Herman Karel Volbeda (1908-1978)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Twentse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2016 (laatst herzien juni 2021)

 


 

[1] Herman Karel Volbeda, geb. Doesburg 11.09.1908, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1934, hoogleraar Delft (1957-), hoogleraar Twente (1963-), overl. Almelo 24.01.1978, crem., tr. voor 1951 Cornelia Val, geb. 09.04.1910, overl. Almelo 16.07.1980, crem..

 

[2] Pieter Volbeda, geb. Mildam (Schoterland) 07.07.1869, eerste luitenant (1907,1910), overl. Bussum 30.01.1945|a|, tr. ’s-Gravenhage 25.10.1907
[3] Anna Maria de Jong, geb. Westzaan ca. 1877, overl. Doorn 07.06.1951, begr. Bussum (Alg.Bpl.) 11.06.1951.

Uit dit huwelijk:                    

1.                   Herman Karel Volbeda, geb. Doesburg 11.09.1908; volgt [1].

2.                   Dora Marie Volbeda, geb. Doesburg 22.11.1910, overl. Zeist 16.12.1993, crem. Bilthoven (Den en Rust) 21.12.1993, tr. Arnhem 18.08.1944 Jan van den Berg, overl. voor 1993.

 

Noten: |a| ook overl.akte Arnhem 02.06.1945 no.275.

 

[4] Dooitse Klazes Volbeda, ook Dooitze, geb. Sneek 31.03.1833, boerenknecht (1858), arbeider (1861), dagloner (1864), tuinman (1866,1890), overl. Opsterland 31.03.1916, tr. IJlst 09.05.1858|b|

[5] Sjoerdtje Pieters Wijtzes, geb. IJlst 11.04.1832, dienstmeid (1858), overl. Oranjewoud (Schoterland) 03.11.1914.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elizabeth Volbeda, geb. Mildam (Schoterland) 21.07.1861, tr. Opsterland 15.06.1888 Klaas Engelsma, geb. Benedenknijpe (Schoterland) 01.10.1860, broodbakker, overl. Assen 21.08.1924, z.v. Beint Klazes Engelsma en Grietje Hielkes Hielkema.
     KE tr. 2e Schoterland 24.05.1891 Johanna Elisabeth Oostinga, geb. Het Meer (Schoterland) 30.09.1864, overl. Het Meer (Schoterland) 01.08.1894, d.v. Gerardus Oostinga en Trijntje Jager; tr. 3e Opsterland 20.08.1897 Margjen Bakker, geb. Rottum (Schoterland) 02.06.1869, overl. Weststellingwerf 27.11.1943, d.v. Nicolaas Hendriks Bakker en Aaltje Broers van der Meer.

2.                   Anne Volbeda, geb. Tjerkgaast (Doniawerstal) 02.05.1864, tuinman (1890,1907), overl. Hilversum 19.06.1943, tr. Nederhemert 09.01.1890 Dina Horsman, geb. Lochem 26.01.1864|c|, dienstbode (1890), overl. Hilversum 02.02.1942, d.v. Jan Horsman, stalknecht, en Anneken klein Ikkink.

3.                   Cornelia Volbeda, geb. Oranjewoud (Schoterland) 23.01.1866, overl. Middelburg 17.03.1942, tr. Schoterland 08.06.1899 Jan Hendrik Mennes, geb. Middelburg 09.10.1862, koffiehuishouder (1894), overl. Middelburg 15.01.1903, z.v. Jan Alberts Mennes, orgelmaker, en Femmetje van Herwijnen.
     JHM tr. 1e Sint Laurens 06.04.1894 Elizabeth Maria Risseeuw, geb. Sint Laurens 14.08.1870, overl. Koudekerke 11.08.1898, d.v. Jozias Daniel Risseeuw, korenmolenaar, en Catharina Johanna de Jonge.

4.                   Klaas Volbeda, geb. Oranjewoud (Schoterland) 25.09.1867, huisschilder, overl. Oranjewoud (Schoterland) 13.11.1932, tr. 1e Schoterland 23.05.1895 Neeltje Nijenhuis, geb. Oranjewoud (Schoterland) 02.12.1866, overl. Opsterland 12.10.1914, d.v. Tjeerd Sammes Nijenhuis en Elisabeth Bouwes van der Laan; tr. 2e tussen 1914 en 1932 Maria Antoinette Hoelandt, geb. 23.12.1876, d.v. Nicolaas Hoelandt, schilder, en Catharina Pieternella Wondergem.

5.                   Pieter Volbeda, geb. Mildam (Schoterland) 07.07.1869|a|; volgt [2].

 

Noten: |a| vader Dooitzen; |b| viering 50-jatig huwelijksfeest op10.05.1908 (Nieuwsblad van Friesland 06.05.1908); |c| vader in akte per abuis Harsman, tekent met Horsman (geb.akte Lochem 1864 no.8).

 

[6] Pieter de Jong, geb. Westzaan ca. 1831, koopman, fabrikant, overl. Westzaan 05.03.1890; tr. 1e Oostzaan 13.11.1856 Grietje Avis, geb. Oostzaan ca. 1833, overl. Westzaan 02.09.1857, d.v. Hendrik Avis en Geertje de Ridder; tr. 2e Leeuwarden 27.07.1864

[7] Antje Machiela van der Burg, geb. Gouda 15.08.1831, overl. ’s-Gravenhage 25.04.1916.

Uit het huwelijk de Jong-Avis:

1.                   Gerbrand de Jong, geb. Westzaan ca. 1857, papierfabrikant (1881,1907), overl. Westzaan 17.11.1924, tr. Hoorn 14.07.1881 Wilhelmina Schuit, geb. Hoorn ca. 1859, overl. Zaandam 10.05.1944, d.v. Dirk Cornelisz Schuit en Aafje van Exter.

Uit het huwelijk de Jong-van der Burg:

2.                   Henrietta Maria de Jong, geb. Westzaan ca. 1865, overl. Westzaan 25.11.1872.

3.                   Jacob Nicolaas de Jong, geb. Westzaan ca. 1867, fabrikant (1891), papierfabrikant (1907), overl. Rotterdam 09.03.1931, tr. Westzaan 12.03.1891 Eleanora Annie Johns, geb. Hamburg, d.v. Cornelius Christian Heinrich Johns, scheepsbouwmeester, en Anna Wellstood.

4.                   Eduard Marius de Jong, geb. Westzaan ca. 1871, overl. Zaandam 25.08.1865.

5.                   Henriëtte Maria de Jong, geb. Westzaan ca. 1873, overl. Doorn 19.11.1954, tr. voor 1902 (echtsch.) Jelle Woudstra, overl. na 1954.

6.                   Anna Maria de Jong, geb. Westzaan ca. 1877; volgt [3].

 

[8] Klaas Jans Volbeda, geb. Sneek 06.11.1800, olieslagersknecht (1823), hovenier (1824,1827), tuinier (1830,1841), gardenier (1858), overl. Terband (Ængwirden) 18.11.1884, tr. Sneek 18.05.1823

[9] Elisabeth Horatius Radsma, geb. Sneek 28.03.1798, dienstmaagd (1823), overl. Schoterland 06.05.1861.

Uit dit huwelijk:

1.                   Horatius Volbeda, geb. Lemmer (Lemsterland) 02.05.1824, overl. Sneek 13.12.1841.

2.                   Jan Volbeda, geb. Lemmer (Lemsterland) 23.09.1825, overl. IJlst 01.06.1891.

3.                   Trijntje Volbeda, geb. Lemmer (Lemsterland) 01.04.1827, naaister (1859), overl. Steenwijk 19.09.1910, tr. Schoterland 19.05.1859 Wiebe Andries Heida, geb. Nieuwehorne (Schoterland) 09.11.1825, boerenknecht (1859), arbeider (1876), overl. Schoterland 03.02.1876, z.v. Andries Wiebes Heida en Maatje Egberts Westerhof.

4.                   Godert Volbeda, geb. Sneek 23.03.1830, boerenknecht, overl. IJlst 25.12.1853.

5.                   Johannes Volbeda, geb. Sneek 24.09.1831, overl. Sneek 04.12.1841.

6.                   Dooitse Volbeda, geb. Sneek 31.03.1833; volgt [4].

7.                   Jeltje Volbeda, geb. Sneek 27.09.1834, overl. IJlst 02.06.1890.

8.                   Jacob Volbeda, geb. Sneek 08.02.1836, overl. Schoten 28.02.1916, tr. Sloten 23.04.1858 Klaaske Otter, geb. Workum 29.01.1834, d.v. Namle Wiegers Otter en Antje Gerrits Vellinga.

9.                   Murk Volbeda, geb. Sneek 20.01.1838, gardenier, overl. Groningen 10.04.1926, tr. Schoterland 03.06.1870 Rigtje Bouwes van der Laan, geb. Nijekaske (Lemsterland) 05.01.1842, overl. Terband (Ængwirden) 01.06.1924, d.v. Bouwe Siegers van der Laan en Neeltje Klazes Blaauw.

10.               Horatius Volbeda, geb. Sneek 27.11.1842, hulponderwijzer (1868), onderwijzer (1907), overl. Sintjohannesga (Schoterland) 01.07.1907, tr. Schoterland 02.07.1868 Antje Reins van der Laan, geb. Nijehaske (Haskerland) 18.11.1840, overl. Sintjohannesga (Schoterland) 09.08.1930, d.v. Rein Siegers van der Laan, veehandelaar, en Janke Diemers Bijzeit.

 

[10] Pieter Annes Wijtzes, geb. IJlst 12.12.1802, blokmaker (1827), mastmaker (1830,1857), overl. IJlst 12.03.1858, tr. IJlst 09.02.1823

[11] Korneliske Tammes de Koe, geb. IJlst 06.01.1804, overl. IJlst 14.06.1888.

Uit dit huwelijk (moeder Cornelia/Kornelia):

1.                   Geertje Wijtzes, geb. IJlst 10.11.1827, dienstmeid (1850), tr. IJlst 13.10.1850 Gerrit Piers Rolsma, geb. Wolsum (Wymbritseradeel) 27.07.1822, arbeider, overl. IJlst 16.09.1881, z.v. Pier Gerrits Rolsma en Trijntje Sytzes de Boer.

2.                   Tamme de Koe Wijtzes, geb. IJlst 31.03.1830, mastmaker, tr. IJlst 07.06.1857 Jantje Pieters Rypkema, geb. Terhorne (Utingeradeel) 29.05.1837, d.v. Pieter Wybes Rypkema en Pietje Jans de Vries.

3.                   Sjoerdtje Pieters Wijtzes, geb. IJlst 11.04.1832; volgt [5].

4.                   Simon Wijtzes, geb. IJlst 23.02.1834, mastmakersknecht, overl. IJlst 16.07.1855, tr. IJlst 15.10.1854 Martsen Groenveld, geb. IJlst 30.11.1833, d.v. Sjoerd Pieters Groenveld en Wytske Sipkes van Teems.

5.                   Makke Wijtzes, geb. IJlst 20.05.1836, naaister (1857), overl. Haarlem 22.04.1894, tr. IJlst 26.07.1857 Otte Folkerts, geb. Engwier (Wonseradeel) 21.02.1833, timmerknecht, overl. Haarlem 12.03.1913, z.v. Klaas Ottes Folkerts en Bottje Ulbes Hofstra.

6.                   Rinske Wijtzes, geb. IJlst 20.02.1839, overl. IJlst 14.01.1914.

7.                   Rykel Wijtzes, geb. IJlst 21.01.1842, mastmaker, overl. IJlst 31.10.1915.

8.                   Jan Wijtzes, geb. IJlst 10.04.1844, grofsmidsknecht (1871), bootwerker (1908), overl. Zeist 13.01.1927, tr. 1e Utingeradeel 12.05.1871 Sytske Lolkes Veldstra, geb. Terhorne (Utingeradeel) 27.09.1846, overl. voor 1908, d.v. Lolke Hantjes Veldstra, schipper, en Jalke Atzes van der Schouw; tr. 2e Amsterdam 12.02.1908 Christina Petronella Zeelt, geb. Amsterdam ca. 1871, d.v. Wouter Hendrik Zeelt en Margaretha van Proosdij.

9.                   Ytje Wijtzes, geb. IJlst 04.05.1847, overl. IJlst 27.07.1854.

 

[12] Gerbrand de Jong, geb. Westzaan ca. 1808, kantoorbediende (1830), fabrikant, overl. Westzaan 21.05.1871, tr. Westzaan 19.09.1830

[13] Geertje Slagter, geb. Westzaan 18.09.1810, overl. Westzaan 01.12.1875.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter de Jong, geb. Westzaan ca. 1831; volgt [6].

2.                   Johanna de Jong, geb. Westzaan ca. 1833, overl. Zaandijk 21.08.1910, tr Westzaan 13.11.1856 Hajo Vis, geb. Zaandijk ca. 1830, koopman, overl. Zaandijk 24.01.1898, z.v. Jan Vis, koopman, en Aagje Houttuijn.

3.                   Teunis de Jong, geb. Westzaan 11.07.1834, overl. Westzaan 01.05.1837.

4.                   Klaas de Jong, geb. Westzaan ca. 1836, boerenbedrijf, tr. Beemster 04.05.1862 Jantje Hartog, geb. Beemster ca. 1840, d.v. Cornelis Hartog (1810-1876), burgemeester van Beemster (1853-1876), en Grietje Jonker.

5.                   Teunis de Jong, geb. Westzaan ca. 1838, boekhandelaar, overl. Nederhorst den Berg 17.09.1877|a|, tr. Koog aan de Zaan 13.10.1864 Dieuwertje Dekker, geb. Koog aan de Zaan ca. 1837, overl. Haarlem 20.12.1906, d.v. Simon Dekker, fabrikant, en Moertje Honig.

6.                   Trijntje de Jong, geb. Westzaan ca. 1841, overl. Koog aan de Zaan 27.03.1907, tr. Westzaan 21.04.1870 Pieter Bongaardt, geb. Zaandam ca. 1836, kantoorbediende, overl. Zaandijk 03.05.1884, z.v. Pieter Bongaardt, koopman, en Sara Hage.

7.                   Jacobus de Jong, geb. Westzaan ca. 1842, commissionair, overl. Westzaan 16.11.1893, tr. Westzaan 21.11.1867 Agatha Cornelia Avis, geb. Westzaan ca. 1841, overl. Renkum 22.01.1919, d.v. Pieter Cornelisz Avis en Maartje van Waert.

8.                   Simon de Jong, geb. Westzaan ca. 1845, veehouder, tr. Westzaan 06.05.1869 Aagje Peereboom, geb. Westzaan ca. 1845, overl. Zaandijk 28.05.1921, d.v. Dirk Peereboom, zeilenmaker, en Trijntje Kat.

9.                   Anna Paulowna de Jong, geb. Westzaan ca. 1847, overl. Westzaan 07.01.1926, tr. Westzaan 19.08.1869 Cornelis Tip, geb. Westzaan ca. 1845, koopman, overl. Westzaan 10.01.1927, z.v. Willem Tip en Neeltje Bobeldijk.

10.               Wilhelmina de Jong, geb. Westzaan ca. 1849, overl. Westzaan 30.03.1917, tr. Westzaan 16.08.1877 Meiert Grootes, geb. Westzaan ca. 1855, koopman, overl. Apeldoorn 15.10.1920, z.v. Meiert Pietersz Grootes en Elisabeth Kamper.

11.               Jan de Jong, geb. Westzaan ca. 1852, landman, tr. Zaandam 23.04.1873 Maartje Jonges, geb. Wijde Wormer ca. 1853, overl. Castricum 23.07.1913, d.v. Willem Jonges en Lijsje Visser.

 

Noten: |a| ook overl.akte Westzaan 1877 no.36.

 

[14] Jacob van der Burg, geb. Voorschoten ca. 1810|a|, schippersknecht (1830), commissionair, overl. Venlo 02.04.1874, tr. Gouda 29.09.1830

[15] Henrietta Maria Borst, geb. Gouda ca. 1802/1803, overl. Rotterdam 03.01.1880.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antje Machiela van der Burg, geb. Gouda 15.08.1831; volgt [7].

2.                   Hendrik van der Burg, geb. ca. 1833, overl. Gouda 20.07.1833.

3.                   Henrietta Maria van der Burg, geb. Gouda 31.12.1833 (akte), overl. Zutphen 11.09.1864, tr. Martinus Ubbens.

4.                   Jacobus Hendrik van der Burg, geb. Gouda 25.05.1835 (akte), overl. Gouda 22.03.1836.

5.                   Jacob Marinus van der Burg, geb. Gouda 27.07.1836 (akte), overl. Gouda 04.03.1837.

 

Noten: |a| Haarlem ca. 1809 (overl.akte Venlo 1874 no.60).

 

[16] Jan Volbeda, geb. Franeker ca. 1767, olieslagersknecht (1823), oliemolenaarsknecht (1841), overl. Sneek 05.04.1841|a|, z.v. Dooitze Volbeda en Pietje N|b|; tr.

[17] Trijntje Klazes, geb. Witmarsum ca. 1769, overl. Sneek 14.02.1838, d.v. Klaas N en Feikje Peters.

Uit dit huwelijk:

1.                   Klaas Jans Volbeda, geb. Sneek 06.11.1800; volgt [8].

 

Noten: |a| wedr Trijntje Volbeda (overl.akte Sneek 1841 fol.15); |b| familienaam niet ingevuld {stippeltjes} (ibidem); |c| ‘Klaas de familienaam onbekend’ (overl.akte Sneek 1838 fol.11).

 

[18] Horatius Jacobs Radsma, koster van de Grote Kerk te Sneek, begr. Sneek 18.02.1801, tr.

[19] Johanna Born, overl. tussen 1818 en 1823.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Horatius Radsma, geb. Sneek 03.05.1786, wolkammer, overl. Sneek 07.08.1849, tr. 1e Sneek 04.04.1813 Grietje Jans Haga, geb. Sneek ca. 1773, naaister (1813), d.v. Jan Sikkes Haga (-1812), timmerman, en Margaretha Elizabeth Jacobs van Wijk; tr. voor 1849 Gerritje Groenendal.

2.                   Grietje Horatius Radsma, geb. Sneek 26.11.1789, overl. Leeuwarden 31.08.1863, tr. Sneek 07.06.1818 Martinus Gaikema, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 13.01.1795, schoenmaker, overl. Leeuwarden 07.01.1866|b|, z.v. Jan Gaikema, schoenmaker, en Anna Pieters Koelemey.

3.                   Godert Radsma, geb. Sneek 06.02.1791, soldaat (23.07.1809), veldtochten in Saksen en Pruissen (1813), op 02.05.1813 bij Lützen geblesseerd in het rechterbeen, in Frankrijk (1814 en 1815), sergeant (25.08.1814), adj.onderofficier (05.06.1816), 2e luitenant (06.03.1819)|a|, tr. Bergen op Zoom 06.12.1832 Adriana Lafors, ged. Bergen op Zoom (rk) 09.02.1804|c|, overl. Bergen op Zoom 27.08.1844, d.v. Catharina Lafors.

4.                   Elisabeth Horatius Radsma, geb. Sneek 28.03.1798; volgt [9].

 

Noten: |a| Stamboek 16 (Bataljon Jagers no.27, 1814-1818); |b| ‘oude bijna drie en zeventig jaren’ (overl.akte Leeuwarden 1866 no.14); |c| onechte dochter van Henricus Week.

 

[20] Anne Pieters Wijtzes, koopman, overl. IJlst 23.10.1807, tr.

[21] Trijntje Sijmens Buitenhoff, geb. ca. 1771, overl. IJlst 03.12.1825, d.v. Siemon Sjoerds Buitenhoff en Martsen Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Siemen Annes, geb. ca. 1800, overl. IJlst 23.09.1811|a|.

2.                   Pieter Annes Wijtzes, geb. IJlst 12.12.1802; volgt [10].

3.                   Martha Annes Wytzes, geb. IJlst ca. 1806, overl. Koog aan de Zaan 31.03.1894, tr. IJlst 06.10.1825 Jan Willems Bruin, geb. Westzaan ca. 1794, predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te IJlst (-1827) en te Koog en Zaandijk (1827-), overl. Koog aan de Zaan 04.11.1850, z.v. Willem Jans Bruin, leraar der Waterlandsche Doopsgezinde Gemeente te Westzaan, en Maartje Pieters Heinis.

 

Noten: |a| vader Anne Pieters, moeder Trijntje Symons (overl.akte IJlst 1811 no.10).

 

[22] Tamme Cornelis de Koe, geb. ca. 1768, overl. IJlst 01.07.1819, z.v. Cornelis Neinders de Koe en Baukje Tammes; tr.

[23] Geertje Aukes de Boer, geb. ca. 1774, winkelierster (1823,1827), overl. IJlst 27.05.1827|a|, d.v. Auke Sjoerds de Boer en Sjoerdtje Tjeerds.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sjuttje Tammes de Koe, geb. IJlst 07.05.1799, overl. IJlst 10.03.1869, tr. IJlst 17.05.1818 Teetze Eeltjes Holtrop, ook Teerdze, geb. IJlst 04.04.1794, scheepstimmerbaas, overl. IJlst 05.06.1844, z.v. Eeltje Teedzes Holtrop, scheepstimmerbaas,  en Elbrig Sjoerds de Jong.

2.                   Baukjen Tammes de Koe, geb. IJlst 31.03.1801, overl. IJlst 19.04.1875, tr. IJlst 06.01.1822 Pieter Klazes de Jong, geb. IJlst 11.03.1801, schipper, overl. na 1875, z.v. Klaas Pieters de Jong. Koopman, en Yttje Leeuwkes de Jong.

3.                   Korneliske Tammes de Koe, geb. IJlst 06.01.1804; volgt [11].

 

Noten: |a| aangifte door de behuwdzonen Teerdze Eeltjes Holtrop en Pieter Annes Wijtzes (overl.akte IJlst 1827 no.19).

 

[24] Pieter de Jong, koopman (1816,1830), overl. Westzaan 29.07.1849|a|, z.v. Klaas de Jong en Duifje Hoofd; tr. 2e Westzaan 27.03.1816 Grietje Krok, geb. Westzaan ca. 1794, overl. Westzaan 17.09.1867, d.v. Jan Krok en Duifje den Adel; tr. 1e

[25] Trijntje Dekker, geb. ca. 1776, overl. Westzaan 01.03.1814, d.v. Gerbrand Dekker.

Uit het huwelijk de Jong-Dekker:

1.                   Klaas de Jong, geb. Westzaan ca. 1803, koopman en fabrikeur, overl. Vreeland 03.06.1868, tr. Zaandijk 03.07.1825 Trijntje Honig, geb. Zaandijk ca. 1801, overl. Zaandijk 26.10.1879, d.v. Jan Cornelisz Honig, papierfabrikeur, en Neeltje Jans Haremaker.

2.                   Gerbrand de Jong, geb. Westzaan ca. 1808; volgt [12].

3.                   Antje de Jong, geb. Westzaan ca. 1812, overl. Haarlem 18.12.1882, tr. Westzaan 25.03.1832 Jacob Cornelisz Avis, geb. Oostzaan ca. 1812, kantoorbediende, overl. Westzaan 28.01.1868, z.v. Cornelis Avis, koopman, en Maria de Haas.

Uit het huwelijk de Jong-Krok (moeder ook Crok):

4.                   levenloos kind,Westzaan 26.12.1816.

5.                   Duifje de Jong, geb. Westzaan ca. 1818/1819, overl. Haarlem 12.11.1881|a|, tr. Westzaan 09.06.1839 Jacob Cornelis Valk, geb. Zaandam ca. 1818, cargadoor, overl. Zaandam 28.02.1853, d.v. Fokke Valk en Hendrika Roelofs.

6.                   Aafje de Jong, geb. Westzaan 11.12.1822, overl., Purmerend 11.01.1881, tr. Westzaan 20.05.1849 Jacobus Volkert Lankelma, geb. Amsterdam ca. 1825, steenkoper, overl. Purmerend 02.03.1909, z.v. Pieter Lankelma en Jacoba Cornelia Bouwmeester.
     JVL tr. 2e Amsterdam 28.02.1889 Willemina Hendrika de Vries, geb. Amsterdam ca. 1832/1833, overl. voor 1909, d.v. Gerrit de Vries en Jansie Mulder.
     WHdV tr. 1e Amsterdam 15.11.1849 Cornelis de Leeuw, geb. Amsterdam ca. 1821, timmerman, overl. voor 1889, z.v. Jacobus Coenraad de Leeuw, timmerman, en Diewertje Vos.

7.                   Wijntje de Jong, geb. Westzaan 02.02.1825, overl. Westzaan 04.02.1825.

8.                   Jan de Jong, geb. Westzaan 06.03.1827, landman, tr. 1e Egmond-Binnen 23.10.1853|c| Chatharina van Egmond, geb. Egmond-Binnen 10.08.1833 (akte), overl. Egmond-Binnen 31.10.1867, d.v. Anthonie van Egmond, broodbakker, en Rachel Planteijdt; tr. 2e Egmond aan Zee 17.01.1869 Mietje Planteijdt, geb. Egmond aan Zee ca. 1837/1838, overl. Egmond-Binnen 30.09.1922|d|, d.v. Arie Planteijdt, lichtwachter, en Catharina Stroobach.
     MP tr. 2e Egmond  aan Zee 29.05.1877 Cornelis Zwaan, geb. Bergen ca. 1828, landman, overl. Egmond aan Zee 25.02.1902|b|, z.v. Jacob Zwaan en Grietje Slooten.

 

Noten: |a| e.v. Crok; |b| Swaan; |c| bruid Chatharina (huw.akte Egmond-Binnen 1853 no.6); |d| Planteijd (overl.akte Egmond-Binnen 1922 no.18).

 

[26] Teunis Slagter, geb. Zwaag ca. 1783, notaris, burgemeester van Westzaan (1817-1850), overl. Westzaan 29.01.1853, z.v. Pieter Slagter en Meinsje Louw; tr. 2e Purmerend 11.07.1841 Kaatje Fokker, geb. Zegveld ca. 1786/1787, overl. Purmerend 09.05.1864, d.v. Jacob Fokker en Ariaantje van den Hoek; otr. Westzaan 20.10.1804

[27] Johanna Zilver, geb. xx.01.1783, uit Venhuizen, overl. Westzaan 27.06.1835.

     KF tr. 1e Zegveld (gerecht) 06.10.1805 Joris Goesinnen, geb. Purmerend ca. 1755, overl. Purmerend 02.12.1838, z.v. Adriaan Goesinnen en Dieuwertje Spruijt.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Slagter, geb. Westzaan 22.09.1805, boerenknecht (1827), burgemeester van Berkhout (1850), overl. Berkhout 13.02.1870, tr. 1e Berkhout 06.05.1827 Maartje Kaij, geb. Berkhout ca. 1809, overl. Berkhout 28.08.1847, d.v. Dirk Jorisz Kaij, landman, en Geertje Graaf; tr. 2e Venhuizen 17.03.1850 Marijtje Smit, geb. Hem/Venhuizen ca. 1804, landeigenares (1850), d.v. Wouter Smit, schout, en Soutje Jacobs Jonker.
     MS tr. 1e Venhuizen 01.07.1824 Reijer Sluis, geb. Hoogkarspel ca. 1801, overl. Venhuizen 02.03.1847, z.v. Maarten Sluis en Aaltje de Boer.

2.                   Meinoutje Slagter, geb. Westzaan 26.09.1807, overl. Zaandijk 21.06.1882, tr. Westzaan 03.08.1828 Sijmen Evertsz de Jager, geb. Koog aan de Zaan ca. 1806, z.v. Evert Jansz de Jager en Lijsje de Jong.

3.                   Geertje Slagter, geb. Westzaan 18.09.1810; volgt [13].

4.                   Neeltje Slagter, geb. Westzaan 09.06.1816, overl. Westzaan 09.06.1816|a||b|.

 

Noten: |a| ‘hedenavond ten half negen uren (..) zijnde het kind kort na de geboorte overleden’, annonce d.d. 08.06.1816; |b| ‘oud een half uur, den negende dezer maand voormiddags ten negen uren (..) overleden’ (overl.akte Westzaan 10.06.1816).

 

[28] Adrianus van der Burg, broodbakker (1830), overl. Zevenhuizen 16.03.1856|a|, z.v. Jacob van der Burg en Teuntje Koole; tr.

[29] Antje Verhoef, geb. ca. 1784, tapster (1830), overl. Gouda 27.04.1854, d.v. Klaas Verhoef en Jannetje Burg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob van der Burg, geb. Haarlem ca. 1809; volgt [14].

 

Noten: |a| e.v. Aaltje (overl.akte Zevenhuizen 1856 no.11).

 

[30] Hendrik Borst, geb. ca. 1765, verwer en glazenmaker en koopman in pijpen, overl. Gouda 30.07.1823, tr.

[31] Maria van Son, geb. ca. 1769, koopvrouw in pijpen (1830), overl. Gouda 28.08.1831.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Hendrikus Borst, geb. Gouda ca. 1791, overl. Gouda 25.03.1841, tr. Gouda 13.05.1835 Justine Marie Donner, geb. Arnhem ca. 1797, d.v. Godfried Otto Donner en Catharina Justine Forstin.

2.                   Maria Cornelia Borst, geb. ca. 1797, overl. Gouda 14.03.1874.

3.                   Margina Aletta Borst, geb. ca. 1798, overl. Gouda 21.07.1870.

4.                   Elisabeth Johanna Borst, geb. ca. 1800, overl. Gouda 12.11.1879.

5.                   Henrietta Maria Borst, geb. Gouda ca. 1802/1803; volgt [15].

6.                   Teunis Cornelis Borst, geb. ca. 1805, overl. Gouda 04.09.1880.

7.                   Helena Bastiana Borst, geb. ca. 1807, overl. Gouda 06.06.1874.

8.                   Wilhelmina Catharina Borst, geb. Gouda ca. 1813, overl. Westzaan 09.02.1894.

 


terug naar Kwartierstaten Twentse hoogleraren