===========

  Soepomo

===========

 

- Raden Soepomo

 

- geboren 22 januari 1903 te Solo|a||b|

- overleden 12 september 1958

 

- doctoraalexamen Indisch recht Leiden 1927|c|

 

- promotie Leiden 08 juli 1927

  proefschrift: De reorganisatie van het agrarisch stelsel in het gewest Soerakarta.

  promotor: C. van Vollenhoven [wegens afwezigheid waargenomen door J.H.C. Carpentier Alting]

 

  "Een Indonesische promotie. – Hedenmorgen promoveerde in de faculteit der rechtsgeleerdheid de heer Raden Sopomo, op proefschrift getiteld: ‘De reorganisatie van het agrarisch stelsel in het Gewest Soerakarta’. Door de afwezigheid van den eigenlijken promotor, prof. Van Vollenhoven, trad als promotor op prof. Carpentier Alting. Deze promotie zou ons niet tot het schrijven van dit bericht hebben doen overgaan, indien er niet eenige feiten aan verbonden waren, die haar tot een zeer bijzondere stempelden. De heer Soepomo is n.l. één van de Indonesiërs, bij wien de justitie den bekenden inval|d| heeft gedaan. De traditioneele rijtoer van den promovendus nam natuurlijk vanuit het doorzochte huis in de Wasstraat, waaruit men voor die gelegenheid het nationalistisch symbool, een vlag rood en wit met den buffel, deed waaien, zijn aanvang. De promotie geschiedde in den kring van geestverwanten|e|, waarvan een groot gedeelte met hun dames, speciaal vanuit Amsterdam was overgekomen. De gepromoveerde en tot doctor verheven nationalist deed enkele dagen na den invan zijn doctoraal examen Indisch Recht met lof. Hij is alzoo de eerste, die voor dit examen cum laude slaagde. In dit verband mag ook vermeld, dat het eerste en tot nog toe laatste candidaats-examen Indologie, waarvoor één candidaat cum laude slaagde, ook door een Indonesër werd afgelegd. Deze promotie trok zeer de aandacht, evenals de drukke receptie in het huis aan de Wasstraat|f|.” [Leidsch Dagblad 08.07.1927]

 

– onderwijsopdracht adatrecht Rechtshogeschool te Batavia, per 01.07.1939, als vervanger van prof.mr. B. ter Haar voor de duur van diens verlof|h|

– onderwijsopdracht Rechtshogeschool te Batavia
  Adatrecht

  (RA 1940)

 

- buitengewoon hoogleraar Rechtshogeschool te Batavia
  Adatrecht
  -31 augustus 1941

 

- De verhouding van individu en gemeenschap in het adatrecht. – Intreerede Batavia 31 maart 1941

 

- hoogleraar Rechtshogeschool te Batavia

  Adatrecht
  31 augustus 1941 - )|g|

 

- onderwijsopdracht Bestuursacademie te Batavia

  Adatrecht
  (RA 1942)

 

- Levensberichten: https://en.wikipedia.org/wiki/Soepomo 

 

Noten: |a| titelblad proefschrift (1927); |b| geb. Sukoharjo (en.wikipedia); |c| Leidsche Courant 14.06.1927 (R. Soepomo); |d| op 10 juni 1927; |e| w.s. van https://nl.wikipedia.org/wiki/Perhimpoenan_Indonesia; |f| Sporen van Indonesië in Leiden; |g| vermeld in RA 1942; |h| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie 05.05.1939.