Josef Ferdinand Arens (1914-2001)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien april 2018)

 


 

[1] Josef Ferdinand Arens, geb. Malang 12.11.1914, kandidaatsexamen Amsterdam UvA xx..11.1936|a|, promotie Amsterdam UvA 11.06.1941|b|, hoogleraar Bandoeng (1948-), hoogleraar Groningen (1953-1960), hoogleraar Utrecht (1960-1980), Lid KNAW 1960, overl. Hilversum 24.12.2001, verloofd Pinksteren 1940, otr. Hilversum 1942|c|, tr. Corrie Peperzak, overl. voor 2011.
– Levensberichten JFA: nl.wikipedia * Jaarboek KNAW
 
Noten: |a| Haagsche courant 19.11.1936; |b| proefschrift: Inwerking van zuuranhydriden op pyridine in tegenwoordigheid van reductiemiddelen; promotor: J.P. Wibaut (1886-1967); |c| De Gooi- en Eemlander 12.06.1942.

 

[2] Pedro Martin José Trinidad Arens, geb. Huancabamba (Peru) ca. 1875, dr., assistent Algem. Proefstation te Bandoeng (1910,1913), later te Malang (1914,1923), assistent Ond. Soenbgei Karang te Galang (1924,1930), overl. Hilversum 06.01.1954, tr. Malang 21.10.1913|a|

[3] Adriana Sophia Laurina Maria Stucky, overl. na 1954.

Uit dit huwelijk:

1.                   Josef Ferdinand Arens, geb. Malang 12.11.1914|b|; volgt [1].

 

Noten: |a| RA 1915 p.138 (Trimida i.p.v. Trinidad); |b| niet gevonden in RA.

 

[4] José Arens, overl. voor 1954, tr.

[5] Sofia Berg, overl. voor 1954.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pedro Martin José Trimida Arens, geb. Huancabamba (Peru) ca. 1875; volgt [2].

 

[6] Ferdinand Maximiliaan Stucky, geb. Bern (Zwitserland) ca. 1858, woont te Soerabaja (1889), adm. Ond. Djombang, commissaris van de Commissie voor het beheer der begraafplaatsen voor lijken van Europeanen en met deze gelijkgestelden te Djombang (1893,1903), overl. Malang 03.11.1926, tr. Malang (Res. Pasoeroean) 01.05.1886|a|

[7] Adriana Petronella Albertina Kervel, Adriënne, geb. Soerabaja 24.08.1866, overl. Malang 06.02.1939.

Uit dit huwelijk:

1.                   Laurine Sophie Marie Stucky, geb. Malang (Res. Pasoeroean) 16.03.1887|c|, overl. na 1925, w.s. voor 1939, tr. Malang 14.05.1910|b| Theophil Wurth, dr., afd.chef Alg. Proefstation te Malang (1911,1918)|d|, directeur van het Proefstation te Malang (1919-1922), overl. xx.11.1922.

2.                   Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk Stucky, geb. Djombang (Res. Soerabaja) 04.08.1893|e|, empl. N.I. Metaalwarenfabr. te Malang (1923,1927), empl. Fa. Driessen Holman te Malang (1930,1932), overl. voor 1997, tr. voor 1925 D.M. Willemse, overl. na 1997. [Malang 1939]

3.                   Maximiliaan Anton Stucky, geb. Djombang (Res. Soerabaja) 12.09.1895|f|, empl. Sempalwadak te Malang (1923), empl. Te Kendalpajak (1925,1927), empl. Ond. Soember Mangis Kidoel te Dampit (1930,1934), beh. Ond. Dilem te Trengalek (1938,1941), overl. voor 1968, otr. Soerabaja 1927 Pauline Augusta Jahn, overl. ’s-Gravenhage 10.07.1968.

4.                   Adriana Sophia Laurina Maria Stucky; volgt [3].

 

Noten: |a| RA 1887 p.233 (bruidegom Ferdinand Maximilan Stuckij); |b| RA 1911 p.16; |c| RA 1888 p.287 (Stuckij); |d| in RA per abuis Warth; |e| RA 1894 p.357; |f| RA 1896 p.1895.

 

[8] Arens

[9] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   José Arens; volgt [4].

 

[10] Berg

[11] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Sofia Berg; volgt [5].

 

[12] Stucky

[13] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Ferdinand Maximiliaan Stucky, geb. Bern (Zwitserland) ca. 1858; volgt [6].

 

[14] Jacobus Johannes Hubertus Kervel, geb. ’s-Gravenhage 25.07.1828, overl. Brussel 18.02.1895; tr. 2e Amsterdam 28.04.1892|k| Flora Constance Gustavine Wubbe, geb. Den Helder 17.05.1855, overl. na 1895, d.v. Josephus Gustavus Wubbe (1829-1895), koopman, en Constantia Carolina Maria Dael (1826-); tr. 1e Probolinggo 25.08.1855|a|

[15] Laurina Frederika Theresia Roessing van Iterson, ged. Heusden 28.11.1824, overl. Haarlem 19.03.1891.
     LFTRvI tr. 1e Soerabaja 25.05.1847|n| Albertus Gerrit van Krieken, geb. Tiel 15.04.1821, overl. Afd. Probolingo (Res. Besoeki) 03.03.1854|o|, z.v. Huibert van Krieken, deurwaarder, en Jenetta Agnita de Roock.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Laurina Susanna Kervel, geb. Berkenrode 28.12.1856, overl. Haarlem 22.09.1914, tr. Soerabaja 06.05.1882 Andreas Jacobus Maria Willemse, geb. ’s-Gravenhage ca. 1841, majoor der artillerie (1880,1882), boekhouder (1908), overl. Haarlem 20.05.1909|j|.
     AJMW tr. 1e Soerabaja 18.10.1865|d| Maria Catharina Welter, geb. Semarang 30.12.1846|c|, overl. Tjilatjap (Res. Banjoemas) 20.05.1877|e|.

2.                   Dochter Kervel, geb. Amsterdam 29.04.1858.

3.                   Dochter Kervel, geb. Batavia 22.09.1859.

4.                   Lucia Jeanne Kervel, geb. ca. 1859, overl. Amsterdam 20.11.1876.

5.                   Laura Maria Jacoba Kervel, geb. Soerabaja 26.06.1861|i|, relig. [Nantes 1895]

6.                   Jacoba Johanna Huberta Kervel, geb. Soerabaja 17.05.1863|l|, overl. Haarlem 08.06.1949, tr. Malang (Res. Pasoeroean) 17.05.1884|m| Jacobus Marinus Wilhelmus Francken, geb. Leiden 11.11.1850, overl. Bloemendaal 02.10.1929, z.v. Jacobus Johannes Francken, winkelier, en Wilhelmina Adriana Hoogenstraaten.

7.                   Adriana Petronella Albertina Kervel, geb. Soerabaja 24.08.1866|b|; volgt [7].

8.                   Anthonius Jacobus Kervel, tr. Bangil (Res. Pasoeroean) 04.12.1894|f| (echtsch. Blitar 09.01.1914|h|) Anna Maria Eilbracht, geb. Japara 03.06.1873|g|, overl. Songoriti (Java) 23.03.1931.

 

Noten: |a| RA 1856 p.473; |b| RA 1867 p.49; |c| RA 1848 p.343; |d| RA 1867 p.10; |e| RA 1878 p.309; |f| RA 1896 p.300; |g| RA 1874 p.228; |h| RA 1915 p.131; |i| RA 1862 p.45; |j| geen ouders vermeld (overl.akte Haarlem 1909 no.429); |k| Wübbe (annonce collectie CBG); |l| RA 17.05.1863; |m| RA 1885 p.218; |n| RA 1848 p.331; |o| RA 1855 p.510.

 

[16]

[17]

 

[18]

[19]

 

[20]

[21]

 

[22]

[23]

 

[24]

[25]

 

[26]

[27]

 

[28] Leonardus Franciscus Kervel, Leonard Frans, geb. Gouda 20.09.1792, student medicijnen Leiden 14.11.1814, promotie Leiden 16.05.1817|e|, doctor in de genees- en vroedkunde, lid der Provinciale Geneeskundige Commissie, Stadsvroedmeester, overl. (‘na een jaar lijdens bezweek hij voor de hevigheid eener ongeneesselijke kwaal’) ’s-Gravenhage 24.01.1846, z.v. Leendert Kervel (ca.1753-1826), winkelier, en Cornelia van Maaren (ca.1751-1827), tr. Schiedam 12.09.1817

[29] Adriana Pauls, ged. Schiedam (rk) 24.08.1796, overl. Heemstede 09.05.1873, d.v. Wijbrand Pauls en Margaretha van Loré.

Uit dit huwelijk (in 1846 twaalf kinderen):

1.                   Leonard Petrus Kervel, geb. ’s-Gravenhage 09.07.1818 (akte).

2.                   Wijbrand Frans Kervel, geb. ’s-Gravenhage  14.12.1819 (akte), student medicijnen Leiden 24.04.1855, promotie Leiden 03.05.1855, medicinae doctor, overl. Noordwijk 26.10.1893, tr. Rotterdam 11.11.1862 Maria Johanna Renz, geb. Rotterdam 30.08.1841, overl. Noordwijk 31.03.1915, d.v. Johan Adam Renz en Anna Maria Koster.
     – “De Minister van Buitenlandsche Zaken in België heeft dezer dagen aan onzen stadsgenoot, den heer W.F. Kervel, med. doctor, doen toekomen eene prachtige medaille, met begeleidend diploma, hem door den Koning der Belgen vereerd, wegens de uitstekende diensten, welke hij in België bewezen heeft, bij het heerschen der cholera in het jaar 1849.”

3.                   Pieter Jan Anthonie Kervel, ook Petrus Joannes Antonius, geb. ’s-Gravenhage 18.02.1821, consul van België, consulair agent van Frankrijk, chef van het Handelshuis “P. Kervel & Co.” te Soerabaja, overl. op zee 27.11.1862|b||d|, tr. Buitenzorg (Batavia) 25.11.1846 Maria Catharina Schrant, geb. ’s-Gravenhage ca. 1829, overl. op zee 17.09.1862|b||c|, d.v. Nicolaas Schrant en Maria Everard.

4.                   Jan Jacob Frans Kervel, geb. ’s-Gravenhage 01.02.1823 (akte), overl. Loosduinen 17.08.1842|a|.

5.                   Adriana Cornelia Alida Kervel, geb. ’s-Gravenhage 31.10.1824.

6.                   Huberta Geertruida Margaretha Kervel, geb. ’s-Gravenhage 27.08.1826, overl. na 1863, tr. Ginneken en Bavel 21.04.1847 Petrus Jacobus Groen, geb. Utrecht 17.01.1823, overl. Utrecht 03.11.1890, z.v. Gerard Groen en Cornelia Catharina Johanna Kipp.

7.                   Jacobus Joannes Hubertus Kervel, geb. ’s-Gravenhage 25.07.1828; volgt [14].

8.                   Lucia Anna Maria Paulina Kervel, geb. ’s-Gravenhage 10.11.1829, overl. na 1875, tr. Heemstede 07.09.1858 Joannes Franciscus Farensbach, geb. Amsterdam 06.02.1826, tabaksfabrikant, Ridder der Orde van Pius IX, overl. Klooster der Zeer Eerw. Paters Missionarissen van de Onbevlekte Ontvangenis te Lourdes 18.05.1875,  z.v. Henricus Joannes Farensbach en Maria Petronella Lucretia Dadelbeek.

9.                   Catharina Hermanna Anna Kervel, geb. ’s-Gravenhage 31.12.1832.

10.               Laura Carolina Frederika Kervel, geb. ’s-Gravenhage 15.03.1837.

11.               Frederik Nicolaas Willem Kervel, geb. ’s-Gravenhage 01.09.1838.

 

Noten: |a| ook overl.akte ’s-Gravenhage 1842 no.1423; |b| ‘op hunnen terugreis naar het Vaderland (..) aan boord van het Ned. Fregatschip Noäch’ (annonce v/d familie 16.12.1862, collectie CBG); |c| overl.akte Rotterdam 1865 fol.b188v; |d| overl.akte Rotterdam 1865 fol.b189; |e| proefschrift: Dissertatio, sistens Animadversiones in varias foetum vertendi methodos.

 

[30] Elias Cornelis Roessing van Iterson, geb. ca. 1778, ontvanger der domeinen, burgemeester van Heusden, overl. (‘aan de gevolgen eener hevige beroerte en bezetting op de borst’) Heusden 03.01.1825, tr. ca. 1812

[31] Susanna Gerrardina van de Poll, geb. ca. 1792, overl. Klein-Berkenrode bij Haarlem 29.01.1857.

Uit dit huwelijk (in 1825 ‘acht alle nog hulpbehoevende kinderen’), waaronder:

1.                   Goverdina Roessing van Iterson, geb. Heusden 25.02.1813, tr. Grave 23.03.1830 Johan Jacobus Hennequin, geb. Breda 25.03.1796, ged. Breda 31.03.1796, kapitein adjudant majoor bij het Korps Mineurs en Sappeurs, overl. Geertruidenberg 29.10.1880, z.v. Pieter Hennequin, generaal-majoor der Genie, RMWO 3e klasse, en Françoise Adriana Maria Cliever.

2.                   Elias Roessing van Iterson, geb. Heusden 30.10.1815, opzichter, overl. Maastricht 23.04.1885, tr. Venlo 06.08.1840 Louisa Catharina Breidfeld, geb. Venlo 21.01.1820, overl. Breda 04.12.1911, d.v. Johan Breidfeld en Maria Catharina Schreurs.

3.                   Laurina Frederika Theresia Roessing van Iterson, ged. Heusden 28.11.1824; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren