Familie Weijers/Wijers (118)

 

(Nederlands Oost-Indië)

 

 

Het betreft enkele losse vermeldingen Weijers/Wijers in Nederlands Oost-Indië.

 

Hun onderlinge relatie en die met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, november 2006 (laatst herzien oktober 2016)

 


top

Fragment

 

I. Jacoba Hendrika Weijers, tr. Batavia 24.12.1930 Johannes van Lil.

Kind:

1.                  Cato Weijers (‘voorheen geboren Van Lil’), Toos/Tosca, geb. Batavia 28.04.1934|a|, overl. Den Haag 25.01.2004, crem. Den Haag 30.01.2004.

 

Noten: |a| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 07.05.1934 (dochter).

 

Bron (gegevens over Cato): Loek Magdelyns, familieberichten Den Haag e.o.

 


top

Fragment

 

I. Hermanus Lambertus Weijers, erkend Banda (Neira) 02.11.1892|a|, overl. Sittard 26.03.1960, begr. Nuth 30.03.1960, tr. Catharina Lapré, geb. ca. 1892, overl. Nuth 20.12.1972|b|, begr. Nuth 23.12.1972.

Uit dit huwelijk:

1.                  Richard Weijers, tr. Corrie F. van Dorssen, geb. Soerabaja 11.04.1936, overl. Heerlen 18.01.1992, crem. Heerlen 23.01.1992.
Uit dit huwelijk kinderen: Rob; Joyce; Alex; Peter.

2.                  zoon L.A. Weijers, tr. Soerabaja xx.02.1951 R. Hopp.
Uit dit huwelijk kinderen.

 

Noten: |a| Naamlijst 1894 p.397; |b| Ziekenhuis Sittard.

 


top

Losse vermeldingen

 

101.         Maria Weijers, overl. (kraambed) Djokjakarta 27.01.1819, tr. voor 1819 Adrianus de Koning.
Uit dit huwelijk: Maria Cornelia Josephina Rudolpha Levina, geb. 18.01.1819, ged. Djokjakarta 13.12.1819.
Noten: |a| ‘huisvrouw van de Koning’.

 

102.         Andries Josef Weijers, militair, overl. Batavia 03.11.1856.

 

103.         Willem Wijers, overl. Bandjermasin (Zuid- en Ooster-Afdeeling van Borneo, NOI) 05.12.1858.

 

104.         Gerrit Weijers, militair, overl. Soerabaja 15.05.1859.

 

105.         Peter Weijers, militair, overl. Soerabaja 14.01.1865.

 

106.         Willem Wijers, geb. Bandjermasin 05.12.1868.

 

107.         J.M. Weijers, luitenant-ter-zee 2e klasse (benoemd 01.12.1877; vermeld 1885).

 

108.         Bernardus Hendrikus Johannes Weijers, bij het leger (1884), overl. Soerabaja 22.06.1884.

 

109.         Petrus Johannes Weijers, bij het leger, overl. Malang (Pasoeroean) 03.10.1887.

 

110.         Matheus Weijers, bij het leger, overl. Semarang 29.09.1888.

 

111.         J.L. Weijers, woont Tambang (Padangsche Benedenlanden, Sumatra’s Westkust) (1888), Painan (Padangsche Benedenlanden) (1889,1891), Indrapoera (Padangsche Benedenlanden) (1892,1896).

 

112.         Carolina Aletta Jane Pauline Wijers, geb. Garoet 23.06.1895, overl. Soerabaja 28.04.1896 of 26.11.1896|a|, begr. Soerabaja (Bpl. Peneleh).
Noten: |a| Bronnenpublikaties Ind. Gen. Ver. deel 10, p.103.

 

113.         Richard Weijers, geb. Soerakarta 22.10.1895.

 

114.         “De wachtmeester Weijers is van Salatiga overgeplaatst naar het derde escadron cavalerie te Batavia.”|a|
Noten: |a| De locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad 12.02.1896.

 

115.         L. Weijers, woont Batavia (1897).

 

116.         P.J. Weijers, kapitein der Infanterie (13.08.1896)|b|, kapitein te Solo (1897).
“De van Atjeh afgeloste 2e Luit. der inf. P.J. Weijers van het 15e bat. inf. is overgeplaatst bij het 4e depot bat. te Padang.”|c|
Noten: |a| Bataviaasch nieuwsblad 24.06.1897; |b| Samarangsch advertentieblad; |c| Bataviaasch nieuwsblad 07.02.1889.

 

117.         Cornelis Weijers, bij het leger, overl. Koeta Radjah (Atjeh) 10.11.1898.

 

118.         Sophia Maria Anna Wijers, geb. Karanganjar (Bagelen) 05.04.1899.

119.         Sophia Maria Anna Wijers, geb. Poerworedjo 05.04.1899, overl. Ledok 07.11.1899.

 

120.         Margaretha Wijers, geb. Magelang 08.05.1901 (erkend), overl. Koedoes 20.11.1902.

 

121.         Jan Wijers, woont Bandoeng (1899,1900), overl. Bandoeng 21.10.1901.

 

122.         Martinus Weijers, overl. Bondowoso 14.12.1909.

 

123.         E.J.Ch.A. Weijers, controleur, “wegens ziekte een maand verlof verleend naar Salatiga” (1910)|a|.
Noten: |a| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 09.04.1910.

 

124.         E.W. Wijers, landbouwkundig ambtenaar te Fort van der Capellen, gedetacheerd te Moera Enim (1916)|a|, ambtenaar landbouwvoorlichtingsdienst bij de residentie Bali en Lombok, standplaats Singaradja (1921), onderwijzer bij de Cultuurschool te Malang (benoemd 17.06.1922), tuinbouwkundig ambtenaar 1e klasse bij de Tuinbouwvoorlichtingsdienst (benoemd 01.02.1925), standplaats Pamekasan (1926), gedetacheerd op ‘de Giesting’ (1929), voorzitter sociëteitscommissie van de I.E.V.-kolonie ‘de Giesting’in de Lampongs (1930)|e|, tr. voor 1929|f| NN.
     –1933: “Toegevoegd aan het Hoofd der afd. Landbouw van het Dep. van Landbouw, Nijverheid en Handel teneinde te worden belast met de leiding van de bedrijven te Pantjasan en te Kota-Badoe met standplaats Buitenzorg, de landbouwkundig ambt. 1ste kl. E.W. Wijers, thans met standplaats ‘de Giesting’ toegevoegd aan den Landbouwconsulent 1ste kl. belast met den landbouwvoorlichtingsdienst in de res. Lampongsche Distr.”|d|
     –1939: “Wegens langdurigen dienst, een jaar verlof verleend naar Europa aan E.W. Wijers, landbouwkundig ambtenaar 1e klasse, belast met de leiding van het Opleidingsbesdrijf ‘Pantjasan’ bij Buitenzorg, met bepaling, dat hij zijne betrekking zal nederleggen op 8 juli 1940.”|c|
     –1940: “Ingetrokken overeenkomstig den wensch van belanghebbende het besluit, waarbij aan E.W. Wijers, landbouwkundig ambtenaar 1ste klasse, belast met de leiding van het Opleidingsbedrijf ‘Pantjasan’ bij Buitenzorg, met ingang van 2 juli 1940, wegens langdurigen dienst, één [jaar] verlof naar Europa is verleend.”|b|
Noten: |a| Bataviaasch nieuwsblad 10.04.1916; |b| Bataviaasch nieuwsblad 11.06.1940; |c| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië; |d| Bataviaasch nieuwsblad 13.10.1933; |e| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 16.04.1930; |f| De Indische courant 07.10.1929.

 

125.         Frits Lodewijk Weijers, geb. Soerabaja 27.10.1918.

 

126.         J.J. Weijers, onderwijzer 2e klasse (benoemd 22.08.1919), onderwijzer 1e klasse (benoemd 08.07.1922), werkzaam bij Mulo afd. A.M.S. Buitenzorg (1925), naar Mr.Cornelis (1930), leraar HBS te Semarang (1934,1935).

 

127.         Henrick Jacques Weijers, geb. Soerabaja 02.01.1919, mil.stoker K.M., overl. Zuid van Gasparstraat a/b Hr.Ms. van Nes 17.02.1942, begr. zeemansgraf, vermeld in Gedenkboek 39 van de Oorlogsgravenstichting.

 

128.         Henrich Jacques Weijers, geb. Soerabaja 02.01.1920|a|.
Noten: |a| Burgerlijke stand, Aanhangsel bij de Adresboek van geheel Ned.-Indië van Kleian editie 1921, p.120.

 

129.         Helena Maria Louise Wijers, geb. Buitenzorg 29.06.1921.

 

130.         Petronella Maria Weijers, tr. Blitar (Oost-Java, NOI) 17.08.1921 Johannes Christiaan de Nie.

 

131.         Mw M.L.A. Wijers, otr. Semarang 28.04.1922, tr. Weltevreden 16.05.1922, tr. Mr.Cornelis (Bethelkerk) 16.05.1922 Abraham Herdes, geb. Renkum 07.04.1888, overl. 01.11.1979, begr. Hilversum (Noorderbpl.), z.v. George Johan Christoph Herdes (1859-1930) en Maria Kroon (ca.1857-1943).
     AH en echtg. met stoomschip Insulinde naar Indië (vertrek Rotterdam 27.01.1923).
Uit dit huwelijk: Marie Louise, geb. Weltevreden 05.04.1929.

 

132.         Lambert M. Wijers, Ben, van Amsterdam naar Batavia (1931)|b|, empl. N.I. Landb. Mij. (1932,1941), overl. 1975, verloofd Onderneming Rantjasoeni/Batavia 05.03.1933, otr. Bandoeng|a|, tr. 28.08.1933 Albertine Eleonore Twijsel, Els, geb. (‘on a tea plantation on the island of Java’) 17.03.1913, overl. Sonora (Tuolumne County, California, USA) 04.01.2006.|c|
Uit dit huwelijk:

a.          Erika Marlena Wijers, tr. Lewis Giumpali.

Noten: |a| Het Vaderland 22.09.1933; |b| Bataviaasch nieuwsblad 12.01.1931; |c| obituary in The Union Democrat 13.01.2006 {preceded in death by her husband of nearly fifty years in 1975 (?)}.

 

133.         Belast met de waarn. van de betr. van leeraar 2e kl. b/d Gouv. H.B.S. te Makassar, A.A. Weijers, wd. mulo-onderwijzer b/d 1e Gouv. mulo-school te Batavia (1939)|a|.
Noten: |a| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 19.07.1939.

 

134.         Johny E. Weyers, overl. Soerabaja 20.09.1944.

 


Legenda:


terug naar het overzicht Weijers/Wijers