Familie Weijer (123)

 

(Leeuwaarden)

 

 

Het betreft de nazaten van Philip Anthoon Weijer en Anna Elisabeths. Hun relatie met de andere families Weijer is nog in onderzoek.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2012 (laatst herzien september 2016)

 


 

I. Philip Anthoon Weyer, tr. voor 1766 Anna Elisabeths.

Uit dit huwelijk:

 


 

II. Anthoon Weijer, z.v. I, geb. Oberwich ca. 1766, apothekersbediende (1818), overl. Leeuwarden 22.07.1818|d|, tr. voor 1794 Ida Boyé, geb. Idzard ca. 1766, arbeidster (1820,1823), overl. Leeuwarden 05.06.1837.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Catharina Louise Weyer, geb. 13.01.1794, ged. Goutum en Swichum 02.02.1794, dienstmaagd (1820), overl. Leeuwarden 27.02.1870, tr. Leeuwarden 23.07.1820 Petrus Wink, geb. Leeuwarden ca. 1797, overl. Leeuwarden 24.02.1870, z.v. Wilhelmina Wink (-1807).
Uit dit huwelijk: Petrus, geb. Leeuwarden 26.03.1821; Yda, geb. Leeuwarden 19.03.1824, overl. Leeuwarden 29.07.1891; Tietje, geb. Leeuwarden 01.10.1830, overl. Leeuwarden 07.04.1899.

2.                  Tietje Weyer, ged. Leeuwarden 07.02.1796, tr. Leeuwarden 03.07.1836 Arend van Delden, geb. Sneek ca. 1793, hoedemaker, ‘dienende als schutter bij het eerste bataillon der eerste afdeeling mobiele Vriesche Schutterij’, z.v. Johannes Arends van Delden en Dieuwke Gabes van der Meulen.
     AvD tr. 1e Sneek 06.08.1815 Antje Olingius, overl. Sneek 24.06.1832.
Kind van Tietje:

a.       Jacobus Weyer, geb. xx.08.1817, overl. Leeuwarden 28.10.1817.

3.                  Petrus Weyer, ged. Leeuwarden 02.12.1798, overl. Paramaribo 28.12.1841|c|.

4.                  Philippus Weijer, geb. Leeuwarden 1802; volgt III.a.

5.                  Elisabeth Weyer, geb. Leeuwarden 05.04.1806, ged. Leeuwarden 04.05.1806, tr. Leeuwarden 27.10.1833|a| Jan Dirks de Vries, geb. Harlingen ca. 1806, timmermansknecht, ‘doch thans schutter bij het eerste bataillon mobiele Vriesche Schutterij, gedetacheerd te Schayk’ (1833), z.v. Dirk Jans de Vries en Jeltje Sipkes.

6.                  Johannes Weyer, geb. Leeuwarden 19.08.1809, ged. Leeuwarden 03.09.1809.

7.                  Johannes Weijer, geb. Leeuwarden ca. 1819; volgt III.b.

 

Noten: |a| moeder Yda Boeljé ‘welke verklaard heeft dat haar wijlen man genaamd geweest is Georg Anthoon Weijer en niet Antoon Weijer, dat zij genaamd is Yda Boeljé, en niet Ida Booye, zooals verkeerdelijk op het doopceel van hare dochter vermeld staat, en dat door deze verschillende benamingen dezelfde personen worden bedoeld’ (huw.akte Leeuwarden 1833 no.127); |b| ‘zijnde de voor- en toenamen harer wijlen ouders onbekend’ (overl.akte Leeuwarden 1837 no.335); |c| ARA Toegang 2.10.50 inv.580 (Onderofficieren en minderen in Oost- en West-Indië overleden) {geb. 01.01.1797, moedeer Ida Bouge}; |d| Georg Anthoon (overl.akte Leeuwarden 1818 no.312).

 


 

III.a. Philippus Weijer, z.v. II, geb. Leeuwarden 20.11.1802, ged. Leeuwarden 12.12.1802, schoenmaker (1823,1858,1865), overl. voor 1888, tr. Leeuwarden 28.09.1823 Maria Vleeschhouwer/Vleeshouwer, geb. Leeuwarden ca. 1803, naaister (1823), overl. Leeuwarden 22.04.1888, d.v. Elisabeth Vleeshouwer (-1809).

Uit dit huwelijk:

1.                  Georg Antoon Weijer, geb. Leeuwarden 1824; volgt IV.a.

2.                  Jacobus Weijer, geb. Leeuwarden 1825; volgt IV.b.

3.                  Johan Petrus Weyer, geb. Leeuwarden 09.02.1828.

4.                  Elisabeth Weyer, geb. Leeuwarden 02.07.1830.

5.                  Yda Weyer, geb. Leeuwarden 11.11.1832.

6.                  Elisabeth Weyer, geb. Leeuwarden 28.07.1834.

7.                  Petrus Weyer, geb. Leeuwarden 1835; volgt IV.c.

8.                  Johannes Weyer, geb. Leeuwarden 1838; volgt IV.d.

9.                  Elisabeth Weyer, geb. Leeuwarden 21.12.1840, overl. Leeuwarden 10.08.1922, tr. Leeuwarden 18.11.1865 Willem Metskes, geb. Leeuwarden 09.12.1838, zilversmid, overl. Leeuwarden 14.02.1922, z.v. Sipke Metskes en Aafje Hendriks Klooster.
Uit dit huwelijk: Christina, geb. Leeuwarden 20.01.1867; Maria, geb. Leeuwarden 20.01.1867; Aafke, geb. Leeuwarden 20.01.1867 (drieling); levenloze dochter, Leeuwarden 14.03.1869; Sipke, geb. Leeuwarden 12.07.1870, overl. Leeuwarden 03.10.1924; Willem, geb.Leeuwarden 29.08.1894.

10.              Philippus Weyer, geb. Leeuwarden 14.06.1843, overl. Leeuwarden 19.12.1850.

11.              Albertus Weyer, geb. Leeuwarden 1846; volgt IV.e.

 


 

IV.a. Georg Antoon Weijer, z.v. III.a, geb. Leeuwarden 07.01.1824, arbeider, overl. Leeuwarden 15.02.1866, tr. Leeuwarden 13.05.1855 Antje Wieringa, geb. Leeuwarden 18.04.1826, overl. Leeuwarden 04.02.1903, d.v. Anne Jacobs Wieringa en Antje Wytzes Straatsma.

     AW tr. 2e Leeuwarden 19.01.1867 Johannes Sunt, geb. Leeuwarden 24.05.1810, ged. Leeuwarden 10.06.1810, timmerman, overl. Leeuwarden 26.04.1886, z.v. Jetse Sunt en Catharina Driesten.

     JS tr. 1e Leeuwarden 14.05.1837 Jeltje Ruurds Zwarts, overl. voor 1867.

Uit dit huwelijk:

1.                  Philippus Weyer, geb. Leeuwarden 09.07.1855.

2.                  Philippus Weijer, geb. Leeuwarden 1857; volgt V.a.

 


 

V.a. Philippus Weyer, z.v. IV.a, geb. Leeuwarden 23.06.1857, boekdrukker (1899), typograaf (1904), boekdrukker (1905), drukker (1908), conciërge (1912,1921,1922), overl. Hilversum 19.04.1939, tr. 1e Leeuwarden 16.11.1878 Antje Giezen, geb. Leeuwarden 23.01.1858, overl. Hilversum 03.12.1898, d.v. Gerardus Giezen en Anna Francina Heijer; tr. 2e Hilversum 09.09.1899 Johanna Willemina Vossebelt, geb. Avereest 18.01.1862, overl. Hilversum 05.09.1937, d.v. Willem Vossebelt en Margien Sluisman.

     JWV tr. 1e Emmen 08.07.1886 (echtsch. Arr.Rb. Heerenveen 12.10.1894, ingeschr. Ængwirden 03.04.1895) Alt Johannes Kromhout van der Meer, geb. Ængwirden 23.07.1858, overl. Eethen, Genderen en Heesbeen 14.06.1931, z.v. Johannes Alts Kromhout van der Meer en Neeltje Jans Ruwedel.

Uit het huwelijk Weijer-Giezen:

1.                  Johanna Georgine Antonia Weyer, geb. Leeuwarden 19.03.1879.

2.                  Johannes Weyer, geb. Leeuwarden 1880; volgt VI.a.

3.                  Gerritdine Weyer, geb. Schoterland 27.09.1882, overl. Hilversum 09.11.1958, tr. Hilversum 24.08.1904 Cornelis Johannes Antonius Peper, geb. Arnhem 29.07.1875, rijksklerk bij de registratie (1904), overl. Hilversum 28.01.1936, z.v. Cornelis Johannes Peper en Ida Cornelia van Erp.
Uit dit huwelijk: Anna Ida, geb. Hilversum xx.09.1906, overl. Hilversum 28.09.1906.

4.                  Antje Weyer, geb. Schoterland 24.11.1884, tr. Hilversum 26.10.1912 Willem Wiert de Graaf, geb. Leeuwarden 06.02.1886, secretaris ener cultuurmaatschappij (1912), z.v. Johannes de Graaf en Etje Zuidema.

5.                  Johanna Francina Weyer, geb. Schoterland 07.03.1887, overl. Heemstede 10.08.1940, tr. Hilversum 02.12.1908 Pieter Westra, geb. Leeuwarden 24.05.1885, gemeenteambtenaar (1908), geb. Leeuwarden 24.05.1885, overl. na 1940, z.v. Jan Westra en Johanna van der Steen.

6.                  George Antoon Philip Weyer, geb. Weststellingwerf 14.09.1891.
= w.s. George Anton Philip Weijer, proc. Dordt.Petrol.Mij (1916), agent D.P. Mij. (1918), agent Internatio (1924,1929), hfd.agent Kol.Bank (1932,1934), tr. Soerabaja 18.01.1913 Frans Hermien Neumann, geb. 12.06.1890. [Soerabaja (1916); Tjandi (1918); tijd. Europa (1926); Semarang (1924,1929); Soerabaja (1932,1934)]

7.                  Inne Weyer, geb. Weststellingwerf 26.04.1894|a|, tr. Hilversum 15.11.1922 Eduard Jacobus Maat, geb. Beesterzwaag (Opsterland) 29.07.1890, kantoorbediende (1922), vertegenwoordiger (1938), overl. Apeldoorn 26.01.1938, z.v. Berend Everts Maat en Froukje Posthuma.

8.                  Christiaan Weyer, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 26.04.1894|b|, fotograaf, overl. Heerenveen 21.06.1947, tr. Schoterland 14.08.1919 Trijntje van der Tempel, geb. Heerenveen (Schoterland) 30.07.1892, d.v. Jan van der Tempel en Jitske Giezen.

9.                  Jacob Weijer, geb. Hilversum 22.01.1897 (akte), kantoorbediende, tr. Hilversum 27.04.1921 Maria Elisabeth Olofsen, geb. Amsterdam 1897 (akte reg.11 fol.36v), d.v. Giesbartus Peter Olofsen en Alida Schilp.

 

Noten: |a| akte no.A145; |b| akte no.A146.

 


 

VI.a. Johannes Weyer, z.v. V.a, geb. Leeuwarden 10.11.1880, spoorwegbeambte, tr. Sneek 02.10.1905 Froukje Henriette Sevensma, geb. Sneek 15.03.1884, d.v. Pieter Sevensma (ca.1852-1934) en Anna Osinga (ca.1851-1922).

 


 

IV.b. Jacobus Weijer, z.v. III.a, geb. Leeuwarden 25.12.1825, logementhouder (1879), overl. (‘opgevist uit het verbindingskanaal’) Groningen 03.10.1879|a|, tr. Ængwirden 02.03.1856 Catharina Antonia Vermeer, geb. Haarlem ca. 1824, koffiehuishoudster (1880), overl. Leeuwarden 30.12.1910, d.v. Evert Vermeer en Gesina Lansink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Evert Philippus Weijer, geb. Haskerland 1856; volgt V.b.

2.                  Jacobus Weijer, geb. Ameland 17.02.1858, spoorwegbeambte, overl. Utrecht 30.05.1935, tr. 1e Arnhem 23.05.1894 Hendrientje de Lange, geb. Harderwijk 15.01.1845, dienstbode (1864), overl. voor 1935, d.v. Martinus de Lange (ca.1823-1901) en Gerritje Klooster; tr. 2e voor 1935 Catharina Hahndiek, geb. Kockengen 14.05.1867, overl. Utrecht 17.05.1952, d.v. Herman Handiek en Lijsse Smaling.
     HdL tr. 1e Kampen 29.09.1864 (echtsch. Arr.Rb. Zwolle 03.05.1893, ingeschr. Wageningen 09.10.1893) Geert Mooij, geb. Kampen ca. 1842, scheepstimmerman, z.v. Willem Mooij en Aaltje van Aart.
     CH tr. 1e Laagnieuwkoop 28.09.1894 Roelof Cornelis van der Neut, geb. Montfoort 20.03.1868, overl. Utrecht 22.01.1927, z.v. Gijsbertus van der Neut en Sophie Woudenberg; tr. 3e tussen 1934 en 1952 Pieter Cornelis Meneven, geb. Vinkeveen en Waverveen 21.09.1871, overl. De Bilt 02.12.1957, z.v. Johannes Meneven en Krijtje Mooij.
     PCN tr. 1e Woerden 26.04.1894 (echtsch. Arr.Rb. 28.10.1901) Adriana van Dam, geb. Alphen ca. 1883, d.v. Willem van Dam en Pietronella Marsi; tr. 2e Utrecht 02.10.1912 Pietertje van der Plight, geb. Heinenoord ca. 1871, overl. Utrecht 29.01.1934, d.v. Daniël van der Plight en Maaike de Vroed.
     PvdP tr. 1e Heerjansdam 02.05.1892 (echtsch. Arr.Rb. Rotterdam 25.07.1906) Leendert den Hoedt, geb. Ridderkerk 01.03.1870, overl. Zeist 04.02.1925, z.v. Abraham den Hoedt en Janna Boede.
     LdH tr. 2e Rotterdam 13.03.1907 Neeltje Koedood, geb. IJsselmonde 12.02.1874, overl. na 1925, d.v. Jacob Koedood en Hillegje Lems.

3.                  George Antoon Weijer, geb. Leeuwarden 23.12.1860, besteller, overl. Arnhem 15.03.1898, tr. Rheden 19.11.1896 Johanna Charlotta Valkhoff, geb. Velp (Rheden) 08.02.1867, overl. Arnhem 20.03.1934, d.v. Hendrik Johannes Valkhoff en Johanna Charlotta Gerritsen.
     JCV tr. 2e na  1934 Theodorus Johannes Jacob van Baarle, geb. Bergh ca. 1866, bankwerker (1892), overl. Apeldoorn 22.11.1948, z.v. Johannes Severijn van Baarle, commies, en Naatje Josephs.
     TJJvB tr. 1e Gendringen 10.08.1892 (echtsch. voor 1903) Wilhelmina Elisabeth Nijman, geb. Gaanderen (Ambt Doetinchem) 24.03.1872, naaister (1903), koopvrouw (1944), overl. Enschede 14.10.1944, d.v. Albert Nijman, dagloner, en Johanna Agelink.
     WEN tr. 2e Enschede 24.12.1903 Gerhard Kruse, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 16.06.1875, fabriekarbeider (1897,1903), koopman (1939), overl. Enschede 01.01.1939, z.v. Willem Kruse, fabrieksarbeider, en Gerridina Buursink.
     GK tr. 1e Enschede 10.06.1897 Berendina Heupers, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 01.01.1873, overl. Enschede 23.01.1899, d.v. Gerrit Jan Heupers, wever, en Hendrika ter Riet.

4.                  Maria Weyer, geb. Leeuwarden 20.12.1862.

Noten: |a| ook overl.akte Leeuwarden 1879 no.A508.

 


 

V.b. Evert Philippus Weijer, z.v. IV.b, geb. Nijehaske (Haskerland) 27.03.1856, kastelein (1880), overl. voor 1920, tr. Leeuwarden 17.11.1880 Francina van der Horst, geb. Heerenveen (Schoterland) 15.12.1856, dienstbode (1880), overl. na 1920, d.v. Hendrik van der Horst en Francina Domna.

Uit dit huwelijk:

1.                  Catharina Weijer, geb. Leeuwarden 10.09.1881, overl. Apeldoorn 07.08.1936, tr. Apeldoorn 13.07.1911 Jelte Bosma, geb. Weststellingwerf 24.07.1876, timmerman, overl. Apeldoorn 18.01.1950, z.v. Andries Bosma en Wobbigje Woudsma.
     JB tr. 1e voor 1903 Feikje Hoekstra, geb. Opsterland 18.02.1879, overl. Het Loo (Apeldoorn) 12.12.1908, d.v. Age Hoekstra en Janneke Riemsma.

2.                  Francina Weyer, geb. Leeuwarden 07.12.1882.

3.                  Jacoba Weijer, geb. Leeuwarden 21.09.1884, tr. ’s-Gravenhage 15.12.1920 Richard Theodorus Beumer, geb. Leeuwarden 12.03.1873, huisknecht (1920), z.v. Coenraad Nicolaas Beumer en Tetje Riemsma.

4.                  Hendrik Weyer, geb. Leeuwarden 08.06.1886.

 


 

IV.c. Petrus Weyer, z.v. III.a, geb. Leeuwarden 29.09.1835, blikslager, overl. Leeuwarden 02.11.1900, tr. Leeuwarden 16.08.1857 Aukje Westerhof, geb. Leeuwarden 25.10.1834, overl. Leeuwarden 09.10.1918, d.v. Jan Hendriks Westerhof en Hiltje Cornelis de Vries.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hiltje Weyer, geb. Leeuwarden 24.02.1858, overl. Leeuwarden 25.10.1924.

2.                  Jantje Weyer, geb. Leeuwarden 15.04.1859.

 


 

IV.d. Johannes Weyer, z.v. III.a, geb. Leeuwarden 13.06.1838, goudsmid (1858,1882), slijter (1887), tapper (1901,1902), overl. Leeuwarden 20.07.1909, tr. Leeuwarden 16.05.1858 Anna Lucia Trip, geb. Dokkum 13.02.1836, overl. Amsterdam 20.05.1918, d.v. Jan Johannes Trip en Antje Sjoerds van Kammen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Weyer, geb. Leeuwarden 14.08.1859, dienstbode (1882), tr. Leeuwarden 28.10.1882 Pylger Oeloff, geb. Leeuwarden 25.05.1861, societeitsbediende (1882), z.v. Evert Oeloff en Petronella de Vries.
Uit dit huwelijk: Evert, geb. Leeuwarden 30.06.1883; Johannes, geb. Leeuwarden 20.03.1885; Nicolaas, geb. Leeuwarden 05.12.1888.

2.                  Antje Weyer, geb. Amsterdam 02.11.1861.

3.                  Antje Weijer, geb. Amsterdam 04.10.1864 (akte reg.6 fol.114), tr. Nieuwer-Amstel 16.02.1887 Sikke Koldijk, geb. Grouw (Idaarderadeel) 28.05.1855, bakkersknecht (1880,1887), z.v. Rinze Sikkes Koldijk en Baukje Wijtzes Zandberg.
     SK tr. 1e Sneek 09.05.1880 Jeltje Heslinga, geb. Grijpskerk 27.02.1850, naaister (1880), overl. voor 1887, d.v. Hessel Hendriks Heslinga, grofsmid, en Ietje Hendriks de Haan.

4.                  Philippus Weijer, geb. Amsterdam 20.08.1867.

5.                  Elisabeth Weyer, geb. Leeuwarden 16.01.1869.

6.                  Philippus Weyer, geb. Leeuwarden 13.02.1872.

7.                  Elisabeth Weijer, geb. Leeuwarden 19.10.1874, tr. Amsterdam 07.11.1901 Cornelis Adrianus Bleesing, geb. Amsterdam ca. 1863, handelsreiziger (1901), z.v. Johannes Bernardus Bleesing en Jansje Sluijter.
     CAB tr. 1e Harlingen 24.08.1887 (echtsch. Arr.Rb. Amsterdam 28.12.1900, ingeschr. 29.06.1901) Barber van Droge, geb. Harlingen 08.08.1862, d.v. Lambertus Hubertus van Droge en Joukje Wijngaarden.

8.                  Jacobus Weyer, geb. Leeuwarden 1878; volgt V.c.

 


 

V.c. Jacobus Weijer, z.v. IV.d, geb. Leeuwarden 18.04.1878, portier (1902), handelsreiziger, tr. Leeuwarden 31.05.1902 Johanna Cornelia Riemersma, geb. Leeuwarden 02.03.1876, d.v. Romke Riemersma en Afina Berendina Kruimer.

Kinderen (erkend bij het huwelijk):

1.                  Johanna Cornelia Riemersma, later Weijer, geb. Leeuwarden 24.06.1897, dienstbode, overl. Groningen 02.01.1917.

2.                  Jacoba Riemersma, later Weijer, geb. Leeuwarden 03.08.1900, tr. Amsterdam 12.02.1925 Antoon Abram Vonk, geb. Amsterdam ca. 1893, schoenmaker, z.v. Abram Vonk en Maria Frederica Ponfoort.

Uit dit huwelijk:

3.                  Anna Lucia Weyer, geb. Leeuwarden 08.11.1902.

 


 

IV.e. Albertus Weyer, z.v. III.a, geb. Leeuwarden 26.03.1846, blikslager (1872), zinkwerker (1901), pakhuisknecht (1906), koopmansknecht (1911), overl. na 1915, tr. Sneek 15.12.1872 Sijke Jetses, geb. Sneek 01.10.1848|b|, overl. Sneek 04.12.1935, d.v. Jacobus Jetses en Tjitske de Boer.

Kind van Sijke (erkend bij het huwelijk):

1.                  Philippus Jetses, later Weijer, geb. Sneek 1872; volgt V.d.

Uit dit huwelijk:

2.                  Tjietske Weyer, geb. Sneek 01.05.1874, tr. Sneek 22.05.1899 Jacobus Renssen, geb. ’s-Gravenhage 18.07.1874, koetsier (1893), z.v. Johannes Cornelis Renssen en Mattje Verhoef.
JR ingeschreven voor de lichting 1894, loot no.463 en wordt door den Militieraad uit hoofde van broederdienst van den dienst vrijgesteld.

3.                  Maria Weyer, geb. Hilversum ca. 1877, overl. Leeuwarden 24.03.1956, tr. Sneek 11.05.1901 Johannes Dijkstra, geb. Almenum (Barradeel) 09.09.1876, koopmansknecht, overl. voor 1856, z.v. Sijbe Dijkstra en Riemke Brunia.

4.                  levenloze zoon, Sneek 13.10.1878.

5.                  Jacobus Weyer, geb. Sneek 02.11.1879, koopmansknecht (1903,1911), tr. 1e Sneek 09.05.1903 Akke Vlietstra, geb. Harlingen 02.03.1883, dienstbode (1903), d.v. Hendrik Vlietstra en Renske Korenstra; tr. 2e Sneek 18.03.1911|a| Zwaantje Vlietstra, geb. Harlingen 27.03.1885, overl. Sneek 23.12.1920, d.v. Hendrik Vlietstra en Renske Korenstra.

6.                  Jan Weyer, geb. Sneek 10.07.1883, pakhuisknecht, tr. Sneek 22.12.1906 Marijke Smit, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 01.10.1880, dienstbode (1906), d.v. Auke Smit en Hainskje Kouwenhoven.

7.                  Elizabeth Weyer, geb. Sneek 22.10.1885, dienstbode (1906), tr. Sneek 24.11.1906 Jan van der Horst, geb. Sneek 02.06.1884, koopmansknecht, z.v. Tjerk van der Horst en Jetje de Vries.

 

Noten: |a| ‘de Koninklijke dispensatie tot het aangaan van dit huwelijk tusschen schoonbroeder en schoonzuster’ (huw.akte Sneek 1911 no.15); |b| erkend bij het huwelijk (geb.akte Sneek 02.10.1818 no.81 en huw.akte Sneek 1849 no.62).

 


 

V.d. Philippus Weijer, z.v. IV.e, geb. Sneek 06.07.1872, blikslager (1898), pakhuisknecht (1915), tr. 1e Sneek 29.05.1898 Hijlkje de Vries, geb. Joure (Haskerland) 17.06.1877, dienstbode (1898), overl. Sneek 14.03.1912, d.v. Jelte de Vries en Thijsje Schokker; tr. 2e Sneek 13.02.1915 Tietje Oppewal, geb. Workum 07.05.1889, overl. Sneek 16.10.1916, d.v. Gerke Oppewal en Klaske Haringa.

     TO tr. 1e Workum 07.12.1907 Uiltje Eekema, geb. IJlst 31.01.1876, overl. Sneek 25.03.1914, z.v. Ype Eekema en Grietje van der Velde.

Uit het huwelijk Weijer-de Vries:

1.                  Sijke Weyer, geb. Sneek 08.10.1899.

2.                  Jelte Weyer, geb. Sneek 20.09.1900.

3.                  Albertus Weijer, geb. Sneek 23.07.1902, textielarbeider, tr. Enschede 15.11.1928 Rinkje Jorritsma, geb. Sneek ca. 1908, textielarbeidster (1928), d.v. Pieter Jorritsma en Gatske Klom.

4.                  Eize Weijer, geb. Sneek ca. 1909, loopknecht, tr. Enschede 06.10.1932 Anna Poulona Zoutendijk, geb. Rotterdam ca. 1914, d.v. Frank Johannes Hendrikus Zoutendijk en Anna Poulona Lourier.

 


 

III.b. Johannes Weijer, z.v. II, geb. Leeuwarden ca. 1819, koopmansknecht (1846), overl. voor 1882, tr. Leeuwarden 15.11.1846 Sjoukje van der Meer, geb. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) ca. 1819, dienstbode (1846), baker (1882,1895), overl. Leeuwarden 09.04.1895, d.v. Klaas Ruurds van der Meer en Jeltje Johannes Gronsma.

Uit dit huwelijk:

1.                  IJda Weijer, geb. Leeuwarden 16.10.1847, vroedvrouw, overl. Borger 30.07.1925, tr. Borger 25.05.1878 Jan Frederik Adolf Beins, geb. Coevorden 07.02.1845, molenaar, overl. Groningen 03.04.1907, z.v. Frederik Adolf Beins en Johanna Henderika Timmerman.
Uit dit huwelijk: Johanna Hindrika, geb. Borger 06.04.1879, overl. na 1905; Fredrik Adolf, geb. Borger 20.03.1882; Sjoukje Jeltina Anthonia, geb. Borger 18.06.1887.

2.                  Jeltje Weijer, geb. Leeuwarden 16.06.1849, vroedvrouw (1882), overl. Doetinchem 31.10.1925, tr. Warnsveld 11.02.1882 Evert Jebbink, geb. Warnsveld ca. 1856, koopman (1884), tuinman (1886,1888), overl. Doetinchem 07.02.1936, z.v. Gerrit Jan Jebbink en Magdalena Schekman.
Uit dit huwelijk: Gerrit Jan, geb. Warnsveld ca. 1883, overl. De Rijp 23.03.1935; Johannes, geb. Stad Doetinchem 09.02.1884, overl. na 1908; Leendert, geb. Stad Doetinchem 30.03.1886, overl. Velp (Rheden) 05.03.1943; Sjoukje, geb. Stad Doetinchem 10.03.1888, overl. na 1918.

3.                  Antonia Weijer, geb. Leeuwarden 03.03.1851, tr. Utrecht 06.02.1895 Wouter Koopman, geb. Edam ca. 1847, z.v. Jacobus Ernst Koopman en Geertje Beets.
     WK tr. 1e Utrecht 02.06.1875 Ida Adriana Bolderdijk, geb. Amersfoort 11.03.1845, d.v. Gijsbertus Bolderdijk en Gerritje van Rijswijk; tr. 2e Utrecht 31.10.1883 Hendrika Maria Smit, geb. Utrecht 22.02.1849, overl. Utrecht 17.12.1893, d.v. Johannes Smit en Catharina Wildschut.
     HMS tr. 1e Utrecht 19.04.1876 Anthonij Hendrik Gijsberti Hodenpijl, geb. Breukelen-Nijenrode 24.03.1852, overl. Utrecht 24.11.1879, z.v. Matthijs Gijsberti Hodenpijl en Jannetje Pos.

4.                  Georg Antoon Weyer, geb. Leeuwarden 02.08.1852, huisschilder, overl. ’s-Gravenhage 31.03.1900.

5.                  Tietje Weyer, geb. Leeuwarden 02.12.1854.

6.                  Petrus Weyer, geb. Leeuwarden 1857; volgt IV.f.

 


 

IV.f. Petrus Weyer, z.v. III.b, geb. Leeuwarden 19.10.1857, blikslager, overl. Leeuwarden 13.03.1894, tr. Leeuwarden 27.05.1882 Antje Pasma, geb. IJsbrichtum (Wymbritseradeel) 22.12.1859, werkvrouw (1906), schoolschoonmaakster (1918), overl. na 1918, d.v. Pieter Sijbolts Pasma en Baukje Sybrens de Vries.

Uit dit huwelijk:

1.                  Sjoukje Weyer, geb. Leeuwarden 16.08.1882.

2.                  Baukje Weyer, geb. Leeuwarden 26.09.1883, tr. Leeuwarden 14.07.1906 Jacob Cornelisse, geb. Leeuwarden 19.11.1881, magazijnknecht, z.v. Jacob Cornelisse en Dieuwke Scherstra.

3.                  Johannes Weyer, geb. Leeuwarden 07.12.1884.

4.                  Pieter Weyer, geb. Leeuwarden 08.11.1886, overl. Leeuwarden 20.05.1892.

5.                  Gerig Antoon Weyer, geb. Leeuwarden 17.12.1888.

6.                  Jan Frederik Adolf Weyer, geb. Leeuwarden 16.10.1891, overl. Leeuwarden 30.04.1897.

7.                  Petronella Weyer, geb. Leeuwarden 26.10.1894, costuumnaaister (1918), tr. Leeuwarden 07.09.1918 Klaas Kuiper, geb. Makkum (Wonseradeel) 07.03.1894, horlogemaker, z.v. Tjebbe Kuiper en Dutje de Vries.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers