Pieter Cornelis Veenstra (1920-1984)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2015 (laatst herzien november 2017)

 


 

[1] Pieter Cornelis Veenstra, Piet, geb. Schiedam 13.02.1920, promotie Utrecht 17.12.1956|a|, hoogleraar Eindhoven (1957-1983), RNL, overl. Eindhoven 12.09.1984, crem. Heeze 17.09.1984, tr. Hilversum 1947|b| Mary van Spengen, geb. 17.06.1921, overl. Eindhoven 06.11.1987, crem. Heeze 10.11.1987,  d.v. Dirk van Spengen (1887-1950) en Gerritje Schouten (1887-1969).
 
Noten: |a| proefschrift: Massaspectrometrische bepaling van isotoopverhoudingen onder gebruikmaking van een wisselstroommethode; promotor: P.M. Endt (1916-2008); |b| De Gooi- en Eemlander 24.09.1947.

 

[2] Hendrik Veenstra, geb. Beets (Opsterland) 09.09.1890, onderwijzer (1915), overl. Hollandsche Rading 15.01.1961, begr. Hilversum (Noorderbpl.) 18.01.1961, tr. Schiedam 25.11.1915
[3] Elisabeth Bijloo, geb. Schiedam 23.05.1894, overl. 23.10.1978, begr. Meppel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Veenstra, geb. Schiedam 30.09.1916.

2.                   Pieter Cornelis Veenstra, geb. Schiedam 13.02.1920; volgt [1].

 

[4] Hendrik Hendriks Veenstra, geb. Ter Idzard (Weststellingwerf) 01.01.1863, arbeider (1889,1890), rijksveldwachter (1902,1915), brigadier-majoor de Rijksveldwacht (1928), overl. Amsterdam 29.10.1943|a|, tr. Opsterland 15.03.1889

[5] Trijntje Hoen, geb. Terwispel (Opsterland) 11.04.1868, arbeidster (1889), overl. na 1943.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Veenstra, geb. Beets (Opsterland) 09.09.1890; volgt [2].

2.                   Lubertus Veenstra, geb. Weststellingwerf 27.03.1893, onderwijzer (1915), tr. Zaandam 16.12.1915 Trijntje Sijtsma, geb. Zaandam 18.01.1893, d.v. Kornelis Sijtsma, broodbakkersknecht (1893), broodbakker (1915), en Maartje Russelman.

3.                   Sjoewke Geesje Veenstra, geb. Lippenhuizen (Opsterland) 23.05.1902, tr. Opsterland 08.11.1928 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage, ingeschr. Beetsterzwaag 11.03.1937) Anne Wisman, geb. Heerenveen (Schoterland 11.07.1884|b|, landbouwer (1905), kaashandelaar (1928), z.v. Anne Wisman, schipper,  en Albertje Postma.
     AW tr. 1e Noordwijk 30.11.1905 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 17.05.1927, ingeschr. Noordwijk 12.07.1927) Wilhelmina Johanna Parlevliet, geb. Noordwijk 17.11.1877, overl. Voorburg 22.08.1944, d.v. Floris Jacobus Parlevliet, bouwman, en Johanna van Egmond.

 

Noten: |a| overl.akte Opsterland 1943 no.172.

 

[6] Pieter Cornelis Bijloo, geb. Schiedam 06.09.1858, schipper (1881), overl. Zeist 22.02.1941, tr. Schiedam 22.06.1881

[7] Gaberlina Cornelia Jansson, geb. Oud- en Nieuw-Mathenesse 28.02.1863, overl. Maartensdijk 18.04.1952.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catharina Elisabeth Bijloo, geb. Schiedam 01.04.1882, tr. Schiedam 01.05.1907 Dirk Kroon, geb. Schiedam 11.09.1884, z.v. Herbert Kroon en Geertruida Verzendaal.

2.                   Nicolaas Bijloo, geb. Schiedam 11.04.1885, tr. Johanna Maria Tombrink, geb. Schiedam 31.03.1891, d.v. Hendricus Tombrink en Elisabeth van Gerven.

3.                   Gerardus Bijloo, geb. Schiedam 14.01.1888.

4.                   Elisabeth Bijloo, geb. Schiedam 04.08.1891, overl. Schiedam 17.05.1892.

5.                   Francina Elisabeth Bijloo, geb. Schiedam 04.08.1891.

6.                   Elisabeth Bijloo, geb. Schiedam 23.05.1894; volgt [3].

7.                   Pieter Cornelis Bijloo, geb. Schiedam 13.05.1898, kantoorbediende (1953), overl. ’s-Gravenhage 23.04.1953, tr. Schiedam 08.05.1918 Lammertje van Aperlo, geb. Elburg 20.01.1898, overl. na 1953, d.v. Aard van Aperlo, visser, en Magdalena ten Hoope.

 

[8] Hendrik Hendriks Veenstra, geb. Steenwijkerwold 02.01.1837, arbeider (1889), overl. Beets (Opsterland) 03.03.1904, tr. Weststellingwerf 25.01.1862

[9] Sjoeuwkje Bonnes Posma, ook S(j)ieuwkje, geb. Ter Idzard (Weststellingwerf) 11.06.1841|c|, arbeidster (1889), overl. Beets (Opsterland) 02.01.1919|d|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Hendriks Veenstra, geb. Ter Idzard (Weststellingwerf) 01.01.1863; volgt [4].

2.                   Aaltje Veenstra, geb. Ter Idzard (Weststellingwerf) 13.11.1864, overl. Enschede 16.02.1958, tr. Opsterland 18.03.1887 Minze Jans Slange, geb. Terband (Ængwirden) 07.04.1863, overl. Lochem 18.07.1944, z.v. Jan Gerrits Slange, veenwerker, en Aaltje Klazes Smit.

3.                   Bonne Veenstra, geb. Katlijk (Schoterland) 11.05.1867, overl. Beetsterzwaag (Opsterland) 22.08.1941|a|, tr. Opsterland 18.03.1892 Jantje Hoen (1870-), d.v. Luite Klazes Hoen en Geeske Hanzes de Vries.

4.                   Ebele Veenstra, geb. Opsterland 07.01.1874, overl. Utrecht 07.03.1939, tr. Opsterland 01.06.1900 Niesje Dam, geb. Beets (Opsterland) 28.09.1874, overl. Utrecht 22.03.1928, d.v. Geert Wiegers Dam en Geesje Pieters Drost.

5.                   Hiltje Veenstra, geb. Opsterland 29.08.1876, overl. Opsterland 29.12.1878.

6.                   Hiltje Veenstra, geb. Opsterland 12.05.1879, overl. Sneek 07.11.1966, begr. Oppenhuizen, tr. Opsterland 16.05.1901 Abraham Doting, geb. Hieslum (Wonseradeel) 18.04.1873, overl. (‘na een smartelijk lijden’) Zutphen 13.02.1918|b|, z.v. Feike Doting, boer, en Sytske Fokkema.

7.                   Jan Veenstra, geb. Opsterland 07.04.1882, onderwijzer, overl. Maartensdijk 13.02.1951, tr. Idaarderadeel 26.05.1906 Grietje Meintema, geb. Roordahuizum (Idaarderadeel) 07.04.1881, overl. na 1951, d.v. Jentje Hotzes Meintema, veehouder, en Stijntje Gerrits Hornstra.

8.                   levenloze zoon, Opsterland 22.12.1884.

 

Noten: |a| ook overl.akte Smallingerland 1941 no.146; |b| ook overl.akte Wymbritseradeel 1918 no.25; |c| Sjouwke; |d| Sjoeuwke, wede Feenstra (overl.akte Opsterland 1919 no.1).

 

[10] Luite Klazes Hoen, geb. Kortezwaag (Opsterland) 26.08.1839, arbeider (1863,1881), vervener (1906,1910), overl. Opsterland 12.11.1911; tr. 1e Opsterland 26.02.1863|b| Imkjen Annes Hof, geb. Terwispel (Opsterland) 18.09.1842, arbeidster, overl. Terwispel (Opsterland) 10.08.1866|c|, d.v. Anne Meints Hof en Wytske Atzes Hogeveen; tr. 2e Opsterland 28.01.1867

[11] Geeske Hanzes de Vries, geb. Langezwaag (Opsterland) 15.05.1842, arbeidster (1881), overl. Beets (Opsterland) 24.12.1936.

Uit het huwelijk Hoen-Hof:

1.                   Klaas Hoen, geb. Terwispel (Opsterland) 18.01.1864, overl. Leeuwarden 03.12.1944, tr. Opsterland 10.11.1887|a| Geertje de Jonge, geb. Katlijk (Schoterland) 05.07.1867, overl. Leeuwarden 15.03.1934, d.v. Gerrit Jans de Jonge en Fokje Jans de Wagt.

Uit het huwelijk Hoen-de Vries:

2.                   Trijntje Hoen, geb. Terwispel (Opsterland) 11.04.1867; volgt [5].

3.                   Jantje Hoen, geb. Terwispel (Opsterland) 02.08.1870, overl. na 1941, tr. Opsterland 18.03.1892 Bonne Veenstra (1867-1941), z.v. Hendrik Hendriks Veenstra en Sjieuwke Bonnes Postma.

4.                   Antje Hoen, geb. Luxwoude (Opsterland) 29.11.1873, overl. na 1960, tr. Opsterland 19.03.1897 Jacob Meester, geb. Terwispel (Opsterland) 27.01.1873, overl. na 1960, z.v. Klaas Jacobs Meester en Eelkjen Klazes Venema.

5.                   Sjoukjen Hoen, geb. Luxwoude (Opsterland) 05.08.1876, overl. na 1960, tr. Opsterland 27.04.1900 Jippe van der Duim, geb. Beets (Opsterland) 12.12.1877, overl. Emmen 05.07.1959, z.v. Hendrik van der Duim en Antje Aukes Zwarts.

6.                   Hans Hoen, geb. Gersloot (Ængwirden) 29.11.1878, kantoorbediende (1906), verzekeraar (1910,1915), assuradeur (1929), directeur van een ziekenfonds (1933), directeur Zuid-Holl. Ziekenfonds (1947), overl. ’s-Gravenhage 15.03.1947, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 19.05.1947, tr. ’s-Gravenhage 05.09.1906 Jannetje Lawende, geb. Schiedam 15.08.1885, dienstbode (1906), overl. na 1947, d.v. Antonie Hendrik Lawende en Elisabeth Hendrika in ’t Hol.

7.                   Geertje Hoen, geb. Gersloot (Ængwirden) 10.07.1881, overl. na 1960, tr. ’s-Gravenhage 15.12.1915 Willem Troost, geb. Monster 20.04.1886, manufacturier, z.v. Abraham Troost en Josina Ariena de Bruijn; tr. voor 1960 Kl. Brandsma, overl. na 1960.

8.                   Sijtze Hoen, geb. Luxwolde (Opsterland) 28.01.1885, kantoorbediende (1910), sigarenwinkelier (1924), agent van de Raad van Arbeid (1926), overl. ’s-Gravenhage 27.04.1960, begr. ’s-Gravenhage (Alg.Bpl. Westduin) 30.04.1960, tr. 1e ’s-Gravenhage 12.08.1910 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 10.06.1924, ingeschr. ’s-Gravenhage 25.07.1924) Henriette van Nieuwenhuizen, geb. ’s-Gravenhage 24.07.1887, d.v. Hendrik Teunis Gauwgerius van Nieuwenhuizen, sergeant majoor schrijver (1910), en Maria Catharina Tap; tr. 2e ’s-Gravenhage 21.04.1926 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 29.10.1935, ingeschr. ’s-Gravenhage 07.02.1936) Emma Knöpfler, geb. Unterhalden (Wurtemberg) 20.06.1893, kostuumnaaister (1926), d.v. Ferdinand Knöpfler en Franziska Sigmund; tr. 3e na 1936 H. Fresco, overl. na 1960.
     HvN tr. 2e ’s-Gravenhage 08.07.1925 Jacobus Johannes van Langen, geb. ’s-Gravenhage 13.11.1881, winkelier in suikerwerken (1909), secretaris van het Bureau voor Arbeidsrecht (1924), vakverenigingsbestuurder (1925), z.v. Abraham Franciscus van Langen, zandvormer, en Theodora Drost.
     JJvL tr. 1e ’s-Gravenhage 23.06.1909 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 29.01.1924, ingeschr. ’s-Gravenhage 27.02.1924) Nieske Boukje de Boer, geb. ’s-Gravenhage 11.02.1884, overl. ’s-Gravenhage 19.10.1957, d.v. Reitze Thaekes de Boer, timmerman, en Gerkjen Kruis.
     EK tr. 2e ’s-Gravenhage 19.04.1939 August Plancken, geb. Oisterwijk 20.02.1901, z.v. Desiré August Marie Gerard Plancken (ca.1862-1950), luitenant, en Augusta Françoise Diane de Wilde.

 

Noten: |a| bruid De Jong; |b| bruidegom geb. Langezwaag (huw.akte Opsterland 1863 no.6); |c| Imke.

 

[12] 

[13] Catharina Elisabeth Bijloo, geb. Schiedam 02.08.1834, overl. Schiedam 16.06.1908; tr. Schiedam 27.07.1881 Arij van Vliet, geb. Schiedam 30.07.1816, overl. Schiedam 17.01.1887, z.v. Christiaan van Vliet en Hillegonda Brouwer.

Kinderen van Catharina Elisabeth:

1.                   Pieter Cornelis Bijloo, geb. Schiedam 06.09.1858; volgt [6].

2.                   Catharina Elisabeth Bijloo, geb. Schiedam 07.07.1864, overl. Rijssen 22.03.1960, tr. Schiedam 06.11.1889 Adrianus den Ouden, geb. Schiedam 24.04.1867, onderwijzer, overl. Schiedam 03.06.1895, z.v. Leendert den Ouden en Marie Broere.

 

[14] Nicolaas Jansson, geb. Schiedam 28.01.1819, voerman (1851,1877), stalknecht (1881), stalbaas (1891), overl. Schiedam 23.03.1908; tr. 1e Schiedam 24.12.1851 Maria van Galen, geb. Maastricht 31.03.1826, dienstmeid (1848), overl. Schiedam 15.10.1857, d.v. Franciscus van Galen en Maria Louisa Escofier; tr. 2e Delfshaven 22.06.1862

[15] Elisabeth Ferré, geb. Delfshaven 16.12.1832, overl. Schiedam 07.10.1892.

Kind van Maria (erkend bij het huwelijk in 1851):

1.                   Maria van Galen, later Jansson, geb. Maastricht 09.10.1848|b|, overl. Brielle 06.01.1922, tr. Brielle 25.04.1900 Matthijs Anthonij Kriens, geb. Brielle 01.11.1834, overl. Brielle 27.10.1914, z.v. Petrus Antonius Kriens en Alexandra Wilhelmina Simons.
     MAK tr. 1e Brielle 02.05.1856 Johanna Hendrika Appelman, geb. Brielle 13.11.1832, overl. Brielle 07.03.1897, d.v. Johannes Hendrikus Appelman en Johanna Maria Mudden.

Uit het huwelijk Jansson-van Galen:

2.                   Gaberlina Cornelia Jansson, geb. Schiedam 14.07.1852, overl. Schiedam  08.01.1858.

3.                   Elisabeth Jansson, geb. Oud- en Nieuw-Mathenesse 08.03.1855, tr. Schiedam 02.08.1877|c| Jan Verboom, geb. Oud- en Nieuw-Mathenesse 28.04.1852, z.v. Willem Verboom en Maria Blonk.

Kind van Elisabeth (erkend bij het huwelijk in 1862):

4.                   Jacobus Lambertus Ferree, later Jansson, geb. Delfshaven 05.01.1857|a|, overl. Schiedam 25.09.1937, tr. Schiedam 24.11.1880 Johanna Jacoba Roetman, geb. Schiedam 01.10.1855, overl. Schiedam 06.08.1922, d.v. Lieving Roetman en Janna Maria de Vrij.

Uit het huwelijk Jansson-Ferré:

5.                   Gaberlina Cornelia Jansson, geb. Oud- en Nieuw-Mathenesse 28.02.1863; volgt [7].

6.                   Johannes Jansson, geb. Schiedam 30.03.1866, stalknecht, overl. Schiedam 25.02.1929, tr. Schiedam 28.10.1891 Clara Johanna den Herder, geb. Schiedam 07.08.1864, overl. Schiedam 22.02.1942, d.v. Jacobus den Herder, arbeider, en Maria van der Hoeven.

7.                   Geertruida Jansson, geb. Schiedam 27.01.1869, overl. Schiedam 13.08.1936, tr. Schiedam 22.05.1889 Thomas van Koetsveld, geb. Schiedam 01.03.1866, overl. Schiedam 25.01.1962, z.v. Thomas van Koetsveld en Dina Stolk.

8.                   Clasina Jansson, geb. Schiedam 29.10.1871, overl. Schiedam 05.12.1877.

 

Noten: |a| aangifte door Louisa Kloetman, 35 jaar, vroedvrouw, moeder Ferree (geb.akte Delfshaven 1857 no.4); |b| aangifte door Maria Anna Martin, 59 jaar, vroedvrouw, moeder per abuis Anna (geb.akte Maastricht 1848 no.552 & huw.akte Schiedam 1851 no.144); |c| moeder v/d bruid van Gaalen.

 

[16] Hendrik Albers Veenstra, geb. Wolvega 15.07.1802, arbeider (1830), schutter (1833), turfmaker (1835,1839), arbeider (1854,1866), overl. Terwispel (Opsterland) 05.01.1866, z.v. Albert Hendriks Veenstra, turfmaker, en Wietske Hendriks; tr. 1e Steenwijkerwolde 01.03.1827 Femmigje Jans IJdenga, geb. IJsveen (Steenwijkerwold) 06.04.1801, overl. (kraambed) Steenwijkerwold 19.01.1835, d.v. Jan Egberts IJdenga, landbouwer, en Egbertje Raggers; tr. 2e tussen 1835 en 1837

[17] Hiltje Hendriks van der Duim, geb. Langezwaag (Opsterland) 03.09.1813, arbeidster (1866,1877), overl. Beets (Opsterland) 27.05.1884, d.v. Hendrik Jans van der Duim en Tjiske Jippes Visser.

Uit het huwelijk Veenstra-IJdenga (moeder ook Idinga/IJdinga):

1.                   Albert Veenstra, geb. Steenwijkerwold 30.07.1830, boerenknecht en milicien (1854), tr. Havelte 15.04.1854 Klaassien Berents Koetsier, geb. Vledder 29.05.1828, boerenmeid (1854), d.v. Berend Roelofs Koetsier (-1853) en Jacobje Klaasen Boers.

2.                   Jan Veenstra, geb. Steenwijkerwold 16.02.1833, arbeider, overl. Ossenzijl (Oldemarkt) 12.02.1922, tr. Oldemarkt 31.01.1862 Trijntje Hoekstra, geb. Oldemarkt 1835 (no.21), d.v. Theunis Hoekstra, arbeider, en Hendrikje Bijkerk.

3.                   Femmigje Veenstra, geb. Steenwijkerwold 19.01.1835, overl. Steenwijkerwolde 23.04.1836.

Uit het huwelijk Veenstra-van der Duim (vader Hendrik Alberts, moeder ook geschreven/gelezen als van der Duin):

4.                   Hendrik Veenstra, geb. Steenwijkerwold 02.01.1837|a|; volgt [8].

5.                   Wietske Veenstra, geb. Steenwijkerwold 12.09.1839, overl. Weststellingwerf 06.03.1914, tr. Weststellingwerf 04.01.1861 Willem Lap, geb. Terwispel (Opsterland) 05.04.1827, overl. Weststellingwerf 28.09.1891, z.v. Popke Willems Lap en Aaltje Brands Krol.

6.                   Tjitske Veenstra, geb. Ter Idzard (Weststellingwerf) 01.06.1842.

7.                   Jitse Veenstra, geb. Nijelamer (Weststellingwerf) 02.01.1846, arbeider, overl. na 1940, tr. Opsterland 04.02.1871 Jeltje de Ruiter, geb. Ter Idzard (Weststellingwerf) 18.11.1852, arbeidster, overl. Beets (Opsterland) 09.06.1940, d.v. Albert Minnes de Ruiter, arbeider, en Aaltje Gabriels de Wagt, arbeidster.

8.                   Jan Veenstra, geb. Ter Idzard (Weststellingwerf) 22.07.1849, turfmaker (1881,1910), overl. Hooidijk (Steenwijkerwold) 20.11.1910, tr. Weststellingwerf 28.02.1880 Margjen Schippers, geb. Echten (Lemsterland) 25.01.1851, overl. Steenwijk 30.09.1942, d.v. Geert Hendriks Schippers en Jantje Jans Poepjes.

9.                   Tjitske Veenstra, geb. Ter Idzard (Weststellingwerf) 10.01.1853, arbeidster, overl. voor 1950, tr. Opsterland 09.03.1877 Kornelis Mast, geb. Langezwaag (Opsterland) 07.05.1853, arbeider, overl. Beets (Opsterland) 04.02.1950, z.v. Koop Hilberts Mast, arbeider, en Yke Fokkes de Jong, arbeidster.

 

Noten: |a| moeder Grietje Hendriks van der Duijn (geb.akte Steenwijkerwold 1837 no.2).

 

[18] Bonne Abels Posma, geb. Langezwaag (Opsterland) 03.01.1814, turfmaker (1839), arbeider (1875,1876), veenbaas (1877), overl. Beets (Opsterland) 19.01.1877, z.v. Abel Bonne Posma, turfmaker, en Albertje Jans; tr. Steenwijkerwold 23.01.1839

[19] Aaltje Joukes de Haan, geb. Mildam (Schoterland) 14.06.1814, arbeidster (1875,1876), overl. Beets (Opsterland) 23.10.1881, d.v. Jouke Annes de Haan, turfmaker, en Sjiuwke/Sjoeke/Sjouwkje Cornelis Leijker.

Uit dit huwelijk:

1.                   Abele Posma, geb. Steenwijkerwold 31.08.1839, overl. voor 1906, tr. Weststellingwerf 15.03.1861 Fokje Wiegers Baas, geb. Terband (Ængwirden) 22.05.1841, overl. Benedenknijpe (Schoterland) 27.12.1906, d.v. Wieger Klazes Baas en Hendrikje Durks van der Molen.

2.                   Sjoeuwke Posma, geb. Ter Idzard (Weststellingwerf) 11.06.1841; volgt [9].

3.                   Albertje Posma, geb. Ter Idzard (Weststellingwerf) 24.09.1843, overl. na 1920, overl. Heerenveen 06.03.1937, tr. Weststellingwerf 26.05.1865 Anne Jans Wisman, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 29.09.1834, overl. Heerenveen (Schoterland) 25.10.1920, z.v. Jan Hates Wisman en Jantje Klazes Weerman.

4.                   Hendrikje Posma, geb. Ter Idzard (Weststellingwerf) 06.09.1845, arbeidster, overl. Heerenveen 06.10.1938|c|, tr. Opsterland 02.03.1876 Jan Everts Dam, geb. Tjalleberd (Ængwirden) 07.03.1846, arbeider, overl. Beets (Opsterland) 06.11.1937, z.v. Evert Jans Dam, veenwerker, en Jikke Klazes van Terwisga.

5.                   Gepke Posma, geb. Ter Idzard (Weststellingwerf) 16.09.1848|a|, arbeidster, overl. Tijnje (Opsterland) 28.07.1923, tr. Opsterland 16.03.1877 Egbert Jacobs Krikke, geb. Tjalleberd (Ængwirden) 06.09.1852, arbeider, overl. Beets (Opsterland) 15.01.1937, z.v. Jacob Egberts Krikke, veenwerker, en Anna Jans Simons.

6.                   Joukje Posma, geb. Ter Idzard (Weststellingwerf) 10.02.1851, arbeidster (1875), koopvrouw (1885), overl. Leeuwarden 30.11.1929, tr. 1e Opsterland 05.03.1875 Harmen Jacobs de Jonge, geb. Sintjohannesga (Schoterland) 14.11.1837, arbeider, overl. Beets (Opsterland) 09.04.1882, z.v. Jacob Roelofs de Jonge en Roelofjen Rijkens Meijer; tr. 2e Opsterland 17.12.1885 Wobbe de Haan, geb. Ureterp (Opsterland) 01.03.1848, arbeider, overl. voor 1929, z.v. Foppe Berends de Haan en Trijntje Wobbes de Vos, koemelkster (1885).

7.                   Jan Posma, geb. Nijelamer (Weststellingwerf) 14.12.1852, arbeider, overl. Oude Pekela 01.01.1920, tr. Opsterland 16.03.1877 Trijntje Koerts Smit, geb. Tjalleberd (Ængwirden) 21.08.1852, arbeidster, d.v. Koert Jans Smit, arbeider, en Annigje Gerrits de Jong.

8.                   Jouke Postma, geb. Oldeholtwolde (Weststellingwerf) 22.12.1855|b|, overl. Beilen 04.05.1931, tr. Annigje Knol.

9.                   Andries Posma, geb. Oldeholtwolde (Weststellingwerf) 30.01.1858, arbeider, overl. Gorssel 30.12.1945, tr. 1e Opsterland 06.03.1879 Teetske Pool, geb. Terwispel (Opsterland) 28.12.1857, overl. Beets (Opsterland) 08.04.1887, d.v. Jacobus Johannes Pool, arbeider, en Hendrikjen Folkerts Venema; tr. 2e Opsterland 03.05.1889 Ibeltje de Leeuw, geb. Terwispel (Opsterland) 25.01.1854, arbeidster, d.v. Arjen Jans de Leeuw, arbeider, en Grietje Freerks van Zwol.

10.               Antje Posma, geb. Oldeholtwolde (Weststellingwerf) 23.08.1861, arbeidster, tr. 1e Opsterland 12.09.1884 Egbert Krikke, geb. Luxwoude (Opsterland) 05.01.1857, arbeider, overl. Beets (Opsterland) 24.11.1887, z.v. Hans Egberts Krikke, arbeider, en Trijntje Theunis de Ruiter; tr. 2e Opsterland 30.04.1891 Geert Schippers, geb. Oudega (Smallingerland) 24.03.1860, arbeider, z.v. Jan Jacobs Schippers, arbeider, en Jantje Geerts Vaartjes.

 

Noten: |a| moeder Arentje; |b| Postma; |c| ook overl.akte Opsterland 1938 no.176.

 

[20] Klaas Luites Hoen, geb. Tjalleberd (Ængwirden) 17.09.1819, koemelker (jun1839), arbeider (1839), veenwerker (1841,1848), arbeider (1852,1875), overl. Leeuwarden 06.07.1908|e|, z.v. Luite Klazes Hoen, veenwerker, arbeider, en Antje Geerts Moerman; tr. 2e Opsterland 24.06.1859 Bontje Douwes Plantinga, geb. Lippenhuizen (Opsterland) 10.01.1822, dienstmeid (1859), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 04.02.1900|d|, d.v. Douwe Wiebes Plantinga, arbeider, en Trijntje Bruins Bruinsma, arbeidster; tr. 1e Ængwirden 23.06.1839

[21] Jantje Wopkes Jonker, geb. Kortezwaag ca. 1811, dienstmeid (1839), arbeidster (1856), overl. Terwispel (Opsterland)10.06.1856, d.v. Wopke Jans Jonker en Sjoukje Wijtzes Bijker.

     BDP tr. 1e Opsterland 13.12.1851 Jurrit Jurrits Posthumus, geb. Gorredijk (Opsterland) 18.12.1817, horlogemaker, overl. Lippenhuizen (Opsterland) 02.01.1857, z.v. Jurrit Jurrits Posthumus en Antje Jans Bakker.

Uit het huwelijk Hoen-Jonker:

1.                   Luite Klazes Hoen, geb. Kortezwaag (Opsterland) 26.08.1839|a|; volgt [10].

2.                   Sjoukje Hoen, geb. Luinjeberd (Ængwirden) 04.11.1841, arbeidster, overl. Drachten (Smallingerland) 01.07.1919, tr. 1e Opsterland 18.01.1872 Jacob Wuite, geb. Tjalleberd (Ængwirden) 02.09.1838, arbeider, overl. Beets (Opsterland) 07.03.1873, z.v. Roelof Roelofs Wuite en Aaltje Alberts Vos; tr. 2e Smallingerland 27.02.1875 Siete van der Wal, geb. Drachten (Smallingerland) 29.10.1841, arbeider, overl. Grootegast 27.01.1927, z.v. Sietze Sietes van der Wal, arbeider, en Froukjen Jans Kaspers, arbeidster.
     SvdW tr. 1e Smallingerland 11.05.1867 Saakje Kootstra, geb. Surhuizum (Achtkarspelen) 13.09.1843, overl. Drachten (Smallingerland) 03.03.1873, d.v. Gjalt Klazes Kootstra en Lutske Gerrits de Haan.

3.                   Antje Hoen, geb. Luinjeberd (Ængwirden) 22.10.1844, arbeidster, overl. Beets (Opsterland) 25.02.1873, tr. Opsterland 06.03.1868 Harmen Jacobs de Jonge, geb. Sintjohannesga (Schoterland) 14.11.1837, arbeider, overl. Beets (Opsterland) 09.04.1882, z.v. Jacob Roelofs de Jonge, arbeider, en Roelofjen Rijkers Meijer, arbeidster.
     HJdJ tr. 2e Opsterland 05.03.1873 Joukje Bonnes Posma, geb. Ter Idzard (Weststellingwerf) 10.02.1851, overl. Leeuwarden 30.11.1929, d.v. Bonne Posma en Aaltje Joukes de Haan.
     JBP tr. 2e Opsterland 17.12.1885 Wobbe Foppes de Haan, geb. Ureterp (Opsterland) 01.03.1848, arbeider, z.v. Foppe Berends de Haan en Trijntje Wobbes de Vos, koemelkster.

4.                   Wopke Hoen, geb. Luinjeberd (Ængwirden) 28.04.1848, arbeider, overl. Beets (Opsterland) 06.10.1934, tr. 1e Opsterland 08.07.1871 Antje Bron, geb. Ter Idzard (Weststellingwerf) 30.04.1851, overl. Boornbergum (Smallingerland) 09.07.1905, d.v. Willem Jans Bron, arbeider, en Minke Minnes Kats, arbeidster; tr. 2e Smallingerland 10.03.1906 Rikstje van der Tuin, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 14.01.1860, overl. Opsterland 23.08.1933, d.v. Gerke Hendriks van der Tuin en Gepke Jans Veenstra.
     RvdT tr. 1e Achtkarspelen 02.12.1886 Alle de Meer, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 21.05.1848, arbeider, overl. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 30.01.1900, z.v. Pieter Jans de Meer, arbeider, en Ymkje Jakobs Bekkema.
     AdM tr. 1e Achtkarspelen 13.03.1875 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Heerenveen 31.01.1883, ingeschr. Achtkarspelen 21.11.1883) Antje Hendriks van Oosten, geb. Lippenhuizen (Opsterland) 09.11.1841, arbeidster, overl. Opsterland 14.11.1895|c|, d.v. Hendriks Jans van Oosten en Aafke Bonnes Bijker.
     AHvO tr. 2e Opsterland 06.12.1883 Willem Leffering, geb. Gorredijk (Opsterland) 17.12.1835, vrachtrijder, overl. Ureterp (Opsterland) 08.05.1916, z.v. Pieter Hendriks Leffering, wagenmaker, en Janke Hendriks Vissia.

5.                   Annigjen Hoen, geb. Luijeberd (Ængwirden) 07.05.1852, arbeidster, overl. Enschede 06.12.1938, tr. Opsterland 26.10.1873|b| Hessel Zwarts, geb. Ter Idzard (Weststellingwerf) 05.11.1850, arbeider, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 27.11.1923, z.v. Auke Thijsses Zwarts, arbeider, en Foekje Hessels Nieuwenhuis, arbeidster.

Uit het huwelijk Hoen-Plantinga:

6.                   Hylkje Hoen, geb. Terwispel (Opsterland) 19.10.1859.

7.                   Geert Hoen, geb. Terwispel (Opsterland) 19.10.1859, koopman in brandstoffen (1909), turfventer (1928), overl. Leeuwarden 25.12.1928, tr. Leeuwarden 02.06.1909 Aukje de Ruiter, geb. Leeuwarden 07.11.1876, overl. Leeuwarden 03.10.1950, d.v. Hendrik de Ruiter, arbeider (1876), petroleumventer (1909), en Rinske de Waard.

 

Noten: |a| moeder De Jong (geb.akte Opsterland 1839 fol.100v); |b| bruidegom Zwart (huw.akte Opsterland 1873 fol.98); |c| per abuis oud 53 jaar (overl.akte Opsterland 1895 no.249);. |d| ‘gescheiden echtgenote van Klaas’ {?} (overl.akte Utingeradeel 1900 no.13); |e| ‘laatst weduwnaar van Bontje’ (overl.akte Leeuwarden 1908 no.336).

 

[22] Hans Sytzes de Vries, geb. Langezwaag ca. 1806, arbeider (1828,1833), veenbaas (1835,1842), arbeider (1850,1869), koemelker (1881), overl. Luxwoude (Opsterland) 09.04.1881, z.v. Sytze Jans de Vries (-1824) en Geeske Hanzes, koemelkster (1828), arbeidster (1850); tr. 2e Opsterland 09.07.1850 Feikjen Sijnes van der Schief, geb. Tjalleberd (Ængwirden) 21.05.1825, arbeidster (1850,1889), overl. Terwispel (Opsterland) 10.09.1896, d.v. Sijne Pieters van der Schief, schoenmaker, en Uilkjen Uilkes Boonemmer, arbeidster (1850); tr. 1e Opsterland 21.02.1828

[23] Trijntje Jans Bouwer, geb. Giethoorn ca. 1805, arbeidster, overl. Terwispel (Opsterland) 28.12.1848, d.v. Jan Hendriks Bouwer, arbeider, en Sjoukjen Jans Lietze.

Uit het huwelijk de Vries-Bouwer:

1.                   Geeske de Vries, geb. Langezwaag (Opsterland) 27.12.1828, overl. Langezwaag (Opsterland) (‘in het water’) 06.12.1836.

2.                   Sjoukjen de Vries, geb. Langezwaag (Opsterland) 24.12.1830, overl. Terwispel (Opsterland) 28.06.1846.

3.                   Sytze de Vries, geb. Langezwaag (Opsterland) 20.05.1833, overl. Langezwaag (Opsterland) 02.09.1834.

4.                   Sytze de Vries, geb. Langezwaag (Opsterland) 11.07.1835, arbeider, overl. voor 1916, tr. Opsterland 23.04.1881|a| Yttje van der Schief, geb. Luinjeberd (Ængwirden) 17.03.1829, dienstmeid (1881), overl. Tijnje (Opsterland) 06.04.1916, d.v. Sijne Pieters van der Schief en Uilkjen Uilkes Boonemmer.

5.                   Hendrik de Vries, geb. Langezwaag (Opsterland) 19.06.1838, arbeider, tr. Opsterland 09.03.1869 Martje de Jong, geb. Terwispel (Opsterland) 18.04.1845, arbeidster, d.v. Jeen Ekkes de Jong, arbeider, en Grietje Alberts Stuiver.

6.                   Geeske Hanzes de Vries, geb. Langezwaag (Opsterland) 15.05.1842; volgt [11].

7.                   Antje de Vries, geb. Langezwaag (Opsterland) 15.11.1845|d|, tr. Opsterland 31.03.1871 Evert Rinzes de Jong, geb. Tjalleberd (Ængwirden) 29.06.1847, z.v. Rinze Martens de Jong, arbeider, en Maaike Everts Akkerman.

Uit het huwelijk de Vries-van der Schief:

8.                   Sijne de Vries, geb. Terwispel (Opsterland) 26.09.1850, overl. Ureterp (Opsterland) 18.03.1929.

9.                   Jan de Vries, geb. Terwispel (Opsterland) 19.07.1852.

10.               Uilkje de Vries, geb. Terwispel (Opsterland) 17.03.1855, arbeider, overl. na 1930, tr. Opsterland 21.05.1885 Hendrika Maakal, geb. Stad Almelo 31.12.1862, dienstmeid (1885), overl. Tijnje (Opsterland) 04.05.1930, d.v. Siebe Martens Maakal, timmerman, en Hendrikje Geerts Struik, arbeidster.

11.               Trijntje de Vries, geb. Terwispel (Opsterland) 27.10.1857, arbeidster, overl. na 1927, tr. Opsterland 12.03.1884|b| Geugjen Luik, geb. Terwispel (Opsterland) 26.03.1858, arbeider, overl. Tijnje (Opsterland) 15.02.1927, z.v. Jan Geugjes Luik, arbeider, en Geertje Martens Bakker.

12.               Ytje de Vries, geb. Terwispel (Opsterland) 12.01.1860, arbeidster, tr. Opsterland 12.03.1884|c| Wolter Koops Klaren, geb. Tjalleberd (Ængwirden) 01.06.1858, arbeider, overl. Tijnje (Opsterland) 30.11.1950, z.v. Koop Wolters Klaren, arbeider, en Margje Jogchums Slange.

13.               Mettje de Vries, geb. Terwispel (Opsterland) 08.08.1862, arbeidster, tr. Opsterland 18.04.1889 Jan Huisman, geb. Terwispel (Opsterland) 17.05.1865, arbeider, z.v. Krein Jans Huisman, arbeider, en Jantje Wolters Ram.

14.               Hans de Vries, geb. Terwispel (Opsterland) 14.08.1867, arbeider, overl. Terwispel (Opsterland) 23.04.1955, tr. Opsterland 14.05.1897 Margje van den Berg, geb. Langezwaag (Opsterland) 16.04.1870, overl. Tijnje (Opsterland) 15.12.1931, d.v. Hendrik Martens van den Berg, arbeider, en Grietje Jacobs Waterlander.

 

Noten: |a| moeder v/d bruidegom per abuis Brouwer (huw.akte Opsterland 1881 no.23); |b| akte no.7; |c| akte no.8; |d| per abuis geb. Terwispel (huw.akte Opsterland 1871 no.14).

 

[24]

[25]

 

[26] Gerardus Bijloo, geb. Schiedam 03.01.1794, korenverschieter (1819), sjouwer (1844), arbeider (1849,1852), overl. Schiedam 11.01.1870, z.v. Nicolaas Bijloo en Jannetje Bekol (-1813); tr. Schiedam 10.03.1819

[27] Catharina Elisabeth Burki, geb. Schiedam 08.12.1797, overl. Schiedam 14.03.1864, d.v. Johannes Burki (-1802) en Anna Elisabeth Harman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolaas Bijloo, geb. Schiedam 24.04.1819, overl. Schiedam 15.06.1822.

2.                   Elisabeth Bijloo, geb. Schiedam 18.10.1821, overl. Schiedam 05.12.1852, tr. Schiedam 15.08.1844 Johannes Leendert Smidh, geb. Vlissingen 24.04.1817, scheepstimmermansknecht, overl. Schiedam 23.06.1888, z.v. Johannes Hendrik Smidh, timmerman, en Francina van der Plaat.
     JHS tr. 2e Schiedam 30.08.1854 Huiberdina van Efferen, geb. Dordrecht 02.02.1832, overl. Schiedam 22.01.1916, d.v. Gerrit van Efferen en Cornelia van Meggelen.

3.                   Johannes Bijloo, geb. Schiedam 18.06.1824, scheepstimmerman, overl. Schiedam 23.12.1908, tr. Schiedam 15.08.1849 Anna van der Mij, geb. Schiedam 01.01.1825, naaister (1849), overl. Schiedam 10.06.1905, d.v. Hendrik van der Mij en Helena Wouterlood.

4.                   Jannetje Bijloo, geb. Schiedam 02.09.1826, naaister (1850), tr. Schiedam 26.06.1850 Jan Bitter, geb. Schiedam 23.06.1826, arbeider, z.v. Jan Bitter, scheepstimmerman, en Cornelia Weij.

5.                   Francina Elisabeth Bijloo, geb. Schiedam 04.09.1828, tr. Schiedam 16.06.1852 Christiaan Suttorp, geb. Schiedam 14.04.1823, scheepmaker, z.v. Jacobus Suttorp en Johanna Bosselaar.

6.                   Pieter Cornelis Bijloo, geb. Schiedam 04.03.1832, scheepsjongen aan boord van het Nederlands koopvaardijschip Christiaan Huigens, overl. (‘overboord gevallen en verdronken’) Indische Oceaan 39° ZB 32° OL|b| 07.04.1846|a|.

7.                   Catharina Elisabeth Bijloo, geb. Schiedam 02.08.1834; volgt [13].

 

Noten: |a| ingeschreven extract uit het scheepsjournaal (overl.akte Schiedam 23.12.1846 no.431); |b| onder het oosten van Zuid-Afrika.

 

[28] Nicolaas Jansson, geb. Schiedam 05.03.1799, timmermansknecht, overl. Schiedam 25.04.1843, z.v. Nicolaas Jansson en Cornelia van der Schouw; tr. Schiedam 31.12.1818

[29] Gaberlina Cornelia Plaats, geb. Schiedam 04.06.1800, overl. Schiedam 27.02.1881, d.v. Gabriel Plaats en Elizabeth van Dorp.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nicolaas Jansson, geb. Schiedam 28.01.1819; volgt [14].

2.                   Gabriël Jansson, geb. Schiedam 10.02.1825, overl. Rotterdam 24.01.1901, tr. Rotterdam 22.08.1866 Johanna Christina Schenk, geb. Rotterdam 19.10.1826, overl. Rotterdam 16.10.1909, d.v. Johannes Christianus Schenk en Maria Elizabeth Hillen.

3.                   Cornelis Jansson, geb. Schiedam 03.01.1828, verschieter (1851), overl. Schiedam 22.01.1883, tr. Schiedam 23.06.1852 Maria Verveen, geb. Schiedam 12.02.1830, naaister (1884), overl. Schiedam 04.02.1916, d.v. Cornelis Verveen en Maria van der Zee.
     MV tr. 2e Schiedam 21.05.1884 Nicolaas van Harmelen, geb. Schiedam 30.05.1819, arbeider, overl. Schiedam 18.05.1894, z.v. Frans van Harmelen en Alida van Rijn.
     NvH tr. 1e Rotterdam 03.01.1849 Maartje Boudewijns, geb. Rotterdam 27.06.1825, overl. voor 1850, d.v. Pieter Boudewijns en Adriana Rijke; tr. 2e Schiedam 24.07.1850 Clasina Groeneweg, geb. Schiedam 16.12.1821, werkster (1850), overl. Schiedam 23.01.1883, d.v. Willem Groeneweg en Adriana Joa.
     CG tr. 1e Schiedam 13.06.1844 Cornelis Wijnhorst, geb. Vlaardingen 22.07.1817, brandersknecht, overl. Schiedam 10.12.1848, z.v. Johannes Wijnhorst en Geertruij van Schelten.

4.                   Elisabeth Jansson, geb. Schiedam 06.10.1830, dienstbaar (1853), overl. Schiedam 05.08.1896, tr. Schiedam 12.01.1853 Jacobus van Dijk, geb. Schiedam 26.08.1828, tabkaskerver, overl. Schiedam 28.12.1889, z.v. Johannes van Dijk en Henderina van der Pers.

5.                   Karel Jansson, geb. Schiedam 07.07.1834, overl. Schiedam 09.05.1836.

6.                   Cornelia Jansson, geb. Schiedam 22.02.1839, overl. Schiedam 24.02.1919.

7.                   Philippus Henricus Jansson, geb. Schiedam 10.10.1843, overl. Schiedam 03.06.1845.

 

[30] Johannes Ferree, geb. Schiedam ca. 1792, overl. Delfshaven 13.02.1847, z.v. Cornelis Ferree en Magdalena Koen(en); tr. Delfshaven 01.04.1832|d|

[31] Elisabeth Tertolen, geb. Delfshaven 13.02.1800, ged. Delfshaven 23.02.1800, overl. Delfshaven 02.09.1867|b|, d.v. Johannes Tertolen en Maria Mik; tr. 1e Delfshaven 03.03.1822|c| Dirk Teunis Wasserman, geb. ca. 1792/1793, overl. Delfshaven 13.05.1831, z.v. Jurrien Wasserman en Elisabeth de Vlaming.

Uit het huwelijk Wasserman-Tertolen:

1.                   Dirk Jurrie Wasserman, geb. Delfshaven 31.01.1822, tr. Delfshaven 01.03.1846 Maria Catharina van der Hilst, geb. Delfshaven 24.09.1818, d.v. Alardus van der Hilst en Pieternella van der Kroeg.

2.                   Maria Elisabeth Wasserman, geb. Delfshaven 09.05.1824, overl. Rotterdam 19.04.1903, tr. Delfshaven 15.11.1846 Jan van Kal, geb. Delfshaven 13.02.1818, z.v. Meijndert van Kal en Pieternella Ravensteijn.

3.                   Johannes Wasserman, geb. Delfshaven 05.11.1826, overl. Rotterdam 10.02.1902, tr. Rotterdam 10.11.1852 Anna Maria Trijsburg, geb. Rotterdam 16.09.1825, overl. Rotterdam 24.09.1914, d.v. Neeltje Trijsburg.

4.                   Cornelis Wasserman, geb. Delfshaven 01.05.1829.

Uit het huwelijk Ferree-Tertolen (moeder ook Tertoolen):

5.                   Elisabeth Ferré, geb. Delfshaven 16.12.1832|a|; volgt [15].

6.                   Pieternella Johanna Ferree, geb. Delfshaven 07.01.1835, overl. Delfshaven 29.10.1835.

7.                   Magdalena Ferree, geb. Delfshaven 18.01.1837, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 23.12.1909, tr. Delfshaven 24.09.1868 Godefridus Johannes Josephus Govers, geb. Dordrecht 24.06.1847, overl. voor 1909, z.v. Hendricus Govers en Alida Adriana Kortman.

8.                   Pieter Ferree, geb. Delfshaven 27.06.1839, overl. Delfshaven 04.03.1847.

9.                   Geertrui Ferree, geb. Delfshaven 14.08.1841, overl. Rotterdam 27.03.1912, tr. Delfshaven 28.05.1865 Johannes Willemse, geb. Overschie 04.03.1840, overl. Rotterdam 25.02.1930, z.v. Pieter Willemse en Johanna Cornelia de Haas.

 

Noten: |a| vader Jan Ferré; |b| vader per abuis Pieter (overl.akte Delfshaven 1867 fol.168); |c| bruid Tertoolen; |d| bruidegom Verree.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren