Theo Johan August Popma (1941-2013)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien augustus 2017)

 


 

[1] Theo Johan August Popma, geb. Heerenveen 05.03.1941, hoogleraar Twente (1984-), overl. 08.04.2013.

 

[2] Lodewijk Popma,|a| Leo, geb. Heerenveen (Schoterland) 30.01.1896, manufacturier, overl. Heerenveen 17.10.1950, tr. Heerenveen 27.05.1937
[3] Jantje de Jong, geb. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 14.08.1907, overl. na 1950.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dochter Popma.

2.                   Dochter Popma.

3.                   Theo Johan August Popma, geb. Heerenveen 05.03.1941; volgt [1].

4.                   Dochter Popma.

5.                   Zoon Popma.

6.                   Zoon Popma.

 

Noten: |a| Lodewijk Antonius (annonces ondertrouw en overlijden in collectie CBG).

 

[4] Tæke Popma, Theodorus, geb. Gaast (Wonseradeel) 13.07.1865, handelsreiziger (1892), winkelier (1896,1902), overl. voor 1939, tr. Ængwirden 21.05.1892

[5] Margrieta Johannes Meijners, Margaretha, geb. Luinjeberd (Ængwirden) 25.09.1867, overl. Heerenveen 02.09.1939, begr. Heerenveen (R.K. Kerkhof) 05.09.1939.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Henricus Popma, geb. Heerenveen (Schoterland) 16.03.1893, overl. Heerenveen 02.08.1934, tr. Harlingen 16.11.1925 Maria Agatha Ettema, geb. Harlingen ca. 1903, overl. Heerenveen 25.04.1967, d.v. Dominicus Ettema en Maria de Rijk.

2.                   Theodorus Obertus Popma, geb. Heerenveen (Schoterland) 20.11.1894, tr. Rauwerderhem 20.06.1921 Agatha Elizabeth van Balen, geb. Irnsum (Rauwerderhem) 29.07.1896, d.v. Sybren van Balen en Jantje Deelsma.

3.                   Lodewijk Popma, geb. Heerenveen (Schoterland) 30.01.1896; volgt [2].

4.                   Henricus Gerard Popma, geb. Schoterland 17.06.1897.

5.                   Catharina Dorothea Popma, geb. Schoterland 07.08.1899, overl. Amsterdam 23.12.1969, tr. Johannes Antonius Resink.

6.                   Dorothea Maria Popma, geb. Schoterland 09.09.1900.
= w.s.
Soeur M. Bonifacia. [Mangow, Afrika 1939]

7.                   August Johan Popma, geb. Schoterland 22.01.1902, overl. Heerenveen 19.08.1963, tr. Lambertha J.W. van Schoot.

8.                   Marius Johan Popma, tr. Franeker 26.09.1938 Martha Elisabeth Roorda.

 

[6] Johannes de Jong, geb. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 24.07.1870, timmerknecht (1902,1910), tr. Gaasterland 24.05.1902

[7] Jantje Schaper, geb. Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 23.03.1876, boerenmeid (1902), overl. Bakhuizen (Gaasterland) 26.02.1961.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertruida de Jong, geb. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 14.12.1903.

2.                   Obe de Jong, geb. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 06.03.1905.

3.                   Hans de Jong, geb. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 10.03.1906.

4.                   Jantje de Jong, geb. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 14.08.1907; volgt [3].

5.                   Ooijer de Jong, geb. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 05.11.1909.

6.                   Agatha de Jong, geb. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 02.12.1910, overl. Sneek 10.01.1948|a|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Gaasterland 1948 no.2.

 

[8] Obe Lolkes Popma, geb. Gaast (Wonseradeel) 26.02.1827, boer (1856,1873), overl. Gaast (Wonseradeel) 20.12.1886, tr. Wonseradeel 24.05.1856

[9] Dieuwke Sjoukes Bergsma, geb. Oudemirdum (Gaasterland) 03.02.1834, dienstmeid (1856), huishoudster (1890), overl. Bolsward 31.08.1908; tr. 2e Franekeradeel 03.11.1890 Theodorus Reinders, geb. Zutphen 13.07.1832, commies (1862), commies bij ’s Rijksbelastingen te Monnickendam (1890), overl. Bolsward 21.08.1908, z.v. Johannes Henricus Reinders, mandenmaker, en Maria Elisabeth Koenigs.
     TR tr. 1e Tubbergen 27.11.1862 Riemke van der Voort, geb. Zwolle 15.01.1832, overl. Monnickendam 19.03.1890, d.v. Willem Jan van der Voort, zaagmolenaar, en Dievertje Magrita Adriana Badings.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Popma, geb. Gaast (Wonseradeel) 05.08.1857, overl. na 1925, tr. 1e Wonseradeel 15.05.1886 Sibble van der Werf, geb. Bolsward 24.03.1861, slachter, overl. Bolsward 01.08.1902, z.v. Haye Hendriks van der Werf, koopman, en Marijke Sjoerds van der Werf; tr. 2e Bolsward 24.08.1909 Hermannus Callistus Schomaker, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 13.10.1857, koopman, overl. Bolsward 15.09.1925, z.v. Antonius Jacobus Schomaker en Hendrika Antonia Doevelaar.
     HCS tr. 1e Wonseradeel 05.01.1895 Agatha Zijlstra, geb. Franeker 09.10.1871, overl. Bolsward 30.09.1895, d.v. Ate Tjeerds Zijlstra en Marijke Bernardus Tichelaar.

2.                   Sjoukjen Popma, geb. Gaast (Wonseradeel) 11.03.1859.

3.                   Lolke Popma, geb. Gaast (Wonseradeel) 08.10.1861, overl. Maastricht 21.11.1927.

4.                   Sjouke Popma, geb. Gaast (Wonseradeel) 12.10.1863, overl. Zwollerkerspel 04.01.1929 tr. Leeuwarden 21.05.1887 Henderina Lunter.

5.                   Tæke Popma, geb. Gaast (Wonseradeel) 13.07.1865; volgt [4].

6.                   Jelle Popma, geb. Gaast (Wonseradeel) 14.07.1867, overl. Wonseradeel 04.09.1867.

7.                   Jelle Popma, geb. Gaast (Wonseradeel) 10.01.1869.

8.                   Johannes Popma, geb. Gaast (Wonseradeel) 11.04.1871, bakkersknecht, tr. Wymbritseradeel 21.05.1892 Regina de Vries, geb. Workum 21.08.1866, overl. Westhem (Wymbritseradeel) 13.12.1936, d.v. Gerrit Hylkes de Vries, bakker, en Marija Louws Bergsma.

9.                   Meindert Popma, geb. Gaast (Wonseradeel) 02.02.1873.

 

[10] Johannes Hendriks Meijners, geb. Luinjeberd (Ængwirden) 15.04.1842, veenbaas (1866,1874), vervener (1892,1894), veehouder (1899)|a|, vervener (1904,1916); tr. 2e Rauwerderhem 02.08.1892 Aukje van Balen, geb. Irnsum (Rauwerderhem) 22.03.1848, overl. Joure (Haskerland) 02.04.1938, d.v. Bote Sybrens van Balen, verwer, en Aaltje Everts de Vries; tr. 1e Schoterland 26.08.1866

[11] Catharina Roelofs Boosman, geb. Heerenveen (Schoterland) 10.11.1838, overl. Luinjeberd (Ængwirden) 09.03.1889.

     AvB tr. 1e Doniawerstal 10.05.1873 Jacobus Theodorus Dopheide, geb. Leeuwarden 15.09.1846, overl. Weststellingwerf 17.11.1882, z.v. Theodorus Wilhelmus Dopheide en Ursula Gerrits ter Aa.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margrieta Johannes Meijners, geb. Luinjeberd (Ængwirden) 25.09.1867; volgt [5].

2.                   levenloze zoon, Ængwirden 11.03.1869.

3.                   Hendericus Johannes Meijners, geb. Ængwirden 03.03.1870, overl. Heerenveen (Ængwirden) 24.01.1918.

4.                   Maria Georgia Johannes Meijners, geb. Luinjeberd (Ængwirden) 28.04.1872, tr. Ængwirden 18.08.1894 Martinus Hergarden, geb. Leeuwarden 12.07.1864, timmerman, overl. Heerenveen (Ængwirden) 19.02.1922, z.v. Hendrik Hergarden, schipper, en Barbera van der Werff.

5.                   Gesina Maria Meijners, geb. Luinjeberd (Ængwirden) 15.08.1874, overl. Luinjeberd (Aengwirden) 03.01.1875.

6.                   Gezina Maria Meijners, geb. Luinjeberd (Ængwirden) 22.11.1875, tr. Aengwirden 09.06.1899 Yde Wierdsma, geb. Joure (Haskerland) 10.08.1873, slager, z.v. Gerardus Wierdsma en Marijke Ides Portiek.

7.                   Elisabeth Meijners, geb. Luinjeberd (Ængwirden) 15.10.1879, tr. Aengwirden 21.06.1904 Joseph Theodor Kemme, geb. Munnekeburen (Weststellingwerf) 20.01.1880, vervener, overl. Weststellingwerf 16.01.1947, z.v. Gerhard Heinrich Kemme, vervener, en Roelofje van Koersveld.

8.                   Johanna Catharina Meijners, geb. Luinjeberd (Ængwirden) 11.05.1885, overl. Heerenveen 15.12.1949, tr. Ængwirden 10.05.1916 Egbert Bouwhuis, geb. Ruigahuizen (Gaasterland) ca. 1896, landbouwer, overl. na 1949, z.v. Age Bouwhuis, landbouwer, en Atje Scheltinga.

 

Noten: |a| huw.akte Ængwirden 1899 no.19.

 

[12] Hans Johannes de Jong, geb. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 27.09.1839, arbeider, overl. Gaasterland 11.12.1902|b|, tr. Gaasterland 20.05.1869

[13] Geertje Ooijers Postma, geb. Hemelum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 10.08.1843, boerenmeid (1869), overl. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 02.09.1921.

Uit dit huwelijk (moeder Gettje):

1.                   Johannes de Jong, geb. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 24.07.1870|a|; volgt [6].

2.                   Ooijer de Jong, geb. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 22.07.1872, overl. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 16.02.1953.

 

Noten: |a| moeder Gettje (geb.akte Gaasterland 1870 no.107); |b| e.v. Gettje (overl.akte Gaasterland 1902 no.100).

 

[14] Obe Willems Schaper, geb. Oudega ca. 1841/1842, arbeider (1875, 1902), overl. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 11.11.1929, tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 15.05.1875

[15] Jantje Wiebes Kooiker, geb. Wijckel (Gaasterland) ca. 1851, boerenmeid (1875), overl. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 01.04.1919.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jantje Schaper, geb. Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 23.03.1876; volgt [7].

2.                   Wiebe Schaper, geb. Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 15.10.1877.

3.                   Akke Schaper, geb. Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 29.04.1879.

4.                   Willem Schaper, geb. Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 17.08.1880.

5.                   Willem Schaper, geb. Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 20.05.1883.

6.                   Harmen Schaper, geb. Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 21.04.1886.

7.                   Jan Schaper, geb. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 22.07.1888.

8.                   Akke Schaper, geb. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 08.02.1892.

9.                   Obe Schaper, geb. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 08.12.1895, veehouder, overl. Groningen 10.12.1960, tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 24.05.1928 Elisabeth Thiboudier, geb. Hemelum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 24.03.1902, overl. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 06.09.1949, d.v. Berend Thiboudier en Klaaske van der Wal.

 

[16] Lolke Obes Postma, geb. Makkum ca. 1802, boer, overl. Gaast (Wonseradeel) 10.04.1838, z.v. Obe Poppes Popma (-1813) en Klaaske Lolkes Lolkema, boerin (1826); tr. Wonseradeel 29.04.1826

[17] Marijke Tækes van der Wey, geb. Hieslum (Wymbritseradeel) ca. 1800, boerin (1856), overl. Wonseradeel 24.02.1870, d.v. Tæke Rientses van der Wey (-1802) en Sibrigje Gatses, boerin (1826); tr. 2e Wonseradeel 08.06.1839 Rommert Tækes Ettema, geb. Fenwoude ca. 1804, boer, overl. Gaast (Wonseradeel) 28.05.1860, z.v. Tæke Cornelis Ettema en Froukjen Rommerts.

     RTE tr. 1e Franeker 04.05.1828 Sytske Klases Jongstra, geb. Franeker ca. 1800, d.v. Klaas Johannes Jongstra en Gebrig Pieters Andringa; uit dit huwelijk o.a. Meindert Rommerts Ettema, geb. Gaast (Wonderadeel) 21.03.1833, overl. Gaast (Wonseradeel) 27.12.1872, tr. 1e Wonseradeel 13.05.1865 Grietje Bergsma (1836-), d.v. Sjouke Hanzes Bergsma en Jeltje Pieters Jongstra.

Uit dit huwelijk:

1.                   Obe Lolkes Popma, geb. Gaast (Wonseradeel) 26.02.1827; volgt [8].

2.                   Taeke Lolkes Popma, geb. Gaast (Wonseradeel) 31.10.1828, landbouwer, tr. Wonseradeel 29.10.1859 Tjerkjen Pieters Palstra, geb. Dronrijp (Menaldumadeel) 27.12.1827, overl. Makkum (Wonseradeel) 07.11.1905, d.v. Pieter Sjoerds Palstra en Antje Tjerks Huitema.
     TPP tr. 1e Wonseradeel 13.11.1852 Ate Pieters Vallinga, geb. Gaast ca. 1819, overl. Wonseradeel 10.11.1855, z.v. Pieter Ages Vallinga en Aaltje Obes Popma.

3.                   Trijntje Lolkes Popma, geb. Gaast (Wonseradeel) 24.02.1831, tr. 1e Wonseradeel 30.05.1857 Thomas Goukes Zwaga, geb. Makkum (Wonseradeel) 18.07.1829, overl. Wonseradeel 15.09.1858, z.v. Gouke Jans Zwaga, schipper, en Alida Thomas Overmeer; tr. 2e Wonseradeel 30.10.1859 Taeke Taekes Westendorp, geb. Folsgare (Wymbritseradeel) 07.12.1826, landbouwer, z.v. Taeke Jans Westendorp en Marijke Sibles van der Werf.

4.                   Sybrigje Lolkes Popma, geb. Gaast (Wonseradeel) 22.12.1832, tr. Wonseradeel 24.05.1856 Jan Gerrits Westendorp, geb. Makkum (Wonseradeel) 05.12.1829, overl. Wonseradeel 14.03.1862, z.v. Gerrit Jans Westendorp en Aaltje Jans van der Laan.

5.                   Johannes Popma, geb. Gaast (Wonseradeel) 08.11.1835.

 

[18] Sjouke Hanzes Bergsma, geb. Bakhuizen ca. 1799, huisman (1832,1844), landbouwer (1847), overl. Oudemirdum (Gaasterland) 12.12.1847, z.v. Hans Sjoukes Bergsma en Grietje Jans; tr. Gaasterland 25.12.1830

[19] Jeltje Pieters Jongstra, geb. Wijckel/Bakhuizen ca. 1810/1811, boerin (1832,1847), arbeidster (1856), overl. Workum 23.10.1894, d.v. Pieter Roelofs Jongstra en Dieuwke Foekes Landman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Sjoukes Bergsma, geb. Oudemirdum (Gaasterland) 06.04.1832, overl. Gaasterland 23.06.1834|a|.

2.                   Dieuwke Sjoukes Bergsma, geb. Oudemirdum (Gaasterland) 03.02.1834; volgt [9].

3.                   Grietje Bergsma, geb. Oudemirdum (Gaasterland) 19.01.1836, tr. 1e Wonseradeel 13.05.1865 Meindert Rommerts Ettema, geb. Gaast (Wonderadeel) 21.03.1833, boer, overl. Gaast (Wonseradeel) 27.12.1872, z.v. Rommert Taekes Ettema en Sytske Klazes Jongstra; tr. 2e Wonseradeel 31.10.1874 Andries Bekema, geb. Workum 20.05.1839, timmerman, overl. Workum 04.06.1892, z.v. Yente Jentjes Bekema en Andrieske Andries Walta.
     AB tr. 1e Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 13.05.1864 Dieuwke Tjebbes de Boer, geb. Workum 26.01.1842, overl. Workum 01.07.1872, d.v. Tjebbe Baukes de Boer en Hendrikje Franzes Haarsma.

4.                   Pietertje Bergsma, geb. Oudemirdum (Gaasterland) 29.06.1838, overl. Leeuwarden 15.02.1913, tr. 1e Wonseradeel 19.10.1865 Tjalling Fokkes Gerritsma, geb. Workum 09.10.1822, boer, overl. Parraga (Wonseradeel) 01.09.1870, z.v. Fokke Tjallings Gerritsma en Liskjen Matthijs van der Werf; tr. 2e Winderadeel 13.07.1871 Iede Pot, geb. Hindeloopen 25.06.1839, van boerenbedrijf (1871), z.v. Mintje Hessels Pot en Eeltje Jacobs Kuiper.
     TFG tr. 1e Hennaarderadeel 10.05.1851 Adriaantje Willems Ferwerda, geb. Winsum (Baarderadeel) 26.06.1824, boerin, overl. Parraga (Wonseradeel) 24.01.1864, d.v. Willem Hanses Ferwerda en Marijke Hanses van der Meer.

5.                   Afke Bergsma, geb. Oudemirdum (Gaasterland) 06.05.1841, overl. Oudemirdum (Gaasterland) 25.12.1847.

6.                   Hans Bergsma, geb. Oudemirdum (Gaasterland) 12.05.1844, overl. Gaasterland 02.08.1844.

7.                   Hans Bergsma, geb. Oudemirdum (Gaasterland) 15.11.1845, arbeider, tr. Workum 06.01.1878 Fimkjen de Lange, geb. Workum 14.04.1833, overl.Workum 09.01.1898, d.v. Kleis Andries de Lange en Marijke Gerrits de Vries.

 

Noten: |a| ‘oud een en een vierde jaar’ (overl.akte Gaasterland 1834 fol.5v).

 

[20] Hendrik Meijners, geb. ca. 1807, veenbaas (1839,1866), tr.

[21] Margrietha Niemans, overl. na 1866.

Uit dit huwelijk:

1.                   Margaretha Meijners, geb. Luinjeberd (Ængwirden) 19.11.1839, tr. Aengwirden 15.08.1863 Filippus Huites Bouwer, geb. Tjerkgaast (Doniawerstal) 24.07.1828, boer, overl. Nijhuizum (Wymbritseradeel) 14.02.1901, z.v. Huite Filippus Bouwer en Djoeke Hessels Vogelvanger.

2.                   Johannes Hendrik Meijners, geb. Luinjeberd (Ængwirden) 15.04.1842; volgt [10].

3.                   Elisabeth Meijners, geb. Luinjeberd (Ængwirden) 23.01.1844, tr. 1e Schoterland 23.08.1868 Julius Roelofs Boosman (1842-1874), z.v. Roelof Jacobs Boosman en Marijke Ages Kroontje; tr. 2e Schoterland 19.11.1876 Jan Bosma, geb. Eesterga (Lemsterland) 18.01.1844, z.v. Hendrik Durks Bosma en Djoeke Jans Spijkerman.
     JB tr. 1e voor 1874 Marijke Tjitskes Rijpkema, geb. Doniaga ca. 1836, boerin, overl. Franekeradeel 04.01.1874, z.v. Tjitske Pieters Rijpkema en Sipkje Ulbes Boerema.

4.                   Gerhard Meijners, geb. Luinjeberd (Ængwirden) 16.05.1846.

5.                   levenloze dochter, Luinjeberd (Ængwirden) 16.05.1846.

6.                   Gerhardus Meijners, geb. Luinjeberd (Ængwirden) 20.10.1848, veehouder, tr. Steenwijkerwold 17.09.1887 Anna Nieuwenhuis, geb. Steenwijkerwold ca. 1858, d.v. Tiesse Nieuwenhuis en Trijntje Gerkes Vogelvanger.

7.                   Henderikus Meijners, geb. Luinjeberd (Ængwirden) 11.05.1851.

8.                   Alida Meijners, geb. Luinjeberd (Ængwirden) 29.11.1853, tr. Ængwirden 20.05.1877 Jan Kingma, geb. Rauwerd (Rauwerderhem) 12.01.1852, z.v. Gerrit Remkes Kingma en Trijntje Jans Hoeben.

9.                   Anna Engelina Meijners, geb. Luinjeberd (Ængwirden) 25.06.1857, tr. Ængwirden 17.11.1885 Johann Heinrich Joseph Kemme, geb. Plaggenschale|a| ca. 1851, z.v. Joseph Kemme, genaamd Kötter Schrage, en Maria Elisabeth Gohmann.

 

Noten: |a| nu in Gemeinde Merzen, Landkreis Osnabrück, Bundesland Niedersachsen.

 

[22] Roelof Jacobs Boosman, geb. Oranjewoud ca. 1791, boerenknecht (1815), herbergier (1830,1838), logementhouder (1863,1866), overl. Schoterland 09.06.1868, z.v. Jacob Roelofs Boosman en Geeske Joukes; tr. 1e Schoterland 21.05.1814 Hendrikjen Jans Putter, geb. Oudeschoot ca. 1791, overl. tussen 1815 en 1830, d.v. Jan Feyes Punter en Hiltje Symons; tr. 2e

[23] Marijke Ages Kroontje, overl. na 1889.

Uit het huwelijk Boosman-Putter:

1.                   Jacob Boosman, geb. Oudeschoot (Schoterland) 23.09.1815, van boerenbedrijf (1841), voerman (1877), overl. Sneek 11.06.1895, tr. 1e Schoterland 16.05.1841 Maria Margaretha van der Veer, geb. Heerenveen (Schoterland) 10.02.1822, overl. Lemmer (Lemsterland) 24.06.1872, d.v. Kristiaan Koenraads van der Veer, zadelmaker, en Houkjen Pieters van Driesum; tr. 2e Sneek 24.06.1877 Rijkje Dijkstra, geb. Sneek 19.02.1843, d.v. Auke Dijkstra, wolkammersknecht, en Meine van der Meulen.
     RD tr. 1e Sneek 19.11.1865 Fokke Pasma, geb. Sneek ca. 1842, steenhouwersknecht, overl. voor 1877, d.v. Jan Pasma en Eelkje Wiarda.

Uit het huwelijk Boosman-Kroontje:

2.                   Gesina Roelofs Boosman, geb. Heerenveen (Schoterland) 29.08.1830, overl. Gelderingen (Steenwijkerwold) 02.03.1903, tr. Schoterland 20.05.1852 Johannes Regnerus van Scheltinga, geb. Heerenveen (Schoterland) 01.01.1820|b|, kantoorbediende, z.v. Titus Terwischa van Scheltinga, deurwaarder bij de belastingen, en Maria Helena Steskens.

3.                   Foeke Roelofs Boosman, geb. Heerenveen (Schoterland) 18.04.1833, koopman, tr. Sneek 17.05.1863 Magrieta de Ruiter, geb. Sneek ca. 1839, d.v. Wopke de Ruiter, koopman, en Gepke Cordel.

4.                   Gerbrand Roelofs Boosman, geb. Heerenveen (Schoterland) 16.04.1835.

5.                   Gerbrigjen Roelofs Boosman, geb. Heerenveen (Schoterland) 19.11.1836, tr. Schoterland 10.05.1866 Gerard Wilhelm Tepe, geb. Linderen (Oldenburg)|a| ca. 1837, koopman (1866,1884), handelsagent (1893), overl. Groningen 05.10.1893, z.v. Johann Wilhelm Tepe, bakker, winkelier en boer, en Maria Catharina Heitmann.
     GWT tr. 2e Schoterland 27.04.1884|c| Maria Adriana Ottolina Ente, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1839, overl. Leeuwarden 13.06.1911, d.v. Abraham Bernardus Ente en Maria Julia Dens.

6.                   Catharina Roelofs Boosman, geb. Heerenveen (Schoterland) 10.11.1838; volgt [11].

7.                   Julius Roelofs Boosman, geb. Heerenveen (Schoterland) 21.05.1842, overl. Heerenveen (Schoterland) 18.01.1874, tr. Schoterland 23.08.1868 Elisabeth Meijners (1844-), d.v. Hendrik Meijners en Margrietha Niemans.

 

Noten: |a| nu Gemeinde Lindern in Landkreis Cloppenburg in Bundesland Niedersachsen; |b| bij geboorte in 1820 en huwelijk in 1852 zonder Terwischga; |c| bruidegom Gerhardus Wilhelmus Tepe, ‘verklarende de bruidegom dat hij en Gerard Wilhelm Tepe een en dezelfde persoon is’ (huw.akte Schoterland 1884 no.).

 

[24] Johannes Jans de Jong, geb. Bakhuizen ca. 1801, werkman (1830,1846), arbeider (1857), overl. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 01.03.1857, z.v. Jan Jans de Jong, werkman, en Gertje Johannes Koning, werkvrouw; tr. Gaasterland 07.11.1830

[25] Gatske Berends Nagelhout, geb. Bakhuizen ca. 1803, overl. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 17.02.1857, d.v. Berend Temmes Nagelhout, arbeider, en Rink Jans Krol.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jantjen de Jong, geb. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 14.05.1832.

2.                   Rink de Jong, geb. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 03.10.1834.

3.                   Berend de Jong, geb. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 29.03.1837, arbeider, overl. Heerlen 21.02.1922, tr. Gaasterland 30.04.1863 Jantje Aukes Bosma, geb. Sondel (Gaasterland) 20.06.1834, boerenmeid (1863), d.v. Auke Douwes Bosma en Antje Jans Reekers.

4.                   Hans de Jong, geb. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 27.09.1839; volgt [12].

5.                   Hendrikus de Jong, geb. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 10.09.1842, arbeider, tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 10.06.1870 Regina Meijer, geb. Harich (Gaasterland) 24.07.1845, dienstmeid (1870), overl. Hemelum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 25.01.1911, d.v. Willem Jans Meijer, arbeider, en Zwaantje Huites Huitema.

6.                   Johannes de Jong, geb. Mirns en Bakhuizen (Gaasterland) 27.04.1846.

 

[26] Ooijer Pieters Postma, geb. Oudemirdum (Gaasterland) 04.09.1817, werkman (1838,1840), arbeider (1843), schipper (1849,1859), arbeider (1869,1880), overl. Oudemirdum (Gaasterland) 28.03.1896, z.v. Pieter Pieters Postma, werkman, en Geertje Ooijers Folmer; tr. Gaasterland 12.05.1838

[27] Jantjen Jans de Lange, geb. Wijckel (Sloten) 21.11.1814, boerenmeid (1838), schippersche (1851,1853), arbeidster (1869), overl. Oudemirdum (Gaasterland) 22.03.1888, d.v. Jan de Lange, boer (1814), werkman (1838), en Aaltje Jans Monkelbaan.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Postma, geb. Oudemirdum (Gaasterland) 23.06.1838.

2.                   Aaltje Postma, geb. Oudemirdum (Gaasterland) 22.12.1840.

3.                   Geertje Postma, geb. Hemelum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 10.08.1843; volgt [13].

4.                   Elisabeth Postma, geb. ‘in een schip’ te Harlingen 20.04.1849.

5.                   Baukjen Postma, geb. ‘aan boord van [.] vaartuig liggende in de Rijstervaart onder het behoor van den dorpe Mirns’ (Gaasterland) 12.12.1851, dienstmeid (1880), tr. Wymbritseradeel 15.05.1880 Lykle Galama, geb. Koudum ca. 1856, boerenknecht, z.v. Sjoerd Galama, timmerman,  en Johanneske Lykles de Boer.

6.                   Gerrit Postma, geb. ‘aan boord van [.] vaartuig liggende in de Rijstervaart onder het behoor van Mirns en Bakhuizen’ (Gaasterland) 17.02.1853.

7.                   Froukje Postma, geb. ‘bij toeval’ te Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 20.06.1855, tr. Gaasterland 20.05.1880 Hans Bouma, geb. Mirns en Bakhuizen ca. 1846, arbeider, z.v. Jouke Hessels Bouma, arbeider, en Antje Hanzes Utsma, arbeidster.

8.                   Pietertje Popstma, geb. Oudemirdum (Gaasterland) 21.11.1859.

 

[28] Willem Schaper, overl. voor 1875, tr.

[29] Jantje Obes Bosma, naaister (1875), overl. na 1875.

Uit dit huwelijk:

1.                   Obe Willems Schaper, geb. Oudega ca. 1841/1842; volgt [14].

 

[30] Wiebe Deddes Kooiker, arbeider (1875), overl. na 1875, tr.

[31] Akke Alberts Hooijinga, overl. na 1875.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jantje Wiebes Kooiker, geb. Wijckel (Gaasterland) ca. 1851; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren