Familie Weijer (121)

 

(Baarderadeel)

 

 

Het betreft de nazaten van Johan Dirks Weijer en Johanna van Gorkum. Hun relatie met de andere families Weijer is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2012 (laatst herzien oktober 2016)

 


 

I. Johan Dirks Weyer, tr. voor 1780 Johanna van Gorkum.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Weyer, geb. Weidum ca. 1780; volgt II.

 


 

II. Johannes Johans Weyer, z.v. I, geb. Weidum ca. 1780, overl. Baarderadeel 11.07.1850, tr. Baarderadeel 19.08.1815 Romkjen Sjoerds Jongsma, geb. Kingmatille ca. 1791, d.v. Sjoerd Jacobs Jongsma en Jeltje Annes.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johan Weyer, geb. Baarderadeel 11.07.1816, overl. Baarderadeel 09.11.1816.

2.                  Johan Weyer, geb. Baarderadeel 1817; volgt III.a.

3.                  Sjoerd Weyer, geb. Baarderadeel 1819; volgt III.b.

4.                  Jelle Johannes Weyer, geb. Baarderadeel 1821; volgt III.c.

5.                  Jeltje Weyer, geb. Baarderadeel 04.10.1822.

6.                  Johanna Weyer, geb. Weidum (Baarderadeel) 04.10.1822, tr. Baarderadeel 16.05.1849 Ente Douwes Stienstra, geb. Boksum (Manaldumadeel) 05.09.1823, z.v. Douwe Jogchuns Stienstra en Aukjen Entes Kamstra.

7.                  Petrus Weyer, geb. Baarderadeel 20.09.1824.

8.                  Jeltje Johannes Weyer, geb. Baarderadeel 09.02.1827, overl. Baarderadeel 24.08.1827.

9.                  Jeltje Johannes Weyer, geb. Weidum (Baarderadeel) 27.01.1829, tr. Baarderadeel 14.05.1857 Teunis Klazes van der Meulen, geb. Drachten (Smallingerland) 27.07.1824, overl. Smallingerland 29.03.1890, z.v. Klaas Teunis van der Meulen en Geeske Everts Jansma.
Uit dit huwelijk: Klaas, geb. Beers (Barderadeel) 08.02.1858, overl. na 1885; Romkje, geb. Baarderadeel 05.10.1859; Geeske, geb. Beers (Baarderadeel) 23.12.1861, overl. na 1894; Johannes, geb. Baarderadeel 07.07.1864, overl. Baarderadeel 29.06.1865; Johannes, geb. Baarderadeel 11.03.1866, overl. Avereest 17.08.1950.

10.              Renske Weyer, geb. Baarderadeel 27.10.1831, overl. Baarderadeel 08.11.1831.

 


 

III.a. Johan Johannes Weyer, z.v. II, geb. Weidum (Baarderadeel) 17.10.1817, tr. Baarderadeel 14.05.1842|a| Dirkje Jacobs de Jong, geb. Mantgum (Baarderadeel) 09.06.1815, d.v. Jacob Jacobs de Jong en Antje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Weijer, geb. Baarderadeel 1843; volgt IVa.

2.                  Jacob Weyer, geb. Baarderadeel 1844; volgt IV.b.

3.                  Antje Weyer, geb. Weidum (Baarderadeel) 24.02.1850, tr. Baarderadeel 31.05.1873 Jelle Sjoerds Spijkstra, geb. Warga (Idaarderadeel) 21.12.1851, z.v. Sjoerd Durks Spijkstra en Yke Wytzes Boorsma.
Uit dit huwelijk: Sjoerd, geb. Baarderadeel 25.03.1874; Johan, geb. Baarderadeel 15.06.1875; Dirk, geb. Baardradeel 21.08.1876; Johannes, geb. Baarderadeel 20.04.1878; Dirkje, geb. Baarderadeel 27.06.1879; Dirkje, geb. Baarderadeel 18.08.1880; Wytske, geb. Baarderadeel 02.02.1882; Yke, geb. Baarderadeel 15.10.1883; Johanna, geb. Barderadeel 09.06.1886.

4.                  Romkje Weyer, geb. Weidum (Baarderaeel) 01.09.1854, tr. Baarderadeel 23.08.1873 Tjerk Sjoerds Spiekstra, geb. Warga (Idaarderadeel) 25.05.1847, z.v. Sjoerd Durks Spiekstra en Hyke Wietzes Boorsma.
Uit dit huwelijk: Sjoerd, geb. Baarderadeel 20.05.1878; Ike, geb. Baarderadeel 25.04.1882.

 

Noten: |a| moeder de Jong (huw.akte Baarderadeel 1842 no.16).

 


 

IV.a. Johannes Johans Weijer, z.v. III.a, geb. Weidum (Baarderadeel) 17.02.1843, arbeider, tr. Baarderadeel 02.06.1877 Kaatje Gerbens Kuipers, geb. Lions (Baarderadeel) 24.12.1845, d.v. Gerben Franses Kuipers en Berber Tjeerds Menagie.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johan Weijer, geb. Baarderadeel 25.02.1879, arbeider, overl. Hilversum 28.05.1953, tr. Hilversum 20.10.1909 Mietje Lam, geb. Hilversum 17.11.1872, overl. Hilversum 20.06.1956, d.v. Jan Lam en Maria Voorhaar.
     ML tr. 1e Hilversum 17.06.1896 Wilhelmus Kaspers, geb. Amersfoort 13.07.1872, schilder, overl. Hilversum 02.07.1899, z.v. Johannes Kaspers en Johanna van Empelen.

2.                  Gerben Weyer, geb. Baarderadeel 22.10.1880.

3.                  Berber Weyer, geb. Baarderadeel 21.11.1881, tr. Baarderadeel 10.11.1910 Geert de Haan, geb. Menaldum (Menaldumadeel) 09.11.1883, z.v. Willem de Haan en Antje Wiersma.

4.                  Dirkje Weyer, geb. Baarderadeel 09.10.1883.

5.                  Romke Weyer, geb. Baarderadeel 29.12.1884.

6.                  Dirkje Weyer, geb. Baarderadeel 25.06.1887.

 


 

IV.b. Jacob Weyer, z.v. III.a, geb. Weidum (Baarderadeel) 31.10.1844, overl. voor 1948, tr. Baarderadeel 21.02.1867 Wijtske Ales Talman, geb. Oosterzee (Lemsterland) 26.10.1840, overl. voor 1948, d.v. Ale Tjibbes Talman en Eelkjen Pieters Azen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johan Weijer, geb. Baarderadeel 1867; volgt V.a.

2.                  Ale Weyer, geb. Baarderadeel 30.10.1868.

3.                  Durkje Weyer, geb. Weidum (Baarderadeel) 04.08.1870, overl. Bolsward 22.09.1948, tr. Baarderadeel 28.05.1892 Johannes Wytzes Visser, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 03.06.1869, overl. voor 1945, z.v. Wytze Jans Visser en Harmke Johannes Dijkstra.
Uit dit huwelijk: Wytske, geb. Leeuwarderadeel 02.02.1895; Klaas, geb. Leeuwarderadeel 23.03.1898; Harmke, geb. Leeuwarderadeel 16.09.1901; Fokjen, geb. ca. 1905, overl. Oosterend (Hennaarderadeel) 13.05.1945.

4.                  Pieter Jacobs Weyer, geb. Baarderadeel 1872; volgt V.b.

5.                  Eelkje Weijer, geb. Baarderadeel 11.12.1874, tr. 1e Baarderadeel 18.01.1897 (echtsch. Arr.Rb. Haarlem 16.10.1917, ingeschr. Baarderadeel 22.01.1918) Johannes Pieters de Jong, geb. Oenkerk (Tietjerksteradeel) 14.12.1872, z.v. Pieter Hendriks de Jong en Grietje Johannes Nauta; tr. 2e Amsterdam 28.11.1918 Hendrik Uitterdijk, geb. Dantumadeel 08.09.1874, onderwijzer, z.v. Jan Uitterdijk en Grietje Bottema.
Uit het huwelijk De Jong-Weyer: Grietje, geb. Leeuwarden 09.04.1897.

6.                  Jacob Weyer, geb. Baarderadeel 10.01.1877.

7.                  Fopkje Weyer, geb. Baarderadeel 23.09.1878, tr. Tietjerksteradeel 24.05.1902 Jelle Tjalles van Slooten, geb. Oenkerk (Tietjerksteradeel) 10.12.1877, z.v. Tjalle Hendriks van Slooten en Taetske Jitzes Popma.

8.                  Tjibbe Weyer, geb. Baarderadeel 12.05.1880.

9.                  Tjibbe Weyer, geb. Baarderadeel 03.09.1883.

 


 

V.a. Johan Weijer, z.v. IV.b, geb. Beers (Baarderadeel) 06.07.1867, overl. na 1946, tr. Amersfoort 09.05.1894 Hendrika van de Klashorst, geb. IJsselstein 18.10.1869, winkelierster (1924,1925), overl. Hengelo 25.05.1946, d.v. Splinter van de Klashorst en Gerrigje Belijenberg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacob Johannes Weijer, geb. Amersfoort 19.11.1895, winkelier, overl. Heemstede 27.06.1939|a|, tr. Enschede 15.05.1924 Lutske van der Laan, geb. Leeuwarden 08.09.1897, winkeljuffrouw (1924), overl. na 1939, d.v. Gijsbert Johannes van der Laan en Dieuwke Poelstra.

2.                  Gerritje Hendrika Weijer, geb. Amersfoort 09.05.1898, muzieklerares (1925), tr. Enschede 18.03.1925 Tjalke Bernardus Broeksma, geb. Stad Almelo 17.04.1897, reiziger (1921), handelsagent (1925), pensionhouder (1956), overl. Zwolle 08.09.1956, z.v. Bernardus Broeksma, bakker, en Trijntje Snip.
     TBB tr. 1e Zaandam 08.12.1921 (echtsch. 08.10.1924) Evertje Seijmonsbergen, geb. Zaandam 29.07.1897, d.v. Steven Seijmonsbergen en Adriana Johanna Frissel.

3.                  Wijtsche Jacoba Johanna Weijer, geb. Amersfoort 05.11.1902, overl. Hengelo(O) 23.09.1957, tr. Pawel Klapczuk.

 

Noten: |a| ook overl.akte Hengelo(O) 1939 no.188.

 


 

V.b. Pieter Jacobs Weyer, z.v. IV.b, geb. Weidum (Baarderadeel) 07.03.1872, tr. Baarderadeel 05.08.1896 Rinske Lieuwes Sytsma, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 13.10.1871, d.v. Lieuwe Jobs Sytsma en Trijntje Baukes van der Ploeg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacob Weyer, geb. Baarderadeel 19.05.1897.

 


 

III.b. Sjoerd Johannes Weyer, z.v. II, geb. Weidum (Baarderadeel) 03.01.1819, tr. 1e Menaldumadeel 02.08.1845 Martha Jacobs Tuininga, geb. Jorwerd (Baarderadeel) 09.12.1823, d.v. Jakob Klazes Tuininga en Marijke Ynses; tr. 2e Menaldumadeel 04.05.1876 Japikje Gerbens Hoekstra, geb. Swichum (Leeuwarderadeel) 16.12.1820, d.v. Gerben Sjoerds Hoekstra en Trijntje Douwes Hiemstra.

Uit het huwelijk Weyer-Tuininga:

1.                  Johannes Weyer, geb. Menaldumadeel 02.01.1847.

2.                  Jacobus Weyer, geb. Menadumadeel 01.01.1848.

3.                  Romkje Weyer, geb. Menaldumadeel 21.02.1849.

4.                  Johannes Sjoerds Weyer, geb. Menaldumadeel 1851; volgt IV.c.

5.                  Petrus Sjoerds Weyer, geb. Menaldumadeel 1855; volgt IV.d.

6.                  Maria Weyer, geb. Menaldumadeel 11.02.1859.

7.                  Maria Weyer, geb. Boksum (Menaldumadeel) 06.07.1862, tr. 1e Baarderadeel 24.05.1884 Jan Pieters Dijkstra, geb. Winsum (Baarderadeel) 27.08.1854, z.v. Pieter Alberts Dijkstra en Wintje Jans Hiemstra; tr. 2e Menaldumadeel 16.05.1901 Klaas Hiemstra, geb. Weidum (Baarderadeel) 18.04.1861, z.v. Jitse Klazes Hiemstra en Eelkje Wiltjes Gosliga.
Uit het huwelijk Dijkstra-Weyer: Jacobje, geb. Baarderadeel 05.01.1885; Wintje, geb. Menaldumadeel 26.03.1886; Sjoerd, geb. Menaldumadeel 18.05.1892, overl. Leeuwarderadeel 21.09.1917.

 


 

IV.c. Johannes Sjoerds Weyer, z.v. III.b, geb. Deinum (Menaldumadeel) 01.12.1851, tr. Menaldumadeel 08.05.1875 Pietje Hendriks Bloemhof, geb. Deinum (Menaldumadeel) 01.01.1852, d.v. Hendrik Kornelis Bloemhof en Antje Feddes Jellema.

Uit dit huwelijk:

1.                  Sjoerd Johannes Weyer, geb. Baarderadeel 1876; volgt V.c.

2.                  Hendrik Weyer, geb. Baarderadeel 01.06.1879.

3.                  Antje Weyer, geb. Hijlaard (Baarderadeel) 20.01.1882, tr. Baarderadeel 26.05.1906 Pieter Halbertsma, geb. Wieuwerd (Baarderadeel) 12.04.1884, z.v. Sije Pieters Halbertsma en Hotske Jans Visser.

4.                  Antje Weyer, geb. Baarderadeel 05.03.1883.

5.                  Martha Weyer, geb. Hijlaard (Baarderadeel) 31.10.1884, tr. Baarderadeel 16.05.1908 Gerben Baarda, geb. Blessum (Menaldumadeel) 10.01.1887, z.v. Dirk Baarda en Sara Westerdijk.

6.                  Hinke Weyer, geb. Hijlaard (Baarderadeel) 30.07.1887.

7.                  Hinke Weyer, geb. Baarderadeel 23.07.1888, tr. Baarderadeel 08.11.1911 Rinse Strikwerda, geb. Winsum (Baarderadeel) 26.10.1887, z.v. Rein Paulus Strikwerda en Trijntje Rinses de Vries.

8.                  Hendrik Weyer, geb. Hijlaard (Baarderadeel) 20.04.1891, tr. Baarderadeel 06.10.1920 Trijntje Kundersma, geb. Deinum (Menaldumadeel) 15.07.1897, d.v. Sybe Kundersma en Jantje Hiemstra.

9.                  Maria Weyer, geb. Baarderadeel 15.09.1897.

 


 

V.c. Sjoerd Johannes Weyer, z.v. IV.c, geb. Hijlaard (Baarderadeel) 06.04.1876, tr. Baarderadeel 21.12.1901 Lemkje Harmens van der Plaats, geb. Huins (Baarderadeel) 03.02.1882, overl. Leeuwarden 13.10.1937, d.v. Harmen Hendriks van der Plaats en Jeltje Ales van der Meer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Weyer, geb. Baarderadeel 02.04.1902.

 


 

IV.d. Petrus Sjoerds Weyer, z.v. III.b, geb. Boksum (Menaldumadeel) 09.04.1855, overl. voor 1945, tr. Menaldumadeel 17.10.1878 Grietje Klazes Stienstra, geb. Weidum (Baarderadeel) 03.08.1851, overl. voor 1945, d.v. Klaas Jacobs Stienstra en Johanna Beerends Bultje.

Uit dit huwelijk:

1.                  Marten Weyer, geb. Deinum (Menaldumadeel) 20.02.1879, overl. Menaldumadeel 21.03.1944, tr. Menaldumadeel 25.05.1905 Pietje Okkema, geb. Jorwerd (Baarderadeel) 29.05.1877, overl. na 1945, d.v. Okke Tjipkes Okkema en Eke Jacobus Kalma.

2.                  Johanna Weyer, geb. Hijlaard (Baarderadeel) 25.08.1880, tr. Leeuwarderadeel 21.05.1904 Sipke Dorhout, geb. Wytgaard (Leeuwarderadeel) 15.06.1881, z.v. Sieds Dirks Dorhout en Aaltje Feddes de Jong.

3.                  Sjoerd Weyer, geb. Baarderadeel 09.03.1883.

4.                  Klaas Weyer, geb. Baarderadeel 29.03.1885.

5.                  Klaas Weyer, geb. Hijlaard (Baarderadeel) 05.06.1887, tr. Baarderadel 01.04.1922 Maria Johanna Arends, geb. Usquert ca. 1888, d.v. Bernardus Arends en Jesine Charlotte Anna Ludovica Koenen.

6.                  Jacob Weyer, geb. Hijlaard (Baarderadeel) 08.09.1889, tr. Menaldumadeel 22.05.1913 Baukje Heslinga, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 28.02.1889, d.v. Jacob Heslinga en Aafke Koopmans.

7.                  Maria Weyer, geb. Hijlaard (Baarderadeel) 30.07.1891, tr. Baarderadeel 22.05.1912 Catharinus de Groot, geb. Jorwerd (Baarderadeel) 22.06.1888, z.v. Dieuwke Joukes de Groot.

8.                  Sjoerdtje Weyer, geb. Hijlaard (Baarderadeel) 31.12.1895, tr. Baarderadeel 10.05.1916 Sieds Berkenpas, geb. Menaldum 18.05.1891, z.v. Pieter Berkenpas en Dieuwke Terpstra.

9.                  Sjoerd Weyer, geb. Baarderadeel 27.06.1899.

 


 

III.c. Jelle Johannes Weyer, z.v. II, geb. Baarderadeel 19.07.1821, tr. Baarderadeel 29.05.1851 Jeltje Hommes Kalma, geb. Boksum (Menaldumadeel) 25.08.1821, d.v. Homme Jacobs Kalma en Grietje Hanzes de Groot.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Weyer, geb. Menaldumadeel 1853; volgt IV.e.

2.                  Homme Weyer, geb. Menaldumadeel 1854; volgt IV.f.

3.                  Grietje Weyer, geb. Blessum (Menaldumadel) 09.04.1856, tr. Menaldumadeel 09.05.1878 Wopke Andries Hofstra, geb. Boksum (Menaldumadeel) 29.11.1845, z.v. Andries Pieters Hofstra en Grietje Rinzes de Jong.

4.                  Romkje Weyer, geb. Blessum (Menaldumadeel) 04.12.1858, tr. Menaldumadeel 12.05.1881 Fedde Wierstra, geb. Deinum (Menaldumadeel) 06.06.1844, z.v. Keimpe Heins Wierstra en Tietje Feddes Jellema.
Uit dit huwelijk: Jeltje, geb. Menaldumadeel 12.12.1881; Keimpe, geb. Menaldumadeel 14.12.1883; Jelle, geb. Menaldumadeel 31.01.1886; Tjitje, geb. Menaldumadeel 31.12.1887; Frans, geb. Menaldumadeel 16.01.1890; Grietje, geb. Menaldumadeel 10.09.1891; Jantje, geb. Menaldumadeel 06.06.1894; Johanna, geb. Menaldumadeel 24.04.1900.

5.                  Jacob Weyer, geb. Menaldumadeel 16.01.1866.

 


 

IV.e. Johannes Jelles Weyer, z.v. III.c, geb. Blessum (Menaldumadeel) 03.04.1853, tr. 1e Menaldumadeel 09.05.1878 Lolkje Douwes Houtsma, geb. Oosterwierum (Baarderadeel) 09.09.1854, overl. Menaldumadeel 21.01.1881, d.v. Douwe Wytses Houtsma en Froukje Pieters van der Woude; tr. 2e Menaldumadeel 11.05.1882 Rinske Bouwma, geb. Finkum (Leeuwarderadeel) 30.06.1857, d.v. Lieuwe Klazes Bouwma en Bieuwkje Symens de Vries.

Uit het huwelijk Weyer-Houtsma:

1.                  Jelle Weyer, geb. Menaldumadeel 04.04.1880.

Uit het huwelijk Weyer-Bouwma:

2.                  Jelle Weyer, geb. Blessum (Menaldumadeel) 24.05.1883, tr. Baarderadeel 23.05.1914 Riemke Kuipers, geb. Huins (Baarderadeel) 24.08.1888, d.v. Gerben Franses Kuipers en Antje Jans de Wit.

3.                  Bieuwkje Weyer, geb. Blessum (Menaldumadeel) 15.09.1884, tr. Baarderadeel 15.05.1909 Jochum Tamminga, geb. Weidum (Baarderadeel) 27.09.1884, z.v. Yde Jochums Tamminga en Jeltje Rienks de Groot.

4.                  Lieuwe Weyer, geb. Blessum (Menaldumadeel) 07.06.1886, tr. Baarderadeel 02.10.1915 Maaike Grouwstra, geb. Beers (Baarderadeel) 01.10.1893, d.v. Klaas Jans Grouwstra en Willemke Jacobs Rijpma.

5.                  Jeltje Weyer, geb. Blessum (Menaldumadeel) 12.01.1888, tr. Menaldumadeel 28.01.1915 Pieter Tamminga, geb. Weidum (Baarderadeel) 08.06.1889, z.v. Yde Jochums Tamminga en Jeltje Rienks de Groot.

6.                  Symon Weyer, geb. Blessum (Menaldumadeel) 01.04.1890, overl. Zwolle 18.07.1960, tr. Menaldumaeel 29.01.1914 Antje Zeilstra, geb. Lippenhuizen (Opsterland) 22.02.1889, d.v. Rink Zeilstra en Baukje Tamminga.

7.                  Homme Weyer, geb. Blessum (Menaldumadeel) 07.12.1891, tr. Haskerland 30.11.1916 Jetske Jongbloed, geb. Joure (Haskerland) 12.03.1893, d.v. Pieter Jongbloed en Aaltje Margje Langenberg.

8.                  Jacob Weyer, geb. Menaldumadeel 24.11.1894.

 


 

IV.f. Homme Jelles Weyer, z.v. III.c, geb. Blessum (Manaaldumadeel) 11.06.1854, tr. Menaldumadeel 13.05.1880 Tjittje Bloemhof, geb. Deinum (Menaldumadeel) 16.07.1856, d.v. Hendrik Kornelis Bloemhof en Antje Feddes Jellema.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jelle Weyer, geb. Hijlaard (Baarderadeel) 1881; volgt V.d.

2.                  Jacob Weyer, geb. Baarderadeel 11.08.1884.

3.                  Jeltje Weyer, geb. Hijlaard (Baarderadeel) 16.04.1886, tr. Menaldumadeel 12.05.1910 Johannes van Kampen, geb. Warga (Idaarderadeel) 27.11.1886, z.v. Garmt van Kampen en Trijntje de Boer.

4.                  Jacob Weyer, geb. Hijlaard (Baarderadeel) 15.07.1890, tr. Baarderadeel 15.05.1918 Janke van der Woude, geb. Deersum (Rauwerderhem) 09.03.1893, d.v. Durk van der Woude en Everdina Reitsma.

5.                  Grietje Weyer, geb. Baarderadeel 07.06.1892.

6.                  Jantje Weyer, geb. Hijlaard (Baarderadeel) 26.06.1894, tr. Baarderadeel 13.101920 Oege van der Wal, geb. Leeuwarden 15.06.1894, z.v. Folkert van der Wal en Hendrikje van der Veen.

7.                  Pietje Weyer, geb. Baarderadeel 22.03.1896.

 


 

V.d. Jelle Weyer, z.v. IV.f, geb. Hijlaard (Baarderadeel) 14.07.1881, veehouder, overl. na 1945, tr. Baarderadeel 16.05.1908 Grietje Rodenhuis, geb. Dronrijp (Menaldumadeel) 07.04.1884, overl. na 1945, d.v. Jan Rodenhuis en Fokje van Beemen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacob Weyer, geb. Huins ca. 1917, bouwkundig tekenaar, overl. Baarderadeel 31.03.1945|a|, tr. voor 1945 Dettje Arendsz.

 

Noten: |a| overl.akte Menaldumadeel 1945 no.A70.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers