Familie Weijers (14)

 

(Noord-Holland)

 

Deze familie stamt af van Jan Hendrik Weyers en Anna Petronella Vermooten. Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Met Pieter Jan Hendrik Weijers (1842-1892) overlijdt de laatste mannelijke naamdrager, met Anna Petronella Weijers (1848-1932) de laatste vrouwelijke naamdraagster. Daarmee lijkt deze familie uitgestorven, al is het nog onduidelijk hoe het Coenraad Frederik Hartman Weyers (1840) is vergaan.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien oktober 2018)

 


 

De predikantenfamilie Weyers, door W.M.C.  Regt te Nieuwveen.

 

De naam der familie, waarvan hier een en ander zal medegedeeld worden, behoort tot de zoogenaamde patronymika of vadersnamen. Hij is ontstaan uit den mansvoornaam Weyer of Wyer, die voorheen enkele malen voorkwam, doch thans in onbruik geraakt is. Wie over het ontstaan der namen Weyers of Wyers meerdere bijzonderhenden wenscht te vernemen, zoeke in den “Navorscher”, waar ergens breedvoerig daarover wordt gehandeld.

Een volledige geslachtslijst dezer familie te geven, is mij nog niet mogelijk. Het hiervolgende is ontleend aan een belangrijke verzameling aanteekeningen betreffende familiën Weyers, door mij van tijd tot tijd bijeengebracht. Wellicht is een onzer lezers in staat meer omtrent dezen tak mede te deelen en van zijn mededeelingen zal dan een dankbaar gebruik worden gemaakt.

Afdrukken van het cachet van den na te noemen prof. H.E. Wyers doen het volgende wapen der familie kennen:

Gekwartileerd: 1 en 4 doorsneden van ? en ?; a met 2 leliën van ?, b met één lelie van ?; 2 en 3 van ? met drie grieksche kruisen van ?.

Daar de arceeringen op het cachet zijn weggelaten, is het mij niet mogelijk de kleuren van het wapen op te geven. De in het Armorial van Rietstap opgegeven wapens komen niet overeen met het hier medegedeelde; de kleuren dààr opgegeven kunnen dus hier niet van toepassing zijn.

I. Hendrik Weyers. Van hem is mij niets anders bekend, dan dat hij te Haarlem woonde en bij zijn echtgenoote, Engeltje Outman, onder mogelijke andere kinderen een zoon had, wiens naam was Jan Hendrik.

 

De Nederlandsche Leeuw jrg.14 (1896), pp.177-180.

Aanvulling: NL 44 (1926) 223-224.

 


 

I. Hendrik Weyers, j.m. van Disvoort|a|, begr. Haarlem (Gr.K.) 30.01.1808, tr. Haarlem 06.12.1772 Engeltje Oudmans, j.d. van Amsterdam, begr. Haarlem (Gr.Kerk) 21.10.1807.

Er is een Engeltje Outmans, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 03.07.1748, d.v. Eldert Outmans en Hendrikje Staak.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Hendrik Weyers, geb. Haarlem 1776; volgt II.

2.                  Anna Catharina Weyers, geb. Haarlem 19.02.1778, ged. Haarlem 22.02.1778.

 

Noten: |a| NL 44 (1926) 223-224.

 


 

II.  Jan Hendrik Weyers, geb. Haarlem 28.02.1776, ged. Haarlem 06.03.1776, student theologie te Utrecht 07.03.1796, predikant NH Gemeente te Zuidschermer en Driehuizen (26.07.1801-30.01.1803), te Winkel (13.02.1803-30.07.1809), Spaarndam (06.08.1809-03.11.1816), Bennebroek (10.11.1816-17.10.1830) en Beverwijk (24.10.1830-12.10.1834), overl. Beverwijk 12.10.1834, otr. Haarlem 30.05.1804, tr. Haarlem 24.06.1804 Anna Petronella Vermooten, geb. Haarlem 28.12.1776, ged. Haarlem 01.01.1777, overl. Leiden|a| 18.07.1851, d.v. Gerrit Vermooten, rentmeester der domeinen, secretaris van Rijnland (1800), en Anna van der Zee.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Engelinus Weyers, geb. Winkel 14.05.1805, student theologie Leiden 17.07.1821, dr. theologie Leiden 20.06.1828, dr. litt. h.c. Leiden 1831, arabist|d|, buitengewoon hoogleraar Oosterse Letteren Leiden 1833, hoogleraar Oosterse letteren Leiden 1837|b||c|, overl. Leiden 01.04.1844, otr. Leiden 30.08.1835, tr. Amsterdam 10.09.1835 Constantina Egberdina van Goor, geb. Amsterdam 28.10.1810, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 21.11.1810|g|, d.v. Constantinus van Goor (1781-1865) en Alida Johanna de Warm (1784-1857)|e|; uit dit huwelijk geen kinderen.

     “WEYERS (Hendrik Engelinus) werd den 14den Mei 1805 te Winkel in Noord-Holland, waar zijn vader predikant was, geboren, en legde zich te Leiden als student in de godgeleerdheid, onder van der Palm en Hamaker, bij voorkeur op de Oostersche talen toe. In 1828 werd hij na verdediging van een Specimen over de Openbaring van Johannes: Initium Disputationis de Libro Apocalypseos argumento, sententia et auctore, tot doctor in de godgeleerdheid bevorderd. In 1831 gaf hij de eerste openbare proeve van zijne algemeene vorderingen in de Arabische letterkunde, door de uitgave van zijn Specimen Criticum, zijnde het begin van een uitgebreid werk over den beroemden Spaansch-Arabischen dichter Ibn-Zeidoum, welke bearbeiding hij sedert steeds voortzette, en ’t welk hij, bij zijn overlijden, schier geheel voltooid en voor de drukpers in gereedheid gebragt, achterliet. Ter gelegenheid der openlijke verdediging van dit genoemde Specimen benoemde de faculteit der letteren hem eershalve tot doctor in de letteren. Kort te voren hadden curatoren reeds besloten hem onder een vereerende titel en behoorlijke vergelding van zijn arbeid tot meehelper van den hoogleraar Hamaker aan te stellen, ter openbaarmaking van den rijken schat van Arabische handschriften op de Academische boekerij voorhanden. Drie jaren later (1833) werd hij tot buitengewoon hoogleeraar in de Oostersche letterkunde benoemd, welken post hij den 14den Dec. 1833 aanvaardde met eene redevoering de literarum Semiticarum disciplina, tota ac prudenter aeque ac cum animi ardore colenda. Nog geen twee jaren later verloor de hoogeschool den hoogleraar Hamaker, die door Weyers als gewoon hoogleraar werd opgevolgd.
     Behalve de genoemde werken gaf Weyers nog in het licht: Iets over Jan Ludolf, den beroemden beoefenaar der Ethiopische letterkunde en geschiedenis, ter gelegenheid der uitgave en vertaling van twee door hem opgestelde Ethiopische brieven in D. IX. (1838) van het Archief voor Kerkelijke geschiedenis door de hoogleraren Kist en Royaards. In 1840 gaf hij Nieuwe proeven om al de Arabische letters en schrijfletters door het gewone Europeesch karakter uit te drukken. Leid. 4o.
     Ook verscheen het 1ste deel zijner Orientalia, bevattende de eerste rijpe vrucht zijner geleerde nasporingen bij het opmaken van den catalogus der Oostersche handschriften van de Akademische boekerij te Leiden, waarmede hij zich verscheidene jaren bezig hield. Hij overleed den 31 Maart 1844 aan een slepende ziekte in den ouderdom van 39 jaren.”
     Bron: A.J. van de Aa,  Biografisch Woordenboek der Nederlanden (1878), deel 12, p.53.


2.                  Gerrit Anne Weyers, geb. Winkel 1806; volgt III.a.

3.                  Frederik Willem van Andel Weyers, geb. Winkel 1808; volgt III.b.

4.                  Jan Cornelis Weyers, geb. Spaarndam 10.11.1810, student theologie te Leiden 29.12.1828, directeur van het hulppostkantoor Beverwijk (1836,1839), directeur van het postkantoor (1842), idem te Spaarndam (1858), overl. Beverwijk 15.04.1858, tr. 1e Haarlem 06.10.1836 Elizabeth Stumphius, geb. Beverwijk ca. 1805, overl. 13.06.1837, d.v. Christiaan Stumphius en Johanna Langeveld; tr. 2e Beverwijk 25.08.1842 Johanna Henriëtta Stumphius, geb. Beverwijk ca. 1812, overl. Haarlem 15.09.1862, d.v. Christiaan Stumphius en Margaretha Pluijm.
Uit het huwelijk Weyers-E.Stumphius: naamloze dochter, 11.05.1837.

5.                  Anna Engelina Weyers, geb. Spaarndam 26.02.1813, overl. Amsterdam 17.09.1868, tr. Leiden 19.06.1845 Johannes van Goor, geb. Amsterdam 31.08.1808, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 16.09.1808, commissionair in effecten (1845), overl. Amsterdam 14.04.1886, d.v. Constantinus van Goor (1781-1865) en Alida Johanna de Warm (1784-1857)|f|.
Uit dit huwelijk: Constantinus van Goor, geb. Amsterdam ca. 1847, commissionair in effecten (1871), tr. Beverwijk 09.06.1871 Alida Johanna van Andel Weijers (1847-1917); Johannes Hendrik van Goor, geb. Amsterdam ca. 1848, tr. Amersfoort 22.06.1882 Wilhelmina Theodora van Holthe, geb. Dwingeloo 26.04.1853, d.v. Edzard Jacob van Holthe en Wilhelmina Catharina van Konijnenburg.

6.                  Frederik Vermooten Weyers, geb. Spaarndam 10.02.1815, student Leiden 12.09.1833, promotie letteren Leiden 28.11.1839, rector Latijnse school Wageningen 1840, overl. Wageningen 27.04.1848.
Proefschrift “de Lyriae Oratione in Nicomachum”, Leiden 28.11.1839, cum laude.
     "Wageningen (1841). De rector Weijers, alsmede de eenigste onderwijzer, had slechts vijf leerlingen. Hij is voor anderhalf jaar van de hoogeschool tot het rectoraat bevorderd en bewees mij door zijne al te geleerde methode voor de eerstbeginnenden en zijn wrevel wanneer hunne antwoorden niet voldeden, dat hem een echt onderwijs- en opvoedkundige zin ontbrak; voor de meer gevorderden was hij echter bevattelijker en geduldiger. Het wiskundig onderwijs was niet meer dan middelmatig. De tevoren gebrekkige lokalen der vier laatstvermelde scholen (Kuilenburg, Nijmegen, Tiel, Wageningen) heb ik thans in goeden staat bevonden."
     Bron: Het onderwijs in Gelderland tussen 1817 en 1850 volgens de rapporten van de hoofdinspecteur mr. H. Wijnbeek (februari 1975, p.240 e.v.).

7.                  Anna Catharina Weyers, geb. Bennebroek 19.01.1818, overl. Amsterdam 05.06.1896; ongehuwd.

8.                  Pieter Jan Hendrik Weyers, geb. Bennebroek 16.04.1820, student theologie te Leiden 18.09.1837, overl. Spijk 25.08.1840; ongehuwd.

9.                  Willem Anne Weyers, geb. Bennebroek 16.04.1820, student theologie te Leiden 18.09.1837, overl. Noordwijk 17.04.1850; ongehuwd.
WAW start 1 januari 1848 samen met Jan Everwijn “eene Vennootschap van Handel in Medicinale Kruijden en Droogerijen, onder de Firma van Pieter van Groeneveld en Zoon”, gevestigd te Noordwijk-Binnen.|h|

 

Noten: |a| Haarlem volgens mw. H. Faassen; |b| over de benoeming zie: Willem Otterspeer, «Groepsportret met dame, deel 3 : De werken van de wetenschap, De Leidse universiteit 1776-1876», Amsterdam: Bert Bakker (2005), pp.92-93;  |c| opvolger van H.A. Hamaker, opgevolgd door Th.W.J. Juynboll; |d| Willem Otterspeer, «Bolland - een biografie», Amsterdam: Bert Bakker, 1996 (3e dr), p.331; |e||f| «Genealogie van de Familie Pfeiffer», website van Haike Sambers; |g| Constantia Engbertine; |h| Leydsche Courant 7 januari 1848.

 


 

III.a.  Gerrit Anne Weyers, z.v. II, geb. Winkel 14.09.1806, student Leiden 01.07.1824, dominee, predikant te Kuinre (1834,1844), predikant te Driel|b| (1848,1853), overl. Driel 06.04.1868, otr. Kuinre 13.04.1834, tr. Amsterdam 24.04.1834 Elizabeth Hartman, geb. Amsterdam 15.03.1808, ged. Amsterdam (Westerkerk) 17.04.1808, particuliere (1834), overl. Tiel 08.03.1891, d.v. Coenraad Frederik Hartman en Elizabeth Manslag.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Hendrika Petronella Weijers, geb. Kuinre 13.06.1835, overl. Gorinchem 30.04.1913, tr. Driel 03.11.1865 Jan van Korlaar, geb. Driel 19.10.1830, grutter (1865), overl. Gorinchem 12.08.1897, z.v. Eilert van Korlaar en Adriana Petronella van den Anker.
Uit dit huwelijk: Evert, geb. Dordrecht 04.03.1866, overl. Gorinchem 17.12.1938; Gerritje Anne Elisabet, geb. Dordrecht 07.05.1868, tr. Gorinchem 29.10.1891|e|, overl. Gorinchem 24.11.1920; Adriana Pieternella, geb. Dordrecht 09.04.1874, overl. Driel 28.03.1931.

2.                  Coenradina Frederika Elisabeth Weijers, geb. Kuinre 11.08.1836, overl. Tiel 14.03.1874.

3.                  Anna Engelina Catharina Weijers, geb. Kuinre 18.04.1838, overl. ’s-Gravenhage 12.11.1926; ongehuwd.

4.                  Coenraad Frederik Hartman Weyers, geb. Kuinre 10.07.1840, student theologie te Leiden 24.09.1859.
“Kandidaat in N.Brabant 1866. Is echter niet als predikant opgetreden, maar jaren geleden naar Amerika vertrokken.”|d|

5.                  Pieter Jan Hendrik Weijers, geb. Kuinre 09.06.1842, student theologie te Leiden 02.10.1862|c|, naar Zaltbommel, naar Akkrum (14.07.1870), koopman (1892), overl. Amsterdam 10.03.1892|f|, ongehuwd.

6.                  Margaretha Helena Constantia Egbertina Weijers, geb. Kuinre 06.03.1844, overl. Rotterdam 15.03.1927, tr. Dordrecht 16.11.1882 Adrianus Eliza Anthonie Roskes, geb. Leiden 01.04.1844, apotheker te Rotterdam, overl. Rotterdam 05.05.1925, z.v. Cornelis Wilhelmus Marinus Roskes (1808-1850) en Petronella Louise Henriette Duymaer van Twist (1811-1875).
Uit dit huwelijk: Cornelis Wilhelmus Marinus, geb. Delfshaven 17.08.1883, overl. 1952.|a|

7.                  Elizabeth Johanna Henrietta Weijers, geb. Driel 07.05.1846, overl. Driel 27.06.1853.

8.                  Anna Petronella Weijers, geb. Kerkdriel (Driel) 21.02.1848, overl. ’s-Gravenhage 06.01.1932; ongehuwd.

9.                  Hendrik Engelinus Weijers, geb. Driel xx.10.1849, overl. Driel 19.12.1849.

10.              Hendrika Frederika Wilhelmina Weijers, geb. Driel 16.02.1851, begr. Leiden (Groenesteeg) 05.01.1925, tr. Amsterdam 21.01.1892 Coenraad Frederik Hartman, geb. Blankenham 17.10.1846, privaatdocent (1892), overl. Leiden 30.09.1920, begr. Leiden (Bpl. Groenesteeg), z.v. Jan Jacob Hartman, predikant, en Anna Elisabeth Ott.

 

Noten: |a| NP 56 (1970) pp.226-228; |b| in de Bommelerwaard, tegenwoordig Maasdriel; |c| Petrus Janus Henricus Weyers; |d| NL 14 (1896) 179; |e| Korelaar (huw.akte Gorinchem 1891 no.72); |f| Pieter Johan Hendrik, aangifte door Johannes Maas, opzichter Binnengasthuis  (overl.akte Amsterdam 1892 reg.1 fol.198v).

 


 

III.b.  Frederik Willem van Andel Weyers, z.v. II, geb. Winkel 15.11.1808, student theologie te Leiden 30.06.1826, kandidaat 1833|a|, beroepen predikant (10.09.1835), predikant te Spijk (11.10.1835), predikant te Kerkdriel (13.03.1842), predikant te Westzaandam (11.08.1844), emeritus (01.07.1866), overl. Beverwijk 24.10.1874, otr. Beverwijk 30.08.1835, tr. Amsterdam 10.09.1835 Margaretha Helena van Goor, geb. Amsterdam 26.08.1806, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 14.09.1806, overl. Beverwijk 26.04.1874, d.v. Constantinus van Goor (1781-1865) en Alida Johanna de Warm (1784-1857)|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrika Engelina Constantina Egbertina van Andel Weijers, geb. Zaandam 05.01.1845, overl. Amsterdam 05.03.1899.

2.                  Alida Johanna van Andel Weijers, geb. Zaandam 26.03.1847, overl. Amsterdam 09.05.1917, tr. Beverwijk 09.06.1871 Constantinus van Goor, geb. Amsterdam ca. 1847, commissionair in effecten (1871), overl. voor 1899, z.v. Johannes van Goor en Anna Engelina Weijers.
Uit dit huwelijk: Anna Engelina, geb. Amsterdam ca. 1877, overl. na 1904; Helena, geb. Amsterdam 14.03.1884, overl. 22.03.1885; Constantinus, geb. 18.05.1886, overl. na 1899.

 

Noten: |a| Naamlijst der DD. Kandidaten bij de Hervormde Kerk, in: «Boekzaal der geleerde wereld, en tijdschrift voor de Protestantsche kerken in het koningrijk der Nederlanden», Erven D. Onder de Linden en zoon, 1833, p. 544 (van Andel Weijers); |b||f|  «Genealogie van de Familie Pfeiffer», website van Haike Sambers.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers