Gerard Pott (1895-na1971)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bandoengse hoogleraren en lectoren.

 

Dit werkstuk kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van de heer J. Pott. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juni 2024)

 


 

[1] Gerard Pott, geb. Semarang 16.08.1895, eindexamen hbs met 5-j. cursus HBS Stadshouderslaan te ’s-Gravenhage 1912|f|
propaedeutisch examen 1914|g| en ingenieursexamen mijnbouwkunde Delft 1921|i|, ingenieur der tweede klasse bij het Mijnwezen (1928), buitengewoon lector TH Bandoeng (1934-1936 en ...-1939), sergeant 2e kl. Landstorm (2e Cie. Ku.art. te Batavia) (1942)|e|, overl. na 1971; tr. 1e ’s-Gravenhage 29.05.1920|d| Willemina Elisabeth de Boer, geb. Amsterdam 10.12.1896, d.v. Dirk de Boer en Elisabeth van Gelder; tr. 2e Bandoeng 13.09.1928|a| Agnes Hereman, geb. Madioen 25.06.1902, overl. ’s-Gravenhage 14.07.1967, d.v. Johan Leonard Hereman en Carolina Petronella Johanna Janssen.
     AH tr. 1e Buitenzorg 14.05.1920 (echtsch. voor 1928) Jacob Gerard Emanuel Dupont, geb. Amboina 05.03.1898, overl. 29.03.1967, begr. Nijmegen (Bpl. Rustoord); tr. 2e Batavia 22.03.1948 Johan Vogelesang, geb. ’s-Gravenhage 03.10.1890, tweede luitenant der artillerie  van het Oost-Indisch Leger (1912), dir. HBS Nassau Boulevard (1948), z.v. Laurens Wouter Willem Vogelesang, onderwijzer (1890), leraar (1912), en Anna Maria Scharp; tr. 3e Jacob Gidding.
     JGED tr. 2e Emma Eleonora van der Zijl, geb. Blitar (Kediri) 30.01.1905|c|, overl. 12.12.1996, begr. Nijmegen (Bpl. Rustoord).
     JV tr. 1e Haarlem 03.10.1912 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 02.08.1937, ingeschr. Haarlem 05.10.1937) Jacoba Hendrika Mini ten Hove, geb. Maoembie 13.09.1890, d.v. Jan ten Hove (ca.1857-1938), godsdienstleraar, en Alida Margaretha Christina Niekerk.

 

Noten: |a| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 17.09.1928; |c| Emma Eleonora Paulona, geb. Taloen (Bevolkingsregister ’s-Gravenhage); |d| bruidegom ‘Pot, zich schrijvende Pott’, vader v/d bruidegom ‘Pot, zich schrijvende Pott’ (huw.akte ’s-Gravenhage 1920 no.A729); |e| Japanse interneringskaart; |f| De Maasbode 27.07.1912; |g| Delftsche courant 02.10.1914; |i| Algemeen Handelsblad 15.06.1921.

 

[2] Jan Gerhard Pot, ook Pott, geb. Amsterdam 07.02.1857, mr., advocaat (1881), groot-ambtenaars-examen 1882|f|,  RNL, overl. ’s-Gravenhage 11.02.1920, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 13.02.1920,  otr. Amsterdam/’s-Gravenhage 11.08.1881, tr. Amsterdam 25.08.1881|e|

[3] Suzanna Amalia Charlotte Maier, geb. Meester Cornelis 09.05.1857, beschermvrouw van de Vereeniging “Batavia’s schoolkleerenfonds” te Batavia (1908), overl. ’s-Gravenhage 28.06.1938, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 30.06.1938.

     Indische carrière JGP: buitengewoon substituut griffier bij de Landraad te Buitenzorg (ben. 13.10.1883, vermeld 1886), hoofdcommies op het Departement van Justitie (ben. 02.08.1886, vermeld 1889), referendaris op het Departement van Justitie (ben. 04.03.1889, vermeld 1891), voorzitter van de Landraden te Ambarawa en Salatiga (Res. Semarang) (ben. 24.03.1891, vermeld 1894), substituut-officier van justitie te Semarang (ben. 09.08.1894, vermeld 1896), lid van de Landraad te Semarang (ben. 13.10.1896), voorzitter van de landraden te Meester Cornelis en Tangerang (ben. 17.09.1898), op non-activiteit (21.06.1899, vermeld 1902), ambtenaar ter beschikking van de Commissaris voor het mijnwezen in Nederlandsch-Indië (ben. 01.04.1902), hoofdambtenaar voor de mijnwetgeving in Ned.-Indië (ben.03.08.1904), wd. directeur van het Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid (ben. 15.08.1905), lid Raad van Nederlandsch-Indië (ben. 24.04.1908, vermeld 1911), regeringscommissaris voor de mijnwetgeving (1912,1913);

     nevenactiviteiten: bestuurslid Nederlandsch-Indische maatschappij van nijverheid en landbouw (1890,1891); tweede luit. auditeur van de Schutterij Batavia (ben. 17.09.1890); bestuurslid Commissie tot oprichting eener Fröbelschool te Salatiga (1893,1894); bestuurslid Vereeniging “Het schoolkleerenfonds” te Salatiga (1893,1894), secretaris De Volksbibliotheek te Semarang (1896), vice-president, later president van het Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen, onder de zinspreuk “Tot nut van ’t algemeen”, opgericht 1778 (1907,1911), lid, later voorzitter Commissie van Beheer van de Koningin Emmastichting (1907,1913), vice-president van de Nederlandsch-Indische vereeniging “Oost en West” (1907,1909), beschermheer van de Vereeniging “Batavia’s schoolkleerenfonds” te Batavia (1908), voorzitter commissie van toezicht van de Opleidingschool voor Indische Rechtskundigen (ben. 25.10.1908, vermeld 1911), voorzitter college van curatoren van het Gymnasium Willem III te Batavia (ben. 24.02.1909, vermeld 1911).

     1911: mevr. S.A.C. Pott-Maier, zoon en dochter, met het s.s. Oranje, vertrokken van Batavia 27.07 en aangekomen te Genua 21.08.1911.|g|

     1914: J.G. Pott met het s.s. Grotius, vertrokken van Batavia 19.03, aangekomen te Genua 11.04.1914.|h|

Uit dit huwelijk (vader ook Pott):

1.                   Maria Cornelia Pot, geb. Delft 22.04.1882, tr. Batavia 07.02.1907 Eliza Jacques Henri van Delden, geb. Kraksaan (Res. Probolinggo) 08.08.1883, agent N.I. Handelsbank te Batavia (1909).

2.                   Karel Jan Pott, geb. Buitenzorg (Res. Batavia) 28.10.1883, mr., winnaar Varsity 1905 (skiff), buitengew. subst. griffier bij de Landraad te Batavia (ben. 17.11.1908), tijd. vooritter landraad te Malang (ben. 08.12.1909), buitengew.-substituut officier van justitie bij de Raad van Justitie te Batavia (ben. 02.04.1911, verlof 03.12.1912), voorzitter van de Landraad te Bangkalan (Res. Madoera), overl. Soerabaja 12.05.1915.

3.                   *Ernst Gerard Pott, geb. Buitenzorg (Res. Batavia) 23.12.1885, tijd. gezaghebber en fd adspirant controleur bij de Afdeling Boeleleng te Singaradja (ben. 09.06.1914, vermeld 1915,1916), overl. Ambarawa 18.01.1945, begr. Nederlands ereveld Kalibanteng te Semarang.

4.                   Anna Cornelia Josina Pot, ook Pott, geb. Batavia 27.06.1887|b|, overl. Batavia 04.07.1887.

5.                   Auguste Henriette Pot, ook Pott, geb. Salatiga (Res. Semarang) 26.09.1891|c|, mr. RON, overl. ’s-Gravenhage 02.01.1980, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 07.01.1980.

6.                   Gerard Pott, geb. Semarang 16.08.1895|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| De locomotief: Samarangsch Handels- en advertentieblad 17.08.1895 & 27.08.1895; |b| Pot (RA 1888 p.255); |c| Pot (RA 1893 p.329); |e| bruidegom in akte Pot, tekent met Pott (huw.akte Amsterdam 1881 reg.18 fol.43v); |f| 1882 (RA 1884 p.563) of 1883 (RA 1885 p.558 en volgende jaren); |g| Algemeen Handelsblad 23.08.1911; |h| De nieuwe courant 14.04.1914.

 

[4] Hinderikus Buirema Pot, geb. Groningen 23.03.1828, koopman (1856,1863,1869,1881,1884), overl. Nieuwer-Amstel 03.07.1889|a||b|, tr. Broek in Waterland 13.01.1856

[5] Maria Cornelia van den Steen, geb. Leiden 24.04.1833, overl. Amsterdam 22.01.1897.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Gerhard Pot, geb. Amsterdam 07.02.1857; volgt [2].

2.                   Gerhard Pot, ook Pott, geb. Amsterdam 21.12.1858, consulair agent in Lourenço Marquez|d| (voor de Portugeesche bezittingen aan de Oostkust van Afrika) (ben. 1884,1889; vermeld 1901), OON. [Lourenço Marquez 1906]

3.                   Jeantine Magdalena Pot, ook Pott, geb. Amsterdam 03.06.1860, overl. Amsterdam 14.08.1933, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 17.08.1933, tr. Amsterdam 16.10.1884|c| Adam Broeders, geb. Hilvarenbeek 17.05.1834, onderdirecteur der Rijkstelegraaf, overl. Amsterdam 14.08.1906, z.v. Hendrik Broeders en Debora van der Kleij.

 

Noten: |a| Hindrikus Buirema Pot, ‘zijnde de opgave aangaande de ouders van den overledene den aangevers onbekend’ (overl.akte Nieuwer-Amstel 1889 no.259); |b| Hendrikus Buirema Pott (annonce collectie CBG); |c| bruid in akte en tekent met Pot, vader v/d bruid tekent met H.B. Pott (huw.akte Amsterdam 1884 reg.24. fol.50); |d| nu Maputo, Mozambique.

 

[6] Philipp Johann Maier, geb. ca. 1817, eerste apotheker met de rang van majoor van het Oost-Indisch Leger, hoofdadministrateur van de Billiton Maatschappij (1876,1878), RNL, overl. Amsterdam 22.11.1878, tr. Batavia 16.09.1848

[7] Anna Cornelia Josina Blasius, geb. Batavia 17.12.1830, overl. Buitenzorg (Res. Batavia) 01.04.1878|e|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacobina Cornelia Dorothea Maier, geb. Weltevreden (Res. Batavia) 22.06.1849, overl. ’s-Gravenhage 27.02.1923, tr. Batavia 05.10.1866 Willem Albrecht Albrecht, geb. Batavia 31.08.1836, gep. kapitein OIL (1878), overl. ’s-Gravenhage 21.10.1926, z.v. Jan Hendrik Albrecht en Johanna Geertruijda Mackaij.

2.                   Johann Abraham Cornelis Maier, geb. Batavia 22.04.1852, officier van gezondheid der tweede klasse (1876), gep. dir. off. van gez. 1e klasse (1922), overl. 10.09.1922|g|, otr. Amsterdam 12.10.1876, tr. Amsterdam 26.10.1876 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 20.03.1883) Sara Reinou Kingma, geb. Amersfoort 24.08.1848, overl. Apeldoorn 24.11.1933, d.v. Fokke IJntes Kingma, onderwijzer, en Geertruida Christina van Ootmarsum.

3.                   Suzanna Amalia Charlotte Maier, geb. Zuider- en Oosterkwartier der Bataviase Ommelanden|a|, ook Kampong Melaijoe (Meester Cornelis)|b|, ook Batavia|c| 09.05.1857; volgt [3].

4.                   Philipp August Frederik Maier, geb. Meester Cornelis (Zuider- en Oosterkwartier der Bataviasche Ommelanden) 05.12.1859|f|, officier van gezondheid tweede klasse Oost-Indisch Leger (1886), gepensioneerd dirigerend officier van gezondheid der 2de klasse O.I. Leger (1915), overl. (‘bij het vergaan van het s.s. Prins Maurits, ter hoogte van Kaap Hatteras, Vereenigde Staten van Noord-Amerika’) 03.04.1915, tr. Amsterdam 30.09.1886 Cornelia Wilhelmina Grondhout, geb. Amsterdam 04.12.1867, overl. ’s-Gravenhage 05.01.1930, d.v. Cornelis Grondhout, onderdirecteur der Koninklijke fabriek van stoom- en andere werktuigen, en Johanna Jacoba Struijk.

5.                   Auguste Henriette Maier, geb. Meester Cornelis (Zuider- en Oosterkwartier der Ommerlanden van Batavia) 29.05.1861, overl. Rijswijk 16.04.1945, tr. 1e IJsselstein 19.12.1879 Jan Marinus Sanders, geb. Wamel 09.04.1845, overl. IJsselstein 25.09.1880, z.v. Goossen Sanders, heel- en geneeskundige, en Marie Anne Voorhorst; tr. 2e Ambarawa (Res. Semarang) 08.05.1884 Timon Henricus van Haeften, geb. Meester Cornelis (Zuider- en Oosterkwartier der Bataviase Ommelanden) 15.07.1857, kapitein der infanterie (1895), landweerdistrictscommandant (1913), overl. Rijswijk 18.12.1924, z.v. Aernoudt Willem van Haeften en Henrietta Leonora Carolina de Pauly.

6.                   Karel August Rudolph Maier, geb. Mannheim 28.06.1863, tweede luitenant der genie van het Oost-Indisch Leger (1886), overl. tussen 1928 en 1945, tr. ’s-Gravenhage 24.08.1886 Cornelia Johanna Louiza Albrecht, geb. Soerabaja 20.01.1867, overl. Driebergen-Rijssenburg 22.01.1945, d.v. Johannes Eduard Albrecht, Oost-Indisch hoofdambtenaar, en Wilhelmina Adriana Frederika Henriette de Quay.

7.                   Anna Erdnilla Maier, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 28.06.1870.

8.                   Philipp Eduard Maier, geb. Tandjong Pandang (Billiton) 06.01.1873, officier van gezondheid van het Oost-Indisch Leger (1898), idem der eerste klasse (1908), arts (1932), overl. Soest 30.12.1944, tr. 1e ’s-Gravenhage 14.04.1898 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 19.12.1906, ingeschr. ’s-Gravenhage 01.02.1907) Augusta Louise Frederika de Neve, geb. ’s-Gravenhage 22.07.1880, overl. Kamp Lampersari-Sompok te Semarang 05.03.1945, begr. Nederlands ereveld Kembang Kuning te Soerabaja, d.v. Eduard Karel Alexander de Neve en Johanna Christina Fokker; tr. 2e ’s-Gravenhage 04.06.1908 Jeanne Louise Masthoff, geb. Lassem (Res. Rembang) 18.05.1884, overl. na 1944, d.v. Marinus Jacobus Adolf Masthoff en Emelie Louisa le Rutte
     ALFdN tr. 2e ’s-Gravenhage 18.10.1907|d| Alfons Pasteur, geb. Duisburg 19.09.1882, eerste luitenant der genie van het Oost-Indisch Leger (1907), overl. De Bilt 20.12.1964, begr. Zeist (Nwe Alg.Bpl.) 23.12.1964, z.v. Wilhelmus Cornelius Pasteur en Elisa Wilhelmina Schade.
     AP tr. 2e na 1945 Catharina Maria van Swieten, geb. 14.11.1883, onderwijzeres, overl. Amsterdam 10.03.1965, d.v. Coenraad van Swieten en Dina Catharina Maria de Hondt.
     CMvS tr. 1e Makassar 23.12.1919 Hendrik Harms.

 

Noten: |a| RA 1858 p.492; |b| huw.akte Amsterdam 1881 reg.18. fol.34v; |c| overl. akte ’s-Gravenhage 1938 no.1266; |d| huwelijk ‘met  de handschoen’, de bruidegom vertegenwoordigd door Eugenius Marius Uhlenbeck, oud 43 jaar (huw.akte ’s-Gravenhage 1907 no.1888); |e| J.A.C. Maier (annonce collectie CBG); |f| Maijer (RA 1861 p.27); |g| De Preanger-bode 12.09.1922.

 

[8] Jan Doekes Pot, ged. Appingedam 27.04.1800, schuitevoerder (1824), trekschipper (1825), winkelier (1828,1831), koopman (1832,1837), ‘commissaris van de Vriesche veeren’ (1858), overl. Groningen 13.12.1858; tr. Groningen 23.05.1824

[9] Jantien Buttinger, ged. Groningen 12.04.1792, dienstmeid (1824), overl. Groningen 26.10.1863, d.v. Jan Buttinger, opdrager, en Trijntje Burema.

Uit dit huwelijk:

1.                   Doeke Pot, geb. Groningen 03.04.1825.

2.                   Hinderikus Buirema Pott, geb. Groningen 23.03.1828; volgt [4].

3.                   Klaas Pot, geb. Groningen 01.09.1829.

4.                   Philippus Pot, geb. Groningen 09.03.1831.

5.                   Jantje Pot, geb. Groningen 23.07.1832, overl. na 1881, tr. Groningen 27.10.1859 Johan Georg Bels, geb. Groningen 27.04.1834, koopman, overl. Groningen 24.03.1881|a|, z.v. Johan Georg Bels, koopman, en Imke Jans Kuiper.

6.                   Trijntje Buirema Pot, geb. Groningen 08.04.1834, overl. Doesburg 23.10.1902, tr. Amsterdam 04.03.1869 Peter Bodemeijer, geb. Amsterdam 11.04.1819, commissionair (in effecten), overl. Doesburg 16.12.1881, z.v. Peter Bodemeijer (ca.1771-1827), ook Pieter, meester kleermaker bij de 10de Afdeling Infanterie, en Elisabeth Bormeester.
     PB tr. 1e voor 1862 Helena Charlotta Elisabeth van Thol, geb. ca. 1826, overl. Doesburg 11.12.1867.

7.                   Swaantje Pot, geb. Groningen 09.04.1836, overl. Groningen 11.01.1907, tr. Groningen 09.04.1862 Beerend Tammes, geb. Winschoten 20.01.1834, koek- en banketbakker, overl. Groningen 26.12.1907, z.v. Geert Jans Tammes, bierbrouwer, en Wobgijn Mulder, winkelierster.

8.                   Magrieta Elzina Pot, ook Margrieta Elsina, geb. Groningen 25.04.1837, overl. Groningen 14.06.1837.

 

Noten: |a| e.v. Pott.

 

[10] Gerard van den Steen, ged. Utrecht 04.06.1806, medicinae doctor, overl. Broekin Waterland 26.06.1870; otr. 2e Broekin Waterland 27.06.1862, tr. Broek in Waterland 09.07.1862 Trijntje Luijten, geb. Broek in Waterland 07.09.1821, overl. Rijswijk 25.07.1888, d.v. Cornelis Luijten en Trijntje Bakker; tr. 1e Leiden 15.03.1833

[11] Janna Magdalena Sutherland, geb. Zutphen 28.01.1802, ged. Zutphen 16.02.1802, overl. Broek in Waterland 30.11.1861.

Uit dit huwelijk van den Steen-Sutherland:

1.                   Maria Cornelia van den Steen, geb. Leiden 24.04.1833; volgt [5].

2.                   Hendrik Robert van den Steen, geb. Broek in Waterland 21.11.1834|a|, handlichting verleend tot het uitoefenen en drijven van handel in verfwaren en droogerijen (15.03.1856), koopman (1860), overl. Haarlem 15.09.1893, tr. Schoten 13.09.1860 Hillegond Korthals, geb. Amsterdam ca. 1840, overl. Haarlem 08.08.1895, d.v. Jacob Johannes Korthals, commissionair, en Jannetje Ditmarsch Muller.

Uit het huwelijk van den Steen-Luijten:

3.                   Hendricus Johannes van den Steen, geb. Broek in Waterland ca. 1864, kassier, tr. Kampen 24.07.1883 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Arnhem 20.01.1896, ingeschr. Wageningen 13.05.1896) Adriana Maria Wilhelmina Dikkers, geb. Kampen ca. 1863, overl. Enschede 18.11.1943, d.v. Willem Dikkers, kassier, en Maria Eugenie Henriette Elodie Hoek.

 

Noten: |a| moeder Johanna Magdalena.

 

[12] Maier

[13] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Philipp Johann Maier, geb. ca. 1817; volgt [6].

 

[14] Abraham Cornelis Blasius, ged. Rotterdam 19.10.1794, gepensioneerd Oost-Indisch hoofdambtenaar (1864), overl. ’s-Gravenhage 26.04.1873, tr. Batavia 13.06.1830

[15] Dorothea Barends, overl. Batavia 07.10.1866.

Uit dit huwelijk 

1.                   Anna Cornelia Josina Blasius, geb. Batavia 17.12.1830; volgt [7].

2.                   Leonard Theodorus Blasius, geb. Batavia 09.05.1832, kapitein der infanterie bij het Oost-Indisch Leger (1864), RMWO vierde klasse, overl. ’s-Gravenhage 08.05.1896, tr. 1e ’s-Gravenhage 21.12.1864 Maria van der Sprong, geb. ’s-Gravenhage ca. 1831, overl. voor 1890, d.v. Hendricus van der Sprong, ambtenaar bij het Departement van Justitie, en Johanna Josina Eland (1800-); tr. 2e ’s-Gravenhage 15.10.1890 Cornelia Henriette Bachofner, geb. ’s-Gravenhage ca. 1856, overl. Voorburg 25.01.1942, d.v. Felix Willem Bachofner en Antoinette Tours.
     CHB tr. 2e ’s-Gravenhage 02.01.1901 Jan Henderik Albert Albrecht, geb. Weltevreden (Res. Batavia) 12.06.1851, overl. Nijmegen 07.01.1925, z.v. Jan Henderik Albrecht en Johanna Geertruijda Mackaij.

 

[16] Doeke Pot, ged. Appingedam 25.08.1763, schipper, overl. Groningen 21.04.1834, z.v. Klaas Willems Pot, schipper, en Jantien Doekes Bolhuis; tr. 2e Groningen 13.01.1825 Hilje Kuiper, ged. Uithuizermeeden 04.08.1771, winkelierster (1825), overl. Groningen 25.08.1826, d.v. Cornelis Hindriks Kuiper, landbouwer, en Trijntje Jacobs; tr. 3e Groningen 07.02.1828 Zwaantje Klaassens, ged. Wierum 04.10.1761, overl. Groningen 25.01.1843|b|, d.v. Klaas Jans, landbouwer, en Gepke Gerrijts; tr. 1e Appingedam 26.12.1786

[17] Jantje Jans, geb. Farmsum ca. 1760, overl. Appingedam 20.07.1814|a|.

     HK otr. 1e Groningen 28.04.1804 Harm Jacobs Drenth, geb. Warfhuizen ca. 1757, schipper, overl. Groningen 01.03.1823, z.v. Jacob Klaassen, arbeider, en Sara Harms.

     ZK tr. 1e Boje Harms, overl. voor 1811; otr. 2e Wierum en Dorkwerd (att. naar Groningten) 01.03.1811 Teunis Hoekzema, geb. Groningen ca. 1761, koopman, overl. Groningen 31.05.1823, z.v. Pieter Hoekzema, schoenmaker, en Hilligje Derks.

Uit dit huwelijk (vier zonen en drie dochters in 1814):

1.                   Klaas Pot, geb. Appingedam ca. 1786, schipper, overl. Appingedam 07.12.1819.

2.                   Elsjen Pot, ook Pott, ged. Appingedam 04.09.1791, tuinierster (1864), overl. Appingedam 08.07.1864, tr. Appingedam 24.02.1813 Elbert de Bruijn, ook de Bruin, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 18.03.1789, hovenier, overl. Appingedam 09.10.1859, z.v. Hendrik de Bruijn, ook Hindrik, en Aadriaantije Reetgelt, ook Adriaantje.

3.                   Jan Pot, ged. Appingedam 20.11.1793, w.s. overl. voor 1800.

4.                   Abel Pot, ged. Appingedam 24.02.1796, schipper, overl. Appingedam 25.03.1882, tr. Sappemeer 02.07.1825 Annegien Meijer, geb. Sappemeer ca. 1803, dienstmaagd (1825), overl. Sappemeer 26.04.1839, d.v. Jan Jans Meijer, schipper, en Lammegien Jochems.

5.                   Lubbert Pot, ged. Appingedam 08.04.1798, w.s. overl. na 1814.

6.                   Jan Pot, ged. Appingedam 27.04.1800; volgt [8].

7.                   Jantie Pot, ged. Appingedam 03.11.1802, overl. Groningen 25.02.1874, tr. Groningen 17.05.1835 Brune Bruins, geb. Nieuwe Pekela 23.04.1797, schipper, overl. Groningen 03.06.1867, z.v. Berend Bruins, schipper, en Eepke Klaassens.

8.                   Martje Pot, geb. Appingedam 13.04.1805, ged. Appingedam 01.05.1805, overl. voor 1884, tr. Appingedam 30.11.1825 Teunis Staal, geb. Marsum 11.02.1793, overl. Appingedam 01.06.1884, z.v. Barteld Jans Staal, landbouwer, en Trijntje Klaasen.

 

Noten: |a| geen ouders vermeld (overl.akte Appingedam 1814 fol.48); |b| Swaantje, geb. Leegkerk (gem. Hoogkerk), oud 81 jaar (overl.akte Groningen 1843 no.89).

 

[18] Jan Buttinger, ged. Groningen 12.09.1760, opdrager (1824,1830), overl. Groningen 09.06.1830, z.v. Philippus Buttinger, kleermaker, en Jantje Jacobs; tr. 2e Groningen 11.10.1827 Johanna Lentz, ged. Groningen 17.12.1790, naaister (1827), overl. Groningen 15.09.1859, d.v. Richard Lentz, boekbinder, en Johanna Frederica Stoll, huishoudster; tr. 1e

[19] Trientje Buirema, geb. Groningen ca. 1769, overl. Groningen 27.12.1826, d.v. Izebrand Buirema, deurwaarder, en Marchien Tenting.

     JL tr. 2e Groningen 31.03.1839 Jan Woldijk, geb. Zuidhorn 08.06.1800, schippersknecht (1826,1839), scheepskok (1871), overl. Groningen 08.03.1871, z.v. Hindrik Jurjens Woldijk, arbeider, en Elisabeth Paulus Glaudé.

     JW tr. 1e Groningen 22.01.1826 Trientje  Koenes, ged. Groningen 20.05.1804, dienstmeid (1804), overl. Groningen 08.02.1838, d.v. Albert Derks Koenes en Antje Michels.

Uit dit huwelijk (moeder ook Trijntje, moeder ook Burema):

1.                   Jantien Buttinger, ged. Groningen 12.04.1792; volgt [9].

2.                   Margrieta Buttinger, ged. Groningen 10.10.1793.

3.                   Margriet Buttinger, ook Margaretha, ged. Groningen 07.12.1794, dienstmeid (1818), overl. Groningen 06.03.1830, tr. Groningen 26.06.1818 Berend Schuitema, ged. Groningen 23.10.1795, schuitevoerder (1818), zakkenverhuurder (1832), overl. Groningen 24.11.1872, z.v. Geert Berends Schuitema, schuitevoerder, trekschipper, en Trijntje Derks, winkelierster.
     BGS tr. 2e Groningen 05.08.1832 Henrika Henderiks, ged. Philippine 11.01.1793, overl. Groningen 21.03.1878, d.v. Wouter Henderiks, wever, en Elisabeth Mulder.

4.                   Margje Buttinger, ged. Groningen 07.12.1798.

5.                   David Buttinger, ged. Groningen 22.02.1801.

 

[20] Hendricus Johannes van den Steen, geb. ca. 1766, gepensioneerd eerste luitenant (1833,1835), overl. Utrecht 20.04.1835, z.v. Johannes van den Steen en Jacoba Daams; otr. 1e Utrecht 12.10.1794 (att. naar Amsterdam) Geertruij van Merle, ook van Marlen, begr. Utrecht 17.03.1795; otr. 2e Westbroek 20.09.1797, tr. Westbroek (gerecht) 08.10.1797

[21] Johanna Maria van Zwol, ged. Utrecht (rk) 21.11.1768|c|, overl. Utrecht 28.12.1836|b|, d.v. Willem Hendrik van Zwol en Susanna Burgemeester.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johan Gerard van den Steen, ged. Westbroek 25.02.1798.

2.                   Jacoba Johanna den Steen, ged. Utrecht 12.03.1800.

3.                   Hendricus Johannes den Steen, ged. Utrecht 11.04.1804, overtl. Utrecht 17.12.1838.

4.                   Gerard van den Steen, ged. Utrecht 04.06.1806|a|; volgt [10].

5.                   Willem Hendrik van den Steen, ged. Utrecht 29.06.1808, theologant (1832), tr. Ter Aar 29.11.1832 Clazina van den Steen, geb. Ter Aar ca. 1807, d.v. Petrus François van den Steen, korenmolenaar, en Marijtje van Leeuwen.

 

Noten: |a| moeder Anna Maria; |b| Anna Maria van Zwoll (annonce collectie CBG); |c| dopeling Anna Maria van Swol.

 

[22] Robert Sutherland, ged. Zutphen 07.05.1775|h|, adjudant der genie (1812), luitenant (1818), kapitein van kleding bij de vijfde afdeling infanterie (1833), gepensioneerd kapitein (1839,1850), overl. Broek in Waterland 16.04.1858|b|, z.v. James Sutherland en John Ann Richie; tr. Zutphen (Broederenkerk) 29.03.1801|f|

[23] Cornelia Gouffé, geb. ’s-Gravenhage 24.02.1774, overl. Broek in Waterland 15.01.1850|a|, d.v. Jan Baptist Gouffé en Magdalena Annokkee.

Uit dit huwelijk (moeder ook geschreven c.q. gelezen als Goueffee/Gonessee):

1.                   Janna Magdalena Sutherland, geb. Zutphen 28.01.1802, ged. Zutphen 16.02.1802|g|; volgt [11].

2.                   Jan Baptist Jacobus Sutherland, geb. Zutphen 31.07.1803, ged. Zutphen 14.08.1803, gepensioneerd generaal-majoor (1865), overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg|c|)  29.05.1865|d|, tr. Gorinchem 25.03.1847 Anna Elisabeth Mattheijer, geb. ’s-Gravenhage ca. 1820/1821, overl. ’s-Gravenhage 18.11.1912, d.v. Paulus Mattheijer en Hester Elizabeth van der Kooij.

3.                   Eduard Boudewijn Sutherland, geb. Zutphen 22.10.1805, ged. Zutphen 03.11.1805, ontvanger der directe belastingen en accijnzen te Vreeswijk (1839), rijksontvanger (1843), overl. Loosdrecht 11.07.1843, tr. Amersfoort 01.07.1839 Hendriette Margaretha Alberdina Buddingh, geb. Loga|e| ca. 1808, overl. Ede 03.12.1887, d.v. Hendrik Jan Buddingh en Hilke van Aschwege.

4.                   Eizo Athanase Sutherland, ged. Amersfoort 02.08.1807.

5.                   Henriëtte Emelia Sutherland, ged. Amersfoort 08.09.1808.

6.                   Charlotta Julia Sutherland, geb. Coevorden 08.12.1812.

7.                   Willem Karel Adolf Orange Sutherland, geb. Amersfoort 14.02.1815, ingek.lidmaat Breda 17.07.1839 (att. van Leiden, att. naar Oost-Indië), overl. Makassar 27.04.1869, tr. Batavia 03.01.1849 Annetta Theodora Schenkhuisen, ook Annette Theodora Schenkhuizen, overl. Makassar 07.12.1866.

8.                   Kornelia Johanna Katrina Sutherland, geb. ’s-Gravenhage xx.09.1818, overl. ’s-Gravenhage 03.10.1818.

 

Noten: |a| aangifte door Gerard van den Steen, oud 43 jaar, med.doctor, behuwd zoon (overl.akte Broek in Waterland 1850 no.2); |b| vader James, moeder John Ann Richie, wedr Gouffé, aangifte door Gerard van den Steen, oud 51 jaar, med.doctor, behuwd zoon (overl.akte Broek in Waterland 1858 no.28); |c| Meerenberg, ook ‘Meer en Berg’, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |d| ook overl.akte Haarlem 1865 fol.59; |e| nu Stadtteil van Leer, Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |f| bruid Goueffée (RBS 1893, transcriptie J.B. Baneman); |g| moeder Goueffee (RBS 1882, transcriptie J.B.

Baneman en A. van Eerten); |h| dopeling Robbert, vader Jacobus, moeder Johanna Retse (RBS 1879, transcriptie J.B. Baneman en A.van Eerten).

 

[24]

[25]  

 

[26]

[27]

 

[28] Cornelis Blazius, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 26.03.1758, overl. voor 1838, z.v. Abraham Cornelis Blazius en Elizabeth Bruijningh; otr. Rotterdam 18.05.1794, tr. Rotterdam (ndg) 01.06.1794

[29] Josina Eland, geb. Oud-Beijerland 11.02.1757, overl. Zegwaart 12.01.1838, d.v. Leendert Eland en Lena Luijendijk.

Uit dit huwelijk (vader ook Blasius):

1.                   Abraham Cornelis Blazius, ged. Rotterdam 19.10.1794 (later Blasius); volgt [14].

2.                   Leonardus Henricus Eland Blasius, ged. Rotterdam 11.09.1796.

3.                   Cornelis Blasius, ged. Rotterdam 07.01.1798.

 

[30] Barends

[31] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   Dorothea Barends; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Bandoengse hoogleraren en lectoren