Gustaaf Adolf Hamel (1920-2005)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren en enkele andere markante figuren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2019 (laatst herzien oktober 2019)

 


 

[1] Gustaaf Adolf Hamel, Guus, geb. Assen 09.06.1920, eindexamen HBS-B 1937, kandidaatsexamen 1941|a| en doctoraalexamen Indisch recht Leiden 1945, medewerker Koninklijke Bibliotheek (1949-1962), directeur European Translations Centrum te Delft (1962-1971), bibliothecaris TH Twente (1971-01.06.1981)|c|, overl. 20.08.2005, begr. Enschede (Westerbpl.), tr. Adriana Cornelia Trijntje de Jong, Pop, geb. Paree (Kediri) 02.10.1916|b|, overl. Enschede 29.05.2007, begr. Enschede (Westerbpl.). 
 
– “Mr. G.A. Hamel, bibliothecaris van de technische hogeschool Twente, is onderscheiden met de diamanten jubileum-medaille van het Engelse instituut van taalkundigen [Diamond Jubilee Medal of the Institute of Linguists]. Dit op grond van de verdiensten van de heer Hamel voor de ontwikkeling van het gebruik van Russische en andere niet-Westeuropese literatuur voor wetenschap en industrie.” (De Tijd 10.04.1973)

 

Noten: |a| Leidsch Dagblad 01.10.1941; |b| geb. Paree (Twentse Courant Tubantia 05.05.2007) & geb. Kediri (RA 1918 p.71); |c| benoemd bij KB nr.16 van 01 februari 1971.

 

[2] Jacob Leonard Hamel, geb. Agam Fort de Kock (Res. Padangsche Bovenlanden) 29.05.1879, luitenant der infantie (1909), eerste luitenant der infanterie (1912), gep. majoor tit. der infanterie (1967), RON, overl. Gouda 29.11.1967, begr. Gouda (Bpl. IJsselhof) 02.12.1967, tr. IJsselmuiden 16.06.1909
[3] Aleida Hermanna Uges, geb. Zwolle 26.08.1881, overl. Gouda 27.12.1966, begr. Gouda (Bpl. IJsselhof) 30.12.1966.

Uit dit huwelijk:

1.                   zoon.

2.                   zoon.

3.                   Gustaaf Adolf Hamel, geb. Assen 09.06.1920|a|; volgt [1].

 

Noten: |a| Provinciale Drentsche en Asser courant 11.06.1920.

 

[4] Jacob Leonard Hamel, geb. Schiedam 04.02.1842, overl. Kampen 21.02.1888, tr. Rotterdam 18.09.1873

[5] Maria Anna Cornelia van Roosendael, geb. Rotterdam 15.09.1849, overl. ’s-Gravenhage 30.10.1919|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Hamel, geb. Rotterdam 03.07.1874, administrateur der NV Landbouwonderneming Kemoedho, overl. ’s-Gravenhage 17.02.1928, begr. Rotterdam (Bpl. Crooswijk) 20.02.1928, tr. Rotterdam 06.09.1906 Johanna Maria Schoufour, geb. Heenvliet 30.08.1884, overl. ’s-Gravenhage 05.04.1965, crem. ’s-Gravenhage 08.04.1965, d.v. Isaak Simon Cornelis Schoufour, rijksambtenaar, en Lena Maria van Helden.

2.                   Johannes Hamel, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 26.08.1875, w.s. overl. Magelang (Res. Kedoe) 22.06.1897.

3.                   Jacob Leonard Hamel, geb. Agam Fort de Kock (Res. Padangsche Bovenlanden) 29.05.1879; volgt [2].

4.                   August Hamel, geb. Agam Fort de Kock (Res. Padangsche Bovenlanden) 24.08.1880, tr. Poerwokerto 05.05.1913 Wilhelmina Josephina van den Bergh, geb. Meester Cornelis (Res. Batavia) 04.01.880. [Java 1928]

5.                   Marinus Hamel, geb. Semarang 07.11.1881, administrateur Rubberonderneming Petong Omboh (Blitar), overl. ’s-Gravenhage 29.06.1951, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eyk en Duynen) 03.07.1951, tr. Henriette Charlotte Karsten Schuler, geb. Probolingo 15.06.1880|b|, overl. ’s-Gravenhage 25.10.1966, begr. ’s-Gravenhage 28.10.1966. [Java 1928]
     HCKS tr. 1e Bodjonegoro (Res. Rembang) 08.06.1899 (echtsch. Blora 08.09.1920) Johannes Albertus Perk; tr. 3e tussen 1952 en 1965 Adolf Verploegh, later Fitz Verploegh, geb. ’s-Gravenhage 18.06.1887|d|, werktuigkundige, overl. ’s-Gravenhage 03.11.1965, z.v. Henricus Fitz Verploegh en Elisabeth Johanna de Blois Goojers.
     AFV tr. 1e ’s-Gravenhage 31.01.1913|c| Lambertina Johanna Everdina Heriberta Rijgersberg, geb. Dordrecht 07.03.1893, overl. ’s-Gravenhage 01.06.1952, d.v. Johannes Jacobus Josephus Ignatius Rijgersberg, adjudant-onderofficier, en Geertruida Hendrika Johanna Negrijn.

6.                   Magdalena Nicolette Cornelia Wilhelmina Hamel, geb. Rotterdam 25.04.1883, overl. Kampen 07.05.1905.

7.                   Nicolaas Hamel, geb. Kampen ca. 1887, overl. Rotterdam 15.06.1910.

8.                   Leonard Hamel, geb. Kampen xx.06.1888, overl. Kampen 04.09.1889.

 

Noten: |a| ook overl.akte Apeldoorn 1919 no.638; |b| Schuler (RA 1881 p.270); |c| huwelijk ‘met  de handschoen’, de bruidegom wonend te Langen{?} bij Bandoeng, vertegenwoordigd door Johannes Jacobus Josephus Ignatius Rijgersberg, oud 25 jaar, handelsreiziger {zijn aanstaande zwager} (huw.akte ’s-Gravenhage 1913 no.245); |d| natuurlijke zoon van Elisabeth Johanna, erkend en gewettigd bij haar huwelijk met Henricus Fitz te ’s-Gravenhage 16.01.1889 (no.39).

 

[6] Johannes Bernardus Uges, geb. Haagje (Hoogeveen) 22.11.1844, stationschef te Losser (1873) en Deurne (1874,1876), onder-stationschef te Zwolle (1879,1881), spoorwegambtenaar (1889), goederenchef (1905), overl. Zeesse (Ambt Ommen) 27.01.1920, begr. Zwolle (Bpl.) 31.01.1920, tr. Utrecht 23.07.1873

[7] Susanna Christina Vreeswijk, geb. Utrecht 30.10.1844, overl. Amsterdam 16.11.1920.

Uit dit huwelijk:

1.                   Magdalena Petronella Henderika Uges, geb. Deurne en Liessel 30.04.1874, overl. ’s-Gravenhage 25.02.1956, tr. Kampen 09.01.1900 Johannes Lameijer, geb. Groningen 13.03.1871, griffieklerk, overl. Ommen 29.10.1952, z.v. Freerk Lameijer, wagenmaker, en Jantje Venema.

2.                   Louise Henriëtte Gezine Uges, geb. Deurne en Liessel 13.05.1876, overl. Amsterdam 13.02.1958, begr., tr. IJsselmuiden 16.06.1909 Cornelis Hillebrand van Holst Pellekaan, geb. Soerabaja 06.07.1882, graanhandelaar, overl. Amsterdam 14.08.1971, begr. 18.08.1971, z.v. Jan Hubertus van Holst Pellekaan en Anna Gerharda Catharina Oosterling.

3.                   Johanna Susanna Bernardina Uges, geb. Venlo 16.04.1878, overl. Haarlem 12.07.1949, tr. 1e IJsselmuiden 18.02.1908 Gerrit Hendrik Oosterwijk, geb. Ootmarsum 11.05.1879, graanhandelaar, overl. ’s-Gravenhage 26.04.1920, z.v. Johannes Kornelis Oosterwijk (1847-1909) en Hendrika Gesina Uges (1849-1899); tr. 2e Amsterdam 11.07.1924 Simon Martin, geb. Leiden 18.12.1868, leraar in de lichamelijke opvoeding, overl. Haarlem 07.07.1953, z.v. Johan Godfriet Martin, gymnastiekonderwijzer, en Elisabeth  Eden.

4.                   Susanna Johanna Christina Uges, geb. Zwolle 22.08.1879, overl. Heemstede 03.06.1955, tr. Kampen 19.09.1905 Johan Hendrik Meesman, geb. Amsterdam 30.05.1879, procuratiehouder, overl. Haarlem 03.03.1946, z.v. Gerrit Hendrik Meesman en Johanna Everarda Verweij.

5.                   Aleida Hermanna Uges, geb. Zwolle 26.08.1881; volgt [3].

6.                   Hendrik Uges, geb. Tegelen 06.05.1883.

7.                   Johannes Bernardus Uges, geb. Utrecht 11.10.1890, commies bij de Nederlandsche Spoorwegen (1919,1924), overl. Amsterdam 07.10.1954, begr. Amsterdam (Nwe Oosterbpl.) 12.10.1954, tr. Amsterdam 07.08.1919 Geertruida Margaretha Visser, geb. Amsterdam 01.04.1891, overl. na 1954, d.v. Gerardus Johannes Visser en Geertruida Verhoogt.

 

[8] Willem Hamel, geb. Schiedam 30.12.1792, eerste commies ter stadssecretarie (1829,1846), overl. Schiedam 15.07.1846; tr. 1e Schiedam 05.08.1829 Jacomina ’t Hart, geb. Schiedam 19.02.1799, d.v. Willem ’t Hart en Anna Kromvinger; tr. Schiedam 20.05.1835

[9] Magdalena Barnouw, geb. Schiedam 14.12.1802, overl. Rotterdam 07.01.1873.

Uit het huwelijk Hamel-’t Hart:

1.                   Anna Willemina Hamel, geb. Schiedam 18.09.1830, overl. Schipluiden 15.08.1885, tr. Schiedam 04.11.1858 Johannes Coenradus Hamel (1828-1876), z.v. Johannes Wilhelmus Hamel en Johanna Magdalena Hartog.

2.                   Willem Johannes Hamel, geb. Schiedam 29.06.1832, derde stuurman, overl. (aan boord van het Nederlandsche koopvaardijschip ‘Willem den Eerste’, zeilende in de Indische Zee op 6°56'ZB 103°43'OL) 08.04.1851|a|.

Uit het huwelijk Hamel-Barnouw:

3.                   Maria Cornelia Hamel, geb. Schiedam 16.04.1836, overl. Schiedam 03.05.1836.

4.                   Maria Cornelia Hamel, geb. Schiedam 13.06.1838, overl. Gouda 10.06.1885.

5.                   Magdalena Wilhelmina Hamel, geb. Schiedam 06.00.1840, overl. Schiedam 26.02.1846.

6.                   Jacob Leonard Hamel, geb. Schiedam 04.02.1842; volgt [4].

7.                   Cornelia Nicolette Hamel, geb. Schiedam 09.07.1845, overl. Schiedam 01.09.1847.

 

Noten: |a| ingeschreven extract (overl.akte Schiedam 14.11.1851).

 

[10] Johannes van Roosendael, geb. Dordrecht 03.02.1817, overl. Kampen 16.03.1894, tr. Rotterdam 28.04.1847

[11] Wilhelmina Hamel, geb. Rotterdam 04.04.1823, overl. Rotterdam 23.10.1866.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Anna Cornelia van Roosendael, geb. Rotterdam 15.09.1849; volgt [5].

2.                   Anna Magdalena van Roosendael, geb. Rotterdam 14.01.1851, overl. Rotterdam 28.04.1852.

3.                   Jacob van Roosendael, geb. Rotterdam 22.11.1853, overl. Rotterdam 04.03.1919.

4.                   Johannes Wilhelmus van Roosendael, geb. Rotterdam 10.11.1854, overl. Rotterdam 30.03.1855.

5.                   Anna Magdalena van Roosendael, geb. Rotterdam 17.03.1856, overl. Buitenzorg (Res. Batavia) 06.11.1894|a|, tr. Rotterdam 18.01.1877 Hermannus Faber, geb. Leeuwarden 19.04.1848, w.s. overl. Batavia 14.11.1888 of 09.03.1901, z.v. Sijbrandus Willem Faber en Jacoba Smit.

6.                   Cornelia Johanna Wilhelmina van Roosendael, geb. Rotterdam 17.01.1861, overl. Deventer 13.01.1928|b|.

7.                   Johannes Wilhelmus van Roosendael, geb. Rotterdam 18.06.1862.

8.                   Wilhelmina Johanna van Roosendael, geb. Rotterdam 27.02.1864, overl. Hillegersberg 03.01.1939, tr. Rotterdam 01.09.1892 Cornelis Pieter Valkenburg, geb. Rotterdam 05.01.1859, overl. voor 1939, z.v. Kornelis Pieter Valkenburg en Jannetje de Heer.

 

Noten: |a| Roosendael (RA 1896 p.407); |b| ook overl.akte Kampen 1928 no.16.

 

[12] Hendrik Uges, geb. Haren 05.05.1805, commies rijksbelasting (1838), rijksambtenaar (1841,1842), commies der belastingen (1849), rijksontvanger (1873), overl. Ootmarsum 13.01.1894; tr. 1e Emmen 06.06.1838|a| Margaretha Everdina Cruiming, geb. 22.06.1816, overl. Anloo 20.06.1839, d.v. Roelof Cruiming, horlogemaker, en Christina Alberdina van Wijk; tr. Anloo 13.08.1841|b|

[13] Hendrika Magdalena La Coste, geb. Annerveen (Anloo) 01.01.1813, overl. Ootmarsum 22.12.1878.

Uit het huwelijk Uges-Cruiming:

1.                   Christina Uges, geb. Emmen 23.03.1839, overl. Paterswolde (Eelde) 04.03.1840.

Uit het huwelijk Uges-La Coste (moeder ook geschreven c.q. gelezen als Lacoste):

2.                   Aleida Harmanna Uges, geb. Annerveensche Compagnie (Anloo) 13.03.1842, overl. Westervelde (Norg) 12.02.1858.

3.                   Johannes Bernardus Uges, geb. Haagje (Hoogeveen) 22.11.1844; volgt [6].

4.                   Hendrika Gesina Uges, geb. De Huizen (Hoogeveen) 20.07.1849, overl. Amsterdam 08.06.1899|c|, tr. Ootmarsum 17.08.1877 Johannes Kornelis Oosterwijk, geb. Ootmarsum 18.05.1847, koopman (1872), winkelier (1877,1879), graanhandelaar (1908), koopman (1909), overl. Ootmarsum 28.09.1909, z.v. Gerrit Oosterwijk en Anna Geertruida Hosdé van Femeij.
Uit dit huwelijk: Gerrit Hendrik Oosterwijk (1879-1920), tr. IJsselmuiden 18.02.1908 Johanna Susanna Bernardina Uges (1878-1949), d.v. Johannes Bernardus Uges en Susanna Christina Vreeswijk.
     JKO tr. 1e Markelo 11.07.1872 Hermina Geertruida Alberta Stokkentreeft, geb. Markelo ca. 1849/1850, overl. Ootmarsum 29.04.1874, d.v. Jan Hendrik Stokkentreeft en Anna Barendina Hagens, winkelierster (1872).

 

Noten: |a| bruidegom Hinderk; |b| bruidegom Hindrik; |c| overl.akte Ootmarsum 1899 no.24.

 

[14] Glaudi Vreeswijk, geb. Utrecht 15.09.1816, schrijnwerker (1836), meubelmaker (1873,1888), overl. Utrecht 08.08.1888, tr. Utrecht 24.08.1836

[15] Pieternella Louwer, geb. Utrecht 12.08.1811, overl. Utrecht 21.09.1874.

Uit dit huwelijk (moeder ook Peternella/Petronella):

1.                   Petronella Wilhelmina Vreeswijk, geb. Utrecht 20.07.1837.

2.                   Glaudi Adrianus Vreeswijk, geb. Utrecht 13.10.1839, spoorwegambtenaar, overl. Utrecht 31.05.1877, tr. Utrecht 01.05.1867 Carolina Charlotte van Spreeken, geb. Arnhem 15.09.1847, overl. Berlicum 10.01.1930, d.v. Carolus Josephus van Spreeken, geweermaker, en Carolina Anna de Keijzer.

3.                   Wilhelmina Mechtelina Vreeswijk, geb. Utrecht 21.06.1841, overl. Utrecht 03.03.1883, tr. Utrecht 18.12.1867 Hendrik Heijster, geb. Utrecht 29.12.1843, overl. Utrecht 02.10.1919, z.v. Hendrik Heijster en Helena Petronella van Hoorn.
     HH tr. 2e Utrecht 23.12.1897 Louisa Petronella Vreeswijk (1850-1904), jongere zuster van Wilhelmina Mechtelina.

4.                   Christiaan Alexander Vreeswijk, geb. Utrecht 14.05.1843, overl. Utrecht 13.06.1843.

5.                   Susanna Christina Vreeswijk, geb. Utrecht 30.10.1844|a|; volgt [7].

6.                   Christoffel Alexander Vreeswijk, geb. Utrecht 08.04.1847, overl. Utrecht 15.06.1847.

7.                   Christina Susanna Vreeswijk, geb. Utrecht 18.05.1848, overl. Utrecht 07.06.1901, tr. Utrecht 19.03.1891 Johan Sijpkens, geb. Winschoten 05.06.1851, overl. Utrecht 02.11.1903, z.v. Henricus Sijpkens, officier van justitie, en Maria Henderika van Sonsbeeck.

8.                   Louisa Petronella Vreeswijk, geb. Utrecht 04.07.1850, overl. Utrecht 29.05.1904, tr. Utrecht 23.12.1897 Hendrik Heijster (1843-1919).
     HH tr. 1e Utrecht 18.12.1867 Wilhelmina Mechtelina Vreeswijk (1841-1883), oudere zuster van Louisa Petronella.

9.                   Christoffel Alexander Vreeswijk, geb. Utrecht 03.01.1853, meubelmaker, overl. Wolfheze (Renkum) 08.07.1933, tr. 1e Hummelo en Keppel 12.08.1885 Hendrika Berendina Heezen, geb. Hoog-Keppel (Hummelo en Keppel) 10.11.1863, overl. Arnhem 30.10.1891, d.v. Hendrik Jan Heezen, kleermaker (1863), gemeentebode (1885), landbouwer (1891), en Aaltje Jansen; tr. 2e Arnhem 09.11.1892 Hendrietta Hendrika Reinds, geb. Zutphen 24.02.1863, dienstbode (1892), overl. Arnhem 04.03.1928, d.v. Johanna Elisabeth Reinds.

10.               Maria Jacoba Vreeswijk, geb. Utrecht 31.01.1857, overl. Utrecht 08.01.1934, tr. 1e Utrecht 01.08.1888 Hendrik Jan Willem van Emmerik, geb. Utrecht 19.02.1844, overl. Utrecht 02.10.1902, z.v. Hendrik Jan Willem van Emmerik, loodgieter, en Sara Schneider; tr. 2e Utrecht 09.03.1904 Jan Willem Höster, geb. Kerklaan (Veendam) 30.04.1861, overl. Utrecht 06.02.1935, z.v. Berend Höster, schipper, en Roelina Smit.
     JWH tr. 1e Utrecht 17.07.1884 Johanna Grisel, geb. Dreumel 02.04.1860, overl. Utrecht 28.02.1898, d.v. Karel Grisel, arbeider,  en Beeltje Eibersen.

 

Noten: |a| moeder Peternella.

 

[16] Johannes Hamel, geb. ca. 1752, doopgetuige Rotterdam (Zuiderkerk) 21.12.1788, brander, overl. Schiedam Schiedam 15.09.1817, z.v. Willem Hamel en Jacoba Huis; tr.

[17] Willemina Kuijk, geb. Werkendam ca. 1756, doopgetuige Rotterdam (Zuiderkerk) 21.12.1788, overl. Schiedam 18.07.1824, dv. Aart Kuijk en Hendrica Hanegraaff.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aart Kuik Hamel, geb. Hellevoetsluis ca. 1788, rijkscommies, overl. ’s-Hertogenbosch 15.03.1856, tr. Woubrugge 30.03.1823 Maria Stouthandel, geb. Amsterdam 19.02.1803, ged. Amsterdam (Westerkerk) 06.03.1803, overl. Rotterdam 29.12.1862, d.v. Jan Huijpe Stouthandel en Frederica Rathsman.

2.                   Willem Hamel, geb. Schiedam 30.12.1792; volgt [8].

3.                   Johannes Wilhelmus Hamel, geb. Schiedam ca.1796/1797; volgt [22].

 

[18] Cornelis Barnouw, geb. Schiedam ca. 1762, commissionair, overl. Schiedam 02.08.1838, z.v. Nicolaas Barnouw en Commertje Groenewegen; voor 1854, tr.

[19] Maria ’t Hart, geb. Schiedam ca. 1770, overl. Schiedam 22.06.1854, d.v. Arij ’t Hart en Maglina Boogaards.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Barnouw, geb. Schiedam 24.10.1800, tr. Schiedam 28.04.1825 Arij van der Most, geb. Schiedam 20.05.1801, kaarsenmaker, overl. Schiedam 16.06.1827, z.v. Johannes vand er Most en Adriana van Duin.
     AvdM tr. 1e Schiedam 24.07.1822 Ingetje van der Zee, geb. Schiedam Schiedam 21.11.1802, overl. Schiedam 06.12.1822, d.v. Gerrit van der Zee en Clazijntje van Katwijk.

2.                   Magdalena Barnouw, geb. Schiedam 14.12.1802; volgt [9].

3.                   Nicolaas Barnouw, geb. Schiedam 22.04.1809, overl. Overschie 01.06.1873, tr. Schiedam 02.04.1851 Johanna Margaretha Bras, geb. Schiedam 08.05.1826, overl. Rotterdam 12.01.1902, d.v. Hendrik Bras en Jacomina de Hoog.
     JMB tr. 2e Schiedam 26.11.1874 Leendert Scheurkogel, geb. Schiedam 16.01.1830, z.v. Nicolaas Scheurkogel en Johanna Maria van der Bil.
     LS tr. 1e Oudewater 25.04.1861 Elisabeth Reparon, geb. Oudewater 13.10.1830, overl. Rijnsburg 24.06.1871, d.v. Andries Reparon en Willemina van Ameijde.

 

[20] Jacob van Rosendaal, geb. Dordrecht xx.05.1789, overl. Rotterdam 09.08.1834|b|, z.v. Jan van Rosendaal en Neeltje van Beukenkamp; tr. Dordrecht 24.04.1816|a|

[21] Maria Rijshouwer, ged. Rotterdam 11.09.1791, overl. Rotterdam 07.01.1878, d.v. Arie Rijshouwer en Kaatje de Hoog; tr. 2e Rotterdam 31.07.1839 Matthijs van Zanten, geb. Dordrecht ca. 1788, overl. Dordrecht 06.08.1853, z.v. Huibert van Zanten en Johanna van der Kevie.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes van Rosendaal, ook van Roosendael, geb. Dordrecht 03.02.1817; volgt [10].

2.                   Arij Jacob van Roosendaal, ook van Roosendael, geb. Dordrecht 12.08.1820, overl. na 1866, tr. Dordrecht 07.06.1848 Janna Barendina van Limmen, geb. Dordrecht 20.11.1820, overl. na 1866, d.v. Barend van Limmen (ca.1786-1873) en Janna Baars.

3.                   Cornelis Jacob van Roosendaal, ook van Roosendael, geb. Dordrecht 18.01.1823, vader weeshuis, overl. Culemborg 25.02.1887, tr. Rotterdam 19.05.1858 Catharina Hamel (1827-1862), d.v. Johannes Wilhelmus Hamel en Johanna Magdalena Hartog.

 

Noten: |a| bruidegom van Rosendaal; |b| overledene van Roosendael.

 

[22] Johannes Wilhelmus Hamel, geb. Schiedam ca. 1796/1797, bierbrouwer (1827,1828), koopman (1852), overl. Delft 28.01.1852|b|, z.v. Johannes Hamel en Wilhelmina Kuijk; tr. Rotterdam 17.05.1820

[23] Anna Magdalena Hartog, geb. Rotterdam ca. 1799, overl. Rotterdam 31.10.1880, d.v. Johannes Coenraad Hartog en Cornelia Rijger.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Elisabeth Hamel, geb. Rotterdam 12.04.1821, overl. Rotterdam 16.11.1834.

2.                   levenloze zoon, Rotterdam 15.02.1822.

3.                   Wilhelmina Hamel, geb. Rotterdam 04.04.1823|a|; volgt [11].

4.                   Johannes Coenradus Hamel, geb. Rotterdam 02.12.1825, overl. Rotterdam 12.07.1826.

5.                   Catharina Hamel, geb. Pijnacker 25.05.1827, overl. Ridderkerk 27.01.1862, tr. Rotterdam 19.05.1858 Cornelis Jacob van Roosendael (1823-1887), z.v. Jacob van Roosendael en Maria Rijshouwer.

6.                   Johannes Coenradus Hamel, geb. Pijnacker 03.12.1828, overl. Rotterdam 12.09.1876, tr. Schiedam 04.11.1858 Anna Willemina Hamel (1830-1885), d.v. Willem Hamel en Jacomina ’t Hart.

 

Noten: |a| moeder Johanna Magdalena; |b| ookoverl.akte Rotterdam 1852 fol.a109.

 

[24] Klaas Uges, geb. Baflo 22.12.1772, landbouwer, overl. Paterswolde (Eelde) 11.08.1852, z.v. Hendrik Uges en Maria Klaassens; tr.

[25] Aaltje Jans Bazuin, ook Rutgers, geb. Eelde 16.03.1777, landbouwster, overl. Paterswolde (Eelde) 24.03.1859, d.v. Jan Kornelis Bazuin en Rebekka Perses.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Uges, geb. Haren 05.05.1805; volgt [12].

2.                   Maria Uges, geb. Haren 23.03.1807, overl. Eelde 01.06.1886, tr. Eelde 12.12.1829 Jan Berends Rutgers, geb. Eelde 16.03.1800, overl. Eelde 19.11.1858, z.v. Berend Harm Rutgers, landbouwer, en Geesien Jans Jansens.

3.                   Rebekka Uges, geb. Eelde 02.05.1809, overl. Paterswolde (Eelde) 16.12.1819.

4.                   Jan Cornelis Uges, geb. Hoornschedijk (Haren) 27.12.1811, tr. Hoogezand 08.05.1858 Aaltje Boekholt, geb. Foxhol ca. 1837, d.v. Hindrik Daniels Boekholt, arbeider, en Harmke Gerrits Timmer, arbeidster.

5.                   Jacoba Uges, geb. ca. 1815, tr. Eelde 08.06.1850 Willem Keun, ged. Eelde 23.02.1794, landbouwer (1850), arbeider (1868), overl. Paterswolde (Eelde) 23.04.1868, z.v. Jacob Keun, veenbaas, en Wibbegien Willems Bierling, arbeidster.
     WK tr. 1e Eelde 08.02.1817 Mechelina Abels, ged. Paterswolde 21.07.1799, overl. Paterswolde (Eelde) 14.02.1839, d.v. Jan Roels Abels, landbouwer, en Elzien Kornelis Rutgers, landbouwster.

6.                   Rolina Uges, geb. Paterswolde (Eelde) 14.07.1817, overl. Eelde 15.05.1880, tr. Eelde 26.04.1844 Theunis Kuiper, geb. Eelde 04.03.1812, werkbode (1844), arbeider (1877), overl. Eelde 09.07.1877, z.v. Geert Theunis Kuiper en Grietien Biemold.

7.                   Rebekka Uges, geb. Paterswolde (Eelde) 01.09.1820, overl. Paterswolde (Eelde) 29.10.1820.

8.                   Rebekka Uges, geb. Paterswolde (Eelde) 26.09.1821, overl. Paterswolde (Eelde) 08.03.1828.

9.                   Anna Sophia Uges, geb. Paterswolde (Eelde) 03.10.1825, winkelierster (1854), overl. Paterswolde (Eelde) 26.03.1896, tr. Eelde 14.10.1854 Willem Hartlief, geb. Paterswolde (Eelde) 07.06.1816, dienstknecht, overl. Eelde 19.03.1881, z.v. Hilbrant Jans Hartlief en Aaltien Berends Hoeks.

 

[26] Johannes Bernardus La Coste, geb. 18.09.1769, heel- en vroedmeester, overl. Annerveenschekanaal (Anloo) 30.03.1848|b|, otr. Wildervank 30.06.1799, tr. Wildervank 24.07.1799

[27] Hendrika Gezina Smeengh, geb. Wildervank 31.05.1781, d.v. Gerrit Smeengh en Titia Adrianie.

Uit dit huwelijk (vader ook geschreven c.q. gelezen als La Coste):

1.                   Georg Nikolaas Lacoste, ged. Veendam 29.06.1800, tr. Anloo 10.10.1854 Johanna Catharina Susanna Bierman, geb. Amsterdam 07.09.1812, d.v. Gerrit Hendrik Bierman en Catharina Susanna van Golberdinge.

2.                   Gerhardus Johannes La Coste, geb. Annerveenschecompagnie, ged. Anloo 13.03.1803.

3.                   Titia Hendrika Lacoste, geb. Annerveenschecompagnie, ged. Anloo 22.04.1804, tr. Wildervank 20.12.1832 Abraham Harms Staal, geb. Wildervank 06.06.1808, goud- en zilverwerker, z.v. Harm Bartels Staal, goud- en zilverwerker, en Anna Egges Boois.

4.                   Johannes Bernardus Lacoste, geb. Annerveen  20.03.1806, ged. Anloo 07.04.1806, koopman (1837), sluismeester (1866), schutmeester (1873), overl. Annerveen (Anloo) 06.07.1873, tr. Anloo 04.02.1837 Jantien Jans Jonker, geb.Gasselternijveen (Gasselte) 08.10.1809, d.v. Jan Klaasens Jonker en Lutgertien Jans.

5.                   Kristina Gezina Lacoste, ook Cristina Geziena, geb. Annerveenschecompagnie 27.09.1809, ged. Anloo 22.10.1809, overl. Kampen 02.01.1894, tr. Anloo 07.03.1851 Barend Willem Poortenaar, geb. Amsterdam 15.09.1809, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 06.10.1809, winkelier (1839), koopman (1851,1880), overl. Amsterdam 26.06.1880|a|, z.v. Frans Poortenaar en Maria Aftenoord.
     BWP tr. 1e Leiden 14.11.1839 Baukjen de Boer, geb. Sneek 05.09.1813, overl. Kampen 03.07.1849, d.v. Sjouke Hanzes de Boer, brouwersknecht, en Akke Heins de Bruin.

6.                   Harmanna Cornelia La Coste, geb. Annerveenschecompagnie 20.05.1811, ged. Anloo 09.06.1811, overl. Annerveen (Anloo) 01.03.1841.

7.                   Hendrika Magdalena La Coste, geb. Annerveen (Anloo) 01.01.1813; volgt [13].

8.                   Hermanus Rudolf La Coste, geb. Annerveen (Anloo) 13.08.1814, landbouwer (1841), woont Kampen (1892), overl. (‘in de rivier De IJssel opgevischt en alhier aan wal gebracht’) Kampen 05.04.1892.

9.                   Bernardina Johanna La Coste, geb. Annerveen (Anloo) 14.01.1816.

10.               Hendrikus Reinardus La Coste, geb. Annerveen (Anloo) 08.05.1817.

11.               Pieter Lodewijk La Coste, geb. Annerveen (Anloo) 18.01.1819, overl. Groningen 27.03.1883, tr. Groningen 26.04.1843 Maaike Hinderika Biebericher, geb. Groningen 14.06.1822, overl. Groningen 11.12.1889, d.v. Jan Christiaan Biebericher, winkelier (1822), koopman (1843), en Hinderika Boersma.

12.               Bernardina Johanna La Coste, geb. Annerveen (Anloo) 10.02.1821, overl. Groningen 11.03.1903, tr. Anloo 04.05.1854 Harko Rempt Remtema, geb. Winschoten 28.03.1826, koopmansbediende (1854), overl. voor 1903, z.v. Rempt Klaassens Remtema, landgebruiker, en Reie Harkes Dijksterhuis.

13.               Sara Antonetta Maria Lacoste, geb. Anloo 05.08.1822, overl. Zwolle 11.01.1905, tr. Anloo 03.02.1854 Jan Pondman, geb. Westzaan 20.01.1822, genees- en verloskundige, overl. Beilen 13.02.1861, z.v. Klaas Pondman en Neeltje Dekker.

14.               Hester La Coste, geb. Anloo 06.05.1825, overl. Kampen 10.05.1892, tr. Anloo 26.03.1846 Hendrik Hubenet, geb. ’s-Gravenhage 16.02.1815, rijksmeestertaxateur der turf (1846), rijksontvanger (1854), overl. Norg 08.08.1854, z.v. Hendrik Hubenet, rijksambtenaar, en Elisabeth Snoeij.

 

Noten: |a| overl.akte Kampen 1880 no.420; |b| overl. Anloo 1848 niet beschikbaar bij FamilySearch.

 

[28] Adrianus Vreeswijk, ged. Utrecht 27.02.1791, timmerman (1816,1836), overl. Utrecht 06.03.1854, z.v. Glaudi Vreeswijk en Catharina van den Hengel; tr. 2e Utrecht 06.08.1828 Gerarda Zuijdendorp, ged. Utrecht 22.08.1790, overl. Utrecht 05.12.1866, d.v. Pieter Zuijdendorp en Maria Schouten; tr. 1e Utrecht 24.11.1813

[29] Mekka Nahuijsen, ged. Utrecht 05.10.1791, overl. Utrecht 29.10.1825|b|, d.v. Johannes Nahuijsen en Geertruij Selijn.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Mekka Vreeswijk, geb. Utrecht 03.02.1814, overl. Haarlem 06.06.1870|c|, tr. Utrecht 03.12.1845 Jan Bonzert, ook Johannes, geb. Utrecht 12.05.1815, overl. Utrecht 05.07.1877, z.v. Leendert Bonzert en Helena Selijn.

2.                   Geertruij Vreeswijk, geb. Utrecht 22.02.1815, tr. 1e Utrecht 16.08.1837 Jacobus van Doorn, ged. Utrecht 17.03.1811, overl. Utrecht 19.08.1856, z.v. Jacobus van Doorn en Hendrica van Stekelenburg; tr. 2e Utrecht 26.12.1860 Johannes Gerardus van der Zee, geb. Leeuwarden 23.11.1824, z.v. Age van der Zee, bediende, en IJda de Buhr.
     JGvdZ tr. 1e Woerden 07.02.1851 Cornelia van den Eng, geb. Woerden ca. 1828, overl. Woerden 15.11.1853, d.v. Leendert van den Eng en Johanna Voorhaar.

3.                   Glaudi Vreeswijk, geb. Utrecht 15.09.1816|a|; volgt [14].

4.                   Adrianus Vreeswijk, geb. Utrecht 17.11.1818, overl. Utrecht 21.02.1857, tr. Utrecht 30.08.1848 Cornelia Coevoets, geb. Utrecht 12.08.1824, overl. Utrecht 18.01.1857, d.v. Johannes Baptist Coevoets en Maria de Koff.

5.                   Johannes Vreeswijk, geb. Utrecht 10.06.1820, tr. Utrecht 03.04.1844 Maria Jongelijn, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1818, d.v. Abraham Jongelijn en Elisabeth Reiners.

6.                   Mechtelina Vreeswijk, geb. Utrecht 02.01.1822, overl. Utrecht 21.05.1873, tr. Utrecht 19.09.1849 Hendricus Latdorp, geb. Utrecht ca. 1826, z.v. Hendricus Latdorp en Clasina Jacobs.

Kinderen van Gerarda:

7.                    Pieter Zuijdendorp, geb. Utrecht 31.03.1817, overl. Utrecht 12.03.1878, tr. Utrecht 11.12.1844 Hendrica Jacoba Boombergen, geb. Utrecht 27.04.1823, overl. Utrecht 21.01.1890, d.v. Arent Boombergen en Neeltje Andree.

8.                    Johanna Zuijdendorp, geb. Utrecht 12.12.1822, overl. Utrecht 11.10.1881, tr. Utrecht 09.08.1848 Everardus Adrianus van Emmerik, geb. Utrecht 26.08.1825, overl. Utrecht 05.02.1899, z.v. Jacobus  van Emmerik en Johanna van Veenendaal.

 

Noten: |a| moeder Nahuizen; |b| Mechtelina; |c| ook overl.akte Utrecht 1870 no.1239.

 

[30] Carel Louwer, geb. Utrecht ca. 1787|d|, werkman (1836), sjouwer (1843), overl. Utrecht 17.08.1843|c|, z.v. Hendrik de Lauwer en Adriana Katier; otr. Utrecht 28.10.1810|a|, tr. Utrecht 11.11.1810

[31] Mijntje Houtzagers, geb. ca. 1784, overl. Utrecht 06.03.1874|b|, d.v. Andries Houtzagers en Johanna Groenewout.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieternella Louwer, geb. Utrecht 12.08.1811|a|; volgt [15].

 

Noten: |a| moeder Houtzager; |c| Houtzager; |c| Karel de Lauwer, oud 56 jaar (overl.akte Utrecht 1843 no.725); |d| w.s. Johannes Carel, ged. Utrecht 25.05.1783, z.v. Hendrik Lauwer en Adriana Kartier.

 


Bijlage A

 

[44] = [16]

[45] = [17]

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren