Familie Weijers/Wijers (118)

 

(Nederlands Oost-Indië)

 

 

Het betreft enkele losse vermeldingen Weijers/Wijers in Nederlands Oost-Indië.

 

Hun onderlinge relatie en die met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, november 2006 (laatst herzien april 2022)

 


top

Losse vermeldingen

 

101.         Maria Weijers, overl. (kraambed) Djokjakarta 27.01.1819, tr. voor 1819 Adrianus de Koning.
Uit dit huwelijk: Maria Cornelia Josephina Rudolpha Levina, geb. 18.01.1819, ged. Djokjakarta 13.12.1819.
Noten: |a| ‘huisvrouw van de Koning’.

 

102.         Willem Wijers, overl. Bandjermasin (Zuid- en Ooster-Afdeeling van Borneo, NOI) 05.12.1858.

 

103.         Gerrit Weijers, militair, overl. Soerabaja 15.05.1859.

 

104.         Willem Wijers, geb. Bandjermasin 05.12.1868.

 

105.         J.M. Weijers, luitenant-ter-zee 2e klasse (benoemd 01.12.1877; vermeld 1885).

 

106.         Matheus Weijers, bij het leger, overl. Semarang 29.09.1888.

 

107.         J.L. Weijers, woont Tambang (Padangsche Benedenlanden, Sumatra’s Westkust) (1888), Painan (Padangsche Benedenlanden) (1889,1891), Indrapoera (Padangsche Benedenlanden) (1892,1896).

 

108.         P. Wijers, controleur 2e kl., aangekomen te Semarang per N.I. ss. ‘Tambora’ van Batavia 29.03.1894|a|.
Noten: |a| De locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad 29.03.1894.

 

109.         Carolina Aletta Jane Pauline Wijers, geb. Garoet 23.06.1895, overl. Soerabaja 28.04.1896 of 26.11.1896|a||b|, begr. Soerabaja (Bpl. Peneleh).
Noten: |a| Bronnenpublikaties Ind. Gen. Ver. deel 10, p.103; |b| De locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad 07.12.1896 (oud 17  maanden).

 

110.         Richard Weijers, geb. Soerakarta 22.10.1895.

 

111.         “De wachtmeester Weijers is van Salatiga overgeplaatst naar het derde escadron cavalerie te Batavia.”|a|
Noten: |a| De locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad 12.02.1896.

 

112.         P.J. Weijers, kapitein der Infanterie (13.08.1896)|b|, kapitein te Solo (1897).
“De van Atjeh afgeloste 2e Luit. der inf. P.J. Weijers van het 15e bat. inf. is overgeplaatst bij het 4e depot bat. te Padang.”|c|
Noten: |a| Bataviaasch nieuwsblad 24.06.1897; |b| Samarangsch advertentieblad; |c| Bataviaasch nieuwsblad 07.02.1889.

 

113.         Cornelis Weijers, bij het leger, overl. Koeta Radjah (Atjeh) 10.11.1898.

 

114.         Sophia Maria Anna Wijers, geb. Karanganjar (Bagelen) 05.04.1899.

115.         Sophia Maria Anna Wijers, geb. Poerworedjo 05.04.1899, overl. Ledok 07.11.1899.

 

116.         Margaretha Wijers, geb. Magelang 08.05.1901 (erkend), overl. Koedoes 20.11.1902.

 

117.         Jan Wijers, woont Bandoeng (1899,1900), overl. Bandoeng 21.10.1901.

 

118.         Martinus Weijers, overl. Bondowoso 14.12.1909.

 

119.         E.J.Ch.A. Weijers, controleur, “wegens ziekte een maand verlof verleend naar Salatiga” (1910)|a|.
Noten: |a| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 09.04.1910.

 

120.         E.W. Wijers, tijdelijk landbouwkundig ambtenaar (benoemd 13.02.1914) te Fort de Kock (NOI), ambtenaar landbouwvoorlichtingsdienst (benoemd 22.03.1918, herbenoemd 31.05.1924).

 

121.         Frits Lodewijk Weijers, geb. Soerabaja 27.10.1918.

 

122.         J.J. Weijers, onderwijzer 2e klasse (benoemd 22.08.1919), onderwijzer 1e klasse (benoemd 08.07.1922), werkzaam bij Mulo afd. A.M.S. Buitenzorg (1925), naar Mr.Cornelis (1930), leraar HBS te Semarang (1934,1935).

 

123.         Henrick Jacques Weijers, geb. Soerabaja 02.01.1919, mil.stoker K.M., overl. Zuid van Gasparstraat a/b Hr.Ms. van Nes 17.02.1942, begr. zeemansgraf, vermeld in Gedenkboek 39 van de Oorlogsgravenstichting.

124.         Henrich Jacques Weijers, geb. Soerabaja 02.01.1920|a|.
Noten: |a| Burgerlijke stand, Aanhangsel bij de Adresboek van geheel Ned.-Indië van Kleian editie 1921, p.120.

 

125.         Lambert M. Wijers, Ben, van Amsterdam naar Batavia (1931)|b|, empl. N.I. Landb. Mij. (1932,1941), verloofd Onderneming Rantjasoeni/Batavia 05.03.1933, otr. Bandoeng|a|, tr. 28.08.1933 Albertine Eleonore R. Twijsel, Els.

Noten: |a| Het Vaderland 22.09.1933; |b| Bataviaasch nieuwsblad 12.01.1931.

 

126.         Belast met de waarn. van de betr. van leeraar 2e kl. b/d Gouv. H.B.S. te Makassar, A.A. Weijers, wd. mulo-onderwijzer b/d 1e Gouv. mulo-school te Batavia (1939)|a|.
Noten: |a| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 19.07.1939.

 

127.         Johny E.H. Weyers, overl. Soerabaja 20.09.1944.

 


Legenda:


terug naar het overzicht Weijers/Wijers