Familie Weijer (124)

 

(Leeuwarderadeel)

 

 

Het betreft de nazaten van Sikke Dirks Weyer en Trijntje Sikkes. Hun relatie met de andere families Weijer is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2012 (laatst herzien juni 2012)

 


 

I. Sikke Durks Weyer, overl. voor 1829, tr. voor 1780 Trijntje Sikkes, overl. voor 1829.

Uit dit huwelijk:

1.                  Dirk Sikkes Weyer, geb. Weidum ca. 1778; volgt II.a.

2.                  Sierk Sikkes Weyer, geb. Weidum ca. 1780; volgt II.b.

 


 

II.a. Dirk Sikkes Weyer, z.v. I, geb. Weidum ca. 1778, timmerman, overl. Leeuwarderadeel 01.04.1848, tr. voor 1809 Froukje Gerbens Stienstra, geb. Swichum ca. 1785, overl. Leeuwarderadeel 15.06.1857, d.v. Gerben Betzes Stienstra en Regtje Wopkes Miedema.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerben Dirks Weyer, geb. Wirdum ca. 1809; volgt III.a.

2.                  Trijntje Weyer, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 20.05.1812, tr. Leeuwarderadeel 16.06.1836 Zacharias Jurjens Heidanus, geb. Stiens (Leeuwarderadeel) 03.10.1815, overl. Leeuwarderadeel 07.11.1873, z.v. Jurjen Zacharias Heidanus en Grietje Sijes Lindeboom.
Uit dit huwelijk: Durk, geb. Leeuwarderadeel 08.10.1840; Grietje, geb. Leeuwarderadeel 16.12.1841.

3.                  Rigtje Weyer, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 24.06.1815, tr. Leeuwarderadeel 12.04.1838 Jelger Jelles Biesma, geb. Oenkerk (Tietjerksteradeel) ca. 1805, z.v. Jelle Jans Biesma en Grietje Jans Visser.
Uit dit huwelijk: Dirk, geb. Leeuwarderadeel 05.07.1838; Jelle, geb. Leeuwarderadeel 23.11.1842.

4.                  Antje Weyer, geb. Leeuwarderadeel 05.10.1818, tr. Leeuwarderadeel 03.11.1842 Jelger Jelles Biesma, geb. Oenkerk (Tietjerksteradeel) ca. 1804, z.v. Jelle Jans Biesma en Grietje Jans Visser.

5.                  Sikke Weyer, geb. Leeuwarderadeel 02.06.1821.

6.                  Sipkje Weyer, geb. Leeuwarderadeel 28.09.1823, tr. 1e Leeuwarderadeel 04.06.1846 Marten Sakes de Boer, geb. Wartena (Idaarderadeel) ca. 1824, z.v. Sake Jacobs de Boer en Fokeltje Annes Hoeneveld; tr. 2e Leeuwarderadeel 12.05.1864 Yde Aukes Hoekema, geb. Roordahuizen (Idaarderadeel) 02.06.1817, z.v. Auke Foekes Hoekema en Trijntje Sybrens Wiersma.

7.                  Sikke Weyer, geb. Leeuwarderadeel 29.08.1826.

 


 

III.a. Gerben Dirks Weyer, .z.v. II.a, geb. Wirdum ca. 1809, tr. Leeuwarderadeel 20.06.1845 Gerhardina Oosterling, geb. Eenrum 25.05.1815, overl. Leeuwarderadeel 19.01.1886, d.v. Geert Gerrits Oosterling en Jakobje van der Veen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Dirk Weyer, geb. Leeuwarderadeel 22.06.1846.

2.                  Froukje Weyer, geb. Leeuwarderadeel 27.04.1848, tr. Leeuwarderadeel 21.07.1877 Willem Formers Zoethout, geb. Holwerd (Westdongeradeel) ca. 1848, overl. Leeuwarderadeel 23.04.1914, z.v. Former Douwes Zoethout en Janke Romkes Brouwer.
Uit dit huwelijk: levenloze zoon, Leeuwarderadeel 06.11.1877; Former, geb. Leeuwarderadeel 02.01.1879.

3.                  Geert Weyer, geb. Leeuwarderadeel 1849; volgt IV.a.

4.                  Dirk Weijer, geb. Leeuwarderadeel 1852; volgt IV.b.

5.                  Lambertus Weyer, geb. Leeuwarderadeel 12.04.1856.

 


 

IV.a. Geert Gerbens Weyer, z.v. III.a, geb. Leeuwarderadeel 14.11.1849, timmerman, overl. tussen 1908 en 1932, tr. Leeuwarderadeel 16.05.1878 Niesje Jans Ruiter, geb. Rosterhaule (Schoterland) ca. 1855, overl. Leeuwarderadeel 17.11.1932, d.v. Jan Stevens Ruiter en Janke Wiegers Douwenga.

Uit dit huwelijk:

1.                  Janke Weijer, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 22.09.1879, overl. Voorst 15.08.1948, tr. Voorst 22.02.1902 Gijsbertus Smit, geb. Wilp (Voorst) ca. 1879, koopman (1902), eierenhandelaar (1910,1914), eierenexporteur (1949), overl. Voorst 02.07.1949, z.v. Willem Johannes Smit en Gerharda Everdina Poelman.
Uit dit huwelijk: Janke, geb. Voorst xx.11.1909, overl. Wilp (Voorst) 03.10.1910; Hendrik, geb. Voorst ca. 1913, overl. Wilp (Voorst) 03.09.1914.

2.                  Gerhardina Weyer, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 18.01.1881, verpleegster (1908), tr. Westdongeradeel 27.02.1908 Thijs Sikkema, geb. Wierum (Westdongeradeel) 21.06.1880, broodbakker, z.v. Gerben Elias Sikkema (ca.1835-1922) en Geertje Hettes de Jong (ca.1845-1906).

3.                  Froukje Weyer, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 02.06.1883, tr. Leeuwarderadeel 01.12.1906 Sytze de Visser, geb. Warga (Idaarderadeel) 17.12.1881, z.v. Wigle Klazes de Visser en Jantje Jans Keetlapper.

 


 

IV.b. Dirk Gerbens Weijer, z.v. III.a, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 26.05.1852, werkman (1909), arbeider (1911), tuinman (1912), overl. Leeuwarden 17.02.1916, tr. Leeuwarderadeel 15.05.1880 Hendrikje IJdes Dijkstra, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 04.10.1855, overl. na 1916, d.v. Yde Klazes Dijkstra en Uilkje Hendriks van der Bij.

Uit dit huwelijk:

1.                  Uilkje Weyer, geb. Goutum (Leeuwarderadeel) 17.06.1881, overl. na 1947, tr. Leeuwarden 26.05.1909 Johannes Bloemhof, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 03.01.1884, winkelbediende (1909), winkelier (1914), overl. Arnhem 12.05.1947, z.v. Polle Johannes Bloemhof en Trijntje Aukes Smith.
Uit dit huwelijk: levenloos kind, Arnhem 15.01.1914.

2.                  Gerben Weyer, geb. Leeuwarderadeel 09.07.1883, overl. Leeuwarden 10.03.1909; ongehuwd.

3.                  Yde Weyer, geb. Leeuwarderadeel 07.05.1885.

4.                  Gerhardina Weyer, geb. Leeuwarderadeel 02.02.1887, verpleegster (1912), tr. Leeuwarden 04.09.1912 Gerrit Frederik Deegens, geb. Utrecht 08.08.1882, monteur, z.v. Gerrit Deegens en Hermina Antoinetta van Zandijk.

5.                  Geert Weyer, geb. Leeuwarderadeel 16.07.1889.

6.                  Froukje Weyer, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 11.09.1890, tr. Leeuwarden 07.06.1911 (no.142) Johannes Elzinga, geb. Sneek ca. 1883, behanger en stoffeerder, z.v. Jan Elzinga en Bartje de Groot.

7.                  Antje Weijer, geb. Leeuwarderadeel 23.12.1893, tr. Arnhem 17.05.1922 Gerrit ter Brugge, geb. Stad Almelo ca. 1898, kantoorbediende, z.v. Gerrit ter Brugge en Gerrigje Ruiters.

 


 

II.b. Sierk Sikkes Weyer, z.v. I,  geb. Weidum ca. 1780, arbeider, overl. Leeuwarden 18.04.1829 (no.177), tr. voor 1813 Fimkjen Barteles Hoeksma, koemelkersche (mei1841), koopvrouw (1840,okt1841,1843).

Uit dit huwelijk:

1.                  Sikke Weijer, geb. Baarderadeel 1813; volgt III.b.

2.                  Bartele Weijer, geb. Baarderadeel 1814; volgt III.c.

3.                  Rinske Weyer, geb. Oosterwierum (Baarderadeel) 07.03.1818, overl. Utingeradeel 14.12.1910, tr. Leeuwarden 03.05.1840 Anske Ulbes de Boer, geb. Nijkerk ca. 1821, overl. voor 1910, d.v. Ulbe Abes de Boer en Grietje Adams de Eerste.

4.                  Pieter Weyer, geb. Baarderadeel 1821; volgt III.d.

5.                  Fokje Weyer, geb. Leeuwarderadeel 01.10.1823.

6.                  Elbrig Weyer, geb. Leeuwarderadeel 06.09.1826, overl. Leeuwarden 25.09.1829.

 


 

III.b. Sikke Weijer, z.v. II.b, geb. Jorwerd (Baarderadeel) 25.01.1813, koopman, overl. voor 1869, tr. Leeuwarden 09.05.1841 (no.55) Corina Hebbes, geb. Leeuwarden 17.04.1813, overl. Franeker 05.03.1869, d.v. Jan Hebbes en Antje Wijngaarden.

Uit dit huwelijk:

1.                  Sierk Weyer, geb. Leeuwarden 19.04.1842, overl. Leeuwarden 13.10.1842.

2.                  Sierk Weyer, geb. Leeuwarden 24.08.1851, overl. Leeuwarden 12.09.1851.

3.                  Sierk Weyer, geb. Leeuwarden 1854; volgt IV.c.

4.                  Antje Weyer, geb. Leeuwarden 19.07.1856.

 


 

IV.c. Sierk Weijer, z.v. III.b, geb. Leeuwarden 14.02.1854, hoofd der school (1882), overl. Assen 30.03.1929, tr. Ferwerderadeel 14.11.1878 Antje Galema, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 22.05.1851, overl. Assen 28.01.1941, d.v. Dirk Fransen Galema en Maaike de Rooij van Gosliga.

Uit dit huwelijk:

1.                  Sikke Weijer, geb. Opsterland 02.10.1880, overl. Assen 18.03.1943|a|, tr. Assen 20.05.1908 Lammigje Hoff, geb. Kloosterveen (Assen) 26.11.1880, overl. na 1943, d.v. Roelf Hoff en Annigje Poort.

2.                  Dirk Frans Weijer, geb. Norg 14.07.1882, tr. Norg 16.02.1912 Roelofje Nijboer, geb. Norg 24.12.1885, d.v. Berend Nijboer (ca.1854-1927) en Geertje Zuideveld (1859-1918).

 

Noten: |a| ook overl.akte Smilde 1943 no.11.

 


 

III.c. Bartele Sierks Weijer, z.v. II.b, geb. Minnertsga (Baarderadeel) 25.12.1814, koemelker, arbeider (1876), boerenarbeider (1881), overl. voor 1899, tr. Leeuwarden 31.10.1841 Trijntje Hendriks Veening, geb. Leeuwarden 25.12.1820, overl. Leeuwarden 12.02.1899, d.v. Hendrik Tjallings Veening en Trijntje Reins de Jong.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, Leeuwarden 27.04.1842.

2.                  Hendrik Weyer, geb. Leeuwarden 13.06.1843.

3.                  Sierk Barteles Weyer, geb. Leeuwarden 1845; volgt IV.d.

4.                  Trijntje Weyer, geb. Leeuwarden 15.11.1847, dienstmeid (1876), overl. Leeuwarden 15.11.1922, tr. 1e Leeuwarden 20.05.1876 Jan Dam, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 05.02.1845, smidsknecht, overl. Leeuwarden 03.02.1904, z.v. Mindert Jans Dam en Hijke Ytsens Molenaar; tr. 2e Leeuwarderadeel 08.09.1908 Sietze Pool, geb. Drachten (Smallingerland) 22.07.1858, z.v. Jacobus Wiebes Pool en Antje Sietzes Bleeker.
Uit dit huwelijk: Meindert, geb. Leeuwarden 27.05.1877, overl. Leeuwarden 31.12.1891; Bartele, geb. Leeuwarden 02.02.1879; Hieke, geb. Leeuwarden 17.11.1881; Trijntje, geb. Leeuwarden 11.11.1884; Jan, geb. Leeuwarden 28.04.1887, overl. Franeker 03.04.1918; Sierk, geb. Leeuwarden 09.10.1890.

5.                  Sikke Weijer, geb. Leeuwarden 1849; volgt IV.e.

6.                  Fimkje Weyer, geb. Leeuwarden 01.02.1852, dienstbode (1881), tr. Leeuwarden 16.11.1881 Dirk Klein, geb. Leeuwarden 12.02.1850, kleermaker, z.v. Evert Dirks Klein en Elisabeth van der Werf.
Uit dit huwelijk: Trijntje, geb. Leeuwarden 10.09.1882; Grietje, geb. Leeuwarden 10.06.1884; Beitske, geb. Leeuwarden 27.09.1885; Pieter, geb. Leeuwarden 14.03.1887; Hendrik, geb. Leeuwarden 15.03.1889; Martha, geb. Leeuwarden 09.07.1892; Dirk, geb. Leeuwarden 30.03.1895.
     DK tr. 1e Leeuwarden 16.05.1874 Wobbeltje Wiersma, geb. Workum 12.02.1850, overl. Leeuwarden 18.08.1880, d.v. Taeke Feddes Wiersma en Tettje Tjittes Stoffels.

7.                  Beitske Weyer, geb. Leeuwarden ca. 1855, arbeidster (1899), tr. 1e Leeuwarden 12.08.1899 Gerben Klazes Kokje, geb. Nijehaske (Haskerland) 16.05.1848, pakhuisknecht, overl. Leeuwarden 21.04.1909, z.v. Klaas Jacob Kokje en Willemke Jans Zandstra; tr. 2e Leeuwarderadeel 14.12.1910 Tjeerd Wijnstra, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 05.03.1853, z.v. Folkert Alles Wijnstra en Jitske Arjens Timmenga.

8.                  Trijntje Weyer, geb. Leeuwarden 10.04.1855.

9.                  Jacob Weyer, geb. Leeuwarden 11.09.1857.

 


 

IV.d. Sierk Barteles Weyer, z.v. III.c, geb. Leeuwarden 10.04.1845, polderwerker (1906), grondwerker (1910), overl. Leeuwarden 16.06.1915, tr. Bolsward 14.10.1876 (echtsch. Arr.Rb. Leeuwarden 23.09.1886, ingeschr. Leeuwarden 05.03.1887) Trijntje Dirks Kramer, logementhoudster (1906,1910).

Uit dit huwelijk:

1.                  Bartele Weyer, geb. Bolsward 1878; volgt V.a.

2.                  Age Weyer, geb. Baarderadeel 1881; volgt V.b.

Kind van Trijntje:

3.                  Agatha Kramer, geb. Leeuwarden 22.06.1889.

 


 

V.a. Bartele Weyer, z.v. IV.d, geb. Bolsward 08.08.1878, stoker, overl. Leeuwarden 27.03.1911, tr. Leeuwarden 23.06.1906|a| Getje Bartels, geb. Leeuwarden 09.07.1877, overl. Leeuwarden 09.07.1933, d.v. Meindert Bartels en Tjitske van der Vlerk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Weyer, geb. xx.02.1911, overl. Leeuwarden 11.10.1911.

 

Noten: |a| ‘de moeder hierbij tegenwoordig hare toestemming tot dit huwelijk gevende, zijnde de toestemming van den vader niet bekomen, weshalve hierbij in afschrift wordt overlegd eene akte van tusschenkomst van den Kantonrechter te Leeuwarden, van den zestienden Juni dezes jaars, behoorlijk op de minute geregistreerd, waaruit blijkt, dat de vader hoewel daartoe naar behooren opgeroepen voor gemelden Kantonrechter niet is verschenen’ (huw.akte Leeuwarden 1906 no.151).

 


 

V.b. Age Weyer, z.v. IV.d, geb. Bozum (Baarderadeel) 11.11.1881, machinist, overl. Rotterdam 03.10.1943, tr. Leeuwarden 23.11.1910 Hiltje Congert, geb. Leeuwarden 23.07.1891, overl. Rotterdam 04.01.1944, d.v. Jacobus Congert en Wilhelmina Deelstra.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmina Weijer, geb. Leeuwarden ca. 1912, tr. Rotterdam 25.10.1933 Nicolaas Helbers, geb. Rotterdam 12.12.1909, z.v. Jan Hendrik Helbers en Christina Jacobina Zinsmeister.

 


 

IV.e. Sikke Weijer, z.v. III.c, geb. Leeuwarden 26.11.1849, arbeider, overl. Leeuwarden 08.10.1897, tr. Leeuwarden 30.04.1881 Jacoba Looyinga, geb. Dokkum 28.02.1860, overl. Franeker 16.12.1934|a|, d.v. Jan Looyinga en Tjetske Kool.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bartele Weijer, geb. Leeuwarden 02.06.1881, werkman, tr. Amsterdam 22.08.1917 Jeltje van der Wal, geb. Lemsterland 28.04.1888, d.v. Siemen van der Wal en Froukje Zijlstra.

2.                  Jan Weyer, geb. Leeuwarden 20.09.1883.

3.                  Jan Weyer, geb. Leeuwarden 20.09.1884.

4.                  Sierk Weyer, geb. Leeuwarden 27.06.1888.

5.                  Tjitske Weijer, geb. Leeuwarden 20.07.1889, tr. Amsterdam 21.02.1912 Ruurd Jans Hoogeman, geb. Amsterdam ca. 1886, huisknecht, z.v. Herman Hendrik Hoogeman en Berendina Swarts.

6.                  Trijntje Weyer, geb. Leeuwarden 25.01.1893, tr. Leeuwarden 06.12.1916 Wybe van den Berg, geb. Leeuwarden 29.04.1889, koopman, z.v. Wybe Sjoerds van den Berg en Geertje Meindersma.

7.                  Doedtje Weyer, geb. Leeuwarden 12.02.1896.

 

Noten: |a| ook overl.akte Leeuwarden.

 


 

III.d. Pieter Sierks Weyer, z.v. II.b, geb. Oosterwierum (Baarderadeel) 15.06.1821, verwer (1843,1870), huisschilder (1883), overl. Leeuwarden 26.03.1910, tr. Leeuwarden 16.07.1843 Trijntje Eisses Sonnega, geb. Leeuwarden 16.03.1812|b|, overl. Leeuwarden 22.08.1879, d.v. Eisse Hendriks Sonnega en Sjuwke Jilderts van der Veer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Fimkje Weyer, geb. Leeuwarden 01.09.1843.

2.                  Fimkje Weyer, geb. Leeuwarden 05.12.1844.

3.                  Eize Weyer, geb. Leeuwarden 22.07.1846.

4.                  Susanna Weyer, geb. Leeuwarden 02.10.1847, overl. ’s-Gravenhage 07.09.1896|a|, tr. Leeuwarden 07.05.1870 Marinus Cortel, geb. Stad Ommen 07.11.1841, broodbakker, overl. na 1896, z.v. Andries Cortel en Elsje Vorenkamp.
Uit dit huwelijk: Elsje Trijntje, geb. Leeuwarden 16.06.1871; Pieter Sierk, geb. Leeuwarden 12.01.1873; Dina, geb. Leeuwarden 04.08.1874; Maria Helena, geb. Leeuwarden 30.04.1876; Andries, geb. Leeuwarden 23.05.1878; Fimkje, geb. Leeuwarden 03.03.1881; Zwaantje, geb. Leeuwarden 03.06.1883; Jan Hendrik, geb. Leeuwarden 03.06.1885.

5.                  Rinske Weyer, geb. Leeuwarden 18.11.1849.

6.                  Sierk Weyer, geb. Leeuwarden 30.03.1851, overl. Leeuwarden 28.05.1857.

7.                  Fimkje Weyer, geb. Leeuwarden 05.10.1853.

8.                  Fimkje Weyer, geb. Leeuwarden 04.09.1858, overl. Leeuwarden 11.03.1939, tr. Leeuwarden 27.06.1883 Jan Visser, geb. Driesum (Dantumadeel ) 26.07.1859, koopman, overl. Leeuwarden 15.05.1913, z.v. Rienk Gerbens Visser en Grietje Jans Westra.

 

Noten: |a| per abuis verklaren de aangevers dat ook vader Pieter Tjerk Weijer al overleden is (overl.akte ’s-Gravenhage 1896 no.2398); |b| Sonninga.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers