Gezocht

 


 

“Op de Loosduinsche Groentenveiling werd gisteren de eerste tomaat aangevoerd door den heer Fr. Lelieveld. De vrucht bracht 10 ct. op.”

(Het Vaderland 03.04.1937)

 


 

“Gisteravond heeft hier een droevig ongeluk plaats gehad.

Te ongeveer halftien was de 23-jarige A. Lelieveld, wonende in de Prinsensteeg, in gezelschap van een jonger broertje, aan de Schie bezig zich te oefenen in het fietsrijden. Ineens schoot de fiets naar den waterkant, zonder dat Lelieveld bij machte was van de machine af te springen, zoodat hij ter hoogte van de lijstenfabriek te water raakte en door den sterken stroom dreef hij spoedig de sluis in. Wel was er spoedig hulp bij de hand, doch alvorens deze iets tot redding van den drenkeling kon uitrichten, was hij reed in de diepte gezonken.

Onmiddellijk werd een aanvang gemaakt met het dreggen, doch eerst te halfeen vannacht gelukte het aan de politie het lijk op te visschen, Het werd naar de ouderlijke woning gebracht, waar een geneesheer den dood moest constateeren.”

(Schiedamsche Courant, 18 februari 1905)

 


 

     “Heden (Dinsdag) ochtend omstreeks drie uur (..) dat een zekere Johannes Pieter Lelieveldt, een jongmensch van 21 jaar, vermoord was door Roelof Willem Seeman, oud 23 jaar. (..) De jongelieden Seeman, Lelieveldt, Condu en Knevel, alsmede twee Javaantjes waren den vooravond te zamen uitgegaan en ten huize van een dezer Javanen werd een stevig glas gedronken. Het gewoon gevolg van zulke pretjes bleef niet uit, al spoedig ontstonden oneenigheden. (..) Volgens de verklaring van de huishoudster van Lelieveld zou Seeman hem bij zijn huis gekomen met een kris ter hoogte van de rechterborst een steek hebben gegeven. L. Had nog de kracht om naar huis te loopen en achterover te gaan liggen op een bank. (..) Toen zij kort daarop weder naar den gewonde ging kijken, bemerkte dat hij dood was. Zij is toen onmiddellijk naar het huis geloopen van den vader van Lelieveldt die achter den A.C. Winkel woont. (..) Hedenmiddag had onder groote deelneming de begrafenis plaats van den nog zoo jeugdigen Lelieveldt.” – De Sumatra post 08.04.1904.

 

     “Het Soer. Hbld. van 25 Maart meldt: Hedenmorgen werd hier in de buurt Dapoean een moord gepleegd. Zekere Seeman, een twintigjarige jongman, smid bij hetmarine-etablissement, in gezelschap van zekeren Kneevel, zocht ruzie met zekeren Lelieveld Jr. om een vrouwenquaestie. Seeman stak Lelieveld een lang mes tussen hals en schouder in de borst. De steek drong diep in de longen door en de gewonde was onmiddellijk dood. De moordenaar werd gevangen genomen.” – Algemeen Handelsblad 21.04.1904.

 


 

“De beweerde samenzweerders van Windhoek, de aanleggers van het beruchte anti-Duitsche Boerencomplot, zoo bericht de Zuid-Afrikaansche Post, krijgen zachte straf. Twee hunner, Lelieveld en Botha, zijn tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld. In de acte van beschuldiging wordt hun ten laste gelegd, dat zij zich in het geheim met anderen vereenigd hadden, om wapenen en schietvoorraad te bemachtigen, aan den heirweg Duitsche kolonnes te overvallen, Gobabis in te nemen en met den gemaakten buit de Engelsche grenzen over te trekken. Stichting eener Boerenrepubliek in Duitsch Zuid-West-Afrika schijnt dus buiten den kring der idealen van deze Boeren te hebben gelegen.”

(Het nieuws van den dag: kleine courant, 18 december 1905)

 


 

[geen voorgedrukt formulier] (Dordrecht 21-11-1882) Ik heb de eer U Ed.
Achtb. te berigten, dat op den 15 November 1882 te Dordrecht de navolgende
personen wegens openbare dronkenschap zijn veroordeeld:[..] Cornelis Leliveld [bijnaam Cees Spijkervet] [..], allen tot f 15 subs. 7 dagen c.e.

 

(13-3-1883) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 7 Maart 1883, is veroordeeld de persoon van: [..] C. Leliveld [..] {9 personen}

 

(29-9-1883) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 26 September 1883, is veroordeeld de persoon van: [..] C. Leliveld [..] {23 personen}

 

[geen voorgedrukt formulier] (13-11-1883) Ik heb de eer UEd. Achtb. te berigten dat op den 7 November 1883 voor het kantongeregt Dordrecht de navolgende personen wegens openbare dronkenschap zijn veroordeeld: [..] C. Lelieveld [..] {46 personen}

 

[geen voorgedrukt formulier] (11-12-1883) Ik heb de eer UEd. Achtb. te berigten dat op den 5 December 1883 voor het kantongeregt Dordrecht de navolgende personen wegens openbare dronkenschap zijn veroordeeld: [..] Cornelis Lelieveld [..] {16 personen}

 

(12-2-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 6 Februari 1884, is veroordeeld de persoon van: C. Lelieveld [..] {15 personen}

 

(2-4-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 2 April 1884, is veroordeeld de persoon van: [..] C. Lelieveld [..] {10 personen}

 

(11-6-1884) Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 3 Juni 1884, is veroordeeld de persoon van: [..] C. Lelieveld [..] {7 personen}

 

(23-12-1885) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht, Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 16 December 1885 is veroordeeld de persoon van: [..] C. Lelievelt [..] {23 personen}

 

(9-11-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht, Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 3 November 1886 is veroordeeld de persoon van: [..] C. Lelievelt [..] {9 personen}

 

(21-12-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht, Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 15 December 1886 is veroordeeld de persoon van: [..] C. Lelievelt [..]  {16 personen}

(29-12-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht, Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 22 December 1886 is veroordeeld de persoon van:
[..] C. Lelievelt [..] {6 personen}

 

(30-1-1887) Aan Burgemeesters en Wethouders te Dordrecht, Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 26 Januari 1887, is veroordeeld de persoon van : [..] C. Lelievelt [..] {11 personen}

De Ambtenaar van het openb. Ministerie b/d. Kantongeregten in het Arrondissement Dordrecht.

 

(2-3-1887) Aan Burgemeesters en Wethouders te Dordrecht, Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 23 Februari 1887, is veroordeeld de persoon van:  ..] C. Lelieveld [..] {11 personen}

(14-3-1887) Aan Burgemeesters en Wethouders te Dordrecht, Ik heb de eer U Ed. Achtb., ingevolg de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling 11a No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 9 Maart 1887, is veroordeeld de persoon van: C. Lelieveld [..] {6 personen}

 

(29-3-1887) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 23 Maart 1887 veroordeeld zijn: [..] C. Lelievelt [..] {8 personen}

 

(12-4-1887) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 6 April 1887 veroordeeld zijn: [..] C. Lelieveld [..] {8 personen}

(2-10-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 26 September 1888 veroordeeld zijn: [..] C. Lelievelt [..] {17 personen}

 

(16-10-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 10 October 1888 veroordeeld zijn: [..] C. Lelievelt [..] {9 personen}

 

(12-11-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 7 November 1888 veroordeeld zijn: [..] C. Lelieveld [..] {8 personen}

 

(27-12-1888) Ik heb de eer U Ed. Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor 't kantongerecht te Dordrecht op den 19 December 1888 veroordeeld zijn: [..] C. Lelievelt [..] {5 personen}

 

(20-3-1889) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare donkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 13-3-1889 veroordeeld zijn: [..] C. van Lelieveld [..] {5 personen}

(30-4-1889) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 24-4-1889 veroordeeld zijn: [..] C. Lelievelt [..] {7 personen}

 

(19-8-1889) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 14-8-1889 veroordeeld zijn: C. Lelieveld [..] {4 personen}

(1-4-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 26-3-1890 veroordeeld zijn: [..] Cornelis Lelivelt, 69 {8 personen}

 

(10-12-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 3-12-1890 veroordeeld zijn: [..] Cornelis Lelieveld, 69 {3 personen}

 

(3-10-1891) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 30-9-1891 veroordeeld zijn: [..] Cornelis Lelieveld, 70 {9 personen}

(21-10-1891) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 14-10-1891 veroordeeld zijn: [..] Cornelis Lelievelt, 70 jaren [..] {10 personen}

 

(3-12-1891) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 25-11-1891 veroordeeld zijn: [..] Cornelis Lelivelt, 68 [..] {11 personen}

 

(2-12-1892) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 30-11-1892 veroordeeld zijn: [..] Cornelis Lelieveld [..] {8 personen}

 

(4-2-1893) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 25-1-1893 veroordeeld zijn: [..] Cornelis Lelieveld {2 personen}

 

(Dordtsche Courant, verzameld door Erica)

 


 

 “Gisternamiddag had de vrouw van Jacobus Lelieveld, wonende aan de Glazenstraat te Dordrecht, terwijl zij met een kinderwagen, waarin haar ruim 2-jarig kindje lag, langs den Binnenkalkhaven reed, het ongeluk met wagen en al van de kade in de haven te vallen. Haar man, die in het naburige kolenpakhuis van den heer Kuipers werkte, snelde terstond te hulp, sprong in het water, en wist zijn vrouw te redden. Vlotters, die in de haven werkzaam waren, haalden, in een roeiboot gezeten, het kindje met een haak op, en slaagden er met veel moeite in de kleine drenkeling, die reeds bewusteloos was, weer tot bewustzijn te brengen. Het drietal werd in het pakhuis van den heer K. gebracht en kon, na van den schrik bekomen te zijn, huiswaarts gaan.”

(Schiedamsche Courant, 20 mei 1908)

 


 

 “Vanmorgen om half tien is per brancard naar het ziekenhuis gebracht de 23-jarige J. Lelieveld, wonende Zalmstraat, die bij het inladen van fusten in een schuit een gevuld fust, dat uit den haak schoot, op den rechtervoet had gekregen, en daardoor ernstig werd gekwetst.”

(Schiedamsche Courant, 21 juni 1913)

 


 

 “De 14-jarige N. Lelieveld, werkzaam in de stoomhoutzagerij van de firma Wouterlood en Berkelaar, kwam gisteren door eigen onvoorzichtigheid daar in aanraking met een cirkelzaag, wat hem het afzagen van een duim kostte.”

(Schiedamsche Courant, 25 januari 1894)

 


 

(30-12-1890) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 24-12-1890 veroordeeld zijn: Philippus van Lelieveld, 21 jaren [..] {6 personen}

 

(20-9-1892) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 21-9-1892 veroordeeld zijn: [..] Philippus Lelieveld, 23 {15 personen}

 

(4-10-1894) Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten, dat wegens openbare dronkenschap voor het kantongerecht Dordrecht op de 26-9-1894 veroordeeld zijn: [..] Philippus Leliveld, 26 {11 personen}

 

(Dordtsche Courant, verzameld door Erica)

 


 

“Hedenmiddag omstreeks 11 uur struikelde de 9-jarige W. Lelieveld voor de Bierbrouwerij ‘de Griffioen’ aan de Westvest, tengevolge waarvan hij in glasscherven viel en verwondingen aan het gelaat kreeg. Op zijn huilen kwam een man naar hem toe die den knaap een zakdoek om den lip bond en hem daarna naar een dokter bracht.”

(Schiedamsche Courant, 27 februari 1919)

 


 

“Hedenmiddag te 2½ uur kwam de 13-jarige Lelieveld, bediende in Magazijn Sport alhier, op de fiets de Appelmarktbrug over terwijl van de andere zijde de sleeperswagen der firma Thijssen deze brug passeerde. Hij kwam daarbij in aanraking met het achterwiel van den wagen, tengevolge waarvan zijn fiets vernield werd en hij z’n voet zoodanig bezeerde dat hij van den grond moest worden opgenomen en binnengedragen, eerst in den vischwinkel van den heer v.d. Kooy en daarna in de branderij van de firma J.T. Beuzers, waar zijn vader meesterknecht is. Nadat een dokter was ontboden en de knaap een half uur koude compressen op de pijnlijke plaatsen had gehad, is hij gedeeltelijk loopende, gedeeltelijk per paardentram naar de ouderlijke woning in de Gorzen gegaan.”

(Schiedamsche Courant, 23 juni 1904)

 

- - - - -

 

Nog een almachtige meesterknecht. – Op de branderij van den heer I.T. Beukers, Lange Haven, deed zich het volgende geval voor:
H. Beumer, gistzitter, voor een loon van 600 centen, waarvoor hij ook water moet storten, was Woensdag 10 Augustus ’s namiddags ca. 4 uur klaar met ‘verkoelen’ zonder nog tijd gehad te hebben om zijn ‘prakkie’ op te eten, toen hem door den meesterknecht Lelieveld gelast werd: «Manus, neemt eens den gistwagen en gaat eens naar ’t spoor om voor Mijnheer een hondenhok te halen.» Manus was natuurlijk niet erg ingenomen met dat bevel, omdat hij nog niet gegeten had, en omdat het z.i. geen branderijwerk was, en weigerde daarom het hondenhok te halen. Waarop de meesterknecht hem toevoegde: «Wanneer je het verdomt kan je Zaterdag vertrekken.» Waarop Manus antwoordde dat hij niets te verdommen had, maar dat hij meende dat hij werk genoeg deed voor zijn 600 centen

Zaterdag, bij het uitbetalen van het loon, zeide de meesterknecht: «Manus, hier heb je je geld, en… je hebt er zeker op gerekend?»

Zeker heb ik er op gerekend, maar omdat ik al reeds ander werk heb gevonden, zal ik toch de vrijheid nemen, Uwe wijze van handelen publiek te maken, waarop de meesterknecht hen toevoegde: dat durf je toch niet.

N.B. Deze man was 27½ jaar in dienst bij dezen patroon. Het oordeel over deze wijze van handelen is overgelaten aan het publiek.”

(De Moker, Orgaan van de Afdeeling Schiedam der Sociaaldemokratische Arbeiderspartij, zaterdag 27 augustus 1904)

 


terug naar het overzicht Leliveld