839,1863), overl. Veghel 29.04.1863; tr. Sint-Oedenrode 13.11.1839

[11] Gerardina Johanna Wilhelmina van Nouhuijs, geb. Sint-Oedenrode 22.06.1818, overl. Veghel 27.05.1857.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit van Mourik, geb. Veghel 16.09.1840.

2.                   Roelof van Mourik, geb. Veghel 11.10.1841.

3.                   Cornelis van Mourik, geb. Veghel 27.02.1843, overl. voor 1907, tr. Naaldwijk 03.12.1874 Maria Margaretha Johanna van der Goes, geb. Gendt 20.08.1846, overl. Amsterdam 26.10.1907, d.v. Jacob Adriaan van der Goes, gep.officier (1846), en Eva Maria Francisca de Jonge van Zwijnsbergen.

4.                   Anthon Wijnand van Mourik, geb. Veghel 13.02.1845, overl. Veghel 27.10.1851.

5.                   Maria Petronella van Mourik, geb. Veghel 09.07.1846; volgt [5].

6.                   Anna Elisabeth van Mourik, geb. Veghel 08.06.1848.

7.                   Johanna Hendrika van Mourik, geb. Veghel 03.05.1855, overl. Veghel 20.08.1856.

8.                   Johanna Gerardina Michielina Hendrika van Mourik, geb. Veghel 24.04.1857, overl. Veghel 16.09.1857.

 

[12] Arie van den Bergh, geb. ’s-Gravenhage ca. 1818, distillateur en drogist (1841,1846), brander (1879), overl. Rijswijk 31.01.1879, tr. ’s-Gravenhage 15.09.1841

[13] Johanna Ewaldina Stricker, geb. ’s-Gravenhage ca. 1820, overl. ’s-Gravenhage 13.10.1887.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna van den Bergh, geb. ’s-Gravenhage ca. 1843, tr. Rijswijk 17.06.1868 Johan Wilhelm van der Valk, geb. Rotterdam 02.08.1838, koopman (1879,1905), z.v. Cornelis van der Valk en Sara Maria Elizabeth Wegman.
Uit dit huwelijk: Johan Wilhelm van der Valk (1877-1929), promotie Amsterdam 03.05.1910, hoogleraar Groningen.

2.                   Cornelia Adriana van den Bergh, geb. ca. 1847, tr. ’s-Gravenhage 094.04.1901|a| Gijsbertus Johannes Willem Koolemans Beijnen
     GJWKB tr. 1e Rijswijk 08.05.1873 Ariette Ewaldina van den Bergh (ca.1850-voor1901), jongere zuster van Cornelia Adriana.

3.                   Ariette Ewaldina van den Bergh, geb. ’s-Gravenhage ca. 1850, overl. voor 1901, tr. Rijswijk 08.05.1873 Gijsbertus Johannes Willem Koolemans Beijnen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1848/1849, eerste luitenant (1879), luitenant-kolonel bij de Generale Staf (1901), z.v. Gijsbertus Johannes Willem Koolemans Beijnen en Neeltje Johanna van der Stok.
     GJWKB tr. 2e ’s-Gravenhage 04.04.1901 Cornelia Adriana van den Bergh (ca.1847-), oudere zuster van Ariette Ewaldina.

4.                   Cornelis van den Bergh, geb. ’s-Gravenhage ca. 1855; volgt [6].

5.                   Carolina Maria Adriana van den Bergh, geb. ’s-Gravenhage ca. 1857, tr. Rijswijk 13.08.1879 Nicolaas Pieter van der Stok, geb. Zuijlen 02.06.1841, z.v. Pieter Nicolaas van der Stolk en Ariëtte Clara Stricker.

6.                   Johannes Andries van den Bergh,  geb. ’s-Gravenhage ca. 1859, koopman, tr. ’s-Gravenhage 10.05.1892 Carolina Bik, geb. Amsterdam ca. 1868, d.v. Frederik Arnold Bik en Anna Josepha Francis.

7.                   Johannes Paulus van den Bergh, geb. ’s-Gravenhage 20.07.1859, distillateur, overl. Rijswijk 08.01.1934, begr. Rijswijk (Alg.Bpl.) 12.01.1934, tr. ’s-Gravenhage 17.07.1890 Elisabeth Marina van Zanten Jut, geb. ’s-Gravenhage 08.11.1867, d.v. Wilhelmus Jacobus van Zanten Jut, directeur van een begrafenisfonds (1890), en Johanna Ewaldina van Zanten.

8.                   levenloze dochter, ’s-Gravenhage 15.10.1860.

 

Noten: |a| dispensatie bij KB van 04.03.1901 no.87.

 

[14] Johannes Wilhelmus Schuurman, geb. Rijswijk ca. 1808, gemeentesecretaris van Rijswijk (1832), notaris te Rijswijk (1843,1879), overl. Rijswijk 10.06.1887; tr. 1e Delft 12.08.1830 Jacoba Kouwenberg, ged. Delft (Nieuwe Kerk) 26.11.1809, overl. (kraambed) Rijswijk 02.03.1833, d.v. Johannis Kouwenberg en Maria Heesterman; tr. 2e Rijswijk 11.08.1842

[15] Bernarda Wilhelmina Mensing, geb. ’s-Gravenhage ca. 1817, overl. Rijswijk 06.01.1890.

Uit het huwelijk Schuurman-Kouwenberg:

1.                   Hermanus Johannes Schuurman, geb. Delft 16.01.1831.

2.                   Johannes Hendrik Schuurman, geb. Rijswijk 27.01.1832, gemeenteontvanger en kandidaat-notaris (1861), notaris (1893), overl. Rijswijk 26.02.1919, tr. 1e ’s-Gravenhage 22.05.1861 Alida Hommes, geb. Woerden 26.12.1831, overl. Rijswijk 10.04.1862, d.v. Gerardus Hommes en Maria Kunsel; tr. 2e ’s-Gravenhage 12.10.1893 Wilhelmina Frederika Helena Schansman, geb. Sluis 01.05.1866, overl. Voorburg 02.05.1932|a|, d.v. Johannes Schansman, boekdrukker, en Willemina Joanna van Hoeve.

3.                   levenloos kind, Rijswijk 02.03.1833.

Uit het huwelijk Schuurman-Mensing:

4.                   Apolonia Elisabeth Schuurman, geb. Rijswijk 07.05.1843, overl. Rijswijk 19.11.1929.

5.                   Johanna Cornelia Schuurman, geb. Rijswijk 25.03.1845, overl. Bloemendaal 29.10.1920, tr. Rijswijk 21.08.1873 Peter Jan van Eldik Thieme, geb. Arnhem 08.08.1840, algemeen secretaris van het hoofdbestuur der Noord-Hollandsche vereniging Het Witte Kruis, overl. Bloemendaal 22.03.1907, z.v. Gerrit van Eldik Thieme (1815-1867) en Maria Anna Elizabeth Campagne (1816-1892), d.v. Peter Jan Campagne en Geertruida van Lookeren.
– Het echtpaar Campagne-van Lookeren vormt de kwartieren [16]/[17] in de Kwartierstaat Carel van Lookeren Campgane (1925-2017).

6.                   Cornelis Bernardus Schuurman, geb. Rijswijk 16.09.1846, ingenieur bij Rijkswaterstaat, overl. ’s-Gravenhage 04.06.1929, tr. 1e Sluis 26.08.1875 Wilhelmina Johanna Anna Stern, geb. Sluis 31.12.1851, overl. Dordrecht 31.05.1894, d.v. Jacobus Flom Stern, ontvanger-griffier, en Maria Cornelia Hennequin; tr. 2e Dordrecht 01.08.1895 Anna Maria ’t Hooft, geb. Dordrecht 25.05.1866, overl. Loosduinen 21.11.1917, d.v. Gerardus ’t Hooft, kassier, en Anna Maria van Oordt; tr. 3e ’s-Gravenhage 11.09.1919 Margaretha la Lau, geb. Sassenheim 04.08.1861, overl. ’s-Gravenhage 03.02.1935, d.v. Willem la Lau en Abigael Elisabeth Boogaard.

7.                   Dorothea Cornelia Schuurman, geb. Rijswijk 28.05.1848, overl.Rijswijk 06.05.1897.

8.                   Johannes Wilhelmus Schuurman, geb. Rijswijk 02.02.1850, overl. Bleiswijk 13.03.1914, tr. Overschie 26.04.1872 Anna Zeeuw, geb. Overschie 17.12.1851, overl. Bleiswijk 28.07.1926, d.v. Dirk Adrianusz Zeeuw en Maartje de Jong.

9.                   Bernardus Wilhelmus Schuurman, geb. Rijswijk 16.01.1852, werktuigkundige, overl. Vlissingen 05.06.1883, tr. Sluis 17.08.1882 Maria Jacoba Stern, geb. Sluis 05.03.1860, overl. Domburg 09.04.1949, d.v. Jacobus Flom Stern en Maria Cornelia Hennequin.

10.               Bernarda Wilhelmina Schuurman, geb. Rijswijk 08.02.1853; volgt [7].

11.               Willem Hendrik Schuurman, geb. Rijswijk 26.05.1855, administrateur (1905), overl. Rijswijk 14.04.1914, tr. Rijswijk 26.04.1910 Mary Henriëtte Clelia Pervenche Albracht, geb. Pretoria ca. 1888, d.v. Mauritz Johan Albracht en Sjabbens du Bois.

12.               Imena Ulrika Schuurman, geb. Rijswijk 28.04.1857, overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 23.05.1925, tr. Rijswijk 08.06.1882 Willem van Rijswijk, geb. Scheveningen (’s-Gravenhage) ca. 1856, rijtuigfabrikant, overl. ’s-Gravenhage 21.02.1913, z.v. Barend Teunis van Rijswijk en Magdalena Meurs.

 

Noten: |a| ook overl.akte Soest 1932 no.85.

 

[16] Pieter Broekman, ook Petrus, ged. Rotterdam 06.02.1774, predikant te Leur (1835), overl. Etten-Leur 05.02.1837, z.v. Johan Willem Broekman (zie Bijlage A); otr. Rotterdam (stadstrouw) 09.09.1798 (att. naar Gouda 23.09.1798)

[17] Sara Catharina Fortuin, ook Fortuijn, geb. Gouda, overl. Etten-Leur 19.06.1831|a|, d.v. Gerrit Hendrik Fortuijn en Catharina Laps van Eibergen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Hendrik Broekman, geb. Terheijden ca. 1801/1802; volgt [8].

 

Noten: |a| ook overl.akte Gouda 1831 no.139.

 

[18] Dirk ter Veer, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 15.07.1778|b|, predikant te Breda (1821,1840), overl. Breda 15.01.1848, z.v. Gerrit ter Veer en Alida Hobers; otr. Utrecht 09.06.1799, tr. Utrecht 24.06.1799

[19] Aletta Lens, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 05.06.1775|c|, overl. Breda 12.10.1871, d.v. Clement Lens en Geertruijda Blussé.

Uit dit huwelijk (vader soms geschreven c.q. gelezen als Terveer, moeder ook Alletta):

1.                   Aletta Geertruida ter Veer, geb. ca. 1800, overl. Utrecht 03.11.1859.

2.                   Alida Cornelia ter Veer, geb. Zoelmond ca. 1802; volgt [9].

3.                   Clementia ter Veer, geb. ca. 1803, overl. Maarssen 26.10.1817.

4.                   Pietronella Johanna ter Veer, geb. ca. 1807, overl. Maarssen 05.07.1811.

5.                   Abrahamina Petronella Johanna ter Veer, ged. Maarssen 09.04.1809, overl. Breda 22.04.1826.

6.                   Abraham ter Veer, geb. ’s-Gravendeel ca. 1812, mr., overl. Breda 16.09.1892|a|, tr. Utrecht 27.04.1848 Sophia Arnolda Christina Cornelis Elisabeth Verbeek, geb. Loon op Zand 01.02.1820, overl. Breda 05.01.1906, d.v. Jan Gerlach Verbeek, notaris, en Cornelia Elisabeth Blusse.

7.                   Petronella Johanna ter Veer, geb. Maarssen 21.02.1814, overl. Ginneken en Bavel 27.06.1855, tr. Breda 04.09.1840 Pieter Roscam Abbing, geb. Lathum ca. 1803, predikant te Ginneken (1840,1855), overl. Princenhage 17.03.1876, z.v. Lambertus Hermanus Abbing en Elisabeth Maria Roelvink.

8.                   Clemens Gerhardus Didericus ter Veer, geb. Breda 04.03.1821, aang.lidmaat Breda 03.10.1838, overl. Amsterdam 25.04.1907.

 

Noten: |a| Terveer, geb. Maarssen (overl.akte Breda 1892 no.573); |b| dopeling Dirck, vader Gerret Jan; |c| dopeling Alletta.

 

[20] Gerrit van Mourik, ged. Raamsdonk 20.12.1774, overl. ’s-Gravenmoer 19.07.1839|a|, z.v. Cornelis van Mourik en Elizabeth Timmers (zie Bijlage A); tr.

[21] Maria Petronella van Gelsdrop, geb. ca. 1780, overl. Oosterhout 26.10.1806.

Uit dit huwelijk:

1.                   Michiel Cornelis van Mourik, geb. ’s-Gravenmoer 21.03.1804, ged. ’s-Gravenmoer 25.03.1804; volgt [10].

2.                   Maria Petronella van Mourik, geb. ca. 1807, overl. Utrecht 26.01.1863, tr. voor 1829 Gerrit Adriaan Loeff, geb. ’s-Gravenmoer 26.03.1797, landmeter van het kadaster, ingenieur verificateur bij het kadaster (1829), overl. Utrecht 25.12.1866, z.v. Johannes Loeff en Johanna Jacoba van Mourik.
Uit dit huwelijk: Johannes Jacobus Loeff (1850-) tr. Arnhem 11.06.1903 Gerardina Johanna Wilhelmina van Mourik Broekman (1872-), d.v. Willem Clement Gerrit Hendrik Broekman en Maria Petronella van Mourik.

 

Noten: |a| ook overl.akte Raamsdonk 1839 no.45.

 

[22] Roelof van Nouhuijs, ged. Sint-Oedenrode 19.09.1779, vrederechter (1818), overl. Sint-Oedenrode 20.06.1833, z.v. Jan Willem van Nouhuijs (-1816) en Gerardina Losecaat; tr. Sint-Oedenrode 05.02.1818

[23] Anna Elisabeth Ferringer, geb. Krefeld 24.12.1780, overl. Sint-Oedenrode 07.02.1823, d.v. Johan Heinrich Ferringer (-1792) en Ida Kamphauser; tr. 1e voor 1818 Derk Ente, overl. voor 1818.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Johanna Wilhelmina Gerardina van Nouhuijs, geb. Sint-Oedenrode 22.06.1818, tr. Nuenen, Gerwen en Nederwetten 07.08.1846 Jacobus Christiaan Neiszen, geb. Nuenen, Gerwen en Nederwetten, z.v. Jan Hendrik Neiszen en Ida Anna Maria Callengels.

3.                   Gerardina Johanna Wilhelmina van Nouhuijs, geb. Sint-Oedenrode 22.06.1818; volgt [11].

4.                   Anna Maria Elisabeth van Nouhuijs, geb. Sint-Oedenrode 07.01.1820, overl. Sint-Oedenrode 06.12.1840.

5.                   Jan Willem Gesinus van Nouhuijs, geb. Sint-Oedenrode 22.09.1821, overl. Bergen op Zoom 11.01.1873, tr. Hibbelina Rignera Abresch.

6.                  

 

[24] Cornelis van den Bergh, geb. ’s-Gravenhage ca. 1783, drogist (1815), overl. tussen 1846 en 1867, z.v. Arie van den Bergh en Grietje Warmenhoven; tr. ’s-Gravenhage 25.10.1815

[25] Anna Thiebout, geb. ’s-Gravenhage ca. 1788, overl. ’s-Gravenhage 15.10.1867, d.v. Isaac Thiebout en Maria Verhoef.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Arie van den Bergh, geb. ’s-Gravenhage ca. 1818; volgt [12].

3.                   Maria van den Bergh, geb. ’s-Gravenhage ca. 1819/1820, overl. ’s-Gravenhage 30.11.1901, tr. ’s-Gravenhage 13.05.1846 Johannes Meinardus Coenen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1818, ambtenaar, overl. ’s-Gravenhage 03.05.1870, z.v. Johannes Coenen en Anna Maria Aelbrecht.

4.                  

 

[26] Johannes Andries Stricker, geb. ’s-Gravenhage ca. 1792/1793, lakenkoper en hoedenwinkelier (1841), overl. ’s-Gravenhage 15.03.1881, z.v. Johannes Paulus Stricker en Catrina de Zwaan; tr. ’s-Gravenhage 13.12.1815

[27] Cornelia Adriana van der Gaag, geb. ’s-Gravenhage ca. 1790/1791, overl. ’s-Gravenhage 05.08.1848, d.v. Arie van der Gaag en Clara van Nieropperhoud.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Johannes Paulus Stricker, geb. ’s-Gravenhage ca. 1816, beroepen predikant te Driehuisen en Zuidschermer, overl. Nieuwer-Amstel 27.08.1886, tr. ’s-Gravenhage 08.12.1841 Willemina Catharina Gerardina Carbentus, geb. ’s-Gravenhage ca. 1816, overl. na 1886, d.v. Willem Carbentus, boekbinder, en Anna Cornelia van der Gaag.

3.                   Ariette Clara Stricker, geb. ’s-Gravenhage ca. 1818, overl. ’s-Gravenhage 03.10.1898, tr. ’s-Gravenhage 04.03.1840 Pieter Nicolaas van der Stok, geb. Naarden ca. 1815/1816, overl. Utrecht 30.08.1889, z.v. Nicolaas van der Stok en Antje van Ingen.

4.                   Johanna Ewaldina Stricker, geb. ’s-Gravenhage ca. 1820; volgt [13].

5.                   Leonarda Catharina Adriana Stricker, geb. ’s-Gravenhage ca. 1823, overl. ’s-Gravenhage 19.07.1904, tr. ’s-Gravenhage 26.04.1859 Carl Adolph Haanebeek, geb. ’s-Gravenhage ca. 1822, wijnkoper/wijnhandelaar, overl. ’s-Gravenhage 12.01.1906, z.v. Frederik Hendrik Haanebeek en Jannetje van Tubbergh.
     CAH tr. 1e ’s-Gravenhage 29.05.1844 Cornelia Jacoba van Zuijlen, geb. Semarang ca. 1824|a|, overl. ’s-Gravenhage 30.09.1857, d.v. Gerardus van Zuijlen en Neeltje Smit.

6.                   Elisabeth Catharina Stricker, geb. ca. 1825, overl. Amsterdam 14.01.1854, tr. ’s-Gravenhage 01.06.1853 Gerrit Hendrik Kruseman Aretz, geb. Nijmegen 30.05.1815, overl. Bloemendaal 04.04.1859, z.v. Gerrit Hendrik Kruseman Aretz (1773-1818) en Johanna Maria van Elsbroek.

 

Noten: |a| RA 1825 p.160 (geen datum vermeld).

 

[28] Hermanus Schuurman, geb. ’s-Gravenhage, lid gemeenteraad Rijswijk, overl. Rijswijk 29.09.1849, z.v. Johannes Wilhelmus Schuurman en Dorothea Roeijmans; tr.

[29] Apolonia Elizabeth van Dorp, geb. Rijswijk, overl. Rijswijk 07.07.1860, d.v. Johannes van Dorp en Cornelia van Besoijen.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Cornelia Schuurman, geb. Rijswijk ca. 1805, overl. Delft 05.12.1890, tr. Rijswijk 14.08.1828 Johannis Kouwenberg, geb. Delft ca. 1808, overl. Delft 30.12.1878, z.v. Johannes Hendrik Kouwenberg en Maria Heesterman.

3.                   Johannes Wilhelmus Schuurman, geb. Rijswijk ca. 1808; volgt [14].

4.                   Dorothea Schuurman, geb. Rijswijk, overl. Rijswijk 30.08.1873.

5.                  

 

[30] Cornelis Mensing, geb. ’s-Gravenhage ca. 1787, broodbakker, overl. voor 1839, z.v. Willem Mensing, broodbakker, en Mensje den Uijl; tr. ’s-Gravenhage 04.05.1814

[31] Johanna de Gruijter, geb. ’s-Gravenhage ca. 1792, overl. tussen 1839 en 1863, d.v. Lambertus de Gruijter en Adriana de Goede.

Uit dit huwelijk:

1.                  

2.                   Imena Johanna Mensing, geb. ’s-Gravenhage ca. 1825, overl. na 1863, tr. ’s-Gravenhage 12.06.1839 Willem Johannes Mensing, geb. ’s-Gravenhage ca. 1817, boekverkoper, overl.’s-Gravenhage 27.11.1863, z.v. Johannes Cornelisz Mensing en Allegonda Liernur.

3.                   Bernarda Wilhelmina Mensing, geb. ’s-Gravenhage ca. 1817; volgt [15].

4.                  

 


Bijlage A

 

[32] Jan Willem Broekman, ged. Rotterdam 30.05.1745, overl. Rotterdam 23.06.1827|a|, z.v. Hendrik Broekman en Hendrijntje Broekman; otr. Rotterdam 24.09.1769, tr. Rotterdam 14.10.1769

[33] Maria Elisabeth Overvelt, ook Overveld/Overveldt, ged. Rotterdam 24.06.1742, d.v. Pieter Overvelt en Leonora Catharina Koning.

Uit dit huwelijk (vader veelal Johan Willem):

1.                   Hendrika Maria Broekman, ged. Rotterdam 15.05.1770, overl. Rotterdam 02.01.1841, tr. Leendert Termaten, begr. Rotterdam 16.01.1809.

2.                   Eleonora Willemina Broekman, ged. Rotterdam (Luthers) 23.09.1771.
= w.s. Hermijntje, oud 1¾ jaar, begr. Rotterdam (Grote Kerk) 31.07.1773.

3.                   Johan Willem Broekman, ged. Rotterdam 11.09.1772.

4.                   Pieter Broekman, ged. Rotterdam 06.02.1774; volgt [16].

5.                   Jacob Broekman, ged. Rotterdam 04.05.1775, overl. Woerden 03.12.1850.

6.                   Johanna Elisabeth Broekman, ged. Rotterdam 05.01.1777, overl. Rotterdam 02.02.1830, tr. Pieter van Bemmelen, overl. voor 1830.

7.                   Willemina Broekman, ged. Rotterdam 15.02.1778.

8.                   Johan Willem Broekman, ged. Rotterdam (Zuiderkerk) 02.07.1779.

9.                   Johan Willem Broekman,  geb. Rotterdam xx.06.1779, overl. Rotterdam 02.08.1833, otr. Rotterdam (stadstrouw) 05.11.1808, tr. Rotterdam 20.11.1808 Clara Elizabeth de Gooijer, ged. Rotterdam 16.11.1788, overl. Rotterdam 17.06.1857, d.v. Hendrik de Gooijer en Magdalena Arrache, ook Arets.

10.               Catharina Broekman, ged. Rotterdam (Luthers) 26.02.1780.

11.               Adriaan Broekman, ged. Rotterdam 06.02.1783.

12.               Adrianus Broekman, ged. Rotterdam (Zuiderkerk) 05.08.1785.

 

Noten: |a| moeder Maria Martinius (overl.akte Rotterdam 1827 fol.a210).

 

[40] Cornelis van Mourik, overl. voor 1830, z.v. Michiel van Mourik; otr. Raamsdonk (gaarder) 07.04.1762

[41] Elisabeth Timmers, geb. Rotterdam ca. 1740, overl. ’s-Gravenmoer 25.04.1830, d.v. Gerrit Timmers en Maria Donkersloot.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria van Mourik, ged. Raamsdonk 22.09.1765, overl. Oisterwijk 29.06.1837, tr. Gerard Adriaan Loeff.

2.                   Michiel van Mourik, ged. Raamsdonk 02.08.1767.

3.                   Adriana van Mourik, ged. Raamsdonk 12.02.1769.

4.                   Gerrit van Mourik, ged. Raamsdonk 20.12.1774; volgt [20].

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren