Theodorus Nicolaas Muller (1895- )

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien december 2021)

 


 

[1] Theodorus Nicolaas Muller, geb. Soerabaja 21.07.1895, eindexamen HBS te Leiden 1916|a|, ingenieur bouwkunde Delft 1926|b|, doctoraalexamen Indisch recht Leiden 1936|c|, hoogleraar Bandoeng (1947-), overl. tussen 1971 en 1983, tr. ’s-Gravenhage 16.06.1926 Johanna van Bijsterveld, geb. Delft 15.01.1898, apothekersassistente (1926), overl. Wassenaar 10.11.1983, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 15.11.1983, d.v. Johannes Bernardus Godefridus van Bijsterveld (1870-1949), hotelchef, en Margaretha Grentzius (1862-1918).
 
– “Bij besluit van de lt. G.-G. zijn tijdelijk belast met het geven van onderwijs aan de Faculteit der Technische Wetenschap te Bandoeng der Universiteit van Indonesië []. Mr.ir. Th.N. Muller is benoemd tot tijd. wnd. hoogleraar in de bouwkunde.”|c|
 
Noten: |a| Rotterdamsch nieuwsblad 22.07.1916; |b| Delftsche courant 11.05.1926; |c| Leidsche Courant 28.04.1936; |d| Algemeen Indisch dagblad 11.10.1947.

 

[2] Theodorus Nicolaas Muller, geb. Pekalongan 03.10.1852, verificateur (1882), overl. ’s-Gravenhage 08.03.1930; tr. 2e ’s-Gravenhage 17.05.1929 Catharina Maria Wouters, geb. Arnhem 06.03.1887, overl. Hilversum 01.03.1952, d.v. Hendrik Lambert Wouters, timmerman, en Antonia de Bruin; tr. 1e Amsterdam 30.03.1882|a|
[3] Theodora Makkink, geb. Utrecht 10.06.1858, overl. ’s-Gravenhage 10.01.1924.
     CMW tr. 1e Nijmegen 20.05.1919 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Arnhem 01.03.1928, ingeschr. Nijmegen 20.07.1928) Auguste Eugène Zeven, geb. Soemenep (Res. Madoera) 06.01.1878, overl. ’s-Hertogenbosch 11.03.1951|b|, z.v. Jacob Zeven en Aline Amelie Muller (1854-1918).

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Hendrik Muller, geb. Weltevreden (Res. Batavia) 24.12.1882, overl. Didam 31.03.1957, begr. Nijmegen (RK Kerkhof Jonkerbos) 03.04.1957, tr. Keboemen (Res. Kedoe) 03.02.1908 Lucia Ernestina Constantia Reisig, geb. Salatiga 15.03.1881, overl. Didam 10.12.1956, d.v. Ernst August Reisig en Margaretha Magdalena Voogd.

2.                   Lucia Debora Muller, geb. Batavia 02.06.1885, tr. Leiden 17.05.1923 Marinus Jacobus van der Kemp, geb. Tjilatjap (Res. Banjoemas) 27.03.1891, technicus, z.v. Willem Frederik van der Kemp en Jacoba Johanna Maria Montagne.

3.                   Theodorus Nicolaas Muller, geb. Soerabaja 21.07.1895; volgt [1].

 

Noten: |a| registratie te Batavia 25.04.1901 {waarom?}  (RA 1902 p.336); |b| ook overl.akte Oss 1951 no.135.

 

[4] Georgius Hendrikus Muller, ook Müller, geb. Rotterdam 18.02.1805, chirurgijn der 3de klasse, werkzaam bij het garnizoenshospitaal te Ceram (1823)|k| en Djokjakarta (1828), chirurgijn der 2de klasse (ben.17.03.1828), werkzaam te Banjermassing (1831,1833) en Kadoe (1837), chirurgijn majoor (1839)|j|, gepensioneerd officier van gezondheid 1e klasse (1845)|i|, civiel geneesheer te Pekalongan (1874,1882), overl. Pekalongan 16.06.1882|n|, begr. Pekalongan|q|, tr. Afd. Salatiga (Res. Semarang) 06.08.1835

[5] Virginia Elisabeth Montigny, ook Montignij, geb. Semarang 20.04.1819, ged. Samarang 25.04.1819, overl. Pekalongan 06.12.1896|o||p|.

*Kind:

1.                   Eduard George Theodoor Muller, geb. Zuid- en Oostkust van Borneo 19.02.1831 (RA 1834 p.221, vader George Hendrikus), overl. Batavia 22.06.1859.

Uit dit huwelijk:

2.                   Maria Theresia Vergenia Georgina Muller, geb. Salatiga (Res. Semarang) 27.08.1836, overl. Soekaboemi 24.08.1912|e|.

3.                   Amalia Medora Muller, geb. Djokjakarta 06.06.1838, overl. Djokjakarta 10.09.1838.

4.                   Emilia Theodora Muller, geb. Salatiga (Res. Semarang) 08.01.1841, overl. ’s-Gravenhage 09.01.1917, tr. Pekalongan 15.03.1858 Evert Kalfsterman, geb. Amsterdam 1828|h|, gep.assistent-resident bij het Binnenlandsch Bestuur op Java en Madoera (1894), overl. ’s-Gravenhage 13.02.1895|d|.

5.                   Georgius Hendricus Wilhelmus Muller, geb. Salatiga (Res. Semarang) 01.05.1842, overl. Bandoeng 31.12.1917.

6.                   Lucia Debora Muller, geb. Salatiga (Res. Semarang) 23.10.1843, overl.’s-Gravenhage 09.12.1926, overl. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 13.12.1926, tr. Pekalongan 26.06.1867 Cornelis Sijtse van Geuns, geb. Zaandam 04.01.1836, overl. ’s-Gravenhage 08.09.1917|f|.
Uit dit huwelijk: Maria Lucia van Geuns, geb. Pekalongan 02.03.1874 tr. Arnhem 06.09.1894 Hugo Emilius Muller, geb. Pekalongan 30.12.1860, jongere broer van Lucia Debora.

7.                   Verginia Elisabeth Muller, geb. Salatiga (Res. Semarang) 04.12.1844, overl. Pekalongan 30.09.1849|a|.

8.                   Adrienne Caroline Muller, geb. Salatiga (Res. Semarang) 23.01.1846, overl. Rotterdam 20.12.1926, tr. Pekalongan 19.12.1866 Anthonij Hendrik Spaan, overl. na 1904.

9.                   Adele Clementine Muller, geb. Pekalongan 03.05.1847, overl. Soerabaja 02.03.1880, tr. 1e Pekalongan 15.05.1867 Johan David van der Lingen, geb. Amsterdam 05.06.1842, officier bij het O.I.-leger, overl. 07.11.1871, z.v. Johan David van der Lingen (1810-1841) en Jacoba Wilhelmina Spinhoven (1808-na1884).

10.               Pauline Wilhelmina Muller, geb. Pekalongan 27.10.1848.

11.               Augusta Louisa Muller, geb. Pekalongan 08.02.1850, overl. Buitenzorg 18.10.1909|b|, tr. Pekalongan 09.12.1881 August Martin Frederik Thieme, geb. Zutphen 05.11.1847, overl. Pekalongan 19.04.1889, z.v. Wilhelm Johan Thieme (ca.1805-1867), boekhandelaar, en Christina Maria Smalt.

12.               Eugénie Alice Muller, geb. Pekalongan 31.05.1851, overl. ’s-Gravenhage 12.06.1925, tr. Pekalongan 20.04.1870 Charles Jacques Saijers, ook Sayers, geb. Batavia 10.04.1844, overl. Loosduinen 25.11.1893, z.v. Charles Jean Saijers en Johanna Posthumus Angenent.

13.               Theodorus Nicolaas Muller, geb. Pekalongan 03.10.1852; volgt [2].

14.               Aline Amelie Muller, geb. Pekalongan 11.07.1854, overl. Oss 03.03.1918, tr. Pekalongan 28.08.1875 Jacob Zeven, overl. Soemenep (Res. Madoera) 08.11.1878.
Uit dit huwelijk: Auguste Eugène Zeven (1878-1951), tr. Nijmegen 20.05.1919 Catharina Maria Wouters (1887-1951).
     JZ tr. 1e Semarang 12.02.1873 Margaretha Jacoba Winter, geb. Batavia 24.12.1855, overl. Semarang 07.11.1873.

15.               Celine Josephine Muller, geb. Pekalongan 07.04.1856, overl. ’s-Gravenhage 26.04.1915, tr. Johan Anton Hugo Joosten, geb. Amsterdam 02.12.1838, firmant van Fa. Bunge en Joosten (1865,1880), overl. ’s-Gravenhage 10.12.1912, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 12.12.1912.

16.               Hendrikus Petrus Everardus Muller, geb. Pekalongan 29.01.1858, tr. Krawang (Batavia) 29.03.1909 Gijsbertha Elisabeth van Honk, geb. Buitenzorg 22.07.1858.

17.               Lodewijk Constantijn Muller, later Muller de Montigny, geb. Pekalongan 14.04.1859, groot ambtenaarsexamen 1885|r|, aspirant-controleur (ben.1888), controleur der 2e klasse (ben.18.06.1890), verlof (1894,1896), secretaris van residentie Soerakarta (ben.1901), assistent-resident van Lebak (ben.1906, tot 03.07.1908), naar Nederland 09.07.1908 (met s.s. Kawi van Tandjong-Priok), woont Wiesbaden (1922), overl. Apeldoorn 09.02.1930, crem. Velsen (Westerveld) 13.02.1930, tr. 1e ’s-Gravenhage 09.07.1896|g| Marie Louise Schäftlein, geb. Amersfoort 21.01.1865, overl. Soerakarta 21.02.1906, d.v. Carel Coenraad Schäftlein, ook Carl Conrad, en Margaretha Elisabeth van Bronckhorst; tr. 2e Arnhem 01.08.1922 Constantina Wilhelmina Oudshoorn, geb. Arnhem 30.09.1891, verpleegster (1913,1915), overl. overl. Leidschendam 08.01.1980, d.v. Nicolaas Cornelis Oudshoorn, banketbakker (1891), fabrikant (1922), en Luberta Maria Gerritje Burgers.
– “L.C. Muller heeft bij request, gedagteekende ’s-Gravenhage 17 September 1896, aan den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië verzocht om hem te vergunnen achter zijn geslachtsnaam Muller dien van de Montigny te voegen en zich alzoo voortaan te noemen en te schrijven Muller de Montigny.”|l|
– “Aan L.C. Muller, controleur bij het Binnenlandsch-Bestuur te Lengkong in de afdeeling Soekaboemi (Preanger), is vergund achter zijn geslachtsnaam Muller te voegen dien van »de Montigny« en zich alzoo voortaan te noemen en te schrijven L.C. Muller de Montigny.”|m|

     MLS tr. 1e Semarang 23.12.1885 Johannes Willem Frederik Josef van Eecke, geb. Soerakarta 23.04.1860|c|, overl. Batavia 24.04.1895.
Uit dit huwelijk: Rudolf van Eecke (1886-1975), conservator aan ’s Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden; levensbericht: en.wikipedia

18.               Hugo Emilius Muller, geb. Pekalongan 30.12.1860, groot ambtenaarsexamen 1883, aspirant-controleur (1885), assistent-resident van Kendangan (Zuider- en Oosterafdeling van Borneo) (ben.1904) en der Palembangsche bovenlanden (ontslag 04.04.1908), overl. Brummen 25.04.1943, tr. Arnhem 06.09.1894 Maria Lucia van Geuns, geb. Pekalongan 02.03.1874, overl. Brummen 15.04.1945, d.v. Cornelis Sijtse van Geuns en Lucia Debora Muller (1843-1926). [Solok 1895; Padang 1897; Bindjei 1901; ’s-Gravenhage 1905]

 

Noten: |a| Vergina Elisabeth (RA 1851 p.433); |b| Auguste Louise (RA 1911 p.106); |c| Johannes Willem Fredrik Jozef (RA 1861 p.50); |d| geen ouders vermeld (overl.akte ’s-Gravenhage 1895 no.445); |e| Marie Theresia Georgine Oiriginie (RA 1913 p.112); |f| geen ouders vermeld (overl.akte ’s-Gravenhage 1917 no.3368); |g| tr. Soekaboemi (Res. Preanger Regentschappen) 01.12.1900 (RA 1902 p.341); |h| geen geboorteplaats, geen dag en maand, ‘erkend kind van Jacob Willem van den Biesen’ (Militieregisters Amsterdam); |i| Javasche courant 05.03.1845; |j| Javasche courant 23.11.1839; |k| Bataviasche courant 24.05.1823 & RA 1824 p.71; |l| Nederlandsche staatscourant 06.08.1897; |m| Bataviaasch nieuwsblad 25.10.1898; |n| ‘in den ouderdom van ruim 77 jaren’ (De locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad 27.06.1882); |o| Virgina Elisabeth Muller Montuny (Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden, deel 2, 1935, p.298); |p| Virgina Elisabeth (RA 1898 p.424); |q| Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden, deel 2, 1935, p.298; |r| Algemeen Handelsblad 06.08.1885 & Deli courant 09.09.1885.

 

[6] Johan Peter Makkink, geb. Utrecht 01.10.1825, koopman, overl. Utrecht 19.04.1875, tr. Amsterdam 29.01.1852

[7] Alida Carolina Lambert, geb. Amsterdam 06.08.1830, overl. Utrecht 27.11.1873.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Hendrik Makkink, geb. Utrecht 25.07.1852, eerste luitenant (1882), kapitein der infanterie (1899), overl. Utrecht 22.11.1922, tr. Haarlem 12.10.1899 Agatha Antje Eikkelboom, geb. Groningen 09.03.1871, overl. ’s-Gravenhage 26.03.1951, begr. Utrecht (2e Alg.Bpl.) 30.03.1951, d.v. Tjepke Hendriks Ekkelboom, koopman, en Romkje Janssen.

2.                   Jacobus Wilhelmus Julien Makkink, geb. Utrecht 06.03.1854, fotograaf (1912), overl. na 1912,  tr. Utrecht 02.04.1884 Jannetje Geertruida Ophorst, geb. Utrecht 06.08.1853, overl. na 1912, d.v. Rutger Ophorst en Jannetje Imhof.

3.                   Theodora Makkink, geb. Utrecht 10.06.1858; volgt [3].

4.                   levenloze zoon, Utrecht 06.05.1860.

5.                   Julia Cloudia Niecolette Makkink, ook Juliana Cloudia Nicolette, geb. Utrecht 16.04.1869, overl. Utrecht 03.05.1869.

6.                   Alida Carolina Wilhelmina Makkink, geb. Utrecht 11.09.1871, tr. Utrecht 19.08.1896 Hendrik Bijleveld, geb. Utrecht 07.11.1871, overl. Utrecht 28.03.1934, z.v. Willem Bijleveld en Johanna van Kasteel.

 

[8] Georgeus Andreas Muller, ged. Rotterdam 01.02.1781, geëmployeerde bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken (1835), ambtenaar (1857), overl. ’s-Gravenhage 25.04.1857; tr. 2e Steenbergen 26.06.1835 Toona Wilhelmina Muller, ook Tona, geb. Steenbergen ca. 1810, overl. ’s-Gravenhage 21.03.1887, d.v. Pieter Muller en Cornelia Petronilla van Campen, winkelierster (1835); otr. 1e Rotterdam (stadstrouw) 24.11.1804, tr. Rotterdam 09.12.1804 (vonnis Collegie van Heeren Schepenen 25.09.1809, echtsch. vonnis Rechtbank van Eerste Aanleg 09.02.1814, ingeschr. Rotterdam 23.03.1814)

[9] Maria Elisabeth Crebber, ged. Rotterdam (rk) 07.09.1785, overl. Pekalongan 02.08.1878|b||c|, begr. Pekalongan.

Uit het huwelijk Muller-Crebber:

1.                   George Henricus Muller, ged. Rotterdam (rk) 19.02.1805|a|; volgt [4].

2.                   Debora Muller, ged. Rotterdam (ndg) 25.03.1806.

Uit het huwelijk Muller-Muller:

3.                   Cornelia Petronella Muller, geb. ’s-Gravenhage ca. 1837, overl. Oostburg 17.11.1912.

4.                   Abraham Petrus Muller, geb. ’s-Gravenhage ca. 1839, adjunct-commies bij het Departement van Justitie (1881), overl. ’s-Gravenhage 28.06.1918, tr. Rotterdam 31.03.1881 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 01.03.1887, ingeschr. ’s-Gravenhage 09.04.1887) Zoetina Jacoba de Raadt, geb. Oost- en West-Barendrecht ca. 1840, overl. Amersfoort 08.05.1914|d|, d.v. Jan Jacob de Raadt en Maria van den Berg.
     ZJdR tr. 2e Rotterdam 10.06.1899 Jacob Barendregt, geb. Rozenburg 19.04.1846, overl. Maassluis 22.04.1908, d.v. Adam Barendregt en Jacoba Kleijwegt.

 

Noten: |a| Doopregister Leeuwenstraat (dopeling George Henricus, vader George, acath); |b| wede G.A. Muller (Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden, deel 2, 1935, p.298); |c| wede Muller, geb. Crebber, 93 j. (Dagblad van Zuidholland en ’s-Gravenhage 26.09.1878); |d| ook overl.akte ’s-Gravenhage 08.05.1914.

 

[10] Nicolaus Franciscus Josephus Montignij, 1ste luitenant Bataillon Infanterie van Linie n°23, tr. Semarang ca. 1818|a|

[11] Maria Theresia Hamar de la Brethonier, geb. 15.04.1793, overl. 12.02.1873, begr. Pekalongan|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Virginia Elisabeth Montigny, geb. Semarang 20.04.1819, ged. Samarang 25.04.1819|c|; volgt [5].

 

Noten: |a| bruidegom N. Montignij, bruid M.F. de la Bretonniere, ongedateerd (RA 1819); |b| Montigny geb. Hamar de la Brethonière (Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden, deel 2, 1935, p.298); |c| moeder Hamar de la Brethonier (Bronnenpublikaties IGV deel 15, p.65).

 

[12] Jan Hendrik Makkink, geb. Utrecht 12.02.1779, zadelmaker (1814,1834), overl. Utrecht 06.05.1843; otr. 1e Utrecht 03.10.1802 (att. naar Jutphaas 17.10.1802), otr. Jutphaas 12.10.1802 Theodora Elselina Grolman, geb. Jutphaas/Utrecht ca. 1770, overl. Utrecht 14.08.1814; tr. Utrecht 06.12.1815

[13] Dorothea van Dranen, ged. Utrecht 08.12.1790, overl. Utrecht 10.06.1866.

Uit het huwelijk Makkink-Grolman (moeder ook Teodora, ook Elsaliena/Elslina/Elzalina/Elzelina:

1.                   Willemiena Lamberta Makkink, ged. Utrecht 16.01.1803, overl. Utrecht 03.12.1857, tr. Utrecht 09.04.1828 Johannes Battenberg, ged. Utrecht 18.12.1791, overl. Utrecht 23.07.1853, z.v. Jacob Battenberg en Alida Dop.
     JB tr. 1e Utrecht 05.05.1813 Maria Johanna van Loon, ged. Utrecht 25.12.1791, overl. Utrecht 11.10.1827, d.v. Jan van Loon en Jannetje van Luijn; uit dit huwelijk: Alida Battenberg (1813-1885), tr. Utrecht 14.05.1834 Jan Hendrik Makkink (1806-1842), z.v. Jan Hendrik Makkink en Theodora Elselina Grolman.

2.                   Dirk Makkink, ged. Utrecht 11.11.1804, overl. Rotterdam 03.10.1853, tr. 1e Utrecht 29.03.1826 Christina Beugelaar, geb. Baambrugge ca. 1804/1805, overl. Utrecht 05.09.1835,  d.v. Dirk Beugelaar en Geertje de Jong; tr. 2e Rotterdam 18.12.1839 Saartje de Lang, geb. Gorinchem ca. 1811/1812, overl. Rotterdam 20.07.1866|b|, d.v. Johannes de Lang en Dirkje van der Weijden.

3.                   Jan Hendrik Makkink, ged. Utrecht 13.07.1806, overl. Utrecht 30.06.1842, tr. Utrecht 14.05.1834 Alida Battenberg, geb. Utrecht 03.09.1813, overl. Utrecht 13.02.1885, d.v. Johannes Battenberg (1791-1853) en Johanna Maria van Loon.

4.                   Teodora Elsaliena Makkink, ged. Utrecht 26.06.1808, w.s. jonggestorven.

5.                   Teodora Elsaliena Makkink, ook Theodora Elsalina, ged. Utrecht 24.09.1809, overl. Utrecht 30.12.1817.

6.                   Willem Makkink, geb. Utrecht 31.01.1813.
= w.s. Willem Makkink, overl. Soerabaja 17.10.1867, tr. Bantam 19.06.1856 Maria ten Cate, overl. Soerabaja 25.03.1867.

Uit dit huwelijk Makkink-van Dranen (moeder ook Theodora, ook van Draanen):

7.                   Maria Makkink, geb. Utrecht 21.08.1816, overl. Utrecht 31.07.1846.

8.                   Theodorus Lambertus Makkink, geb. Utrecht 12.04.1819, overl. Utrecht 19.02.1834.

9.                   Maria Louisa Makkink, geb. Utrecht 01.02.1821, overl. Utrecht 21.03.1861.

10.               Lambert Makkink, geb. Utrecht 15.08.1822, overl. Utrecht 17.03.1831.

11.               Christina Makkink, geb. Utrecht 03.03.1824, overl. Utrecht 13.04.1829.

12.               Johan Peter Makkink, geb. Utrecht 01.10.1825; volgt [6].

13.               Gerrit Makkink, geb. Utrecht 23.02.1827, overl. Utrecht 07.01.1846.

14.               Hendrik Makkink, geb. Utrecht 15.04.1828.

15.               Jacobus Makkink, geb. Utrecht ca. 1828, overl. Utrecht 06.10.1828.

16.               Jacob Makkink, geb. Utrecht 11.12.1829, overl. Utrecht 02.08.1892, tr. 1e Utrecht 11.07.1855 Alida Catharina de Jong, geb. Breda 06.03.1835, overl. voor 1890, d.v. Jacob de Jong, tweede luitenant plaatsmajoor (1835), en Maria Catharina Verhoeff; tr. 2e Utrecht 10.04.1890 Jenny Gonthier, geb. Treycovagnes (Kanton Vaud, Zwitserland) ca. 1849, overl. Utrecht 27.01.1919, d.v. Abram Gonthier en Marie Dicruz/Duruz.
     JG tr. 1e Utrecht 07.04.1881 Wijgert van Vuure, geb. Haarlem 22.11.1830, smid (1856), fabrikant (1881), overl. Alkmaar 13.05.1882, z.v. Klaas van Vuure en Wijgertje Bording.
     WvV tr. 1e Heiloo 04.05.1856 Jannetje Dorreman, geb. Alkmaar ca. 1829/1830, overl. Alkmaar 29.12.1879, d.v. Jan Dorreman en Aaltje de Groot.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Utrecht 1814 no.930); |b| de Lange.

 

[14] Julien Claude Nicolas Lambert, geb. Amsterdam 01.08.1804, ged. Amsterdam (Franse Kapel) 02.08.1804, goudsmid (1827), zilversmid (1846), goud- en zilverkashouder (1852,1859), zilversmid (1874), overl. Maarssen 07.04.1884; tr. 2e Amsterdam 05.11.1846 Jacoba Wilhelmina Spinhoven, ged. Loenen 28.10.1808, overl. Amsterdam 05.04.1891|a|, d.v. Cornelis Spinhoven, postmeester (1841), en Elisabeth Oudenes; tr. 1e Amsterdam 25.04.1827

[15] Alida Wilhelmina Fernij Rosiersz, geb. ’s-Gravenhage ca. 1808, overl. Amsterdam 16.05.1845|b|.

     JWS tr. 1e Loenen 14.01.1838 Johan David van der Lingen, geb. Amsterdam 23.05.1810, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 06.06.1810, stalhouder, overl. (‘door een buitengewoon ongeluk’) Diemen 06.10.1841, z.v. Hermanus van der Lingen en Hendrika van Maaswinkel.
Uit dit huwelijk: Johan David van der Lingen (1842-1871), tr. Pekalongan 15.05.1867 Adele Clementine Muller (1847-1880), d.v. Georgius Hendrikus Muller en Virginia Elisabeth Montigny.

Uit het huwelijk Lambert-Fernij Rosiersz (vier kinderen in 1845, waaronder):

1.                   Alida Carolina Lambert, geb. Amsterdam 06.08.1830; volgt [7].

2.                   Julia Jacoba Lambert, geb. Amsterdam 22.06.1831, overl. Amsterdam 26.02.1911.

3.                   Johannes Fredrik Lambert, geb. Amsterdam 27.08.1836, goud- en zilverkashouder (1859), goudsmid (1882,1883), overl. Amsterdam 23.08.1894, tr. 1e Amsterdam 26.05.1859 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 28.10.1884) Maria Catharina Nieuwmeijer, geb. Amsterdam 01.06.1836, overl. na 1895, d.v. Jurriaan Nieuwmeijer, fabrikant, en Neeltje Maria van Zeggeren; tr. 2e Amsterdam 09.04.1885 Maria Elisabeth Hendriks, geb. Amsterdam 20.10.1856, overl. na 1894, d.v. Jacob Hendriks en Agatha Willemina Schut.

4.                   Pieter Jan Lambert, geb. Amsterdam xx.04.1841, overl. Amsterdam 07.02.1842.

5.                   Julien Claude Lambert, geb. Amsterdam 21.05.1842, overl. Amsterdam 21.11.1843.

6.                   Maria Josephine Lambert, geb. Amsterdam 02.07.1843, overl. na 1913, tr. Amsterdam 20.07.1865 Jan van der Werff, geb. Amsterdam 06.08.1833, kantoorbediende, overl. na 1913, z.v. Dirk van der Werff, koopman, en Guurtje Kraan.

Uit het huwelijk Lambert-Spinhoven:

7.                   Julien Jacobus Gerbrecht Lambert, geb. Amsterdam 19.11.1847, overl. Amsterdam 26.12.1904, tr. Amsterdam 18.11.1884 Wilhelmina Angelina Hermina Masman, geb. Amsterdam 20.03.1848, overl. Amsterdam 19.03.1900, d.v. Joannes Masman en Alberdina Hoofts.

8.                   Frans Annes Marinus Lambert, geb. Amsterdam 01.03.1850, goud- en zilversmid, overl. Soerabaja 23.06.1884, tr. Amsterdam 22.01.1874 Sara Catharina van den Emster, geb. Amsterdam 06.01.1851, d.v. Jan Hendrik van den Emster en Sara Catharina van Wiekera.
     SCvdE tr. 2e Soerabaja 21.12.1889 Ferdinand Rabe, geb. Oberlentendorf (Oostenrijk) 01.12.1857, overl. Magelang (Res. Kedoe) 26.11.1898, z.v. Marie Anna Rabe.
– Indische carrière FR: Stamboek bij het Departement van Oorlog

9.                   zoon Lambert, geb. Amsterdam 01.03.1850.

10.               zoon Lambert, geb. Amsterdam 10.10.1851.

11.               Jacobus Wilhelmus Cornelis Lambert, geb. Amsterdam 05.02.1853, overl. Amsterdam 02.06.1853.

 

Noten: |a| wede Lambers (annonce collectie CBG); |b| twee nagenoeg dezelfde annonces gedateerd 16 en 21 mei (collectie CBG).

 

[16] Abraham Muller, geb. Haarlem, overl. Rotterdam 26.04.1796, begr. Rotterdam (Grote Kerk) 29.04.1796, otr. Rotterdam 09.04.1775, tr. Rotterdam 30.04.1775

[17] Debora van Onselen, ged. Rotterdam 24.12.1752|a|, overl. Rotterdam 18.04.1834|b|, d.v. Leendert van Onselen en Maartje van Graaf.

Uit dit huwelijk (vier minderjarige kinderen in 1796):

1.                   Teuntje Maria Muller, ged. Rotterdam 05.05.1775.

2.                   Maria Teuntje Muller, ged. Rotterdam 07.05.1776.

3.                   Elisabeth Muller, ged. Rotterdam 05.06.1777.

4.                   Leendert Muller, ged. Rotterdam 05.10.1779.

5.                   George Andreas Muller, ged. Rotterdam 01.02.1781; volgt [8].

6.                   Leendert Muller, ged. Rotterdam 22.10.1782.

7.                   Pieter Muller, ged. Rotterdam 09.12.1783, chirurgijn (1815), heel- en vroedmeester (1825), overl. Steenbergen 09.02.1825, tr. Cornelia Petronilla van Kampen.
Uit dit huwelijk: Georgeus Andreas Muller (1815-1882), burgemeester van Ameide (1857-1861), Hekendorp (1861-1882), Lange Ruige Weide (1861-1882) en Papekop (1861-1882).

 

Noten: |a| moeder van Graaf (Doopboek Rotterdam, transcriptie Stadsarchief Rotterdam); |b| oud 78 jaren, 3 maanden en 28 dagen {> geb. xx.12.1755}, moeder Maria van Graas (overl.akte Rotterdam 1834 fol.a128v).

 

[18] Hendrik Krebber, geb. Ruurmonde, overl. voor 1818, otr. Rotterdam (stadstrouw) 05.11.1773|a|, tr. Rotterdam (rk) 21.11.1773|b|

[19] Dorothea van Halvers, geb. Uden xx.06.1750, overl. Rotterdam 24.01.1828|e|, d.v. Hermanus van Halfer en Adelgonde Baumann.

Uit dit huwelijk (vader ook Crebber/Krebbers, moeder ook Theodora, moeder ook van Halfer/van Halffer/van Halver):

1.                   Joannes Krebber, ged. Rotterdam (rk) 29.08.1774.

2.                   Anna Krebbers, ook Antie, ged. Rotterdam (rk) 21.09.1775, begr. Rotterdam 02.07.1776.

3.                   Anna Krebbers, ged. Rotterdam (rk) 27.10.1776.

4.                   Franciscus Xaverius Henricus Crebber, ged. Rotterdam (rk) 31.01.1779.

5.                   Wilhelmus Gerardus Crebber, ged. Rotterdam (rk) 12.10.1780.

6.                   Jacobus Crebber, ged. Rotterdam (rk) 09.07.1782.

7.                   Henricus Hermanus Albertus Crebber, geb. Rotterdam xx.01.1784, overl. Rotterdam 15.12.1812.

8.                   Maria Elisabeth Crebber, ged. Rotterdam (rk) 07.09.1785|c|; volgt [9].

9.                   Theodorus Nicolaus Crebber, ged. Rotterdam (rk) 03.09.1787, officier van gezondheid der 2de klasse, ‘doctor bij het Hospitaal te Brussel’ (1819), overl. Brussel 03.10.1819|d|, tr. 1e Utrecht 14.04.1813 Maria Elisabeth Groothof, ook Groothoff, ged. Utrecht 23.06.1793, overl. Utrecht 29.05.1813, d.v. Anthonij Groothof en Elisabeth de Knijf; tr. 2e Rotterdam 30.09.1818 Anna Elizabeth Dresens, geb. Ruremonde ca. 1791, d.v. Pieter Dresens en Anna Catharina de Meyer.

10.               Wilhelmus Leonardus Crebber, ged. Rotterdam (rk) 03.12.1788.

11.               Alegonda Crebber, ook Allagonda, ged. Rotterdam (rk) 12.01.1791, overl. Rotterdam 28.12.1804, begr. Rotterdam 31.12.1804.

12.               Antonius Crebber, geb. xx.06.1793, overl. (‘aan de gevolgen der kinderziekte’) Rotterdam 21.09.1797.

 

Noten: |a||b| bruidegom Krebber, bruid van Halvers; |c| vader Crebber, moeder van Halver; |d| annonce collectie CBG; |e| van Halfer wede Hendrikus Theodorus Crebber (overl.akte Rotterdam 1828 fol.a029).

 

[20] Montignij

[21] NN

Kind:

1.                   Nicolaus Franciscus Josephus Montignij; volgt [10].

 

[22] Hamar de la Brethonier

[23] NN

Kind:

1.                   Maria Theresia Hamar de la Brethonier, geb. 15.04.1793; volgt [11].

 

[24] Lammert Makkink, begr. Utrecht 07.01.1793, tr.

[25] Willemken Verheij, ook Wilke, geb. ca. 1748, overl. ’s-Gravenhage 30.09.1824, d.v. Antonie Verheij en Jannigje Anderzon.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Hendrik Makkink, ged. Utrecht 12.02.1779; volgt [12].

2.                   Anthonie Makkink, geb. Utrecht ca. 1781, overl. Utrecht 18.10.1828, otr. Utrecht 03.06.1804, tr. Utrecht 19.05.1804 Antje van Daalen, geb. Amersfoort ca. 1781, overl. Utrecht 19.06.1854|c|, d.v. Hendrik van Daal en Christina van Koelen.
     AvD tr. 2e Utrecht 23.09.1829|a| Willem Ros, geb. Utrecht ca. 1777, timmerman, overl. Utrecht 18.03.1860|b|, z.v. Johanna Ros.
     WR otr. 1e Utrecht 01.05.1803,tr. Utrecht 19.05.1803 Elisabeth Catharina van Es, geb. ca. 1773, overl. Utrecht 29.04.1827, d.v. Paulus van Es en Bartje Vonk.

3.                   Jannigjen Makkink, ged. Utrecht 10.01.1781.

 

Noten: |a| bruid Johanna Wilhelmijne van Daal (huw.akte Utrecht 1829 no.228); |b| wedr Johanna Wilhelmina van Dalen; |c| Johanna Wilhelmina van Daal.

 

[26] Hendrik van Dranen, ged. Utrecht 23.09.1759, overl. Utrecht 02.03.1837|b|, z.v. Christoffel van Dranen en Cornelia van Prattenburg; tr. Utrecht 31.10.1780

[27] Maria de Goede, geb. ca. 1757, overl. Utrecht 15.02.1838|d|.

Uit dit huwelijk (vader soms van Draanen):

1.                   Christoffel van Dranen, ged. Utrecht 18.02.1781, overl. Woerden 18.01.1842, otr. Utrecht 01.08.1802, tr. Wijk bij Duurstede (gerecht) 15.08.1802 Maria Jacoba van der Sluijs, ged. Utrecht 28.12.1781, overl. Alphen (ZH) 31.07.1848|c|, d.v. Jacobus van der Sluijs en Clasina Aletta de Visser.

2.                   Dorothea van Draanen, ged. Utrecht 17.01.1783, w.s. jonggestorven.

3.                   Barend Cornelis van Dranen, ook Cornelis, ged. Utrecht 24.10.1784, schilder, overl. Utrecht 28.11.1824, otr. Utrecht 27.07.1806, tr. Utercht 12.08.1806 Hendrika Aletta Frowijn, ged. Utrecht 04.11.1787, overl.  Utrecht 22.03.1827|a|, d.v. Hendrik Willem Frowijn en Jannetje van der Puijl

4.                   Pieter van Draanen, ged. Utrecht 17.09.1786, overl. Utrecht 18.01.1858, otr. Utrecht 17.06.1810, tr. Utrecht (gerecht) 01.07.1810 Geesje Tulp, ged. Utrecht 22.10.1788, overl. Utrecht 10.07.1843, d.v. Gerrit Hendrik Tulp en Odelia Wensing, ook Delia.

5.                   Cornelia van Dranen, ged. Utrecht 15.02.1789, overl. Utrecht 14.12.1858, tr. 1e Jan van der Meijden, geb. ca. 1783, overl. Utrecht 30.01.1816; tr. 2e Utrecht 16.02.1820 Laurens de Leur, ged. Jutphaas 19.08.1773, overl. Utrecht 09.12.1826, z.v. Jan de Leur en Sophia de Bruin.
     LdL tr. 1e Jutphaas Nedereind (Gerecht) 02.01.1801 Gijsbertje Setteur, ged. Utrecht 03.02.1779, overl. Utrecht 18.06.1819, d.v. Dirk  Setteur en Maaijke van Loenen.

6.                   Dorothea van Dranen, ged. Utrecht 08.12.1790; volgt [13].

7.                   Hendrik van Dranen, ged. Utrecht 13.09.1792, schoenmaker, overl. Utrecht 06.02.1873, tr. Utrecht 23.06.1811 Francina Freesjan, geb. Utrecht ca. 1790, overl. na 1860, d.v. Frans Freesjan en Jacoba Gebint.

8.                   Maria van Dranen, ged. Utrecht 31.08.1794, overl. Utrecht 19.05.1871.

9.                   Rosina van Dranen, ged. Utrecht 16.10.1796.

10.               Nicolaas van Dranen, ged. Utrecht 02.05.1798, overl. Utrecht 23.11.1882, tr. Utrecht 04.01.1832 Geertje Beugelaar, geb. Baambrugge ca. 1802, overl. Utrecht 24.11.1884, d.v. Dirk Beugelaar en Geertje de Jong.

11.               Johanna van Dranen, ged. Utrecht 01.06.1800, overl. Soest 03.08.1849.

12.               Willemina van Dranen, ged. Utrecht 21.03.1802.

 

Noten: |a| wede Cornelis Bernardus; |b| van Draanen; |c| moeder Maria Jacoba de Visser (overl.akte Alphen en Rietveld 1848 no.72); |d| ‘de namen van wijlen hare ouders onbekend’, wede van Drane (overl.akte Utrecht 1838 no.282).

 

[28] Jean Baptiste Lambert, geb. ‘Rodans in ’t Luksenborgs’ ca. 1769, overl. na 1827, otr. Amsterdam 25.04.1794|a|

[29] Marie Joseph Baudelet, geb. ‘Mombeek in Braband’ ca. 1766, wasvrouw (1822), overl. na 1827, d.v. Maria Anselik Lekler.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marie Angelique Lambert, geb. Amsterdam 20.01.1795, ged. Amsterdam (Franse Kapel) 20.01.1795, tr. Amsterdam 24.05.1820 Paulus Adolph de Jongh, geb. Amsterdam 17.11.1795, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 11.12.1795, schilder, z.v. Cornelis de Jongh en Johanna Catharina Henrietta Wilckes.

2.                   Jacques Amant Henry Lambert, geb. Amsterdam 17.10.1796, ged. Amsterdam (Franse Kapel) 19.10.1796.

3.                   Marie Gertrude Amande Lambert, geb. Amsterdam 23.12.1797, ged. Amsterdam (Franse Kapel) 23.12.1797, wasster (1848,1864), overl. na 1864, tr. Amsterdam 01.05.1822 Franciscus Schoonhoefd, ged. Amsterdam (Kerk De Krijtberg (rk)) 20.05.1797, werkman, overl. voor 1846, z.v. Jan Schoonhoefd en Catharina Wittens.

4.                   Julien Claude Nicolas Lambert, geb. Amsterdam 01.08.1804, ged. Amsterdam (Franse Kapel) 02.08.1804; volgt [14].

 

Noten: |a| bruidegom Johannes Lambert.

 

[30] Joannes van Fernij Rosiersz, overl. na 1827, otr. Amsterdam 23.01.1807

[31] Carolina Fredrika Knaap, overl. na 1827.

Uit dit huwelijk:

1.                   Alida Wilhelmina Fernij Rosiersz, geb. ’s-Gravenhage ca. 1808; volgt [15].

2.                   Johanna Jacoba van Fernij Rosiersz, geb. Amsterdam 17.11.1808, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 30.11.1808.

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren