Willem Boomstra (1882-1972)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien mei 2019)

 


 

[1] Willem Boomstra, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 19.03.1882, promotie Amsterdam UvA 11.06.1913|a|, hoogleraar TH Bandoeng (1920-1947), RNL 1931, overl. ís-Gravenhage 20.09.1972, crem. 22.09.1972, tr. Hillegersberg 10.08.1909 Erzina Jannetta Querngester, geb. Veenendaal 03.01.1878, RON, overl. Tjideng 05.09.1945, d.v. Gijsbertus Jan Willem Querngester en Gerdina Klomp.
Ė Levensbericht WB (met foto): id.wikipedia

 

Noten: |a| proefschrift: De orthogonale en gelijkzijdige kwadratische oppervlakken in verband met het deelingsprobleem der elliptische functie; promotor: Hk. de Vries (1867-1954).

 

[2] Feike Boomstra, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 05.02.1852, timmerman, overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 14.01.1890, tr. Wymbritseradeel 12.06.1880
[3] Maaike Alberda, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 20.12.1856, overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 06.05.1939.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Boomstra, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 19.03.1882; volgt [1].

2.                   Trijntje Boomstra, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 11.01.1890, overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 28.04.1890.

 

[4] Willem Feikes Boomstra, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 23.05.1829, timmerman, overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 03.05.1885, tr. Wymbritseradeel 08.06.1850

[5] Leeuwkjen Sjoerds van Dijk, geb. Jutrijp (Wymbritseradeel) 02.02.1827, overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 15.05.1921.

Uit dit huwelijk:

1.                   Feike Boomstra, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 05.02.1852; volgt [2].

2.                   Sjoerd Boomstra, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 14.01.1854, timmerman, overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 01.03.1893, tr. Wymbritseradeel 12.06.1880|a| Antje van der Wier, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 20.03.1854, overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 17.08.1932, d.v. Pieter Jans van der Wier, landbouwer, en Johanna Sijmens IJpma.

 

Noten: |a| akte no.83 (oudere broer Feike trouwt op dezelfde dag, akte no.82).

 

[6] Willem Sjoerds Alberda, geb. Sijbrandaburen ca. 1794/1795/1796, boer/landbouwer, overl. Wymbritseradeel 08.08.1872; tr. 1e Wymbritseradeel 13.05.1826 Antje Pieters Speerstra, geb. GoŽnga ca. 1804/1805, overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 17.12.1827, d.v. Pieter Haantjes Speerstra en Froukjen Wiebrens Bleeker; tr. 2e Wymbritseradeel 24.06.1843

[7] Trijntje Wijtzes Beetstra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 01.10.1816, dienstmeid (1843), overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 12.12.1883.

Uit het huwelijk Alberda-Speerstra:

1.                   Elisabeth Alberda, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 15.11.1827.

Uit het huwelijk Alberda-Beetstra:

2.                   Mintje Alberda, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 20.05.1844, tr. Wymbritseradeel 28.05.1864 Jan Bakker, geb. Gauw (Wymbritseradeel) 01.11.1837, van boerenbedrijf, z.v. Jelle Jans Bakker en Maike Sjoerds Alberda.

3.                   Gerben Alberda, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 10.11.1845, van boerenbedrijf, tr. Wymbritseradeel 29.05.1869 Grietje Boomstra, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 17.01.1848, d.v. Haaije Feikes Boomstra en Taedske Pieters Zondervan.

4.                   Elbrig Alberda, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 14.08.1847, huishoudster (1869), overl. Haskerhorne (Haskerland) 09.01.1917|b|, tr. Wymbritseradeel 29.05.1869 Auke Boersma, geb. Terzool (Rauwerderhem) 14.09.1843, van boerenbedrijf (1869), winkelier (1911), overl. Deersum (Rauwerderhem) 16.01.1911, z.v. Jan Obbes Boersma en Jitske Rintjes Jellema.

5.                   Wijtske Alberda, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 20.03.1849, overl. Leeuwarden 31.10.1931|a|.

6.                   Wijtze Alberda, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 02.07.1850.

7.                   Sjoerd Alberda, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 14.06.1852, koopman, overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 13.04.1936, tr. Wymbritseradeel 21.06.1894 Ynskjen Boomstra, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 04.09.1856, overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 03.01.1935, d.v. Haaije Feikes Boomstra, timmerman,en Jantje Tjamkes Cnossen.
†††† YB tr. 1e Wymbritseradeel 12.06.1880 Sjoerd van der Wier, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 15.02.1849, timmermansknecht, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 25.11.1888, z.v. Pieter Jans van der Wier, boer, en Johanna Sijmens IJpma.

8.                   Antje Alberda, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 28.10.1853, winkelierster (1889), overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 05.12.1889, tr. Wymbritseradeel 06.06.1874 Gerrit Monsma, geb. Gauw (Wymbritseradeel) 16.09.1850, timmermansknecht (1874), timmerman (1879), overl. Folsgare (Wymbritseradeel) 16.02.1879, z.v. Gerrit Gerrits Monsma, arbeider (1850), kastelein (1874), en Neeltje Lourens Reidsma.

9.                   Jitske Alberda, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 12.06.1855.

10.               Maaike Alberda, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 20.12.1856; volgt [3].

 

Noten: |a| ook overl.akte Rauwerderhem 1931 no.29; |b| ook overl.akte Nijmegen 1917 no.79.

 

[8] Feike Haaijes Boomstra, geb. IJsbrechtum 01.02.1778, timmerman, overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 19.05.1852; tr. 1e voor 1814 Antje Tjipkes Okkema, overl. GoŽnga 13.04.1814; tr. 3eWymbritseradeel 12.06.1819

[9] Trijntje Gerrits Lanting, geb. Bozum 02.02.1795, dienstmeid (1819), overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 06.03.1870.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Feikes Boomstra, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 02.03.1820, timmermansknecht (1842), timmerman (1847,1889), overl. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 30.01.1889, tr. 1e Wymbritseradeel 14.05.1842 Sijtske Sipkes Kooistra, geb. Folsgare (Wymbritseradeel) 30.04.1823, overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 28.01.1843, d.v. Sipke Gabes Kooistra, boer, en Rinske Symons Algera; tr. 2e Wymbritseradeel 28.08.1847 Neeltje Hettes Klaversma, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 02.08.1824, van boerenbedrijf (1847), overl. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 21.12.1877, d.v. Hette Sjoerds Klaversma, boer, en Tjipkjen Ales de Hoop.

2.                   levenloos kind, GoŽnga (Wymbritseradeel) 31.12.1821.

3.                   Hille Boomstra, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 09.03.1823, timmerman. overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 02.05.1860, tr. Wymbritseradeel 02.06.1849 Froukje Wiebrens Speerstra, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 12.04.1827, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 22.11.1893, d.v. Wiebren Pieters Speerstra en Trijntje Annes.
†††† FWS tr. 2e Wymbritseradeel 07.05.1864 Jan Hotzes Boonstra, geb. Poppingawier (Rauwerderhem) 09.06.1830, z.v. Hotze Sjoukes Boonstra, landbouwer, en Johanneske Brugts Bergsma.

4.                   Durkjen Boomstra, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 06.01.1826, overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 16.05.1845.

5.                   Willem Boomstra, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 23.05.1829; volgt [4].

 

[10] Sjoerd Feikes van Dijk, geb. Jutrijp xx.10.1799, boer, overl. (Ďna een langdurig en geduldig lijdení) Jutrijp (Wymbritseradeel) 12.03.1863, tr. ca. 1822

[11] Eelkjen Louws Rudolphi, geb. Jutrijp xx.05.1801, boerin/landbouwster, overl. (Ďna eene ongesteldheid van vier dagení) Jutrijp (Wymbritseradeel) 26.12.1882|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Folkertje van Dijk, geb. Jutrijp (Wymbritseradeel) 02.04.1823, van boerenbedrijf, overl. Terband (∆ngwirden) 03.10.1885, tr. Wymbritseradeel 21.05.1842 Jan Jacobus Rienstra, geb. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 31.12.1818, van boerenbedrijf, overl. Terband (∆ngwirden) 28.03.1905, z.v. Jacobus Jans Rienstra en Sjoukje Sjoukes Schilstra.

2.                   Leeuwkjen Sjoerds van Dijk, geb. Jutrijp (Wymbritseradeel) 02.02.1827; volgt [5].

3.                   Feikjen Sjoerds van Dijk, geb. Jutrijp (Wymbritseradeel) 05.06.1831, van boerenbedrijf, overl. (Ďna een smartelijk lijden van eenige wekení) Jutrijp (Wymbritseradeel) 29.09.1885, tr. Wymbritseradeel 06.05.1854 Thomas Hettes Klaversma, geb. GoŽnga (Wymbritseradeel) 20.12.1829, boerenknecht (1854), landbouwer (1886), overl. Jutrijp (Wymbritseradeel) 06.05.1886, z.v. Hette Sjoerds Klaversma en Tjitske Ales de Hoop.

 

Noten: |a| 25.12 (annonce collectie CBG).

 

[12] Sjoerd Alberts Alberda, geb. Scharnegoutum ca. 1766, boer, overl. Gauw (Wymbritseradeel) 30.09.1828|a|, tr.

[13] Mintje Willems Hoekema, geb. GoŽnga ca. 1773, boerin, overl. Gauw (Wymbritseradeel) 26.07.1850.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Sjoerds Alberda, geb. Sijbrandaburen ca. 1795; volgt [6].

2.                   Durkjen Sjoerds Alberda, geb. Gauw ca. 1802, boerin, overl. Gauw (Wymbritseradeel) 09.10.1838, tr. Rauwerderhem 07.05.1831 Harmen Bartles Boersma, geb. Gauw ca. 1800/1801|b|, boer, overl. Gauw (Wymbritseradeel) 15.10.1854, z.v. Bartele Jans Boersma en Rigtje Douwes.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Wymbritseradeel 1828 fol.36); |b| geb. Terzool (overl.akte Wymbritseradeel 1854 no.152).

 

[14] Wijtse Ridserds Beetstra, geb. Olterterp xx.10.1777, boer (1816,1823), timmerman (1842,1843), overl. Deersum (Rauwerderhem) 13.11.1851, tr.

[15] Elbrig Tjallings de Boer, geb. GoŽnga xx.01.1781, overl. Deersum (Rauwerderhem) 20.10.1853.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Beetstra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 01.10.1816; volgt [7].

2.                   Antje Beetstra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 12.11.1818, dienstmaagd (1842), overl. Poppingawier (Rauwerderhem) 11.02.1911, tr. Wymbritseradeel 07.05.1842 Gerrit Sjoerds Alberda, geb. Gauw (Wymbritseradeel) 08.07.1815, boerenknecht, landbouwer, overl. Gauw (Wymbritseradeel) 25.08.1882, z.v. Sjoerd Alberts Alberda en Mintje Willems Hoekstra.

3.                   Jan Beetstra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 16.02.1821, boerenknecht, overl. Poppingawier (Rauwerderhem) 28.11.1883, tr. Rauwerderhem 04.05.1854 Tjitske Willems Heeringa, geb. Roordahuizum (Idaarderadeel) 22.06.1830, dienstmeid (1854), overl. Rauwerderhem 18.02.1904, d.v. Willem Jentjes Heeringa, boer, en Phoesia Baukes Buringa.

4.                   Jitske Beetstra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 13.09.1823, naaister (1850), koemelkster (1872), overl. Deersum (Rauwerderhem) 01.01.1904, tr. 1e Rauwerderhem 23.05.1850 Hendrik Sijbrens Sijbrandij, geb. Rauwerd ca. 1807/1808, van boerenbedrijf (1850), koemelker (1870), overl. Baarderadeel 26.12.1870, z.v. Sijbren Hendriks Sijbrandij en Anskje Sijtzes Halfweg; tr. 2e Barradeel 28.09.1872 Jan Wiebe Keikes, geb. IJlst 10.07.1820, timmerman, overl. IJlst 25.11.1896, z.v. Jacob Jans Keikes en Doutjen Jans Meijer.
†††† JWK tr. 1e IJlst 18.05.1845 Gerlofke Sikkes Steenstra, geb. Oosterend ca. 1824, overl. Friens (Idaarderadeel) 16.06.1869, d.v. Sikke Sikkes Steenstra en Jeltje Pieters Siersma.

 

[16] Haaije Feikes Boomstra, overl. IJsbrechtum xx.12.1801, tr.

[17] Hiltje Jans, overl. na 1819.

Uit dit huwelijk:

1.                   Feike Haaijes Boomstra, geb. IJsbrechtum 02.01.1778; volgt [8].

 

[18] Gerrit Jans Lanting, geb. Bozumca. 1765/1766, boer (1813), winkelier (1819), koopman (1835), winkelier (1840), overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 07.12.1853, z.v. Jan Sipkes Lanting en Riemke Sakes; tr.

[19] Dirkjen Willems Koopmans, geb. Lutkewierum ca. 1769, overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 30.08.1853|a|, d.v. Willem Tśkes Koopmans en Trijntje Bontjes van der Valkheide.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Gerrits Lanting, geb. Bozum 02.02.1795; volgt [9].

2.                   Gelbrig Gerrits Lanting, geb. Bozum ca. 1805, overl. Britswerd (Baarderadeel) 30.04.1835, tr. Gerrit Jobs Faber, overl. na 1835.

3.                   Ettje Lanting, geb. Bozum 19.10.1813, overl. Gauw (Wymbritseradeel) 16.01.1864, tr. Wymbritseradeel 13.06.1840 Gerrit Hettes Jellema, geb. Gauw (Wymbritseradeel) 03.11.1816, van boerenbedrijf (1840), landbouwer (1864), overl. Gauw (Wymbritseradeel) 04.08.1873, z.v. Hette Annes Jellema, boer, en Corneliske Gerrits Jellema.

 

Noten: |a| Durkjen.

 

[20] Feike Sjoerds van Dijk, uit Hommerts, overl. voor 1843, tr. Hommerts 26.05.1797

[21] Folkertje Folkerts, uit Hommerts, boerin (1843), overl. tussen 1843 en 1857.

Uit dit huwelijk:

1.                   Folkert Feikes van Dijk, geb. Jutrijp ca. 1798, boer, overl. IJlst 20.06.1857, tr. Wymbritseradeel 18.03.1843 Janke Johannes Hooisma, geb. Ouwsterhaule (Langweer) 19.02.1815, dienstmaagd (1843), boerin (1857), overl. IJlst 11.12.1869, d.v. Johannes Poppes Hooisma en Rigtje Feikes.

2.                   Sjoerd Feikes van Dijk, geb. Jutrijp xx.10.1799; volgt [10].

 

[22] Louw Johannes Rudolphi, geb. Jutrijp ca. 1774/1775, boer, overl. Jutrijp (Wymbritseradeel) 19.09.1839, z.v. Johannes Rudolphi en Afke Louws; tr.

[23] Leeuwkjen Annes Tromp, geb. Hommerts ca. 1777, boerin, overl. Jutrijp (Wymbritseradeel) 21.06.1840, d.v. Anne Pieters Tromp en Eelkje Joukes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Eelkjen Louws Rudolphi, geb. Jutrijp xx.05.1801; volgt [11].

2.                   Anna Rudolphi, geb. Jutrijp (Woudsend) 03.07.1815, boerin, overl. Ypecolsga (Wymbritseradeel) 23.02.1861, tr. Wymbritseradeel 04.05.1844 Hijlke Piers Oppedijk, geb. Ypecolsga (Wymbritseradeel) 04.02.1818, overl. Ypecolsga (Wymbritseradeel) 21.01.1861, z.v. Pieter Johannes Oppedijk, boer, en IJmkjen Hijlkes Visser.

3.                   Ruurd Rudolphi, geb. Jutrijp (Wymbritseradeel) 17.02.1819, boer/landbouwer, overl. Jutrijp (Wymbritseradeel) 15.03.1897, tr. Wymbritseradeel 1.6.06.1849 Tjitske Pieters Cnossen, geb. Hommerts ca. 1822, dienstmeid (1849), boerin, overl. Jutrijp (Wymbritseradeel) 19.01.1909, d.v. Pieter Sjirks Cnossen en Hotske Piers Koopmans.

4.                   Anne Rudolphi, geb. Jutrijp (Wymbritseradeel) 18.09.1823 overl. Jutrijp (Wymbritserdaeel) 19.01.1823.

 

[24] Albert Sjoerds.

[25] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Sjoerd Alberts Alberda, geb. Scharnegoutum ca. 1766; volgt [12].

 

[26] Willem Gerbens, overl. voor 1850, w.s. begr. GoŽnga 26.08.1808, tr.

[27] Eike Egberts, overl. voor 1850.

Uit dit huwelijk:

1.                   * Gerben Willems Hoekema, geb. GoŽnga ca. 1769, boer, overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 22.07.1837|a|, tr. Wijtske Anskes Anskes, geb. GoŽnga ca. 1778, boerin, overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 16.07.1855, d.v. Anske Gerbens en Tetje Annes.

2.                   Mintje Willems Hoekema, geb. GoŽnga ca. 1773; volgt [13].

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Wymbritseradeel 1837 no.83).

 

[28] Ritserd Sijbrens, Ridzerd, geb. ca. 1754, arbeider, overl. Beetsterzwaag (Opsterland) 27.08.1817, z.v. Siebren Gootsens; tr.

[29] Trijntje Jans, begr. Beetsterzwaag29.07.1806.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wijtse Ridserds Beetstra, geb. Olterterp xx.10.1777; volgt [14].

 

[30] Tjalling Pieter de Boer, geb. Offringawier ca. 1747, boer, overl. GoŽnga (Wymbritseradeel) 25.01.1820|a|, tr.

[31] Antje Jans, overl. na 1820.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elbrig Tjallings de Boer, geb. GoŽnga xx.01.1781; volgt [15].

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Wymbritseradeel 1820 no.11).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren