Klaas Nicolay (1951-2017)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2017 (laatst herzien februari 2019)

 


 

[1] Klaas Nicolay, geb. Stiens 29.06.1951, kandidaatsexamen Amsterdam VU 1975, doctoraalexamen Groningen 1979, promotie Groningen 04.03.1983, hoogleraar Eindhoven (2001-2017), overl. Houten 10.01.2017.

 

Noten: |a| proefschrift: NMR studies of the bioenergetics and metabolism of microorganisms; promotoren: R. Kaptein (1941-) en W.N. Konings (1937-2014).

 

[2] Aan Klazes Nicolay, geb. 09.01.1926, overl. Britsum (Leeuwarderadeel) xx.07.1993|a|, begr. Britsum, tr. 21.09.1950
[3] Tietje Tamsma, geb. Menaldumadeel 11.12.1927.

Uit dit huwelijk zes kinderen, waaronder:

1.                   Klaas Nicolaij, Klaes, geb. Stiens 29.06.1951; volgt [1].

 

Noten: |a| Leeuwarder courant 25.08.1993.

 

[4] Klaas Hayes Nicolay, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 06.04.1882, veekoopman, overl. Britsum (Leeuwarderadeel) 20.04.1957|d|, begr. Britsum 24.04.1957; tr. 2e voor 1957 A. ten Cate; otr. 1e Britsum 22.05.1907, tr. Leeuwarderadeel 05.06.1907|b|

[5] Baukje Rijpstra, geb. Stiens (Leeuwarderadeel) 21.09.1884, dienstbode (1907), overl. Britsum (Leeuwarderadeel) 23.03.1951|a|, begr. Britsum|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Saakje Nicolay, geb. Britsum 22.08.1908, overl. 22.01.1986, begr. Britsum, tr. Leeuwarderadeel 13.05.1931 Hendrik Oevering, geb. Ferwerd (Ferwerderadeel) 15.07.1906, overl. 08.11.1989, begr. Britsum, z.v. Teade Oevering en Ytske Bennema.

2.                   Haaie Nicolay, geb. Britsum 06.02.1910, overl. Hardegarijp 12.08.1990, begr. Britsum|e|, tr. xx.05.1934|f| Wietske Rietsma, geb. Britsum 13.09.1912, overl. Wirdum 31.08.1980, begr. Britsum.

3.                   Lotje Nicolay, geb. Britsum 09.05.1911, tr. Tj. Bil.

4.                   Gerrit Nicolay, geb. Britsum 29.05.1912, overl. Joure 21.04.1985, begr. Britsum, tr. Jeltje Postma, geb. Echten 11.02.1911, overl. Britsum 26.11.1983, begr. Britsum.

5.                   Willem Nicolay, geb. Britsum 05.03.1914, overl. 08.09.1987, begr. Britsum, tr. Sijtske de Boer, geb. 17.09.1915, overl. 15.07.2005, begr. Britsum.

6.                   Aan Nicolay, geb. 09.01.1926; volgt [2].

 

Noten: |a| Boukje (annonce collectie CBG); |b| bruidegom Nicolaij (huw.akte Leeuwarderadeel 1907 no.48); |c| Boukje G (grafzerk); |d| Nicolay (grafzerk); |e| Haye (grafzerk); |f| Rietstra (annonce 25-jarig huwelijk in collectie CBG); |g| Rietsma (grafzerk bij graftombe.nl).

 

[6] Geert Tamsma, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 15.09.1889, werkman (1913), overl. Leeruwarden 20.02.1967, begr. Engelum, tr. Het Bildt 12.06.1913

[7] Hiltje Wesseling, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 07.09.1888, overl. Engelum (Menaldumadeel) 01.03.1963, begr. Engelum.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Tamsma, geb. Het Bildt 02.11.1914, tr. 01.06.1939 Lieuwe Meijer.

2.                   Antje Tamsma, geb. Leeuwarderadeel 13.12.1916.
= w.s. Aukje Tamsma, verloofd 21.06.1939 Sipke Swart.

3.                   Hendrika Tamsma, geb. Leeuwarderadeel 28.03.1919.

4.                   Arjen Tamsma, geb. Leeuwarderadeel 26.11.1921, tr. Barradeel 29.06.1950 Tine Boersema.

5.                   Jarig Tamsma, geb. Leeuwarderadeel 20.04.1923.

6.                   Tietje Tamsma, geb. Menaldumadeel 11.12.1927; volgt [3].

 

[8] Haye Klazes Nicolay, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 07.02.1856, koopman, veekoopman (1901), veehandelaar (1909), veehouder (1916), overl. 30.10.1917, begr. Britsum, otr. 04.05.1880, tr. Leeuwarderadeel 20.05.1880|a|

[9] Lotje Willems Hiemstra, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 01.09.1858, dienstmeid (1880), veehoudster (1920), overl. Britsum (Leeuwarderadeel) 13.09.1931, begr. Britsum.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertje Nicolay, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 13.03.1881, overl. 19.11.1918, begr. Britsum, tr. Leeuwarderadeel 29.04.1903 Harmen Radersma, geb. Stiens 16.11.1875, koemelker, overl. 14.12.1946, begr. Britsum,  z.v. Reinder Haikes Radersma, koemelker, en Attje Harmens Miedema.
     HR tr. 2e 1920 Wijtske, jongere zuster van Geertje.

2.                   Klaas Hayes Nicolay, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 06.04.1882; volgt [4].

3.                   Trijntje Nicolay, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 21.04.1883, overl. Tzummarum 24.05.1970, begr. Tzummarum, tr. Leeuwarderadeel 19.08.1908 Jakob Struiksma, geb. Buitenpost (Achtkarspelen) 29.04.1884, bakker, overl. Tzummarum 22.06.1970, begr. Tzummarum, z.v. Willem Struiksma, arbeider, en Artje van Manen.

4.                   Willem Nicolay, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 16.01.1885, veehandelaar, overl. 01.01.1985, begr. Britsum, tr. Leeuwarderadeel 19.05.1909 Grietje Schuurmans, geb. Stiens (Leeuwarderadeel) 05.03.1883, overl. 09.04.1970, begr. Britsum|b|, d.v. Thomas Schuurmans, arbeider, en Minke Gerbens Terpstra.

5.                   Booijen Nicolay, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 15.02.1887, slager, overl. 13.08.1983, begr. Britsum, tr. Rauwerderhem 06.05.1909 Eelkjen Abma, geb. Terzool (Rauwerderhem) 21.04.1886, overl. 13.09.1976, begr. Britsum, d.v. Harmen Tjeerds Abma en Wytske Wartena.

6.                   Ietske Nicolay, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 17.04.1888, overl. Britsum (Leeuwarderadeel) 17.11.1918.

7.                   Wijtske Nicolay, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 16.01.1890, overl. 03.10.1988, begr. Britsum, tr. Leeuwarderadeel 22.09.1920 Harmen Radersma.
     HR tr. 1e 1903 Geertje, oudere zuster van Wijtske.

8.                   Grietje Nicolay, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 14.07.1891, overl. 25.03.1994, begr. Jelsum, tr. Leeuwarderadeel 06.05.1916 Jelle Stienstra, geb. Menaldum (Menaldumadeel) 27.07.1891, landbouwer, overl. 26.11.1970, begr. Jelsum, z.v. Ynze Stienstra, landbouwer, en Trijntje Jansma.

9.                   Antje Nicolay, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 16.05.1893, overl. Suawoude 26.12.1949, begr. Suawoude, tr. Leeuwarderadeel 16.05.1923 Jouke Bosma, geb. Oudega (Smallingerland) 04.02.1891, overl. Suawoude 05.01.1959, begr. Suawoude, z.v. Andries Joukes Bosma, landbouwer, en Sijke Jans van der Meulen.

10.               Pieter Nicolay, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 20.01.1895, veehandelaar, overl. 02.11.1992, begr. Britsum, tr. Leeuwarderadeel 19.05.1920 Trijntje Bergsma, geb. Tietjerk (Tietjerksteradeel) 03.12.1894, overl. 24.06.1973, begr. Britsum, d.v. Frans Douwes Bergsma, landbouwer, en Trijntje Algra.

11.               Bootje Nicolay, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 15.04.1897, overl. 01.11.1996, begr. Suawoude, tr. Leeuwarderadeel 16.05.1923 Douwe Bosma, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 21.12.1893, overl. 03.08.1974, begr. Suawoude, z.v. Petrus Harmens Bosma, arbeider, en Aaltje de Jong.

12.               Jisk Nicolay, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 29.11.1901, overl. 29.01.1992, begr. Britsum,  tr. Leeuwarderadeel 11.01.1928 Klaske Polet, geb. Stiens 11.08.1903, overl. 13.01.1987, begr. Britsum, d.v. Pieter Polet en Lolkje Kamminga.

 

Noten: |a| bruidegom Nicolaij (huw.akte Leeuwarderadeel 1880 no.2); |b| geb. 04.03 (grafzerk).

 

[10] Gerrit Rijpstra, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 31.05.1858, boerenknecht (1853), werkman (1884,1895), arbeider (1907,1917), overl. Franeker 22.08.1944, tr. Leeuwarderadeel 10.05.1883

[11] Saakje van der Woude, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 27.12.1858, overl. Leeuwarderadeel 24.03.1953.

Uit dit huwelijk:

1.                   Baukje Rijpstra, geb. Stiens (Leeuwarderadeel) 21.09.1884; volgt [5].

2.                   Aan Rijpstra, geb. Stiens (Leeuwarderadeel) 13.06.1895, arbeider, overl. 11.01.1972, begr. Stiens, tr. Leeuwarderadeel 26.05.1917 Pierkje Nauta, geb. Hijlaard (Baarderadeel) 08.09.1890, dienstbode (1917), overl. 04.11.1954, begr. Stiens, d.v. Thomas Wybes Nauta, timmerman, en Lutske Hyltjes Hiemstra.

 

[12] Arjen Tamsma, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 07.09.1857, boerenknecht (1888), werkman (1889,1893), gardenier (1913), overl. Beetgum (Menaldumadeel) 22.11.1929, tr. Leeuwarden 12.05.1888

[13] Antje Heslinga, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 06.02.1857, dienstbode (1888), overl. Engelum (Menaldumadeel) 04.07.1949.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geert Tamsma, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 15.09.1889; volgt [6].

2.                   Antje Tamsma, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 17.09.1893, overl. Vrouwenparochie (Het Bildt) 15.01.1894.

 

[14] Jarig Wesseling, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 06.12.1855, schipper (1881,1888), vrachtrijder (1889,1922), overl. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 13.07.1935, begr. Sint Jacobiparochie, tr. Het Bildt 19.05.1881

[15] Trijntje Harmens Lautenbach, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 09 16.07.1861, dienstmeid (1881), overl. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 10.07.1941, begr. Sint Jacobiparochie.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Wesseling, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 09.03.1882, winkelier, overl. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 15.09.1949, begr. Sint Jacobiparochie, tr. Het Bildt 21.05.1908 Janke Hoekstra, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 25.06.1877, overl. 10.04.1920, begr. Sint Jacobiparochie, d.v. Anne Heerkes Hoekstra en Dirkje Jelles de Boer.

2.                   Harmen Wesseling, geb. Sint Anna Parochie (Het Bildt) 23.02.1884, timmerknecht, overl. 17.10.1963, begr. Vrouwenparochie, tr. Het Bildt 28.05.1908 Engeltje Kuik, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 18.07.1884, dienstmeid (1908), overl. 20.04.1971, begr. Vrouwenparochie, d.v. Willem Kuik en Beertje Huging.

3.                   Hiltje Wesseling, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 07.09.1888; volgt [7].

4.                   Folkert Wesseling, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 13.10.1889, werkman, overl. Marrum (Ferwerderadeel) 13.09.1954, tr. Het Bildt 06.06.1918 Martina Adriana van der Schans, geb. Dongen ca. 1897, d.v. Heijliger van der Schans, schoenmaker, en Jacoba Helena Mewis.

5.                   Hendrika Wesseling, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 16.04.1891, overl. 13.11.1972, begr. Sint Jacobiparochie.

6.                   Tiete Wesseling, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 08.11.1895, tr. Menaldumadeel 20.12.1923 Aafke Lautenbach, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 05.07.1896, d.v. Dirk Lautenbach, werkman, en Janke Hamersma.

7.                   Sijds Wesseling, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 02.11.1896, werkman, overl. 11.07.1981, begr. Sint Jacobiparochie, tr. Het Bildt 28.09.1922 Johanna van der Kooi, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 11.09.1897, overl. 05.04.1970, begr. Sint Jacobiparochie, d.v. Pieter Jurjens van der Kooi, werkman, en Marijke van der Woude.

8.                   Jan Wesseling, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 13.01.1899, tr. Het Bildt 27.01.1927 Aafje Rozendal, geb. Oosterbierum (Barradeel) 09.11.1896, d.v. Hendrik Rozendal, arbeider, en Trijntje Leeuwen.

9.                   Anne Wesseling, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 12.11.1900, overl. 25.0.1982, begr. Sint Jacobiparochie, tr. Barradeel 25.04.1929 Wapke Ploegstra, geb. Sexbierum 13.04.1905, overl. 27.07.1974, begr. Sint Jacobiparochie, d.v. Minne Ploegstra en Marijke Stoer.

 

[16] Klaas Hayes Nicolay, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 11.02.1828, werkman (1855,1856), gardenier (1862), koopman (1865,1880), overl. Leeuwarderadeel 13.01.1911|b|, z.v. Haye Klazes Nicolay, gardenier, en Grietje Pieters Stienstra; tr. Leeuwarderadeel 10.05.1855|a|

[17] Geertje Boyens Bojenga, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 13.12.1824, overl. Britsum (Leeuwarderadeel) 31.01.1915, d.v. Boyen Pieters Bojenga, arbeider, en Antje Sybrens Fellinga.

Uit dit huwelijk:

1.                   Haye Klazes Nicolay, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 07.02.1856; volgt [8].

2.                   Jisk Nicolay, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 17.01.1862, koopman, overl. Britsum (Leeuwarderadeel) 03.12.1943, tr. Leeuwarderadeel 27.05.1886 Hendrikje de Boer, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 10.04.1860, overl. Britsum (Leeuwarderadeel) 21.12.1942, d.v. Hendrik de Boer, landbouwer, en Grietje Brouwer.

3.                   Anne Nicolay, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 16.11.1865, overl. Britsum (Leeuwarderadeel) 16.02.1950.

 

Noten: |a| bruidegom Nicolay, bruid Grietje Bojenga (huw.akte Leeuwarderadeel 1855 no.23); |b| e.v. Booienga (overl.akte Leeuwarderadeel 1911 no.3).

 

[18] Willem Wytzes Hiemstra, geb. Oudkerk (Tietjerksteradeel) 14.02.1823, boerenknecht (1849), arbeider (1850,1851), gardenier (1853,1863), werkman (1866,1886), overl. Britsum (Leeuwarderadeel) 31.07.1893, z.v. Wytze Botes Hiemstra, huisman (1823), turfmeter (1849), en Ytske Pieters Postmus; tr. Leeuwarderadeel 10.05.1849|a|

[19] Trijntje Watzes Nicolai, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 24.09.1822, overl. Britsum (Leeuwarderadeel) 20.03.1901, d.v. Watse Klazes Nicolai, gardenier, en Trijntje Allardus Nicolai.

Uit dit huwelijk (moeder ook Nicolaij en Nicolay):

1.                   Ytske Hiemstra, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 24.06.1850, overl. Britsum (Leeuwarderadeel) 20.12.1924.

2.                   Watze Hiemstra, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 10.12.1851, overl. Britsum (Leeuwarderadeel) 30.09.1864.

3.                   Trijntje Hiemstra, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 01.03.1853, overl. Britsum (Leeuwarderadeel) 21.03.1853.

4.                   Trijntje Hiemstra, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 23.02.1854, overl. Britsum (Leeuwarderadeel) 23.02.1865.

5.                   Wytske Hiemstra, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 12.06.1856, boerendienstmeid (1877), overl. Sneek 04.04.1897, tr. Leeuwarderadeel 18.01.1877 Jacob Jacobs van der Meer, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 14.11.1851, boerenknecht, overl. na 1897, z.v. Jacob Pieters van der Meer, arbeider, en Beitske Jans Kingma.

6.                   Lotje Hiemstra, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 01.09.1858|b|; volgt [9].

7.                   Bote Hiemstra, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 13.11.1860, werkman, overl. Britsum (Leeuwarderadeel) 08.04.1941, tr. Leeuwarderadeel 14.06.1883 Antje Kooistra, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 15.01.1861, overl. Britsum (Leeuwarderadeel) 18.10.1942, d.v. Sjoerd Klazes Kooistra, arbeider, en Trijntje Hendriks Boyenga.

8.                   Wytze Hiemstra, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 18.02.1863, werkman (1886), winkelier (1900), overl. Britsum (Leeuwarderadeel) 28.02.1900, tr. Leeuwarderadeel 20.05.1886 Tietje Kooistra, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 18.04.1862|c|, dienstmeid (1886), overl. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 01.10.1931, d.v. Sjoerd Klazes Kooistra, boerenarbeider, en Trijntje Hendriks Booyenga.

9.                   Watze Hiemstra, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 12.03.1866, overl. Britsum (Leeuwarderadeel) 14.04.1866.

 

Noten: |a| bruid Nicolai (huw.akte Leeuwarderadeel 1849 no.19); |b| moeder Nicolay (geb.akte Leeuwarderadeel 1850 fol.83); |c| ‘hebbende de vader verklaard niet te kunnen schrijven’ (geb.akte Leeuwarderadeel 1862 fol.18v).

 

[20] Aan Gerrits Rijpstra, geb. Goutum (Leeuwarderadeel) 08.02.1822|c|, boerenknecht (1850), arbeider (1852,1858), werkman (1861,1883), z.v. Gerrit Aans Rijpstra, arbeider, en Akke Bijlsma; tr. Leeuwarderadeel 02.05.1850|a|

[21] Geertje Jans Grouwstra, geb. Leeuwarden 04.10.1824, naaister (1850), overl. Britsum (Leeuwarderadeel) 06.11.1864, d.v. Jan Arjens Grouwstra, schoenmaker, en Hinke Jentjes Koopmans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hinke Rijpstra, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 29.01.1852, boerendienstmeid (1878), overl. Britsum (Leeuwarderadeel) 08.07.1940, tr. Leeuwarderadeel 22.05.1878 Paulus Jans Bijlsma, geb. Birdaard (Dantumadeel) 07.05.1855, boerenknecht, overl. Stiens (Leeuwarderadeel) 12.02.1943, z.v. Jan Paulus Bijlsma, werkman, en Tjitske Willems van Ek.

2.                   Akke Rijpstra, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 08.03.1854, overl. Britsum (Leeuwarderadeel) 27.07.1857.

3.                   Dieuwke Rijpstra, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 04.06.1856|b|, dienstmeid (1883), overl. Leeuwarden 27.12.1946, tr. Leeuwarderadeel 10.05.1883 Ytzen Koetstra, geb. Finkum (Leeuwarderadeel) 19.01.1859, boerenknecht, overl. Leeuwarden 16.03.1915, z.v. Sjoerd Tjerks Koetstra arbeider, en Minke Martens Mellema.

4.                   Gerrit Rijpstra, geb. Britsum (Leeuwarderadeel 31.05.1858; volgt [10].

5.                   Jan Rijpstra, geb. Britsum (Leeuwarderadeel) 22.09.1861.

 

Noten: |a| bruid Groustra (huw.akte Leeuwarderadeel 1850 no.17); |b| moeder Groustra; |c| vader Gerrit Aans Rijpsma, tekent met Gerrit Aans Thia {?} (geb.akte Leeuwarderadeel 1822 fol.10v).

 

[22] Jan Doekes van der Woude, geb. Stiens (Leeuwarderadeel) 01.07.1826, boerenknecht (1857), werkman (1858,1887), overl. Stiens (Leeuwarderadeel) 28.02.1887, z.v. Doeke Jannes van der Woude, arbeider, en Luurtske Jacobs; tr. Menaldumadeel 06.05.1857

[23] Baukjen Hettes Baarda, geb. Menaldum (Menaldumadeel) 28.04.1826, arbeidster (1857), overl. Stiens (Leeuwarderadeel) 16.12.1905, d.v. Hette Folperts Baarda, arbeider, en Saakje Fokkes van der Ploeg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Saakje van der Woude, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 27.12.1858; volgt [11].

2.                   Luutske van der Woude, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 07.11.1861, overl. Stiens (Leeuwarderadeel) 02.11.1929, tr. Leeuwarderadeel 10.05.1883 Anne van der Weit, geb. Stiens (Leeuwarderadeel) 18.01.1849, boerenknecht, overl. Stiens (Leeuwarderadeel) 07.09.1934, z.v. Sjoerd Annes van der Weit, gardenier, en Akke Hoites Hoitsma.

 

[24] Geert Arjens Tamsma, geb. Wierum (Westdongeradeel) 24.07.1830, boerenknecht (1856), arbeider (1856), landbouwer (1859,1861), gardenier (1864,1871), overl. Lioessens (Oostdongeradeel) 09.05.1871, z.v. Arjen Ernestus Tamsma, meester grofsmid (1830), veearts (1856), en Wytske Feikes|a| Haaksma; tr. Oostdongeradeel 20.05.1856

[25] Antje Geerts Eisenga, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 20.05.1833, overl. Lioessens (Oostdongeradeel) 27.11.1881, naaister (1881), d.v. Geert Jacobs Eisenga, landbouwer, en Aaltje Sytzes Bouma.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arjen Tamsma, geb. Anjum (Oostdongeradeel) 07.09.1856; volgt [12].

2.                   Aaltje Tamsma, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 10.02.1859, tr. Oostdongeradeel 12.05.1883 Johannes Boelens, geb. Paesens (Oostdongeradeel) 13.08.1854, arbeider, z.v. Minne Minnes Boelens en Klaaske Romkes Meinsma.

3.                   Wytske Tamsma, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 07.09.1861, dienstmeid (1887), tr. Westdongeradeel 14.05.1887 Pieter de Vries, geb. Nes ca. 1861, boerenknecht, z.v. Folkert Pieters de Vries, arbeider, en Harmke van Dijk.

4.                   Geert Tamsma, geb. Lioessens (Oostdongeradeel) 02.07.1864.

 

Noten: |a| Teekes (geb.akte Westdongeradeel 1830 fol.51 in allefriezen.nl).

 

[26] Gerben Jacobs Heslinga, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 19.01.1828, gardenier, overl. Menaldumadeel 21.12.1883, z.v. Jacob Gerbens Heslinga, arbeider, gardenier, en Botje Jans Jouwsma; tr. Menaldumadeel 14.05.1851

[27] Antje Alles Dijkstra, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 06.02.1831, gardeniersche (1888), overl. Beetgum (Manaldumadeel) 02.10.1892, d.v. Alle Thomas Dijkstra en Antje Jacobs Hemrica, gardeniersche (1851).

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Heslinga, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 28.11.1851|a|, overl. Menaldumadeel 14.12.1851.

2.                   Jacob Heslinga, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 21.12.1852, overl. Engelum (Menaldumadeel) 29.01.1861.

3.                   Alle Heslinga, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 28.03.1854, boerenknecht, overl. na 1923, tr. Menaldumadeel 15.05.1879 Limke Sjoerds van der Wal, geb. Boksum (Menaldumadeel) 24.04.1854, overl. Beetgum (Menaldumadeel) 18.09.1923, d.v. Sjoerd Ages van der Wal, kuiper, en Trijntje Jurjens Posthuma.

4.                   Botje Heslinga, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 03.01.1856, dienstmeid (1880), tr. Menauldumadeel 13.05.1880 Hotze de Vries, geb. Marssum (Menaldumadeel) 28.07.1850, arbeider, z.v. Klaas Tjallings de Vries, arbeider, en Lijzabeth Hotzes Merkus.

5.                   Antje Heslinga, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 06.02.1857; volgt [13].

6.                   Jan Heslinga, geb. Engelum (Menaldumadeel) 24.04.1860|b|.

7.                   Jacob Heslinga, geb. Engelum (Menaldumadeel) 28.02.1864.

8.                   Jetske Heslinga, geb. Engelum (Menaldumadeel) 09.05.1868, dienstbode (1895), overl. Hallum (Ferwerderadeel) 12.03.1896, tr. Leeuwarden 11.05.1895 Gerben Boonstra, geb. Terzool (Rauwerderhem) 09.03.1865, boerenknecht, overl. na 1896, z.v. Harmen Hotzes Boonstra, koemelker, arbeider, en Trijntje Wiebes Haanstra.

9.                   Aukje Heslinga, geb. Engelum (Menaldumadeel) 30.03.1871, overl. Tietjerksteradeel 24.11.1953, tr. Tietjerksteradeel 02.08.1917 Anne Hoekema, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 29.01.1855, timmerman, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 10.04.1936, z.v. Andreas Jacobus Hoekema, arbeider, en Rinske Annes Hiemstra.
     AH tr. 1e Dantumadeel 16.11.1878 Taetske Piekes Bakker, geb. Deinum (Menaldumadeel) 13.11.1856, overl. Leeuwarden 09.05.1916, d.v. Pieke Haitzes Bakker, schoenmaker, en Angenietje Kornelis Houtsma.

 

Noten: |a| aangifte door Remmo Busscher, 41 jaar, medicinae doctor, de vader ‘wegens ziekte verhunderd de aangifte te doen’ (geb.akte Menaldumadeel 1851 fol.119); b| aangifte door Remmo Busscher, 50 jaar, genees- en vroedmeester, voor de vader ‘die ziek is’ (geb.akte Menaldumadeel 1860 no.109)

 

[28] Pieter Wesseling, geb. Heemstede 05.10.1827|a|, gruttersknecht (1854), hovenier (1855,1867), werkman (1881,1883), overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 06.02.1907, z.v. Hendrica Wesseling (ca.1806/1807-1864); tr. Het Bildt 30.11.1854

[29] Hiltje Jarigs Crap, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 17.02.1828, naaister (1828), overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 25.07.1893, d.v. Jarig Sydzes Crap, gardenier (1828), hovenier (1854), en Hiltje Jans de Grijs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jarig Wesseling, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 06.12.1855; volgt [14].

2.                   Henderica Wesseling, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 03.04.1857, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 08.07.1931.

3.                   Sijds Wesseling, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 05.12.1858, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 02.07.1859.

4.                   Sijds Wesseling, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 26.10.1860, werkman, tr. Het Bildt 17.05.1883 Grietje de Groot, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 16.12.1860, dienstmeid (1883), d.v. Jelle de Groot, tapper, en Trijntje van Marssum.

5.                   Jan Wesseling, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 08.04.1863; zie Kwartierstaat Pieter Wesseling (KTH).

6.                   Anne Wesseling, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 29.11.1864, overl. Het Bildt 25.07.1949.

7.                   Herman Wesseling, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 25.12.1867, overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 23.07.1868|b|.

 

Noten: |a| aangifte door Harmen Wesseling, oud 70 jaar {opa} (geb.akte Heemstede 06.10.1827); |b| moeder Krap (overl.akte Het Bildt 1868 no.125).

 

[30] Harmen Cornelis Lautenbach, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 10.11.1837, bakker, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 02.01.1876, z.v. Cornelis Lautenbach, bakker, en Trijntje Johannes Smidts; tr. Tietjerksteradeel 21.04.1860

[31] Tietje Folkerts Fennema, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 27.09.1839, overl. (kraambed) Bergum (Tietjerksteradeel) 21.06.1869, d.v. Folkert Tjipkes Fennema, andbouwer (1839), herbergier (1860), en Eltje Jans de Boer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Harmens Lautenbach, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 16.07.1861; volgt [15].

2.                   Folkert Harmens Lautenbach, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 22.03.1863, bakker, overl. Bozum (Barradeel) 18.12.1943, tr. Tietjerksteradeel 07.05.1891 Jantje Jans Broos, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 29.03.1862, overl. Zutphen 03.05.1928|b|, d.v. Jan Broos, bakker, en Rinske Cornelis Lautenbach.

3.                   Eltje Harmens Lautenbach, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 10.04.1864, dienstmeid (1890), overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 11.03.1931, tr. Tietjerksteradeel 15.05.1890 Hylke Rinses de Boer, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 25.03.1855, rietdekker, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 11.07.1935, z.v. Rinse Wybrens de Boer, arbeider, en Maaike Hylkes Veenstra.

4.                   Geertje Harmens Lautenbach, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 18.05.1865, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 10.03.1866.

5.                   Cornelis Harmens Lautenbach, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 30.06.1867, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 03.08.1868.

6.                   Tietje Harmens Lautenbach, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 21.06.1869|a|, dienstmeid (1893), overl. Tietjerksteradeel 14.05.1957, tr. Tietjerksteradeel 13.05.1893 Haye Jans Kampen, geb. Suameer (Tietjerksteradeel) 07.09.1866, arbeider, overl. Suameer (Tietjerksteradeel) 22.07.1926, z.v. Jan Herres Kampen en Sytske Jans Klaver.

 

Noten: |a| aangifte door Jan Aukes de Jong, 48 jaar, winkelier, ‘de vader wegens ongesteldheid verhinderd de aangave te doen’ (geb.akte Tietjerksteradeel 1869 no.165); |b| moeder per abuis Rinske Cornelia (overl.akte Zutphen 1928 no.108, overgenomen in overl.akte Smallingerland 1928 no.56).

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren