Roeland Duco Kollewijn (1892-1972)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Bataviase hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2018 (laatst herzien juni 2024)

 


 

[1] Roeland Duco Kollewijn, geb. Amsterdam 07.12.1892, eindexamen HBS met 5-jarige cursus 2e HBS te Amsterdam 1910|a|, staatsexamen tot toelating aan de universiteit A 1912|b|, kandidaatsexamen 1913|c| en doctoraalexamen rechtswetenschap Amsterdam 1915|d|, promotie Amsterdam UvA 19.06.1917|e|, hoogleraar Rechtshogeschool te Batavia (1924-1936), hoogleraar Groningen (1936-), hoogleraar Leiden (1938-1942 & 1945-1955), RNL 1950, CON 1962, overl. Leiden 01.09.1972, crem. 06.09.1972, tr. Amsterdam 10.10.1918 Bartha Idema, geb. Vlaardingen 07.09.1891, overl. Leiden 10.05.1983, crem. 13.05.1983, d.v. Wicher Rudolf Idema en Bartha Hausmann.
– Levensbericht RD: BWN

 

Noten: |a| De Tijd 21.07.1910; |b| Het nieuws van den dag 15.07.1912 (voor de faculteit der Godgeleerdheid enz, afgenomen te Utrecht); |c| Algemeen Handelsblad 20.06.1913; |d| De Tijd 16.10.1915; |e| proefschrift: Het beginsel der openbare orde in het internationaal privaatrecht; promotor: I.H. Hijmans (1869-1937).

 

[2] Roeland Anthonie Kollewijn, geb. Amersfoort 30.03.1857, promotie Leipzig 10.07.1880|a||b|, leraar aan de HBS te Deventer (1881,1882), leraar te Amsterdam (1886), dirercteur van een HBS (1913), overl. Helmond 07.02.1942, crem.Velsen (Westerveld) 12.02.1942; tr. 1e Leeuwarden 10.08.1881 Petronella Anna van Wijk (1857-1884), oudere zuster van Dieuwke; tr. 2e Leeuwarden 21.04.1886 
[3] Dieuwke van Wijk, geb. Kampen 01.06.1863, overl. Amsterdam 17.11.1911.

Uit het huwelijk Kollewijn-Petronella Anna van Wijk:

1.                   Anton Marius Kollewijn, geb. Deventer 06.11.1882, overl. Ermelo 19.03.1955.

Uit het huwelijk Kollewijn-Dieuwke van Wijk:

2.                   Jacobus Roeland Kollewijn, geb. Amsterdam 22.02.1887, arts (1918), overl. Enschede 23.03.1962, crem. Dieren, tr.Amsterdam 17.07.1913 Alida la Fontaine, geb. Pati (Res. Japara) ca. 1888, overl. Enschede 13.04.1966, d.v. Pierre la Fontaine en Johanna Maria Wilhelmina Dijkman.

3.                   Nicolaas Johannes Kollewijn, geb. Amsterdam 29.11.1889, werktuigkundige (mei1913), technisch adviseur (jul1913), overl. Oosterbeek 14.03.1978, crem. Arnhem 16.03.1978, tr. Alkmaar 05.02.1913 Johanna Margaretha Zaadnoordijk, geb. Alkmaar 28.11.1889, overl. Oosterbeek 08.10.1977, crem. Arnhem (Moscowa) 12.10.1977, d.v. Willem Zaadnoordijk, koopman en winkelier, en Anna Louisa Schuurman.

4.                   Roeland Duco Kollewijn, geb. Amsterdam 07.12.1892; volgt [1].

5.                   Amelia Godefrida Kollewijn, geb. Amsterdam 10.02.1894, overl. 21.06.1968, tr. Nijmegen 09.12.1919 Willem Antonie Boodt, geb. Rhenen 06.11.1892, overl. Bandoeng 05.01.1937, z.v. Dirk Boodt en Susanna Johanna Hollenbach.

 

Noten: |a| Dagblad van Zuidholland en ’s-Gravenhage 13.07.1880; |b| proefschrift: Ueber den Einfluss des hollaendischen Dramas auf Andreas Gryphius.

 

[4] Anthonie Marius Kollewijn, geb. Gouda 07.11.1827, instituteur (1854,1858), leraar aan de HBS (1876), leraar (1886), leraar aan het gymnasium te Amersfoort (1893,1895), overl. ’s-Gravenhage 07.03.1920|b|, tr. Kampen 05.08.1854

[5] Amelia Godefrida van Wijk, geb. Kampen 14.09.1829, overl. Gesticht Veldwijk (Ermelo) 04.02.1907.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nikolaas Johannes Kollewijn, geb. Amersfoort 21.08.1855, inspecteur van het Boschwezen in Ned.-Indië, RON, overl. Prigen of Bangil (Res. Pasoeroean) 11.10.1906|c|, tr. Bodjonegoro (Res. Rembang) 15.02.1881 Henriette Maria Hermina Schadee.

2.                   Roeland Anthonie Kollewijn, geb. Amersfoort 30.03.1857; volgt [2].

3.                   Hermina Amelia Kollewijn, geb. Amersfoort 20.108.1858, overl. Amersfoort 30.09.1876.

4.                   Petronella Amelia Kollewijn, geb. Amersfoort 08.02.1860, overl. Amersfoort 25.02.1876.

5.                   Maarten Johannes Kollewijn, geb. Amersfoort 17.10.1861, leraar aan het gymnasium te Leeuwarden, overl. Haarlem 13.06.1936, tr. Leeuwarden 24.12.1895 Wilhelmina Albertina Asman, geb. Leeuwarden 04.01.1864, overl. Soest 04.05.1940|a|, d.v. Pieter Hermanus Asman, doctor in de genees- en verloskunde, en Anna Posthumus.

6.                   Henriette Antonia Kollewijn, geb. Amersfoort 27.01.1863, tr. Amersfoort 25.08.1887 Hermanus IJsbrand Groenewegen, geb. Amsterdam 01.01.1862, overl. Zeist 09.04.1930, z.v. Jan Hendrik Groenewegen en Johanna Margaretha Rogge.

7.                   Anton Marius Kollewijn, geb. Amersfoort 23.02.1865, eerste luitenant bij het Korps torpedisten (1893), tr. Brielle 08.11.1893 Anna Louisa Frederika van den Oudendijk Pieterse, geb. Nijmegen 31.08.1872, d.v. Johan Bernard van den Oudendijk Pieterse, luitenant-kolonel, commandant van het Korps torpedisten (1893), en Anna Louise Fredrika Gijsberta van Gulpen.

8.                   Amelia Godefrida Kollewijn, geb. Amersfoort 30.12.1867, overl. Amersfoort 20.03.1881.

9.                   Jacobus Anthonie Jan Henri Kollewijn, geb. Amersfoort 16.07.1869, overl. Amersfoort 17.03.1879.

 

Noten: |a| ook overl.akte Amersfoort 1940 no.299; |b| overledene Anton Marius (overl.akte ’s-Gravenhage 1920 no.1028); |c| Prigen (De locomotief 13.10.1906), Prigen 12.10 (Algemeen Handelsblad 15.10.1906) & Bangil (RA 1908 p.113).

 

[6] Jacobus van Wijk, geb. Hattem 19.04.1825, ambtenaar bij de cellulaire gevangenis te Amsterdam (1853), directeur van de cellulaire gevangenis te Utrecht (1857), fabrikant (1863), ‘supercarga’|b| (1864), overl. (‘na eene kortstondige ongesteldheid’) aan boord van het Nederlandsche brikschip Gouverneur Elias (op een reis van Amsterdam naar de Kust van Guinea|c|, liggende ter rede van Winneboh|d|) 18.07.1864|a|, tr. Leeuwarden 20.04.1853

[7] Anna Gorter, geb. Leeuwarden 07.02.1828, overl. Baarn 28.01.1893.

Uit dit huwelijk:

1.                   Roeland van Wijk, geb. Amsterdam 20.03.1854.

2.                   Gerrit Oene van Wijk, geb. Amsterdam 29.10.1855, koopman (1886), overl. Amsterdam 09.06.1921, begr. Baarn (Oude Bpl.) 14.06.1921.

3.                   Petronella Anna van Wijk, geb. Utrecht 01.12.1857, overl. Amsterdam 1402.1884, tr. Leeuwarden 10.08.1881 Roeland Anthonie Koelewijn (1857-).
     RAK tr. 2e Leeuwarden 21.04.1886 Dieuwke van Wijk (1863-voor1918), jongere zuster van Petronella Anna.

4.                   Anthonie Jacobus van Wijk, geb. Kampen 28.11.1860, w.s. overl. Padang (Padangse Benedenlanden) 03.10.1901.

5.                   Dieuwke van Wijk, geb. Kampen 01.06.1863; volgt [3].

 

Noten: |a| ingeschreven extract uit het scheepsjournaal door gezagvoerder Pieter Schuurman (overl.akte Kampen 07.02.1865 no.58); |b| supercargo; |c| Kust van Guinea; |d| nu Winneba, Ghana.

 

[8] Nikolaas Johannes Kollewijn, geb. Gouda ca. 1800/1801, stadsbode (mei1827), bode van het stedelijk bestuur (nov1827,1833), overl. Gouda 08.03.1833, tr. Gouda 16.05.1827

[9] Hermina van Klaveren, geb. Gouda ca. 1796/1797, overl. Ametrsfoort 07.02.1882.

Uit dit huwelijk (vader ook Nicolaas Johannes):

1.                   Anthonie Marius Kollewijn, geb. Gouda 07.11.1827; volgt [4].

2.                   Maarten Johannes Kollewijn, geb. Gouda 05.01.1830, goudsmid, overl. Rotterdam 09.01.1915, tr. Gouda 04.07.1855 Wilhelmina Elisabeth Reuhl, geb. Gouda 01.01.1829, overl. Gouda 12.04.1876, d.v. Willem Reuhl, schoolonderwijzer en voorganger Hervormde Gemeente (1829), en Elisabeth van Roon.

 

[10] Roeland van Wijk, geb. Amsterdam 04.02.1801, ged. Amsterdam (Oude Waalse kerk) 08.02.1801, ondermeester (1824), onderwijzer (1825), hoofdonderwijzer (1826), medehoofdonderwijzer (1827), instituteur (1828), onderwijzer (1829), kostschoolhouder (1831), instituteur (1833), rector (1835,1837), rector de Latijnsche School (1838), overl. Kampen 27.11.1838, tr. Woerden 17.06.1824|a|

[11] Petronella Aaltje van Wijk, geb. Woerden 26.01.1806, ged. Woerden 29.01.1806, overl. Kampen 05.01.1872.

Uit dit huwelijk: (ook Petronella Alida/ Petronella Aaltjen):

1.                   Jacobus van Wijk, geb. Hattem 19.04.1825; volgt [6].

2.                   Antonie van Wijk, geb. Hattem 25.06.1826, militair apotheker, tr. Kampen 08.04.1874 Gezina Margaretha Adolphina van der Weerd, geb. Kampen 03.11.1839, overl. Amersfoort 16.12.1923, d.v. Lubbert Jans van der Weerd, winkelier, en Margaretha Gezina Boele.

3.                   Jan van Wijk, geb. Hattem 29.10.1827, overl. Kampen 08.03.1846.

4.                   Roeland van Wijk, geb. Kampen 17.09.1828, overl. Kampen 19.09.1828.

5.                   Amelia Godefrida van Wijk, geb. Kampen 14.09.1829; volgt [5].

6.                   Nehalennia Antonia van Wijk, geb. Kampen 30.08.1831, overl. Kampen 29.03.1854.

7.                   Roeland Henri van Wijk, geb. Kampen 26.02.1833, boekhandelaar en drukker, overl. Padang (Westkust van Sumatra) 16.12.1861|c|.

8.                   Barbe Henriette van Wijk, geb. Kampen 30.07.1835, overl. Alkmaar 22.10.1909, tr. Amersfoort 20.07.1865 Karel Fredrik Lodewijk Weber, geb. Middelburg 26.04.1840, leraar aan de Cadettenschool te Alkmaar (1900), overl. Alkmaar 16.01.1900, z.v. Johann Carl Friedrich Weber, kapelmeester, en Anna Balthina Benten.

9.                   Margaretha Maria Antonia Jacoba van Wijk, geb. Kampen 03.03.1837, overl. Alkmaar 03.02.1896, tr. Kampen 23.10.1860 Johannis van der Werff, geb. Dordrecht ca. 1836, instituteur, z.v. Adriaan Jan Bauduin van der Werff en Maria Adriana de Lange.

 

Noten: |a| bruid Pietronella Aaltje (huw.akte Woerden 1824 no.11); |b| e.v. Petronella Alida (overl.akte Kampen 1838 no.275); |c| annonce gedateerd Kampen 27.02.1862 in Opregte Haarlemsche Courant 03.03.1862.

 

[12] = [10]

[13] = [11]

 

[14] Gerrijt Gorter, geb. Leeuwarden 31.08.1793, ged. Leeuwarden 06.09.1793, koopman (1822,1857), koopman en fabrikant (1872),  aang.lidmaat Leeuwaren 02.06.1822, overl. Leeuwarden 12.02.1872|b|, tr. Leeuwarden 03.07.1822

[15] Dieuwke Risselada, geb. Franeker ca. 1798/1799, overl. Leeuwarden 04.10.1884|c|.

Uit dit huwelijk (vader ook Gerrit, moeder Risselada):

1.                   Oene Gorter, geb. Leeuwarden 03.11.1823, overl. Leeuwarden 21.06.1825.

2.                   Anna Maria Groter, geb. Leeuwarden 13.01.1826, overl. Leeuwarden 27.04.1830.

3.                   Anna Gorter, geb. Leeuwarden 07.02.1828; volgt [7].

4.                   Margaretha Gorter, geb. Leeuwarden 28.03.1830, overl. Nijmegen 25.05.1907.

5.                   Oene Gorter, geb. Leeuwarden 15.08.1832, overl. Amersfoort 21.08.1916, tr. Amersfoort 01.03.1887 Johanna Maria Susanna van Eck, geb. Renswoude 24.10.1856, overl. Markelo 03.02.1942, d.v. Johannes van Eck, ambtenbaar bij de Staatsspoorwegen, en Johanna Scheuer.

6.                   Thijs Gorter, geb. Leeuwarden 02.04.1835, overl. Leeuwarden 19.08.1835.

7.                   Anna Maria Gorter, geb. Leeuwarden 21.09.1836, overl. Hatert (Nijmegen) 19.01.1901, tr. Leeuwarden 27.06.1857 Reijnder Reijnders, ook Reinder, geb. Leeuwarden 24.10.1829, graveur en goud- en zilversmid (1857), goudsmid (1886), overl. Nijmegen 06.04.1916, z.v. Izaak Reijnders, koopman, en Catarina Anna van Wicheren.

 

Noten: |a| bruidegom Gerrijt, bruid Deuwke Rissalada (huw.akte Groningen 1822 no.101); |b| overledene Gerrijt, e.v. Deuwke Riselada (overl.akte Leeuwarden 1872 no.155); |c| overledene Dieuwke Risselada, moeder Hoitsma, wede Gerrit (overl.akte Leeuwarden 1884 no.488).

 

[16] Anthonij Kollewijn, geb. Gouda ca. 1775/1776, smid en ijzerwinkelier (1821), smid (1827), ijzersmid (1836,1850), overl. Gouda 18.01.1850|a|, tr.

[17] Maria Stomman, geb. Gouda ca. 1779, overl. Gouda 15.07.1847, d.v. Pieter Stomman en Maria Verbruggen.

– Er is een Wilhelmina Kollewijn, geb. Gouda ca. 1772, washekelster, overl. Gouda 01.09.1842, d.v. Anthonie Kollewijn en Elisabeth Schaddee.

Uit dit huwelijk:

1.                   Nikolaas Johannes Kollewijn, geb. Gouda ca. 1800; volgt [8].

2.                   Pieter Kollewijn, geb. ca. 1804, overl. Gouda 22.03.1821.

3.                   Johannes Kollewijn, ook Collewijn, geb. ca. 1806, schoolonderwijzer te Zaltbommel (1836), tr. Woerden 08.04.1832 Maria Sikkel van Wijk (ca.1811-), d.v. Antomnie van Wijk en Neeltje Blonk.

4.                   Zusanna Maria Kollewijn, geb. Gouda ca. 1808, winkelierster (1836), overl. Gouda 27.05.1873, tr. Gouda 27.01.1836 Christiaan Flaes, ged. Rotterdam (rk) 13.04.1806, kantoorbediende, overl. Gouda 16.09.1873, z.v. Hendrik Flaes, koopman, en Geertruid Zwartendijk, koopvrouw.

5.                   Antoinetta Kollewijn, geb. ca. 1811, overl. Gouda 09.03.1812.

 

Noten: |a| ‘zijnde de namen zijner overledene ouders onbekend’ (overl.akte Gouda 1850 no.40).

 

[18] Maarten van Klaveren, geb. Gouda ca. 1765, scheepmakersbaas (1815), scheepmaker (1820,1827), overl. Gouda 17.01.1843, z.v. Maarten van Klaveren en Geertruij van Assendelft; tr.

[19] Johanna Booij, geb. Gouda ca. 1753/1754, overl. Gouda 06.02.1844, d.v. Arie Booij en Sina Daalman.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertruij van Klaveren, geb. ca. 1791, overl. Gouda 16.09.1815.

2.                   Sijna van Klaveren, geb. Gouda ca. 1793, overl. Gouda 11.12.1888, tr. Gouda 03.11.1820 Gerrit de Vooijs, geb. Gouda ca. 1777/1778, goud- en zilverkashouder, overl. Gouda 19.04.1847, z.v. Gerrit de Vooijs, winkelier, en Aan Maria Geering.
     GdV tr. 1e Gouda 12.06.1814 Maria Johanna Hijermans, ook Heijermans, geb. Gouda ca. 1792/1793, overl. Gouda 20.06.1817, d.v. Hendrik Hijermans en Elisabeth Roelofs.

3.                   Hermina van Klaveren, geb. Gouda ca. 1796/1797; volgt [9].

 

[20] Jacobus van Wijk, geb. Woerden ca. 1781, kostschoolhouder (1824,1826), Broeder NL, overl. Kampen 25.09.1847|b|, z.v. Roeland van Wijk en NN; otr. Amsterdam 28.03.1800

[21] Amelia Godevrida Brunner, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 20.01.1782|a|, overl. Kampen 19.06.1857|c|, d.v. Davit Peter Brunner en Barbera Smit.

Uit dit huwelijk:

1.                   Roeland van Wijk, geb. Amsterdam 04.02.1801, ged. Amsterdam (Oude Waalse kerk) 08.02.1801; volgt [10].

2.                   Barbe Henriette van Wijk, geb. Amsterdam 04.09.1802, ged. Amsterdam (Oude Waalse kerk) 12.09.1802, overl. Kampen 20.05.1832, tr. Hattem 28.06.1826 Jan Meijlink, ged. Hattem 22.03.1799, notaris, overl. Kampen 22.12.1859, z.v. Hendrik Meijlink, winkelier, en Eva Breunis.
     JM tr. 2e Putten 08.11.1834 Elisabeth Johanna Heijblom, geb. Oirschot ca. 1800, overl. Kampen 11.05.1836, z.v. Pieter Johannes Heijblom en Catharina Johanna Maria Gröbsting; tr. 3e Kampen 12.07.1843 Geertruida Sikkelina Radijs, geb. Leeuwarden ca. 1806, overl. Kampen 01.06.1884, d.v. Remmelt Radijs en Geertruida Sikkelina Hamstra.
     GSR tr. 1e Leeuwarden 22.10.1827 Cornelis de Haan, geb. Leeuwarden ca. 1808, wijnkoper, z.v. Jacob de Haan en Anna Coopmans.

 

Noten: |a| dopeling Ammelia Godevrida; |b| geen ouders vermeld (overl.akte Kampen 1847 no.210); |c| overledene Amalia Godefrida (overl.akte Kampen 1857 no.172).

 

[22] Antonie van Wijk, geb. Woerden xx.04.1784, schipper (1813,1823), koster (1824,1827), schipper (1829,1830), overl. Woerden 24.12.1830|a|, z.v. Roeland van Wijk en NN; otr. Woerden 28.03.1805, tr. Woerden (gerecht) 15.04.1805

[23] Neeltje Blonk, geb. Woerden ca. 1784/1785, overl. Woerden 09.06.1853, d.v. Tijmen Blonk en Marigje Blonk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieternella Aaltie van Wijk, geb. Woerden 26.01.1806, ged. Woerden 29.01.1806; volgt [11].

2.                   Tijmen Dirk van Wijk, geb. Woerden 27.09.1807, ged. Woerden 30.09.1807.

3.                   Margie Emmigie van Wijk, geb. Woerden 24.06.1809, ged. Woerden 25.06.1809, overl. Woerden 22.03.1881, tr. Woerden 07.04.1828 Dionisius Groeneveld, geb. Woerden ca. 1804/1805, overl. Woerden 23.10.1857, z.v. Gijsbert Groeneveld en Lucretia Conradina Schutstal.

4.                   Maria Sikkel van Wijk, geb. Woerden ca. 1811, tr. Woerden 08.04.1832 Johannes Collewijn (ca.1806--), z.v. Anthonie Collewijn en Maria Stomman.

5.                   Magdalena Antonia van Wijk, geb. Woerden 11.06.1813, tr. Woerden 08.11.1829 Mijnenveld van der Vring, geb. Woerden ca. 1808, verwer, z.v. Casper van der Vring, tapper, en Marrigje Kip.

6.                   Dirkje Jacoba van Wijk, geb. Woerden 16.04.1815.

7.                   Roelandina van Wijk, geb. Woerden 18.09.1816, overl. Woerden 21.01.1817.

8.                   Roeland van Wijk, geb. Woerden 26.09.1817, boekhandelaar (1840), corrector (1880), overl. Kralingen 04.03.1880, tr. Lemsterland 01.03.1840 Jantje Brandsma, geb. Blankenham ca. 1811, overl. Oud en Nieuw Mathenesse 13.05.1864, d.v. Wijbe Rommerts Brandsma en Trijntje Jannes Dekker.

9.                   Baltus van Wijk, geb. Woerden 11.02.1819, overl. Woerden 19.06.1819.

10.               Amelia Godefrida van Wijk, geb. Woerden 11.05.1820, overl. Woerden 24.05.1820.

11.               Amelia Godefrida van Wijk, geb. Woerden 31.07.1821, overl. Woerden 02.04.1822.

12.               Jacobus van Wijk, geb. Woerden 14.08.1822, overl. Woerden 15.08.1824.

13.               Amelia Godefrida van Wijk, geb. Woerden 15.10.1823, tr. Amsterdam 11.10.1860 Pierre Doris Lusink, geb. Amsterdam 06.12.1810, ged. Amsterdam (Waalse Kerk) 16.12.1810, commissioniar (1842), makelaar (1860), z.v. Pierre Doris Lusink en Willemina Kramer.
     PDL tr. 1e Amsterdam 30.06.1842 Wilhelmina Maria Raan, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 03.10.1788, overl. voor 1860, d.v. Hendrik Andries Raan en Maria Rust.
     WMR otr. 1e Amsterdam 03.10.1810 Jan Jurrian Koppe, ook Jan Jurge/Jan Jurgen, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 22.01.1786, overl. voor 1842, z.v. Arend Koppe en Maria Elizabeth Renhoff.

14.               Hendriena van Wijk, geb. Woerden 13.03.1827, overl. Woerden 30.06.1827.

 

Noten: |a| geen geboorteplaats en geen ouders vermeld (overl.akte Woerden 1830 no.117).

 

[24] = [20]

[25] = [21]

 

[26] = [22]

[27] = [23]

 

[28] Oene Gorter, geb. Leeuwarden xx.01.1758, koopman, overl. Leeuwarden 31.01.1818, z.v. Gerrit Oenes Gorter en Sijtske Koopmans; otr. Workum 13.05.1785, otr. Leeuwarden (gerecht) 13..05.1785, tr. Stiens 29.05.1785

[29] Anke Dooitzes Riemersma, geb. Workum ca. 1756, overl. Leeuwarden 16.11.1839|a|.

Uit dit huwelijk (moeder ook Antie/Antje):

1.                   Sijtske Gorter, geb. Leeuwarden 12.10.1786, ged. Leeuwarden 10.11.1786, overl. Leeuwarden 02.06.1862, otr. Leeuwarden 30.03.1804, tr. Stiens 18.04.1804 Christiaan Schreuder, geb. Leeuwarden ca. 1778, overl. Leeuwarden 13.01.1819.

2.                   Grietje Gorter, ged. Leeuwarden 09.09.1789, ged. Leeuwarden 11.10.1789, overl. Leeuwarden 04.12.1848.

3.                   Gerrijt Gorter, geb. Leeuwarden 31.08.1793, ged. Leeuwarden 06.09.1793; volgt [14].

4.                   Theodorus Gorter, ged. Leeuwarden 12.06.1799, ged. Leeuwarden 14.08.1799, koopman, tr. 1e Franeker 02.12.1829 Rinske Scheltema, gen. Franeker ca. 1807, overl. voor 1835, d.v. Evert Nicolaas Scheltema, wijnkoper, en Cornelia Sipkes Faber; tr. 2e Leeuwarden 01.07.1835 Wijtske Wijbrandi, geb. Leeuwarden ca. 1802, d.v. Klaas Wijbrandi en Fokje Foppes Rinia.
     WW tr. 1e Servaas van den Berg, geb. Leeuwarden ca. 1793, overl. Leeuwarden 03.04.1833, z.v. Abraham van den Berg en Janke Oetzes Gorter.

 

Noten: |a| ‘zijnde de voor- en toenamen harer wijlen ouders onbekend’ (overl.akte Leeuwarden 1839 no.494).

 

[30] Thijs Risselada, geb. Franeker ca. 1765/1766, koopman en olieslager (1813), koopman (1822), landeigenaar (1825), overl. Franeker 13.11.1836, z.v. Fedde Heeres Risselada en Dieuwke Hessels; otr. Franeker (stadstrouw) 12.10.1793|a|, tr. Franeker 27.10.1793|b|

[31] Anna Maria Haitsma, geb. Franeker ca. 1770, aang.lidmaat Franeker 04.12.1792 (naar Leeuwarden 24.05.1801), ingek.lidmaat Leeuwarden 1801 (naar Franeker 07.03.1825), ingek.lidmaat Franeker 26.06.1825, overl. Leeuwarden 25.12.1845. d.v. Paulus Haitsma en Janneke van der Meulen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Paulus Risselada, ook Rissalada, ged. Franeker 28.10.1795, apotheker, overl. Leeuwarden 16.05.1855, tr. 1e Leeuwarden 12.02.1823 Hendrina van Wicheren, ook henderina, geb. Leeuwarden 13.09.1795, ged. Leeuwarden 23.09.1795, overl. Leeuwarden 26.08.1828, d.v. Theodorus van Wicheren, houtkoper, en Elizabeth Heimans; tr. 2e Franeker 04.05.1837 Sjoukje Wijtema, geb. Franeker ca. 1811, aang.lidmaat Franeker 16.08.1829, ingek.lidmaat Leeuwarden 03.09.1837 (van Franeker), overl. Leeuwarden 14.10.1877, d.v. Samuel Wijtema en Trijntje Romar.

2.                   Deuwke Risselada, geb, Franeker ca. 1798; volgt [15].

3.                   Fedde Risselada, ged. Franeker 07.05.1800, koekbakker (1827), banketbakker (1845), overl. Sneek 18.12.1875, tr. 1e Amsterdam 14.04.1827 Christina Louisa Closs, geb. Amsterdam 06.10.1806, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 21.10.1806, overl. Sneek 04.10.1841, d.v. Christoph Wilhelm Closs en Margaretha Noordbergh; tr. 2e Sneek 16.07.1845 Tjietske Feenstra, ook Tjitske, geb. Sneek ca. 1806, overl. Benedenknijpe (Schoterland) 15.09.1899, d.v. Pieter Feenstra, predikant, en Anna Hiddema.

4.                   Pieter Risselada, ged. Leeuwarden 07.08.1803, chirurgijn en vroedmeester, overl. Sneek 13.09.1891, tr. 1e Sneek 16.03.1825 Mettje Hogenbrug, geb. Sneek 01.04.1800, overl. Sneek 30.07.1833, d.v. Oene Hogenbrug en Elisabeth Pietersen; tr. 2e Sneek 08.10.1840 Geertje Tichelaar, geb. Makkum ca. 1803, overl. Sneek 31.12.1889, d.v. Jan Pieters Tichelaar en Geertje de Boer.
     GT tr. 1e Wonseradeel 10.03.1821 Doede Boersma, geb. Sneek ca. 1795/1796, koopman, overl. Sneek 24.11.1835, z.v. Wijtze Boersma en Wijbrichjen Reinouts.

5.                   Janneke Risselada, ged. Leeuwarden 29.12.1805, begr. Leeuwarden 30.06.1806.

6.                   Hessel Risselada, ged. Leeuwarden 23.08.1807, chirurgijn en vroedmeester (1831), geneesheer (1872), overl. Joure (Haskerland) 09.03.1872, tr. Franeker 09.11.1831 Gepke Hannema, geb. Franeker ca. 1810, overl. Joure (Haskerland) 10.02.1894, d.v. Philippus Hannema, wolkammer, en Aaltje Pieters Poelstra.

7.                   Johannes Risselada, ged. Leeuwarden 28.02.1810, apotheker, overl. Sneek 23.01.1891, tr. Sneek 09.09.1840 Remelia Geziena ten Cate, geb. Sneek 26.06.1815, overl. Sneek 02.04.1881, d.v. Beerend ten Cate, grutter, en Minke Sjoerds.

8.                   Janneke Risselada, geb. Leeuwarden 08.01.1813, ged. Leeuwarden 03.02.1813, overl. Leeuwarden 19.06.1869, tr. Sneek 14.03.1838 Johannes Didericus Blanken, ged. Leiderdorp 30.03.1800, koopman, overl. Leeuwarden 09.03.1846, z.v. Jan Blanken en Aartje van den Vooren.

 

Noten: |a| bruidegom Risselaada; |b| bruidegom Risselarda.

 


terug naar Kwartierstaten Bataviase hoogleraren