Familie Weijer (124)

 

(Leeuwarderadeel)

 

Het betreft de nazaten van Sikke Dirks Weijer en Trijntje Sikkes. Hun relatie met de andere families Weijer is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2012 (laatst herzien augustus 2018)

 


I. Sikke Dirks Weijer, uit Weidum, overl. voor 1829, tr. Weidum 17.11.1776 Trijntje Sierks/Sjerks/Sikkes, uit Weidum, overl. voor 1829.

Uit dit huwelijk:

1.                  Dirk Weijer, ged. Weidum 25.09.1777; volgt II.a.

2.                  Rinske Weijer, ged. Weidum 25.09.1777, overl. Stiens (Leeuwarderadeel) 30.05.1852, tr. Stiens 35.05.1801 Frans Folkerts Elsinga, geb. Hijum ca. 1775, werkman, overl. Stiens (Leeuwarderadeel) 07.05.1844, z.v. Folkert Alderts Elsinga en Froukle Franses Galema.

3.                  Sjirk Weijer, ged. Weidum 22.02.1780; volgt II.b.

4.                  Elbrich Weijer, ged. Weidum 28.09.1781, overl. 27.10.1782.

 


 

II.a. Dirk Sikkes Weijer, z.v. I, ged. Weidum 25.09.1777, timmerman, overl. Leeuwarderadeel 01.04.1848, tr. voor 1809 Froukje Gerbens Stienstra, geb. Swichum ca. 1785, overl. Leeuwarderadeel 15.06.1857, d.v. Gerben Betzes Stienstra en Regtje Wopkes Miedema.

Uit dit huwelijk (patroniem veelal Durks):

1.                  Gerben Weijer, ged. Wirdum 29.03.1809; volgt III.a.

2.                  Trijntje Weijer, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 20.05.1812, tr. Leeuwarderadeel 16.06.1836 Zacharias Jurjens Heidanus, geb. Stiens (Leeuwarderadeel) 03.10.1815, overl. Leeuwarderadeel 07.11.1873, z.v. Jurjen Zacharias Heidanus en Grietje Sijes Lindeboom.
Uit dit huwelijk: Durk, geb. Leeuwarderadeel 08.10.1840; Grietje, geb. Leeuwarderadeel 16.12.1841.

3.                  Rigtje Weijer, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 24.06.1815, overl. Lekkum (Leeuwarderadeel) 19.05.1840, tr. Leeuwarderadeel 12.04.1838 Jelger Jelles Biesma, geb. Oenkerk (Tietjerksteradeel) ca. 1804/1805, arbeider, z.v. Jelle Jans Biesma en Grietje Jans Visser.
Uit dit huwelijk: Dirk, geb. Leeuwarderadeel 05.07.1838; Jelle, geb. Leeuwarderadeel 23.11.1842.
†††† JJB tr. 2e Leeuwarderadeel 03.11.1842 Antje Dirks Weijer (1818-1844), jongere zuster van Rigtje.

4.                  Antje Weijer, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 05.10.1818, overl. Lekkum (Leeuwarderadeel) 11.02.1844, tr. Leeuwarderadeel 03.11.1842 Jelger Jelles Biesma (ca.1804/1805-1851).
†††† JJB tr. 1e Leeuwarderadeel 12.04.1838 Rigtje Dirks Weijer (1815-1840), oudere zuster van Antje.

5.                  Sikke Weijer, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 02.06.1821, overl. Wirdum (Leeuwarderadeel) 15.07.1822.

6.                  Sipkje Weijer, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 28.09.1823, overl. Wirdum (Leeuwarderadeel) 08.12.1904, tr. 1e Leeuwarderadeel 04.06.1846 Marten Sakes de Boer, geb. Wartena (Idaarderadeel) ca. 1824, werkman, overl. Wirdum (Leeuwarderadeel) 23.01.1862, z.v. Sake Jacobs de Boer en Fokeltje Annes Hoeneveld; tr. 2e Leeuwarderadeel 12.05.1864 Yge Aukes Hoekema, geb. Roordahuizen (Idaarderadeel) 02.06.1817, overl. Wirdum (Leeuwarderadeel) 13.06.1867, z.v. Auke Foekes Hoekema en Trijntje Sybrens Wiersma.

7.                  Sikke Weijer, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 29.08.1826, overl. Wirdum (Leeuwarderadeel) 14.12.1826.

 


 

III.a. Gerben Dirks Weijer, z.v. II.a, ged. Wirdum 29.03.1809, tr. Leeuwarderadeel 20.06.1845 Gerhardina Oosterling, geb. Eenrum 25.05.1815, overl. Leeuwarderadeel 19.01.1886, d.v. Geert Gerrits Oosterling en Jakobje van der Veen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Dirk Weijer, geb. Leeuwarderadeel 22.06.1846.

2.                  Froukje Weijer, geb. Leeuwarderadeel 27.04.1848, tr. Leeuwarderadeel 21.07.1877 Willem Formers Zoethout, geb. Holwerd (Westdongeradeel) ca. 1848, overl. Leeuwarderadeel 23.04.1914, z.v. Former Douwes Zoethout en Janke Romkes Brouwer.
Uit dit huwelijk: levenloze zoon, Leeuwarderadeel 06.11.1877; Former, geb. Leeuwarderadeel 02.01.1879.

3.                  Geert Weijer, geb. Leeuwarderadeel 1849; volgt IV.a.

4.                  Dirk Weijer, geb. Leeuwarderadeel 1852; volgt IV.b.

5.                  Lambertus Weijer, geb. Leeuwarderadeel 12.04.1856.

 


 

IV.a. Geert Gerbens Weijer, z.v. III.a, geb. Leeuwarderadeel 14.11.1849, timmerman, overl. tussen 1908 en 1932, tr. Leeuwarderadeel 16.05.1878 Niesje Jans Ruiter, geb. Rosterhaule (Schoterland) ca. 1855, overl. Leeuwarderadeel 17.11.1932, d.v. Jan Stevens Ruiter en Janke Wiegers Douwenga.

Uit dit huwelijk:

1.                  Janke Weijer, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 22.09.1879, overl. Voorst 15.08.1948, tr. Voorst 22.02.1902 Gijsbertus Smit, geb. Wilp (Voorst) ca. 1879, koopman (1902), eierenhandelaar (1910,1914), eierenexporteur (1949), overl. Voorst 02.07.1949, z.v. Willem Johannes Smit en Gerharda Everdina Poelman.
Uit dit huwelijk: Janke, geb. Voorst xx.11.1909, overl. Wilp (Voorst) 03.10.1910; Hendrik, geb. Voorst ca. 1913, overl. Wilp (Voorst) 03.09.1914.

2.                  Gerhardina Weijer, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 18.01.1881, verpleegster (1908), tr. Westdongeradeel 27.02.1908 Thijs Sikkema, geb. Wierum (Westdongeradeel) 21.06.1880, broodbakker, z.v. Gerben Elias Sikkema (ca.1835-1922) en Geertje Hettes de Jong (ca.1845-1906).

3.                  Froukje Weijer, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 02.06.1883, tr. Leeuwarderadeel 01.12.1906 Sytze de Visser, geb. Warga (Idaarderadeel) 17.12.1881, z.v. Wigle Klazes de Visser en Jantje Jans Keetlapper.

 


 

IV.b. Dirk Gerbens Weijer, z.v. III.a, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 26.05.1852, werkman (1909), arbeider (1911), tuinman (1912), overl. Leeuwarden 17.02.1916, tr. Leeuwarderadeel 15.05.1880 Hendrikje IJdes Dijkstra, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 04.10.1855, overl. na 1916, d.v. Yde Klazes Dijkstra en Uilkje Hendriks van der Bij.

Uit dit huwelijk:

1.                  Uilkje Weijer, geb. Goutum (Leeuwarderadeel) 17.06.1881, overl. na 1947, tr. Leeuwarden 26.05.1909 Johannes Bloemhof, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 03.01.1884, winkelbediende (1909), winkelier (1914), overl. Arnhem 12.05.1947, z.v. Polle Johannes Bloemhof en Trijntje Aukes Smith.
Uit dit huwelijk: levenloos kind, Arnhem 15.01.1914.

2.                  Gerben Weijer, geb. Leeuwarderadeel 09.07.1883, overl. Leeuwarden 10.03.1909; ongehuwd.

3.                  Yde Weijer, geb. Leeuwarderadeel 07.05.1885.

4.                  Gerhardina Weijer, geb. Leeuwarderadeel 02.02.1887, verpleegster (1912), tr. Leeuwarden 04.09.1912 Gerrit Frederik Deegens, geb. Utrecht 08.08.1882, monteur, z.v. Gerrit Deegens en Hermina Antoinetta van Zandijk.

5.                  Geert Weijer, geb. Leeuwarderadeel 16.07.1889.

6.                  Froukje Weijer, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 11.09.1890, tr. Leeuwarden 07.06.1911 (no.142) Johannes Elzinga, geb. Sneek ca. 1883, behanger en stoffeerder, z.v. Jan Elzinga en Bartje de Groot.

7.                  Antje Weijer, geb. Leeuwarderadeel 23.12.1893, tr. Arnhem 17.05.1922 Gerrit ter Brugge, geb. Stad Almelo ca. 1898, kantoorbediende, z.v. Gerrit ter Brugge en Gerrigje Ruiters.

 


 

II.b. Sierk Sikkes Weijer, z.v. I, ged. Weidum 22.02.1780|c|, arbeider, overl. Leeuwarden 18.04.1829, tr. Weidum 01.07.1810 Fimkjen Barteles Hoeksma, geb. Akkrum ca. 1790, koemelkersche (mei1841), koopvrouw (1840,okt1841,1843), overl. Leeuwarden 27.09.1876|b|, d.v. Bartle Merks Hoeksma en Trijntje Egberts.

†††† FBH tr. 2e Leeuwarden 12.12.1832|a| Jacob Andries de Vries, geb. Leeuwarden ca. 1791, drankboer, z.v. Andries Jacobs de Vries en Grietje Martens.

Uit dit huwelijk:

1.                  Sikke Weijer, geb. Jorwerd 25.01.1813; volgt III.b.

2.                  Bartele Weijer, geb. Minnertsga 25.12.1814; volgt III.c.

3.                  Rinske Weijer, geb. Oosterwierum (Baarderadeel) 07.03.1818, overl. Akkrum (Utingeradeel) 14.12.1910, tr. Leeuwarden 03.05.1840 Anske Ulbes de Boer, geb. Westernijkerk (Ferwerderadeel) 14.12.1820, overl. Akkrum (Utingeradeel) 16.10.1899, d.v. Ulbe Abes de Boer en Grietje Adams de Eerste.

4.                  Pieter Weijer, geb. Baarderadeel 1821; volgt III.d.

5.                  Fokje Weijer, geb. Wijtgaard (Leeuwarderadeel) 01.10.1823, overl. Leeuwarden 13.01.1834.

6.                  Elbrig Weijer, geb. Goutum (Leeuwarderadeel) 06.09.1826, overl. Leeuwarden 25.09.1829.

 

Noten: |a| bruid Femmigjen; |b| overledene Femmigjen; |c| Sjirk.

 


 

III.b. Sikke Weijer, z.v. II.b, geb. Jorwerd 25.01.1813, koopman (1841), tapper (1842), koffiehuiskouder (1851,1854), herbergier (1859,1862), overl. Franeker 25.11.1862, tr. Leeuwarden 09.05.1841 Corina Hebbes, geb. Leeuwarden 17.04.1813, overl. Franeker 05.03.1869, d.v. Jan Hebbes en Antje Wijngaarden.

Uit dit huwelijk:

1.                  Sierk Weijer, geb. Leeuwarden 19.04.1842, overl. Leeuwarden 13.10.1842.

2.                  Sierk Weijer, geb. Leeuwarden 24.08.1851, overl. Leeuwarden 12.09.1851.

3.                  Sierk Weijer, geb. Leeuwarden 1854; volgt IV.c.

4.                  Antje Weijer, geb. Leeuwarden 19.07.1856, overl. Franeker 03.04.1859.

 


 

IV.c. Sierk Weijer, z.v. III.b, geb. Leeuwarden 14.02.1854, hoofd der school (1882), overl. Assen 30.03.1929, tr. Ferwerderadeel 14.11.1878 Antje Galema, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 22.05.1851, overl. Assen 28.01.1941, d.v. Dirk Fransen Galema en Maaike de Rooij van Gosliga.

Uit dit huwelijk:

1.                  Sikke Weijer, geb. Opsterland 02.10.1880, overl. Assen 18.03.1943|a|, tr. Assen 20.05.1908 Lammigje Hoff, geb. Kloosterveen (Assen) 26.11.1880, overl. na 1943, d.v. Roelf Hoff en Annigje Poort.

2.                  Dirk Frans Weijer, geb. Norg 14.07.1882, tr. Norg 16.02.1912 Roelofje Nijboer, geb. Norg 24.12.1885, d.v. Berend Nijboer (ca.1854-1927) en Geertje Zuideveld (1859-1918).

 

Noten: |a| ook overl.akte Smilde 1943 no.11.

 


 

III.c. Bartele Sierks Weijer, z.v. II.b, geb. Minnertsga 25.12.1814, koemelker (1855,1863), arbeider (1876), boerenarbeider (1881), overl. Leeuwarden 18.03.1884, tr. Leeuwarden 31.10.1841 Trijntje Hendriks Veening, geb. Leeuwarden 25.12.1820, overl. Leeuwarden 12.02.1899, d.v. Hendrik Tjallings Veening en Trijntje Reins de Jong.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, Leeuwarden 27.04.1842.

2.                  Hendrik Weijer, geb. Leeuwarden 13.06.1843.

3.                  Sierk Weijer, geb. Leeuwarden 1845; volgt IV.d.

4.                  Trijntje Weijer, geb. Leeuwarden 15.11.1847, dienstmeid (1876), overl. Leeuwarden 15.11.1922, tr. 1e Leeuwarden 20.05.1876 Jan Dam, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 05.02.1845, smidsknecht, overl. Leeuwarden 03.02.1904, z.v. Mindert Jans Dam en Hijke Ytsens Molenaar; tr. 2e Leeuwarderadeel 08.09.1908 Sietze Pool, geb. Drachten (Smallingerland) 22.07.1858, overl. Leeuwarden 18.01.1941, z.v. Jacobus Wiebes Pool en Antje Sietzes Bleeker.
Uit dit huwelijk: Meindert, geb. Leeuwarden 27.05.1877, overl. Leeuwarden 31.12.1891; Bartele, geb. Leeuwarden 02.02.1879; Hieke, geb. Leeuwarden 17.11.1881; Trijntje, geb. Leeuwarden 11.11.1884; Jan, geb. Leeuwarden 28.04.1887, overl. Franeker 03.04.1918; Sierk, geb. Leeuwarden 09.10.1890.

5.                  Sikke Weijer, geb. Leeuwarden 1849; volgt IV.e.

6.                  Fimkje Weijer, geb. Leeuwarden 01.02.1852, dienstbode (1881), tr. Leeuwarden 16.11.1881 Dirk Klein, geb. Leeuwarden 12.02.1850, kleermaker, z.v. Evert Dirks Klein en Elisabeth van der Werf.
Uit dit huwelijk: Trijntje, geb. Leeuwarden 10.09.1882; Grietje, geb. Leeuwarden 10.06.1884; Beitske, geb. Leeuwarden 27.09.1885; Pieter, geb. Leeuwarden 14.03.1887; Hendrik, geb. Leeuwarden 15.03.1889; Martha, geb. Leeuwarden 09.07.1892; Dirk, geb. Leeuwarden 30.03.1895.
†††† DK tr. 1e Leeuwarden 16.05.1874 Wobbeltje Wiersma, geb. Workum 12.02.1850, overl. Leeuwarden 18.08.1880, d.v. Taeke Feddes Wiersma en Tettje Tjittes Stoffels.

7.                  Beitske Weijer, geb. Leeuwarden 10.04.1855, arbeidster (1899), overl. Leeuwarden 30.11.1949, tr. 1e Leeuwarden 12.08.1899 Gerben Klazes Kokje, geb. Nijehaske (Haskerland) 16.05.1848, pakhuisknecht, overl. Leeuwarden 21.04.1909, z.v. Klaas Jacob Kokje en Willemke Jans Zandstra; tr. 2e Leeuwarderadeel 14.12.1910 Tjeerd Wijnstra, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 05.03.1853, overl. Leeuwarden 01.07.1945, z.v. Folkert Alles Wijnstra en Jitske Arjens Timmenga.

8.                  Trijntje Weijer, geb. Leeuwarden 10.04.1855, overl. Leeuwarden 15.11.1922.

9.                  Jacob Weijer, geb. Leeuwarden 11.09.1857, overl. Leeuwarden 21.08.1863.

 


 

IV.d. Sierk Barteles Weijer, z.v. III.c, geb. Leeuwarden 10.04.1845, polderwerker (1906), grondwerker (1910), overl. Leeuwarden 16.06.1915, tr. Bolsward 14.10.1876 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Leeuwarden 23.09.1886, ingeschr. Leeuwarden 05.03.1887) Trijntje Dirks Kramer, geb. Marssum (Menaldumadeel) 07.02.1849, logementhoudster (1906,1910), overl. Leeuwarden 29.03.1926, d.v. Dirk Weerts Kramer en Akke Piers van der Zweep.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bartele Weijer, geb. Bolsward 1878; volgt V.a.

2.                  Age Weijer, geb. Baarderadeel 1881; volgt V.b.

Kind van Trijntje:

3.                  Agatha Kramer, geb. Leeuwarden 22.06.1889, overl. Leeuwarden 26.06.1889.

 


 

V.a. Bartele Weijer, z.v. IV.d, geb. Bolsward 08.08.1878, stoker, overl. Leeuwarden 27.03.1911, tr. Leeuwarden 23.06.1906|a| Getje Bartels, geb. Leeuwarden 09.07.1877, overl. Leeuwarden 09.07.1933, d.v. Meindert Bartels en Tjitske van der Vlerk.
†††† GB tr. 2e Leeuwarden 01.07.1914 Petrus de Jong, geb. Leeuwarden 20.01.1874, koerier, z.v. Bauke de Jong en Anna Maria van Otichem.

Uit dit huwelijk:

1.                  Meindert Weijer, geb. Leeuwarden 21.08.1907, smid-bankwerker, tr. Leeuwarden 26.02.1936 Aagje Zondervan, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 13.02.1911, d.v. Laas Zondervan en Saapke Tuinstra.

2.                  Sierk Weijer, geb. Leeuwarden 12.03.1909, fabrieksarbeider, overl. Leeuwarden 15.01.1935.

3.                  Johannes Weijer, geb. Leeuwarden 01.02.1911, overl. Leeuwarden 11.10.1911.

 

Noten: |a| Ďde moeder hierbij tegenwoordig hare toestemming tot dit huwelijk gevende, zijnde de toestemming van den vader niet bekomen, weshalve hierbij in afschrift wordt overlegd eene akte van tusschenkomst van den Kantonrechter te Leeuwarden, van den zestienden Juni dezes jaars, behoorlijk op de minute geregistreerd, waaruit blijkt, dat de vader hoewel daartoe naar behooren opgeroepen voor gemelden Kantonrechter niet is verschenení (huw.akte Leeuwarden 1906 no.151).

 


 

V.b. Age Weijer, z.v. IV.d, geb. Bozum (Baarderadeel) 11.11.1881, machinist, overl. Rotterdam 03.10.1943, tr. Leeuwarden 23.11.1910 Hiltje Congert, geb. Leeuwarden 23.07.1891, overl. Rotterdam 04.01.1944, d.v. Jacobus Congert en Wilhelmina Deelstra.

Uit dit huwelijk:

1.                  Trijntje Weijer, geb. Leeuwarden 14.09.1911.

2.                  Wilhelmina Weijer, geb. Leeuwarden 12.10.1912, tr. Rotterdam 25.10.1933 Nicolaas Helbers, geb. Rotterdam 12.12.1909, z.v. Jan Hendrik Helbers en Christina Jacobina Zinsmeister.

3.                  Sierkje Weijer, geb. Leeuwarden 27.12.1916.

 


 

IV.e. Sikke Weijer, z.v. III.c, geb. Leeuwarden 26.11.1849, arbeider, overl. Leeuwarden 08.10.1897, tr. Leeuwarden 30.04.1881 Jacoba Looyinga, geb. Dokkum 28.02.1860, overl. Franeker 16.12.1934|a|, d.v. Jan Looyinga en Tjetske Kool.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bartele Weijer, geb. Leeuwarden 02.06.1881, werkman, tr. Amsterdam 22.08.1917 Jeltje van der Wal, geb. Lemsterland 28.04.1888, d.v. Siemen van der Wal en Froukje Zijlstra.

2.                  Jan Weijer, geb. Leeuwarden 20.09.1883, overl. Leeuwarden 19.10.1883.

3.                  Jan Weijer, geb. Leeuwarden 20.09.1884.

4.                  Sierk Weijer, geb. Leeuwarden 27.06.1888, overl. Leeuwarden 24.09.1888.

5.                  Tjitske Weijer, geb. Leeuwarden 20.07.1889, overl. na 1932, tr. Amsterdam 21.02.1912 Ruurd Jans Hoogeman, geb. Amsterdam ca. 1886, huisknecht (1912), gasthuisknecht (1932), overl. na 1932, z.v. Herman Hendrik Hoogeman en Berendina Swarts.

6.                  Trijntje Weijer, geb. Leeuwarden 25.01.1893, tr. Leeuwarden 06.12.1916 Wybe van den Berg, geb. Leeuwarden 29.04.1889, koopman, z.v. Wybe Sjoerds van den Berg en Geertje Meindersma.

7.                  Doedtje Weijer, geb. Leeuwarden 12.02.1896, tr. Leeuwarden 2.7.05.1925 Jan de Vries, geb. Driesum (Dantumadeel) 13.09.1889, koopman, z.v. Sake Jans de Vries en Janke Sjoerds Klaver.

 

Noten: |a| ook overl.akte Leeuwarden.

 


 

III.d. Pieter Sierks Weijer, z.v. II.b, geb. Oosterwierum (Baarderadeel) 15.06.1821, verwer (1843,1870), huisschilder (1883), overl. Leeuwarden 26.03.1910, tr. Leeuwarden 16.07.1843 Trijntje Eisses Sonnega, geb. Leeuwarden 16.03.1812|b|, overl. Leeuwarden 22.08.1879, d.v. Eisse Hendriks Sonnega en Sjuwke Jilderts van der Veer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Fimkje Weijer, geb. Leeuwarden 01.09.1843, overl. Leeuwarden 01.09.1844.

2.                  Fimkje Weijer, geb. Leeuwarden 05.12.1844, overl. Leeuwarden 16.01.1851.

3.                  Eize Weijer, geb. Leeuwarden 22.07.1846, overl. Leeuwarden 15.01.1863.

4.                  Susanna Weijer, geb. Leeuwarden 02.10.1847, overl. ís-Gravenhage 07.09.1896|a|, tr. Leeuwarden 07.05.1870 Marinus Cortel, geb. Stad Ommen 07.11.1841, broodbakker (1870,1902), pakhuisknecht (1903), overl. ís-Gravenhage 10.04.1916, z.v. Andries Cortel en Elsje Vorenkamp.
Uit dit huwelijk: Elsje Trijntje, geb. Leeuwarden 16.06.1871; Pieter Sierk, geb. Leeuwarden 12.01.1873, overl. Haarlemmermeer 31.10.1932; Dina, geb. Leeuwarden 04.08.1874, overl. Baarn 31.03.1943; Maria Helena, geb. Leeuwarden 30.04.1876, overl. Doorn 02.11.1953; Andries, geb. Leeuwarden 23.05.1878, overl. ís-Gravenhage 06.04.1944; Fimkje, geb. Leeuwarden 03.03.1881, overl. na 1910; Zwaantje, geb. Leeuwarden 03.06.1883; Jan Hendrik, geb. Leeuwarden 03.06.1885.
†††† MC tr. 2e ís-Gravenhage 18.08.1897 Jacoba Hendrika Broer, geb. Baarn 21.04.1861, overl. ís-Gravenhage 11.09.1905, d.v. Teunis Gerrit Aldert Broer en Willemina Bernardina Fredriks.

5.                  Rinske Weijer, geb. Leeuwarden 18.11.1849, overl. Leeuwarden 06.05.1860.

6.                  Sierk Weijer, geb. Leeuwarden 30.03.1851, overl. Leeuwarden 28.05.1857.

7.                  Fimkje Weijer, geb. Leeuwarden 05.10.1853, overl. Leeuwarden 02.08.1855.

8.                  Fimkje Weijer, geb. Leeuwarden 04.09.1858, overl. Leeuwarden 11.03.1939, tr. Leeuwarden 27.06.1883 Jan Visser, geb. Driesum (Dantumadeel ) 26.07.1859, koopman, overl. Leeuwarden 15.05.1913, z.v. Rienk Gerbens Visser en Grietje Jans Westra.

 

Noten: |a| per abuis verklaren de aangevers dat ook vader Pieter Tjerk Weijer al overleden is (overl.akte ís-Gravenhage 1896 no.2398); |b| Sonninga.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers