Fragment Schimmel (15)

 

 

Dit fragment betreft een aanvulling op de families gepubliceerd door Teus Schimmel op tschimmel.nl.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, december 2008 (herzien december 2011)

 


 

I. Hendrik Schimmel, woont Blankenham 1748|a|, tr. Geertien Hendriks.

Uit dit huwelijk:

1.                  Harm Hendriks, geb. tussen 1738 en 1748|b|; volgt II.a.

2.                  Hendrik Hendriks, geb. tussen 1738 en 1748|c|; volgt II.b.

 

Noten: |abc| Volkstelling Kwartier van Vollenhove 1748 (knechten en meiden: Lubbert Mensen).

 


 

II.a.Harmen Schimmel, z.v. I, tr. voor 1781 Marrichjen Luijten.

Uit dit huwelijk:

1.                  Luite Harms Schimmel, geb. Blankenham ca. 1781, veehouder, overl. Kuinre 29.10.1864, tr. 1e voor 1852 Farrigje Zunter, geb. Steggerda ca. 1774, overl. Kuinre 24.08.1852, d.v. Jan Jans Zunter en Aaltje Koenen; tr. 2e Kuinre 06.05.1853|a| Hillegien Ruijling, geb. Echten (Lemsterland) 16.09.1823, overl. na 1864, d.v. Hendrik Ruijling, ook Jan Hendrik Ruiling, en Klaasjen Hilbers Veltkamp.

 

Noten: |a| huw.akte Kuinre 1853 no.3 (hij 72, zij 29).

 


 

II.b.Hendrik Schimmel, z.v. I, tr. voor 1777 Trijntje Pieters.

Uit dit huwelijk:

1.                  Peter Schimmel, geb. Blankenham ca. 1777; volgt III.a.

2.                  Geert Schimmel, geb. Blankenham ca. 1786; volgt III.b.

 


 

III.a.Peter Hendriks Schimmel, z.v. II.b, geb. Blankenham ca. 1777, arbeider, overl. Kuinre 27.02.1848, tr. Kuinre 11.06.1812 Grietjen Harms Beld, geb. Blankenham ca. 1788, overl. Kuinre 06.01.1857, d.v. Harm Beld en Kleisje Willems.

Voorkind (gewettigd bij huwelijk):

1.                  Trijntjen Pieters Schimmel, geb. Kuinre 03.04.1812 (no.12), overl. Kuinre 12.11.1835.

Uit dit huwelijk:

2.                  Harmannus Schimmel, geb. Kuinre 13.02.1813 (no.5), overl. Kuinre 22.04.1815.

3.                  Hendrik Schimmel, geb. Kuinre 11.04.1814 (no.7); volgt IV.a.

4.                  Harm Schimmel, geb. Kuinre 27.08.1815 (no.19); volgt IV.b.

5.                  Kleisje Schimmel, geb. Kuinre 18.12.1817 (no.31), woont Kuinre (1841), overl. Blankenham 15.03.1851, tr. Kuinre 17.09.1841 Hendrik Dikken, geb. Stad Vollenhove 18.10.1816 (akte), arbeider, overl. Blankenham 21.04.1866, z.v. Klaas Dikken en Geertjen Beld.
Uit dit huwelijk: Peter, ged. Kuinre 1843 (no.25), winkelier, overl. Kuinre 24.10.1914, tr. Wietske de Haan: uit dit huwelijk: Hendrik Dikken, tr. Kornelia Schimmel.
En voorts: Klaas, geb. Kuinre xx.01.1842 (no.3), overl. Kuinre 08.02.1842; Geertje, geb. Kuinre 1845 (no.25), overl. Blokzijl 20.11.1918.
†††† HD tr. 2e Blankenham 10.12.1852 Tiemetje de Boer, geb. Blankenham ca. 1814, overl. Kuinre 25.11.1869, d.v. Barteld Remmelts de Boer en Jantjen Reinders Steenbeek.

6.                  Elizabeth Schimmel, geb. Kuinre 09.10.1819 (no.37), overl. Kuinre 21.09.1826.

7.                  Marchien Schimmel, geb. Kuinre 29.11.1822 (no.39), overl. Kuinre 14.12.1850|a|, tr. Kuinre 12.08.1849 Jan Dikken, geb. Kuinre 08.12.1820 (no.33), z.v. Klaas Dikken en Geertjen Beld.
Uit dit huwelijk: Klaas, geb. Kuinre 1850 (no.13), overl. Kuinre 05.10.1851.
†††† JD tr. 2e Weststellingwerf 29.05.1854 Trijntje Machiels Peereboom.

8.                  Jan Pieters Schimmel, geb. Kuinre 03.09.1824 (no.22), overl. Kuinre 29.10.1828.

9.                  Jacob Schimmel, geb. Kuinre 06.11.1826 (no.34), overl. Kuinre 23.02.1827.

10.              Jan Schimmel, geb. Kuinre 21.04.1829 (no.16), arbeider, overl. Kuinre 03.09.1870.

 

Noten: |a| Margjen.

 


 

IV.a.Hendrik Peters Schimmel, z.v. III.a, geb. Kuinre 11.04.1814 (no.7), arbeider (1849), overl. Lemsterland 12.05.1888, tr. 1e Lemsterland 27.05.1838 Martje Gerbens de Jong, geb. Rotsterhaule (Schoterland) ca. 1810, overl. Lemsterland 22.03.1862; tr. 2e Lemsterland 28.04.1867 Huitje Geerts van der Bijl, geb. Sloten ca. 1819, overl. Lemsterland 05.08.1899, d.v. Geert Jacobs van der Bijl en Joltje Hendriks de Vries.

†††† HGvdB tr. 1e Sloten 01.05.1842 Roelof Geerts Ferdinants, geb. Follega (Lemsterland) 13.04.1815, overl. 23.10.1859, z.v. Geert Roelofs Ferdinants en Aaltje Willems de Hei.

Uit het huwelijk Schimmel-de Jong:

1.                  Trijntje Schimmel, geb. Lemmer (Lemsterland) 07.03.1839, overl. Lemsterland 14.06.1903, tr. Lemsterland 13.10.1861 Jan Jans Mink, geb. Sintjohannisga (Schoterland) 18.09.1834, overl. Lemsterland 16.12.1916, z.v. Jan Jans Mink en Albertje Louws Woudstra.
Uit dit huwelijk: Maartje, geb. Lemsterland 28.06.1863, overl. na 1889; Jan, geb. Lemsterland 12.04.1866; Hendrik, geb. Lemsterland 11.02.1869, w.s. jonggestorven; Albertje, geb. Echten (Lemsterland) 26.12.1870, overl. na 1891; Hendrik, geb. Lemsterland 01.03.1874; Barteld, geb. Lemsterland 25.05.1876; Pieter, geb. Lemsterland 22.06.1879; Louw, geb. Lemsterland 30.11.1881; Jacobus, geb. Lemsterland 09.04.1886.

2.                  Grietje Schimmel, geb. Eesterga (Lemsterland) 29.09.1840, overl. Lemsterland 05.01.1936, tr. Lemsterland 12.05.1867 Lenze Sibbeles de Boer, geb. Sloten 04.09.1838, overl. Lemsterland 30.01.1922, z.v. Sible Jans de Boer en Aukjen Johannes Pool.
Uit dit huwelijk: Aukje, geb. Haskerland 15.02.1868, Opsterland 12.10.1872|a|; Hendrik, geb. Grouw (Idaarderadeel) 28.06.1871, overl. na 1895; Sibbele, geb. Opsterland 23.03.1874; Johannes, geb. Gaasterland 03.05.1877; Martje, geb. Lemsterland 21.04.1880.

3.                  Pietertje Schimmel, geb. Eesterga (Lemsterland) 04.08.1843, overl. Lemsterland 25.09.1888, tr. Lemsterland 14.05.1865 Eelke de Vries, geb. Oosterzee (Lemsterland) 29.11.1837, overl. Lemsterland 21.07.1906, z.v. Jan Sienes de Vries en Klaaske Eelkes Feenstra.
Uit dit huwelijk: Hendrik, geb. Lemsterland 17.10.1866; Wytske, geb. Lemsterland 12.09.1869, w.s. jonggestorven; Martje, geb. Lemsterland 13.11.1872; Wytske, geb. Lemsterland 19.09.1877.

4.                  Jacobje Schimmel, geb. Lemmer (Lemsterland) 22.01.1846, tr. Lemsterland 22.04.1866 Douwe van der Veer, geb. Oosterzee (Lemsterland) 03.03.1841, z.v. Freerk Syberens van der Veer en Aafje Cornelis Schagen.
Kind van Jacobje|b|:

1.      Aafje Schimmel, later Van der Veer, geb. Lemsterland 07.04.1866

5.                  Gerbrigje Schimmel, geb. Lemmer (Lemsterland) 15.05.1849, overl. Lemsterland 13.06.1920. tr. Lemsterland 23.07.1880 Jacob Zeilstra, geb. Lemmer (Lemsterland) 09.01.1846, z.v. Jacob Annes Zeilstra en Akke Durks Asma.
Uit dit huwelijk: Martje, geb. Lemmer (Lemsterland) 11.03.1882, overl. na 1903.

6.                  Margje Schimmel, geb. Lemmer (Lemsterland) 29.03.1852, overl. Lemsterland 12.09.1970; ongehuwd.

 

Noten: |a| ook overl.akte Sloten 1872 no.A13; |b| erkend bij het huwelijk.

 


 

IV.b.Harm Schimmel, z.v. III.a, geb. Kuinre 27.08.1815 (no.19), arbeider, overl. Kuinre 21.05.1891, tr. Kuinre 29.10.1842 Wijbigje de Lange, geb. Kuinre 08.12.1816 (no.38), overl. Kuinre 19.08.1886, d.v. Luite Pellen de Lange en Willempkje Fakes Veenema.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze dochter, Kuinre 10.04.1843.

2.                  Peter Schimmel, geb. Kuinre 1844 (no.13); volgt V.a.

3.                  Willempke Schimmel, geb. Kuinre xx.06.1845 (no.16), overl. Kuinre 20.07.1845.

4.                  Willempke Schimmel, geb. Kuinre 1846 (no.21), overl. Kuinre 05.03.1927.

5.                  Grietje Schimmel, geb. Kuinre xx.08.1848 (no.18), overl. Kuinre 21.09.1848.

6.                  Luite Schimmel, geb. Kuinre 1850 (no.5), arbeider, overl. Kuinre 28.11.1876.

7.                  Kleisje Schimmel, geb. Kuinre xx.04.1851 (no.12), overl. Kuinre 26.10.1851.

8.                  Kleisje Schimmel, geb. Kuinre 1852 (no.19), kruidenierster, overl. ís-Gravenhage 28.11.1913; ongehuwd.

9.                  Jantje Schimmel, geb. Kuinre 1854 (no.13), overl. Kuinre 02.07.1860.

10.              Pelle Schimmel, geb. Kuinre xx.04.1858 (no.15), overl. Kuinre 18.07.1858.

 


 

V.a.Peter Schimmel, z.v. IV.b, geb. Kuinre 1844 (no.13), vrachtrijder, overl. Kuinre 22.08.1910, tr. Kuinre 21.05.1869 Jannetje Wagter, geb. Kuinre 1845 (no.6), overl. Kuinre 27.04.1934, d.v. Rengenerus Wagter (-1861) en Kornelia de Boer (-1861).

Uit dit huwelijk:

1.                  Harmen Schimmel, geb. Kuinre 1870 (no.12); volgt VI.a.

2.                  Rengenerus Schimmel, geb. Kuinre 1871 (no.11), vrachtrijder, overl. Kuinre 19.09.1901.

3.                  Lute Schimmel, geb. Kuinre 1873 (no.12), overl. Kuinre 27.03.1886.

4.                  Kornelia Schimmel, geb. Kuinre 1876 (no.4), overl. Zwolle 20.11.1942|a|, tr. Kuinre 02.03.1899 Hendrik Dikken, geb. Kuinre 1876 (no.14), manufacturier (1923), vrachtrijder (1929), woont Kuinre (1944), overl. Assen 12.04.1944|b|, z.v. Peter Dikken (z.v. Hendrik Dikken en Kleisje Schimmel) en Wietske Haantjes.
Uit dit huwelijk: Wietske, geb. Kuinre 1899 (no.29), overl. na 1929; Peter, geb. Kuinre 1900 (no.21), overl. na 1923.

5.                  Wiebigje Schimmel, geb. Kuinre 1878 (no.29), overl. Kuinre 07.05.1930.

 

Noten: |a| ook overl.akte Kuinre 1942 no.8; |b| ook overl.akte Kuinre 1944 no.6.

 


 

VI.a. Harmen Schimmel, z.v. V.a, geb. Kuinre 1870 (no.12), vischhandelaar (1925), overl. Bussum 02.07.1950, tr. Kuinre 21.04.1898 Petertje Scheffer, geb. Kuinre 1877 (no.19), overl. na 1950, d.v. Willem Scheffer en Trijntje Boelsma.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jannetje Schimmel, geb. Kuinre 1898 (no.14), overl. na 1957, tr. Kuinre 08.10.1925 Pieter Vlieg, geb. Augustinusga (Achtkarspelen) 10.06.1895, banketbakker, overl. Bussum 27.11.1957, z.v. Douwe Vlieg en Merkje Bos.

2.                  Willem Schimmel, geb. Kuinre ca. 1907; volgt VII.a.

 


 

VII.a. Willem Schimmel, z.v. VI.a, geb. Kuinre ca. 1907, viskoopman, tr. Noordwijk 02.01.1930 Alida Susanna Rotteveel, geb. Wassenaar 30.08.1903, d.v. Arnoldus Dirk Rotteveel en Grietje Kret.

Uit dit huwelijk:

1.                  Arnoldus Dirk Schimmel, geb. Kuinre ca. 1939, overl. Naarden 15.01.1944|a|.

 

Noten: |a| overl.akte Bussum 1944 no.36.

 


 

III.b.Geert Schimmel, z.v. II.b, geb. Blankenham ca. 1786, boerenknegt (1817), arbeider (1831), overl. Blokzijl 26.11.1831, tr. Blokzijl 20.07.1817 Grietje Smit, geb. Blokzijl ca. 1789, arbeijdster (1812), overl. Blokzijl 15.10.1859, d.v. Hendrik Smit, veehouder, en Hendrikje Jacobs Bakker.

†††† GS tr. 2e Blokzijl 03.10.1844 Jan Spijker, geb. Blokzijl ca. 1798, schippersknegt (1826), mattemaker (1830), arbeider, overl. Blokzijl 06.09.1849, z.v. Pieter Jans Spijker en Aagje Dirks Foeken.

†††† Jan Spijker tr. 1e Blokzijl 15.11.1826 Jantje Bos, geb. ca. 1804, naaister, overl. Blokzijl 12.05.1829, d.v. Adriaan Bos en Hendrikje Smit; tr. 2e Blokzijl 06.05.1830 Marijtje Brans, geb. ca. 1800, overl. Blokzijl 12.11.1838, d.v. Daniel Brans en Aaltje Roesink; tr. 3e Blokzijl 25.04.1839 Jantje Spitse, ook Jantje Klazen, geb. Kuinre ca. 1807, overl. Blokzijl 15.10.1840, z.v. Klaas Peters en Grietjen Jans.

Jantje Klazen tr. 1e voor 1839 Wouter Veenen, overl. voor 1839.

Uit dit huwelijk:

1.                  Trijntje Schimmel, geb. Blokzijl 01.09.1817 (akte), dienstbaar (1839), overl. Blokzijl 08.06.1845, tr. Blokzijl 22.03.1839 Jan Wendel, geb. Blokzijl 1815 (no.59), venter (1839), schipper (1847), overl. tussen 1847 en 1892, z.v. Harmen Wendel en Eliezabeth Oosten, schippersche.
Uit dit huwelijk: Harmen, geb. Blokzijl 1840 (no.2), overl. Blokzijl 14.01.1843; Grietje, geb. Blokzijl 1843 (no.55), overl. Blokzijl 24.06.1845.
†††† JW tr. 2e Blokzijl 01.03.1847 Jantje Wout, geb. Blokzijl 1817 (no.3), overl. Blokzijl 29.12.1892, d.v. Roelof Wout en Grietje de Lange.

2.                  Klaas Schimmel, geb. Blokzijl 12.09.1820 (akte); volgt IV.c.

3.                  Hendrikje Schimmel, geb. Blokzijl 1823 (no.37), particuliere (1849), overl. Zevenbergen 16.03.1849|b|, tr. Blokzijl 18.01.1847 Hendrik Pees, geb. Blokzijl 1826 (no.34), schippersknecht (1847), koopman (1877), z.v. Hendrik Pees, veehouder, en Neeltje Belt.
Voorkind|a|:

a.         Neeltje Schimmel, later Pees, geb. Blokzijl 1846 (no.36), tr. Blokzijl 25.05.1877 Jacob Warnar.

Uit dit huwelijk: Trijnte, geb. Blokzijl xx.12.1847, ovrl. Blokzijl 15.02.1848.

4.                  Elizabeth Schimmel, geb. Blokzijl 1828 (no.53), overl. Blokzijl 18.12.1834.

 

Noten: |a| gewettigd bij het huwelijk (huw.akte Blokzijl 1847 no.1); |b| ook overl.akte Blokzijl 1849 no.6.

 


 

IV.c.Klaas Schimmel, z.v. III.b, geb. Blokzijl 12.09.1820 (akte), schipper(sknecht), overl. na 1863, tr. Blokzijl 24.10.1845 Klaasje Pander, geb. Blokzijl 17.09.1822 (akte), overl. na 1863, d.v. Kors Pander, zeilmaker, en Grietjen Snoek.

Uit dit huwelijk:

1.                  Neeltje Schimmel, geb. Blokzijl 22.10.1846 (akte).

2.                  Geert Schimmel, geb. Blokzijl 31.03.1847 (akte); volgt V.b.

3.                  Kors Schimmel, geb. Blokzijl 04.10.1848 (akte); volgt V.c.

4.                  Hendrik Schimmel, geb. Delfstrahuizen (Schoterland) 03.05.1850, overl. Blokzijl 06.03.1870.

5.                  Grietje Schimmel, geb. Blokzijl 27.10.1851 (Akte), overl. Amersfoort 17.02.1931, tr. Amersfoort 11.08.1880 Willem Ipenburg, geb. Leusden 30.05.1851, overl. Amersfoort 27.02.1896, z.v. Cornelis Ipenburg en Dingena de Pater.
Uit dit huwelijk: Cornelia, geb. Amersfoort 04.08.1882, overl. Amersfoort 04.11.1891; Dina, geb. Amersfoort 11.01.1885, overl. na 1912; Klaasje, geb. Amersfoort 18.09.1886, overl. na 1920; Wilhelmina, geb. Amersfoort 24.01.1888, overl. na 1919; Grietje, geb. Amersfoort 11.01.1891, overl. na 1918; Cornelia Wilhelmina, geb. Amersfoort 08.12.1892.

6.                  Pieter Schimmel, geb. Blokzijl 03.05.1855, overl. Veenhuizen (Norg) 16.05.1906.

7.                  Trijntje Schimmel, geb. Blokzijl 25.09.1860, overl. Blokzijl 01.10.1861.

8.                  Jochem Schimmel, geb. Blokzijl 12.10.1863, overl. Blokzijl 02.01.1864.

 


 

V.b.Geert Schimmel, z.v. IV.c, geb. Blokzijl 31.03.1847 (akte), conducteur (1890), overl. Utrecht 22.06.1925, tr. Amersfoort 13.02.1878 Catharina Schuurink, geb. Voorthuizen (Barneveld) 08.10.1845, overl. Utrecht 05.07.1920, d.v. Evert Schuurink en Anna Neeltje Cozijnsen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Klaasje Schimmel, geb. Utrecht 18.12.1878, overl. Amersfoort 11.11.1952, tr. Utrecht 25.04.1901 Jan Wijk, geb. Klein Garnwerd (Winsum) 19.06.1872, overl. Amersfoort 27.09.1944, z.v. Klaas Wilhelmus Wijk, landbouwer, en Jantje van Hemmen.
Uit dit huwelijk: Nicolaas Gerhardus, geb. ca. 1903, overl. Utrecht 14.02.1909.

2.                  Klaas Schimmel, geb. Kampen 21.01.1882 (no.29); volgt VI.b.

3.                  Anna Everdina Schimmel, geb. Utrecht 14.11.1884, overl. Zwolle 02.09.1889.

4.                  Evert Schimmel, geb. Kampen 1887 (no.482), overl. Zwolle 30.08.1889.

5.                  Hendrik Schimmel, geb. Kampen 1887 (no.483), overl. Zwolle 07.07.1889.

6.                  Anna Everdina Hendrika Schimmel, geb. Zwolle 11.10.1890, tr. Utrecht 20.05.1915 Rijk van Grootheest, geb. Amersfoort 11.10.1889, leraar gymnastiek HBS te Bandoeng (1928,1933), leraar gymnastiek Lyceum te Soerabaja (1938,1940), leraar HBS te Bandoeng (1942), z.v. Gerrit van Grootheest en Teuntje van Loenen.
Uit dit huwelijk: Gerardus Catharinus, geb. Utrecht 12.10.1918, student, lid v/h verzet, overl. Kamp Sachsenhausen te Oranienburg 11.05.1942|a||b|.

 

Noten: |a| overl.akte Amersfoort 12.06.1951 no.306; |b| Slachtofferregister v/d Oorlogsgravenstichting.

 


 

VI.b. Klaas Schimmel, z.v. V.b, geb. Kampen 21.01.1882 (no.29), bootsman bij de Koninklijke Marine (1915), tr. Amerongen 09.03.1911 Klaasje Schimmel, geb. Amerongen 30.04.1883, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 29.06.1955,

d.v. Kors Schimmel en Korneliske Spijker.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelis Gerard Schimmel, geb. Leiden 03.02.1915, matroos. [Vlissingen; Den Helder 1933; Soerabaia 1937]

 


 

V.c.Kors Schimmel, z.v. IV.c, geb. Blokzijl 04.10.1848 (akte), werkman (1915), tuinman (1916), overl. Amerongen 05.11.1933, tr. Amersfoort 03.03.1881 Korneliske Spijker, geb. Blokzijl 20.01.1849 (akte), overl. Amerongen 14.10.1910, d.v. Cornelis Spijker en Judith Ottema.

Uit dit huwelijk:

1.                  Klaasje Schimmel, geb. Utrecht 24.12.1881, overl. Utrecht 27.04.1882.

2.                  Klaasje Schimmel, geb. Amerongen 30.04.1883, tr. Amerongen 09.03.1911 Klaas Schimmel, geb. Kampen 21.01.1882 (akte), z.v. Geert Schimmel en Catharina Schuurink.

3.                  Cornelis Schimmel, geb. Amerongen 28.01.1886, grondwerker (1915), tr. Amsterdam 12.05.1915 Hendrika Meinen, geb. Slood (Hoogeveen) 03.03.1889, d.v. Roelof Meinen en Aaltje Kreulen.

4.                  Klaas Schimmel, geb. Amerongen 15.11.1891, timmerman (1916), tr. Haarlemmermeer 04.10.1916 Wilhelmina Corstiana Johanna Dammers, geb. Haarlemmermeer 07.08.1892, d.v. Gerdinus Teunis Matthijs Willem Hendrikus Dammers en Lijsje Bouman.

 


terug naar het overzicht Schimmel