Jan Weima (1926-2011)

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van een reeks kwartierstaten van Tilburgse hoogleraren.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2020 (laatst herzien januari 2021)

 


 

[1] Jan Weima, geb. Leeuwarden 05.12.1926, promotie Utrecht 1963|a|, lector Nijmegen, hoogleraar Tilburg (1976-1988), overl. 07.11.2011.
 
Noten: |a| proefschrift: Autoritaire persoonlijkheid en antipapisme; promotor: M. Mulder (1922).

 

[2] Eise Weima, geb. Wartena (Idaarderadeel) 12.06.1879, slager (1903,1934), overl. Leeuwarden 25.07.1953, begr. Leeuwarden (Noorderbpl.) 28.07.1953; tr. 1e Leeuwarden 02.09.1903 Tætske Brouwer, geb. Stiens (Leeuwarderadeel) 09.10.1879, overl. Leeuwarden 05.11.1920, d.v. Hermanus Brouwer, timmerman (1879), aannemer (1903), en Janna Jans Ferwerda; tr. 2e Leeuwarden 24.07.1923

[3] Anna Alberts, geb. Ee (Oostdongeradeel) 03.09.1882, overl. Leeuwarden 10.04.1969, begr. Leeuwarden (Noorderbpl.) 14.04.1969.

Uit het huwelijk Weima-Brouwer:

1.                   Meine Weima, geb. Leeuwarden 14.01.1905, slager (1934), verloofd Elberfeld/Leeuwarden 26.05.1929, tr. Wuppertal-Elberfeld 21.07.1931 Augusta Johanne Anna Hilde Saatmann, Hilde, geb. Wuppertal 28.05.1904. [Oegstgeest 1953,1978]

2.                   Hermanus Weima, geb. Leeuwarden 01.03.1907, bloemist, tr. D. v.d. Vliet. [Aalsmeer 1953,1969].

3.                   Anna Johanna Weima, geb. Leeuwarden 07.05.1911, lerares huish. onderwijs (1932), tr. Leeuarden 13.06.1934 Bouwe van den Berg, geb. Vlaardingen ca. 1907, onderwijzer (1934.1948), leraar lyceum (1956), overl. Sneek 19.04.1956, z.v. Anne van den Berg, onderwijzer, en Wijtske Offringa. [Sneek 1969]

4.                   Janna Trijntje Weima, Janny, geb. Leeuwarden 17.11.1913, tr. na 1953 O. v.d. Elst. [Amstelveen 1969].

Uit het huwelijk Weima-Alberts:

5.                   Jan Weima, geb. Leeuwarden 05.12.1926; volgt [1].

 

Noten: |a| Region Bergisches Land, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[4] Meine Eises Weima, geb. Wartena (Idaarderadeel) 15.12.1844, van boerenbedrijf (mei1870), landbouwer (nov1870,1885), veehouder (1887,1890), overl. Wartena (Idaarderadeel) 10.08.1890, tr. Idaarderadeel 07.05.1870

[5] Antje Jans Kooistra, geb. Warga (Idaarderadeel) 02.09.1850, van boerenbedrijf (1870), veehoudster (1891), overl. Wartena (Idaarderadeel) 07.10.1899|a|; tr. 2e Idaarderadeel 12.11.1891 Gjalt Feenstra, geb. Wartena (Idaarderadeel) 28.12.1860, koopman (1891), veehouder (1892,1899), koopman (1904,1921), koopman in tabak en sigaren (1939), overl. Wartena (Idaarderadeel) 21.10.1939, z.v. Wijbe Gerrits Feenstra, bakker, en Doetje Roelofs Walda.

     GF tr. 2e Idaarderadeel 14.07.1904 Grietje van Wieren, geb. Janum (Dantumadeel) 07.09.1871, overl. Wartena (Idaarderadeel) 02.05.1957, d.v. Gerben Reinders van Wieren, molenmaker (1871), timmerman (1904), en Ybeltje Kornelis Ferwerda.

Uit het huwelijk Weima-Kooistra:

1.                   Trijntje Weima, geb. Wartena (Idaarderadeel) 12.11.1870, overl. IJsbrechtum (Wymbritseradeel) 08.07.1912, tr. Leeuwarden 10.11.1897 Geert Eizenga, geb. Morra (Oostdongeradeel) 17.10.1874, van boerenbedrijf (1897), overl. na 1912, z.v. Jacob Geerts Eizenga, landbouwer (1874), veehouder (1897), en Trijntje Pieters Feddema.

2.                   Tjerkje Weima, geb. Wartena (Idaarderadeel) 14.04.1872, overl. Leeuwarden 06.07.1961, tr. Leeuwarden 20.12.1899 Mient Jan Faber, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 28.02.1872, handelsreiziger (1899), meelhandelaar (1939), overl. Leeuwarden 17.04.1939, z.v. Wijbe Faber, smid, en Lijsbert Straatsma.

3.                   Eelkje Weima, geb. Wartena (Idaarderadeel) 29.05.1874, overl. Ermelo 12.05.1895.

4.                   Eise Weima, geb. Wartena (Idaarderadeel) 12.05.1877, overl. Wartena (Idaarderadeel) 22.05.1878.

5.                   Eise Weima, geb. Wartena (Idaarderadeel) 12.06.1879; volgt [2].

6.                   Jan Weima, geb. Wartena (Idaarderadeel) 12.02.1882, koopman (1910), manufacturier (1940), overl. Leeuwarden 26.02.1940, tr. Leeuwarden 25.05.1910 Jeltje de Zwart, geb. Bergum (Tietjerksteradeel) 05.11.1891, overl. Leeuwarden 01.06.1949, d.v. Mindert Jans de Zwart, arbeider, en Romkje Kornelis Bergsma.

7.                   Wietske Weima, geb. Wartena (Idaarderadeel) 31.01.1885, overl. Terzool (Rauwerderhem) 24.10.1957,  tr. Wymbritseradeel 21.05.1908 Sijtze Leenstra, geb. Terzool (Rauwerderhem) 03.09.1884, overl. Sneek 07.10.1959, z.v. Auke Jentjes Leenstra, boer, en Feikjen Johannes Bergsma.

8.                   Johannes Weima, geb. Wartena (Idaarderadeel) 17.09.1887, fotograaf, overl. Amsterdam 03.12.1970, tr. Amsterdam 29.11.1923 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 20.02.1964, ingeschr. Amsterdam 23.03.1964) Diederika Alijda Maria Groen, geb. Amsterdam 09.12.1898, overl. Amsterdam 23.11.1983, d.v. Klaas Groen en Hendrikje de Jong.

Uit het huwelijk Feenstra-Kooistra:

9.                   Wijbe Feenstra, geb. Wartena (Idaarderadeel) 18.12.1892, tr. Baarderadeel 11.05.1921 Eelkje de Boer, geb. Wirdum (Leeuwarderadeel) 10.07.1895, d.v. Benjamin de Boer, veehouder, en Ruurdtje de Vries.

 

Noten: |a| per abuis geb. Wartena (overl.akte Idaarderadeel 1899 no.17).

 

[6] Jan Alberts, geb. Groningen 06.07.1853, hulponderwijzer (1879), hoofdonderwijzer te Marssum (1880), onderwijzer te Ee (1882), hoofdonderwijzer te Wanswerd (1885,1888), onderwijzer en hoofd ener school te Beetgum (1894,1911), overl. Leeuwarden 01.05.1939, tr. Loppersum 01.09.1879

[7] Antje Lutjeboer, geb. Loppersum 24.08.1854, overl. Leeuwarden 16.09.1924.

Uit dit huwelijk:

1.                   Martha Alberts, geb. Marssum (Menaldumadeel) 29.08.1880, overl. Wanswerd (Ferwerderadeel) 17.03.1889.

2.                   Anna Alberts, geb. Ee (Oostdongeradeel) 03.09.1882; volgt [3].

3.                   Jantina Pieternella Alberts, geb. Wanswerd (Ferwerderadeel) 12.01.1885, tr. Menaldumadeel 16.03.1911|a| Douwe van der Kooi, geb. Kommerzijl (Grijpskerk) 28.01.1883, landbouwer te Sheldon (O’Brien County, Iowa, USA) (1911), z.v. Ritske van der Kooi, onderwijzer, en Aagje de Boer.
– Er is een Douwe van der Kooi, van Rotterdam naar New York met s.s. Nieuw Amsterdam, afvaart 28.05.1910.

4.                   Jan Pieter Alberts, geb. Wanswerd (Ferwerderadeel) 21.04.1888, chef in een sigarenfabriek, tr. Groningen 09.10.1919 Gepka Gezina Vos, geb. Groningen 05.12.1895, overl. Groningen 11.11.1943, d.v. Klaas Vos, koetsier (1895), agent ener levensverzekeringsmaatschappij (1919), en Loccina de Jonge.

5.                   Martha Alberts, geb. Beetgum (Menaldumadeel) 02.12.1894.

 

Noten: |a| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom vertegenwoordigd door Roelof Sijtze van der Kooij, notarisklerk, toestemming bij KB van 23.02.1911 no.49 (huw.akte Menaldumadeel 1911 no.7).

 

[8] Eize Gerbens Weima, ook Eise, geb. Boornbergum ca. 1809/1810, olieslagersknecht (1831,1836), landbouwer (1840,1870), overl. Wartena (Idaarderadeel) 18.04.1889, tr. Idaarderadeel 19.05.1831

[9] Trijntje Meines Terpstra, geb. Warstiens ca. 1801, landbouwster (1870), overl. (Idaarderadeel) 02.06.1870.

Uit dit huwelijk:

1.                   Eelkjen Weijma, ook Weima, geb. Warga (Idaarderadeel) 17.06.1832, overl. Wirdum (Leeuwarderadeel) 28.05.1906, na 1893, tr. Leeuwarderadeel 05.05.1864 Romke Heins de Vries, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 04.05.1834, van boerenbedrijf (1864), veehouder (1894), overl. Wirdum (Leeuwarderadeel) 27.05.1893, z.v. Hein Romkes de Vries, landbouwer, en Ruurdje Johannes Boonstra.

2.                   Wijtske Weima, geb. Warga (Idaarderadeel) 08.07.1836, naaister, overl. (Idaarderadeel) 31.03.1859.

3.                   Meintje Weima, geb. Wartena (Idaarderadeel) 13.10.1840.

4.                   Meine Eises Weima, geb. Wartena (Idaarderadeel) 15.12.1844; volgt [4].

 

[10] Jan Johannes Kooistra, geb. Warga (Idaarderadeel) 15.12.1822, van boerenbedrijf (1849,1850), landbouwer (1852,1878), veehouder (1891), overl. Wartena (Idaarderadeel) 11.10.1891, tr. Idaarderadeel 17.05.1849

[11] Tjerkje Tjerks van der Woude, geb. Warga (Idaarderadeel) 04.12.1828, landbouwster (1870,1878), veehoudster (1891,1893), overl. na 1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Antje Jans Kooistra, geb. Warga (Idaarderadeel) 02.09.1850; volgt [5].

2.                   Berber Kooistra, geb. Wartena (Idaarderadeel) 20.05.1852, van boerenbedrijf (1873), overl. Warga (Idaarderadeel) 28.03.1943, tr. Idaarderadeel 02.04.1873 Pier Uiltjes Hornstra, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 23.01.1849, van boerenbedrijf (1873), veehouder (1895), overl. Warga (Idaarderadeel) 18.03.1895, z.v. Uiltje Piers Hornstra, landbouwer, en Joukjen Nijdam, landbouwster.

3.                   Japke Kooistra, geb. Wartena (Idaarderadeel) 02.08.1854, van boerenbedrijf (1891), overl. Leeuwarden 23.07.1923, tr. Idaarderadeel 09.05.1878 Thomas Tettes Boonstra, geb. Irnsum (Rauwerrderhem) 06.02.1856, van boerenbedrijf (1878), overl. Leeuwarden 27.03.1927, z.v. Tette Thomas Boonstra en Riemke Luitjens Kleiterp, boerin (1927).

4.                   Johanna Kooistra, geb. Wartena (Idaarderadeel) 14.11.1856, van boerenbedrijf (1876), tr. Idaarderadeel 11.05.1876 Jacob Johannes de Jong, geb. Idaard (Idaarderadeel) 28.07.1848, van boerenbedrijf (1876), z.v. Johannes Douwes de Jong, landbouwer, en Korneliskje Jacobs Sipsma, landbouwster.

5.                   Wopkje Kooistra, geb. Wartena (Idaarderadeel) 19.09.1859.

6.                   Tjerk Kooistra, geb. Wartena (Idaarderadeel) 27.06.1861.

7.                   Wopkje Kooistra, geb. Wartena (Idaarderadeel) 10.06.1864, overl. na 1922, tr. Idaarderadeel 09.05.1891 Sipke de Boer, geb. Warstiens (Idaarderadeel) 22.04.1864, van boerenbedrijf (1891), overl. Warga (Idaarderadeel) 11.11.1922, d.v. Jan Sipkes de Boer, landbouwer (1864),  veehouder (1891), en Ybeltje Johannes Kooistra.

8.                   Johannes Kooistra, geb. Wartena (Idaarderadeel) 08.09.1867, van boerenbedrijf (1893), overl. voor 1942, tr. Idaarderadeel 11.05.1893 Minke Gosliga, geb. Jelsum (Leeuwarderadeel) 25.02.1869, overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 20.05.1942, d.v. Sijtze Auke Piers Gosliga, landbouwer, en Johanna Reinders Boonstra.
     MG tr. 2e Tietjerksteradeel 26.06.1909 Sipke Arends Castelein, geb. Suawoude (Tietjerksteradeel) 14.09.1855, overl. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 26.12.1931, z.v. Arend Hedzers Castelein, landbouwer, en Grietje Sipkes de Boer.
     SAC tr. 1e Idaarderadeel 06.05.1880 Eelkje Jans Kooistra, geb. Warga (Idaarderadeel) 12.12.1860, overl. Wartena (Idaarderadeel) 13.02.1906, d.v. Jan Jans Kooistra, landbouwer, en Wopkje Johannes Kooistra.

 

[12] Jan Pieters Alberts, ged. Groningen 28.03.1806, schipper (1830,1835), beurtschipper (1836) schipper (1838,1841), beurtschipper (1843,1869), binnenvader van het Geertruidsgasthuis (1874), overl. Groningen 06.09.1874, tr. Groningen 22.04.1830

[13] Marta Scholtens, ged. Groningen (Martinikerk) 15.06.1810, overl. Groningen 27.03.1891.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jantje Alberts, geb. Groningen 16.06.1831, overl. Groningen 16.03.1869, tr. Groningen 01.02.1854 Pieter Cornelis Drewes, geb. Groningen 08.09.1830, scheepskapitein (1854), beurtschipper (1870), scheepskapitein (1876), overl. Groningen 14.11.1876, z.v. Willem Jans Drewes en Hinderkje Krook.
     PCD tr. 2e Groningen 28.12.1870 Petronella Cornelia van Dijken, geb. Groningen 08.05.1842, overl. Dennenoord (Zuidlaren)  29.11.1906|b|, d.v. Nicolaas van Dijken en Sara Schuitema.
     PCvD tr. 2e Groningen 15.04.1879 Henderikus Pothoff, geb. Groningen 27.02.1837, scheepskapitein, z.v. Cornelius Pothoff, koopman, en Catharina Krook.

2.                   Johannes Alberts, geb. Groningten 06.11.1833, overl. Groningen 20.01.1834.

3.                   zoon Alberts, geb. Groningen 15.01.1835, overl. Groningen 15.01.1835.

4.                   Grietje Alberts, geb. Groningen 15.01.1836, tr. Groningen 26.11.1857 Hindrik Roelfs Dinkela, geb. Groningen 21.11.1829, scheepskapitein (1857), schipper (1869), z.v. Roelf Dinkela, commissionair, en Gezijna Blouw.

5.                   Pieter Alberts, geb. Groningen 12.07.1838, schipper (1861), beurtschipper (1875), scheepskapitein (1879), overl. Groningen 30.11.1923, tr. Groningen 21.11.1861 Janna van Hemmen, geb. Bedum 26.02.1839, overl. Groningen 02.02.1931, d.v. Jannes Hindriks van Hemmen, broodbakker, en Anna Hoenderken.

6.                   Johannes Alberts, geb. Groningen 30.01.1841, kok op het kofschip “Hinderika”, op reis van Koningsbergen naar Londen, op de hoogte van ’t Rijks hoofd in de Oostzee, overboord gevallen en verdronken, in de nacht van 08 op 09.10.1856|a|.

7.                   Kier Alberts, geb. Groningen 26.07.1843, overl. Groningen 08.05.1848.

8.                   Anna Alberts, geb. Groningen 06.05.1845, overl. Groningen 19.05.1846.

9.                   Anna Alberts, geb. Groningen 21.08.1847, overl. Groningen 09.03.1895, tr. Groningen 01.12.1875 Hendrik Veening, geb. Haren 30.07.1847, koffiehuishouder, overl. Groningen 17.04.1893, z.v. Eite Veening, smid, en Harmtje Bennink.

10.               Kier Alberts, geb. Groningen 11.03.1851, overl. Groningen 30.08.1851.

11.               Jan Alberts, geb. Groningen 06.07.1853; volgt [6].

 

Noten: |a| ingeschreven extract uit het scheepsjournaal van kapitein Pieter Cornelis Drewes {zwager} (overl.akte Groningen 24.02.1857 no.119); |b| ook overl.akte Naarden 1906 no.53.

 

[14] Hindrik Lutjeboer, geb. Oudeschans (Bellingwolde) 14.02.1828, secretaris en gemeenteontvanger (1853,1863), overl. Loppersum 28.09.1863, tr. Loppersum 20.10.1853

[15] Anna Jonker, geb. Loppersum 20.03.1815, winkelierster, overl. Loppersum 15.02.1887; tr. 1e Loppersum 07.06.1838 Hendrik Klinkhamer, geb. Loppersum ca. 1791, koopman (1822,1852), overl. Loppersum 23.09.1852, z.v. Klaas Rieuwkes, koopman, en Jantje Jans Klinkhamer.

     HK tr. 1e Loppersum 10.10.1822 Hindertje Ties Ludens, ook Hindrikje, geb. Stedum ca. 1803, overl. Loppersum 05.09.1823, d.v. Ties Michiel Ludens, ijzersmid, en Anna Engberts Hoving.

Uit het huwelijk Klinkhamer-Jonker:

1.                   Klaas Riewkes Klinkhamer, geb. Loppersum 07.04.1839, broodbakker (1879), winkelier (1909), overl. Ten Boer 22.04.1909, tr. voor 1871 Kornelske Oldenhuis, geb. Zeerijp (’t Zandt) 17.10.1843, overl. Ten Boer 09.05.1914, d.v. Hindrik Tijmens Oldenhuis, dagloner, en Aaltje Hindriks Wieringa.

2.                   Jan Klinkhamer, geb. Loppersum 16.12.1840, zeeman, overl. Amsterdam 12.03.1880|a|.

3.                   Schelto Klinkhamer, geb. Loppersum 07.12.1845, overl. Loppersum 12.10.1847.

4.                   Schelto Klinkhamer, geb. Loppersum 29.11.1849, koopman (1879,1887), manufacturier (1922), overl. Loppersum 07.05.1922, tr. Loppersum 27.05.1887 Stientje Post, geb. Westeremden (Stedum) 22.08.1852, overl. Loppersum 26.03.1922, d.v. Konraad Stevens Post, (ijzer)smid, en Hinderika Stoffers Zwaagman.

Uit het huwelijk Lutjeboer-Jonker:

5.                   Antje Lutjeboer, geb. Loppersum 24.08.1854; volgt [7].

6.                   Scheltina Alagonda Lutjeboer, geb. Loppersum 04.01.1856, overl. Loppersum 05.03.1857.

7.                   Scheltina Alagonda Lutjeboer, geb. Loppersum 19.10.1857, overl. Groningen 09.03.1932, tr. Loppersum 27.09.1883 Simon Jaarsma, geb. Ternaard (Westdongeradeel) 25.06.1852, opzichter (1883), sigarenwinkelier (1922), overl. Groningen 29.03.1922, z.v. Oege Simons Jaarsma, gardenier, en Grietje Gerbens Sjoerds.

 

Noten: |a| overl.akte Loppersum 1880 no.14.

 

[16] Gerben Eizes Weima, geb. ca. 1787, arbeider (1821,1831,1846,1854), overl. Boornbergum (Smallingerland) 22.06.1869, z.v. Eize Eizes Weima en Froukje Gerbens (-1820); tr. 2e Smallingerland 09.11.1822 Saakjen Berends Drent, geb. Drachten ca. 1795, arbeidster (1853,1854), overl. Boornbergum (Smallingerland) 04.05.1874, d.v. Berend Jakobs Drent, arbeider, en Minke Jans Bruinsma, arbeidster; tr. 1e

[17] Eelkjen Oebeles Bruinsma, geb. ca. 1783, arbeidster, overl. Boornbergum (Smallingerland) 26.11.1821, d.v. Oebele Jans Bruinsma en Feikjen N.

Uit het huwelijk Weima-Bruinsma:

1.                   Eize Gerbens Weima, geb. Boornbergum ca. 1809/1810; volgt [8].

2.                   Jan Weima, geb. Boornbergum (Smallingerland) 28.05.1821, boerenknecht (1846), arbeider (1871), olieslagersknecht (1878), potschipper (1895), overl. Wartena (Idaarderadeel) 14.04.1895|a|, tr. 1e Idaarderadeel 02.05.1846 Klaaske Kamstra, geb. Warga (Idaarderadeel) 15.01.1821, boerenmeid (1846), overl. Warga (Idaarderadeel) 07.12.1869, d.v. Jan Pieters Kamstra, kuiper, en Hieke Johannes; tr. 2e Idaarderadeel 18.10.1871 Geeske Keidel, geb. Boornbergum (Smallingerland) 01.08.1844, dienstmeid (1871), overl. Franeker 17.04.1878, d.v. Pieter Hendriks Keidel, arbeider, en Riemkjen Reins Kootje, arbeidster; tr. 3e Franeker 24.11.1878 Hendrikje Eijer, geb. Leeuwarden 08.05.1839, huishoudster (1878), winkelierster (1907), overl. Oudega (Smallingerland) 15.04.1907, d.v. Antoon Arends Eijer, schipper, en Jantje Andries Foppes.

Uit het huwelijk Weima-Drent:

3.                   Fokjen Weima, geb. Boornbergum (Smallingerland) 10.12.1822|b|.

4.                   Fokke Weima, geb. ca. 1822, overl. Boornbergum (Smallingerland) 16.10.1829|c|.

5.                   Berend Weima, geb. Boornbergum (Smallingerland) 31.12.1824, van boerenbedrijf (1854), arbeider (1860), overl. Boornbergum (Smallingerland) 15.02.1860, tr. Smallingerland 03.04.1854 Wietske van Houten, geb. Boornbergum (Smallingerland) 13.08.1822, arbeidster, overl. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 13.10.1901|e|, d.v. Harmen Jans van Houten, arbeider (1822), koemelker (1868), en Antje Willems van der Burg.
     WvH tr. 2e Opsterland 13.06.1868 Harm van der Vliet, geb. Luxwoude (Opsterland) 25.12.1822, arbeider (1846,1868), vervener (1883), overl. Korte Zwaag (Opsterland) 31.07.1883, d.v. Frans Heins van der Vliet, arbeider, en Roeltje Harmens van Zwol, arbeidster.
     HvdV tr. 1e Opsterland 21.12.1846 Maaike Jeens Akkerman, geb. Langezwaag (Opsterland) 31.12.1824, arbeidster, overl. Langezwaag (Opsterland) 04.08.1865, d.v. Jeen Andries Akkerman, akkerman (1824), arbeider (1846), en Elisabeth Jacobus Pool, arbeidster.

6.                   Albert Weima, geb. Boornbergum (Smallingerland) 19.10.1828, arbeider, overl. Boornbergum (Smallingerland) 27.11.1904, tr. Smallingerland 16.09.1853 Grietje Frieswijk, geb. Rottevalle onder Opeinde (Smallingerland) 05.10.1833, dienstmeid (1853), overl. Roordahuizum (Idaarderadeel) 11.12.1906|d|, d.v. Arend Jans Frieswijk, boerenknecht (1833), en Wietske Klazes van der Woude, arbeidster (1853).

 

Noten: |a| ook overl.akte Franeker 1895 no.47; |b| ‘een kind van het vrouwelijk geslacht’ (geb.akte Smallingerland 1822 fol.92); |c| ‘zoontje’, oud 7 jaar, aangifte door twee ‘geburen’ (overl.akte Smallingerland 1829 fol.27v); |d| ook overl.akte Smallingerland 1906 no.190; |e| ook overl.akte Schoterland 1901 no.195.

 

[18] Meine Eesges Terpstra, boer, overl. Warstiens 22.05.1810, tr.

[19] Wietske Abes Oevering, geb. Warga ca. 1773, boerin (1815,1834), overl. Warga (Idaarderadeel) 13.12.1856, d.v. Abe Sijmons Oevering (-1814) en Talkje IJpes; tr. 2e Roordahuizum 16.07.1815 Klaas Willems Kooistra, geb. Tietjerk ca. 1773, boerenarbeider (1815), boer (1816), landbouwer (1834), overl. Warstiens (Idaarderadeel) 28.04.1834, z.v. Willem Sipkes (-1796) en Trijntje Jans (-1793).

     KWK tr. 1e voor 1797 Jeltje Sjoerds, overl. voor 1815.

Uit het huwelijk Terpstra-Oevering:

1.                   Tjalkje Terpstra, geb. Warstiens ca. 1796, boerenmeid (1820), overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 20.03.1875, tr. Idaarderadeel 10.06.1820 Jan Hendriks van der Meer, geb. Wijns ca. 1797, boerenknecht (1820), arbeider (1886), overl. Tietjerk (Tietjerksteradeel) 16.07.1886, z.v. Hendrik Jans (-1806) en Grietje Wopkes, boerin (1820).

2.                   Eesge Terpstra, geb. Warstiens ca. 1799, boerenknecht (1823), landbouwer (1856), aang.lidmaat Warstiens 25.04.1821, overl. Warstiens (Idaarderadeel) 16.05.1892, tr. Idaarderadeel 05.06.1823 Rinske Pieters van der Meer, geb. Grouw ca. 1799, boerenmeid (1823), overl. Warstiens (Idaarderadeel) 29.02.1864, d.v. Pieter Ates van der Meer, boer, en Korneliske Aukes (-1801).

3.                   Trijntje Terpstra, geb. Warstiens ca. 1801; volgt [9].

4.                   Hiltje Terpstra, geb. Warstiens ca. 1805/1806, boerenmeid (1828), boerin (1860), aang.lidmaat 02.05.1824 (naar Suawoude 1829), overl. Warga (Idaarderadeel) 05.03.1860, tr. Idaarderadeel 15.05.1828 Jelle Reids de Jong, geb. Warga ca. 1802, boerenknecht (1828), aang.lidmaat 07.05.1826 (naar Suawoude 1829), overl. Warga (Idaarderadeel) 25.05.1881, z.v. Reid Jelles de Jong, arbeider, en Jetske Kornelis, arbeidster.

Uit het huwelijk Kooistra-Oevering:

5.                   Abe Kooistra, geb. Warstiens (Roordahuizum) 18.04.1816, overl. Warstiens (Roordahuizum) 24.04.1816.

 

[20] Johannes Sietses Kooistra, geb. Warstiens ca. 1793/1794, boer, landbouwer, overl. Leeuwarden 06.06.1862, z.v. Sietse Jans (-1812) en Jetske Johannes, boerin (1814); tr. 2e Idaarderadeel 09.01.1841|a| Doetje Oenses Pietersma, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 20.08.1811, landbouwster (1870), aang.lidmaat Warga 03.05.1840, overl. Leeuwarden 08.02.1898, d.v. Oense Dirks Pietersma en Wijtske Hendriks; tr. 1e Roordahuizum 11.06.1814

[21] Antje Abrahams Krootsma, geb. Oudemiede bij Suawoude 11.03.1791, boerenmeid (1814), boerin (1838), overl. Warga (Idaarderadeel) 23.02.1838, d.v. Abraham Sietses (-1808) en Wopkjen Hendriks.

Uit het huwelijk Kooistra-Krootsma (vader ook Kooijstra, moeder ook Kroodsma):

1.                   Jitske Kooistra, geb. Warga (Roordahuizum) 14.04.1815, dienstmeid (1838), herbergierster (1875), overl. Warga (Idaarderadeel) 14.11.1875, tr. Idaarderadeel 24.05.1838 Teunis Zwart, geb. Warga (Roordahuizum) 24.03.1814, bakkersknecht (1838), logementhouder (1867), aang.lidmaat Warga 06.05.1838, overl. Warga (Idaarderadeel) 02.08.1867, z.v. Pieter Gerbens Zwart, bakker, en Lizabeth Teunis.

2.                   Sijtze Kooijstra, ook Kooistra, geb. Warga (Roordahuizum) 29.10.1816, boerenknecht (1838,1847), overl. Poppingawier (Rauwerderhem) 16.11.1905|b|, tr. Idaarderadeel 08.05.1847 IJbeltje Hotsma, geb. Wartena (Idaarderadeel) 28.05.1826, overl. Poppingawier (Rauwerderhem) 11.08.1919, d.v. Siepke Uiltjes Hotsma, boer, en Hieke Hendriks Kooijstra, boerin.

3.                   Abraham Kooijstra, geb. Warga (Idaarderadeel) 08.01.1819, boerenknecht, tr. Idaarderadeel 15.05.1844 Aaltje de Boer, geb. Warga ca. 1824, d.v. Sipke Martens de Boer, landbouwer, en Antje Freerks Terpstra, landbouwster.

4.                   Jacob Kooijstra, geb. Warga (Idaarderadeel) 29.11.1820, boerenknecht, overl. (Idaarderadeel) 08.09.1847.

5.                   Jan Kooijstra, geb. Warga (Idaarderadeel) 15.12.1822 [bij huw. 1849 vader Kooistra, moeder Kroodsma]; volgt [10].

6.                   Wopkje Kooijstra, ook Kooistra, geb. Warga (Idaarderadeel) 18.07.1825, overl. Leeuwarden 17.11.1853, tr. Idaarderadeel 07.05.1851 Fokke Gjalts Dorhout, geb. Warga (Idaarderadeel) 17.08.1826, van boerenbedrijf (1851), landbouwer (1855), werkman (1885), overl. Wirdum (Leeuwarderadeel) 28.09.1885, z.v. Gjalt IJpes Dorhout en Baukje Wiegers Dijkstra.
     FGD tr. 2e Leeuwarden 19.09.1855 Geertje Sikkema, geb. Metslawier (Oostdongeradeel) 05.08.1833, d.v. Jan Jans Sikkema en Froukje Jans Reiding.

7.                   Hendrik Kooijstra, geb. Warga (Idaarderadeel) 28.09.1827, van boerenbedrijf (1853), overl. Nes (Utingeradeel) 31.07.1923, tr. Idaarderadeel 11.05.1853 Grietje Wiersma, geb. Warga (Idaarderadeel) 22.02.1831, van boerenbedrijf (1853), overl. Nes (Utingeradeel) 20.05.1922, d.v. Jelle Johannes Wiersma, landbouwer, en Jantje Annes Hemstra, ook Hiemstra, landbouwster.

8.                   Johannes Kooijstra, geb. Warga (Idaarderadeel) 05.04.1830, van boerenbedrijf (1855), overl. voor 1928, tr. Rauwerderhem 17.05.1855 Jantje Buitenveld, ook Buiteveld, geb. Rauwerd (Rauwerrderhem) 24.04.1833, van boerenbedrijf (1855), overl. Akkrum (Utingeradeel) 15.02.1928, d.v. Jacob Ruurds Buitenveld, boer, en Martjen Willem Feensma, boerin.

Uit het huwelijk Kooistra-Pietersma (vader ook Kooijstra):

9.                   Oense Kooijstra, ook Kooistra, geb. Warga (Idaarderadeel) 01.07.1841, landbouwer, tr. Leeuwarderadeel 11.05.1870 Hendrikje Wessels Plekker, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 05.11.1848, d.v. Wessel Geerts Plekker, landbouwer, en Reino Jochums de Boer, landbouwster.

10.               Wijtze Kooijstra, ook Kooistra, geb. Warga (Idaarderadeel) 25.01.1845, van boerenbedrijf (1872), tr. Leeuwarderadeel 23.05.1872 Baukje Harmens Olivier, geb. Jelsum (Leeuwarderadeel) 17.02.1855, d.v. Harmen Sipkes Olivier, landbouwer, en Hinke Aijbrens Andringa, landbouwster.

11.               Jacob Kooijstra, ook Kooistra, geb. Warga (Idaarderadeel) 10.09.1847, vleeshouwer, overl. Leeuwarden 01.08.1930, tr. Leeuwarden 08.05.1869 Martha Kleiterp, geb. Leeuwarden 02.02.1850, overl. Leeuwarden 12.11.1935, d.v. Sjoerd Pieters Kleiterp, slager, en Trijntje Gerrits Koster.

12.               Durk Kooistra, ook Dirk, geb. Warga (Idaarderadeel) 13.05.1849, koopman, overl. Leeuwarden 08.10.1883.

13.               Grietje Kooistra, geb. Warga (Idaarderadeel) 20.03.1852, overl. Warga (Idaarderadeel) 14.02.1855.

 

Noten: |a| bruidegom in akte Kooijstra, tekent met Kooistra (huw.akte Idaarderadeel 1841 no.2); |b| moeder Krooksma.

 

[22] Tjerk Edzers van der Woude, geb. Surhuisterveen ca. 1775/1776/1779/1780/1783, schipper (1816), koopman (1818,1825), schipper (1828), overl. Warga (Idaarderadeel) 05.09.1828, z.v. Edsger Rienks en Tietje Pieters; tr.

[23] Berber Durks, geb. Grouw ca. 1786, winkelierster (1828), overl. Warga (Idaarderadeel) 03.08.1835, d.v. Dirk Klazes en Japke Andries.

Uit dit huwelijk:

1.                   Durk van der Woude, ook Dirk, geb. Grouw ca. 1811, schipper (1839,1863), winkelier (1877), overl. Sint Annaparochie (Het Bildt) 24.10.1877, tr. Idaarderadeel 16.05.1839 Rinske Tillema, ook Tilma, geb. Ferwerd 22.04.1813, overl. Warga (Idaarderadeel) 17.09.1863, d.v. Sijbren Piers Tillema, landbouwer, en Antje Joukes de Vries.

2.                   Japke van der Woude, geb. Warga (Idaarderadeel) 10.03.1816, overl. Warga (Idaarderadeel) 20.04.1906, tr. Idaarderadeel 11.05.1842 Pieter Sijbrens Tilma, ook Pier, geb. Genum (Ferwerderadeel) 13.11.1818, boerenknecht (1842), koopman (1848), overl. Warga (Idaarderadeel) 25.02.1848, z.v. Sijbren Piers Tilma, landbouwer, en Antje Joukes de Vries, landbouwster.

3.                   Edzer van der Woude, geb. Warga (Idaarderadeel) 02.01.1818, schipper, overl. (Idaarderadeel) 15.04.1843.

4.                   Rienk van der Woude, geb. Warga (Idaarderadeel) 27.08.1820, (brood)bakker (1845,1849), tr. Leeuwarden 04.09.1845 Dettje Luitjens Bakker, geb. Dokkum ca. 1823, d.v. Luitjen Bakker, timmerman, en Marijke Jaspers van der Haak.

5.                   Geert van der Woude, geb. Warga (Idaarderadeel) 27.09.1822, timmerknecht, overl. Warga (Idaarderadeel) 15.06.1843.

6.                   Tietje van der Woude, geb. Warga (Idaarderadeel) 14.04.1825, naaister (1845,1852), overl. Warga (Idaarderadeel) 30.01.1911, tr. 1e Idaarderadeel 24.04.1845 Marten Wopkes de Boer, geb. Warstiens (Idaarderadeel) 04.04.1820, timmerknecht, overl. Warga (Idaarderadeel) 04.09.1849, z.v. Wopke Martens de Boer, timmerknecht (1820), timmerman (1845,1849), en Trijntje Klazes Krootsma; tr. 2e Idaarderadeel 06.05.1852 Bauke Piebes de Jong, geb. Akkrum (Utingeradeel) 18.10.1822, boerenknecht (1852), arbeider (1892), overl. (Idaarderadeel) 14.06.1892, z.v. Piebe Fokkes de Jong, arbeider, en Akke Sijttes Kempema, arbeidster.

7.                   Tjerkje van der Woude, geb. Warga (Idaarderadeel) 04.12.1828|a|; volgt [11].

 

Noten: |a| vader overleden, moeder per abuis Tettje Atzes van Stralen, aangifte door Feijkjen Brants Veenstra, oud 63 jaar, vroedvrouw (geb.akte Idaarderdaeel 1828 no.104).

 

[24] Pieter Alberts, geb. Pekela ca. 1755, schipper, overl. Groningen 30.04.1825|a|, tr. Nieuwe Pekela 07.01.1787

[25] Jantje Kiers, geb. Nieuwe Pekela ca. 1762, overl. Groningen 17.12.1838, d.v. Kier Hindriks, schipper, en Grietje Koster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albert Pieters, ged. Groningen (Martinikerk) 23.09.1788, schippersknecht, overl. Groningen 20.11.1819.

2.                   Kiert Pieters, ook Kier Pieters Alberts, ged. Groningen (Martinikerk) 07.12.1790, schipper (1820,1829), schuitevaarder (1850), overl. Groningen 26.05.1850, tr. Groningen 24.08.1820 Geessien Jans Mijs, ged. Groningen 04.09.1799, overl. Groningen 27.04.1877, d.v. Jan Jans Mijs, schipper, en Catrina Derks.
     GJM tr. 2e Groningen 06.08.1851 Johann Christian Friederich Georgs, geb. Wietersheim|b| 19.04.1798, overl. Groningen 11.09.1858, z.v. Friederich Georgs, landbouwer, en Marie Loise Simons.

3.                   Hindrik Pieters Alberts, ged. Groningen 02.07.1793, schipper, overl. (‘in een schip liggende in het Schuitendiep’) Groningen 07.11.1835, tr. Groningen 17.09.1829 Wipke Jans Bossien, ged. Groningen 17.02.1809, vroedvrouw (1841), overl. Groningen 14.11.1889, d.v. Jan Berends Bossien, schipper, en Mijna Martinus Rasker.
     WJB tr. 2e Groningen 18.11.1841 Jan Boer, geb. Amsterdam 09.08.1811, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 14.08.1811, schippersknecht (1837), schipper (1841), overl. Groningen 04.03.1875, z.v. Hendrik Jans Boer, schipper, en Fenna Pieters.
      JB tr. 1e Groningen 08.01.1837 Willemina Bleiker, ged. Groningen 26.02.1809, overl. Groningen 26.02.1840, d.v. Harm Bleiker, bleker, en Maria Arends, bleekster.

4.                   Jan Pieters Alberts, ged. Groningen 28.03.1806; volgt [12].

 

Noten: |a| ‘zijnde des overleden ouders namen niet bekend’ (overl.akte Groningen 1825 no.276); |b| destijds ‘Kreitz Minden, Koningrijk Pruissen’, nu Ortsteil van Petershagen, Kreis Minden-Lübbecke, Region Ostwestfalen, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[26] Hans Jans Scholtens, geb. Groningen ca. 1763, schipper (1812,1815), overl. (in het Jacob- en Annagasthuis) Groningen 17.10.1836, z.v. Jan Hansen, schipper, en Anna Scholtens; otr. Groningen 03.06.1804

[27] Grietje Willems Smit, geb. Onderdendam ca. 1778, overl. Groningen 06.06.1817|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Scholtens, ged. Groningen (Nieuwe Kerk) 22.11.1807, overl. Zuidhorn 14.01.1858,  tr. Zuidhorn 15.03.1828 Heere van der Donk, geb. Zuidhorn ca. 1807, wolkammer, overl. Zuidhorn 03.11.1883, z.v. Hedde Heeres van der Donk, wolkammer, en Jantje Jans.

2.                   Marta Scholtens, ged. Groningen (Martinikerk) 15.06.1810; volgt [13].

3.                   Johannes Scholtens, geb. Groningen 03.12.1812.

4.                   Klaas Scholtens, geb. Groningen 22.09.1815|a|, zeeman (1837), schipper van het kofschip “Alida” (1848), op reis van Dantzig naar Amsterdam met een lading tarwe (18.12), die op de hoogte van Falsterbo ‘in een ziekelijken staat verkeerde en tengevolge ijlhoofdigheid allerlei verwarde taal sprak’ (22.12), ‘gaf tussen Koppenhagen en Elseneur duidelijke tekenen van krankzinnigheid’, ‘bij de rede van Elseneur’ overboord gesprongen en ‘een prooi der golven geworden’ op 23.12.1848|e|, tr. Groningen 14.12.1837 Hinderkien Drewes, geb. Groningen 27.03.1815, overl. Groningen 05.03.1861, d.v. Jan Willem Drewes, schipper, en Hinderkien Crook.
     HD tr. 2e Groningen 20.02.1856 IJme Luites van Sluis, geb. Groningen 09.11.1811, schipper (1836), scheepskapitein (1849,1863), overl. Groningen 16.02.1863, z.v. Luite Takens van Sluis, schipper, scheepskapitein, en Jaantje IJmes.
     IJLvS tr. 1e Groningen 21.04.1836 Etje de Haan, geb. Nieuweschans 05.10.1811, overl. Groningen 26.12.1844, d.v. Berend Heikes de Haan, schipper, en Jantje Jans Huls; tr. 3e Groningen 30.05.1849 Annegien Singer, geb. Groningen 26.04.1814, overl. Groningen 01.11.1854, d.v. Philippus Derk Singer, koopman (1841), grutter (1849,1854), en Ida Ties Sikkens; tr. 4e Groningen 25.01.1862 Martha Klaassens van Zwol, geb. Ulrum 13.02.1816, overl. Groningen 07.12.1873, d.v. Klaas Jochems van Zwol, landbouwer, en Stijntje Siegers Bos.
     AS tr. 1e Groningen
21.10.1841 Jochgem de Jonge, geb. Groningen 29.05.1818, koopman (1841), stuurman op het kofschip “de Vriendschap” (1845), op 01.03.1845 vertrokken van Amsterdam naar de Oostzee, rechtsvermoeden van overlijden sedert 05.03.1845 (vonnis Arr.Rb. Groningen 06.04.1849)|d|, z.v. Jochgem Jochgems de Jonge, commissionair, en Hinderkien Blaauw.
     MKvZ tr. 1e Adorp 05.09.1842 Gerrardus Rijkens, ook Gerhardus, geb. Wehe (Leens) 23.01.1812, schoolonderwijzer, overl. Adorp 11.04.1854, z.v. Jan Gerrits Rijkens, schoolmeester (1812), schoolonderwijzer (1842), en Johanna van der Tuuk.

 

Noten: |a| aangifte door Sara Berends Schuitema, geauthoriseerde vroedvrouw, de vader ‘schipper, die op den eenentwintigsten dezer van hier is vertrokken’ (geb.akte Groningen 1815 no.789); |b| geen ouders vermeld (overl.akte Groningen 1817 no.321); |c| bruidegom per abuis geb. 21.09 (huw.akte Groningen 1837 no.252); |d| overl.akte Groningen 14.05.1849; |e| overl.akte Groningen 28.02.1849 no.163.

 

[28] Berend Tonkes Lutjeboer, ged. Oudeschans 24.04.1796, kleermaker, overl. Oudeschans (Bellingwolde) 08.04.1853, z.v. Tonke Berends Lutjeboer (ca.1766-), dagloner, en Martje Jans (Kruiter); tr. Bellingwolde 21.04.1827|b|

[29] Antje Hindriks van Hoorn, ged. Bourtange 08.02.1789, dagloonster (1823), naaister (1827), overl. Oudeschans (Bellingwolde) 19.06.1853|c|, d.v. Hindrik Wolters van Hoorn (-1813), watermulder, en Antje Cosma (-1826); tr. 1e Derk Jans Schortinghuis, overl. Nieuw-Beerta 28.03.1814.

Voorkinde (gewettigd bij het huwelijk):

1.                   Martje van Hoorn, later Lutjeboer, geb. Oudeschans (Bellingwolde) 16.07.1823|a|, naaister, overl. Oudeschans (Bellingwolde) 16.07.1844.

Uit dit huwelijk:

2.                   Hindrik Lutjeboer, geb. Oudeschans (Bellingwolde) 14.02.1828; volgt [14].

3.                   Tonko Lutjeboer, geb. Oudeschans (Bellingwolde) 27.05.1831, kleermaker, overl. Oudeschans (Bellingwolde) 11.12.1851.

 

Noten: |a| aangifte door Berend Lutjeboer die ‘verklaarde van hetzelfde kind vader te zijn’, get. Tonke Berends Lutjeboer, oud 57 jaar, geen relatie vermeld {opa} (geb.akte Bellingwolde 05.10.1823 no.72); |b| vier grootouders v/d bruid vermeld (huw.akte Bellingwolde 1827 no.2); |c| overledene d.v. Hindrik Harms van Hoorn, bakker, en Antje Korsema (overl.akte Bellingwolde 1853 no.36).

 

[30] Jan Hindriks Jonker, geb. Middelstum ca. 1785, (brood)bakker, overl. Loppersum 06.02.1845, z.v. Hindrik Jans Jonker, koopman, en Trientje Heikes, koopvrouw; tr. Loppersum (huw.contract) 02.05.1808

[31] Scheltje Balsters Zandt, geb. Loppersum ca. 1785, overl. Loppersum 27.03.1842, d.v. Balster Aljes Zandt, landbouwer, en Grietje Lommert, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Jonker, ged. Loppersum 02.04.1809, overl. Eenum (’t Zandt) 22.05.1841, tr. Loppersum 21.10.1837 Harm Koolman, geb. Eenum ca. 1808, landbouwer (1830), koopman (1843), overl. Eenum (’t Zandt) 21.03.1843, z.v. Nanno Harms Koolman en Marijke Egberts, landbouwster (1837).
     HM tr. 1e Loppersum 11.12.1830 Antje Eltjes Slierma, geb. Loppersum ca. 1802, overl. Loppersum17.09.1833, d.v. Eltje Gerrits Slierma, wagenmaker, en Aaltje Simons Scholma.

2.                   Hendrik Jonker, geb. Loppersum ca. 1811, broodbakker, overl. Loppersum 27.09.1887, tr. Bedum 23.11.1844 Evertje Kollenborg, geb. Ellerhuizen (Bedum) 02.05.1819, broodbakkersche (1888), overl. Loppersum 01.10.1888, d.v. Jan Jans Kollenborg, landbouwer, en Betje Everts Bruins, landbouwster

3.                   Albertus Jonker, geb. Loppersum 20.05.1813, (brood)bakker, overl. Loppersum 16.02.1895, tr. Loppersum 29.05.1845 Frouke Hofman, geb. Loppersum 16.05.1815, overl. Loppersum 22.04.1863, d.v. Jan Aljes Hofman, landbouwer, en Ietje Jans Nienhuis, landbouwster.

4.                   Anna Jonker, geb. Loppersum 20.03.1815; volgt [15].

5.                   Petrus Jonker, geb. Loppersum 13.01.1818, broodbakker, overl. Warffum 04.03.1893, tr. 1e Loppersum 28.11.1849 Jakomijna Wierenga, geb. Wirdum (Loppersum) 21.04.1825, overl. Warffum 15.03.1850, d.v. Hindrik Derks Wierenga, dagloner, en Trientje Jakobs, dagloonster; tr. 2e Warffum 29.04.1852 Geeske van Zeewijk, geb. Warffum 03.12.1817, overl. Warffum 20.06.1888, d.v. Hindrik Ebels van Zeewijk, landbouwer, en Geertje Arijs, landbouwster.

6.                   Trientje Jonker, geb. Loppersum 10.04.1827, overl. Loppersum 31.08.1894, tr. Warffum 15.01.1853 Beerent Esman, ook Berend, geb. Warffum 30.09.1826, verwer, overl. Loppersum 11.03.1890, z.v. Ame Berents Esman, verwer, en Aafke Harms Knol.

 


terug naar Kwartierstaten Tilburgse hoogleraren