Jan de Vries (1910-1995)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Eindhovense hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2020 (laatst herzien september 2022)

 


 

[1] Jan de Vries, geb. Beek (Ubbergen) 24.06.1910, eindexamen HBS|a|, student wis- en natuurkunde Amsterdam VU (1930-), doctoraalexamen experimentele natuurkunde Amsterdam VU 1936, leraar wis- en natuurkunde, directeur Bredero’s Bouw Bedrijf (1947-), president-directeur Verenigde Bedrijven Bredero (VBB) (-1977), president-commissaris Rijn-Schelde-Verolme Machinefabrieken en Scheepswerven N.V. (RSV) (-1982), lid college van curatoren TH Eindhoven (1968-1971)|b||c|, overl. Coll (Schotland) 28.05.1995, begr. Vinkeveen, verloofd Amsterdam/Utrecht 13.06.1936, tr. Utrecht 10.11.1939 Truus Kruijt, geb. Utrecht 17.09.1912, cand.e wis- en natuurkunde (1936), lerares (gemeentelijke gymnasia en lycea te Amsterdam) (1955-1959), overl. IJlst 28.03.2012, begr. Baambrugge 02.04.2012.
 
Noten: |a| w.s. 3e HBS, Mauritskade 58, Amsterdam (De Amstelbode 04.07.1927); |b| benoemd bij KB van 12 augustus 1968 n°44; |c| Gedenkboek TH Eindhoven 1956-1991, p.104.
 
[2] Jan de Vries, geb. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 25.04.1881, commies bij de directe belastingen, invoerrechten en accijnzen (1909), ass. dir. belastingen, overl. Haarlem 19.12.1954, begr. Haarlem (Noorderbpl.) 23.12.1954; otr. 2e Haarlem 13.08.1941, tr. Haarlem 28.08.1941 Minke de Vries, geb. Oenkerk (Tietjerksteradeel) 01.02.1884, overl. Haarlem 19.07.1964, begr. Heemstede (Alg.Bpl.) 23.07.1964, d.v. Ale Jans de Vries, schipper (1884), arbeider (1907), en Harmke Gerhardus Rauwerda; tr. 1e Leeuwarden 06.01.1909
[3] Aaltje de Jong, geb. Swichum (Leeuwarderadeel) 31.08.1880, overl. Amsterdam 21.12.1939.
     MdV tr. 1e Tietjerksteradeel 01.06.1907 Andreas Hoekema, geb. Dantumawoude (Dantumadeel) 22.03.1882, timmerman, overl. Haarlem 23.09.1936, z.v. Anne Andreas Hoekema, timmerman, en Tætske Piekes Bakker.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan de Vries, geb. Beek (Ubbergen) 24.06.1910; volgt [1].

2.                   Ale de Vries, geb. Beek (Ubbergen) 11.03.1912, onderwijzer, overl. Amsterdam 22.03.1968, tr. Amsterdam 30.03.1939 Hendrika Jacoba Sneep, geb. Rotterdam 27.01.1915, overl. na 1995, d.v. Christiaan Sneep, sergeant der mariniers (1915),  en Apolonia Hendrika den Hollander. [Amstelveen 1995]

3.                   Aaltje Grietje de Vries, geb. 06.04.1914, overl. na 1995, tr. 14.09.1939 D. Wijsma. [Amsterdam 1954; Hoofddorp 1995]

4.                   Grietje Anna de Vries, geb. 12.07.1917, overl. na 1995, tr. 06.07.1938 A. Hoekema, mr.. [’s-Gravenhage 1954; Utrecht 1995]

 

[4] Jan Jans de Vries, geb. Rinsumageest (Dantumadeel) 19.11.1844, bakkersknecht (1873), bakker (jul1873,1881), (brood)bakkersknecht (1884,1892), broodventer en winkelier (1909), overl. Leeuwarden 18.03.1926|a|, tr. Dantumadeel 23.01.1873

[5] Aaltje Jacobs de Bruin, geb. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 09.08.1850, overl. Leeuwarden 03.03.1916|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna de Vries, geb. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 23.07.1873, naaister (1897), tr. Leeuwarden 09.06.1897 Pieter Vermeer, geb. Leeuwarden 05.12.1869, kruidenier, z.v. Coenraad Vermeer, orgelmaker, en Sara Deursen.

2.                   Hendrikje de Vries, geb. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 30.09.1875, overl. Leeuwarden 09.03.1953, tr. Leeuwarden 31.05.1899 Watze Zijffers, geb. Leeuwarden 09.05.1870, bloemist, overl. Leeuwarden 30.03.1932, z.v. Jacob Zijffers, hovenier, en Antje de Ruiter.

3.                   Jacobje de Vries, geb. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 02.05.1878.

4.                   Jan de Vries, geb. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 25.04.1881; volgt [2].

5.                   Jacobus de Vries, geb. Leeuwarden 21.04.1884, bouwkundige, tr. Hoogkerk 16.09.1919 Alberta Bosman, geb. Niebert (Marum) 16.02.1888, d.v. Bote Bosman, landbouwer, en Grietje Klevringa.

6.                   Trijntje de Vries, geb. Leeuwarden 08.01.1888.

7.                   Siebe de Vries, geb. Leeuwarden 07.04.1892, kantoorbediende (1918), accountant (1965), overl. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 01.12.1965, tr. Leeuwarden 07.08.1918 Jeltje de Jong, geb. Leeuwarden 13.04.1892, overl. na 1965, d.v. Sjoerd de Jong, houtzaagmolenaarsknecht (1892), houtzager (1918), en Antje van der Zee.

 

Noten: |a| moeder van der Boom (geb.akte Leeuwarden 1926 no.120); |b| moeder Antje Riemers Rietstra (overl.akte Leeuwarden 1916 no.117).

 

[6] Ale Hinnes de Jong, geb. Wartena (Idaarderadeel) 20.11.1845, boerenknecht (1872), arbeider (1873), boerenarbeider (1875), werkman (1876,1880), schipper (1883,1913), overl. Wirdum (Leeuwarderadeel) 29.04.1928, tr. Idaarderadeel 16.05.1872

[7] Grietje Harmens Visser, geb. Swichum (Leeuwarderadeel) 07.02.1852, dienstmeid (1872), overl. Wirdum (Leeuwarderadeel) 17.03.1931.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aaltje de Jong, geb. Grouw (Idaarderadeel) 12.09.1873, overl. Swichum (Leeuwarderadeel) 27.07.1876.

2.                   Berber de Jong, geb. Swichum (Leeuwarderadeel) 21.11.1875, dienstbode (1901), overl. Amsterdam 30.05.1963, tr. Leeuwarden 23.11.1901 Uilke Schouwstra, geb. Groningen 03.05.1877, schipper, sluiswachter, overl. Amsterdam 24.08.1962, z.v. Lammert Schouwstra, schipper, en Geertje Lefers.

3.                   Harmen de Jong, geb. Swichum (Leeuwaderadeel) 12.01.1878, overl. Wirdum (Leeuwarderadeel) 15.08.1885.

4.                   Aaltje de Jong, geb. Swichum (Leeuwarderadeel) 31.08.1880; volgt [3].

5.                   Reintje de Jong, geb. Irnsum (Rauwerderhem) 21.04.1883, overl. Wirdum (Leeuwarderadeel) 22.08.1895.

6.                   Harmen de Jong, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 06.01.1886, commies bij ’s Rijksbelastingen, overl. Sneek 17.09.1966, tr. Leeuwarderadeel 07.06.1913 Elisabeth Sikje de Boer, geb. Wirdem (Leeuwarderadeel) 02.07.1885, d.v. Dirk Martens de Boer, werkman (1885), veehouder (1913), en Fetje Kamminga.

7.                   Brugt de Jong, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 05.10.1888, schipper, overl. Leeuwarden 15.01.1964, tr. Leeuwarderadeel 12.05.1915 Pietertje Brantsma, geb. Franeker 13.04.1892, overl. na 1964, d.v. Jochum Brantsma, schipper, en Berber de Vlas.

8.                   Hinne de Jong, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 14.06.1891, overl. Wirdum (Leeuwarderadeel) 25.06.1894.

9.                   Rigtje de Jong, geb. Nes (Utingeradeel) 31.05.1894.

 

[8] Jan Jans de Vries, geb. Rinsumageest ca. 1808, schipper (1841,1847), winkelier (1850), schipper (1853), dagloner (jan1873), arbeider (mrt1873,1879), overl. na 1889, tr. Dantumadeel 13.05.1841 

[9] Hendrikje Lubberts ten Boom, geb. Steenwijk ca. 1812, dienstmeid (1841), dagloonster (jan1873), arbeidster (mrt1873), overl. Betterwird (Westdongeradeel) 01.08.1889|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje de Vries, geb. Rinsumageest (Dantumadeel) 05.12.1841, arbeidster, overl. Dokkum 11.01.1924, tr. Oostdongeradeel 20.03.1873 Halbe Mosselman, geb. Oudwoude (Kollumerland en Nieuwkruiskand) 19.04.1840, arbeider (1873), stadsreiniger (1901), overl. Dokkum 19.09.1901, z.v. Harm Jacobs Mosselman, arbeider, en Nieske Katsma.

2.                   Jan Jans de Vries, geb. Rinsumageest (Dantumadeel) 19.11.1844; volgt [4].

3.                   Meijer Lambertus de Vries, geb. Rinsumageest (Dantumadeel) 26.10.1847, (brood)bakker, overl. Leeuwarden 30.12.1916, tr. Dokkum 15.05.1879 Sjoukje van der Veen, geb. Joure (Haskerland) 26.11.1850, overl. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 14.02.1923, d.v. Jan Sieses van der Veen, timmerknecht, en Fokje van der Veen.

4.                   Jantje de Vries, geb. Rinsumageest (Dantumadeel) 03.09.1850|a|.

5.                   Hibbe de Vries, geb. Rinsumageest (Dantumadeel) 10.09.1853|b|, bediende, overl. ’s-Gravenhage 10.03.1878|d|.

 

Noten: |a||b| moeder Hendrikje Lambertus; |c| overledene Hendrikje Lambertus, vader Lambertus ten  Boom, moeder Jantje Jans (overl.akte Westdongeradeel 1889 no.99); |d| oud 23 jaar, moeder Hendrikje Lambertus ten Boom (overl.akte ’s-Gravenhage 1878 no.658).

 

[10] Jacob Popkes de Bruin, geb. Zwaagwesteinde (Veenwouden) 12.08.1813, landbouwer (1845,1859), koopman (1869,1873), overl. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 02.12.1883, tr. Dantumadeel 12.05.1844

[11] Antje Sijbes Riedstra, geb. Tietjerk (Tietjerksteradeel) 05.04.1819, overl. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 02.04.1859|b|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Rietstra):

1.                   Popke de Bruin, geb. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 04.02.1845, landbouwer (1873), koopman (1878,1897), overl. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 05.03.1897, tr. 1e Dantumadeel 15.05.1873 Marijke Lourens, geb. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 15.12.1850, overl. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 06.02.1878, d.v. Anne Jans Lourens, kaaskramer (1850), kramer (1857), landbouwer (1873), kramer (1879), en Hinke Haaijes Postma, landbouwster; tr. 2e Dantumadeel 31.05.1879 Tjitske Lourens, geb. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 01.12.1857, overl. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 02.07.1885, jongere zuster van Marijke.

2.                   Japke de Bruin, geb. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 27.11.1847, overl. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 10.03.1912, tr. Dantumadeel 05.08.1869 Jelle de Jong, geb. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 04.03.1846, veehouder, overl. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 06.04.1908, z.v. Thijs Jelles de Jong, dagloner (1846,1849), landbouwer (1869,1875), en Tjitske Haaijes Postma.

3.                   Aaltje de Bruin, geb. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 09.08.1850|a|; volgt [5].

4.                   Itske de Bruin, geb. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 04.10.1853, overl. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 22.06.1930, tr. Dantumadeel 12.08.1875 Haaije de Jong, geb. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 11.05.1849, overl. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 05.02.1933, z.v. Thijs Jelles de Jong en Tjitske Haaijes Postma.

5.                   Sijbe de Bruin, geb. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 03.07.1857, arbeider, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 17.09.1883.

 

Noten: |a| moeder Rietstra (geb.akte Dantumadeel 1850 fol.62v); |b| oud 38 jaar (overl.akte Dantumadeel 1859 fol.13v).

 

[12] Henne Wijtzes de Jong, geb. Warga (Roordahuizum) 08.05.1815, boerenknecht (1837), arbeider (1838,1841), boerenarbeider (1844,1845), dagloner (1849), arbeider (1852,1857,1864,1869,1872), dagloner (1881), arbeider (1886), overl. Wartena (Idaarderadeel) 08.02.1897|f|, tr. Idaarderadeel 08.07.1837|a|

[13] Richtje Arends Kalfsbeek, geb. Wartena (Idaarderadeel) 25.08.1817, dienstmeid (1837), naaister (1844), arbeidster (1864,1872), dagloonster (1881), overl. Wartena (Idaarderadeel) 18.04.1886|e|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Rigtje, ook Kalsbeek):

1.                   Arend de Jong, geb. Wartena (Idaarderadeel) 06.04.1838, boerenknecht, overl. Grouw (Idaarderadeel) 17.01.1927, tr. Idaarderadeel 04.05.1870 Jitske van der Velde, geb. Grouw (Idaarderadeel) 06.02.1840, dienstmeid (1870), overl. Grouw (Idaarderadeel) 28.08.1919, d.v. Kornelis Annes van der Velde, arbeider, en Trijntje Pieters van der Meer.

2.                   Freerk de Jong, geb. Wartena (Idaarderadeel) 13.12.1839, boerenknecht, overl. na 1928, tr. Idaarderadeel 05.05.1869 Hiske de Heer, geb. Abbega (Wymbritseradeel) 11.06.1839, dienstmeid (1869), overl. Grouw (Idaarderadeel) 01.08.1928, d.v. Bouke Jelles de Heer, schipper (1839), visser (1869), en Wijtske Hijlkes de Koe.

3.                   Hinke de Jong, geb. Wartena (Idaarderadeel) 01.10.1841, naaister, tr. Idaarderadeel 07.01.1864 Otte Feenstra, geb. Wartena (Idaarderadeel) 21.03.1829, schippersknecht (1864), arbeider (1899), overl. Wartena (Idaarderadeel) 01.04.1899, z.v. Gerrit Ottes Feenstra, schipper, en Haakje Minzes Visser.

4.                   Ale de Jong, geb. Wartena (Idaarderadeel) 26.10.1844, overl. Wartena (Idaarderadeel) 22.12.1844.

5.                   Ale de Jong, geb. Wartena (Idaarderadeel) 20.11.1845|b|; volgt [6].

6.                   Jacob de Jong, geb. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 26.01.1849, schipper, overl. voor 1903, tr. Dantumadeel 17.12.1881 Aukje Pruik, geb. De Wilp (Marum) 17.11.1852, overl. Groningen 21.06.1908|c||d|, d.v. Freerk Pruik, arbeider (1852), schipper (1881,1908), en Antje Jans Sterkeboer.
     AP tr. 2e Marum 30.04.1903 Harm Haak, geb. Marum 21.10.1844, arbeider (1869), schipper (1903), overl. De Wilp (Marum) 27.11.1922, z.v. Hindrik Jakobs Haak, arbeider, en Imtje Izaaks Bijlsma.
     HH tr. 1e Marum 24.07.1869 Aaltje Visser, geb. Marum 23.05.1845, overl. De Wilp (Marum) 17.06.1898, d.v. Bernardus Roelfs Visser, arbeider, en Lamke Klazens van der Wal.

7.                   Aaltje de Jong, geb. Wartena (Idaarderadeel) 21.02.1852.

8.                   Dieuwke de Jong, geb. Wartena (Idaarderadeel) 18.04.1855.

9.                   Doeke de Jong, geb. Wartena (Idaarderadeel) 09.09.1857, schipper, overl. Akkerwoude (Dantumadeel) 01.02.1904, tr. Dantumadeel 06.02.1886 Lijsbert Monsma, geb. Akkerwoude (Dantumadeel) 02.04.1858, overl. Akkerwoude (Dantumadeel) 07.10.1935, d.v. Sijtse Pieters Monsma, voerman (1858), wagenaar (1886), en Antje Johannes Folkertsma.
     LM tr. 2e Smallingerland 29.08.1908 Jan Busman, geb. Ureterp (Opsterland) 13.04.1860, schipper, overl. (Smallingerland) 08.01.1941, z.v. Sikke Jans Busman, schippersknecht (1860), veehouder (1908), en Goitske Kans van der Jagt.

 

Noten: |a| bruidegom Henne, bruid en haar vader in akte Kalfsbeek, tekenen met Kalsbeek (huw.akte Idaarderadeel 1837 no.26); |b| vader Hinne, moeder Kalfsbeek (geb.akte Idaarderadeel 1845 no.123); |c| aangifte door een administrateur van het Academisch Ziekenhuis (overl.akte Groningen 1908 no.638); |d| ook overl.akte Marum 1908 no.36; |e| overledene Rigtje Kalsbeek e.v. Hinne (overl.akte Idaarderadeel 1887 no.61); |f| overledene Hinne, wedr Rigtje Kalsbeek (overl.akte Idaarderadeel 1897 no.11).

 

[14] Harmen Tjallings Visser, geb. Wartena (Idaarderadeel) 10.07.1819, visser(man), overl. Wirdum (Leeuwarderadeel) 05.02.1915, tr. Idaarderadeel 12.04.1851

[15] Reino Brugts Jellema, geb. Grouw (Idaarderadeel) 09.03.1829, overl. Stiens (Leeuwarderadeel) 19.03.1916.

Uit dit huwelijk (moeder Reintje):

1.                   Grietje Visser, geb. Swichum (Leeuwarderadeel) 07.02.1852; volgt [7].

2.                   Sipkjen Visser, geb. Swichum (Leeuwarderadeel) 08.02.1853, dienstmeid (1876), overl. Leeuwarden 13.02.1938, tr. Idaarderadeel 11.05.1876 Wijtze Visser, geb. Wartena (Idaarderadeel) 15.03.1852, schippersknecht (1876), winkelier (1916), overl. Wartena (Idaarderadeel) 15.04.1916, z.v. Kornelis Minzes Visser, visser, en Boukje Ages Hempenius.

3.                   Berber Visser, geb. Swichum (Leeuwarderadeel) 04.03.1857, overl. Swichum ‘aan boord van een daar liggend vaartuig’ (Leeuwarderadeel) 29.12.1873.

4.                   Brugt Visser, geb. Finkum (Leeuwarderadeel) ‘aan boord van aangevers daarliggend vaartuig’ 12.08.1862, visser, overl. Wirdum (Leeuwarderadeel) 19.01.1887, tr. Leeuwarderadeel 27.02.1886 Stijntje Hiemstra, geb. Roordahuizum (Idaarderadeel) 08.02.1863, dienstmeid (1886), dienstbode (1896), overl. Leeuwarden 10.12.1907, d.v. Hotze Jelmers Hiemstra, schipper, en Elbrigje Sjoukes van Essen.
     SH tr. 2e Sneek 16.02.1896 Wijbren Abes Fennema, geb. Akkrum (Utingeradeel) 14.06.1853, schipper, z.v. Abe Wijbrens Fennema, schipper, en Gerbrig Hotzes de Groot.
     WF tr. 1e Baarderadeel 23.01.1875 Minke Weima, geb. Oosterlittens (Baarderadeel) 04.09.1850, overl. Franeker 02.06.1877|a|, d.v. Sipke Tjipkes Weima, schipper, en Timmeltje Tækes Bootsma; tr. 2e Leeuwarderadeel 23.11.1877 Trijntje Sneijer, geb. Leeuwarden 09.09.1856, overl. voor 1896, d.v. Hendrik Jan Schuring Sneijer, schipper, en Pietje Feitzes de Vries.

5.                   Maaike Visser, geb. Swichum (Leeuwarderadeel) 08.03.1866, overl. Teerns (Leeuwarderadeel) 31.05.1887, tr. Leeuwarderadeel 08.05.1886 Douwe Bearda, geb. Teerns (Leeuwarderadeel) 11.02.1853, van boerenbedrijf (1886), veehouder (1887,1919), overl. Teerns (Leeuwarderadeel) 23.09.1919, z.v. Sjoerd Gjalts Bearda, landbouwer, en Reintje Sipkes Overdijk.
     DB tr. 2e Leeuwarderadeel 01.09.1894 Folkje Dijkstra, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 15.08.1875, dienstbode (1894), overl. Hempens (Leeuwarden) 22.12.1955, d.v. Meindert Jurjens Dijkstra, arbeider/werkman, en Joukje Romkes van der Wal.

 

Noten: |a| ook overl.akte Utingeradeel 1877 no.70.

 

[16] Jan Æbes de Vries, geb. ca. 1752, schipper en landbouwer, overl. Rinsumageest (Dantumadeel) 11.01.1825, z.v. Æbe Hedzers, schipper (1749), en Grietje Takes; tr.

[17] Trijntje Jans Postma, geb. Kollumerzwaag ca. 1764, overl. Rinsumageest (Dantumadeel) 01.02.1858, d.v. Jan Willems en Tjitske Jansi.

Uit dit huwelijk (vier kinderen in 1825):

1.                   Grietje Jans de Vries, geb. Rinsumageest ca. 1793, overl. Rinsumageest (Dantumadeel) 11.11.1870, tr. Dantumadeel 01.09.1822 Oege Thomas Verdenius, geb. Akkerwoude ca. 1797/1799, overl. Rinsumageest (Dantumadeel) 30.12.1879, z.v. Thomas Alberts Verdenius en Ymkje Oeges Fokkema.

2.                   Jan Jans de Vries, geb. Rinsumageest ca. 1808; volgt [8].

 

[18] Lubbert Hendriks ten Boom, geb. IJsveen|b| ca. 1761, overl. Steenwijk 01.01.1814|a|, tr.

[19] Jantje Berends de Jong, overl. voor 1841.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikje ten Boom, geb. Steenwijk ca. 1812; volgt [9].

 

Noten: |a| geen ouders en geen partner vermeld (overl.akte Steenwijk 1814 no.1); |b| nu Eesveen, gemeente Steenwijkerland.

 

[20] Popke Lammerts de Bruin, geb. Zwaagwesteinde ca. 1771/1772, koopman (1813,1821), landbouwer (1833,1845), overl. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 19.02.1845, z.v. Lammert Jacobs en Minke Freerks; tr.

[21] Aaltje Sijbrens Hoekstra, geb. Bergum ca. 1774, landbouwster/boerin, overl. Zwaagwesteinde (Dantumadeel) 30.08.1836|b|, d.v. Sijbren Pieters en Itske Takes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Egbertje de Bruin, geb. Zwaagwesteinde ca. 1805, boerin, overl. Kuikhorne onder Bergum (Tietjerksteradeel) 23.08.1875, tr. 1e Dantumadeel 13.05.1821 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Leeuwarden 08.12.1829, ingeschr. Dantumadeel 16.06.1830) Wijtze Wijbes van den Berg, geb. Veenwouden ‘in den jare’ 1793, dagloner (1821), arbeider (1830), overl. Veenwouden (Datumadeel) 09.05.1872, z.v. Wijbe Alberts van den Berg en Hendrikje Wijtzes; tr. 2e Dantumadeel 01.02.1836 Jacob Sikma, geb. Hardegarijp ca. 1808/1809, boerenknecht, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 16.03.1887, z.v. Willem Jacob Sikma, arbeider, en Emke Everts de Vries, arbeidster.
     WvdB tr. 2e Dantumadeel 05.10.1830 Trijntjen Bosgra, geb. Sintjohannesga ca. 1798/1799, overl. Bergum (Tietjerksteradeel) 26.07.1889, d.v. Albert Teetes Bosgra, arbeider, en Sepkjen Alberts.

2.                   Sijbren de Bruin, geb. Zwaagwesteinde ca. 1811, tr. Dantumadeel 15.10.1833 Wijpkje Fokkema, geb. Westergeest ca. 1813/1814, boerin, overl. Westergeest (Kollumerland en Nieuwkruisland) 26.11.1849, d.v. Wijbe Fokkes Fokkema en Antje Boeles Kuinjes.

3.                   Jacob de Bruin, geb. geb. Zwaagwesteinde (Veenwouden) 12.08.1813|a|; volgt [10].

 

Noten: |a| vader in akte de Bruyn, tekent met  Bruijn, moeder Aaltje Sijbrens (geb.akte Veenwouden 1813 fol.23); |b| overledene Hoek  (overl.akte Dantumadeel 1836 fol.20).

 

[22] Sijbe Riemers Riedstra, geb. Rijperkerk 15.07.1785, dienstknecht (1814), arbeider (1815,1819), slachter (1821), huisman (1825), arbeider (1827), huisman (1830), landbouwer (1844,1873), overl. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 19.12.1873, z.v. Riemer Uilkes Riedstra, koemelker, en Antje Fokkes Inia, koemelkster; tr. Hardegarijp 12.02.1814

[23] Japke Jans Hoekstra, geb. Hardegarijp xx.07.1791, boerendochter (1814), landbouwster (1844,1859), boerin (1869), overl. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 06.08.1869, d.v. Jan Wijbrens Hoekstra, landbouwer, en Antje Oeges, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Riemer Riedstra, geb. Tietjerk (Hardegarijp) 21.08.1815, boerenwerk doende (1847), landbouwer (1876), overl. (Tietjerksteradeel) 27.10.1876, tr. Tietjerksteradeel 22.05.1847 Ankje van der Veen, geb. Tietjerk (Tietjerksteradeel) 26.09.1819, overl. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 13.02.1902, d.v. Durk Rijkeles van der Veen, veenbaas (1819), koemelker (1847), en Grietje Hendriks van der Heide, koemelkster.

2.                   Antje Riedstra, geb. Tietjerk (Tietjerksteradeel) 05.04.1819; volgt [11].

3.                   Jan Riedstra, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 24.12.1821, van boerenbedrijf (1849), landbouwer (1875), overl. (Tietjerksteradeel) 08.03.1875, tr. Tietjerksteradeel 31.05.1849 Antje Krol, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 01.08.1823, overl. na 1875, d.v. Anne Jans Krol, bakker, en Bintje Minzes Vries.

4.                   Sjoerd Riedstra, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 25.11.1825.

5.                   Aaltje Riedstra, geb. Gaastmaburen onder Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 14.12.1827, overl. Akkerwoude (Dantumadeel) 25.11.1885, tr. Tietjerksteradeel 31.05.1855 Jan de Jong, geb. Veenwouden (Dantumadeel) 06.01.1827, bakker (1855), veldwachter (1885), z.v. Harmen Wijbes de Jong, bakker (1827), landbouwer (1855), en Gertje Jans de Boer.

6.                   Fokke Riedstra, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 12.11.1830, overl. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 11.02.1898.

 

[24] Wijtze Renses de Jong, geb. Huizum ca. 1790, (turf)schipper (1815,1818), arbeider (1824,1837), overl. tussen 1860 en 1892, z.v. Rense Wijtzes, arbeider, en Tietje Sietses; tr. 2e Roordahuizum 14.09.1815 Minke de Groot, geb. Warga ca. 1788, overl. Warga (Idaarderadeel) 28.04.1848, d.v. Reinder Arjens (-1810), turfschipper, en Antje Jans; tr. 1e Roordahuizum 25.03.1815

[25] Henke Freriks Stienstra, geb. Warstiens ca. 1794, boerenmeid (1815), overl. (kraambed) Warga (Roordahuizum) 16.05.1815, d.v. Frerik Betzes (Stienstra)|a|, boer, en Deeuwke Jacobs.

Uit het huwelijk de Jong-Stienstra:

1.                   Henne Wijtzes de Jong, geb. Warga (Roordahuizum) 08.05.1815; volgt [12].

Uit het huwelijk de Jong-de Groot:

2.                   Tietje de Jong, geb. Warga (Roordahuizum) 10.06.1816, overl. Leeuwarden 22.02.1892.

3.                   Reinder de Jong, geb. Warga (Idaarderadeel) 09.10.1818, schipper, tr. Westdongeradeel 07.10.1856 Tijtje Boimer, geb. Hiaure (Westdongeradeel) 05.11.1834, d.v. Roelof Gerrits Boimer en Antje Annes van der Veen, schippersche (1856).

4.                   Rinse de Jong, geb. Warga (Idaarderadeel) 20.01.1824.

5.                   Fokke de Jong, geb. Warga (Idaarderadeel) 10.11.1826, arbeider, overl. Tjalleberd (Ængwirden) 01.01.1889, tr. Ængwirden 24.12.1853 Martzen de Jong, geb. Gersloot (Ængwirden) 14.01.1834, overl. na 1889, d.v. Marten Rinzes de Jong, arbeider, en Romkjen Migchiels Veenstra.

6.                   Sieds de Jong, ook Sies, geb. Warga (Idaarderadeel) 02.08.1830, arbeider, overl. Leeuwarden 24.04.1860.

 

Noten: |a| Freerk Betses neemt de naam Stienstra voor familienaam, dochter Hinke, oud 20 jaar (Register naamsaanneming, Warga 27.12.1811).

 

[26] Arend Alberts (Kalfsbeek/Kalsbeek),|a| geb. Boornbergum ca. 1773, arbeider/boer/landbouwer, aang.lidmaat Wartena 02.05.1819, overl. Wartena (Idaarderadeel) 30.06.1851|b|, z.v. Albert Arends en Aukje Kornelis; tr.

[27] Aaltje Martens de Boer, geb. Wartena ca. 1777, arbeidster/landbouwster, aang.lidmaat Wartena 02.03.1817, overl. Warga (Idaarderadeel) 08.08.1860|c|, d.v. Marten Sipkes de Boer en Reino Gosses.

Uit dit huwelijk:

1.                   Marten Kalfsbeek/Kalsbeek, geb. Wartena ca. 1799/1800, arbeider, overl. Warga (Idaarderadeel) 06.02.1865, tr. Idaarderadeel 14.05.1829 Trijntje Willems Dijkstra, geb. Wirdum ca. 1805/1806, naaister, overl. Warga (Idaarderadeel) 08.08.1875, d.v. Willem Hotzes Dijkstra (-1813) en Hotske Jelles, arbeidster.

2.                   Albert Kalfsbeek/Kalsbeek, geb. Wartena ca. 1802, boerenknecht (1834), arbeider (1845), winkelier (1868), overl. Warga (Idaarderadeel) 09.07.1868, tr. 1e Idaarderadeel 27.11.1834|g| Akke van der Woude, geb. Warga ca. 1797/1798, naaister, overl. Warga (Idaarderadeel) 23.07.1844, d.v. Sybe Jakobs van der Woude (-1827) en Lezijntje Kornelis Hoekstra, naaister (1827); tr. 2e Idaarderadeel 30.10.1845 Lamke de Boer, geb. Hempens (Huizum) 25.04.1811, winkelierster (1845), overl. Warga (Idaarderadeeel) 16.01.1899, d.v. Sipke Martens de Boer, landbouwer, en Antje Freerks Terpstra, landbouwster.
     LdB tr. 1e Idaarderadeel 23.06.1842 Jelle Politiek, geb. Oldeboorn 10.11.1813, schipper (1842), winkelier (1843), overl. Warga (Idaarderadeel) 16.05.1843, z.v. Klaas Wijzes Politiek, arbeider (1813), koemelker (1842), en Martje Jelles Kleefstra.

3.                   Gosse Kalfsbeek/Kalsbeek, geb. Wartena ca. 1804, landbouwer, overl. Warga (Idaarderadeel) 16.03.1875, tr. Idaarderadeel 30.05.1839|h| Jitske Elsinga, geb.Wartena (Roordahuizum) 29.06.1814, boerenmeid (1839), boerin (1875,1877), overl. Warga (Idaarderadeel) 20.08.1877, d.v. Bauke Johannes Elsinga, schoenmakersknecht, en Antje Jans.

4.                   Reinou Kalfsbeek/Kalsbeek, ook Reino, geb. Wartena 26.09.1806, boerenmeid (1829), arbeidster (1833), boerin (1836), overl. Warga (Idaarderadeel) 12.10.1896, tr. 1e Idaarderadeel 14.05.1829 Sjoerd Epema, geb. Wartena ca. 1807, boerenarbeider, overl. Warga 30.06.1830, z.v. Anne Jogchums Epema, boer, en Pietertje Sjoerds (-1809); tr. 2e Idaarderadeel 21.03.1833 Sijtze Kooijstra, geb. Warstiens ca. 1806, boerenknecht, overl. Wartena 20.05.1834, z.v. Hendrik Jans Kooijstra (-1829) en Ybeltje Johannes, boerin; tr. 3e Idaarderadeel 07.05.1836 Sipke de Schiffart, geb. Warga 27.01.1798, aang.lidmaat (Warga) 04.05.1822 (naar Maastricht 1827), korporaal bij de zesde kompagnie van het derde bataillon veldartillerie in garnizoen te Maastricht (1830), ingek.lidmaat (Warga) 20.11.1835 (van Maastricht), overl. Warga (Idaarderadeel) 01.07.1874|j|, z.v. Reinold Popma de Schiffart (-1822) en Hieke Jelles.
     SdS tr. 1e Maastricht 22.01.1835 Maria Gertrudis Kaldebergh, geb. Schimmert 30.07.1794, overl. Maastricht 21.10.1835, z.v. Mathijs Kaldebergh en Helena Joonen.
     MGK tr. 1e Maastricht 23.11.1820 Joannes Lambertus Frisschen, geb. Maastricht 27.06.1792, kanonnier, overl. Maastricht 18.09.1831, z.v. Lambertus Frisschen, landbouwer, en Anna Maria Jappin.

5.                   Kornelis Kalsbeek, geb. Wartena ca. 1809/1810, boerenknecht (1833), arbeider (1886), overl. Warga (Idaarderadeel) 31.05.1886, tr. Leeuwarderadeel 11.05.1833 Joukje Swart, geb. Hijum ca. 1810, boerendienstmeid (1833), overl. voor 1886, d.v. Sipke Piebes en Geertje Joukes Tijsma, werkvrouw (1833).

6.                   Auke Kalsbeek, geb. Wartena (Roordahuizum) 05.11.1812, boerenknecht (1841), arbeider (1890), overl. Eernewoude (Tietjerksteradeel) 19.06.1893|i|, tr. Idaarderadeel 21.05.1841 Aafke Hempenius, geb. Wartena (Roordahuizum) 25.09.1813, boerenmeid (1841), overl. Wartena (Idaarderadeel) 18.05.1890, d.v. Age Gerhardus Hempenius, schipper, en Schout Rienses.

7.                   Aukjen Kalsbeek, geb. Wartena (Roordahuizum) 30.11.1814, boerenmeid (1840), overl. Wartena (Idaarderadeel) 27.09.1898, tr. 1e Idaarderadeel 04.07.1840 Oeds Bijlsma, geb. Wartena ca. 1798/1799, scheepstimmerman (1840), scheepstimmerknecht (1855), overl. Wartena (Idaarderadeel) 26.07.1855, z.v. Johannes Sijdses Bijlsma en Tijtje Tijssens; tr. 2e Idaarderadeel 24.03.1870 Marten de Boer, geb. Hempens ca. 1813, landbouwer, overl. voor 1898, z.v. Sipke Martens de Boer, landbouwer, en Antje Terpstra, landbouwster.
     MdB tr. 1e Idaarderadeel 11.05.1837 Cornelia Kingma, geb.Wartena ca. 1816, dienstmeid (1837), overl. voor 1847, d.v. Benediktus Kornelis Kingma (-1835) en Sipkje Martens de Boer, boerin (1835); tr. 2e Idaarderadeel 28.04.1847 Antje Lageveen, geb. Terwispel ca. 1817, boerenmeid (1847), overl. voor 1870, d.v. Wiebe Gerrits Lageveen en Aaltje Roels.

8.                   Richtje Kalsbeek, geb. Wartena (Idaarderadeel) 25.08.1817|d|; volgt [13].

9.                   Tietje Kalfsbeek, ook Kalsbeek, geb. Wartena (Idaarderadeel) 08.06.1821, overl. na 1890, tr. Leeuwarderadeel 19.07.1849 Douwe Miedema, geb. Swichum ca. 1808, (beurt)schipper, overl. Goutum (Leeuwarderadeel) 20.01.1890, z.v. Harrijt Wierds Miedema, turfmeter, en Beitske Douwes.
     DM tr. 1e Leeuwarderadeel 01.11.1838 Hiltje de Boer, geb. Leeuwarden 30.03.1813, overl. Swichum (Leeuwarderadeel) 11.03.1848, d.v. Leendert Alberts de Boer, ‘chicoreijfabrikeur’, en Baukje Jisses Algera.

 

Noten: |a| Arend Alberts neemt Kalfsbeek voor familienaam, tekent met Kalsbeek, vijf zonen en een dochter (Register naamsaanneming, Wartena 28.12.1811); |b| overledene Kalsbeek; |c| wede Kalsbeek; |d| vader in akte Kalfbeek, tekent met Kalsbeek (geb.akte Idaarderadeel 1817 fol.67); |i| ook overl.akte Idaarderadeel 1893 no.47; |j| wedr Geertruida Vossenberg {?} (overl.akte Idaarderadeel 1874 no.46).

 

[28] Tjalling Boukes Visser, geb. Wartena ca. 1781/1782/1783/1784, boer (1812,1819), arbeider (1822), boer (1825), arbeider (1827), overl. Wartena (Idaarderadeel) 23.08.1827, z.v. Bauke Tjallings Visser, boer, en Trijntje Harmens; tr.

[29] Grietje Theunis (Kooijstra), geb. Warstiens ca. 1786, arbeidster (1827), overl. Wartena (Idaarderadeel) 28.12.1833, d.v. Theunis Jakobs (Kooijstra) en Maaijke Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntje Visser, geb. Wartena (Roordahuizum) 21.03.1812|b|, overl. Grouw (Idaarderadeel) 29.08.1902, tr. Idaarderadeel 03.03.1836 Jogchum van der Goot, geb. Akkrum ca. 1797, landbouwer, overl. Grouw (Idaarderadeel) 07.06.1870, z.v. Auke Sijnes van der Goot en Janke Jogchums Boonstra.
     HvdG tr. 1e Popkje Sijtzes Wiersma, overl. Grouw 05.11.1833.

2.                   Bauke Visser, geb. Wartena (Roordahuizum) 31.07.1814, visser, overl. Rinsumageest (Dantumadeel) 05.01.1906, overl. Rinsumageest (Dantumadeel) 05.01.1906, tr. Dantumadeel 02.01.1842 Reinouw Minnema, geb. Sijbrandahuis (Dantumadeel) 04.10.1816, overl. Sijbrandahuis (Dantumadeel) 26.10.1897|c|, d.v. Meindert Jinnes Minnema, arbeider (1816), tolgaarder (1842), en Klaaske Sijmens Tolsma.

3.                   Theunis Visser, geb. Wartena (Roordahuizum) 03.11.1816, boerenarbeider, overl. Eernewoude (Tietjerksteradeel) 19.02.1889, tr. Idaarderadeel 08.05.1847 Sjoukje Schuurmans, geb. Garijp (Tietjerksteradeel) 08.08.1822, boerenmeid (1847), overl. Eernerwoude (Tietjerksteradeel) 29.09.1904, d.v. Jurjen Freerks Schuurmans, arbeider, en Sijtske Klazes van der Wal, arbeidster.

4.                   Harmen Visser, geb. Wartena (Idaarderadeel) 10.07.1819|a|; volgt [14].

5.                   Berber Visser, geb. Wartena (Idaarderadeel) 10.09.1822, overl. Wartena (Idaarderadeel) 07.02.1834.

6.                   Jacob Visser, geb. Wartena (Idaarderadeel) 07.03.1825, overl. Wartena (Tietjerksteradeel) 04.12.1829.

 

Noten: |a| vader oud 29 jaar (geb.akte Idaarderadeel 1819 no.60); |b| vader Tjalleng Visscher, moeder Cooistra (geb.akte Roordahuizum 1812 no.9); |c| mogelijk Rinsumageest bedoeld (overl.akte Datumadeel 1897 no.143).

 

[30] Brugt Rintjes Jellema, geb. Grouw ca. 1801/1802, scheepstimmerknecht/schuitmakersknecht, overl. Grouw (Idaarderadeel) 29.09.1833, z.v. Rintje Ydes Jellema, schipper, en Sijtske Brugts; tr. Idaarderadeel 18.01.1827

[31] Sipkjen Hoites (Pruisma), geb. Grouw ca. 1806, boerenmeid (1827), arbeidster (1839), overl. Akkrum (Utingeradeel) 26.01.1897, d.v. Hoite Jans (-1808) en Reinouw Sipkes, arbeidster (1827); tr. 2e Idaarderadeel 27.07.1839 Tjibbe Hiemstra, geb. Grouw ca. 1802, timmerknecht, overl. Akkrum (Utingeradeel) 26.01.1858, z.v. Hijltje Wigles Hiemstra, visser, en Antje Tjibbes.

Uit het huwelijk Jellema-Hoites (Pruisma):

1.                   Sijtske Jellema, geb. Grouw (Idaarderadeel) 06.02.1827, overl. Akkrum (Utingeradeel) 27.07.1880.

2.                   Reino Jellema, geb. Grouw (Idaarderadeel) 09.03.1829; volgt [15].

Uit het huwelijk Hiemstra-Hoites (Pruisma):

3.                   Antje Hiemstra, geb. Grouw (Idaarderadeel) 17.11.1839, overl. Leeuwarden 09.11.1923, tr. Leeuwarden 17.05.1865 Klaas de Jong, geb. Lekkum (Leeuwarderadeel) 28.12.1838, arbeider, overl. voor 1923, z.v. Hendrik Sijes de Jong, werkman, en Akke Klazes van der Woude.

4.                   Hoijte Hiemstra, geb. Akkrum (Utingeradeel) 29.09.1842, scheepstimmerknecht, overl. voor 1920, tr. Utingeradeel 15.05.1868 Akke Dantuma, geb. Terhorne (Utingeradeel) 01.12.1839, dienstmeid (1868), overl. Sneek 29.10.1920, d.v. Theunis Oedzes Dantuma, bakker, en Trijntje Tjeerds Rijpkema.

5.                   Aaltje Hiemstra, geb. Akkrum (Utingeradeel) 18.04.1844, overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 26.10.1892, tr. Leeuwarderadeel 16.05.1868 Wijtze Huizinga, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 08.08.1842, gardeniersknecht (1868), gardenier (1892,1894), overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 02.04.1931, z.v. Pieter Binnerts Huizinga, gardenier, en Floriske Meines Terpstra.
     WH tr. 2e Leeuwarderadeel 28.07.1894 Ybeltje Ynema, geb. Stiens (Leeuwarderadeel) 30.03.1864, dienstbode (1894), overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 14.01.1907, d.v. Lieuwe Ynes Ynema, werkman, en Rienske Jans Sikkema.

 


terug naar Kwartierstaten Eindhovense hoogleraren (en enkele andere markante figuren)