Johann Heinrich Adolf Logemann (1892-1969)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2019 (laatst herzien mei 2024)

 


 

[1] Johann Heinrich Adolf Logemann, geb. Rotterdam 19.01.1892, student rechten en letteren Leiden 22.09.1909, eindexamen voor de Nederlandsch-Indische administratieve dienst 1912|c|, naar Indië 1912-1921, controleur bij het Binnenlandsch bestuur op Java en Madoera, wonende te Soerakarta (1917), doctoraalexamen indologie Leiden 1923|a|, promotie Leiden 07.12.1923|b|, naar Indië, hoogleraar Rechtshogeschool te Batavia (1924-1939)|d|, buitengewoon hoogleraar TH Bandoeng (1926-1927), buitenlands verlof 02.08.1939, als Indisch gijzelaar geïnterneerd in Buchenwald, Haaren en St. Michielsgestel (1940-1944), hoogleraar Leiden (1947-1962), Lid KNAW 1946, RNL 1930, overl. Leiden 12.11.1969, crem. 17.11.1969, tr. ’s-Gravenhage 19.01.1917|b| Alida Johanna van Gogh, geb. Batavia 29.01.1893, overl. 29.04.1976, d.v. Johannes Marinus van Gogh (1863-1938), referendaris bij het Departement van Koloniën, en Alida Theodora Johanna van Os (1863-1934).
– Levensbericht JHAL: nl.wikipedia * Parlement&Politiek * KNAW

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 26.06.1923 (econ.doct.ex. Indologische studie, Logeman); |b| proefschrift: De grondslagen der vennootschapsbelasting in Nederland en Indië; |b| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom vertegenwoordigd door zijn vader (huw.akte ’s-Gravenhage 1919 no.34); |c| RA 1913 p.853; |d| in RA 1925 t/m 1928 per abuis D.A. Logemann.

 

[2] Johann Heinrich Logemann, geb. Hoofdplaat 15.08.1848, boekhouder (1875), pottenbakker (1876), administrateur (1903), boekhouder (1917), overl. ’s-Gravenhage 25.05.1934|a|, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 28.05.1934; tr. 1e Groningen 07.04.1875 Anna Maria Juchter, geb. Groningen 10.07.1848, overl. Rotterdam 29.06.1890, d.v. Jan Schuiling Juchter, koopman, en Gesina Pothoff; tr. 2e Rotterdam 09.07.1891
[3] Elisabeth Sophia Arnold, geb. ’s-Gravenhage 25.12.1857, overl. na 1934.

Uit het huwelijk Logemann-Juchter:

1.                   Christoffel Philibert Logemann, geb. Groningen 25.06.1876, leraar M.O. (1916), overl. Apeldoorn 18.03.1950, begr. Apeldoorn (Alg.Bpl. Soerenseweg), tr. Dordrecht 10.08.1910 Paulina Bertha Meilink, geb. Schiedam 25.05.1880, overl. ’s-Gravenhage 07.06.1959, begr. Apeldoorn (Alg.Bpl. Soerenseweg) 10.06.1959, d.v. Antonij Barend Meilink en Paulina Elizabeth Muller.

2.                   Jan Herman Bernhard Logemann, geb. Etten-Leur 28.06.1877, verificateur bij ’s Rijks belastingen (1904), verificateur bij de in-  en uitvoerrechten (1917), oud-controleur der Inv. en Acc. (1959), RON, overl. ’s-Gravenhage 31.05.1959, crem. Velsen (Westerveld) 03.06.1959, tr. ’s-Gravenhage 04.11.1904 Margaretha Sijbertha Cornelia Baerends, geb. ’s-Gravenhage ca. 1880, overl. Rotterdam 26.03.1956, crem. Velsen (Westerveld) 29.03.1956, d.v. Gradus Cornelis Baerends, leraar gymnastiek, en Sijbrigje Zondervan.

Uit het huwelijk Logemann-Arnold:

3.                   Johann Heinrich Adolf Logemann, geb. Rotterdam 19.01.1892; volgt [1].

 

Noten: |a| per abuis geb. Ooltgensplaat (overl.akte ’s-Gravenhage 1934 no.1926).

 

[4] Christoffel Logemann, geb. Emden 02.12.1817, opzichter bij ’s Rijks waterstaat (1848,1875), overl. Hooge en Lage Zwaluwe 29.01.1882; tr. 2e Terneuzen 02.12.1863|c| Petronella Maria van Gogh, geb. ’s-Gravenhage 03.09.1814, overl. ’s-Gravenhage 22.02.1896, d.v. Willem Johannes Jellico van Gogh en Eva Albertina Post; tr. 1e Zierikzee 08.08.1842|a|

[5] Theodora Wilhelmina Colenbrander, geb. Zierikzee 19.06.1814, overl. Terneuzen 24.10.1862.

     PMvG tr. 1e ’s-Gravenhage 15.11.1837 Johann Julius August Pockels, geb. Brunswijk 23.11.1806, opzichter, overl. Zuid-Schalkwijk 17.05.1853, z.v. Carl Friedrich Pockels en Margaretha Dorothea Niemeijer.

Uit dit huwelijk (vader Logeman en Logemann):

1.                   Alida Johanna Logeman, geb. Zierikzee 25.08.1843|b|, overl. ’s-Gravenhage 20.04.1919, tr. Terneuzen 22.01.1863 Reinier Hendrik van Os, geb. Rotterdam 21.02.1835, adspirant ingenieur voor Indië (1863), overl. Rijswijk 26.12.1885, z.v. Reinier van Os en Johanna Hoogendam.

2.                   Philibert Lijphart Logeman, geb. Zierikzee 03.10.1844, officier bij het Oost-Indisch Leger, overl. Deli (Res. Oostkust van Sumatra) 20.08.1872|e||f|.

3.                   A.C. Logemann.

4.                   Johann Heinrich Logemann, geb. Hoofdplaat 15.08.1848; volgt [2].

5.                   Engelina Elisabeth Logemann, geb. Hoofdplaat 15.08.1848, overl. Hoofdplaat 13.12.1848.

6.                   Johann Bernhard Logemann, geb. Hoofdplaat 31.08.1849, telegrafist (1875). {niet genoemd in 1882}

7.                   Engelina Elisabeth Logemann, geb. Hoofdplaat 15.11.1850, overl. Zierikzee 19.03.1852.

8.                   Theodora Wilhelmina Christina Logemann, geb. Zierikzee 20.02.1852, overl.’s-Gravenhage 30.10.1914, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 10.09.1875 Hidzer Kiewiet de Jonge, geb. Drachten (Smallingerland) 27.03.1844, directeur van het post-  en rijkstelegraafkantoor te Woudrichem (1875), overl. Apeldoorn 24.05.1935, z.v. Harm Kiewiet, later Kiewiet de Jonge|d|, gepensioneerd postdirecteur (1875), en Grietje Hidsersveenstra.

 

Noten: |a| bruidegom Logeman, moeder v/d bruidegom Bandelin (huw.akte Zierikzee 1842 no.35); |b| bij geboorte, huwelijk en overlijden Logeman; |c| bruidegom Logeman, moeder Baundelin (huw.akte Zierikzee 1863 no.32); |d| KB 26.07.1866 no.41 (ingeschreven als geb.akte Smallingerland 1866 no.239); |e| per abuis Lijnhart (RA 1874 p.299); |f| overl. Soengal (annonce collectie CBG).

 

[6] Willem Johannes Arnold, geb. Delft 13.05.1834, ijzergieter (1857,1863), vormer aan ’s Rijks ijzergieterij  (1865), overl. Delft 11.06.1866, tr. Delft 13.05.1857

[7] Fijtje Heijn, geb. Amsterdam ca. 1830, overl. Delft 05.09.1868.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Sophia Arnold, geb. ’s-Gravenhage 25.12.1857; volgt [3].

2.                   Margaretha Johanna Arnold, geb. Delft 14.05.1860, overl. (‘door eennoodlottig ongeval’) ’s-Gravenhage 10.08.1955, begr., tr. Utrecht 13.05.1886 Christiaan Johannes Gabriel Mieremet, geb. Breda 14.10.1847, overl. Utrecht 24.08.1931, z.v. Gabriel Mieremet en Petronella van  der Venne.

3.                   George Edward Arnold, geb. Delft 22.01.1863, overl. Delft 21.06.1866.

4.                   Cornelis Johannes Arnold, geb. Delft 02.06.1865, administrateur Sf. Gesiekan te Djocja, overl. ’s-Gravenhage 05.03.1947, crem. Velsen (Westerveld) 08.03.1947, tr. Klaten (Res. Soerakarta) 07.05.1901 Wijntje Anna Greve, geb. Djokjakarta 07.11.1877|a|, overl. na 1947, d.v. Jochem Greve en Juliana Louisa Bernardina Kraag.

 

Noten: |a| geb. 1877 (De locomotief 09.11.1877 & RA 1879 p.259), geb. 1879 (Bevolkingsregister ’s-Gravenhage).

 

[8] Johan Bernhard Logemann, geb. Groningen ca. 1784, opziener der werken (1833), overl. Vlietepolder (Wissenkerke) 09.08.1833|b|, tr.

[9] Alida Engelina Bandelien, geb. ca. 1784, overl. Zierikzee 27.03.1876.

Uit dit huwelijk (moeder soms geschreven c.q. gelezen als  Bandelier/Bandelieu/Bandelin/Bandelijn/Bandelon):

1.                   Martin Logemann, geb. Emden ca. 1810, 2e luitenant bij de 17e Afd. Inf. (1837), overl. Sloten (NH) 20.09.1893, tr. 1e Nijmegen 15.04.1837 Louisa Maria Elisabeth Croissant, geb. ’s-Gravenhage ca. 1808, overl. Nieuwer-Amstel 26.01.1865, d.v. Jan Christiaan Croissant, chirurgijn, en Johanna Maria Stierling; tr. 2e Nieuwer-Amstel 23.11.1865 Cornelia Schrader, geb. Amsterdam ca. 1842, d.v. Hemmes Schrader en Antje Plug.

2.                   Alida Engelina Elisabeth Logemann, geb. Emden 16.11.1814, overl. Zierikzee 24.03.1876, tr. Zierikzee 07.07.1858 Jan Willem Vorstheuvel Labrand, geb. Zierikzee 15.01.1804, winkelier (1824), tabakshandelaar (1854,1858), overl. Zierikzee 10.01.1894, z.v. Johannes Marcus Labrand, gerechtsdeurwaarder, en Geertrui Vorstheuvel.
     “De ondergeteekende Dag- en Kostschoolhouderes te IJzendijke, 4de Distrikt, Provincie Zeeland, heeft de eer aan Ouders en Voogden bekend te maken, dat zij voornemens is haar INSTITUUT voor JONGE JUFVROUWEN den 1sten Mei [1848] aanstaande te openen. Aan genoemd Instituut zal grondig onderwijs gegeven worden in de Hollandsche-, Fransche- en Hoogduitsche Talen, de Algemeene- en Vaderlandsche Geschiedenis, de Aardrijks-, Schrijf-, Reken- en Fabelkunde, de Muziek, het Teekenen, het Dansen, den Zang en in alle Vrouwelijke Handwerken van nut en smaak, terwijl er voor de godsdienstige en zedelijke Opvoeding de naauwlettenste zorg zal gedragen worden. – A.E.E. Logemann.”
     JWVL tr. 1e Zierikzee 21.07.1824 Pieternella Adriana de Looze, overl. Zierikzee 14.09.1854, d.v. Johannes de Looze en Fransina Pop.

3.                   Christoffel Logemann, geb. Emden|a| 02.12.1817; volgt [4].

 

Noten: |a| destijds in Königreich Hannover, nu in Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |b| Logeman, geen ouders vermeld, e.v. Bandelin (overl.akte Wissenkerke 1833 no.44).

 

[10] Jan Colenbrander, ged. Amsterdam (Oudezijds Kapel) 03.07.1785, overl. Amsterdam 28.10.1815, ‘chirurgien et accoucheur’ (1811), tr. Zierikzee 05.06.1811|a|

[11] Anna Catharina Maatjes, geb. Zierikzee ca. 1786/1787, overl. Zierikzee 05.12.1857.

Uit het huwelijk Colenbrander-Maatjes:

1.                   Henri Jean Colenbrander, ook Hendrik Jan, geb. Zierikzee 23.08.1811, overl. Zierikzee 29.07.1815.

2.                   Theodora Wilhelmina Colenbrander, geb. Zierikzee 19.06.1814; volgt [5].

 

Noten: |a| bruidegom Jean, vader v/d bruidegom Henri, moeder v/d bruidegom Jenschen Mentinck  (huw.akte Zierikzee 1811 no.29, in het Frans).

 

[12] George Edward Arnold, geb. Amsterdam 12.12.1810, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 13.01.1811, kruidenier (1831), ijzergieter (1834,1857), opzichter aan ’s Rijks ijzergieterij (1863,1871), overl. Delft 20.03.1885, tr. Amsterdam 04.05.1831

[13] Elisabeth Rouw, geb. Nijmegen 05.05.1811, overl. Leiden 31.07.1893.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Elizaqbeth):

1.                   George Edward Arnold, geb. Feijenoord (IJsselmonde) xx.02.1832, instrumentmaker, overl. Delft 07.10.1859, tr. Delft 13.05.1857 Henderika Johanna van Schie, geb. Delft 12.03.1826, overl. Delft 10.02.1898, d.v. Leendert van Schie, timmermansknecht, en Anna Vreugdenhil.

2.                   Willem Johannes Arnold, geb. Delft 13.05.1834; volgt [6].

3.                   Anna Elizabeth Arnold, geb. Delft 03.05.1836.

4.                   Sophia Carolina Arnold, geb. Delft 19.08.1838, overl. Delft 03.12.1838.

5.                   Sophia Carolina Arnold, geb. Delft 22.05.1840, overl. Delft 03.04.1883, tr. Delft 19.08.1863 Eize Johannes Leertouwer, geb. Delft 09.03.1842, onderopzichter in de Slagkruidfabriek (1863), meester vuurwerker (1883), overl. Delft 06.05.1894, z.v. Johannes Jillis Leertouwer, geëmployeerd aan de Constructiewinkel (1842), opzichter in de Slagkruidfabriek (1863), Broeder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, en Rensje de Roo.
     EJL tr. 2e Delft 19.09.1888 Cornelia Gombert, geb. Delft 11.09.1869, overl. Soest 17.02.1947, d.v. Jan Willem Gombert, smid, en Cornelia den Haan.
     CG tr. 2e ’s-Gravenhage 19.11.1919 Elbertus Gerrit Wiggenraad, geb. Amersfoort 19.05.1866, brigadier van politie, overl.Soest 13.02.1945, z.v. Hendrik Wiggenraad en Johanna Klein.

6.                   Frederik Alexander Arnold, geb. Delft 03.02.1843, schrijver aan de Magazijnen, tr. 1e Delft 04.01.1871 Jannetje Heijne, geb. Delft 14.04.1842, overl. Delft 13.05.1878, d.v. Reinier Heijne, winkelier (1842), koopman (1871), en Adriana de Raad; tr. 2e Wijk bij Duurstede 06.05.1879 Johanna Wilhelmina van Ingen, geb. Wijk bij Duurstede 28.08.1848, overl. Zaandam 27.08.1897, d.v. Nicolaas van Ingen en Gerritje de Bruijn.

7.                   Elizabeth Alida Arnold, geb. Delft 27.03.1845, tr. Delft 22.07.1868 Willem Frederik Mooij, geb. Yerseke ca. 1842, sergeant-schrijver bij het Vierde Regiment Infanterie, z.v. Frederik Mooij, geneesheer, en Maria Clazina de Ruijter.

8.                   Diederik Franciscus Arnold, geb. Delft 17.06.1848.

9.                   Alida Louisa Arnold, geb. Delft 13.08.1850, overl. Delft 14.01.1862.

10.               John Samuel Arnold, geb. Delft 06.04.1853, assuradeur, overl. Leiden 20.02.1935, tr. Helena Jacoba Maria van Randwijk, geb. Voorburg ca. 1861, overl. Leiden 09.02.1919, d.v. Hermanus Nicolaas van Randwijk en Elisabeth Maria Koens.

 

[14] Cornelis Heijn, ged. Breukelen 28.02.1802, schipper, overl. Amsterdam voor 1857; tr. Amsterdam 04.11.1829

[15] Grietje Zeegers, geb. Beverwijk ca. 1803, dienstmeid (1829), overl. Amsterdam voor 1857, d.v. Jan Zeegers en Aagje van Dasselaar.

Uit dit huwelijk:

1.                   Fijtje Heijn, geb. Amsterdam ca. 1830; volgt [7].

 

[16] Logemann

[17] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Bernhard Logemann, geb. Groningen ca. 1784; volgt [8].

 

[18] Martin Bandelien, geb. Colberg|a| ca. 1750, kapitein om de West, kapitein van het schip Teutonia (1803)|c|, overl. (Emden) voor 1816, otr. Amsterdam 21.08.1777|b|

[19] Alida Gunter, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 19.09.1759, overl. Amsterdam 23.02.1822, d.v. Jochem Gunters en Aaltje Reijners

Uit dit huwelijk:

1.                   Marten Bandelien, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 18.11.1778.

2.                   Jan Bandelien, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 15.12.1779.

3.                   Alida Engelina Bandelien, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 12.12.1783; volgt [9].

4.                   Martin Matthijs Bandelien, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 10.10.1788.

5.                   Hendrik Bandelien, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 23.09.1790, zeeman ter koopvaardij, tr. Amsterdam 07.11.1816 Johanna Maria Sellemeijer, geb. Amsterdam ca. 1792, d.v. Pieter Sellemeijer, timmerman, en Antonia Teunis van Eede.

6.                   Christiaan Bandelien, geb. Amsterdam 22.07.1793, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 26.07.1793.

7.                   Betje Bandelien, overl. na 1822.

 

Noten: |a| w.s. Kolberg, nu Kołobrzeg, Woiwodschaft Westpommern, Polen (een havenstad aan de Oostzee; |b| bruid Alijda Gunters; |c| annonce over veiling van ‘192 vaten fijne geele en couleurige Marylandsche tabak, verder 10  kisten candijsuiker en 20 baalen koffij’ te Emden (collectie CBG).

 

[20] Hendrik Jan Colenbrander, geb. ca. 1757, ‘herboriste’ (1811), overl. na 1811, otr. Amsterdam 23.11.1789 {bruid Jannetje}

[21] Jenneken Mentink, geb. ca. 1756, overl. na 1811.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloos kind, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 02.01.1783.

2.                   Jan Colenbrander, ged. Amsterdam (Oudezijds Kapel) 03.07.1785; volgt [10].

 

[22] Adriaan Bruinvisch Maatjes, geb. Zierikzee ca. 1753, student M Leiden 20.12.1773|a|, student med. Groningen 18.09.1775, promotie Groningen 16.06.1779|b|, medicinae doctor, overl. Zierikzee 21.04.1817, z.v. Martinus Bruinvisch Maatjes en Anna Catharina van den Monde; tr.

[23] Catharina Johanna Struuck, ook  Struuk/Struijk/Struijck/Struick, geb. Naarden ca. 1750, overl. Zierikzee 03.02.1840, d.v. Philibert Lijphart Struuck en Theodora Wilhelmina van Hulst.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martinus Bruinvisch Maatjes, geb. Zierikzee ca. 1782, student Med. Groningen 20.09.1800, promotie Groningen 28.11.1804|c|,  medicinae doctor, overl. Zierikzee 19.02.1830, huw.contract Groningen 20.10.1804, otr. Groningen 26.10.1804, tr. Groningen 26.11.1804 Cornelia ten Cate.

2.                   Anna Catharina Maatjes, geb. Zierikzee ca. 1786/1787; volgt [11].

3.                   Philibert Lijphart Maatjes, geb. Zierikzee ca. 1789, overl. Zierikzee 25.06.1848.

 

Noten: |a| Adrianus Bruinvis Maatjes, Zierikzea-Zelandus, 20 (Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875); |b| proefschrift: De febre biliosa autumnali maxime Zelandica; |c| proefschrift: De digitali ferruginea.

 

[24] John Arnold, onderwijzer, overl. Amsterdam voor 1831, tr.

[25] Alida Lammer, geb. Amsterdam voor 1774, overl. Feijenoord (IJsselmonde) 25.03.1834|g|.

– Er is een Alijda Lammers, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 28.07.1773, d.v. Dirk Lammers en Barentdiena Meijiers.

Uit dit huwelijk:

1.                   John Arnold, geb. Amsterdam 03.11.1799, ged. Amsterdam (Engels Presbyteraanse Kerk) 01.12.1799|f|.

2.                   Sophia Wilhelmina Arnold, geb. Amsterdam 18.03.1801, ged. Amsterdam (Engels Presbyteraanse Kerk) 06.04.1801|e|.

3.                   Louisa Caroline Arnold, geb. Amsterdam 06.01.1803, ged. Amsterdam (Engels Presbyteraanse Kerk) 06.02.1803|d|, tr. voor 1829 Eduard Dorrel, ook Edward Dorrell.

4.                   William Edward Arnold, geb. Amsterdam 01.02.1805, ged. Amsterdam (Engels Presbyteraanse Kerk) 24.02.1805|c|, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 14.011.1806.

5.                   William Arnold, geb. Amsterdam 16.10.1807, ged. Amsterdam (Engels Presbyteraanse Kerk) 15.11.1807|b|, koetsier, tr. Amsterdam 24.07.1844 Aaltje van Wouw, geb. Amsterdam 01.03.1811, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 20.03.1811, d.v. Benjamin van Wouw en Petronella van Braak.

6.                   George Edward Arnold, geb. Amsterdam 12.12.1810, ged. Amsterdam (Engels Presbyteraanse Kerk)|a| 13.01.1811; volgt [12].

 

Noten: |a| per abuis Evang.Luth. (huw.akte Amsterdam 1831 reg2 fol.84v); |b| moeder Lidia; |c| moeder Aaltje; |d||e||f| moeder Altje; |g| Alida Lammers, wede Johan Arnold, ruim zestig jaar, geen ouders vermeld, aangifte door aangehuwde zoon Eduard Dorrel (overl.akte IJsselmonde 1834 no.11).

 

[26] Willem Rouw, ook Guillaume, timmerman, overl. voor 1831, tr. Nijmegen 29.09.1799

[27] Anna Ludica Smit, overl. na 1831.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Rouw, geb. Nijmegen 05.05.1811; volgt [13].

2.                   Anna Catarina Carolina Rouw, geb. ca. 1813, overl. Nijmegen 03.08.1814.

3.                   Willem Rouw, geb. ca. 1817, overl. Nijmegen 12.07.1818|a|.

 

Noten: |a| moeder Anna Lidia.

 

[28] Jan Heijn, geb. Oudhuisen, schipper (1829), tr. Breukelen (gerecht) 08.06.1800

[29] Fijtje de Jong, ook Feijtje, geb. Baambrugge.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Heijn, ged. Breukelen 28.02.1802; volgt [14].

2.                   Hendrik Heijn, ged. Breukelen 07.10.1804, commies bij de stedelijk belasting (1854), overl. Utrecht 24.09.1854|b|, tr. Utrecht 26.05.1830 Wilhelmina Popp, geb. Schenkenschans|a| ca. 1802, d.v. Flora Popp.

3.                   Antje Heijn, ged. Breukelen 06.09.1807.

 

Noten: |a| Schenkenschanz, in 1802 Nederlands, vanaf 1816 in Königreich Preußen, nu kerkdorp in Kleve, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| moeder Trijntje (overl.akte Utrecht 1854 no.1017).

 

[30] Jan Zeegers, overl. Beverwijk 10.02.1808; tr.

[31] Aagje van Dasselaar, geb. Beverwijk ca. 1770, werkster (1827), winkelierster (1837), d.v. Renger van Dasselaar (-1810) en Grietje Nieuwpoort (-1814); tr. 2e Beverwijk 24.12.1815 {bruid Aafje} Wouter Verhagen, geb. Koudekerk ca. 1769, dagloner, z.v. Arij Verhagen (-1770) en Marretje Verdam.

     WV tr. 1e voor 1810 Jansje Vernois, overl. Beverwijk 11.04.1810.

Uit het huwelijk Zeegers-van Dasselaar:

1.                   Johanna Seegers, geb. Beverwijk ca. 1799, dienstbode (1828), tr. Amsterdam 02.05.1827 Cornelis Hoogwout, geb. Amsterdam 30.01.1800, ged. Amsterdam (Westerkerk) 02.02.1800, korendrager, z.v. Cornelis Hoogwout, winkelknecht, en Magteld van der Horst.

2.                   Grietje Zeegers, geb. Beverwijk ca. 1803; volgt [15].

3.                   Gerrit Seegers, geb. Beverwijk ca. 1806, tuinbaas, overl. Lisse 24.12.1882|c|, tr. 1e Heemskerk 04.05.1837|a| Maria Sophia Buurman, geb. Amsterdam ca. 1818, overl. voor 1840, d.v. Hendrik Buurman en Maria Eva Scheib; tr. 2e Heemskerk 20.09.1840 Alida Bierman,geb. Uitgeest 09.06.1813, overl. Lisse 23.08.1876, d.v. Jan Bierman, fabriekswerker, en Tietje Wigtenbroek.

4.                   Renger Segers, geb. Beverwijk ca. 1806/1808, koetsier, overl. Beverwijk 14.03.1874, tr. Beverwijk 07.10.1838 Johanna Hendrika Huber, ged. Utrecht 26.06.1811, dienstbode (1838), d.v. Johannes Salomon Huber, bakker, en Johanna Vonk.

Uit het huwelijk Verhagen-van Dasselaar:

5.                   Wouter Verhagen, geb. Beverwijk 01.12.1817, timmerman, tr. Hilversum 22.05.1852 Jacoba Holdorp, geb. Hilversum ca. 1826, dienstbode (1852), d.v. Gerrit Holdorp en Stijntje van der Veer, winkelierster (1852).

 

Noten: |a| vader v/d bruidegom ook Zeegers (huw.akte Beverwijk 1837 no.1); |b| vader v/d bruidegom ook Zeegers (huw.akte Beverwijk 07.01.1838); |c| Segers.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren