Joan Plantema (1888-1927)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en lectoren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien mei 2019)

 


 

[1] Joan Plantema, geb. Benkoelen 03.12.1888, ingenieur, ingenieur 1e klasse bij de Staatsspoorwegen in Ned.-Indië, buitengewoon lector TH Bandoeng (1926-1927), overl. Delft 30.10.1927, begr. Delft (Bpl. Jaffa) 03.11.1927, tr. Delft 11.09.1913 Adriana Petronella Anthonia van Zon, Jeanne, geb. Delft 08.02.1892, overl. Delft 24.08.1952, d.v. Willem van Zon (1856-1934) en Neeltje Kooijman (1862-1945).

 

[2] Gerrit Plantema, geb. Leeuwarden 03.02.1850, overl. Meester Cornelis (Batavia) 17.03.1900|q|; tr. 2e Padang (Res. Padangse Benedenlanden) 06.04.1894|d| Jane Harriet Alexander, geb. Padang (Res. Sumatra’s Westkust) 06.08.1859, overl. Bandoeng 15.09.1928; tr. 1e Padang (Res. Padangse Benedenlanden) 13.10.1877|b|
[3] Mathilda Frederika Alexander, geb. Padang (Res. Sumatra’s Westkust) 05.02.1858, overl. Probolinggo 01.11.1890|g|. 

Uit het huwelijk Plantema-Mathilda Frederika Alexander:

1.                   Gerhard Plantema, geb. Padang (Res. Padangse Benedenlanden) 05.08.1878|h|, ambtenaar bij de Staatsspoorwegen te Nieuweschans (1903,1913) en te Leeuwarden (1941), overl. Leeuwarden 21.12.1962, tr. Leeuwarden 29.04.1903 Berendina Maria Eekhof, geb. Leeuwarden 20.06.1881, overl. Leeuwarden 05.11.1954, begr. Huizum 09.11.1954, d.v. Marinus Eekhof, dienaar van politie, en Johanna Dijkstra.

2.                   Helena Plantema, geb. Padangse Benedenlanden 29.06.1879, overl. Padangse Benedenlanden 11.07.1879.

3.                   Friso Plantema, geb. Padang (Res. Padangse Benedenlanden) 29.06.1880|f|, werktuigkundig ingenieur, overl. Rotterdam 28.03.1946|e|, tr. Leeuwarden 01.11.1909 Petronella Conradina Maria Tabbers, geb. Hoorn 24.01.1880, overl. na 1946, d.v. Gerardus Johannes Tabbers en Elizabeth Margaretha Anna Jacoba Klobus.

4.                   Anna Plantema, geb. Res. Padangse Benedenlanden 15.06.1881|m|, tr. Meester Cornelis (Res. Batavia) 10.06.1903|p| Cornelis Croes. [Tjimahi 1927]

5.                   Helena Plantema, geb. Benkoelen 18.11.1884|l|, onderwijzeres (1917). [Poerwordejo 1927]

6.                   Ada Plantema, geb. Benkoelen 07.01.1887|n|, overl. Meester Cornelis 02.05.1945, tr. Meester Cornelis 18.07.1910|o| Marinus Tauw, geb. Rotterdam 09.05.1884, z.v. Johan Adam Tauw en Maria Hoogenstraaten. [Benkoelen 1927]

7.                   Joan Plantema, geb. Benkoelen 03.12.1888|a|; volgt [1].

Uit het huwelijk Plantema-Jane Harriet Alexander:

8.                   James Plantema, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 19.06.1895|i|, civiel ingenieur, overl. (in gevangenschap) Meester Cornelis 26.03.1945, verloofd Meester Cornelis 25.12.1922, tr. Meester Cornelis 07.03.1923 Louise Eugenie Berretty. [Soerabaja 1927]

9.                   Mathilda Harriet Plantema, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 18.06.1896|j|. [Bandoeng 1927]

10.               Clementine Plantema, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 02.12.1897|k|. [Bandoeng 1927]

 

Noten: |a| RA 1890 p.336; |b| RA 1879 p.217; |d| RA 1895 p.302; |e| ook overl.akte Haarlemmermeer 1946 no.98; |f| RA 1881 p.284; |g| RA 1892 p.407; |h| RA 1879 p.268; |i| RA 1896 p.326; |j| RA 1897 p.342; |k| RA 1899 p.352; |l| RA 1886 p.308; |m| RA 1882 p.281; |n| RA 1888 p.308; |o| RA 1911 p.18; |p| RA 1904 p.7; |q| RA 1901 p.469.

 

[4]

[5] Antje Dijkstra, geb. Sneek 13.10.1829, overl. Leeuwarden 05.08.1901; tr. Harlingen 03.06.1850 Gerrit Plantema, geb. Engwierum 21.02.1802, ged. Engwierum 28.02.1802, rijkscommies (1850), commies bij de belastingen (1853), rijksontvanger (1855,1867), gepensioneerd rijksontvanger (1872), overl. Workum 16.01.1879, z.v. Hendrik Sjoeks Plantema en Aaltje Gerrits.

     GP tr. 1e Weststellingwerf 13.04.1833|c| Maartje Jans Jonkers, geb. Oldeberkoop ca. 1801/1802, overl. Ooststellingwerf 11.06.1849, d.v. Jan Jakobs en Albertien Dirks.

Kind (erkend bij het huwelijk):

1.                   Gerrit Dijkstra, later Plantema, geb. Leeuwarden 03.02.1850|a|; volgt [2].

Uit dit huwelijk:

2.                   Hendricus Plantema, geb. Dronrijp (Menaldumadeel) 03.01.1853, overl. Oenkerk (Tietjerksteradeel) 25.09.1855.

3.                   Sijke Plantema, geb. Oenkerk (Tietjerksteradeel) 06.12.1855, overl. Bloemendaal 22.04.1950|b|.

4.                   Hendrika Plantema, geb. Warga (Idaarderadeel) 09.01.1859, overl. Leeuwarden 30.03.1901.

5.                   Wiebrigje Anna Plantema, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 26.09.1863, overl. Leeuwarden 07.11.1905, tr. Leeuwarden 12.05.1897 IJpe Bosch, geb. Leeuwarden 21.06.1861, koopman, overl. na 1905, z.v. Gerrit Bosch, gaardenier, en Sijtske Kuperus.

6.                   Sjoerdtje Plantema, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 20.07.1867, overl. Workum 21.03.1872.

 

Noten: |a| aangifte door Maijke van der Kooij, 53 jaar, vroedvrouw, moeder Anna (geb.akte Leeuwarden 1850 no.71); |b| ook overl.akte Heemstede 1950 no.93; |c| bruidegom Gerrijt, bruid Maartien.

 

[6] James Truffet Alexander, geb. ca. 1823, zoutverkoop-pakhuismeester te Padang (1859), overl. Padang 02.11.1882|k|, tr. Padang 06.08.1853

[7] Helena Adriana Aronds, geb. Padang ca. 1829, overl. Padang 26.12.1897|m|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Samuel Frederik Alexander, geb. Padang (Res. Sumatra’s Westkust) 20.10.1855|g|, overl. Padang (Res. Padangse Bendedenlanden) 16.10.1903|i|, tr. Padang (Res. Padangse Benedenlanden) 07.04.1879|h| Johanna Maria Maidman, geb. Padang (Res. Sumatra’s Westkust) 24.02.1850|j|, overl. Padang 01.04.1937, d.v. John Terhoeff Maidman en Meriaan Francina Davies.

2.                   Mathilda Frederika Alexander, geb. Padang (Res. Sumatra’s Westkust) 05.02.1858|f|; volgt [3].

3.                   * Jane Harriet Alexander, geb. Padang (Res. Sumatra’s Westkust) 06.08.1859|e|, overl. Bandoeng 15.09.1928, tr. Padang (Res. Padangse Benedenlanden) 06.04.1894 Gerrit Plantema (1850-1900).

4.                   Eduard Frederik Alexander, geb. Padang (Res. Sumatra’s Westkust) 13.11.1860|b|, overl. Padang 04.05.1880.

5.                   Helena Cornelia Alexander, geb. Padang (Res. Sumatra’s Westkust) 17.04.1862|c|, overl. Padang 03.05.1942.

6.                   Frederika Catharina Alexander, geb. Padang 03.11.1867|d|, overl. Padang 26.10.1926.

 

Noten: |a| Sumatra-courant 07.11.1882; |b| RA 1862 p.57; |c| Padangsch nieuws- en advertentieblad 26.04.1862; |d| Sumatra-courant 16.11.1867 & RA 1869 p.62; |e| RA 1860 p.48; |f| RA 1859 p.600; |g| RA 1857 p.522; |h| RA 1880 p.223; |i| RA 1905 p.117 en p.118; |j| RA 1851 p.415; |k| Sumatra-courant 18.11.1882; |m| Sumatra-courant 28.12.1897 (oud 68 jaar) & RA 1899 p.465 (Itelena).

 

[8] 

[9]

 

[10] Hendrik Wijbes Dijkstra, geb. Nijland 26.01.1797, kuipersknecht (1819,1829), koopmansknecht (1832), zeepziedersknecht (1849), winkelier (1850), zeepziedersknecht (1855,1870), overl. Sneek 22.04.1870; tr. 2e Sneek 25.11.1855 Antje Joustra, geb. Sneek ca. 1808/1809, overl. Sneek 06.05.1896, d.v. Romke Joustra en Jacoba de Raad; tr. 1e Sneek 16.05.1819

[11] Sijke Lijkles Lijklama, geb. Balk 01.04.1795, ged. Balk 12.04.1795, dienstmaagd (1819), overl. Sneek 09.03.1855.

     AJ tr. 2e Sneek 19.05.1872 Sjoerd Rienstra, geb. Sneek 04.02.1811, velleblotersknecht (1837), overl. Sneek 24.12.1885, z.v. IJsbrand Rienstra en Hinke Bokma.
     SR tr. 1e Sneek 12.11.1837 Wijpkje Bruinsma, geb. Joure 14.01.1812, dienstmaagd (1837), overl. Sneek 09.02.1871, d.v. Hidde Bruins Bruinsma en Leentje Meines.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lijkle Dijkstra, geb. Sneek 08.04.1820, kastmakersknecht, overl. Sneek 12.09.1849.

2.                   Wijbe Dijkstra, geb. Sneek 15.10.1822, overl. Sneek 06.10.1837.

3.                   Antje Dijkstra, geb. Sneek 13.10.1829|a|; volgt [5].

4.                   Jantje Dijkstra, geb. Sneek 27.11.1832, overl. Sneek 04.01.1861, tr. Sneek 18.02.1855 Jacob Postmus, geb. Sneek 11.06.1832, schoenmaker (1855), commies bij Rijksbelastingen (1862), rijksambtenaar (1883), overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 14.02.1883, z.v. Jacob Jacobs Postmus, gruttersknecht, en Durkje Wijbes Schoonhoven.
     JP tr. 2e Smallingerland 14.06.1862 Pietertje Hazenberg, geb. Drachten (Smallingerland) 14.01.1836, dienstmeid (1862), d.v. Lutske Wiebes Hazenberg, arbeidster (1836), schippersche (1862).

 

Noten: |a| moeder Lijklema.

 

[12] Alexander

[13] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   James Truffet Alexander, geb. ca. 1823; volgt [6].

 

[14] * Daniel Pieter Aronds, klerk bij het civiel bureau te Sumatra’s Westkust (1832), klerk bij de ontvanger der inkomende en uitgaande rechten te Padang (1833,1834), commies bij het departement der inkomende en uitgaande rechten (1843), overl. Padang 24.09.1843, tr. Padang|b|

[15] * Elizabeth Maria Hartog, overl. Padang 11.06.1875.

Uit dit huwelijk:

1.                   Helena Adriana Aronds, geb. Padang ca. 1829; volgt [7].

2.                   * Magdalena Francina Aronds, geb. Padang ca. 1832|c|, overl. Padang 20.06.1857|i|, tr. Padang 27.01.1855|j| Johan Christiaan Frankhanel, overl. Padang 18.02.1860|k|.

3.                   * Amelius Hartman Aronds, geb. Padang ca. 1834|d|, overl. Buitenzorg (Res. Batavia) 21.08.1891|g|, tr. 20.11.1867|h| de Niasser vrouw Si Rapia.

4.                   * Sara Adriana Aronds, geb. Padang 06.01.1837|e|, overl. Padang 20.10.1838|f|.

 

Noten: |a| RA 1830 p.188; |b| RA 1832 p.205; |d| RA 1835 p.200; |e| RA 1838 p.252; |f| RA 1839 p.299; |g| RA 1892 p.385; |h| RA 1869 p.19; |i| RA 1858 p.559; |j| RA 1856 p.475; |k| RA 1861 p.98.

 

[16]

[17]

 

[18]

[19]

 

[20] Wijbe Jentjes (Dijkstra), overl. Nijland 17.10.1806, tr.

[21] Antje Hendriks, geb. Deersum 05.12.1768, werkvrouw (1818), overl. Nijland (Wymbritseradeel) 15.01.1819.

Uit dit huwelijk (drie meerderjarige kinderen in 1819):

1.                   Zijtske Wijbes Dijkstra, ook Sijtske, geb. Nijland ca. 1793/1795, dienstmeid (1818), overl. Leeuwarden 27.06.1875, tr. Leeuwarderadeel 13.08.1818 Beerend Bijlsma, geb. Cornjum ca. 1790/1791, boerenknecht (1818), doodgraver (1862), overl. Leeuwarden 12.03.1862, z.v. Freerk Beerends en Hinke Sjoerds.

2.                   Hendrik Wijbes Dijkstra, geb. Nijland 26.01.1797; volgt [10].

3.                   N Dijkstra.

 

[22] Lijkle Murks, geb. Balk ca. 1762, werkman, overl. Balk (Gaasterland) 29.10.1811, z.v. Murk Jans en Lijke Lijckeles; tr. Harich 25.04.1790

[23] Jantje Louwrens de Boer, geb. Harich 22.12.1764, arbeidster (1819), werkster (1822), overl. Balk (Gaasterland) 19.02.1827, d.v. Louwrens Reins en Maaike Jacobs.

Uit dit huwelijk (de moeder neemt de naam Lijcklama aan voor haar kinderen, Balk 23.12.1811):

1.                   Louwrens, geb. Harich 01.05.1791, ged. Harich 08.05.1791, overl. Balk (Gaasterland) 22.03.1814.

2.                   Murk Lijkles Lijklema, geb. Balk 23.10.1793, ged. Balk 07.11.1793, boerendienstknecht (1822), arbeider (1859), overl. Balk (Gaasterland) 02.03.1859, tr. Gaasterland 21.03.1822 Antje Minnes Durkema, geb. Oosterzee 03.07.1794, boerendienstmeid (1822), overl. Wijckel (Gaasterland) 13.03.1855, d.v. Minne Jans Durkema en Sjoukjen Siegers.

3.                   Sijke Lijkles, geb. Balk 01.04.1795, ged. Balk 12.04.1795; volgt [11].

4.                   Maaike Lijkles Lijklema, geb. Balk 30.10.1797, ged. Balk 19.11.1797, dienstmeid (1824), overl. Balk (Gaasterland) 09.08.1828, tr. Gaasterland 23.05.1824 Popke Dooitjes Schram, geb. Balk ca. 1796, werkman, overl. Balk (Gaasterland) 21.03.1848 z.v. Dooitje Betzes Schram en Grietje Christiaans Lodewijk.
     PDS tr. 2e Gaasterland 23.05.1830 Roelofke Hendriks Hoekstra, geb. Sondel ca. 1806/1807/1810, overl. Balk (Gaasterland) 18.11.1882, d.v. Hendrik Stoffels Hoekstra en Aaltje Roelofs.
     RHH tr. 1e Gaasterland 16.12.1827 Johannes Jelles Hornstra, geb. Balk ca. 1805/1806, werkman, overl. Balk (Gaasterland) 18.05.1828, z.v. Jelle Klazes Hornstra en Maria Johannes Stroband.

5.                   Jan, geb. Balk 14.07.1801, ged. Balk 19.07.1801, gepasporteerd flankeur der 8e Afdeling Infanterie, werkman, overl. Balk (Gaasterland) 08.04.1827.

6.                   Rein Lijckles Lijcklema, geb. Balk 12.05.1806, ged. Balk 26.05.1806, werkman, overl. Balk (Gaasterland) 30.03.1839, tr. Gaasterland 11.05.1828 Jeltje Hendriks Dorenspleet, ook Doorenspleet, geb. Balk ca. 1804, werkster/werkvouw, overl. Balk (Gaasterland) 19.04.1842, d.v. Hendrik Stoffels Dorenspleet en Klaaske Annekes Schots.

7.                   Aaltje, geb. Balk 13.07.1810, ged. Balk 29.07.1810, overl. Balk (Gaasterland) 11.04.1814.

 

[24] Alexander

[25] NN

 

[26] NN

[27] NN

 

[28] Aronds

[29] NN

 

[30] NN

[31] NN

 


Bijlage A

 

Beschouwen we Gerrit Plantema als kwartier [4], dan

 

[8] Hendrik Sjoeks, later Plantema |a|, geb. ca. 1771, dagloner (1826), overl. Kommerzijl (Grijpskerk) 25.06.1826|b|; tr. Engwierum 02.06.1800

[9] Aaltje Gerrits, overl. Engwierum voor 1826 = w.s. Aaltje Gerrits, oud 35 jaar, gehuwd, nalatende drie kinderen, begr. Enwierum 04.02.1809.

Uit het huwelijk Hendrik-Aaltje:

1.                   Gerrit Hendriks, later Plantema, geb. Engwierum 21.02.1802, ged. Engwierum 28.02.1802; volgt [4].

2.                   Sjoek Hendriks Plantema, geb. Engwierum 31.01.1804, ged. Engwierum 19.02.1804, schoenmakersknecht (1834), overl. ‘in een sloot te Engwierum’ (Oostdongeradeel) 27.02.1834; ongehuwd.

3.                   Ale Hendriks, geb. Engwierum 23.01.1809, ged. Engwierum 19.02.1809, begr. Engwierum 07.03.1809.

 

Noten: |a| Register van naamsaanneming Ee fol.8 (twee zonen, Gerriten Sjoek); |b| Hindrik Sjoeks Plantenga, nalatende twee kinderen, geen ouders vermeld (overl.akte Grijpskerk 1826 no.30) & Plantinga (huw.bijln Weststellingwerf 1833 no.17).

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren