Heinrich Karl Simon Philip Begemann (1913-...)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, maart 2018 (laatst herzien april 2022)

 


 

[1] Heinrich Karl Simon Philip Begemann, Philip, geb. Bodjonegoro 02.07.1913, ingenieur civiele techniek Delft 1939|a|, promotie ITB 29.04.1954|b|, buitengewoon lector grondmechanica Bandoeng (1949-na1950/1951)|c|, hoofd Laboratorium voor grondmechanica en wegentechniek (1954), adj.-dir. Lab. v. Grondmechanica te Delft (1971)|d|, 

OON 1978, overl. voor 2001, tr. Rijswijk 16.10.1939 Sara Cornelia Meijer, Corrie, geb. ’s-Gravenhage 25.05.1915, overl. ’s-Gravenhage 08.12.2001, d.v. Jacob Laurens Meijer (1882-1945), O.I.-ambtenaar, en Maria Roos (1885-na1945).

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 13.10.1939; |b| proefschrift: Perekatan dalam tanah Lempung (Kleef in kleigronden); promotor: N.A. van den Heuvel (1901-1963); |c| Programma voor het studiejaar 1950-1951, Universiteit van de R.I.S., Faculteit van Technische Wetenschap te Bandoeng, p.5; |d| Naamlijst van ingenieurs, KIVI, 1971.

 

[2] Simon Hendrik Anton Begemann, geb. Witmarsum (Wonseradeel) 22.04.1884, uit Paramaribo (1898), leerling HBS te Leeuwarden (14.09.1898), naar Delft (30.01.1903), ingenieur civiele techniek Delft 1907, ingenieur te Ammerstol (1909), hoofd Provinciale Waterstaat van Midden-Java, hoogleraar Delft (1939-1954), OON, overl. Haarlem 04.11.1974, begr. 08.11.1974, tr. ’s-Gravenhage 02.02.1909
[3] Johanna Frederika Bense, geb. Bandjermasin (Res. Zuider- en Oosterafdeling van Borneo) 01.05.1889, overl. Rijswijk 19.08.1938, begr. Rijswijk (Alg.Bpl. Kleiweg) 22.08.1938.

Uit dit huwelijk:                   

1.                   M.J. Begemann, Mies. [’s-Gravenhage 1938; Franeker 1974]
= w.s. Maria Jacoba, geb. Lawang (Java) 29.08.1910.

2.                   S.L.C. Begemann, Loes{?}. [Loosduinen 1938; Haarlem 1974]

3.                   Heinrich Karl Simon Philip Begemann, geb. Bodjonegoro 02.07.1913; volgt [1].

4.                   Zoon C.C. Begemann, tr. P.B. Jones. [Nijmegen 1974]
= w.s. Ir. C.L. Begemann, ingenieur civiele techniek Delft 1937, lid Ingrs.- en Arch.bur. Van Hasselt en De Koning (1971), buitengewoon hoogleraar Delft. [Bandoeng 1938]

5.                   S.N. Begemann, Titi{?}. [Rijswijk ZH 1938; Santpoort 1974]

6.                   Christine E. Begemann, Tineke{?}, tr. Rotterdam 1952 R. Maris, ingenieur Wageningen 1951, adj.-dir. Kon. Ned. Heide Mij. (1971). [Rijswijk ZH 1938; Arnhem 1974]

 

[4] Heinrich Karl Simon Philip Begemann, geb. Eelde 27.06.1850, dominee, predikant te Wier (1877,1879), Ammerstol (1907,1909), RON, overl. ’s-Gravenhage 30.11.1937, crem. Velsen (Westerveld) 04.12.1937, otr. Groningen/Detmold 21.01.1877, tr. Detmold|b| 23.02.1877|a|

[5] Sophie Louise Christine Kotzenberg, geb. Detmold 28.01.1847, overl. ’s-Gravenhage 07.11.1932, crem. Velsen (Westerveld) 10.11.1932.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frits Begemann, geb. Wier (Menaldumadeel) 09.12.1877, ingenieur te Rotterdam (1907), ingenieur te Schooten (B) (1909), overl. Soest 09.04.1964, crem. 13.04.1964, tr. Tiel 23.02.1909 Petronella Gerardina Hoekstra, geb. Weststellingwerf 30.08.1885, overl. Soest 18.07.1963, crem. 22.07.1963, d.v. Cornelis Atzes Hoekstra, predikant te Tiel (1909), en Rikje van der Weide.

2.                   Philip Begemann, geb. Wier (Menaldumadeel) 28.03.1879, overl. Weststellingwerf 09.10.1882.

3.                   Minna Christine Begemann, geb. Scherpenzeel (Weststellingwerf) 24.05.1881, overl. ’s-Gravenhage 29.06.1966, tr. Ammerstol 06.06.1907|c| Wilhelm Catharinus Henri Gautier, geb. Streefkerk 17.02.1878, hoofdcommies ter administratie van Financiën te Paramaribo (1907), overl. Amersfoort 03.07.1952|d|, begr. 07.07.1952, z.v. Hendrik Gautier en Margaretha Carlina van Beekum.

4.                   Simon Hendrik Anton Begemann, geb. Witmarsum (Wonseradeel) 22.04.1884; volgt [2].

5.                   Christine Elisabeth Begemann, geb. Witmarsum (Wonseradeel) 01.04.1886, overl. Rijswijk (ZH) 10.08.1950, crem. Velsen (Westerveld) 14.08.1950.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (huw.akte Menaldumadeel 14.06.1877 no.62); |b| destijds in Fürstentum Lippe, nu in Kreis Lippe, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom vertegenwoordigd door Pieter Gautier (1863-1929), burgemeester van Streefkerk (1891-1925) en van Bleskensgraaf en Hofwegen (1891-1925), toestemming bij KB van 10.05.1907 (huw.akte Ammerstol 1907 no.7); |d| ook overl.akte Soest 1952 no.134.

 

[6] Carel Lodewijk Bense, geb. ’s-Gravenhage 11.07.1864, arts, officier van gezondheid tweede klasse van het Nederlandsch-Indisch Leger (1888), overl. ’s-Gravenhage 26.06.1940, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 29.06.1940; tr. 2e ’s-Gravenhage 26.10.1915 Apolonia Wilhelmina Unger, geb. ’s-Gravenhage 16.11.1886, overl. na 1940, d.v. Johannes Unger en Jacoba Cornelia van Zanten Jut; tr. 1e ’s-Gravenhage 19.06.1888 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 16.09.1915, ingeschr. ’s-Gravenhage 20.09.1915)

[7] Maria Jacoba Snabilié, geb. ’s-Gravenhage 10.09.1863, overl. ’s-Gravenhage 05.12.1939, crem. Velsen 08.12.1939.

Uit het huwelijk Bense-Snabilié:

1.                   Johanna Frederika Bense, geb. Bandjermasin (Res. Zuider- en Oosterafdeling van Borneo) 01.05.1889; volgt [3].

2.                   Sophia Wilhelmina Bense, geb. Ammerstol 26.05.1892, verpleegster, overl. Huis ter Heide 27.06.1958, begr. Zeist (Nwe Alg.Bpl.) 01.07.1958.

3.                   Carel Lodewijk Bense, geb. Soerakarta 17.08.1894, arts, tr. Groningen 28.01.1921 Joanne Henrica Joosting, geb. Assen 24.01.1898, d.v. Jan Gualtherus Christiaan Joosting, rijksarchivaris, en Willemine Cornelia Quirine Heitz. [Indragari, Sumatra nov1921; Meester Cornelis 1923; Indramajoe 1925,1926; ’s-Gravenhage 1939,1940; Rijssen 1956; Almelo 1958]

4.                   Maria Jacoba Bense, Mies, geb. ’s-Gravenhage 27.04.1903, verloofd Amsterdam 22.07.1927, tr. Heerde 30.04.1929 Th. Verdenius, drs.med. (1927), arts (1930), overl. voor 1958, z.v. J. Verdenius, notaris, en Geziena Opten. [Noordwolde 1939,1942; Steenwijk 1958,1961]

Uit het huwelijk Bense-Unger:

5.                   Wilhelmina Apolonia Bense, geb. ’s-Gravenhage 12.10.1916.

 

[8] Philip Karel Begemann, ged. Norg 25.06.1807, dominee, predikant te Niezijl (1841,1848) en Eelde (-1858), overl. (verdronken) Haren 12.02.1858|a||b|, tr. voor 1841

[9] Christine Elisabeth Valk, geb. Emden ca. 1809, overl. Groningen 05.04.1868.

– 1858: “Ll. vrijdag is op het nieuw gegraven wordende Noord-Willemskanaal niet ver van de Punt, provincie Drenthe, een ontzettend ongeluk voorgevallen: Een gezelschap van acht personen, bestaande uit [] ds. Begemann, predikant te Eelde, zijne vrouw en zoon [] vermaakte zich daar met schaatsenrijden, toen de jongeheeren [] Begemann het eerst, en vervolgens de heeren [] Begemann door het nog brooze ijs zakten en hun graf in het water vonden.”|c|
– Een uitvoeriger beschrijving van het schaatsongeval in Opregte Haarlemsche Courant 23.02.1858.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lambertina Christine Elisabeth Begemann, geb. Niezijl (Grijpskerk) 07.05.1841, overl. Eelde 30.10.1853.

2.                   Lutgera Sara Augusta Begemann, geb. Niezijl (Grijpskerk) 04.07.1842, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 12.06.1867, tr. Groningen 04.01.1865 Johann Conraad Manssen, geb. Kampen 06.09.1840, predikant te Stadskanaal, overl. Nijmegen 16.12.1923, z.v. Johann Conraad Manssen, predikant te Groningen (1865), en Alberdina Burcharda de Rechteren van Hemert.

3.                   Simon Hendrik Anton Begemann, geb. Niezijl (Grijpskerk) 29.08.1844, dominee, predikant te Bathmen (1907,1909), overl. Bathmen 31.03.1912, tr. Warffum 26.04.1869 Senske Okkes Woldringh, geb. Breede (Warffum) 06.02.1850, overl. Holwerd (Westdongeradeel) 30.09.1896, d.v. Jan Woldringh, predikant, en Geertje Andeles Kuipers.

4.                   Konko Heinrich Begemann, geb. Niezijl (Grijpskerk) 15.07.1846, overl. (verdronken) Haren 12.02.1858.

5.                   Auguste Begemann, geb. Niezijl (Grijpskerk) 06.09.1848.

6.                   Heinrich Karl Simon Philip Begemann, geb. Eelde 27.06.1850; volgt [4].

 

Noten: |a| moeder Water (overl.akte Haren 1858 no.12); |b| ook overl.akte Eelde 1858 no.10; |c| Rotterdamsche courant 16.02.1858.

 

[10] Friedrich August Kotzenberg, overl. voor 1909, tr.

[11] Wilhelmine Henriette Begemann, overl. voor 1909.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sophie Louise Christine Kotzenberg, geb. Detmold (Pruissen) 28.01.1847; volgt [5].

 

[12] Hendrik Lodewijk Bense, geb. Rotterdam 22.06.1838, ambtenaar (1863,1890), overl. ’s-Gravenhage 29.07.1924, tr. ’s-Gravenhage 03.06.1863

[13] Sophia Wilhelmina Köhler, geb. ’s-Gravenhage ca. 1838/1839, overl. ’s-Gravenhage 20.03.1902.

Uit dit huwelijk:

1.                   Carel Lodewijk Bense, geb. ’s-Gravenhage 11.07.1864; volgt [6].

2.                   Johan Frederik Bense, geb. ’s-Gravenhage ca. 1866, leraar in de Engelse taal- en letterkunde (1890), leraar aan de HBS (1891,1915), overl. Arnhem 07.01.1942, tr. ’s-Gravenhage 06.08.1890 Maria Johanna van Wingen, geb. Rotterdam 20.11.1864, overl. Ede 25.04.1944|b|, d.v. Nicolaas van Wingen, winkelier, en Johanna Maria van der Henst.

3.                   Hendrik Lodewijk Bense, geb. ’s-Gravenhage 29.02.1868, overl. ’s-Gravenhage 21.02.1945, tr. 1e Buitenzorg (Res. Batavia) 14.11.1889 Wilhelmina Sophia van Waasdijk, geb. Palembang 28.07.1871, overl. Oegstgeest 06.06.1940, d.v. Pieter van Waasdijk en Henriette Wilhelmina Hemler; tr. 2e voor 1945 Kitty Schoggers, geb. Semarang 27.04.1878, overl. na 1945, d.v. James Cornelius Frederik Schoggers en Maura Grouw.
Uit het huwelijk Bense-van Waasdijk: Hendrik Lodewijk Bense, geb. Fort Willem I (Ambarawa, Res. Semarang) 08.11.1891|c||d|, sergeant Landwacht 1e klasse (1942), Japanse internering 15.08.1942, overl. (aan boord van de Junyo Maru) Indische Oceaan nabij Benkoelen 18.09.1944.
     KS tr. 1e ’s-Gravenhage 07.01.1897 (echtsch. Buitenzorg 02.10.1915) Cornelis Rugier Willem Karel van Alderwerelt van Rosenburgh, geb. Kedong Kebo//Afd. Poerworedjo (Res. Bagelen) 23.12.1863|a|, eerste luitenant der infanterie Oost-Indisch Leger (1897), overl. ’s-Gravenhage 01.03.1936, z.v. Rugier Pieter Magdalenus Alderwerelt van Rosenburgh en Maria Cornelia Overdijk.

4.                   levenloze zoon, ’s-Gravenhage 09.07.1872.

 

Noten: |a| Cornelis Reigier Willem Karel van Alderwerelt (RA 1865 p.57); |b| ook overl.akte Arnhem 1944 no.613; |c| 1891 (Bataviaasch dagblad 14.11.1891 & RA 1893 p.330); |d| 1892 (HLB in Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting, feb2020).

 

[14] Jacob Louis Fredrik Carel Snabilié, geb. Rotterdam 23.04.1827, apotheker, overl. ’s-Gravenhage 23.05.1887, tr. Rotterdam 03.05.1854

[15] Johanna Frederika Bulaeus, geb. Reeuwijk 12.06.1831, overl. ’s-Gravenhage 09.01.1897.

Uit dit huwelijk:

1.                   C. Snabilié, overl. na 1887.

2.                   Maria Jacoba Snabilié, geb. ’s-Gravenhage 10.09.1863; volgt [7].

3.                   Jacob Louis Fredrik Snabilié, geb. ’s-Gravenhage 08.04.1865, overl. ’s-Gravenhage 21.07.1865.

 

[16] Simon Hendrik Anton Begemann, geb. Detmold 16.06.1766, dominee, predikant te Norg (1818), overl. Norg 09.01.1841, z.v. Carl Gerlach Begemann en Maria Elionora Kotzenberg (zie Bijlage A); tr. Opsterland (gem. Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik) 26.09.1790

[17] Lutgera Waten, geb. Amsterdam 11.05.1770|a|, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 13.05.1770, overl. Norg 13.02.1835, d.v. Jacobus Waten en Grietje Bauerman.

Uit dit huwelijk (moeder ook geschreven c.q. gelezen als Water/Naten/Baten):

1.                   Jacobus Waaten Begemann, geb. Lippenhuizen 26.08.1791, ged. Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 11.09.1791, predikant, overl. Roermond 28.05.1857, tr. Stevensweert 14.10.1817|d| Louise Wilhelmine van der Leeuw, geb. Stevensweert 16.11.1797, d.v. Abraham Jacobus van der Leeuw en Amelia Louise Köberling.

2.                   Karel Gerlach Begemann, geb. Lippenhuizen 06.11.1792, ged. Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 11.11.1792, overl. Borger 23.12.1873, tr. Nieuweschans 20.04.1818 Auke Boneschansker, geb. Bellingwolde 28.03.1800, overl. Dalen 11.02.1844, d.v. Berend Berends Boneschansker (-1808) en Cornelia Hindriks.

3.                   Maria Gerdine Begemann, geb. Lippenhuizen 30.11.1793, ged. Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 08.12.1793.

4.                   Grietje Karolijna Begemann, geb. Vlagtwedde 16.01.1795, tr. Norg 28.10.1820 Ruurd van der Sluis, geb. Hemrik ca. 1792, ged. Lippenhuizen, predikant te Aduard (1821,1825), z.v. Alle Wijtzes van der Sluis, veenbaas, en Vrouwkjen Luitjens (-1809).

5.                   Christoph Georg Sigismund Begemann, geb. Vlagtwedde 23.03.1798, predikant, overl. Roermond 16.04.1878, tr. Stevensweert 01.08.1830 Emilie de Weijs, ook de Wijs, geb. Elberfeld|e| ca. 1811/1812, overl. Stevensweert 20.05.1861, d.v. Johan Herman de Weijs en Anna Gertrudis Lucas.

6.                   Jan Begemann, geb. Vlagtwedde 27.05.1800, predikant, overl. Erp 01.11.1878, tr. Dongen 21.11.1828 Anna Johanna van Alphen, geb. Dongen 09.06.1805, overl. Haarlem 04.04.1898, begr. Haarlem (Bpl. Kleverlaan), d.v. Adriaan Jakob van Alphen, notaris, en Catharina Maria van Naarsen.

7.                   Willem Lodewijk Begemann, geb. Norg 19.06.1804, dominee, predikant te Nuenen (1828-1875), overl. Nuenen, Gerwen en Nederwetten 16.11.1876, begr. Nuenen (Bpl. De Roosdoncken), tr. Rijswijk (ZH) 18.05.1829 Amalia Polexina Rosina Schröter, geb. Warmond 13.04.1806, ged. Warmond 18.05.1806, overl. Nuenen, Gerwen en Nederwetten 04.01.1877, begr. Nuenen (Bpl. De Roosdoncken), d.v. Johan Christiaan Schröter en Catharina Maria Spranger.

8.                   Philip Karel Begemann, ged. Norg 25.06.1807; volgt [8].

9.                   Æmilius Willem Begemann, geb. Norg 08.04.1812, predikant, overl. Waterlandkerkje 16.11.1874.

10.               Sara Maria Begemann, geb. Norg 03.11.1816, overl. Nuenen, Gerwen en Nederwetten 26.01.1912.

11.               Frederik Adolf Begemann, geb. Norg, luitenant ter zee 2e klasse, ‘gekommandeert hebbende Zijner Majesteit Kanonneerboot numero acht en zeventig’, overl. Bergen op Zoom 13.09.1833|c|.

 

Noten: |a| overl.akte Norg 1835 no.27; |b| S.H.Antoon (geb.akte Stevensweert 1831 no.1); |c| geen leeftijd vermeld (overl.akte Bergen op Zoom 1833 no.197); |d| bruidegom Jacobus Waten; |e| nu Stadtbezirk van Wuppertal, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[18] Konko Hendriks Valk, koopman, tr.

[19] Christine Elizabeth Bouman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Christine Elisabeth Valk, geb. Emden ca. 1809; volgt [9].

 

[20] Kotzenberg

[21] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Friedrich August Kotzenberg; volgt [10].

 

[22] Begemann

[23] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Wilhelmine Henriette Begemann; volgt [11].

 

[24] Karl Ludwig Bense, ook Carel Lodewijk, geb. Gandersheim ca. 1808, bediende (1834,1844), overl. ’s-Gravenhage 11.09.1869|b|, z.v. Christian Ludwig Bense en Marie Eleonore Sander; tr. Amsterdam 20.08.1834

[25] Anna Petronella Margaretha Blijkersveld Dermout, ged. Leiden (NH Marekerk) 15.02.1807, overl. ’s-Gravenhage 01.02.1881|c|, d.v. Dirk Jan Blijkersveld Dermout ()|b|, ‘commissionair en laines’ (1812), en Anna Eland (ca.1783-1812).

Kind (erkend bij het huwelijk):

1.                   Carel Lodewijk Bense, geb. Amsterdam 23.05. 1834.

Uit dit huwelijk:

2.                   Anna Petronella Margaretha Bense, geb. Rotterdam xx.12.1836, overl. Rotterdam 16.03.1839.

3.                   Hendrik Lodewijk Bense, geb. Rotterdam 22.06.1838|a|; volgt [12].

4.                   Anna Elisabeth Maria Bense, geb. ’s-Gravenhage xx.01.1844, overl. ’s-Gravenhage 13.06.1844.

5.                   Elisabeth Carolina Louisa Bense, geb. ’s-Gravenhage xx.09.1845, overl. ’s-Gravenhage 21.03.1846.

 

Noten: |a| vader  Carel Lodewijk; |b| ‘wiens tegenwoordige verblijfplaats onbekend is’ (huw.akte Amsterdam 1834 reg.4 fol.124v); |b| Karel Ludwig, z.v. Jacob (overl.akte ’s-Gravenhage 1869 no.1565); |c| Bleijkersveld Dermout.

 

[26] Johan Fredrik Balthasar Köhler, geb. ’s-Gravenhage ca. 1793, hoefsmid (1818,1851), overl. ’s-Gravenhage 04.10.1875, z.v. Johannes Philip Köhler en Margaretha Petrie; tr. ’s-Gravenhage 15.10.1817

[27] Johanna Margrieta Judé, geb. ’s-Gravenhage ca. 1797, overl. ’s-Gravenhage 05.01.1861, d.v. Johan Christoffel Judé en Johanna van den Brand.
– Het echtpaar Köhler-Judé vormt tevens de kwartieren [10]/[11] in de Kwartierstaat Justinus Everhard Carrière (1896-1985), curator 2e VCL.

Uit dit huwelijk (moeder ook Johanna Margaretha):

1.                   Johanna Christina Frederica Köhler, geb. ’s-Gravenhage 09.12.1818, tr. ’s-Gravenhage 30.05.1849 Bartholomeus Daniel Carrière, geb. ’s-Gravenhage ca. 1823, kabinetwerker, z.v. Johan Daniel Carrière, kabinetwerker, en Margaretha Cornelia Vloemans.
– Het echtpaar Carrière-Vloemans vormt tevens de kwartieren [8]/[9] in de Kwartierstaat Justinus Everhard Carrière (1896-1985), curator 2e VCL.

2.                   Johannes Philip Köhler, geb. ’s-Gravenhage ca. 1820, hoefsmid, overl. na 1872, tr. ’s-Gravenhage 28.06.1843 Ariaantje van der Schaft, geb. Oud-Beijerland 01.09.1820, overl. ’s-Gravenhage 11.10.1872, d.v. Klaas van der Schaft en Barbara van der Zwaan.

3.                   Johannes Fredrik Köhler, geb. ’s-Gravenhage ca. 1822, commies bij de belasting, overl. ’s-Gravenhage 27.08.1861, tr. ’s-Gravenhage 12.05.1852 Johanna Gerardina Koppenaal, geb. ’s-Gravenhage ca. 1821, naaister (1852), overl. ’s-Gravenhage 15.02.1902, d.v. Willem Koppenaal, timmerman, en Christina Remmerswaal.

4.                   Christina Elisabeth Köhler, geb. ’s-Gravenhage ca. 1823/1824, overl. ’s-Gravenhage 28.01.1891, tr. ’s-Gravenhage 30.05.1849 Antonie Willem Carrière, geb. ’s-Gravenhage ca. 1826/1827, referendaris bij het Departement van Justitie (1877,1893), RNL, overl. ’s-Gravenhage 15.11.1904, z.v. Johan Daniel Carrière, kabinetwerker, en Margaretha Cornelia Vloemans.
– Het echtpaar Carrière-Köhler vormt tevens de kwartieren [4]/[5] in de Kwartierstaat Justinus Everhard Carrière (1896-1985), curator 2e VCL.

5.                   Johanna Margaretha Köhler, geb. ’s-Gravenhage ca. 1826, tr. ’s-Gravenhage 30.01.1850 Johan Daniel Carrière, geb. ’s-Gravenhage ca. 1825, kabinetwerker, z.v. Johan Daniel Carrière, kabinetwerker, en Margaretha Cornelia Vloemans.

6.                   Willen Fredrik Köhler, geb. ’s-Gravenhage ca. 1827, broodbakker, tr. ’s-Gravenhage 04.06.1851 Paulina Cornelia Driessen, geb. Velp (Rheden) 26.06.1826, naaister (1827), d.v. Jan Willem Driessen, koopman, en Fredrika Heijn.

7.                   Johanna Elisabeth Köhler, geb. ’s-Gravenhage ca. 1828, overl. na 1899, tr. ’s-Gravenhage 13.11.1850 Hendrik Heijnen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1823, blikslager, overl. ’s-Gravenhage 28.12.1899, z.v. Johannes Heijnen en Maria Mengen.

8.                   Johannes Pieter Köhler, geb. ca. 1830, overl. ’s-Gravenhage 07.09.1830.

9.                   levenloze dochter, ’s-Gravenhage 24.10.1832.

10.               Johannes Pieter Köhler, geb. ca. 1834, overl. ’s-Gravenhage 09.04.1834.

11.               Johannes Pieter Köhler, geb. ca. 1835, overl. ’s-Gravenhage 30.12.1835.

12.               Lucia Köhler, geb. ’s-Gravenhage ca. 1837, overl. na 1875, tr. ’s-Gravenhage 29.04.1857 Gerrit Johannes Kamerling, geb. ’s-Gravenhage ca. 1823, meubelmaker, overl. ’s-Gravenhage 11.05.1875, z.v. Johannes Anthonie Kamerling, meubelmaker, en Johanna Geertruida Deegenaar.

13.               Sophia Wilhelmina Köhler, geb. ’s-Gravenhage ca. 1838/1839; volgt [13].

 

[28] Carel Jan Willem Snabilié, ged. Leiden (Luthers) 26.02.1799, overl. Rotterdam 02.12.1871, z.v. Salomo Jacob Innocentius Snabilié en Anna Margaretha Christina Meijer; tr. Rotterdam 01.03.1826

[29] Johanna Geertruij Harcke, ged. Rotterdam (Luthers) 30.04.1801, overl. Rotterdam 27.02.1891, d.v. David Harcke (1769-) en Frederica Wortman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Louis Fredrik Carel Snabilié, geb. Rotterdam 23.04.1827|a|; volgt [14].

2.                   David Hendrik Snabilié, geb. Rotterdam 26.02.1829, overl. Rotterdam 07.09.1829.

3.                   Anna Margaretha Christiana Snabilié, geb. Rotterdam 28.04.1831, overl. Rotterdam 06.12.1915, tr. Rotterdam 16.02.1853 Herman Johannes Biermans, geb. Rotterdam 04.03.1828, overl. Rotterdam 23.09.1872, z.v. Johannes Philippus Biermans en Gesina Walter.

4.                   Hendrik David Snabilié, geb. Rotterdam 19.08.1833, overl. Semarang 04.04.1893, tr. Batavia 20.08.1863 Johanna Petronella Hendrika Copper, geb. Rotterdam 07.03.1845, overl. Semarang 11.10.1924, d.v. Jacobus Johannes Copper en Johanna Elizabeth Willebrand.

5.                   Johanna Geertruida Fredrika Snabilié, geb. Rotterdam 26.09.1837, overl. Zeist 10.09.1934.

6.                   Anna Maria Snabilié, geb. Rotterdam 21.10.1839, overl. Utrecht 11.08.1926|b|.

7.                   Johan Henri Isaac Snabilié, geb. Rotterdam 14.04.1841, drogist, overl. ’s-Gravenhage 06.04.1904, tr. Rotterdam 24.09.1874 Grietje Bekker, geb. Vlissingen 17.03.1852, overl. ’s-Gravenhage 30.04.1940, d.v. Okke Jacobus Bekker, muziekmeester, en Henderika Siegers.

8.                   Maria Catharina Wilhelmina Snabilié, geb. Rotterdam 21.04.1845, overl. Rotterdam 28.05.1845.

 

Noten: |a| moeder Johanna Geertruida; |b| moeder per abuis Haree (overl.akte Utrecht 1926 no.1097).

 

[30] Fredrik Hendrik Bulaeus, geb. ca. 1782/1784, overl. Reeuwijk 01.12.1845, z.v. Johan Georg Bulaeus en Johanna Knol; tr. Reeuwijk 16.06.1827|a|

[31] Maria Jacoba Brack, geb. Zwammerdam xx.03.1792, overl. Rotterdam 01.11.1865, d.v. Willem Brack en Cornelia Jacoba de Buck.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Jacoba Wilhelmina Bulaeus, geb. Reeuwijk 19.05.1828, tr. Reeuwijk 23.04.1847 Johan George van der Held, geb. Rotterdam 23.04.1807, ged. Rotterdam (Luthers) 07.05.1807, overl. Rijsenburg 17.08.1872, z.v. Simon van der Held en Johanna Fredrica Barbara Bulaeus.
     JGvdH tr. 1e Johanna Arnolda Klinkenberg, geb. Sluipwijk xx.09.1805, overl. Rotterdam 03.03.1846, d.v. Cornelis Klinkenberg en Antonia Middelkoop.

2.                   Johanna Frederika Bulaeus, geb. Reeuwijk 12.06.1831; volgt [15].

 

Noten: |a| grootouders van de bruid vermeld (huw.akte Reeuwijk 1827 no.4).

 


Bijlage A

 

[32] Carl Gerlach Begemann, organist te Detmold, overl. voor 1795, tr.

[33] Maria Eleonora Kotzenberg, geb. ca. ca. 1726, overl. 1795.

Uit dit huwelijk:

1.       Fredrik Adolf Begemnann, geb. Detmold 11.03.1753, predikant te Midwolda, overl. Midwolda 12.12.1823, tr. Christina Sissingh, overl. voor 1823.

2.       Simon Hendrik Anton Begemann, geb. Detmold 16.06.1766; volgt [16].

3.       * Christoph Georg Siegmund Begemann, predikant te Amsterdam (1795), overl. Amsterdam ca.20.05.1816|c|, tr. voor 1793 Trijntje Brinkema, geb. Emden|a| 14.11.1754, ged. Emden 21.11.1754, overl. Norg 03.05.1822|b|, d.v. Egbert Brinkema en Christina Meinders.

 

Noten: |a| destijds Hannover, nu Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |b| ten huize van Simon Hendrik Antoon Begemann {haar zwager} (overl.akte Norg 1822 no.8); |c| aantekening in de collectie annonces CBG.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren