Henri Maclaine Pont (1884-1971)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2021 (laatst herzien april 2024)

 


 

[1] Henri Maclaine Pont, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 21.06.1884, eindexamen HBS met vijfjarige cursus 1902|a|, kandidaatsexamen 1907|b| en ingenieursexamen bouwkunde Delft 1909|c|, architect van de eerste gebouwen van de TH Bandoeng (1920), overl. ‘s-Gravenhage 02.12.1971, tr. ’s-Gravenhage 20.10.1910|d| (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 11.05.1933, ingeschr. ’s-Gravenhage 23.08.1933) Leonora Hermine Gerlings, geb. Utrecht 08.01.1889, overl. ’s-Gravenhage 21.07.1961, crem. Velsen (Westerveld) 25.07.1961, d.v. Johan Theodoor Gerlings, civiel ingenieur, en Elisabeth Indeweij.
– Levensbericht: nl.wikipedia

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 03.08.1902; |b| Delftsche courant 26.09.1917; |c| Delftsche courant 11.02.1909; |d| moeder v/d bruidegom Lucie Gertrude Henriette (huw.akte ’s-Gravenhage 1910 no.1876).

 

[2] Pieter Maclaine Pont, geb. Hoorn 20.11.1850,  promotie Leiden 06.12.1873, mr., advocaat en procureur bij de Raad van Justitie te Padang (1875), overl. ’s-Gravenhage 08.10.1926, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl.) 13.10.1936, tr. Batavia 16.10.1875
[3] Lucie Henriette Gertrude de Vogel, geb. Batavia 30.09.1857, overl. Velsen 29.08.1947, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. a/d Kerkhoflaan) 02.09.1947.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Suzanna Cornelia Maria Maclaine Pont, geb. Padang (Sumatra’s Westkust) 02.07.1878, tr. ‘s-Gravernhage 02.06.1900|f| (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 19.03.1914, ingeschr. ’s-Gravenhage 27.04.1914) François Joseph Gentis, geb. Soerabaja ca. 1871, exporteur (1900), oud-directeur van N.V. Kooy & Co.’s Administratiekantoor te Soerabaja(1923), overl. St. Moritz 24.01.1923|h|, crem. Davos 29.01.1923, z.v. Johannes Henderik Gentis, doctor, en Gerardina Hendrika Theodora Obreen.

2.                   Archibald Johan Gaspar Maclaine Pont, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 07.01.1883, student rechtsgeleerdheid Leiden 18.09.1902, mr., overl. Hilversum 04.07.1955, tr. Singapore 13.08.1914|c||d| Christine Geijl, geb. Zwolle 16.08.1890, overl. Hilversum 26.06.1959, d.v. Christiaan Geijl, landmeter bij het Kadaster, en Willemina Maria Demmink.

3.                   Henri Maclaine Pont, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 21.06.1884|a|; volgt [1].

4.                   Willem Pieter Maclaine Pont, geb. Wiesbaden ca. 1885/1886, fabrikant (1913), borstelfabrikant (1919), overl. Ubbergen 27.03.1958, tr. Hengelo (O) 20.11.1913 Anna Wilhelmina Stork, geb. Hengelo (O) 03.01.1888, overl. 01.01.1973, begr. 04.01.1973, d.v. Hendrik Casper Stork (1857-1934), fabrikant, en Anna Ekker.

5.                   Geertruida Petronella Maclaine Pont, ook Gerardina Petronella, geb. Batavia 05.01.1892, overl. Driehuis 02.04.1984, crem. Velsen (Westerveld) 06.04.1984, tr. ‘s-Gravenhage 21.07.1910 (echtsch. Batavia 11.12.1917) Adriaan Hendrik van Ophuijsen, geb. Padang Sidempoean 23.11.1883, student letteren Leiden 20.09.1901, promotie Leiden xx.12.1907|i|, mr., tweede drogman bij Harer Majesteits gezantschap in Turkije, OON, overl. Batavia 02.03.1956, z.v. Charles Adriaan van Ophuijsen (1854-1917), hoogleraar Leiden (1904-1917), en Ottoline Henriette Gerarde van Steeden.|g|
– Levensbericht ChAvO: nl.wikipedia
     AHvO tr. 2e Batavia 06.03.1918 (w.s. echtsch. tussen 1920 en 1926) Jeanette Calicher, ook Jeannette/Nettie, geb. Probolinggo 07.03.1890, overl. Rijswijk (ZH) 03.05.1965; tr. 3e Batavia 18.05.1926 Amalia Müller, geb. Soerabaja 04.01.1894.
     JC tr. 1e Pasoeroean 01.06.1909 Johan van Meeuwen, geb. Rotterdam 02.04.1877, overl. ’s-Gravenhage 16.01.1916, z.v. Louis Frederik van Meeuwen en Anna Helena Mulder; tr. e George Eduard de Rutte.
     AM tr. 1e Soerabaja 04.06.1913 Louis Cornelis van Welij, geb. Djember 13.02.1890.

6.                   Pieter Anton Maclaine Pont, geb. ’s-Gravenhage 12.11.1894, student rechtsgeleerdheid Leiden 29.09.1914, mr., advocaat (1942), res.tlt KNIL, Japanse internering 08.03.1942, overl. (‘aan bac. dysentherie’) Bandoeng (‘in een gevangenkamp’) 02.01.1945|e|, begr. Nederlands Ereveld Pandu, tr. ’s-Gravenhage 17.07.1919 Maria Elisabeth Browne, geb. 24.06.1896, overl. [’s-Gravenhage] na 1946/1983, d.v. Jacob Browne, geneesheer, en Aleida Gerardina Henriette Maria Hartogh Heijs.

 

Noten: |a| Henri (RA 1885 p.229); |b| Bataviaasch Handelsblad 23.06.1884; |c| ingeschreven bij register Batavia 1914 (RA 1915 p.131); |d| ook Batavia 04.03.1915 (RA 1916 p.120); |e| De Nieuwe Nederlander 13.10.1945; |f| ingeschreven Soerabaja 02.04.1901 (RA 1902 p.353); |g| zie ook De Indische Navorscher 15 (2002) p.106; |h| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 27.01.1923 jo Algemeen Handelsblad 30.01.1923; |i| proefschrift: De huwelijksordonnantie en hare uitvoering.

 

[4] Archibald Pont, later Maclaine Pont, geb. Medemblik 15.05.1823, luitenant ter zee tweede klasse (1848), zeeofficier (1850), kalkbrander (1852),  burgemeester van Hasselt (1852-1858) en van Alkmaar (1858-1899), overl. Alkmaar 27.06.1899, tr. Hoorn 11.12.1848

[5] Johanna Susanna Cornelia Maria van Pabst Rutgers, geb. Hoorn 13.11.1824, overl. Alkmaar 05.05.1902.

– “Krachtens KB van 09.10.1861 no.67 vergunning tot aanneming der geslachtsnaam van Maclaine en zich alzoo te noemen en te teekenen Maclaine Pont.”|b|

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Maclaine Pont, geb. Hoorn 20.11.1850|a|; volgt [2].

2.                   Margaretha Wijnanda Pont, geb. Hasselt 01.01.1852.

3.                   Suzanna Maria Pont, geb. Hasselt 03.09.1853.

4.                   Maria Pont, geb. Hasselt 07.12.1854, overl. Alkmaar 23.10.1859.

5.                   Wilhelmina Johanna Carolina Petronella Pont, geb. Hasselt 19.02.1856, overl. Hasselt 10.08.1856.

6.                   Catharine Ernestine Pont, later Maclaine Pont, geb. Hasselt 24.07.1857, overl. Ermelo 01.06.1939.

 

Noten: |a| vader Archibald Maclaine Pont (geb.akte Hoorn 1850 no.280); |b| kanttekening op huw.akte Hoorn 1848 no.59 & geb.akte Hoorn 1850 no.280 (zoon Pieter).

 

[6] Antoine Nicolas Henri de Vogel, geb. Antwerpen 18.06.1827, ambtenaar te Semarang, overl. (‘aan de gevolgen van eenen langdurige ziekte’) aan boord van het Ned. Fregatschip Java Packet (‘thans zeilende in de Zuider-Atlantische Oceaan op 5°6' ZB en 18°16' WL naar Nederland’) 16.09.1872|a||b|, tr. Batavia 07.01.1854

[7] Geertruida Petronella Gijsbers, geb. Batavia ca. 1825, overl. Bandoeng (Res. Preanger Regentschappen) 29.12.1905.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henri Chrétien Antoine Gerard de Vogel, geb. Batavia 06.03.1856, controleur bij het binnenlands bestuur op Java (1887), overl. Malang 22.10.1938, tr. Malang (Res. Pasoeroean) 27.07.1885 Geertruida Agatha le Clercq, geb. Rembang 12.05.1866.

2.                   Lucie Henriette Gertrude de Vogel, geb. Batavia 30.09.1857; volgt [3].

 

Noten: |a| overl.akte Leiden 21.01.1873 no.75 (ingeschreven extract uit scheepsjournaal); |b| RA 1874 p.274 (geregistreerd onder ‘Samarang’, zonder verwijzing naar plaats overlijden).

 

[8] Pieter Pont, geb. Medemblik 20.04.1781, ged. Medemblik 22.04.1781, student J Leiden 22.07.1800, promotie Leiden 1803|h|, mr., advocaat (1812), maire van Medemblik (1813), burgemeester van Medemblik (1814), president-burgemeester van Medemblik (1816,1839), kantonrechter te Medemblik (1841,1846), overl. Medemblik 18.07.1846; otr. 1e Rotterdam 31.08.1803 (att. naar Medemblik), tr. Medemblik 21.09.1803 Maria Louisa Elisabeth Boom, geb. Rotterdam, overl. Medemblik 10.10.1811; tr. 2e Medemblik 08.04.1812|f|

[9] Maria Maclaine, geb. ’s-Gravenhage 13.05.1789, overl. Hoorn 31.05.1857|e|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Pont, ged. Medemblik 02.07.1804|a|, overl. Doesburg 13.10.1861, tr. Medemblik 11.04.1834 Jan Spanjaard, geb. Medemblik 05.01.1804, luitenant ter zee tweede klasse (1834), gepensioneerd kapitein ter zee (1881), RMWO, overl. Elst 20.06.1881, z.v. Jan Spanjaard (-1815), verificateur van de registratie, en Elisabeth Gijsbertina Jacoba van Doorn.

2.                   Frans Pont, ged. Medemblik 20.10.1805|b|.

3.                   Gerard Post, ged. Medemblik 10.04.1808|c|.

4.                   Maria Gerardina Pont, ged. Medemblik 12.11.1809|d|, overl. Breda 19.07.1890, tr. Hoorn 27.11.1851 Claas Gerdenier, geb. Medemblik 29.01.1802, notaris (1827), burgemeester van Medemblik (1839-1870), overl. Medemblik 13.07.1870, z.v. Jan Gerdenier en Dirkje Buranus.
     CG tr. 1e Medemblik 04.09.1827 Catharina Mary Maclaine, geb. London 08.11.1808, overl. voor 1851, d.v. William Maclaine, klerk in de Bank van Engeland te London (1827), en Theresa Grace Maclaine (-1810).

Uit het huwelijk Pont-Maclaine:

5.                   Catharina Carolina Antoinetta Pont, geb. Medemblik 15.01.1813, tr. Medemblik 02.08.1837 Gilles Ernst Willem de Wijs, geb. Alkmaar 14.05.1814, predikant te Jisp (1837), z.v. Gerard de Wijs (-1823) en Petronella Francisca Hendrica Elisabeth Fabritius.

6.                   Frans Pont, later Maclaine Pont, geb. Medemblik 03.06.1814, student J Leiden 13.08.1832, mr., substituut officier bij de arrondissementsrechtbank te Hoorn (1843,1846), overl. ‘s-Gravenhage 03.01.1890, tr. Hoorn 10.05.1843 Maria Jacoba de Vicq, geb. Hoorn 03.10.1821, d.v. François van Bredehof de Vicq, mr., president van de arrondissementsrechtbank te Hoorn (1843), en Elisabeth van Foreest.

7.                   Pieter Pont, geb. Medemblik 21.01.1816, zaakwaarnemer (1841), klerk ter secretarie (1845), overl. Medemblik 06.04.1845.

8.                   Willem Pont, geb. Medemblik 27.04.1817, luitenant ter zee tweede klasse (1841), overl. (‘aan de gevolgen van de teering’) Medemblik 07.04.1841.

9.                   Carel Antonie Pont, geb. Medemblik 23.04.1818, officier van gezondheid tweede klasse (1846), overl. Medemblik 04.04.1846.

10.               Debora Wilhelmina Pont, geb. Medemblik 19.08.1820, tr. Ameland 10.12.1848 Harmannus Philippus Schuiten, geb. Groningen 02.01.1820, lijstenfabrikant, z.v. Bernardus Schuiten, winkelier (1820), koopman (1848), en Maria Anna Timmer.

11.               Jan Spanjaard Pont, geb. Medemblik 18.12.1821, overl. (aan de gevolgend van eene hevige galkoorts’) Paramaribo 07.12.1841|g|.

12.               Archibald Pont, geb. Medemblik 15.05.1823; volgt [4].

13.               Louise Cornelia Justine Pont, geb. Medemblik 30.09.1826, overl. ’s-Gravenhage 25.02.1883, tr. Medemblik 20.06.1850 Bernard Peel Wilhelm Verweijde, geb. Hoorn 22.05.1824, directeur der posterijen (1850), arrondissementsinspecteur der posterijen in Zuid-Holland (1884), overl. Oegstgeest 20.06.1905, z.v. Peel Gerard Verweijde en Maria Augusta Bernardina Josepha van der Heijden.
     BPWV tr. 2e ’s-Gravenhage 10.07.1884 Wilhelmina Catharina van der Hart Beek, geb. ca. 1830, overl. ’s-Gravenhage 24.11.1889, d.v. Willem Steven van der Hart Beek en Alieda Schoonman.

 

Noten: |a||b||c||d| get. Elisabeth Spaander {oma}; |e| vader William (overl.akte Hoorn 1857 no.130); |f| vader v/d bruid Charle Anthonie (huw.akte Medemblik 1812 no.5); |g| Opregte Haarlemsche Courant 05.02.1842; |h| proefschrift: Specimen juridicum inaugurale de caede furis nocturni ex lege IX pandectarum ad legum Corneliam de sicariis.

 

[10] Johan Gaspar Pabst Rutgers, geb. Haarlem 02.11.1792, ged. Haarlem 07.11.1792, verificateur der registratie en domeinen (1820,1826), wethouder van Hoorn (1848), hypotheekbewaarder (1851), RNL, overl. Hoorn 29.10.1855, tr. Hoorn 09.11.1820

[11] Margaretha Wijnanda Gallis, geb. Hoorn ca. 1783, overl. Hasselt 03.07.1851|c|; tr. 1e Hoorn 03.09.1804 Willem Jacob Armenault, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 31.10.1779, student L Utrecht 17.11.1795, mr., ‘ontvanger der registratie en het zegel hier ter stede’, overl. Amsterdam 21.09.1814, z.v. Abraham Armenault en Anna Bregitta de Dieu.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloos kind, Hoorn 01.01.1823.

2.                   Johanna Susanna Cornelia Maria van Pabst Rutgers, geb. Hoorn 13.11.1824; volgt [5].

3.                   Susanna Maria van Pabst Rutgers, geb. Hoorn 15.04.1826, overl. Oosterbeek (Renkum) 18.10.1898, tr. Hoorn 25.04.1861|a| Hendrik Linse, geb. Amsterdam 18.03.1825, civiel ingenieur Delft 1847|b|, fabrikant te Hoorn (1850), overl. Oosterbeek (Renkum) 05.09.1905, z.v. Fredrik Hendrik Linse en Catharina Wilhelmina Wilckhaus.
     HL tr. 1e Delft 15.09.1850 Alijda van Wieringhen Borski, geb. Franeker 17.09.1827, overl. Hoorn 31.03.1859, d.v. Gerard van Wieringhen Borski, dr., rector aan de Latijnsche scholen (1827), rector van het Stedelijk Gymnasium te Delft (1850), en Adriana Allardina Henrietta Jacoba Lix Raaven.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid Galles (huw.akte Hoorn 1861 no.21); |b| Opregte Haarlemsche Courant 26.04.1847; |c| oud 68 jaar {>geb.ca.1783} (overl.akte Hoorn 1851 no.122).

 

[12] de Vogel

[13] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Antoine Nicolas Henri de Vogel, geb. Antwerpen 18.06.1827; volgt [6].

 

[14] Gijsbers

[15] NN

– Er is een Christiaan Fredrik Gijsberts, tr. Batavia ca. 1818|b| Susanna Constantina Thalman, geb. ca. 1786, overl. Batavia 17.03.1833|d|.

– Er is een Christiaan Frederik Gijsberts ten regte genaamd Christiaan Frederik Gijsbertz, weduwnaar van Susanna Constantina Thalman, tr. Batavia 13.12.1835 Frederika Wilhelmina.|c|

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertruida Petronella Gijsbers, geb. Batavia ca. 1825|a|; volgt [7].

 

Noten: |a| RA 1826 p.168 (geen datum vermeld); |b| RA 1819 (geen datum vermeld); |c| RA 1836 p.185; |d| ‘gesepareerde huisvrouw van den heer Christian Frederik Gijsberts’ (Javasche courant 23.03.1833).

 

[16] Frans Pont, dijkgraaf, burgemeester van Medemblik, overl. Medemblik 14.11.1808, otr. Edam 15.03.1777 (met betoog na Medemblik 30.03.1777)

[17] Elisabeth Spaander, overl. Medemblik 23.01.1811.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Pont, geb. Medemblik 20.04.1781, ged. Medemblik 22.04.1781; volgt [8].

2.                   Maria Pont, ged. Medemblik 27.03.1785.

3.                   William Pont, ged. Medemblik 30.07.1786.

 

[18] Carel Anthonij Maclaine, mr., advocaat, griffier van de Raad van Noord-Brabant, ‘thans uitlandig’ (1812), overl. voor 1851, tr. Medemblik (impost ƒ30,-) 17.08.1786

[19] Catharina Spanjaard, geb. Medemblik ca. 1767, overl. Medemblik 05.05.1851|a|, d.v. Dirk Spanjaard en Dieuwertje Spaander.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Maclaine, geb. ’s-Gravenhage 13.05.1789; volgt [9].

 

Noten: |a| overledene Catrina (overl.akte Medemblik 1851 no.20).

 

[20] Abraham Rutgers, geb. Aalsmeer 04.09.1751, predikant te Doorn, Oude Tonge, Oostzaan, Amersfoort (1778-) en Haarlem (1779-), overl. Haarlem 21.05.1809|c|, tr.

[21] Susanna Maria van Pabst, geb. Venlo 15.05.1753, overl. Haarlem 24.05.1824|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Dorothea Rutgers, ged. Amersfoort 21.02.1779, overl. Groningen 02.12.1859, otr. Rotterdam 23.10.1802 (att. naar Haarlem 07.11.1802) Abraham Schim van der Loeff, ged. Rotterdam 29.11.1778, predikant te Groningen (1839), overl. Groningen 17.03.1839, z.v. Manta Meijndert van der Loeff, notaris, en Elisabet Schim.

2.                   Paulus Rutgers, ged. Haarlem 12.09.1781.

3.                   Adriana Catharina Rutgers, geb. Haarlem ca. 1784/1785, overl. Haarlem 20.09.1857, tr. Haarlem 27.12.1822 Johannes Dijxhoorn, ged. Rotterdam 02.12.1770, boekhouder, overl. Rotterdam 05.09.1836, z.v. Jacobus Johannes Dijxhoorn en Elizabeth Clermond.
     JD otr. 1e Rotterdam 10.04.1803, tr. Rotterdam 25.04.1803 Jacoba Radijs, ged. Rotterdam 17.03.1767, overl. Rotterdam 08.12.1820, d.v. Jan Radijs en Cornelia Schadée.

4.                   Johanna Abigaël Rutgers, ged. Haarlem 02.04.1786.

5.                   Louiza Eleonora Rutgers, ged. Haarlem 07.06.1789, overl. Haarlem 28.11.1855.

6.                   Johanna Geertruida Rutgers, geb. Haarlem 13.03.1792, ged. Haarlem 20.03.1791, overl. Haarlem 15.02.1859, tr. Haarlem 13.09.1815 Pieter de Leeuw, ged. Delft 09.03.1777, opziener Hoogheemraadschap Rijnland (1815), overl. Haarlem 10.05.1852, z.v. Jan de Leeuw en Klaartje van Aken, ook Claartje van Aaken.
     PdL tr. 1e Ressen 19.06.1809 Josina Tijmens, ged. Ressen 05.12.1779, overl. Spaarnwoude 25.05.1814, d.v. Willem Tijmens en Augustina Timmer.

7.                   Johan Gaspar Rutgers, later van Pabst Rutgers, geb. Haarlem 02.11.1792, ged. Haarlem 07.11.1792|a|; volgt [10].

8.                   Catharina Suzanna Rutgers, geb. Haarlem 10.02.1796, ged. Haarlem 14.02.1796, overl. Haarlem 19.02.1876, tr. Haarlem 19.10.1826 Johannes Petrus Kuenen, ged. Haarlem 26.07.1789, apotheker, overl. Haarlem 28.02.1843, z.v. Isaac Diederick Kuenen en Everdina van der Poll.

 

Noten: |a| ‘de ..vulling van naam van Pabst gedaan den 8 October 1805 met toestemming van den [kkraad?]’ (aantekening in de kantlijn, Doopboek Haarlem 1788-1799); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Haarlem 1824); |c| dominees.nl.

 

[22] Dirk Gallis, mr., overl. voor 1831, z.v. François Gallis; otr. Hoorn 19.08.1773

[23] Johanna Cornelia Crap, begr. Hoorn 25.07.1785|a| of 27.07.1785|b|, d.v. Willem Nicolaas Crap.

– Er is een Dirk Gallis, geb. Hoorn ca. 1747 (z.v. François Gallis en Margaretha Hinlopen), overl. Hoorn 11.01.1820, tr. Hoorn 17.09.1787 Catharina Elisabeth van Nieuwstadt, ged. Hoorn 14.10.1753, overl. Hoorn 20.10.1833, d.v. Wijnand van Nieuwstadt en Elisabeth Bost.

Uit dit huwelijk:

1.                   een doodgeboren kind, begr. Hoorn 11.01.1775.

2.                   Margaretha Wijnanda Gallis, ged. Hoorn 25.12.1775.

–              kind, begr. Hoorn 07.08.1776.

3.                   François Gallis, geb. Hoorn 03.08.1777, mr., lid van de raad der stad Purmerend (1831), vrederechter van het kanton Purmerend (1837), secretaris van het Hoogheemraadschaap van de Beemster (1837), overl. Purmerend 06.05.1841, tr. 1e Anna Snoeck; tr. 2e Hoorn 21.04.1831 jkvr. Elisabeth Wilhelmina Carbasius, geb. Hoorn ca. 1788, overl. voor 1837, d.v. Henrick Carbasius, mr., en Ida Elisabeth van Hoolwerff; tr. 3e Amsterdam 16.02.1837 Adriana Geertruij Meijboom, geb. Amsterdam (Westerkerk) 07.02.1793, overl. Purmerend 23.04.1859, d.v. Petrus Meijboom en Dina Antonia ten Wolde.

4.                   Sara Maria Gallis, geb. Hoorn 25.07.1779.

–              kind, begr. Hoorn 16.07.1783.

5.                   Margaretha Wijnanda Gallis, geb. Hoorn ca. 1783; volgt [11].

 

Noten: |a| Begraven Grote Kerk 1755-1816, DTB Hoorn 84; |b| Begraven Grote Kerk 1783-1830, DTB Hoorn 86.

 

[24] de Vogel

[25] NN

 

[26] NN

[27] NN

 

[28] Gijsbers

[29] NN

 

[30] NN

[31] NN

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren (en enkele andere markante figuren)