Kleine encyclopedie Tilburg University 1927-2017

Errata


1.                  p.89, rechterkolom, lemma Fiscaal Instituut Tilburg: Jan van Dijck (1924-2012) > (1923-2012)

2.                  p.89, rechterkolom, lemma Fiscaal Instituut Tilburg: Theo Stevers (1924-2013) > (1923-2013)

3.                  p.140, linkerkolom, lemma Len de Klerk: F.L.W. > L.F.W.

4.                  p.141, rechterkolom, lemma KNAW-leden: Letschtert > Letschert

5.                  p.196, rechterkolom, lemma Jules Pieters: (1901-1975) > (1900-1974)

6.                  p.197, linkerkolom, lemma Jules Pieters: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Officier in de Orde van de Nederlandse Leeuw > Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

7.                  p.254, rechterkolom, lemma TIAS: Harry Peeters (1921-2012) > Harry Peeters (1931-2012)