Floris Jan Kylstra (1930-2008)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien mei 2022)

 


 

[1] Floris Jan Kylstra, geb. Hengelo 17.01.1930, propedeutisch examen 1949|a| en ingenieursexamen technische natuurkunde Delft 1955, hoogleraar Eindhoven (1972-1991), overl. Amsterdam 30.03.2008, tr. Utrecht 21.01.1956 Anna Maria ten Thije, Mieke, geb. Utrecht 31.07.1930, cand.soc. (1956), overl. Utrecht 16.04.1988, begr. Bilthoven (Bpl. Den en Rust) 21.04.1988, d.v. Jan Hendrik ten Thije (1895-1981), hoogleraar Utrecht (1948-1965) en Johanna Wilhelmina Wansink.

 

Noten: |a| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 22.09.1949.

 

[2] Wijtze Lambertus Kijlstra, geb. Drachten (Smallingerland) 10.06.1893, arts, overl. Hengelo 31.01.1982, begr. Hengelo (Alg.Bpl. a/d Oldenzaalsestraat) 04.02.1982; tr. 1e Amsterdam 09.01.1919 Ruurdtje Attje Wiersma, Ru, geb. Heerenveen (Ængwirden) 10.03.1897, onderwijzeres (1919), overl. Hengelo 18.12.1927, begr. Bolsward 22.12.1927, d.v. Harke Wiersma, kastelein (1897), sociëteitshouder (1919), en Attje Wijmenga; tr. 2e Apeldoorn 27.02.1929
[3] Agatha Kat, geb. Medemblik 28.06.1904, overl. Delden 18.02.2000.

Uit het huwelijk Kijlstra-Wiersma:

1.                   Reinder Anne Kijlstra, geb. Apeldoorn 17.05.1920, overl. Hengelo 21.05.1950, begr. Hengelo (Alg.Bpl. a/d Oldenzaalsestraat) 24.05.1950.

2.                   Harke Ruurd Kylstra, geb. Hengelo 14.07.1921, eindexamen HBS-B Gem.HBS Hengelo 1938|a|, kandidaatsexamen geneeskunde 1e gedeelte Amsterdam UvA 1940|b|, artsexamen 1e gedeelte Leiden 1948|c|, artsexamen 2e gedeelte Leiden 1948|d|, arts in USA 1967, overl. USA 30.03.2003, tr. Dedemsvaart 24.06.1949 Jansje Rolina Koetsier, geb. Middelstum 19.05.1918, artsexamen 2e gedeelte Leiden 1949|e|, jeugdarts te Enschede (1972), d.v. Jan Koetsier, arts, en Alida Etje Switters.

Uit het huwelijk Kijlstra-Kat:

3.                   Floris Jan Kijlstra, geb. Hengelo 17.01.1930|f|; volgt [1].

4.                   Jelle Pieter Hajo Kijlstra, geb. Hengelo xx.01.1932|g|, overl. Hengelo 10.07.1942.

5.                   zoon.

 

Noten: |a| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 11.07.1938; b| Algemeen Handelsblad 22.09.1940 (H. Kylstra); |c| Leidsch Dagblad 17.01.1948 (H.R. Kylstra te Velp); |d| Leidsch Dagblad 10.12.1948; |e| Leidsch Dagblad 10.12.1948 (J.R. Koetsier te Den Haag); |f| Twentsche courant 21.01.1930; |g| Twentsche courant 09.01.1932.

 

[4] Reinder Willem Kijlstra, geb. Drachten (Smallingerland) 29.06.1865, koopman (1889,1893), zilversmid (1910,1922), fabrikant van goud- en zilverwerken (1923), overl. Leeuwarden 03.11.1943, begr. Huizum 06.11.1943; tr. 2e Leeuwarden 16.07.1910 Cornelia Dalhuijsen, geb. Utrecht 24.04.1880, overl. Leeuwarden 01.10.1960, begr. Huizum 05.10.1960, d.v. Teunis Dalhuijsen (1852-1915), student theologie Utrecht 30.09.1879 en Leiden 25.10.1881, predikant te Rouveen (1883-1888) en Wanswerd (1888-1907), en Sijtske Aarts; tr. 1e Smallingerland 09.06.1889

[5] Baukjen Brandsma, geb. Drachten (Smallingerland) 26.12.1865, overl. Leeuwarden 13.05.1906.

Uit het huwelijk Kijlstra-Brandsma:

1.                   Anne Gerrit Kijlstra, geb. Drachten (Smallingerland) 10.07.1890, zilversmid, grossier in goud en zilver (1923), overl. Drachten (Smallingerland) 04.03.1963, tr. Leeuwarden 14.06.1922 Antje Johanna Uchtman, geb. Leeuwarden 25.11.1895, overl. Wageningen 26.01.1980, begr. Groningen (Bpl. Selwerderhof), d.v. Pieter Wilhelmus Uchtman, ambtenaar bij de Staatsspoorwegen (1895), adjunct-stationschef (1922), en Kornelia Meidersma.

2.                   Anna Maria Kijlstra, geb. Drachten (Smallingerland) 03.10.1891, overl. Leeuwarden 06.02.1959, tr. Leeuwarden 10.05.1920 Mindert Evert Hepkema, geb. Nijehaske (Haskerland) 04.10.1881, student rechtsgeleerdheid Leiden 24.09.1900, mr., advocaat en procureur, oprichter van de Vereniging De Friesche Elf Steden (1909), overl. Leeuwarden 29.07.1947, begr. Oudeschoot, z.v. Jacob Hepkema (1845-1919), uitgever, en Richtje Hoekstra.

3.                   Wijtze Lambertus Kijlstra, geb. Drachten (Smallingerland) 10.06.1893; volgt [2].

4.                   Hermania Kijlstra, Mien, geb. Leeuwarden 19.04.1898, overl. Leeuwarden 26.07.1991, begr. Huizum 31.07.1991, tr. Leeuwarden 15.09.1923 Antonius Dalhuijsen, Anton, geb. Wanswerd (Ferwerderadeel) 23.10.1895, districtsagent ener petroleummaatschappij, overl. voor 1991, z.v. Teunis Dalhuijsen, predikant, en Sijtske Aarts.

5.                   Reinder Willem Kijlstra, geb. Leeuwarden 30.08.1900, zilversmid, tr. 1e Leeuwarden 22.12.1923 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Leeuwarden 20.09.1945, ingeschr. Leeuwarden 03.12.1945) Trijntje Postma, geb. Haskerdijken (Haskerland) 06.02.1895, analiste bij de Provinciale Keuringsdienst (1923), d.v. Klaas Postma, veehouder, en Janke Hulshoff; tr. 2e voor 1960 H. van der Schaaf. [Beetsterzwaag 1972]

6.                   Roelof Hendrik Kijlstra, geb. Leeuwarden 29.05.1903, boekhouder, overl. Heerenveen 28.08.1972, tr. Leeuwarden 31.10.1936 Willemke Minnema, geb. Oudwoude (Kollumerland en Nieuwkruisland) 01.02.1902, kantoorbediende (1936), overl. Vries 17.07.1982, crem. Assen 22.07.1982, d.v. Johannes Jacobus Minnema, onderwijzer en Hiltje Bakker.

Uit het huwelijk Kijlstra-Dalhuijsen:

7.                   Cornelis Sijtse Kijlstra, geb. Leeuwarden 04.11.1913, tr. 1941|a| Erna Frieda Coester, geb. Medan 25.07.1917, d.v. Horatius Julianus Victor Coester, employé BPM, en Charlotte Maria Cook. [Delft 1972,1991]

8.                   Aleida Johanna Hendrika Kijlstra, geb. Leeuwarden 12.07.1915, overl. Driebergen 18.11.2014, tr. voor 1943 Boelo Luitjen ten Have, geb. Kroonpolder (Beerta) 28.03.1913, mr., overl. Driebergen-Rijsenburg 16.03.1994, crem. Bilthoven (Den en Rust) 19.03.1994, z.v. Boelo Luitjen ten Have en Gartje Elizabeth Land.

 

Noten: |a| huw.afkond. 14.06 (Het Vaderland 14.06.1941).

 

[6] Jan Kat, geb. Amsterdam 04.04.1871, med. cand. (1894), arts, psychiater (1929), geneesheer-directeur van de psychiatrische inrichting ‘Het Apeldoornsche Bosch’ en het ‘Paedagogium Achisomog’ (1914-1936), OON, overl. Bussum 08.10.1957, begr, Apeldoorn (Alg.Bpl. Soerenseweg) 11.10.1957, verloofd Amsterdam 18.12.1894, tr. Amsterdam 14.09.1899

[7] Eelbarta Jeannette de Holl, geb. Epe 23.08.1871, overl. Apeldoorn 21.01.1949, begr. Apeldoorn (Nwe Bpl. Soerenseweg) 25.01.1949.

Uit dit huwelijk:

1.                   Eelbartha Johanna Jacoba Kat, geb. ca. 1901, tr. Apeldoorn 22.02.1922 Jan Wijsman, geb. ca. 1895, bankbediende, z.v. Georg Ludwig Wijsman en Betsy Augusta de Holl.

2.                   Willem Kat, geb. Medemblik ca. 1903, tr. Amsterdam 01.03.1929 Wilhelmina Engelina Lorjé, geb. Amsterdam ca. 1902, d.v. Abraham Wilhelm Lorjé, boekhandelaar, en Rosalie Wolf.

3.                   Agatha Kat, geb. Medemblik 28.06.1904; volgt [3].

 

[8] Anne Gerbens Kijlstra, geb. Drachten 27.03.1835, goud- en zilversmid, overl. Drachten (Smallingerland) 19.08.1917, tr. Smallingerland 09.06.1859

[9] Antje Reinders Reindersma, geb. Drachten (Smallingerland) 12.10.1835, overl. Drachten (Smallingerland) 19.05.1893.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermanis Kijlstra, geb. Drachten (Smallingerland) 17.04.1860, overl. Drachten (Smallingerland) 07.06.1860.

2.                   Reinder Willem Kijlstra, geb. Drachten (Smallingerland) 26.04.1861, overl. Drachten (Smallingerland) 01.07.1861.

3.                   Reinder Willem Kijlstra, geb. Drachten (Smallingerland) 29.06.1865; volgt [4].

4.                   Jeltje Hermania Kijlstra, geb. Drachten (Smallingerland) 26.11.1871, overl. Hilversum 23.12.1942, tr. Smallingerland 29.01.1900 Sake Reindersma, geb. Ureterp (Opsterland) 11.03.1873, onderwijzer, overl. Hilversum 21.04.1945, z.v. Tjibbe Sakes Reindersma, molenaar, en Trijntje Ynzes Landmeter.

 

[10] Wietze Lammerts Brandsma, ook Wytze, geb. Noorderdrachten (Smallingerland) 24.09.1826, koopman, overl. Drachten (Smallingerland) 04.01.1915; tr. 2e Smallingerland 09.06.1869 Rigtje Wietzes de Vries, geb. Bovenknijpe (Schoterland) 09.01.1828, overl. Drachten (Smallingerland) 23.11.1908, d.v. Wietze Durks de Vries, veenbaas, en Antje Annes Nijenhuis; tr. 1e Opsterland 10.09.1848

[11] Antje Zweitzes van Leeuwen, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 12.02.1824, overl. Drachten (Smallingerland) 15.03.1866.

     RWdV tr. 1e Schoterland 13.11.1857 Andries Hendriks Siebenga, geb. Bovenknijpe (Schoterland) 01.12.1817, koopman, overl. Bovenknijpe (Schoterland) 01.04.1860, z.v. Hendrik Andries Siebenga, koopman, en Janke Douwes Siebenga.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lambert Brandsma, geb. Drachten (Smallingerland) 11.09.1849, overl. Opsterland 22.01.1878, tr. Opsterland 17.10.1874 Aaltje van Terwisga, geb. Terwispel (Opsterland) 10.07.1850, overl. Opsterland 02.05.1881, d.v. Gozen van Terwisga en Trijntje Fokkes Landmeter.

2.                   Zweitze Brandsma, geb. Drachten (Smallingerland) 01.11.1851, overl. Drachten (Smallingerland) 21.11.1868.

3.                   Gerrit Brandsma, geb. Drachten (Smallingerland) 15.07.1854, overl. Drachten (Smallingerland) 06.02.1880.

4.                   Aukjen Brandsma, geb. Drachten (Smallingerland) 18.01.1857, overl. Arnhem 22.07.1928, begr. Amsterdam (Oosterbpl.) 25.07.1928, tr. Smallingerland 07.12.1877 Roel Boosman, geb. Het Meer (Schoterland) 05.01.1852, hoofdonderwijzer (1877), hoofd der school te Koog aan de Zaan, overl. Amsterdam 23.11.1926, begr. Amsterdam (Oosterbpl.) 26.11.1926, z.v. Jouke Roels Boosman, kastelein, en Jantje Siebes Meyer.

5.                   Lieuwe Brandsma, geb. Drachten (Smallingerland) 27.04.1859, overl. Drachten (Smallingerland) 28.07.1876.

6.                   Baukjen Brandsma, geb. Drachten (Smallingerland) 26.12.1865; volgt [5].

 

[12] Willem Kat, geb. Amsterdam 17.02.1836, overl. Amsterdam 20.10.1893, otr. Utrecht 28.05.1863, tr. Utrecht 11.06.1863

[13] Agatha van Minkelen, geb. Utrecht 20.02.1839, overl. Amsterdam 09.0.1911|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Floris Kat, geb. Amsterdam 07.09.1865, kandidaat-notaris (1893,1903), notaris (1915), overl. Naarden 28.07.1915, tr. Naarden 25.03.1903 Maria van Heemstede Obelt, geb. Amsterdam ca. 1865, overl. na 1915, d.v. Cornelis van Heemstede Obelt, scheepsbouwmeester, en Maria van der Voort.

2.                   Evert Kat, geb. Amsterdam 04.06.1867, geëmployeerde bij de Deli Maatschappij (1893), overl. Medan (Deli) 05.11.1895|c|, tr. Amsterdam 02.11.1893|a|, tr. Medan 12.01.1894|d| Wilhelmina Petronella Stumpff, geb. Amsterdam ca. 1871, overl. Bussum 11.11.1944, d.v. Willem Stumpff (1826-1912), directeur gerant der Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel, en Anna Catharina Margaretha Klinkert.

3.                   Willem Kat, geb. xx.06.1869, overl. 20.12.1871.

4.                   Jan Kat, geb. Amsterdam 04.04.1871; volgt [6].

5.                   Agatha Kat, geb. Amsterdam 04.07.1873, onderwijzeres (1900), tr. Egmond-Binnen 21.08.1900 Henrij Plate, geb. Amsterdam 01.08.1873, koopman, overl. Bloemendaal 03.12.1902, z.v. Henrij Plate en Cathérine Louise Plate.

6.                   Willem Kat, geb. Amsterdam 18.06.1875, overl. Amsterdam 13/18.06.1876.

7.                   Josina Kat, geb. Amsterdam 31.08.1876, overl. Apeldoorn 14.04.1952.

 

Noten: |a| huwelijk met de handschoen, de bruidegom is vertegenwoordigd door Floris Kat, kandidaat-notaris, voor wie een volmacht is opgesteld door fungerend notaris Ingebert Abraham van Rijn van Alkemade, Medan (NOI) 24.03.1893 (huw.akte Amsterdam 1893 reg.28 fol.39v); |b| ook overl.akte Naarden 1911 no.3; |c| Naamlijst 1897, p.456; |d| Naamlijst 1895, p.304.

 

[14] Jan de Holl, geb. Zevenhuizen 01.07.1834, student Leiden 16.07.1853|b|, genees-, heel- en verloskundige, overl. Nieuwer-Amstel 15.12.1880, tr. De Rijp 14.09.1866

[15] Eelberta Johanna Jacoba Sasse, geb. De Rijp 17.03.1843, overl. Apeldoorn 12.01.1931.

Uit dit huwelijk:

1.                   Betsij Augusta de Holl, geb. Epe 18.07.1867, overl. Soest 09.11.1938, tr. Nieuwer-Amstel 19.10.1893 Georg Ludwig Wijsman, geb. Amsterdam ca. 1866, officier Mij. Nederland, overl. Apeldoorn 10.01.1930, z.v. Georg Ludwig Wijsman en Anna Berendina Broese.

2.                   Margaretha Anna Augusta de Holl, geb. Epe 29.01.1869, overl. Leeuwarden 30.05.1931, tr. Nieuwer-Amstel 26.03.1891 Johan Frederik Rueb, geb. Roosendaal en Nispen ca. 1869, tandarts, overl. Amerongen 22.07.1947, z.v. Johan Marie Rueb, rijksontvanger, en Geertruida Helena Bollaertz.
     JFR tr. 2e Maria Hermina Brons, geb. Nijkerk 22.05.1892, d.v. Willem Brons, koopman, poelier, en Berta Dijkhuizen.
     MHB tr. 1e Amsterdam 02.08.1917 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Leeuwarden 17.07.1930, ingeschr. Amsterdam 05.11.1930) Sijtze Bote van der Woude, geb. Amsterdam ca. 1896, kantoorbediende, z.v. Bote van der Woude, boekdrukker, en Wiepkje van der Horst.

3.                   Reinharda Bernardina Frederica Elisabeth de Holl, Lize, geb. Epe 05.08.1870, overl. Naarden 11.10.1959, tr. 1e ’s-Gravenhage 05.08.1891 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 08.12.1898, ingeschr. Amsterdam 11.04.1900) Hendrik Peijpers, geb. De Rijp 02.01.1854, arts, overl. Amsterdam 15.01.1904, z.v. Wilhelmus Nicolaas Peijpers en Anna Louize Elisabeth Sasse; tr. 2e Amsterdam 31.08.1904 Luitzen Egbertus Jan Brouwer (1881-1966), promotie Amsterdam UvA 19.02.1907|a|, hoogleraar Amsterdam UvA (1912-1951), lid KNAW 1912, RNL, z.v. Egbert Luitzens Brouwer en Henderica Poutsma.

4.                   Eelbarta Jeannette de Holl, geb. Epe 23.08.1871; volgt [7].

5.                   Maria Elisabeth de Holl, geb. Nieuwer-Amstel 24.02.1874 (akte), adjunct-directrice van de Utrechtsche Industrie- en Huishoudschool, overl. Hengelo 09.11.1959, crem. Dieren 13.11.1959.

6.                   Henricus Reinhardus de Moll, geb. Nieuwer-Amstel 20.03.1877 (akte), overl. Nieuwer-Amstel 19.11.1877.

7.                   Jan Glasius de Holl, geb. Nieuwer-Amstel 15.01.1879 (akte), overl. Zaandam 04.01.1883.

8.                   Hendrika Johanna de Holl, geb. Nieuwer-Amstel 10.06.1880 (akte), overl. Soest 18.11.1953, tr. Nieuwer-Amstel 20.07.1905 Martin Kalf, geb. Amsterdam 05.08.1874 (akte), koopman, overl. Laren (NH) 13.08.1954, z.v. Martinus Kalf en Jacoba Marceline Sophia Gijswijt.

 

Noten: |a| proefschrift: Over de grondslagen der wiskunde; promotor: D.J. Korteweg (1848-1941); |b| Janus de Holl e pago Zevenhuysen. 19, T.{?}.

 

[16] Gerben Posthuma Kijlstra, geb. Noorder-Dragten 24.08.1793, ged. Drachten 22.09.1793|a|, bakker (1817,1835), overl. Drachten 27.07.1841, z.v. Egbert Rinzes Kijlstra, bakker, en Rienkje Posthuma; tr. Smallingerland 17.05.1817

[17] Jeltje Hendriks Brandsma, geb. Nooder-Dragten 23.02.1793, ged. Drachten 23.02.1793|b|, bakster (1845,1856), overl. Drachten 15.05.1865, d.v. Hendrik Annes Brandsma en Joukjen Lowysses.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Gerbens Kijlstra, geb. Zuider-Dragten (Smallingerland) 25.02.1818, huisman (1840), landbouwer (1887), overl. Drachten (Smallingerland) 18.05.1887, tr. Smallingerland 07.10.1840 Antje Sietzes Reindersma, geb. Zuider-Dragten (Smallingerland) 18.07.1816, boerin, overl. Drachten (Smallingerland) 12.04.1886, d.v. Sietze Reinders Reindersma, huisman, en Aukjen Sakes Rinsma.

2.                   Egbert Gerbens Kijlstra, geb. Zuider-Dragten (Smallingerland) 08.05.1821, bakker, overl. Drachten (Smallingerland) 16.05.1905, tr. Smallingerland 14.05.1845 Fokje Karstes van der Veen, geb. Drachten ca. 1823, overl. Drachten (Smallingerland) 16.06.1895, d.v. Karst Jans van der Veen, notaris, en Antje Binnes Bolleman.

3.                   Anne Gerbens Kijlstra, geb. Zuider-Dragten (Smallingerland) 09.09.1823, overl. Smallingerland 10.03.1834.

4.                   Joukjen Kijlstra, geb. Zuider-Dragten (Smallingerland) 11.12.1825, overl. Smallingerland 11.12.1825.

5.                   Joukjen Kijlstra, geb. Zuider-Dragten (Smallingerland) 21.12.1826, overl. Smallingerland 27.02.1828.

6.                   Rienk Gerbens Kijlstra, geb. Drachten (Smallingerland) 18.09.1829, bakker (1856), landbouwer (1895), overl. Drachten (Smallingerland) 14.02.1895, tr. Smallingerland 07.05.1856 Geelke Imes Rinsma, geb. Ureterp (Opsterland) 20.02.1832, overl. Drachten (Smallingerland) 27.03.1889, d.v. Ime Sakes Rinsma en Grietje Oenes Sytsma.

7.                   Anne Gerbens Kijlstra, geb. Drachten (Smallingerland) 27.03.1835; volgt [8].

 

Noten: |a| Gerben Posthuma, z.v. Egbert Rinses en Riemkjen Gerbens Posthuma; |b| Jeltje, d.v. Hendrik Annes en Joukjen Lowysses.

 

[18] Reinder Willems Reindersma, geb. Ureterp (Opsterland) ca.1805, overl. Opsterland 11.07.1835, z.v. Willem Reinders Reindersma en Antje Sakes Rinsma; tr. Smallingerland 06.03.1835

[19] Harmania Klazes Pel, ook Hermania|b|, geb. Zuiderdrachten (Smallingerland) 25.03.1811, overl. Drachten (Smallingerland) 30.05.1860, d.v. Klaas Pieters Pel, ontvanger der verpondingen in het Arr. Beetsterzwaag (1811), ontvanger der rijksbelastingen (1835), en Sjoukjen Hanzes Graanstra; tr. 2e Smallingerland 23.03.1842 Lieuwe van Houten, geb. Drachten ca. 1805, timmerman, overl. Drachten (Smallingerland) 23.06.1860, z.v. Meine Lieuwes van Houten, timmerman, en Elizabeth Ebeles de Boer.

Uit het huwelijk Reindersma-Pel:

1.                   Antje Reinders Reindersma, geb. Drachten (Smallingerland) 12.10.1835|a|; volgt [9].

Uit het huwelijk van Houten-Pel:

2.                   Meine van Houten, geb. Drachten (Smallingerland) 18.01.1843, timmerman, overl. Groningen 29.09.1871.

3.                   Klaas Lieuwes van Houten, geb. Drachten (Smallingerland) 19.06.1845, horlogemakersleerling, overl. Drachten (Smallingerland) 04.02.1864.

4.                   Elisabeth van Houten, geb. Drachten (Smallingerland) 02.11.1847, tr. Smallingerland 02.09.1869 Berend Postra, geb. Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 09.12.1842, kuipersknecht, overl. Opsterland 11.02.1897, z.v. Libbe Berends Postra, olieslagersknecht, en Grietje Nannings Boorsma.

5.                   Hans van Houten, geb. Drachten (Smallingerland) 11.09.1850, tr. Weststellingwerf 27.05.1876 Akke Brouwer, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 04.09.1850, d.v. Reitze Piers Brouwer en Antje Simons Boetje.

 

Noten: |a| aangifte door Pieter Klazes Pel, genees-, heel- en vroedmeester, broer van Harmania, de vader overleden (geb.akte Smallingerland 1835 fol.91); |b| bij het 2e huwelijk en de kinderen daaruit.

 

[20] Lammert Wietzes Brandsma, geb. Oudega ca. 1798, koopman (1819,1869), boer (1871), landbouwer (1875), overl. Drachten (Smallingerland) 02.03.1875, z.v. Wietze Teyes Brandsma, assessor van de Grietenij Smallingerland (1819), en Grietje Lammerts; tr. 2e Dantumadeel 21.10.1832 Ykjen Lieuwes Halbesma, geb. De Valom onder Dantumawoude ca. 1800, overl. Smallingerland 16.11.1856, d.v. Lieuwe Johannes Halbesma, assessor van de Grietenij Dantumadeel, en Grietje Johannes Folkersma; tr. 1e Smallingerland 16.01.1819

[21] Baukjen Gerrits Blom, geb. Drachten (Smallingerland) ca. 1794, overl. Smallingerland 23.02.1830, d.v. Gerrit Jans Blom (-1809), koopman, en Pietertje Jannes Blom, winkelierster (1819).

Uit het huwelijk Brandsma-Blom:

1.                   Grietje Brandsma, geb. Noorderdrachten (Smallingerland) 20.11.1819, overl. Drachten (Smallingerland) 21.11.1819.

2.                   Gerrit Brandsama, geb. Drachten (Smallingerland) 14.06.1822, overl. Drachten (Smallingerland) 17.09.1842.

3.                   Wietze Lammerts Brandsma, geb. Drachten (Smallingerland) 25.12.1823, overl. Noorderdrachten (Smallingerland) 21.09.1824.

4.                   Wietze Lammerts Brandsma, geb. Noorderdrachten (Smallingerland) 24.09.1826; volgt [10].

Uit het huwelijk Brandsma-Halbesma:

5.                   Jeltje Brandsma, geb. Drachten (Smalllingerland) 22.12.1841, overl. Drachten (Smallingerland) 05.11.1871, tr. Schoterland 11.05.1871 Abele Harmens Minkema, geb. Benedenknijpe (Schoterland) 17.02.1843, van boerenbedrijf, overl. Benedenknijpe (Schoterland) 14.03.1912, z.v. Harmen Abeles Minkema en Sjoukjen Wietzes de Vries.

 

[22] Zweitze Eeuwes van Leeuwen, geb. Dronrijp xx.07.1788, overl. (‘aan een langzaam verval van krachten’) Beetsterzwaag (Opsterland) 09.02.1860, z.v. Eeuwe Lieuwes van Leeuwen en Dieuke Keimpes; otr. Beetsterzwaag 20.10.1820, tr. Opsterland 11.11.1820

[23] Aukjen Feddes Posthumusz, geb. Beetsterzwaag xx.03.1792, overl. (‘aan de gevolgen eener beroerte, na een lijden van nog geen 6 dagen’) Beetsterzwaag (Opsterland) 22.09.1835, d.v. Fedde Tjeerds Posthumusz en Antje Pieters Kroes.

Uit dit huwelijk (moeder ook Posthumus):

1.                   Eeuwe Zweitzes van Leeuwen, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 21.08.1821, overl. Opsterland 28.08.1889, tr. Opsterland 16.05.1847 Geertje Klazes Prakken, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 04.09.1817, d.v. Klaas Jannes Prakken en Romkjen Melles Koopmans.

2.                   Antje van Leeuwen, geb. Beetsterzwaag (Opsterland) 12.02.1824; volgt [11].

3.                   Dieuwke van Leeuwen, geb. Opsterland 12.05.1826, overl. Beetsterzwaag (Opsterland) 24.01.1888.

 

[24] Floris Kat, geb. Amsterdam 08.01.1794, ged. Amsterdam (Kerk De Zon (doopsgezind)) 16.07.1794, makelaar, overl. Amsterdam 12.01.1846, z.v. Jan Kat en Helena Aalders; tr. Vreeland 28.05.1825

[25] Josina ten Kate, geb. Amsterdam (Kerk Lam en Toren (doopsgezind)) 01.08.1803, overl. Amsterdam 11.08.1842, d.v. Dirk ten Kate en Heiltje Aalders.

Uit dit huwelijk:

1.                   Zoon Kat, geb. Amsterdam 03.03.1827, overl. Amsterdam 16.10.1827.

2.                   Dochter Kat, geb. Amsterdam 26.03.1829, overl. Amsterdam 02.04.1829.

3.                   Zoon Kat (‘in wiens geboorte wij ons slechts eenige oogenblikken mogten verheugen’), Amsterdam 20.11.1830.

4.                   Heijltje Kat, geb. Amsterdam 03.04.1833, tr. Amsterdam 08.04.1858 Isaac de la Rive Box, geb. Amsterdam ca. 1818, winkelier (1848), tabakskoper (1858), z.v. Hans Willem de la Rive Box en Cornelia Maria Scalogne.
     IdlRB tr. 1e Amsterdam 13.01.1848 Catharina Wilhelmina Kelner, geb. Amsterdam ca. 1821, overl. voor 1858, d.v. Jan Giodfried Kelner, grutter, en Catharina Wilhelmina van Ruijven.

5.                   Floris Kat, geb. Amsterdam 26.01.1835, 2e luitenant van de Genie bij het Indische Leger (benoemd 21.07.1855), 1ste luitenant (benoemd 19.06.1856), overl. Samarang 23.09.1857|a|.

6.                   Willem Kat, geb. Amsterdam 17.02.1836; volgt [12].

7.                   Jan Kat, geb. Amsterdam 30.07.1837, overl. Haarlem 27.08.1890, tr. Jacoba Arnoldina Johanna Carlier.

8.                   Josina Kat, geb. Amsterdam 24.10.1839, tr. Amsterdam 15.06.1865 Johann Friedrich Wakker, geb. Amsterdam ca. 1831, commissionair, z.v. Jan Hendrik Wakker en Elisabeth Schmöle.

9.                   Dirk  Kat, geb. Amsterdam 01.04.1841, overl. Amsterdam 03.10.1842.

 

Noten: |a| annonce Amsterdam 02.12.1857.

 

[26] Evert van Minkelen, geb. Amsterdam 14.02.1808, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 17.02.1808, boekhouder v/d firma Chr. Oortman & Zoon (1835-1862), overl. Utrecht 14.10.1862, z.v. Gerrit van Minkelen, boekhouder, en Maria Hermina Huffelman; tr. Amsterdam 26.05.1836

[27] Jekke Visscher, geb. Amsterdam (Kerk Lam en Toren (doopsgezind)) 19.06.1809, overl. 27.11.1894, d.v. Joachim Visscher en Agatha Mooij, apothekersaffaire doende (1836).

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit van Minkelen, geb. Utrecht 05.04.1837, overl. voor 1894.

2.                   Agatha van Minkelen, geb. Utrecht 20.02.1839; volgt [13].

3.                   Maria Hermina van Minkelen, geb. Utrecht 16.11.1840, overl. Haarlem 15.01.1912, tr. 1e Utrecht 28.10.1869 Cornelis Stegerhoek, geb. Bloemendaal 14.04.1841, overl. (Amsterdam ) tussen 1894 en 1898, z.v. Johannes Stegerhoek, broodbakker, en Anna Christina Engelmann; tr. 2e Amsterdam 28.10.1898 Marinus Cornelis van Rhijn, geb. Delft 07.03.1838, wijnhandelaar, overl. Haarlem 29.12.1904, z.v. Pieter van Rhijn en Johanna Wilhelmina de Raat; tr. 3e Nijmegen 01.03.1906 Dirk Hackstroh, geb. Breda ca. 1843, kapitein der artillerie (1877), overl. Heemstede 01.08.1923, z.v. Theodorus Coenradus Casparus van Hackstroh en Anna Margaretha Louise Jacoba Meijen.
     MCvR tr. 1e Brielle 02.09.1863 Anna Harttenroth, geb. Brielle 10.10.1837, overl. Haarlem 02.10.1897, d.v. Hugo Jacob Hartenroth en Maartje Arkenbout.
     DH tr. 1e Doesburg 05.06.1877 Emmetje Alieda Jozina Franken, geb. Doesburg 23.12.1840, overl. Hees (Nijmegen) 09.02.1905, d.v. Adrianus Franken, tweede luitenant (1840), en Wilhelmina Frederika Aaltje Bel.

4.                   Joachim Jan van Minkelen, geb. Utrecht 15.10.1842, overl. tussen 1894 en 1939, tr. Soerakarta 05.09.1872 Sophie van Braam, geb. Bojolali (Res. Soerakarta) 04.12.1854, overl. Djokjakarta 05.06.1939, d.v. Johannes Marius van Minkelen.

5.                   Jekke van Minkelen, geb. Utrecht 02.08.1844, overl. Apeldoorn 12.06.1936, tr. 1e Utrecht 19.08.1875 Adrianus Kooijman, ook Kooiman, geb. Schoonhoven 08.09.1817, overl. Amsterdam 20.02.1886|b|, z.v. Adrianus Kooijman en Annigje Kok; tr. 2e Haarlem 06.12.1900 Jan Cornelis Stuffers, geb. Haarlem 23.12.1836, overl. Bloemendaal 21.03.1916, z.v. Cornelis Johannes Stuffers, kantoorbediende, en Sara van Waalwijk.
     AK tr. 1e Jutphaas 16.05.1851 Johanna Frederica Wilhelmina Happé, geb. Harderwijk ca. 1814, overl. Utrecht 31.07.1872, d.v. Johan Frederik Happé en Cecilia Tijhoff.
     – Het echtpaar JFH en CT vormt tevens de kwartieren [8]/[9] in de kwartierstaat Paul Louis Elize Happé (1887-1945).
     JCS tr. 1e voor 1860 Ann Thorp, geb. Bolton (Engeland) ca. 1833, overl. Haarlem 20.09.1899, d.v.Major Thorp en Betty Barlow.

6.                   Evert Carel van Minkelen, geb. Utrecht 05.10.1846, officier van gezondheid 1e klasse bij het Ned.-Indisch Leger, MWO, overl. Batavia 03.09.1880, tr. Batavia 02.10.1879 Maria Petronella Kuijtenbrouwer, geb. Batavia 27.09.1862, overl. Leeds (Engeland), begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. Kerkhoflaan) 14.11.1938.
– MPK w.s. d.v. Johannes Antonius Kuijtenbrouwer, geb. ’s-Gravenhage 02.06.1803, op 14.05.1825 aangesteld als sergeant voor de tijd van zes jaren, op 20.07.1825 “geëmbarqueerd aan boord van het schip Middelburg, bestemd naar de O.I.”|a|.

 

Noten: |a| no.6962 in Stamboek 632 (Algemeen Depot der Landmacht no.33, 1824-1825); |b| ook overl.akte Baarn 1886 no.23.

 

[28] Henricus Reinhardus de Holl, geb. Staphorst ca. 1800, predikant te Nieuw-Lekkerland (1826-1827), Broek in Waterland (1827-1828), Zevenhuizen (1828-1844) en Hoogeveen (1844-1872), overl. ’s-Gravenhage 24.01.1881, z.v. Hendrik de Holl en Hendrika Reijns Kampveld; tr. Utrecht 20.09.1826

[29] Margaretha Anna Glasius, geb. Amsterdam 28.05.1798, ged. Amsterdam (Westerkerk) 01.07.1798, overl. Huizen (Hoogeveen) 27.03.1859, d.v. Albertus Jan Glasius en Johanna van Staden.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dochter de Holl, geb. Broek in Waterland 29.03.1828.

2.                   Hendricus Reinhardus de Holl, geb. Zevenhuizen 06.07.1829, apotheker te Hoogeveen (1859), Texel (1879), en Utrecht (1886), tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 05.08.1859 Gesina Aleida Frederika Folpmers, geb. Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 16.12.1833, d.v. Folpmer Jacobs Folpmers, predikant te Oudega (1830-1870) en Opperdoes (1870-na1888), en Henriëtte Meyering.

3.                   Albertus Jan de Holl, geb. Zevenhuizen 18.04.1831, militair, overl. Wageningen 27.05.1876, tr. Wageningen 11.09.1874|a| Cornelia Haalboom, geb. Wageningen 21.01.1831, dienstbode (1855), overl. Wageningen 11.04.1910, d.v. Cornelis Haalboom en Gerritje Kroesberge.
     CH tr. 1e Wageningen 20.10.1855 Jan Willem Meulekamp, geb. Wageningen 10.02.1817, arbeider, overl. Wageningen 26.08.1872, z.v. Jan Meulekamp, voerman, en Johanna Hendriks; tr. 3e Wageningen 14.12.1877 Jan Kleinrensink, geb. Bennekom (Ede) 04.12.1833, timmerman, overl. Wageningen 17.01.1881, z.v. Hendrikus Kleinrensink, timmerman, en Aalbartje van den Berg.
     JK tr. 1e Ede 29.12.1860 Petronella Jansen, geb. Ede 14.01.1831, dienstmeid (1860), overl. Wageningen 01.12.1876, d.v. Evert Jansen, tolgaarder, en Maria Johanna Jansen.

4.                   Hendrica Johanna de Holl, geb. Zevenhuizen 10.10.1832, overl. ’s-Gravenhage 25.11.1930, tr. Kampen 17.04.1873 Bernardus Aloijs Bruns, geb. Niezijl (Grijpskerk) 30.10.1828, thesaurie commies (1873), ambtenaar (1889), overl. ’s-Gravenhage 13.05.1889, z.v. Georgius Gideon Bruns, student Med. Groningen 04.10.1814, promotie Groningen 17.06.1820|b|, geneesheer, en Martje Hindriks Wijnema.

5.                   Jan de Holl, geb. Zevenhuizen 01.07.1834; volgt [14].

6.                   Cornelis de Holl, geb. Zevenhuizen 09.12.1838, student T Leiden 07.08.1856, predikant te Nieuw-Vennep (1863-1869), Bedijkte Schermer, Renesse-Noordwelle (1881-1884), Andijk (1884-1886), Benningbroek (1886-1887) en Oostwoud, overl. ’s-Gravenhage 27.10.1920, tr. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 07.03.1863 Johanna Jacoba Folpmers, geb. Oudega (Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) 28.07.1831, overl. ’s-Gravenhage 02.06.1921, d.v. Folpmer Jacobs Folpmers en Henriette Meyrings/Meyeringh.

 

Noten: |a| ouders v/d bruid per abuis Peter Haalboom en Hendrikje Huiberts {hun dochter Cornelia geb. Wageningen 31.10.1832; zij overleden voor 1874} (huw.akte Wageningen 1874 no.39); |b| proefschrift: De crusta lactea et serpiginosa.

 

[30] Hendrik Fredrik August Sasse, geb. Wöbbel (Duitsland)|a| ca. 1800, medicinae doctor, genees-, heel- en verloskundige, overl. De Rijp 11.05.1871, z.v. Bernhard Friedrich Sasse en Anna Louisa Buthen; tr.

[31] Betje Witkop, ook Bettje, ged. Groningen (A-Kerk) 17.12.1806, overl. Zaandam 29.11.1883, d.v. Jan Witkop en Elizabet Lewes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Louize Elisabeth Sasse, geb. Veenhuizen (Norg) 10.03.1829, overl. Nieuwer-Amstel 02.01.1891|c|, tr. De Rijp 12.06.1853 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 25.08.1862, ingeschr. Amsterdam 16.10.1862) Wilhelmus Nicolaas Peijpers, geb. Rotterdam 04.03.1828, boekhandelaar (1853,1865), letterkundige (1891), z.v. Arij Peijpers en Anna Wasserval.
     WNP tr. 2e Amsterdam 29.06.1865 Josephine Catherine Louise Amandine Henriette Franken, geb. Rotterdam ca. 1840, d.v. Gerhardus Franken, letterkundige, en Andriejetta Johanna Brouwers; tr. 3e Amsterdam 17.09.1891 Anna Kramer, geb. Amsterdam ca. 1841, d.v. Poulina Kramer.

2.                   Jan Sasse, geb. Veenhuizen (Norg) 06.04.1830, koopman, tr. Amsterdam 16.11.1854 Susanna Johanna Schoenmakers, geb. Leiden 30.05.1835, d.v. Pieter Schoenmakers, predikant te Nieuwveen (1835,1854), en Johanna Cornelia van Kaathoven.

3.                   Justus Christiaan Sasse, geb. De Rijp 19.07.1831 (akte), overl. De Rijp 16.08.1831.

4.                   August Sasse, geb. De Rijp 14.12.1832 (akte), student M Leiden 02.06.1853, promotie (Med.) Leiden 03.05.1855 en (Artis Obstetr. Doctor) Leiden 21.06.1856, overl. Zaandam 07.10.1893, tr. voor 1860 Alida Johanna Anna ten Cate, geb. Amsterdam ca. 1834, overl. Zaandam 28.06.1890, d.v. Barend ten Cate en Jacoba Witkop.

5.                   Eelbarta Jacoba Sasse, geb. De Rijp 1835 (no.17), overl. De Rijp 28.08.1838.

6.                   w.s. Berardina Frederica Elisabeth Sasse, geb. De Rijp 1837 (no.25).

7.                   Eelbarta Johanna Jacoba Sasse, geb. De Rijp 1839 (no.61), overl. De Rijp 12.04.1840.

8.                   Eelberta Johanna Jacoba Sasse, geb. De Rijp 17.03.1843; volgt [15].

9.                   Eduard Constantijn Sasse, geb. De Rijp 19.04.1848|b|, assistent-apotheker (1877,1904), tr. 1e Rheden 07.06.1877 Anna Maria Roelofsen, geb. Velp 10.12.1850, overl. Nijmegen 21.02.1902, d.v. Willem Roelofsen, winkelier, en Anna Maria Thomassen; tr. 2e Nijmegen 14.10.1904 Maria Petronella Catharina Zeijlmans van Emmichoven, geb. Helmond 18.03.1858, d.v. Petrus Cornelis Zeijlmans van Emmichoven, rijskambtenaar, en Charlotte Gesina Maria Sandé.

 

Noten: |a| nu een Ortsteil van de Stadt Schieder-Schwalenberg, Kreis Lippe, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |b| Sasje in de tienjarentafel, evenals bij enkele Geschwister (‘brussen’) geboren in De Rijp; |c| Anna Louisa Elisabeth, weduwe van WNP (overl.akte Nieuwer-Amstel 1891 no.3).

 


Legenda:
Bloemendaal = Bloemendaal (NH)
Hengelo = Hengelo (O)


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren