Auke Johannes Vleer (1911-1981)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien juni 2024)

 


 

[1] Auke Johannes Vleer, geb. Oudebildtzijl (Vrouwenparochie, gem. Het Bildt) 21.12.1911, student Bestuursschool (cursus gezaghebber bij het Binnenlands Bestuur), eerste studiejaar 1931, tweede studiejaar 1932, hulpgezaghebber Onderafdeling Lhoksoekon (Afdeling Noordkust van Atjeh) (ben. 18.08.1932), gediplomeerd gezaghebber (29.03.1934, controleur Onderafdeling Poelantoedjoeh (Afdeling Tandjoengpinang, Res. Riouw en Onderhorigheden) (ben. 15.11.1934), werkzaam in Atjeh en Onderhorigheden (1936), kandidaatsexamen 1937|a| en doctoraal examen Indisch recht Leiden 1938|b|, Indisch ambtenaar (1939), hoofdambt. t.b. Alg. Reg. com. Borneo en Grote Oost (1949)|c|, administrateur bij het Minsterie van OKenW (-1958), secretaris van de TH Eindhoven (1958-1965), burgemeester van Enschede (1965-1977), OON 1949|c|, RNL, overl. Zwolle 09.10.1981.
Ė Levensbericht AJV: nl.wikipedia
 
Noten: |a| Leidsch Dagblad 24.06.1937; |b| Leidsch Dagblad 20.12.1938; |c| Indische courant voor Nederland 07.05.1949.
 
[2] Jelle Vleer, geb. GoŽngarijp (Doniawerstal) 04.06.1878, onderwijzer (1911), overl. Leeuwarden 21.01.1948, tr. 23.09.1909
[3] Jacoba Zilverberg, geb. Steenwijk 28.06.1884, overl. Dieren, 28.03.1976, begr. Leeuwarden (Noorderbpl.).

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloos kind, Vrouwenparochie (Het Bildt) 19.01.1911.

2.                   Auke Johannes Vleer, geb. Oudebildtzijl (Vrouwenparochie, gem. Het Bildt) 21.12.1911|a|; volgt [1].

3.                   Siegfried Jacob Vleer, geb. Oudebildtzijl (Vrouwenparochie, gem. Het Bildt) 31.08.1913, kandidaat-notaris (1939,1956), tr. Het Bildt 11.10.1939 Carolina Wilhelmina Scheffer, geb. Emmen ca. 1915, d.v. Gerrit Scheffer, onderwijzer, en Janke Paulusma. [ís-Gravenhage 1948,1956; Rhenen 1976,1981]

 

Noten: |a| Oudebildtzijl (annonce collectie CBG) & Vrouwenparochie (geb.akte Het Bildt 1911 no.162).

 

[4] Auke Johannes Vleer, geb. Boornbergum (Smallingerland) 21.05.1833, ged. Oldeboorn (doopsgezind) 06.04.1856, van boerenbedrijf (1858), tabakskerver (1859,1863), veehouder (1865), boer (1867), landbouwer (1869), veehouder (1874,1878), arbeider (1886,1891), overl. Poppingawier (Rauwerderhem) 29.03.1891, tr. Utingeradeel 13.05.1858

[5] Romkje Jacobs Bakker, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 22.05.1836, overl. Oudebildtzijl (Vrouwenparchie, gem. Het Bildt) 15.03.1907.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Vleer, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 28.01.1859, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 05.03.1861|c|.

2.                   Johannes Vleer, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 08.03.1861, van boerenbedrijf (1886), kaasmaker (1912), overl. Sneek 04.08.1937|b|, tr. 1e Wymbritseradeel 08.05.1886 Wijpkje Reitsma, geb. Gauw (Wymbritseradeel) 06.02.1863, overl. voor 1912, d.v. Melle Lourens Reitsma, timmerman, en Okje Eiles van der Wal; tr. 2e Smallingerland 30.03.1912 Rinske de Groot, geb. GoŽngarijp (Doniawerstal) 16.02.1864, dienstbode (1890), overl. Offingawier (Wymbritseradeel) 31.05.1949, d.v. Jan Thśkes de Groot, visser, en Stijntje Douwes Bergsma.
†††† RdG tr. 1e Smallingerland 15.05.1890 Kornelis de Boer, geb. Drachten (Smallingerland) 28.03.1866, vrachtrijder (1890), besteller bij de tram (1907), overl. Drachten (Smallingerland) 21.10.1907, z.v. Geert Oenes de Boer, vrachtrijder, en Grietje Kornelis de Vries.

3.                   Jacob Vleer, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 06.03.1863, fabrieksknecht, overl. Sneek 25.03.1929, tr. Sneek 19.05.1895 Trijntje Kampstra, geb. Mantgum (Baarderadeel) 27.10.1870, dienstbode (1895), overl. Sneek 22.11.1941, d.v. Age Lieuwes Kampstra, arbeider, en Baukje Lijkles van Dijk.

4.                   Errit Vleer, geb. Boornbergum (Smallingerland) 09.06.1865, boerenknecht (1889), overl. Eindhoven 12.10.1939|a|, tr. Wymbritseradeel 18.05.1889 Riemke Veldhuis, geb. Uitwellingerga (Wymbritseradeel) 14.01.1871, dienstmeid (1889), overl. voor 1939, d.v. IJmke Veldhuis en Riemke Veldhuis.

5.                   Froukjen Vleer, geb. Boornbergum (Smallingerland) 15.05.1867|d|, huishoudster (1912), overl. Garijp (Tietjerksteradeel) 11.02.1919, tr. Baarderadeel 28.02.1912 Geert Fopma, geb. Mantgum (Baarderadeel) 17.09.1855, veehouder, overl. na 1919, z.v. IJme Geerts Fopma, boer en Idske Kuitjens Kleiterp.
†††† GF tr. 1e Leeuwarderadeel 31.05.1879 Antje Annes Albertsma, geb. Goutum (Leeuwarderadeel) 05.03.1856, overl. Deersum (Rauwerderhem) 06.02.1889, d.v. Anne Doekeles Albertsma, landbouwer, en Eekke Sijbrens Tillema.

6.                   Trijntje Vleer, geb. Boornbergum (Smallingerland) 15.02.1869|e|, huishoudster, overl. Olterterp (Opsterland) 21.10.1923.

7.                   Baukje Vleer, geb. GoŽngarijp (Doniawerstal) 10.05.1874, overl. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 01.01.1947, tr. Het Bildt 03.06.1897 Abelus Kuiken, geb. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 03.07.1875, overl. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 23.03.1955, z.v. Tijmen Kuiken, landbouwer, en Antje Koning.

8.                   Jelle Vleer, geb. GoŽngarijp (Doniawerstal) 04.06.1878; volgt [2].

 

Noten: |a| ook overl.akte Nuenen, Gerwen en Nederwetten 1939 no.42; |b| ook overl.akte Wymbritseradeel 1937 no.80; |c| overl. 04.03 (annonce collectie CBG); |d| dochter, geb. GoŽngahuizen 13.05 (annonce collectie CBG); |e| dochter, geb. GoÔngahuizen 13.02 (annonce collectie CBG).

 

[6] Mozes Zilverberg, geb. Coevorden 06.03.1843, schilder (1876,1886), winkelier (1888), overl. Steenwijk 24.05.1919, tr. Steenwijk 28.02.1876

[7] Jette Hoofien, geb. Steenwijk 10.12.1844, vroedvrouw (1876,1884), verloskundige (1908), overl. Steenwijk 27.07.1930.

Uit dit huwelijk:

1.                   Mietje Zilverberg, geb. Steenwijk 31.12.1876, verloskundige (1901), overl. na 1939, tr. Steenwijk 28.08.1901 Heiman Nieweg, geb. Groningen 25.08.1877, fotograaf, overl. ís-Gravenhage 01.03.1939|a|, z.v. Comprecht Nieweg, vleeshouwer (1877), veehandelaar (1901), en Betje Goslinski.

2.                   Dieka Zilverberg, geb. Steenwijk 15.03.1878, overl. Sobibor 20.03.1943, tr. Steenwijk 20.10.1909 Jozeph Querido, geb. Amsterdam 21.05.1880, slager, overl. Amsterdam 19.08.1938, z.v. Lion Querido en Vogeltje Croeze.

3.                   Berta Rachella Zilverberg, geb. Steenwijk 21.07.1879, overl. Steenwijk 08.04.1960, tr. Steenwijkerwold 03.06.1908 Hendrik de Vroome, geb. Schoonebeek (Dalen) 05.04.1882, melkcontroleur, overl. Steenwijk 28.10.1957, z.v. Harm de Vroome, commies, en Lotje Zeehuisen.

4.                   David Zilverberg, geb. Steenwijk 23.03.1881, schilder, overl. Steenwijk 14.03.1903.

5.                   Sientje Zilverberg, ook Zippora, geb. Steenwijk 25.02.1883, overl. Afridar-Ashkelon (IsraŽl) 1960|b|, tr. Steenwijk 23.07.1913 Joseph Machiel Noach, geb. Deventer 14.03.1886, onderwijzer, overl. Ashkalon (IsraŽl) 13.04.1961, z.v. Machiel Noach, koopman, en Betje Luteraan.

6.                   Jacoba Zilverberg, geb. Steenwijk 28.06.1884; volgt [3].

7.                   Jacob Zilverberg, geb. Steenwijk 04.08.1886.

8.                   Siegfried Zilverberg, geb. Steenwijk 08.07.1888, landbouwer, tr. Deventer 11.02.1914 Carolina Noach, geb. Deventer ca. 1893, d.v. Machiel Noach, koopman, en Betje Luteraan.

 

Noten: |a| ook overl.akte Voorburg 1939 no.57; |b| Nieuw IsraŽlietisch Weekblad 22.09.1960.

 

[8] Johannes Aukes Vleer, geb. Oldeboorn 17.03.1801, ged. Oldeboorn (doopsgezind) 03.03.1832, van boerenbedrijf (1826), huisman (1828,1835), boer/landbouwer (1839,1858), rentenier (1865), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 25.08.1865, tr. Opsterland 25.05.1826

[9] Froukjen Errits Sietzema, ook Frouwkjen, geb. Beets 16.08.1803, ged. Oldeboorn (doopsgezind) 24.02.1839, boerin/landbouwster, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 14.02.1856.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sietske Fleer, geb. Boornbergum (Smallingerland) 11.11.1828, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 07.12.1841.

2.                   Baukjen Fleer, geb. Boornbergum (Smallingerland) 25.09.1830, van boerenbedrijf (1852), boerin (1867), tr. Idaarderadeel 13.05.1852 Goslik Gerbens Jelles, geb. Grouw (Daarderadeel) 10.08.1827, landbouwer, overl. Grouw (Idaarderadeel) 22.11.1867, z.v. Gerben Jelles Jelles en Trijntje Gosliks Lijkles.

3.                   Auke Vleer, geb. Boornbergum (Smallingerland) 21.05.1833; volgt [4].

4.                   Antje Vleer, geb. Boornbergum (Smallingerland) 27.09.1835, ged. Oldeboorn (doopsgezind) 06.04.1856, tr. Utingeradeel 10.05.1863 Auke Ietzens de Haan, geb. Joure (Haskerland) 26.01.1837, van boerenbedrijf (1863), z.v. Ietzen de Haan, boer, en Trijntje Sippes Tjaarda.

5.                   Hantje Vleer, geb. Oldeboorn (Utingeradeeel) 16.08.1839, ged. Oldeboorn (doopsgezind) 26.02.1860, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 01.12.1903, tr. 1e Utingeradeel 08.05.1859 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Heerenveen 30.03.1870, ingeschr. Utingeradeel 06.09.1870) Wisse Sjoerds Oosthoek, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 22.05.1838, timmerknecht (1859), timmerman (1870), z.v. Sjoerd Jans Oosthoek en Trijntje Wisses Diepstra; tr. 2e Utingeradeel 26.01.1871 Murk Baukes Westerterp, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 06.11.1838, veehouder, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 17.07.1907, z.v. Bauke Uiltjes Westerterp, koopman, en Hantje Murks Bottema.

6.                   Errit Vleer, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 10.12.1842, ged. Oldeboorn (doopsgezind) 25.02.1866, van boerenbedrijf (1866), tr. Haskerland 06.05.1866 Jitske Dijkstra, geb. Broek (Doniawerstal) 24.03.1843, d.v. Fokke Tjebbes Dijkstra en Jantje Klazes de Vries, veehoudster (1866).

 

[10] Jacob Lammerts Bakker, geb. Oldeboorn 19.12.1812, van bakkersbedrijf (1834,1835), bakker (1836,1839), veerschipper (1841,1851), beurtschipper (1854,1858), koopman en veerschipper (1861), veerschipper/beurtschipper (1862,1872), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 28.10.1896, tr. Utingeradeel 26.04.1834

[11] Trijntje Harmens Keizer, geb. Oldeboorn 04.05.1815, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 6.04.1893.

Uit dit huwelijk (moeder ook Keijzer):

1.                   Hiltje Bakker, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 09.02.1835, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 15.10.1854.

2.                   Romkje Bakker, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 22.05.1836; volgt [5].

3.                   Jeltje Bakker, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 16.01.1838, strohoedenmaakster (1862,1870), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 20.04.1870, tr. Utingeradeel 08.06.1862 Bauke Jarigs Rijpkema, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 31.08.1837, klerk (1862), klerk ter secretarie (1870), klerk (1875), overl. Sint Jacobiparochie (Het Bildt) 06.09.1905, z.v. Jarig Wijbes Rijpkema, timmerman, en Dirkje Hendriks Langhout.
†††† BJR tr. 2e Utingeradeel 12.05.1875 Jacobjen Hilberts Groenewoud, geb. Munnekeburen (Weststellingwerf) 24.05.1836, dienstmeid (1863), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 25.01.1899, d.v. Hilbert Jurjens Groenewoud, koemelker, en Jentje Jans de Pen, koemelkster.
†††† JHG tr. 1e Utingeradeel 02.01.1863 Tjitze Wijtzes de Boer, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 20.09.1834, van boerenbedrijf (1863), veehouder (1874), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 15.02.1874, z.v. Wijtze Hendriks de Boer, boer, en IJke Tjitzes Haringsma.

4.                   Harmen Bakker, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 13.05.1839, schippersknecht, overl. Akkrum (Utingeradeel) 15.02.1906, tr. Utingeradeel 07.04.1861 Pietje Roelofs Dantuma, geb. Nes (Utingeradeel) 10.12.1835, overl. Nes (Utingeradeel) 13.01.1916, d.v. Roelof Oedzes Dantuma, bakker, en Akke Jochems Boetje.

5.                   Sibbeltje Bakker, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 18.10.1841.

6.                   Lammert Bakker, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 03.12.1843.

7.                   Sibbeltje Bakker, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 19.03.1847, overl. Leeuwarden 05.04.1915|a|, tr. Utingeradeel 16.05.1872 Dirk Ploegsma, geb. Leeuwarden 09.11.1833, kantoorbediende (1861), notarisklerk (1872), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 19.01.1917, z.v. Wijnand Ploegsma, kleermaker, en Hendrikje Gerrits.
†††† DP tr. 1e Utingeradeel 17.11.1861 Afke Pieters Bottema, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 12.03.1831, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 02.01.1871, d.v. Pieter Johannes Bottema, boer, en Jantje Folkerts Bouma.
†††† APB tr. 1e Utingeradeel 02.06.1850 Jan Wijbes Lojenga, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 21.02.1827, koopman en winkelier, overl. (Utingeradeel) 18.12.1854, z.v. Wijbe Jans Lojenga, koopman en winkelier, en Trijntje Sipkes Elsinga.

8.                   Janna Bakker, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 26.04.1851, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 21.04.1922, tr. Utingeradeel 10.06.1898 Sijbren Sjoerds Winkler, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 01.01.1851, overl. Weststellingwerf 14.09.1940, z.v. Sjoerd Gerlofs Winkler, bakker, en Korneliske Sijbrens van Oostrum.

 

Noten: |a| ook overl.akte Utingeradeel 1915 no.32.

 

[12] Jacob Zilverberg, geb. Hoogeveen 27.06.1815, verwer/schilder, overl. Coevorden 04.01.1908, tr. Coevorden 12.03.1839|d|

[13] Mietjen Cohen Hertz, geb. Coevorden 28.03.1815, koopvrouw (1839), overl. Coevorden 13.09.1890.

Uit dit huwelijk:

1.                   Simon Zilverberg, geb. Coevorden 21.09.1839|a|, verwersknecht, overl. Coevorden 13.03.1930, tr. Coevorden 10.12.1867 Sophia van Coeverden, geb. Corvoerden 12.07.1838, overl. Corvorden 13.12.1921, d.v. Levie IsraŽl van Coeverden, koopman, en Mietje Hermans.

2.                   Betje Zilverberg, geb. Coevorden 29.12.1840|b|, overl. Coevorden 11.12.1921|c|, tr. Coevorden 19.02.1868 Mozes JoŽl van Coeverden, geb. Coevorden 20.07.1838, koopman, overl. Coevorden 23.11.1906, z.v. JoŽl Lazarus van Coeverden en Rebekka Marcus Bloemendaal.

Uit dit huwelijk (moeder Mietjen Mozes Cohen):

3.                   Mozes Zilverberg, geb. Coevorden 06.03.1843; volgt [6].

4.                   Izašk Zilverberg, geb. Coevorden 08.09.1845, overl. Coevorden 13.09.1845.

5.                   Samuel Zilverberg, geb. Coevorden 25.01.1847, koopman, overl. Coevorden 06.01.1930, tr. Oude Pekela 19.05.1874 Betje Stoppelman, geb. Oude Pekela 14.05.1848, overl. Coevorden 03.10.1923, d.v. DaniŽl Aronds Stoppelman, handelsman (1848), koopman (1874), en Rebekka Benjamins de Levie.

6.                   Hartog Zilverberg, geb. Coevorden 08.03.1850, koopman, overl. Coevorden 20.04.1930, tr. Oude Pekela 25.05.1880 Saartje Stoppelman, geb. Oude Pekela 28.12.1849, overl. Coevorden 06.04.1939, d.v. DaniŽl Aronds Stoppelman, handelsman (1849), koopman (1880), en Rebekka Benjamins de Levie.

7.                   Levie Zilverberg, geb. Coevorden 26.07.1853, verwer, overl. Sobibor 23.04.1943, tr. Coevorden 06.08.1880 Jetje Vos, geb. Coevorden 19.05.1853, overl. Emmen 16.01.1923, d.v. Izak Mozes Vos, koopman, en Helena Vroom.

8.                   David Zilverberg, geb. Coevorden 16.03.1857, verwer, tr. Leek 17.05.1881 Frouktje Duitscher, geb. Tolbert (Leek) 31.01.1853, d.v. Jakob Arends Duitscher, koopman, en Mindel Abrahams IsraŽls, koopvrouw.

 

Noten: |a||b| moeder Mietje Hertz Cohen; |c| per abuis wede Jacob Zilverberg (overl.akte Coevorden 1921 no.74); |d| moeder Goldsteen (huw.akte Coevorden 1839 no.1).

 

[14] David Hoofien, geb. ca. 1811/812/1813, koopman (1842,1853), faillissement als koopman en winkelier te Steenwijk (1854), landbouwer (1864,1868), overl. na 1886, tr.

[15] Judith Levie, geb. Amsterdam ca. 1809, overl. Steenwijk 25.07.1886|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Rebekka Hoofien, geb. Zaandam ca. 1838, overl. Steenwijk 20.02.1864.

2.                   Sientje Hoofien, geb. Zaandam ca. 1841, overl. na 1931, tr. Steenwijk 24.04.1868 Simon de Leeuw, geb. Steenwijk 04.09.1842, vleeshouwer, overl. Watergraafsmeer 01.10.1900, z.v. Machiel Simon de Leeuw (ca.1802-1878), slager (1842), vleeshouwer (1868), en Vrouwtje Heiman van der Kamp.

3.                   Elizabeth Hoofien, geb. Steenwijk 30.08.1842, overl. na 1898, tr. Steenwijk 02.12.1871 Jozeph van der Woude, geb. Oldemarkt ca. 1838, vleeshouwer (1871), koopman (1898), overl. na 1898, z.v. Machiel van der Woude en Mietje la Blanche.

4.                   Jette Hoofien, geb. Steenwijk 10.12.1844|a|; volgt [7].

5.                   Rachel Hoofien, geb. Steenwijk 06.01.1847, tr. Weesp 23.02.1882 Jacob Pardo, geb. Amsterdam 19.09.1855, diamantslijper (1876), diamantwerker (1882), z.v. Benjamin Baruch Pardo, koopman, en Grietje Eliazar Hessen.
†††† JP tr. 1e Amsterdam 22.03.1876 Rachel Delmonte, geb. Amsterdam 27.08.1855, overl. voor 1882, d.v. Abraham Delmonte, kleermaker, en Klaartje Zacharias Delden.

6.                   Jacob Hoofien, geb. Steenwijk 23.05.1849, overl. Steenwijk 22.11.1849.

7.                   Rosette Hoofien, geb. Steenwijk 16.01.1853, overl. Apeldoorn 22.01.1933|b|, tr. Weesp 29.04.1880 Samuel Elion, geb. Amsterdam 26.08.1850, winkelbediende (1880,1903), overl. tussen 1903 en 1919, z.v. David Jacob Cohen Elion, commissionair, en Saartje Ruben Krijn.

 

Noten: |a| moeder Judit Morgai Levie; |b| aangifte door een gestichtsbeambte, w.s. van Het Apeldoornsche Bosch te Wormen (overl.akte Apeldoorn 1933 no.49); |c| vader Marcus (overl.akte Steenwijk 1886 no.79).

 

[16] Auke Willems Vleer, geb. Boornbergum ca. 1757, boer, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 17.02.1827, z.v. Willem Jelmers, boer, en Gepke Sijmens, boerin; tr.

[17] Sijtske Johannes Bottema, geb. Oldeboorn ca. 1761, boerin, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 17.02.1830, d.v. Johannes Sipkes Bottema en Hantje Murks.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hantje Vleer, geb. Oldeboorn 20.05.1790, tr. Utingeradeel 11.05.1822 Klaas Lieuwes de Jong, geb. Oldeboorn 12.07.1785, boer, z.v. Lieuwe Klazes, boer, en Folkjen Rienks, boerin.

2.                   Gepke Vleer, geb. Oldeboorn xx.06.1794, van boerenbedrijf (1835), tr. 1e Utingeradeel 11.06.1825 Klaas IJdes Engelsma, geb. Oldeboorn 19.04.1788, boer, overl. voor 1835, z.v. IJde Jacobus, boer, en IJnskje IJnzes; tr. 2e Utingeradeel 20.08.1835 Jan Geeles van der West, geb. Oudega 09.02.1804, boerenknecht, z.v. Geele Jans van der West, arbeider, en Trijntje Aukes.
†††† KE tr. 1e Tietje Hanzes van der Schaaf, overl. Oldeboorn 26.02.1823.

3.                   Willem Vleer, geb. Oldeboorn 12.05.1799, boer/landbouwer/veehouder, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 24.04.1878, tr. Utingeradeel 15.05.1830 Hantje Tjerks Botteman, geb. Oldeboorn 09.01.1802, boerendienstmeid (1830), landbouwster (1864), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 29.09.1873, d.v. Tjerk Johannes Bottema en Trijntje Sijtzes.
Uit dit huwelijk: Tjerk Vleer (1836-1909), tr. Smallingerland 19.10.1864 Siebregjen Posthumus, ook Sijbregje/Sijbregjen (1835-1900), d.v. Tjeerd Jans Posthumus en Foekjen Harmens Talsma.

4.                   Johannes Vleer, geb. Oldeboorn 17.03.1801; volgt [8].

 

[18] Errit Sijtses Sijtsema, geb. Beetsterzwaag ca. 1760, assessor van de Grietenij Opsterland (1821,1837), ouderling 14.03.1819 en 27.06.1824, overl. Beetsterzwaag (Opsterland) 18.05.1837, z.v. Sijtse Lippes en Baukje Roels; tr.

[19] Antje Jochums (van der Zwaag), geb. ca. 1766, overl. Beets (Opsterland) 12.02.1820, d.v. JochumWIjtses en Ittje Sjoerds.

Uit dit huwelijk (zes kinderen in 1811|a|):

1.                   Sijtse Sijtsema, geb. Beets ca. 1793/1794/1795, boer, overl. Kortezwaag (Opsterland) 21.07.1847, tr. Opsterland 04.06.1829 Antje Minderts de Boer, geb. Kortezwaag ca. 1799/1800, overl. Kortezwaag (Opsterland) 21.12.1888, d.v. Mindert Jurjens de Boer, boer, en Roelofjen Annes Hommema.
†††† AMdB tr. 2e Opsterland 28.10.1852 Jan Hendriks Holtrop, geb. Noordwolde (Weststellingwerf) 19.07.1818, overl. Kortezwaag (Opsterland) 13.01.1855, z.v. Hendrik Jans Holtrop en Hendrikjen Hebeles Hogeveen.

2.                   Baukjen Sijtsema, geb. Beetsterzwaag ca. 1798, overl. (Opsterland) 27.07.1828, tr. Opsterland 10.05.1821 Teije Pieters Hemrika, geb. Lippenhuizen ca. 1793, boer, overl. Lippenhuizen (Opsterland) 23.02.1872, z.v. Pier Sijtzes Hemrika (-1817), boer, en Akke Teijes.
†††† TPH tr. 2e Opsterland 17.05.1832 Gilke Idskes Jongsma, ook Geelke, geb. Lippenhuizen ca. 1808, overl. Lippenhuizen (Opsterland) 12.05.1845, d.v. Idske Hendriks Jongsma en Fokjen Sakes Rinsma.

3.                   Jochum, geb. Beets ca. 1800, overl. Olterterp (Opsterland) 13.10.1841, tr. Opsterland 08.05.1835 Trijntje Jochums Beetsma, geb. Beetsterzwaag ca. 1808/1809, overl. Beetsterzwaag (Opsterland) 26.06.1887, d.v. Jochum Beetsma, ontvanger van plaatselijke belastingen, en Aaltje Roels.
†††† TJB tr. 2e Opsterland 25.10.1842 Rinze Jan Mulder, ook Renze, geb. Oudega (Smallingerland) 19.05.1817, boer, overl. Olterterp (Opsterland) 24.05.1862, z.v. Jan Arjens Mulder en Baukje Sierds van der Wal.

4.                   Frouwkjen Sietzema, geb. Beets 16.08.1803, ged. Oldeboorn (doopsgezind) 24.02.1839; volgt [9].

5.                   Geertje Sijtsema, geb. Beets ca. 1805/1806, overl. Drachten (Smallingerland) 10.08.1834|c|, tr. Opsterland 03.09.1833 Harm Jans Kiewiet, geb. Finsterwolde ca. 1808, schoolonderwijzer, overl. Drachten (Smallingerland) 11.09.1891|b|, z.v. Jan Jans Kiewiet (-1827) en Aafjke Staats/Stades (-1806).
†††† HJK tr. 2e Smallingerland 05.08.1836 Grietje Hidsers Veenstra, geb. Drachten ca. 1802, overl. Drachten (Smallingerland) 13.01.1877, d.v. Hidzer Sakes Veenstra en Antje Egberts.

6.                   Engeltje, geb. Beets ca. 1808, overl. Beetsterzwaag (Opsterland) 22.07.1839, tr. Opsterland 29.04.1830 Abelius van der Vegt, geb. Beetsterzwaag ca. 1807, koopman (1830), koemelker (1836), overl. Beetsterzwaag (Opsterland) 27.02.1836, z.v. Wobbe Rinzes van der Vegt en Gaitske Sijtzes de Boer.

 

Noten: |a| Register van Naamsaanneming Beetsterzwaag 1811 (Errit Sijtses te Beets neemt de naam Sijtsema aan als familienaam, 20.12.1811); |b| Kieiwiet de Jonge (overl.akte Smallingerland 1891 no.123); |c| vader Sijtsma, moeder Anna Jogchums (overl.akte Smallingerland 1834 fol.18v).

 

[20] Lammert Everts Bakker, geb. Oldeboorn ca. 1781, bakkersknecht (1811), bakker (1833,1856), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 25.09.1856, z.v. Evert Wijtzes en Grietje Lammerts; tr.

[21] Jeltje Jochums Boksma, geb. Gorredijk ca. 1784/1785, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 02.10.1875, d.v. Jochum Douwes Boksma en Hiltje IJsbrands.

Uit dit huwelijk:

1.                   Evert Bakker, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 31.07.1811.

2.                   Jacob Bakker, geb. Oldeboorn 19.12.1812; volgt [10].

3.                   Grietje Bakker, geb. Oldeboorn 30.03.1815, overl. Oldeboorn 01.09.1816.

4.                   Grietje Bakker, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 19.05.1817, overl. Akkrum (Utingeradeel) 11.10.1889, tr. Utingeradeel 08.01.1843 Hendrik Jan Dijkstra, geb. Oldeboorn 31.01.1816, schippersknecht, overl. voor 1889, z.v. Jan Martens Dijkstra, veerschipper, en Minke Hendriks Minkema.

5.                   IJsbrandt Bakker, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 26.07.1819, van bakkersbedrijf (1845), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 01.12.1890, tr. Utingeradeel 17.08.1845, Aagje Wijbes Lojenga, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 25.11.1820, overl. (Utingeradeel) 10.06.1892, d.v. Wijbe Jans Lojenga, koopman, en Trijntje Sipkes Elsinga.

6.                   Hiltje Bakker, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 10.04.1821, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 06.02.1833.

 

[22] Harmen Gerrits Keizer, geb. Birdaard ca. 1793, aannemer van publieke werken, aang.lidmaat Oldeboorn 10.05.1816, overl. (Ďin de nabijheid van Oldeboorn in het ijs verdronkení) Oldeboorn 21.12.1816, z.v. Gerrit Harmens Keizer en Trijntje IJpes; tr. Utingeradeel 29.05.1814

[23] Sibbeltje Jacobus Dorenbos, geb. Oldeboorn 17.12.1791, aang.lidmaat Oldeboorn 10.05.1816, winkelierster (1825), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 11.03.1869|a|, d.v. Jacobus Martinus Dorenbos (-1813), veldwachter, en Lovina Zwart; tr. 2e Utingeradeel 25.06.1825 Pieter Alberts Haasdijk, geb. Oldeboorn 15.05.1802, timmerknecht (1825), timmerman (1826,1842), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 12.07.1842, z.v. Albert Pieters Haasdijk, timmerman, en Wijtske Eizes Weima.

Uit het huwelijk Keizer-Dorenbos (vader ook Keijzer, moeder ook Doorenbos):

1.                   Trijntje Keizer, geb. Oldeboorn 04.05.1815; volgt [11].

2.                   Harmke Keijzer, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 21.04.1817, boerin (1855,1872), overl. Rauwerd (Rauwerderhem) 03.06.1872, tr. Utingeradeel 13.05.1838 Pier Hotzes Hofstra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 12.02.1813, van boerenbedrijf (1838), landbouwer (1855), overl. Rauwerd (Rauwerderhem) 06.05.1855, z.v. Hotze Tettes Hofstra en Gerbrigje Piers Piersma.

Uit het huwelijk Haasdijk-Dorenbos (moeder Doorenbos):

3.                   Lawina Haasdijk, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 15.02.1826, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 12.05.1827.

4.                   Albert Haasdijk, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 07.02.1828, timmerknecht, overl. Maassluis 06.12.1913, tr. Utingeradeel 17.11.1850 Trijntje Tjibbes de Groot, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 04.05.1828, overl. Leeuwarden 21.1.1907, d.v. Tjibbe Jentjes de Groot, schipper, en Janke Jitzes Weidema.

5.                   Jacobus Haasdijk, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 18.11.1829, huisverver, overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 12.03.1910, tr. Utingeradeel 12.05.1875 Trijntje Jarigs Rijpkema, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 04.04.1844, naaister (1875), overl. Oldeboorn (Utingeradeel) 09.03.1908, d.v. Jarig Wijbes Rijpkema, timmerman, en Dirkje Hendriks Langhout.

 

Noten: |a| Doorenbos.

 

[24] Isaac Jacobs Zilverberg, geb. Hoogeveen ca. 1788/1789, koopman (1814,1829), glazenmaker (1831,1844), schilder (1861), overl. Roden 14.04.1864, z.v. Jacob Abrahams Zilverberg en Reina Hermans; tr. 2e Hoogeveen 24.05.1843 Betta Baum, geb. Coesfeld|c| ca. 1807, overl. Slood (Hoogeveen) 28.01.1880, d.v. Isaac Baum en Juliana Mozes Abraham; tr. 1e Meppel 10.08.1814

[25] Mietje Hartog Goldstein, geb. Staphorst ca. 1795/1797, overl. Molendijk (Hoogeveen) 16.07.1836, d.v. Hartog Berends Goldstein, schilder, en Judith Levy.

Uit dit huwelijk (moeder ook Goldsmit/Goldsteen/Goudsteen/Goudstein):

1.                   Jacob Zilverberg, geb. Huizen (Hoogeveen) 27.06.1815|a|; volgt [12].

2.                   Beeltje Zilverberg, geb. Huizen (Hoogeveen) 08.01.1817, overl. Hoogeveen 24.12.1904, tr. Hoogeveen 20.12.1843 Machiel van der Horst, geb. Diepenheim 1802, koopman (1843), koudslager (1853), overl. Hollandscheveld (Hoogeveen) 20.03.1853, z.v. Abraham Michiel van der Horst en Hanna Andries Muller.

3.                   Victor Zilverberg, geb. Huizen (Hoogeveen) 30.05.1824, koopman, overl. Molendijk (Hoogeveen) 23.07.1868, tr. Hoogeveen 10.12.1866 Vrouwgje van der Horst, ook Vroukje, geb. Hoogeveen 21.04.1832, naaister (1874), overl. Avereest 23.12.1897, d.v. Machiel Meijer van der Horst en Schoontje Jacobs Naiwitter, koopvrouw (1866).
†††† VvdH tr. 2e Hoogeveen 24.01.1874 Meijer Mozes Lhemann, ook Leman, geb. Lathen|f| ca. 1820, (vlees)slager, overl. Avereest 10.01.1888, z.v. Mozes Abraham Lhemann, slager en koopman, en Betje Joseph van Geldem.
††† ML tr. 1e Avereest 07.05.1852 Sabille van Essen, ook Betje, geb. Stad Ommen ca. 1827/1828, koopvrouw, overl. Avereest 23.06.1873, d.v. David Salomon van Essen, koopman, en Betta de Bruin.

4.                   Levie Zilverberg, geb. Molendijk (Hoogeveen) 06.05.1829, overl. Molendijk (Hoogeveen) 06.03.1830.

5.                   Reina Zilverberg, geb. Molendijk (Hoogeveen) 16.03.1831, dienstbaar (1861), tr. Amsterdam 31.07.1861 Mozes Joseph Most, geb.Amsterdam 12.12.1826, schoenpoetser, z.v. Joseph Marcus Most, schoenpoetser, en Naatje Mozes Snijders.

6.                   Rebekka Zilverberg, geb. Hoogeveen 25.06.1834, dienstmeid (1870), overl. Hollandscheveld (Hoogeveen) 12.01.1872, tr. Hoogeveen 08.01.1870 Salomon Levi, geb. Eelde 24.05.1832, koopman, overl. Krakeel (Hoogeveen) 29.03.1884, z.v. Benjamin Levi en Anna Salomons Elshof (-1834).
†††† SL tr. 1e Hoogeveen 27.08.1859 Rachel Breebaard, geb. Haagje (Hoogeveen) 20.05.1830, inlands kraamster (1859), overl. Haagje (Hooegeveen) 16.03.1869|b|, d.v. Samuel Abrahams Breebaard, koopman, en Judik Meijers van der Horst (-1837).

Voorkind Zilverberg-Baum (gewettigd bij het huwelijk in 1843):

7.                   Levie Baum, later Zilverberg, geb. Molendijk (Hoogeveen) 17.07.1842|d|, tr. Hoogeveen 29.05.1869 Kaatje Goldsteen, geb. Hoogeveen 29.02.1836, d.v. Mozes Hartog Goldsteen en Reina Zilverberg

Uit het huwelijk Zilverberg-Baum:

8.                   Johanna Zilverberg, geb. Molendijk (Hoogeveen) 26.03.1844, tr. Hoogeveen 24.10.1885 Jacob Davidson, geb. Zwolle 17.03.1857, koopman, overl. Apeldoorn 31.08.1935|e|, z.v. Isaac Davidson, koopman, en Sara Oppenheimer.

 

Noten: |a| moeder Goldsmit (geb.akte Hoogeveen 1815 no.95); |b| geb. 12.12.1832 (overl.akte Hoogeveen 1869 no.61); |c| destijds in KŲnigreich PreuŖen, nu in Region MŁnsterland, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |d| aangifte door Izaak Zilverberg, oud 54 jaar, glazenmaker (geb.akte Hoogeveen 1842 no.98); |e| aangifte door een gestichtsbeambte, w.s. van Het Apeldoornsche Bosch te Wormen (overl.akte Apeldoorn 1935 no.541); |f| destijds in Hannover, nu in Landkreis Emsland, Bundesland Niedersachsen.

 

[26] Moses Hertz Cohen, geb. ca. 1785, koopman (1815,1817), vleeshouwer (1829,1838), koopman (1839,1853,1859), tr.

[27] Boene Simons Weisel, geb. ca. 1785/1787, overl. na 1853.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hartog Cohen, geb. Coevorden 02.03.1810, koopman, overl. Coevorden 02.06.1888, tr. 1e Coevorden 12.05.1838 Eva Victor Leers, geb. Aurich|c| 23.01/24.02.1804|b|, overl. Coevorden 24.09.1852, d.v. Victor Izack Leers, koopman, en Kendal Gossen Cohen; tr. 2e Coevorden 24.06.1853 Roosje Goldschmidt, ook Goldsmidt, geb. Nordhorn|d| 24.02.1819, overl. Coevorden 19.01.1891, d.v. Jacob Joseph Goldschmidt, vleeshouwer, en Saartje Meijer Cohen.

2.                   Rosien Cohen, geb. Oldenzaal 01.07.1812, overl. Coevorden 29.08.1817.

3.                   Mietjen, geb. Coevorden 28.03.1815|a| [bij haar huwelijk Mietjen Cohen Hertz]; volgt [13].

4.                   Simon Cohen, geb. Coevorden 08.10.1817, koopman, overl. Coevorden 01.07.1897, tr. Zwolle 20.01.1859 Jenette Oppenheimer, geb. Zwolle 29.11.1832, overl. Zandvoort 24.06.1919, d.v. Emanuel Joseph Oppenheimer, voorzanger, en Saartje de Marcas.

5.                   Hester Cohen, geb. Coevorden 07.09.1829, overl. Ootmarsum 13.01.1908, tr. Ootmarsum 01.02.1853 Carel Heedeman, geb. Ootmarsum 27.12.1820, koopman (1853), slager (1901), overl. Ootmarsum 20.11.1901, z.v. Hartog Heedeman en Cclara Witgenstein.

 

Noten: |a| vader in akte Mozes Cohen Hertz, tekent met Mozes Hartz Cohen (geb.akte Coevorden 1815 no.25); |b| 23.01 (huw.akte Coevorden 1838 no.10) & 24.02 (overl.akte Coevorden 1852 no.50); |c| destijds in KŲnigreich Hannover, nu in Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen; |d| destijds in KŲnigreich Hannover, nu in Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen.

 

[28] Hoofien

[29] NN

Uit dit huwelijk:

1.                   David Hoofien, geb. ca. 1811/812/1813; volgt [14].

 

[30] Mordechai David Levie, geb. Amsterdam ca. 1779, overl. voor 1886, z.v. David Levie; otr. Amsterdam 30.10.1801

[31] Rebekka David Silva, geb. Amsterdam, overl. voor 1886, d.v. David Silva.

Uit dit huwelijk:

1.                   Judith Levie, geb. Amsterdam ca. 1809; volgt [15].

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren (en enkele andere markante figuren) * terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren (en enkele andere markant figuren)