Fragment Schimmel (15)

 

 

Dit fragment betreft een aanvulling op de families gepubliceerd door Teus Schimmel op tschimmel.nl.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, december 2008 (herzien december 2011)

 


 

I. Hendrik Schimmel, woont Blankenham 1748|a|, tr. Geertien Hendriks.

Uit dit huwelijk:

1.                  Harm Hendriks, geb. tussen 1738 en 1748|b|; volgt II.a.

2.                  Hendrik Hendriks, geb. tussen 1738 en 1748|c|; volgt II.b.

 

Noten: |abc| Volkstelling Kwartier van Vollenhove 1748 (knechten en meiden: Lubbert Mensen).

 


 

II.a.  Harmen Schimmel, z.v. I, tr. voor 1781 Marrichjen Luijten.

Uit dit huwelijk:

1.                  Luite Harms Schimmel, geb. Blankenham ca. 1781, veehouder, overl. Kuinre 29.10.1864, tr. 1e voor 1852 Farrigje Zunter, geb. Steggerda ca. 1774, overl. Kuinre 24.08.1852, d.v. Jan Jans Zunter en Aaltje Koenen; tr. 2e Kuinre 06.05.1853|a| Hillegien Ruijling, geb. Echten (Lemsterland) 16.09.1823, overl. na 1864, d.v. Hendrik Ruijling, ook Jan Hendrik Ruiling, en Klaasjen Hilbers Veltkamp.

 

Noten: |a| huw.akte Kuinre 1853 no.3 (hij 72, zij 29).

 


 

II.b.  Hendrik Schimmel, z.v. I, tr. voor 1777 Trijntje Pieters.

Uit dit huwelijk:

1.                  Peter Schimmel, geb. Blankenham ca. 1777; volgt III.a.

2.                  Geert Schimmel, geb. Blankenham ca. 1786; volgt III.b.

 


 

III.a.  Peter Hendriks Schimmel, z.v. II.b, geb. Blankenham ca. 1777, arbeider, overl. Kuinre 27.02.1848, tr. Kuinre 11.06.1812 Grietjen Harms Beld, geb. Blankenham ca. 1788, overl. Kuinre 06.01.1857, d.v. Harm Beld en Kleisje Willems.

Voorkind (gewettigd bij huwelijk):

1.                  Trijntjen Pieters Schimmel, geb. Blankenham (Kuinre en Blankenham) 03.04.1812, overl. Kuinre 12.11.1835.

Uit dit huwelijk:

2.                  Harmannus Schimmel, geb. Kuinre 13.02.1813, overl. Kuinre 22.04.1815.

3.                  Hendrik Schimmel, geb. Kuinre 11.04.1814; volgt IV.a.

4.                  Harm Schimmel, geb. Kuinre 27.08.1815; volgt IV.b.

5.                  Kleisje Schimmel, geb. Kuinre 18.12.1817, woont Kuinre (1841), overl. Blankenham 15.03.1851, tr. Kuinre 17.09.1841 Hendrik Dikken, geb. Stad Vollenhove 18.10.1816 (akte), arbeider, overl. Blankenham 21.04.1866, z.v. Klaas Dikken en Geertjen Beld.
Uit dit huwelijk: Peter, ged. Kuinre 1843 (no.25), winkelier, overl. Kuinre 24.10.1914, tr. Wietske de Haan: uit dit huwelijk: Hendrik Dikken, tr. Kornelia Schimmel.
En voorts: Klaas, geb. Kuinre xx.01.1842 (no.3), overl. Kuinre 08.02.1842; Geertje, geb. Kuinre 1845 (no.25), overl. Blokzijl 20.11.1918.
     HD tr. 2e Blankenham 10.12.1852 Tiemetje de Boer, geb. Blankenham ca. 1814, overl. Kuinre 25.11.1869, d.v. Barteld Remmelts de Boer en Jantjen Reinders Steenbeek.

6.                  Elizabeth Schimmel, geb. Kuinre 09.10.1819, overl. Kuinre 21.09.1826.

7.                  Marchien Schimmel, geb. Kuinre 28.11.1822, overl. Kuinre 14.12.1850|a|, tr. Kuinre 12.08.1849 Jan Dikken, geb. Kuinre 08.12.1820 (no.33), z.v. Klaas Dikken en Geertjen Beld.
Uit dit huwelijk: Klaas, geb. Kuinre 1850 (no.13), overl. Kuinre 05.10.1851.
     JD tr. 2e Weststellingwerf 29.05.1854 Trijntje Machiels Peereboom.

8.                  Jan Schimmel, geb. Kuinre 02.09.1824, overl. Kuinre 29.10.1828.

9.                  Jacob Schimmel, geb. Kuinre 04.11.1826, overl. Kuinre 23.02.1827.

10.              Jan Schimmel, geb. Kuinre 20.04.1829, arbeider, overl. Kuinre 03.09.1870.

 

Noten: |a| Margjen.

 


 

IV.a.  Hendrik Schimmel, z.v. III.a, geb. Kuinre 11.04.1814, arbeider (1849), overl. Lemsterland 12.05.1888, tr. 1e Lemsterland 27.05.1838 Martje Gerbens de Jong, geb. Rotsterhaule (Schoterland) ca. 1810, overl. Lemsterland 22.03.1862; tr. 2e Lemsterland 28.04.1867 Huitje Geerts van der Bijl, geb. Sloten ca. 1819, overl. Lemsterland 05.08.1899, d.v. Geert Jacobs van der Bijl en Joltje Hendriks de Vries.

     HGvdB tr. 1e Sloten 01.05.1842 Roelof Geerts Ferdinants, geb. Follega (Lemsterland) 13.04.1815, overl. 23.10.1859, z.v. Geert Roelofs Ferdinants en Aaltje Willems de Hei.

Uit het huwelijk Schimmel-de Jong:

1.                  Trijntje Schimmel, geb. Lemmer (Lemsterland) 07.03.1839, overl. Lemsterland 14.06.1903, tr. Lemsterland 13.10.1861 Jan Jans Mink, geb. Sintjohannisga (Schoterland) 18.09.1834, overl. Lemsterland 16.12.1916, z.v. Jan Jans Mink en Albertje Louws Woudstra.
Uit dit huwelijk: Maartje, geb. Lemsterland 28.06.1863, overl. na 1889; Jan, geb. Lemsterland 12.04.1866; Hendrik, geb. Lemsterland 11.02.1869, w.s. jonggestorven; Albertje, geb. Echten (Lemsterland) 26.12.1870, overl. na 1891; Hendrik, geb. Lemsterland 01.03.1874; Barteld, geb. Lemsterland 25.05.1876; Pieter, geb. Lemsterland 22.06.1879; Louw, geb. Lemsterland 30.11.1881; Jacobus, geb. Lemsterland 09.04.1886.

2.                  Grietje Schimmel, geb. Eesterga (Lemsterland) 29.09.1840, overl. Lemsterland 05.01.1936, tr. Lemsterland 12.05.1867 Lenze Sibbeles de Boer, geb. Sloten 04.09.1838, overl. Lemsterland 30.01.1922, z.v. Sible Jans de Boer en Aukjen Johannes Pool.
Uit dit huwelijk: Aukje, geb. Haskerland 15.02.1868, Opsterland 12.10.1872|a|; Hendrik, geb. Grouw (Idaarderadeel) 28.06.1871, overl. na 1895; Sibbele, geb. Opsterland 23.03.1874; Johannes, geb. Gaasterland 03.05.1877; Martje, geb. Lemsterland 21.04.1880.

3.                  Pietertje Schimmel, geb. Eesterga (Lemsterland) 04.08.1843, overl. Lemsterland 25.09.1888, tr. Lemsterland 14.05.1865 Eelke de Vries, geb. Oosterzee (Lemsterland) 29.11.1837, overl. Lemsterland 21.07.1906, z.v. Jan Sienes de Vries en Klaaske Eelkes Feenstra.
Uit dit huwelijk: Hendrik, geb. Lemsterland 17.10.1866; Wytske, geb. Lemsterland 12.09.1869, w.s. jonggestorven; Martje, geb. Lemsterland 13.11.1872; Wytske, geb. Lemsterland 19.09.1877.

4.                  Jacobje Schimmel, geb. Lemmer (Lemsterland) 22.01.1846, overl. Sintjohannesga (Schoterland) 29.04.1887, tr. Lemsterland 22.04.1866 Douwe van der Veer, geb. Oosterzee (Lemsterland) 03.03.1841, schilder, overl. Rotsterhaule (Schoterland) 20.04.1920, z.v. Freerk Syberens van der Veer en Aafje Cornelis Schagen.
Kind van Jacobje|b|:

1.                   Aafje Schimmel, later Van der Veer, geb. Lemsterland 07.04.1866.

     DvdV tr. 2e Schoterland 13.03.1902 Bontje Akkerman, geb. Oldeboorn (Utingeradeel) 20.05.1860, d.v. Sjouke Botes Akkerman en Jitske Ottes Vleeschhouwer.
     BA tr. 1e Utingeradeel 16.10.1881 Luitzen Trip, geb. Gorredijk (Opsterland) 05.11.1859, machinist, overl. Rotterdam 18.08.1889|c|, z.v. Hendrik Luitzens Trip en Ottje Rommerts van der Zee.

5.                  Gerbrigje Schimmel, geb. Lemmer (Lemsterland) 15.05.1849, overl. Lemsterland 13.06.1920, tr. Lemsterland 23.07.1880 Jacob Zeilstra, geb. Lemmer (Lemsterland) 09.01.1846, z.v. Jacob Annes Zeilstra en Akke Durks Asma.
Uit dit huwelijk: Martje, geb. Lemmer (Lemsterland) 11.03.1882, overl. na 1903.

6.                  Margje Schimmel, geb. Lemmer (Lemsterland) 29.03.1852, overl. Lemsterland 12.09.1970; ongehuwd.

 

Noten: |a| ook overl.akte Sloten 1872 no.A13; |b| erkend bij het huwelijk; |c| ook overl.akte Ćngwirden 1889 no.66.

 


 

IV.b.  Harm Schimmel, z.v. III.a, geb. Kuinre 27.08.1815, arbeider, overl. Kuinre 21.05.1891, tr. Kuinre 29.10.1842 Wijbigje de Lange, geb. Kuinre 08.12.1816, overl. Kuinre 19.08.1886, d.v. Luite Pellen de Lange, boer, en Willempkje Fakes Veenema.

Uit dit huwelijk (vader ook Harmen, moeder ook Wiebigje/Wiebigjen):

1.                  levenloze dochter, Kuinre 10.04.1843.

2.                  Peter Schimmel, geb. Kuinre 14.04.1844; volgt V.a.

3.                  Willempke Schimmel, geb. Kuinre 24.06.1845, overl. Kuinre 20.07.1845.

4.                  Willempke Schimmel, geb. Kuinre 13.09.1846, overl. Kuinre 05.03.1927.

5.                  Grietje Schimmel, geb. Kuinre 22.08.1848, overl. Kuinre 21.09.1848.

6.                  Luite Schimmel, geb. Kuinre 07.02.1850, arbeider, overl. Kuinre 28.11.1876.

7.                  Kleisje Schimmel, geb. Kuinre 13.04.1851, overl. Kuinre 26.10.1851.

8.                  Kleisje Schimmel, geb. Kuinre 16.09.1852, kruidenierster, overl. ’s-Gravenhage 28.11.1913.

9.                  Jantje Schimmel, geb. Kuinre 06.07.1854, overl. Kuinre 02.07.1860.

10.              Grietje Schimmel, geb. Kuinre 02.11.1856, overl. Utrecht 06.01.1918|a|.

11.              Pelle Schimmel, geb. Kuinre 13.04.1858, overl. Kuinre 18.07.1858.

 

Noten: |a| oud 60 jaar, ‘zijnde verder niets bekend’ (overl.akte Utrecht 1918 no.45).

 


 

V.a.  Peter Schimmel, z.v. IV.b, geb. Kuinre 14.04.1844, vrachtrijder, overl. Kuinre 22.08.1910, tr. Kuinre 21.05.1869 Jannetje Wagter, geb. Kuinre 11.03.1845, overl. Kuinre 27.04.1934, d.v. Rengenerus Wagter (-1861), schipper, en Kornelia de Boer (-1861).

Uit dit huwelijk:

1.                  Harmen Schimmel, geb. Kuinre 16.03.1870; volgt VI.a.

2.                  Rengenerus Schimmel, geb. Kuinre 18.03.1871, vrachtrijder, overl. Kuinre 19.09.1901.

3.                  Lute Schimmel, geb. Kuinre 01.06.1873, overl. Kuinre 27.03.1886.

4.                  Kornelia Schimmel, geb. Kuinre 18.01.1876, overl. Zwolle 20.11.1942|a|, tr. Kuinre 02.03.1899 Hendrik Dikken, geb. Kuinre 12.05.1876, manufacturier (1923), vrachtrijder (1929), woont Kuinre (1944), overl. Assen 12.04.1944|b|, z.v. Peter Dikken (z.v. Hendrik Dikken en Kleisje Schimmel) en Wietske Haantjes.
Uit dit huwelijk: Wietske, geb. Kuinre 1899 (no.29), overl. na 1929; Peter, geb. Kuinre 1900 (no.21), overl. na 1923.

5.                  Wiebigje Schimmel, geb. Kuinre 19.10.1878, overl. Kuinre 07.05.1930.

 

Noten: |a| ook overl.akte Kuinre 1942 no.8; |b| ook overl.akte Kuinre 1944 no.6.

 


 

VI.a. Harmen Schimmel, z.v. V.a, geb. Kuinre 16.03.1870, vischhandelaar (1898,1925), overl. Bussum 02.07.1950, tr. Kuinre 21.04.1898 Petertje Scheffer, geb. Kuinre 04.08.1877, overl. na 1950, d.v. Willem Scheffer, arbeider, en Trijntje Boelsma.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jannetje Schimmel, geb. Kuinre 28.11.1898, overl. na 1957, tr. Kuinre 08.10.1925 Pieter Vlieg, geb. Augustinusga (Achtkarspelen) 10.06.1895, banketbakker, overl. Bussum 27.11.1957, z.v. Douwe Vlieg en Merkje Bos.

2.                  Willem Schimmel, geb. Kuinre 01.11.1906; volgt VII.a.

 


 

VII.a. Willem Schimmel, z.v. VI.a, geb. Kuinre 01.11.1906, viskoopman, tr. Noordwijk 02.01.1930 Alida Susanna Rotteveel, geb. Wassenaar 30.08.1903, d.v. Arnoldus Dirk Rotteveel en Grietje Kret.

Uit dit huwelijk:

1.                  Arnoldus Dirk Schimmel, geb. Kuinre ca. 1939, overl. Naarden 15.01.1944|a|.

 

Noten: |a| overl.akte Bussum 1944 no.36.

 


 

III.b.  Geert Schimmel, z.v. II.b, geb. Blankenham ca. 1786, boerenknegt (1817), arbeider (1831), overl. Blokzijl 26.11.1831, tr. Blokzijl 20.07.1817 Grietje Smit, geb. Blokzijl ca. 1789, arbeijdster (1812), overl. Blokzijl 15.10.1859, d.v. Hendrik Smit, veehouder, en Hendrikje Jacobs Bakker.

     GS tr. 2e Blokzijl 03.10.1844 Jan Spijker, geb. Blokzijl ca. 1798, schippersknegt (1826), mattemaker (1830), arbeider, overl. Blokzijl 06.09.1849, z.v. Pieter Jans Spijker en Aagje Dirks Foeken.

     Jan Spijker tr. 1e Blokzijl 15.11.1826 Jantje Bos, geb. ca. 1804, naaister, overl. Blokzijl 12.05.1829, d.v. Adriaan Bos en Hendrikje Smit; tr. 2e Blokzijl 06.05.1830 Marijtje Brans, geb. ca. 1800, overl. Blokzijl 12.11.1838, d.v. Daniel Brans en Aaltje Roesink; tr. 3e Blokzijl 25.04.1839 Jantje Spitse, ook Jantje Klazen, geb. Kuinre ca. 1807, overl. Blokzijl 15.10.1840, z.v. Klaas Peters en Grietjen Jans.

Jantje Klazen tr. 1e voor 1839 Wouter Veenen, overl. voor 1839.

Uit dit huwelijk:

1.                  Trijntje Schimmel, geb. Blokzijl 01.09.1817 (akte), dienstbaar (1839), overl. Blokzijl 08.06.1845, tr. Blokzijl 22.03.1839 Jan Wendel, geb. Blokzijl 12.11.1815, venter (1839), schipper (1847), overl. tussen 1847 en 1892, z.v. Harmen Wendel,schippersknecht (1815), en Eliezabeth Oosten, schippersche.
Uit dit huwelijk: Harmen, geb. Blokzijl 1840 (no.2), overl. Blokzijl 14.01.1843; Grietje, geb. Blokzijl 1843 (no.55), overl. Blokzijl 24.06.1845.
     JW tr. 2e Blokzijl 01.03.1847 Jantje Wout, geb. Blokzijl 1817 (no.3), overl. Blokzijl 29.12.1892, d.v. Roelof Wout en Grietje de Lange.

2.                  Klaas Schimmel, geb. Blokzijl 22.09.1820; volgt IV.c.

3.                  Hendrikje Schimmel, geb. Blokzijl 02.09.1823, particuliere (1849), overl. Zevenbergen 16.03.1849|b|, tr. Blokzijl 18.01.1847 Hendrik Pees, geb. Blokzijl 14.08.1826, schippersknecht (1847), koopman (1877), z.v. Hendrik Pees, veehouder, en Neeltje Belt.
Voorkind|a|:

a.         Neeltje Schimmel, later Pees, geb. Blokzijl 22.10.1846, tr. Blokzijl 25.05.1877 Jacob Warnar.

Uit dit huwelijk: Trijnte, geb. Blokzijl xx.12.1847, ovrl. Blokzijl 15.02.1848.

4.                  Eliezabeth Schimmel, ook Elizabeth, geb. Blokzijl 02.10.1828, overl. Blokzijl 18.12.1834.

 

Noten: |a| gewettigd bij het huwelijk (huw.akte Blokzijl 1847 no.1); |b| ook overl.akte Blokzijl 1849 no.6.

 


 

IV.c.  Klaas Schimmel, z.v. III.b, geb. Blokzijl 22.09.1820, schipper(sknecht), overl. na 1863, tr. Blokzijl 24.10.1845 Klaasjen Pander, geb. Blokzijl 15.09.1822, overl. Amersfoort 01.10.1903, d.v. Kors Pander, zeilmaker, en Grietjen Snoek.

Uit dit huwelijk (moeder Klaasje):

1.                  *Neeltje Schimmel, geb. Blokzijl 22.10.1846 (akte).

2.                  Geert Schimmel, geb. Blokzijl 30.03.1847; volgt V.b.

3.                  Kors Schimmel, geb. Blokzijl 02.10.1848; volgt V.c.

4.                  Hendrik Schimmel, geb. ‘in een schip te’ Delfstrahuizen (Schoterland) 03.05.1850, overl. Blokzijl 06.03.1870.

5.                  Grietje Schimmel, geb. Blokzijl 26.10.1851, overl. Amersfoort 17.02.1931, tr. Amersfoort 11.08.1880 Willem Ipenburg, geb. Leusden 30.05.1851, overl. Amersfoort 27.02.1896, z.v. Cornelis Ipenburg en Dingena de Pater.
Uit dit huwelijk: Cornelia, geb. Amersfoort 04.08.1882, overl. Amersfoort 04.11.1891; Dina, geb. Amersfoort 11.01.1885, overl. na 1912; Klaasje, geb. Amersfoort 18.09.1886, overl. na 1920; Wilhelmina, geb. Amersfoort 24.01.1888, overl. na 1919; Grietje, geb. Amersfoort 11.01.1891, overl. na 1918; Cornelia Wilhelmina, geb. Amersfoort 08.12.1892.

6.                  Pieter Schimmel, geb. Blokzijl 03.05.1855, overl. Veenhuizen (Norg) 16.05.1906.

7.                  Klaas Schimmel, geb. Blokzijl 12.10.1858.

8.                  Trijntje Schimmel, geb. Blokzijl 25.09.1860, overl. Blokzijl 01.10.1861.

9.                  Jochem Schimmel, geb. Blokzijl 12.10.1863, overl. Blokzijl 02.01.1864.

 

Noten: |a| overledene Klaasje, vader Klaas (overl.akte Amersfoort 1903 no.301).

 


 

V.b.  Geert Schimmel, z.v. IV.c, geb. Blokzijl 30.03.1847, spoorwegconducteur (1882), conducteur (1887,1890), overl. Utrecht 22.06.1925, tr. Amersfoort 13.02.1878 Catharina Schuurink, geb. Voorthuizen (Barneveld) 08.10.1845, overl. Utrecht 05.07.1920, d.v. Evert Schuurink en Anna Neeltje Cozijnsen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Klaasje Schimmel, geb. Utrecht 18.12.1878, overl. Amersfoort 11.11.1952, tr. Utrecht 25.04.1901 Jan Wijk, geb. Klein Garnwerd (Winsum) 19.06.1872, overl. Amersfoort 27.09.1944, z.v. Klaas Wilhelmus Wijk, landbouwer, en Jantje van Hemmen.
Uit dit huwelijk: Nicolaas Gerhardus, geb. ca. 1903, overl. Utrecht 14.02.1909.

2.                  Klaas Schimmel, geb. Kampen 21.01.1882; volgt VI.b.

3.                  Anna Everdina Schimmel, geb. Utrecht 14.11.1884, overl. Zwolle 02.09.1889.

4.                  Evert Schimmel, geb. Kampen 29.09.1887, overl. Zwolle 30.08.1889.

5.                  Hendrik Schimmel, geb. Kampen 29.09.1887, overl. Zwolle 07.07.1889.

6.                  Anna Everdina Hendrika Schimmel, geb. Zwolle 11.10.1890, tr. Utrecht 20.05.1915 Rijk van Grootheest, geb. Amersfoort 11.10.1889, leraar gymnastiek HBS te Bandoeng (1928,1933), leraar gymnastiek Lyceum te Soerabaja (1938,1940), leraar HBS te Bandoeng (1942), z.v. Gerrit van Grootheest en Teuntje van Loenen.
Uit dit huwelijk: Gerardus Catharinus, geb. Utrecht 12.10.1918, student, lid v/h verzet, overl. Kamp Sachsenhausen te Oranienburg 11.05.1942|a||b|.

 

Noten: |a| overl.akte Amersfoort 12.06.1951 no.306; |b| Slachtofferregister v/d Oorlogsgravenstichting.

 


 

VI.b. Klaas Schimmel, z.v. V.b, geb. Kampen 21.01.1882, bootsman bij de Koninklijke Marine (1915), tr. Amerongen 09.03.1911 Klaasje Schimmel (1883-1955), d.v. Kors Schimmel en Korneliske Spijker.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelis Gerard Schimmel, geb. Leiden 03.02.1915, matroos. [Vlissingen; Den Helder 1933; Soerabaia 1937]

 


 

V.c.  Kors Schimmel, z.v. IV.c, geb. Blokzijl 02.10.1848, werkman (1915), tuinman (1916), overl. Amerongen 05.11.1933, tr. Amersfoort 03.03.1881 Korneliske Spijker, geb. Blokzijl 19.01.1849, overl. Amerongen 14.10.1910, d.v. Cornelis Spijker, venter, en Judith Ottema.

Uit dit huwelijk:

1.                  Klaasje Schimmel, geb. Utrecht 24.12.1881, overl. Utrecht 27.04.1882.

2.                  Klaasje Schimmel, geb. Amerongen 30.04.1883, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 29.06.1955, tr. Amerongen 09.03.1911 Klaas Schimmel (1882-), z.v. Geert Schimmel en Catharina Schuurink.

3.                  Cornelis Schimmel, geb. Amerongen 28.01.1886, grondwerker (1915), tr. Amsterdam 12.05.1915 Hendrika Meinen, geb. Slood (Hoogeveen) 03.03.1889, d.v. Roelof Meinen en Aaltje Kreulen.

4.                  Klaas Schimmel, geb. Amerongen 15.11.1891, timmerman (1916), tr. Haarlemmermeer 04.10.1916 Wilhelmina Corstiana Johanna Dammers, geb. Haarlemmermeer 07.08.1892, d.v. Gerdinus Teunis Matthijs Willem Hendrikus Dammers en Lijsje Bouman.

 


terug naar het overzicht Schimmel