Jelle Gerrit Hoogland (1903-1991)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien maart 2017)

 


 

[1] Jelle Gerrit Hoogland, geb. Hof van Delft 24.12.1903, HBS Delft, ingenieur scheikundige technologie Delft 1927, hoogleraar Delft (1947-1957), hoogleraar Eindhoven (1957-1973), overl. 12.01.1991, tr. Delft 19.09.1928 Wilhelmina Elisabeth Schaap, geb. Delft 11.03.1903, d.v. Jan Schaap (1871-1953) en Elisabeth Maria de Roos (1877-1959).

 

[2] Rouke Hoogland, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 09.04.1876, letterzetter (1902,1915), boekdrukker (1928), overl. Haarlem 02.11.1955, begr. Delft (Alg.Bpl. Jaffa) 05.11.1955, tr. Sneek 19.05.1902
[3] Maaike Oppenhuizen, geb. Folsgare (Wymbritseradeel) 12.08.1877, overl. Haarlem 16.07.1966, begr. Oosthem.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jelle Gerrit Hoogland, geb. Hof van Delft 24.12.1903; volgt [1].

2.                   levenloze dochter, Delft 01.04.1906.

3.                   Maaike Jeltje Hoogland, geb. Delft 02.09.1910, tr. Delft 03.10.1933 Jan Jilles Fuijkschot, geb. Delft 23.07.1906, z.v. Pieter Fuijkschot en Johanna Christina de Vries.

4.                   Gerrit Rouke Hoogland, geb. Delft 10.01.1914, overl. Delft 19.01.1914.

5.                   levenloze dochter, Delft 28.02.1915.

 

[4] Jelle Hoogland, geb. Idskenhuizen (Doniawerstal) 13.01.1840, kuipersknecht (1870,1888), kuiper (1898,1902), zonder beroep (1915), overl. Sneek 29.01.1919, tr. Wymbritseradeel 28.05.1870

[5] Jeltje Schoutema, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 22.04.1846, dienstmeid (1870), overl. Sneek 02.05.1920.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Hoogland, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 14.09.1871, hoofd der school te Sint Annaparochie (1898), overl. voor 1959, tr. Sneek 08.05.1898 Jantje Arema, geb. Sneek 25.11.1870, overl. Hilversum 21.08.1959, d.v. Pieter Arema, wijnkopersknecht, en Geeske Krol.

2.                   Sybren Hoogland, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 24.12.1873, handelsreiziger, tr. Sneek 20.05.1899 Jeltje Coens, geb. Sneek 27.04.1876, dienstbode (1899), d.v. Johannes Coens, koopmansknecht (1876), opperman (1899), en Hendrikje Geldersma.

3.                   Rouke Hoogland, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 09.04.1876; volgt [2].

4.                   Fimme Hoogland, geb. Sneek 06.02.1879, onderwijzer te Zutphen (1905), overl. Rijswijk 29.08.1964, tr. Sneek 06.03.1905 Hendrika Deinum, geb. Sneek 21.05.1878, overl. ’s-Gravenhage 02.04.1952, d.v. Willem Deinum, onderwijzer, en Geertje Wolffes.

5.                   Roelof Hoogland, geb. Sneek 15.11.1881, overl. Sneek 16.12.1881.

6.                   Roelof Hoogland, geb. Sneek 19.11.1884, overl. Sneek 27.11.1887.

7.                   Roelofke Hoogland, geb. Sneek 03.11.1888, tr. Sneek 16.08.1915 Hendrik Schotanus, geb. Sneek 30.11.1890, rijksklerk te Dordrecht (1915), z.v. Petrus Schotanus, meubelmaker, en Trijntje Rodenburg.

 

[6] Gerrit Oppenhuizen, geb. Wolsum (Wymbritseradeel) 03.11.1845, winkelier (1877,1884), werkman (1888), arbeider (1889,1890), melkslijter (1901), melktapper (1902,1919), overl. Sneek 04.07.1928, tr. Wymbritseradeel 15.05.1875

[7] Maike Lanting, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 01.03.1851, overl. Sneek 28.01.1941.

Uit dit huwelijk:

1.                   Meye Oppenhuizen, geb. Folsgare (Wymbritseradeel) 11.04.1876, bakker, overl. Sneek 19.01.1964, tr. Sneek 10.08.1901 Beeuwkje Beetstra, geb. Offingawier (Wymbritseradeel) 15.02.1880, overl. Sneek 31.07.1958, begr. Sneek (Alg.Bpl.) 04.08.1958, d.v. Wijtze Beetstra, arbeider (1880), koopman (1901), en Trijntje Lammertsma.

2.                   Maaike Oppenhuizen, geb. Folsgare (Wymbritseradeel) 12.08.1877; volgt [3].

3.                   Pieter Pieters Oppenhuizen, geb. IJlst 02.02.1879|a|, veehouder, tr. IJlst 27.11.1907 Lijsbeth van der Goot, geb. Gaastmeer (Wymbritseradeel) 31.01.1886, huishoudster (1907), d.v. Jacob van der Goot, arbeider, en Trijntje van Haringa.

4.                   Johannes Oppenhuizen, geb. IJlst 17.07.1881, slager, tr. Sneek 29.11.1902 Jitske Giliams, geb. Sneek 09.12.1880, dienstbode (1902), overl. Sneek 23.01.1945, d.v. Hendrik Giliams, kleermaker, en Attje Visser.

5.                   Sjoukje Oppenhuizen, geb. IJlst 28.12.1884, overl. Zuidlaren 25.06.1935.

6.                   Dirk Oppenhuizen, geb. Sneek 12.02.1888, bakker, overl. Sneek 12.11.1961, begr. Sneek 15.11.1961, tr. Sneek 18.05.1912 Hendrika Zandstra, geb. Roordahuizen (Idaarderadeel) 28.01.1892, overl. 19.06.1970, begr. Sneek, d.v. Feitze Zandstra, fabrieksarbeider, en Dirkje Kamstra.

7.                   Sjoerd Oppenhuizen, geb. Sneek 23.06.1889, administrateur, overl. 03.05.1982, begr. Wolvega, tr. Doniawerstal 10.01.1913 Pietertje Hoekstra, geb. Langweer 17.11.1890, overl. 28.02.1965, begr. Wolvega,  d.v. Sipke Jolles Hoekstra, molenaar, en Sietsje Jans van der Sluis.

8.                   Wiebe Oppenhuizen, geb. Sneek 10.09.1890, boerenknecht (1919), overl. 29.10.1982, begr. Drachten (Bpl. Slingehof), tr. Wymbritseradeel 20.11.1919 Hinke Meilof, geb. Hommerts (Wymbritseradeel) 04.01.1899, overl. 16.01.1982, begr. Drachten (Bpl. Slingehof)|b|, d.v. Wybe Meilof, vrachtrijder (1899), kastelein (1919), en Trijntje Stoker.

 

Noten: |a| twee voornamen waarvan de tweede een patroniem lijkt maar niet past bij de voornaam van de vader (geb.akte IJlst 1879 no.8); |b| geb. 05.01 (grafzerk).

 

[8] Siebren Annes Hoogland, geb. Boornzwaag ca. 1808/1809, arbeider (1834,1840), timmermansknecht (1844,1876), overl. Sint Nicolaasga (Doniawerstal) 28.08.1877, tr. Doniawerstal 19.12.1834

[9] Fimke Jelles Hoekstra, geb. Langweer (Doniawerstal) ca. 1809/1810, van boerenbedrijf (1834), overl. Sint Nicolaasga (Doniawerstal) 17.06.1893.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Fim):

1.                   Anne Hoogland, geb. Idskenhuizen (Doniawerstal) 14.06.1835.

2.                   Siebrig Hoogland, geb. Idskenhuizen (Doniawerstal) 24.10.1836, overl. Nijemirdum (Gaasterland) 01.01.1917, tr. Doniawerstal 28.06.1867 Atze Samplonius, geb. Wijckel (Gaasterland) 13.06.1836, dagloner, overl. Nijemirdum (Gaasterland) 03.05.1924, z.v. Willem Gerardus Samplonius, werkman, en Jantjen Murks Kok.

3.                   Jelle Hoogland, geb. Idskenhuizen (Doniawerstal) 13.01.1840|a|; volgt [4].

4.                   Feike Hoogland, geb. Idskenhuizen (Doniawerstal) 13.01.1844, boerenknecht, tr. Doniawerstal 13.05.1870 Lijsbeth Hendriks de Jong, geb. Oudehaske (Haskerland) 26.08.1843, dienstmeid (1870), overl. Sint Nicolaasga (Doniawerstal) 10.03.1928, d.v. Hendrik Hanzes de Jong, dagloner, en Antje Alles Spiekholt.

5.                   Anne Hoogland, geb. Idskenhuizen (Doniawerstal) 20.01.1847, timmermansknecht, overl. voor 1924, tr. Doniawerstal 26.05.1877 Rinkjen Visser, geb. Langweer (Doniawerstal) 22.05.1853, naaister (1877), overl. Legemeer (Doniawerstal) 20.02.1924, d.v. Gerrit Hotzes Visser, houtteller (1853), koemelker (1877), en Aaltje Harmens Hulst.

6.                   Stientje Hoogland, geb. Idskenhuizen (Doniawerstal) 10.07.1849, overl. Idskenhuizen (Doniawerstal) 28.07.1849.

7.                   Jolle Siebrens Hoogland, geb. Idskenhuizen (Doniawerstal) 15.07.1850, timmerknecht, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 22.04.1930, tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 09.06.1876 Beeuw Kornelis van der Meer, geb. Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 03.04.1852, overl. Idskenhuizen (Doniawerstal) 25.02.1923, d.v. Kornelis Wouters van der Meer, arbeider (1852), wegwerker (1876), en Grietje Jentjes Wiarda.

 

Noten: |a| moeder Fim.

 

[10] Johannes Jelles Schoutema, geb. Tjerkgaast 15.10.1803, ged. Tjerkgaast 06.11.1803, boerenknecht (1838), arbeider (1838,1846), overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 15.05.1854, tr. Wymbritseradeel 31.07.1838|a|

[11] Roelofke Roukes Bakker, geb. Woudsend 05.02.1816, naaister (1838), overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 12.11.1860.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antje Schoutema, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 15.12.1838, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 29.12.1838.

2.                   Rouke Schoutema, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 14.02.1840, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 14.04.1842.

3.                   Akke Schoutema, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 07.01.1842, naaister (1866), overl. Sneek 24.05.1881, tr. Wymbritseradeel 09.06.1866 Pier de Boer, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 19.07.1839, schipper, overl. Sneek 25.05.1895, z.v. Feike Ennes de Boer, schippersknecht, en Akke Pieters Riemersma.

4.                   Antje Schoutema, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 03.10.1843, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 26.11.1849.

5.                   Jeltje Schoutema, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 22.04.1846|b|; volgt [5].

6.                   Sytske Schoutema, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 28.09.1848, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 28.08.1851.

7.                   Rauke Schoutema, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 30.11.1850, kantoorbediende, klerk, overl. Leeuwarden 07.03.1906, tr. Leeuwarden 01.09.1883 Sijtske van der Veer, geb. Balk (Gaasterland) 17.11.1851, overl. Leeuwarden 18.03.1913, d.v. Hans Gerrits van der Veer, werkman, en Trijntje Willems Zwolstra.

8.                   Johanneske Schoutema, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 15.07.1854|d|, dienstmeid (1879), overl. Leeuwarden 16.04.1917, tr. 1e Wymbritseradeel 24.05.1879 Marten Bijkerk, geb. Heeg (Wymbritseradeel) 24.11.1853|c|, timmer(mans)knecht, overl. Lemmer (Lemsterland) 12.03.1886, z.v. Rein Jelles Bijkerk, schippersknecht (1853), schipper (1879), en Beeuw Martens Oppenhuis; tr. 2e Lemsterland 25.10.1889 Jacobus van der Pan, geb. Leeuwarden 28.02.1864, timmerknecht (1889), timmerman (1918), overl. Leeuwarden 24.02.1942, z.v. Wybe van der Pan, timmerman, en Tietje Mazerius.
     JvdP tr. 2e Leeuwarden 31.08.1918 Dieuwke Struiksma, geb. Oosterlittens (Baarderadeel) 06.10.1872, dienstmeid (1893), d.v. Folkert Gatses Struiksma, schipper, en Oeke Klazes Hernam.
     DS tr. 1e Baarderadeel 29.11.1893 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Leeuwarden 28.03.1912, ingeschr. Leeuwarden 13.04.1912) Hilbrand Tiedes van der Wei, geb. Goutum (Leeuwarderadeel) 26.04.1873, boerenknecht, z.v. Tiede Daams van der Wei, arbeider, en Geertje Pieters Dijkstra.

 

Noten: |a| bruidegom Scholtinga, moeder v/d bruid Hoffstra (huw.akte Wymbritseradeel 1838 no.52); |b| Schoutema (geb.akte Wymbritseradeel 1846 no.92); |c| aangifte door Hendrikus Pollius Ferwerda, 39 jaar, genees-, heel- en vroedmeester, de vader ‘thans op reis naar London en uit dien hoofde niet in staat om zelf de tegenwoordige aangifte te kunnen doen’ (geb.akte Wymbritseradeel 1853 no.243); |d| aangifte door Jan Dirk Schepers, 38 jaar, medicinae doctor, de vader (per abuis Schuitema) overleden (geb.akte Wymbritseradeel 1854 no.177).

 

[12] Pieter Pieters Oppenhuizen, geb. Wolsum 31.10.1804, boer (1833,1843), koemelker (1844), arbeider (1845,1848), boer (1849), overl. Wolsum (Wymbritseradeel) 25.06.1851; tr. 1e Wymbritseradel 07.06.1828 Uilkjen Jentjes Evertsma, geb. Rien (Hennaarderadeel) ca. 1805, dienstmaagd (1828), overl. Wolsum (Wymbritseradeel) 24.10.1828, d.v. Jentje Everts Evertsma (-1817) en Doedje Ales Noordhof, arbeidster (1828); tr. 2e Wymbritseradeel 10.03.1835|d|

[13] Maaike Durks Canrinus, geb. Nijland 29.11.1812, dienstmaagd (1835), boerin (1849), overl. Wymbritseradeel 11.03.1849.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Oppenhuizen, geb. Wolsum (Wymbritseradeel) 03.10.1835, werkman, overl. Amsterdam 25.08.1868|b|.

2.                   Hantje Oppenhuizen, geb. Wolsum (Wymbritseradeel) 25.12.1836, milicien bij het achtste regiment infanterie, overl. Leeuwarden 02.09.1836|c|.

3.                   Durk Oppenhuizen, geb. Wolsum (Wymbritseradeel) 29.04.1838, overl. Wymbritseradeel 09.02.1854.

4.                   Gatze Oppenhuizen, geb. Wolsum (Wymbritseradeel) 08.07.1839, boerenknecht, overl. Weidum (Baarderadeel) 20.05.1924, tr. Wymbritseradeel 13.05.1865 Trijntje Yntema, geb. Spannum (Hennaarderadeel) 21.05.1840, dienstmeid (1865), overl. Hartwerd (Wonseradeel) 12.12.1912, d.v. Age Reinders Yntema, arbeider, en Beatrik Sakes Postma.

5.                   Gatske Oppenhuizen, geb. Wolsum (Wymbritseradeel) 18.08.1840, overl. Wymbritseradeel 01.04.1852.

6.                   Akke Oppenhuizen, geb. Wolsum (Wymbritseradeel) 17.10.1841, overl. Wolsum (Wymbritseradeel) 05.11.1841.

7.                   Gerrit Oppenhuizen, geb. Wolsum (Wymbritseradeel) 05.02.1843, overl. Wolsum (Wymbritseradeel) 20.12.1843.

8.                   Akke Oppenhuizen, geb. Wolsum (Wymbritseradeel) 14.03.1844, dienstmeid (1867), overl. Scharnegoutum (Wymbritseradeel) 19.06.1927, tr. Wymbritseradeel 18.05.1867 Sjerp Spieringa, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 26.03.1842, boerenknecht (1867), arbeider (1888), overl. Folsgare (Wymbritseradeel) 18.07.1888, z.v. Ynte Paulus Spieringa, winkelier, en Sjoukjen Hylkes Wiersma.

9.                   Gerrit Oppenhuizen, geb. Wolsum (Wymbritseradeel) 03.11.1845|a|; volgt [6].

10.               Hendrik Oppenhuizen, geb. Wolsum (Wymbritseradeel) 03.03.1848.

 

Noten: |a| vader per abuis 51 jaar oud (geb.akte Wymbritseradeel) 1845 no.218); |b| ook overl.akte Wymbritseradeel 1868 no.183; |c| ook overl.akte Wymbritseradeel 1860 no.180; |d| bruidegom Pijtter Pijtters Oppenhuizen, bruid in de akte Mayke Durks Cancrinus, tekent met Canrinus (overl.akte Wymbritseradeel 1835 no.9).

 

[14] Meye Sjoerds Lanting, geb. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 18.12.1815, van boerenbedrijf (1846), boer (1847,1860), overl. Oosthem (Wymbritseradeel) 14.07.1860|a|, tr. IJlst 16.05.1846

[15] Sjoukjen Johannes Cnossen, geb. Hommerts (Wymbritseradeel) 28.10.1823, boerin (1863), koemelkster (1876,1884), overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 24.12.1917; tr. 2e Wymbritseradeel 17.04.1863 Fonger Martens Ringnalda, geb. Abbega (Wymbritseradeel) 19.01.1835, van boerenbedrijf (1863), landbouwer (1864), naar USA voor 1893, overl. voor 1917, z.v. Marten Fongers Ringnalda, boer, en Antje Jurjens Dijkstra.
     FMR tr. 1e Wymbritseradeel 26.08.1859 Jiskjen Jans Ringnalda, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 07.06.1839, overl. Nijland (Wymbritseradeel) 25.03.1862, d.v. Jan Fongers Ringnalda, koopman, en Aagjen Walles Veldhuis.

Uit het huwelijk Lansing-Cnossen:

1.                   Johannes Lanting, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 29.05.1847, boerenknecht, overl. Sneek 19.08.1915, tr. Wymbritseradeel 03.06.1876 Trijntje Wartena, geb. Terzool (Rauwerderhem) 14.07.1853, overl. Sneek 10.09.1945, d.v. Wabe Ruurd Wartena, landbouwer, en Eelkjen Frederiks de Wolf.

2.                   Sjoerd Lanting, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 23.01.1849, arbeider, overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 06.02.1919, tr. Wymbritseradeel 15.11.1884 Akke Zijlstra, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 01.12.1853, dienstmeid (1884), overl. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 23.06.1919, d.v. Franke Wybes Zijlstra, arbeider (1853), winkelier (1884), en Uilk Wybrens Rodenburg.

3.                   Maike Lanting, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 01.03.1851; volgt [7].

4.                   Cornelis Lanting, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 15.09.1852.

5.                   Gelkjen Lanting, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 09.10.1854, overl. Oosthem (Wymbritseradeel) 13.03.1856.

6.                   Gelkjen Lanting, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 09.10.1856.

7.                   Wybe Lanting, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 03.03.1858, veehouder (1885), overl. Wonseradeel 10.03.1942, tr. 1e IJlst 03.05.1885 Jetske Dijkstra, geb. IJlst 06.09.1862, overl. IJlst 19.07.1886, d.v. Lolke Dijkstra, veehouder, en Jaaike Abma; tr. 2e IJlst 29.05.1892 Paulina Kramer, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 24.12.1863, dienstbode (1892), overl. Sneek 26.07.1910, d.v. Paulus Mellius Kramer, werkman, en Doetje Martens Hiemstra.

Uit het huwelijk Ringnalda-Cnossen:

8.                   Gelkjen Ringnalda, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 22.02.1864, overl. Oosthem (Wymbritseradeel) 27.02.1864.

9.                   Antje Ringnalda, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 22.02.1864.

10.               Cornelis Ringnalda, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 31.08.1867, veehouder, naar USA na 1905, overl. 08.02.1917, begr. Grandville Cemetery (Grandville, Kent County, Michigan), tr. IJlst 02.04.1893|b| Catharina van Hasinga, geb. Gaastmeer (Wymbritseradeel) 08.01.1865, naar USA na 1905, overl. 1937, begr. Grandville Cemetery (Grandville, Kent County, Michigan)|c|, d.v. Hendricus van Hasinga, landbouwer, en Grietje Koopmans.
Uit dit huwelijk: Wybe Ringnalda, geb. IJlst 28.12.1894, naar USA na 1905, Pvt. (1918), overl. Frankrijk 1918, begr. Grandville Cemetery (Grandville, Kent County, Michigan).

 

Noten: |a| moeder Gerkjen; |b| vader Fonger wonende te Allandale (Amerika), moeder Sjoukje te IJlst  (huw.akte IJlst 1893 no.5); |c| Catherine Ringnalda, geb. 1864 (grafzerk).

 

[16] Anne Wytzes Hoogland, geb. Dijken ca. 1769/1770, arbeider (1814,1816), werkman (1826), overl. Boornzwaag (Doniawerstal) 03.10.1826, z.v. Wytze Hanzes (-1810) en Ymkjen Klazes (-1813); tr.

[17] Christina Siebrens van der Molen, geb. Langweer ca. 1776, overl. Boornzwaag (Doniawerstal) 25.01.1820, d.v. Siebren Sjoerd van der Molen (-1826) en Feikjen Joukes (-1795).

Uit dit huwelijk:

1.                   Ymkjen Annes Hoogland, geb. Langweer ca. 1806, dienstmaagd (1829), overl. Sint Nicolaasga (Doniawerstal) 23.12.1865, tr. Doniawerstal 04.09.1829 Johannes Feikes van der Velde, geb. Idskenhuizen ca. 1798, arbeider (1826), werkman (1829), dagloner (1866), overl. Doniawerstal 05.02.1866, z.v. Feike Johannes van der Velde (-1823) en Fryke Douwes (-1826).
     JFvdV tr. 1e Doniawerstal 03.04.1826 Tietje Gerbens Sijtsma, geb. Tjerkgast ca. 1801, dienstmaagd (1826), overl. Sint Nicolaasga 09.08.1826, d.v. Gerben Sytses Sytsma, boer, en Grietje Sjerps Samplonius.

2.                   Siebren Annes Hoogland, geb. Boornzwaag ca. 1808; volgt [8].

3.                   Bouwe Hoogland, geb. Boornzwaag (Langweer) 02.05.1814, overl. Boornzwaag (Langweer) 30.07.1814.

4.                   Joukje Annes Hoogland, geb. Boornzwaag (Langweer) 15.02.1816, koloniste, overl. Veenhuizen (Norg) 12.09.1847|a|.

 

Noten: |a| aangifte door twee ‘zaalopzichters aan het Derde Gesticht te Veenhuizen’ (overl.akte Norg 1847 no.642).

 

[18] Jelle Jolles Hoekstra, geb. Teroele ca. 1775/1776/1777/1778, boer (1812,1855), overl. Sint Nicolaasga (Doniawerstal) 26.04.1858, z.v. Jolle Murks en Fim Douwes; tr. 2e Doniawerstal 28.11.1845 Wytske Oebeles Platje, geb. Benedenknijpe (Schoterland) ca. 1811, dienstmeid (1845), boerin (1846), overl. Doniawerstal 22.12.1887, d.v. Oebele Tijses Plattje en Sjoukjen Roels; tr. 1e

[19] Sybrig Herres, ook Heeres/Hjerres, geb. Langweer ca. 1785, boerin, overl. Teroele (Doniawerstal) 28.12.1826, d.v. Herre en Joukjen Hemkes.

     WOP tr. 2e Doniawerstal 09.12.1859 Jan Jans Breimer, geb. Oosterzee (Lemsterland) 06.02.1822, bakkersknecht (1859), arbeider (1887), overl. Oosterzee (Lemsterland) 23.03.1899, z.v. Jan Hendrik Breimer, bakker, en Trijntje Jacobs de Jong.

Uit het huwelijk Hoekstra-Heeres:

1.                   Antje Jelles Hoekstra, geb. Langweer ca. 1807, van boerenbedrijf (1833), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 07.11.1895, tr. Doniawerstal 10.05.1833 Ynze Hessels Bloemberg, geb. Idskenhuizen ca. 1809/1810, boerenknecht, overl. Nijega (Doniawerstal) 14.09.1886, z.v. Hessel Ynzes Bloemberg (-1819), boer, en Lolkje Pieters Hettinga, boerin.

2.                   Fimke Jelles Hoekstra, geb. Langweer ca. 1809; volgt [9].

3.                   Joukjen Hoekstra, geb. Teroele (Langweer) 03.12.1812, dienstmaagd (1832), overl. Sint Nicolaasga (Doniawerstal) 25.03.1864, tr. Doniawerstal 18.05.1832 Eile Elderts Bosma, geb. Sint Nicolaasga ca. 1807/1808, boerenknecht (1832), koemelker (1884), overl. Sint Nicolaasga (Doniawerstal) 26.11.1884, z.v. Eldert Eiles Bosma (-1815) en Eelkjen Pieters Bosma, boerin.

4.                   Jolle Jelles Hoekstra, geb. Teroele (Langweer) 01.08.1815, van boerenbedrijf (1846), overl. Langwer (Doniawerstal) 23.05.1892, tr. Doniawerstal 15.05.1846 Pietertje Pieters Jager, geb. Langweer (Doniawerstal) 17.09.1824, van boerenbedrijf (1846), overl. Langweer (Doniawerstal) 06.10.1910, d.v. Pieter Piers Jager, boer, en Trijntje Sipkes Sevensma.

5.                   Heere Jelles Hoekstra, geb. Teroele (Doniawerstal) 07.09.1818, boerenknecht, tr. Doniawerstal 01.06.1855 Sipkjen Pieters Sytsma, geb. Langweer (Doniawerstal) 18.12.1828, van boerenbedrijf, d.v. Pieter Sytses Sytsma, boer, en Antje Sipkes Sevensma.

6.                   Murk Jelles Hoekstra, geb. Teroele (Doniawerstal) 29.09.1821, boerenknecht, tr. Doniawerstal 05.05.1854 Jannesje Jolles Dijkstra, geb. Dijken (Doniawerstal) 26.09.1830, van boerenbedrijf (1854), d.v. Jolle Bouwes Dijkstra, boer, en Geeltje Piers van der Gaast, boerin.

7.                   Jan Jelles Hoekstra, geb. Teroele (Doniawerstal) 21.08.1824, van boerenbedrijf (1851), overl. na 1903, tr. Doniawerstal 09.05.1851 Annetje Gosses Postma, geb. Vollenhove ca. 1831, overl. Idskenhuizen (Doniawesrtal) 13.10.1903, d.v. Gosse Postma, boer, en Pierkjen Hettinga.

Uit het huwelijk Hoekstra-Platje:

8.                   Sjoukjen Hoekstra, geb. Teroele (Doniawerstal) 17.03.1846, tr. Doniawerstal 10.05.1867 Johannes Hoekstra, geb. Idskenhuizen (Doniawerstal) 12.03.1842, van boerenbedrijf (1867), z.v. Age Johannes Hoekstra, veehouder, en Rinske Geerts Kampen.

 

[20] Jelle Sybrens, overl. Woudsend 10.12.1809|a|, tr.

[21] Akke Meines, overl. Woudsend 04.06.1809|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Eltje Jelles, later Schoutema, geb. Tjerkgaast 01.06.1796, ged. Tjerkgaast 03.07.1796, tr. Wymbritseradeel 29.04.1825 Hylke Douwes Douma, geb. Sint Nicolaasga ca. 1798, arbeider, z.v. Douwe Hylkes (-1808) en Antje Klazes Douma, koemelkster (1825).

2.                   Meyne Jelles, later Schoutema, geb. Tjerkgaast 02.05.1797, ged. Tjerkgaast 02.05.1797, slachter, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 06.05.1863, tr. Wymbritseradeel 09.08.1828 Willemke Rinderts Wijma, geb. Oudehaske (Haskerland) xx.10.1793, dienstmeid (1822), winkelierster (1828), overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 14.03.1891, d.v. Rindert Eises Wijma (-1814) en Lutske Jelles (-1826).
     WRW tr. 1e Wymbritseradeel 29.06.1822 Diedert Jeremias Gras, ook Diederik, geb. Stavoren ca. 1794, boerenknecht, overl. Woudsend 12.11.1826,d.v. Jeremias Diederts (-1812) en Syts Berends.

3.                   Sybren, geb. Tjerkgaast 04.07.1798, ged. Tjerkgaast 04.07.1798, w.s. jonggestorven.

4.                   Antje, geb. Tjerkgaast 05.07.1800, ged. Tjerkgaast 13.07.1800, w.s. jonggestorven.

5.                   Sybren Jelles, later Schoutema, geb. Tjerkgaast 01.07.1801, ged. Tjerkgaast 26.07.1801, slachter, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 18.08.1855|c|, tr. Wymbritseradeel 12.01.1848 Rinske Gerrits Woudstra, geb. Oudemirdum (Gaasterland) 30.08.1817, dienstbaar (1848), overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 21.01.1892, d.v. Gerrit Annes Woudstra, werkman, en Trijntje Jetzes van der Wier.
     RGW tr. 1e Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 09.01.1842 Sipke Hylkes Bakker, geb. Koudum ca. 1798, landbouwer, overl. Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 19.04.1845, z.v. Hylke Sipkes Bakker en Fok Ymberts.

6.                   Antje, geb. Tjerkgaast 06.08.1802, ged. Tjerkgaast 15.08.1802, w.s. jonggestorven.

7.                   Johannes Jelles, later Schoutema, geb. Tjerkgaast 15.10.1803, ged. Tjerkgaast 06.11.1803; volgt [10].

8.                   Bouwe Jelles, later Schoutema, geb. Tjerkgaast 18.01.1805, ged. Tjerkgaast 10.02.1805, boerenknecht, overl. na 1833, tr. Wymbritseradeel 24.05.1830 Tjitske Hendriks Fortuin, geb. Heeg ca. 1802/1803, dienstmaagd (1830), overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 16.11.1833, d.v. Hendrik Alles Fortuin (-1818) en Antje Symens (-1816).

9.                   Antje, geb. Tjerkgaast 23.04.1806, ged. Tjerkgaast 11.05.1806.

 

Noten: |a||b| huw.akte Wymbritseradeel 1828 no.52 (zoon Meine); |c| moeder Akke Meines Simplonius (overl.akte Wymbritseradeel 1855 no.129).

 

[22] Rouke Gerrits Bakker, geb. Langweer 12.02.1784, schipper, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 24.03.1851, z.v. Gerrit Roukes Bakker en Yke Geeles; tr. Woudsend 03.02.1813

[23] Antje Annes Hofstra, geb. Koudum xx.03.1795, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 13.12.1871, d.v. Anne Aukes Hofstra en Jeths Roelofs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sytsche Raukes Bakker, geb. Woudsend 14.10.1813, dienstmeid (1839), overl. Lemmer (Lemsterland) 07.04.1875, tr. Lemsterland 09.06.1839 Andries Aants Riemersma, geb. Lemmer (Lemsterland) 10.12.1816, touwslagersknecht (1839), touwslager (1877), overl. Lemmer (Lemsterland) 12.12.1916, z.v. Aant Andries Riemersma, schipper (1816), turfdrager (1839), en Elizabeth Robberts Jasper.
     AAR tr. 2e Lemsterland 17.01.1877 Gatske Bakker, geb. Sloten 09.02.1836, dienstmeid (1861), overl. Lemmer (Lemsterland) 02.11.1918, d.v. Jacob Hartmans Bakker, schipper, en Jacobjen Franzes Trinks.
     GB tr. 1e Lemsterland 26.05.1861 Pieter Sipkes Kokje, geb. Lemmer (Lemsterland) 27.05.1832, zeeman (1861), stoombootsknecht (1875), overl. Lemmer (Lemsterland) 13.10.1875, d.v. Marten Gerbens Kokje, zeilmaker, en Annigje Pieters de Vries.

2.                   Yke Roukes Bakker, geb. Woudsend 30.10.1814, arbeidster (1842), tr. Gaasterland 15.11.1843 Thijs Geerts de Jager, geb. Balk (Gaasterland) 13.01.1820, werkman, z.v. Geert Bontes de Jager, timmermansknecht, en Sybrig Tijsses Tijsma.

3.                   Roelofke Roukes Bakker, geb. Woudsend 05.02.1816; volgt [11].

4.                   Gerrit Roukes Bakker, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 16.10.1817, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 26.02.1833.

5.                   Antje Roukes Bakker, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 11.03.1820, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 16.04.1820.

6.                   Antje Roukes Bakker, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 23.03.1821, overl. Koudum ( Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 25.05.1874, tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 13.05.1849 Rein Dirks Jaarsma, geb. Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 24.04.1824, schipper (1849), landbouwer (1876,1885) overl. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 07.03.1915, z.v. Dirk Gerbens Jaarsma, boer (1824), wagenaar (1849), en Jetske Reins Quarré.
     EDJ tr. 2e Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 01.12.1876 Woltje Hofman, geb. Nijega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 08.09.1822, boerin, overl. Koudum ( Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 18.11.1880, d.v. Feite Fokkes Hofman, boer, en Neeltjen Gerrits Gertsen; tr. 3e Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 05.06.1885 Elske Dijkstra, geb. Almenum (Barradeel) 19.02.1837, dienstmeid (1864), overl. Koudum (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 23.02.1911, d.v. Frederik Jetzes Dijkstra, arbeider, en Sytske Seerps Ringnalda.
     WH tr. 1e Workum 21.06.1843 Frerik Jans Terpstra, geb. Warga (Idaarderadeel) 23.07.1815, werkman, overl. Workum 24.02.1870, z.v. Jan Freriks Terpstra, boer, en Jitske Leeuwes Kooistra.
     ED tr. 1e Wonseradeel 07.05.1864 Jan Jacobs de Vries, geb. Kimswerd (Wonseradeel) 21.01.1833, arbeider, overl. Kimswerd (Wonseradeel) 03.12.1883, z.v. Jacob Ates de Vries en Geertje Jans Anema.

7.                   Anne Bakker, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 11.12.1822, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 12.07.1827.

8.                   Gæle Bakker, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 14.02.1825, overl. Woudsend (Wymbirtseradeel) 30.03.1827.

9.                   Gettje Roukes Bakker, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 13.08.1826, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 11.06.1827.

10.               Geertje Bakker, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 21.08.1828, tr. Wymbritseradeel 16.05.1874 Hendrik Hendriks Velzen (1823).
     HHV tr. 1e Wymbritseradeel 1856 Rinsche Bakker (1832-1858), jongere zuster van Geertje.

11.               Gæltje Anna Raukes Bakker, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 07.09.1830, dienstmeid (1862), tr. Wonseradeel 20.11.1862 Doekele Tækes de Boer, geb. Makkum (Wonseradeel) 09.09.1826, scheepstimmerknecht, z.v. Tæke Feites de Boer, schippersknecht, en Duttje Doekeles de Haas.

12.               Rinsche Raukes Bakker, ook Rinske, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 25.10.1832, dienstmeid (1856), overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 05.06.1858, tr. Wymbritseradeel 13.12.1856 Hendrik Hendriks Velsen, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 03.09.1823, schipper, z.v. Hendrik Hendriks Velsen (-1858), arbeider (1823), schipper (1856), en Ytje Jakobs Kingma.
     HHV tr. 2e Wymbritseradeel 12.01.1861 Johanne Caroline Louize Siegert, geb. Berlijn (Königreich Preußen) xx.02.1834, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 14.08.1870, d.v. Carl Siegert, rogmolenaar, en Henriëtte Kessler; tr. 3e Wymbritseradeel 1874 Geertje Bakker (1828-), oudere zuster van Rinsche.

13.               Gerrit Raukes Bakker, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 26.01.1835, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 16.05.1835.

14.               Gerritje Bakker, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 10.06.1836, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 11.10.1838.

15.               Gerrit Bakker, geb. Woudsend (Wymbritseradeel) 17.08.1840, houtzaagmolenaarsknecht, overl. na 1913, tr. Wymbritseradeel 06.05.1865 Gretske van der Zande, geb. Franeker 20.10.1842, dienstmeid (1865), overl. Bolsward 03.07.1913, d.v. Hendrik Andries van der Zande, schipper, en Jeltje Alles de Vries.

 

[24] Pieter Gerrits Oppenhuizen, geb. Oppenhuizen ca. 1758, timmerman (1821,1835), overl. Wolsum (Wymbritseradeel) 22.07.1846, z.v. Gerrit Pieters Oppenhuizen en Antje Klazes; tr.

[25] Akke Haantjes, overl. Wolsum 30.08.1808|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Haantje Pieters Oppenhuizen, geb. Wolsum ca. 1797, timmerman (1821), boer (1832), overl. Oosthem (Wymbritseradeel) 30.05.1832, tr. Wymbritseradeel 06.10.1821 Jeltje Oepkes Wiersma, geb. Oosthem ca. 1803, boerin, overl. Oosthem (Wymbritseradeel) 28.01.1848, d.v. Oepke Sjirks en Sjoukjen Hyltjes.

2.                   Tietje Pieters Oppenhuizen, geb. Wolsum ca. 1799/1800, overl. Exmorra (Wonseradeel) 17.08.1863|b|, tr. Wymbritseradeel 07.06.1822 Feike Gerrits Rolsma, geb. Wolsum xx.11.1791, boerenknecht (1822), arbeider (1859), overl. Nijland (Wymbritseradeel) 31.12.1859, z.v. Gerrit Douwes Rolsma (-1804) en Tjitske Piers Annema, boerin.

3.                   Pieter Pieters Oppenhuizen, geb. Wolsum 31.10.1804; volgt [12].

 

Noten: |a| huw.akte Wymbritseradeel 1835 no.9 (zoon Pieter); |b| moeder Akke Speerstra (overl.akte Wonseradeel 1863 fol.43).

 

[26] Durk Willems Canrinus, geb. Makkum xx.01.1787, timmerknecht (1814), timmerman (1821,1849), overl. Oosthem (Wymbritseradeel) 22.04.1864, z.v. Willem Warnerus (-1806) en Jiskjen Sijbolts (-1808); tr. 2e Wymbritseradeel 11.11.1823|b| Froukjen Hendriks Kram, geb. Lemmer ca. 1785/1786, dienstmeid (1823), overl. Sneek 21.08.1870|c|, d.v. Hendrik Jans Kram (-1804) en Antje Klazes Platte (-1822); tr. 1e

[27] Gatske Lolkes van Wieren, geb. Heeg ca. 1790, overl. Oosthem (Wymbritseradeel) 19.03.1821|a|.

Uit het huwelijk Canrinus-van Wieren:

1.                   Maaike Durks Canrinus, geb. Nijland 29.11.1812; volgt [13].

2.                   Willem Kanrinus, geb. Nijland 07.10.1814|d|, timmerknecht (1842), tr. Hennaarderadeel 14.05.1842|g| Jeltje Douwes Gaastra, geb. Wommels (Hennaarderadeel) 05.03.1819, dienstmeid (1842), d.v. Douwe Tjalkes Gaastra, arbeider, en Akke Wybes Radersma.

3.                   Lolke Canrynus, geb. Nijland 29.04.1816, timmermansknecht, tr. Wymbritseradeel 10.11.1838|f| Baukjen Hylkes Wiersma, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 20.11.1816, dienstmeid (1838), d.v. Hylke Pieters Wiersma, boer, en Antje Sjerps Twijnstra, boerin (1838).

4.                   Jiskjen Canrinus, geb. Wymbritseradeel 13.05.1820|e|, dienstmeid (1841), tr. Wymbritseradeel 15.05.1841 Jelle Wybes Zijlstra, geb. Abbega (Heeg) 25.08.1816, van boerenbedrijf (1841), z.v. Wybe Aukes Zijlstra, boer, en Aaltje Wybes Bootsma.

 

Noten: |a| e.v. Dirk Cancrinus, die tekent met Durk Canrinus, geen ouders vermeld (overl.akte Wymbritseradeel 1821 no.18); |b| bruidegom Cancrinus, die tekent met Canrines (huw.akte Wymbritseradeel 1823 no.59); |c| wede Canrinis (overl.akte Sneek 1870 no.165); |d| vader in de akte Kanrinus, tekent met Canrynus; |e| vader in de akte Cancrinus, tekent met Canrines; |f| bruid Canrinus; |g| bruidegom Canrinus.

 

[28] Sjoerd Jans Lanting, geb. Hommerts ca. 1773/1774, boer (1822,1850), overl. IJlst 23.04.1851|b|, z.v. Jan Sjoerds en Hylkjen ...|c|; tr.

[29] Gelkjen Sieks Attema, geb. Gaastmeer ca. 1782, overl. IJlst 21.11.1850, d.v. Siek Attema en Wypkjen Jans Visser.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hylkjen Sjoerds Lanting, geb. Gaastmeer ca. 1803/1804, boerenmeid (1827), boerin (1835), overl. Ruigahuizen (Gaasterland) 06.06.1877, tr. 1e IJlst 23.09.1827 Tjalling Siebrens Jorritsma, geb. IJlst ca. 1806, boerenknecht (1827), boer (1833), overl. IJlst 25.02.1833, z.v. Siebren Tjallings Jorritsma, boer, en Klaassie Aukes Nijholt; tr. 2e Wymbritseradeel 07.07.1835 Franz Heinrich Wilhelm Kortekamp, geb. Senne (Vorstendom Lippe Detmold)|d| 06.05.1802, boerenknecht, overl. Idskenhuizen (Doniawerstal) 03.05.1889|h|, z.v. Heinrich Christoph Kortekamp (-1808) en Marie Wilhelmine Hagemanus (-1831).

2.                   Wypkjen Sjoerds Lanting, geb. Gaastmeer ca. 1804, boerin (1839), overl. Abbega (Wymbritseradeel) 27.02.1870, tr. 1e Sneek 30.05.1824 Freerk Harings Walinga, geb. Langweer ca. 1801, boerenarbeider, overl. Sneek 19.07.1832, z.v. Haring Walings Walinga, boer, en Antje Freerks; tr. 2e Wymbritseradeel 11.05.1839 Gerben Murks Abma, geb. Heeg xx.07.1795, boer, overl. Abbega (Wymbritseradeel) 27.04.1860, z.v. Murk Gerbens Abma en Jaayke Gosses Bosma, boerin.
     GMA tr. 1e Wymbritseradeel 03.05.1823 Jetske Idzes de Boer, geb. IJsbrechtum ca. 1804, overl. Abbega (Wymbritseradeel) 28.04.1837, d.v. Ids Hotzes de Boer en Tietje Joostes.

3.                   Jan Sjoerds Lanting, geb. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) ca. 1811, boerenknecht (1839), boer (1863), overl. IJlst 12.03.1863, tr. IJlst 31.03.1839 Sjoukjen Douwes Reitsma, ook Reidsma, geb. Wieuwerd (Baarderadeel) 21.10.1814, overl. IJlst 28.02.1889, d.v. Douwe Hessels Reitsma, koemelker, en Aukjen Lieuwes Droogsma.

4.                   Siek Sjoerds Lanting, geb. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) ca. 1814, boerenknecht (1839), schipper (1846), overl. Minnertsga (Barradeel) 07.03.1862, tr. IJlst 10.03.1839 Meintje Uilkes van der Ende, geb. Het Meer (Aengwirden) ca. 1811/1812, dienstmeid (1839), overl. IJlst 31.12.1846|g|, d.v. Uilke Tjittes van der Ende en Pietertje Walings Walinga.

5.                   Meye Sjoerds Lanting, geb. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 18.12.1815|a|; volgt [14].

6.                   Cornelis Sjoerds Lanting, geb. IJlst 02.06.1817|f|, smidsknecht (1839), smid (1860), overl. IJlst 20.09.1860, tr. 1e IJlst 09.06.1839 Geertje Teerdzes Holtrop, geb. IJlst 08.05.1819, overl. IJlst 03.11.1847, d.v. Teerdze Eeltjes Holtrop, scheepstimmerman, en Sjuttje/Sjoerdtje Tammes de Koe; tr. 2e IJlst 23.12.1849|e| Elbrig Holtrop, geb. IJlst 23.02.1821, overl. IJlst 14.12.1916, jongere zuster van Geertje.
     EH tr. 1e IJlst 03.07.1842 Tjitze Sijbrens Jorritsma, geb. IJlst 02.04.1817, overl. IJlst 16.02.1843, z.v. Sybren Tjallings Jorritsma en Klaaske Aukes Nijholt; tr. 3e Wymbritseradeel 15.12.1864 Jisk Cornelis Kloostra, geb. Nijland (Wymbritseradeel) 27.02.1816, landbouwer, overl. IJlst 27.10.1876, z.v. Cornelis Sipkes Kloostra en Anke Douwes Buma.
     JCK tr. 1e Wymbritseradeel 12.05.1838 Jaapke Tjerks Groeneveld, geb. Wolsum (Wymbritseradeel) 15.07.1818, overl. Jutrijp (Wymbritseradeel) 31.05.1862, d.v. Tjerk Jacobs Groeneveld en Geertje Arnoldus van Ketel.

7.                   Hille Sjoerds Lanting, geb. IJlst 13.03.1822, van boerenbedrijf (1849), veehouder (1881), overl. IJlst 07.02.1881, tr. IJlst 20.05.1849 Afke Gerbens Gerbensma, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 20.06.1824, dienstmeid (1849), overl. IJlst 30.09.1894, d.v. Gerben Annes Gerbensma, slachter, en Tjitske Andries Boelens.

 

Noten: |a| moeder Ottema; |b| wedr van Ottema (overl.akte IJlst 1851 no.17); |c| geen patroniem of achternaam vermeld (ibidem); |d| nu een Stadtbezirk van Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |e| moeder v/d bruidegom Ottema; |f| moeder Ottema (geb.akte IJlst 1817 no.20); |g| geb. De Knijpe; |h| Frans Hendrik Willem, geb. Bielefeld (Westfalen).

 

[30] Johannes Wiebes Cnossen, geb. Jutrijp xx.08.1799, boerenknecht (1821), slachter (1823), boer (1827,1860), overl. Jutrijp (Wymbritseradeel) 12.05.1862, z.v. Wiebe Johannes Cnossen (-1808) en Sjoukjen Johannes Bosma, schippersche (1821); tr. 2e Wymbritseradeel 26.09.1837 Hylkjen Tjipkes Buma, geb. Jutrijp (Wymbritseradeel) 14.06.1818, boerin, overl. Jutrijp (Wymbritseradeel) 07.05.1848, d.v. Tjipke Pieters Buma, boer, en Pietrig Gelkes Boschhakke(r); tr. 1e Wymbritseradeel 14.06.1821

[31] Maaike Cornelis Walma, geb. Jutrijp ca. 1803, overl. Jutrijp (Wymbritseradeel) 22.09.1831, d.v. Cornelis Tædes Walma, boer, en Ytje Pieters Buma.

Uit het huwelijk Cnossen-Walma:

1.                   Ytje Johannes Cnossen, geb. Jutrijp (Wymbritseradeel) 18.10.1821, dienstmeid (1844), overl. Heeg (Wymbritseradeel) 10.04.1862, tr. Wymbritseradeel 27.04.1844 Meye Sjoerds Douwma, geb. Jutrijp (Wymbritseradeel) 10.07.1814, arbeider, z.v. Sjoerd Douwes Douwma, arbeider, en Geertje Piers Koopmans.

2.                   Sjoukjen Johannes Cnossen, geb. Hommerts (Wymbritseradeel) 28.10.1823; volgt [15].

3.                   Kornelis Johannes Cnossen, geb. Jutrijp (Wymbritseradeel) 27.09.1827, van boerenbedrijf (1851), landbouwer (1867,1890), overl. Heeg (Wymbritseradeel) 01.07.1890, tr. 1e Wymbritseradeel 10.05.1851 Feikjen Feikes Buma, geb. Idzega (Wymbritseradeel) 17.03.1830, van boerenbedrijf, overl. Heeg (Wymbritseradeel) 11.03.1862, d.v. Feike Pieters Buma, boer, en Tjitske Anskes Fortuin; tr. 2e Wymbritseradeel 27.04.1867|a| Trijntje de Boer, geb. Indijk (Wymbritseradeel) 19.03.1823, landbouwster, overl. Woudsend (Wymbritseradeel) 01.04.1891, d.v. Sipke Ates de Boer, boer, en Beeuw Michiels Soethout.
     TdB tr. 1e Wymbritseradeel 08.05.1847 Hendrik Meines Scheveer, geb. Eesterga (Lemsterland) ca. 1820, boer, overl. Franeker 24.07.1864|b|, z.v. Meine Sipkes Scheveer en Roelofje Hendriks.

4.                   Wiebe Johannes Cnossen, geb. Jutrijp (Wymbritseradeel) 26.08.1829, van boerenbedrijf (1851), overl. IJlst 30.07.1904, tr. Wymbritseradeel 10.05.1851 Sjuwke Annes de Groot, ook Sjieuke, geb. Oosthem (Wymbritseradeel) 02.09.1830, van boerenbedrijf, overl. Goënga (Wymbritseradeel) 09.10.1861, d.v. Anne Alberts de Groot, boer, en Joukjen Riekeles Vierstra.

5.                   Pieter Johannes Cnossen, geb. Jutrijp (Wymbritseradeel) 07.09.1831, van boerenbedrijf (1856), boer (1863,1897), overl. Lemmer (Lemsterland) 31.08.1897, tr. 1e Wymbritseradeel 03.05.1856 Uilkje Alles Hoekstra, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 19.03.1833, van boerenbedrijf (1856), boerin (1859), overl. Follega (Lemsterland) 23.10.1859, d.v. Alle Wytzes Hoekstra en Uilkjen Gerbens Wijnja, boerin; tr. 2e Wymbritseradeel 13.05.1863 Antje Feikes Douma, geb. Idzega (Wymbritseradeel) 11.07.1842, van boerenbedrijf (1863), boerin (1869), overl. Follega (Lemsterland) 14.09.1869, d.v. Feike Aukes Douma, boer, en Jeltje Jelles Wijma; tr. 3e Lemsterland 26.01.1872 Maria Rose Fenema Douma, geb. Idzega (Wymbritseradeel) 16.10.1850, overl. Sneek 15.07.1937, d.v. Feike Aukes Douma, boer, en Jeltje Jelles Wijma.

Uit het huwelijk Cnossen-Buma:

6.                   Pietrik Cnossen, geb. Jutrijp (Wymbritseradeel) 02.06.1838, overl. Jutrijp (Wymbritseradeel) 03.09.1839.

7.                   Tjipke Johannes Cnossen, geb. Jutrijp (Wymbritseradeel) 19.04.1840, overl. Jutrijp (Wymbritseradeel) 23.07.1860.

8.                   Pietrig Johannes Cnossen, geb. Jutrijp (Wymbritseradeel) 05.08.1841, winkelierster (1891), overl. Baarderadeel 17.12.1918, tr. 1e Wymbritseradeel 14.06.1862 Auke Feikes Douma, geb. Idzega (Wymbritseradeel) 15.03.1840, boer, overl. Hommerts (Wymbritseradeel) 28.08.1887, z.v. Feike Aukes Douma, boer, en Jeltje Jelles Wijma; tr. 2e Wymbritseradeel 09.05.1891 Jacob Wester, geb. Sneek 02.01.1826, overl. voor 1918, z.v. Wybe Jacobs Wester, boerenarbeider, en Tjitske Pieters Huisman.
     JW tr. 1e Baarderadeel 07.10.1854 Pietertje Tjipkes Buma, geb. Jutrijp (Wymbritseradeel) 25.03.1821, overl. Britswerd (Baarderadeel) 23.08.1889, d.v. Tjipke Pieters Buma en Pietrig Gelkes Boschhakker.

9.                   levenloze zoon, Jutrijp (Wymbritseradeel) 24.02.1845.

10.                levenloze dochter, Jutrijp (Wymbritseradeel) 24.02.1845.

11.                Sibbeltje Johannes Cnossen, geb. Jutrijp (Wymbritseradeel) 17.04.1846, overl. Jutrijp (Wymbritseradel) 22.04.1848|c|.

 

Noten: |a| Trijntje wede Schirveer (huw.akte Wymbritseradeel 1867 no.10); |b| Schiweer (overl.akte Franeker 1864 no.157); |c| Knossen.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren